EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0407

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 407/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w zakresie włączenia niektórych regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 108, 28.4.2011, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 269 - 276

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; Uchylona w sposób domniemany przez 32019R2144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/407/oj

28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 407/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w zakresie włączenia niektórych regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady 97/836/WE (2) Unia przystąpiła do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań (zrewidowane porozumienie z 1958 r.).

(2)

Decyzją 97/836/WE Unia przyjęła również regulaminy EKG ONZ nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 i 102.

(3)

Decyzją Rady z dnia 28 lutego 2000 r. Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 110 dotyczący specjalnych elementów składowych pojazdów samochodowych wykorzystujących sprężony gaz ziemny (CNG) w swoim układzie napędowym oraz dotyczący pojazdów w zakresie instalacji specjalnych homologowanych elementów składowych pojazdów samochodowych wykorzystujących sprężony gaz ziemny (CNG) w swoim układzie napędowym.

(4)

Decyzją Rady 2000/710/WE (3) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 67 w sprawie zatwierdzenia specjalnego wyposażenia dla pojazdów silnikowych napędzanych skroplonym gazem ropopochodnym.

(5)

Decyzją Rady z dnia 7 listopada 2000 r. Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 112 w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych wyposażonych w żarówki i/lub moduły LED i emitujących asymetryczne światło mijania i/lub światło drogowe.

(6)

Decyzją Rady 2001/395/WE (4) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 13 H w sprawie homologacji części samochodów osobowych w odniesieniu do ich układów hamulcowych.

(7)

Decyzją Rady 2001/505/WE (5) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 105 w sprawie homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie ich szczególnych cech konstrukcyjnych.

(8)

Decyzją Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 116 dotyczący jednolitych przepisów w zakresie zabezpieczenia pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem oraz regulamin EKG ONZ nr 118 dotyczący jednolitych przepisów technicznych w zakresie palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych.

(9)

Decyzją Rady z dnia 14 marca 2005 r. Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 121 dotyczący jednolitych przepisów w odniesieniu do homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników oraz regulamin EKG ONZ nr 122 w sprawie jednolitych przepisów technicznych dotyczących homologacji układów ogrzewania pojazdów kategorii M, N i O.

(10)

Decyzją Rady 2005/614/WE (6) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 94 w sprawie przepisów dotyczących homologacji ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego oraz regulamin EKG ONZ nr 95 w sprawie przepisów dotyczących homologacji ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego.

(11)

Decyzją Rady 2006/364/WE (7) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 123 dotyczący zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych.

(12)

Decyzją Rady 2006/444/WE (8) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 55 w sprawie przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów.

(13)

Decyzją Rady 2006/874/WE (9) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 107 w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnych.

(14)

Decyzją Rady 2007/159/WE (10) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 125 w sprawie homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego.

(15)

Decyzją Rady 2009/433/WE (11) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 61 w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny.

(16)

Zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (12) producenci pojazdów starający się o homologację produkowanych przez nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych mają wybór, czy zapewnić zgodność z wymogami odpowiednich dyrektyw, czy odpowiadających im regulaminów EKG ONZ. Większość wymogów określonych w dyrektywach dotyczących części pojazdów pochodzi z odpowiadających im regulaminów EKG ONZ. Regulaminy EKG ONZ są stale zmieniane w miarę postępu technicznego, zatem odpowiadające im dyrektywy wymagają regularnej aktualizacji dla zapewnienia ich zgodności z treścią odpowiednich regulaminów EKG ONZ. W celu uniknięcia dublowania działań grupa wysokiego szczebla CARS 21 zaleciła zastąpienie kilku dyrektyw odpowiadającymi im regulaminami EKG ONZ.

