EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0066

2012/66/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uznania Polskiego Rejestru Statków S.A. jako instytucji klasyfikacyjnej w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 431) Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 33 z 4.2.2012, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/66/oj

4.2.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/8


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 2 lutego 2012 r.

w sprawie uznania Polskiego Rejestru Statków S.A. jako instytucji klasyfikacyjnej w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 431)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/66/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającą dyrektywę Rady 82/714/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 1 oraz część II załącznika VII,

po skonsultowaniu się z komitetem, o którym mowa w art. 7 dyrektywy Rady 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismem z dnia 3 lipca 2008 r. Polska złożyła do Komisji wniosek o uznanie Polskiego Rejestru Statków S.A. (zwanego dalej PRS) jako instytucji klasyfikacyjnej w rozumieniu dyrektywy. Centrala PRS znajduje się w Polsce.

(2)

Wraz z wnioskiem Polska przedłożyła informacje oraz dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że kryteria uznania zostały spełnione.

(3)

W ramach wspólnego posiedzenia ekspertów z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie (zwanej dalej „CKŻR”) w kwietniu 2009 r. zorganizowano spotkanie wyjaśniające w sprawie wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, na którym władze polskie oraz PRS wygłosiły prezentacje.

(4)

Przeprowadzono konsultacje z sekretariatem CKŻR, zgodnie z pkt 4 części II załącznika VII do dyrektywy 2006/87/WE.

(5)

Komisja dokonała oceny spełniania przez PRS kryteriów określonych w części I załącznika VII do dyrektywy 2006/87/WE oraz stwierdziła, że PRS je spełnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na mocy art. 10 dyrektywy 2006/87/WE uznaje się instytucję klasyfikacyjną PRS.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich posiadających śródlądowe drogi wodne, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/87/WE i do Polskiego Rejestru Statków, al. gen. J. Hallera 126, 80-416 Gdańsk, Polska.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2012 r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 29.


Top