(17)

Możliwość zastąpienia przepisów prawa UE regulaminami EKG ONZ oraz ich obowiązkowego stosowania dla celów homologacji typu WE pojazdów jest przewidziana w dyrektywie 2007/46/WE. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 661/2009 homologację typu zgodnie z regulaminami EKG ONZ, których stosowanie jest obowiązkowe, należy uznawać za homologację typu WE zgodnie z tym rozporządzeniem i z dotyczącymi go środkami wykonawczymi.

(18)

Zastąpienie aktów prawodawstwa UE regulaminami EKG ONZ pozwoli uniknąć dublowania nie tylko wymogów technicznych, ale również procedur certyfikacji i procedur administracyjnych. Ponadto homologacja typu oparta bezpośrednio na normach ustalonych na szczeblu międzynarodowym powinna poprawić dostęp do rynku w państwach trzecich, zwłaszcza w tych, które są umawiającymi się stronami zrewidowanego porozumienia z 1958 r., co pozwoli na podniesienie konkurencyjności przemysłu Unii.

(19)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 661/2009 uchyla kilka dyrektyw dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, które to dyrektywy, na potrzeby homologacji typu WE zgodnie z tym rozporządzeniem, powinny być zastąpione odpowiadającymi im regulaminami EKG ONZ.

(20)

Z tego powodu należy włączyć regulaminy EKG ONZ nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 i 125 do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 661/2009, w którym znajduje się wykaz obowiązkowo stosowanych regulaminów EKG ONZ.

(21)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 661/2009.

(22)

Stosowanie regulaminów EKG ONZ wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia powinno rozpocząć się po datach wdrożenia określonych w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

(23)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 661/2009 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 oraz art. 4 regulaminy EKG ONZ wraz z odpowiednimi seriami poprawek i suplementów, wymienione w załączniku, stosuje się dla celów homologacji typu WE dla nowych typów pojazdów, ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów od dnia 1 listopada 2012 r.

2.   Od dnia 1 listopada 2011 r. regulamin EKG ONZ nr 13 H, suplement 9 (13), stosuje się dla celów homologacji typu WE dla nowych typów pojazdów kategorii M1.

3.   Od dnia 1 listopada 2011 r. regulamin EKG ONZ nr 13, suplement 3 do serii poprawek 11 (14), lub regulamin EKG ONZ 13 H, suplement 9, stosuje się dla celów homologacji typu WE dla nowych typów pojazdów kategorii N1.

4.   Począwszy od dat wdrożenia określonych w tabeli 1 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 661/2009, regulamin EKG ONZ nr 13, suplement 3 do serii poprawek 11, stosuje się dla celów homologacji typu WE dla nowych typów pojazdów kategorii M2, M3, N2, N3, O3 i O4 w odniesieniu do systemów elektronicznej kontroli stateczności.

Artykuł 3

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 4 regulaminy EKG ONZ wraz z odpowiednimi seriami poprawek i suplementów, wymienione w załączniku, stosuje się dla celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych typów pojazdów i ich przyczep oraz sprzedaży i dopuszczenia do użycia nowych układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów od dnia 1 listopada 2014 r.

2.   Od dnia 1 listopada 2014 r. regulamin EKG ONZ nr 13, suplement 3 do serii poprawek 11, lub regulamin EKG ONZ 13 H, suplement 9, stosuje się dla celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych typów pojazdów kategorii N1.

3.   Począwszy od dat wdrożenia określonych w tabeli 2 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 661/2009 regulamin EKG ONZ nr 13, suplement 3 do serii poprawek 11, stosuje się dla celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów kategorii M2, M3, N2, N3, O3 i O4 w odniesieniu do systemów elektronicznej kontroli stateczności.

Artykuł 4

1.   Bez uszczerbku dla przepisów ust. 2 regulamin EKG ONZ nr 100, seria poprawek 00 (15), stosuje się do celów homologacji typu WE całego pojazdu zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE oraz homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do bezpieczeństwa elektrycznego od dnia 1 maja 2011 r.

2.   Od dnia 1 stycznia 2012 r. regulamin EKG ONZ nr 100, seria poprawek 00, stosuje się do celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów.

3.   Od dnia 4 grudnia 2012 r. regulamin EKG ONZ nr 100, seria poprawek 01 (16), stosuje się do celów homologacji typu WE całego pojazdu zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE oraz homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do bezpieczeństwa elektrycznego.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 346 z 17.12.1997, s. 78.

(3)  Dz.U. L 290 z 17.11.2000, s. 29.

(4)  Dz.U. L 139 z 23.5.2001, s. 14.

(5)  Dz.U. L 183 z 6.7.2001, s. 33.

(6)  Dz.U. L 217 z 22.8.2005, s. 1.

(7)  Dz.U. L 135 z 23.5.2006, s. 12.

(8)  Dz.U. L 181 z 4.7.2006, s. 53.

(9)  Dz.U. L 337 z 5.12.2006, s. 45.

(10)  Dz.U. L 69 z 9.3.2007, s. 37.

(11)  Dz.U. L 144 z 9.6.2009, s. 24.

(12)  Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

(13)  Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 1.

(14)  Dz.U. L 297 z 13.11.2010, s. 1.

(15)  Dz.U. L 45 z 14.2.2009, s. 17.

(16)  Dz.U. L 57 z 2.3.2011, s. 54.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz regulaminów EKG ONZ, których stosowanie jest obowiązkowe

Numer regulaminu

Przedmiot

Seria poprawek

Odesłanie do Dz.U.

Stosowanie

1

Światła główne samochodowe z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Seria poprawek 02

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 1

M, N (1)

3

Urządzenia odblaskowe pojazdów o napędzie silnikowym

Suplement 10 do serii poprawek 02

Dz.U. L 31 z 31.1.2009, s. 1

M, N, O

4

Urządzenia do oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Suplement 14 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 31 z 31.1.2009, s. 35

M, N, O

6

Kierunkowskazy pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Suplement 19 do serii poprawek 01

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 40

M, N, O

7

Przednie i tylne światła pozycyjne, światła stopu oraz światła obrysowe górne pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Suplement 16 do serii poprawek 02

Dz.U. L 148 z 12.6.2010, s. 1

M, N, O

8

Światła główne pojazdów samochodowych (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 i/lub H11)

Seria poprawek 05

Sprostowanie 1 do rewizji 4

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 71

M, N (1)

10

Kompatybilność elektromagnetyczna

Seria poprawek 03

Dz.U. L 116 z 8.5.2010, s. 1

M, N, O

11

Zamki i elementy mocowania drzwi

Suplement 2 do serii poprawek 03

Dz.U. L 120 z 13.5.2010, s. 1

M1, N1

12

Ochrona kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

Suplement 3 do serii poprawek 03

Dz.U. L 165 z 26.6.2008, s. 11

M1, N1

13

Pojazdy kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Suplement 5 do serii poprawek 10

Sprostowania 1 i 2 do rewizji 6

Suplement 3 do serii poprawek 11

Dz.U. L 257 z 30.9.2010, s. 1.

Dz.U. L 297 z 13.11.2010, s. 183

M, N, O (2)

13-H

Samochody osobowe w zakresie hamowania

Suplement 9 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 1

M1, N1  (3)

14

Kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, systemy kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX

Suplement 2 do serii poprawek 06

Dz.U. L 321 z 6.12.2007, s. 1

M, N

16

Pasy bezpieczeństwa, urządzenia przytrzymujące, urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci ISOFIX

Suplement 17 do serii poprawek 04

Dz.U. L 313 z 30.11.2007, s. 58

M, N

17

Siedzenia, ich mocowania i zagłówki

Seria poprawek 08

Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 81

M, N

18

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Suplement 2 do serii poprawek 03

Dz.U. L 120 z 13.5.2010, s. 29

M2, M3, N2, N3

19

Przednie światła przeciwmgłowe pojazdów o napędzie silnikowym

Suplement 2 do serii poprawek 03

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 113

M, N

20

Światła główne z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

Seria poprawek 03

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 170

M, N (1)

21

Wyposażenie wnętrza

Suplement 3 do serii poprawek 01

Dz.U. L 188 z 16.7.2008, s. 32

M1

23

Światła cofania pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Suplement 15 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 148 z 12.6.2010, s. 34

M, N, O

25

Zagłówki wbudowane lub niewbudowane w siedzenia pojazdów

Seria poprawek 04

Sprostowanie 2 do rewizji 1

Dz.U. L 215 z 14.8.2010, s. 1

M, N

26

Zewnętrzne elementy wystające

Suplement 1 do serii poprawek 03

Dz.U. L 215 z 14.8.2010, s. 27

M1

28

Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze i sygnały dźwiękowe

Suplement 3 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 185 z 17.7.2010, s. 1

M, N

31

Samochodowe halogenowe reflektory typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Suplement 7 do serii poprawek 02

Dz.U. L 185 z 17.7.2010, s. 15

M, N

34

Zabezpieczenia przeciwpożarowe (zbiorniki paliwa ciekłego)

Suplement 2 do serii poprawek 02

Dz.U. L 194 z 23.7.2008, s. 14

M, N, O

37

Żarówki stosowane w homologowanych reflektorach pojazdów samochodowych i ich przyczep

Suplement 34 do serii poprawek 03

Dz.U. L 297 z 13.11.2010, s. 1

M, N, O

38

Tylne światła przeciwmgłowe pojazdów samochodowych i ich przyczep

Suplement 14 do pierwotnej wersji regulaminu

Sprostowanie 1 do suplementu 12

Dz.U. L 148 z 12.6.2010, s. 55

M, N, O

39

Zespół prędkościomierza oraz jego montaż

Suplement 5 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 120 z 13.5.2010, s. 40

M, N

43

Materiały oszklenia bezpiecznego

Suplement 12 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 119

M, N, O

44

Urządzenia przytrzymujące dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym („urządzenia przytrzymujące dla dzieci”)

Seria poprawek 04

Sprostowanie 3 do rewizji 2

Dz.U. L 306 z 23.11.2007, s. 1

M, N

46

Urządzenia widzenia pośredniego i ich instalacja

Suplement 4 do serii poprawek 02

Sprostowanie 1 do suplementu 4 do serii poprawek 02

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 211

M, N

48

Montaż urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach silnikowych

Seria poprawek 04

Dz.U. L 135 z 23.5.2008, s. 1

M, N, O

55

Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów

Suplement 1 do serii poprawek 01

Dz.U. L 227 z 28.8.2010, s. 1

M, N, O

58

Tylne urządzenia zabezpieczające i ich montaż; tylne zabezpieczenie pojazdu

Seria poprawek 02

Dz.U. L 232 z 30.8.2008, s. 13

N2, N3, O3, O4

61

Pojazdy użytkowe w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

Suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 1

N

66

Wytrzymałość konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich

Seria poprawek 02

Dz.U. L 84 z 30.3.2011, s. 1

M2, M3

67

Pojazdy samochodowe wykorzystujące w układzie napędowym skroplony gaz ropopochodny (LPG)

Suplement 7 do serii poprawek 01

Dz.U. L 72 z 14.3.2008, s. 1

M, N

73

Zabezpieczenia boczne pojazdów ciężarowych

Suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 120 z 13.5.2010, s. 49

N2, N3, O3, O4

77

Światła postojowe pojazdów o napędzie silnikowym

Suplement 12 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 130 z 28.5.2010, s. 1

M, N

79

Układy kierownicze

Suplement 3 do serii poprawek 01

Dz.U. L 137 z 27.5.2008, s. 25

M, N, O

80

Siedzenia dużych pojazdów pasażerskich

Suplement 3 do serii poprawek 01

Sprostowanie 1 do serii poprawek 01

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 18

M2, M3

87

Światła jazdy dziennej przeznaczone dla pojazdów o napędzie silnikowym

Suplement 14 do pierwotnej wersji regulaminu

Sprostowanie 1 do rewizji 2

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 46

M, N

89

Ograniczanie prędkości pojazdów

Suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 158 z 19.6.2007, s. 1

M, N

90

Zamienne zespoły okładzin hamulcowych i zamienne okładziny hamulców bębnowych przeznaczone do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Suplement 11 do serii poprawek 01

Dz.U. L 130 z 28.5.2010, s. 19

M, N, O

91

Światła obrysowe boczne przeznaczone do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Suplement 11 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 69

M, N, O

93

Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD); zabezpieczenie przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

Wersja pierwotna regulaminu

Dz.U. L 185 z 17.7.2010, s. 56

N2, N3

94

Ochrona osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego

Suplement 3 do serii poprawek 01

Sprostowanie 2 do serii poprawek 01

Sprostowanie 1 do rewizji 1

Dz.U. L 130 z 28.5.2010, s. 50

M1

95

Ochrona użytkowników pojazdów w przypadku zderzenia bocznego

Suplement 1 do serii poprawek 02

Dz.U. L 313 z 30.11.2007, s. 1

M1, N1

97

Systemy alarmowe pojazdów

Rewizja 1 — poprawka 1

Dz.U. L 351 z 30.12.2008, s. 1

M1, N1

98

Reflektory samochodowe wyposażone w gazowo-wyładowcze źródła światła

Suplement 13 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 92

M, N

99

Gazowo-wyładowcze źródła światła używane w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów samochodowych

Suplement 5 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 151

M, N

100

Bezpieczeństwo elektryczne

Suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu

Seria poprawek 01

Dz.U. L 45 z 14.2.2009, s. 17

Dz.U. L 57 z 2.3.2011, s. 54

M, N

102

Krótki sprzęg; montaż zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu

Wersja pierwotna regulaminu

Dz.U. L 351 z 30.12.2008, s. 44

N2, N3, O3, O4

105

Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych

Suplement 1 do serii poprawek 04

Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 253

N, O

107

Pojazdy kategorii M2 i M3

Seria poprawek 03

Dz.U. L 255 z 29.9.2010, s. 1

M2, M3

110

Określone elementy wykorzystujące sprężony gaz ziemny

Suplement 6 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 72 z 14.3.2008, s. 113

M, N

112

Światła główne pojazdów silnikowych wyposażone w żarówki i/lub moduły LED i emitujące asymetryczne światło mijania i/lub światło drogowe

Suplement 12 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 264

M, N

116

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Suplement 2 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 181

M1, N1

118

Palność materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

Pierwotny regulamin

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 263

M3

121

Rozmieszczenie i oznaczenie ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

Suplement 3 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 290

M, N

122

Układy ogrzewania pojazdów kategorii M, N i O

Suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 231

M, N, O

123

Systemy adaptacyjne oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

Suplement 4 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 222 z 24.8.2010, s. 1

M, N

125

Pole widoczności kierowcy w przód

Suplement 2 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 200 z 31.7.2010, s. 38

M1


(1)  Regulaminy EKG ONZ nr 1, 8 i 20 nie mają zastosowania do homologacji typu WE nowych pojazdów.

(2)  W tym, na potrzeby homologacji typu WE nowych typów pojazdów kategorii N1 oraz rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych typów pojazdów kategorii N1, wymogi w zakresie zabezpieczenia przed wywróceniem pojazdu i zapewnienia sterowania kierunkowego, określone w załączniku 21 do wymienionego regulaminu.

(3)  W tym, na potrzeby homologacji typu WE nowych typów pojazdów kategorii N1 i M1 oraz rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych typów pojazdów kategorii N1 i M1, wymogi określone w załączniku 9 do wymienionego regulaminu.”


Top