EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0268

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. wykonujące dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami

Dz.U. L 83 z 30.3.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/268/oj

30.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 268/2010

z dnia 29 marca 2010 r.

wykonujące dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 17 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2007/2/WE wymaga, aby państwa członkowskie umożliwiały instytucjom i organom Wspólnoty dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami.

(2)

Aby zagwarantować spójne podejście do przepisu dotyczącego dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych, niniejsze rozporządzenie powinno określać minimalne warunki, które muszą być spełnione.

(3)

Dyrektywa 2007/2/WE dopuszcza odstępstwa dotyczące dostępu do danych zgodnie z art. 17 ust. 7. Jednakże nawet w przypadku zastosowania tych odstępstw państwa członkowskie mogą narzucić środki, takie jak środki bezpieczeństwa, które instytucje i organy Wspólnoty muszą podjąć, aby mieć dostęp do wymienionych zbiorów danych i usług.

(4)

We wszelkich porozumieniach, włącznie z porozumieniami licencyjnymi, umowach i wymianach listów elektronicznych lub innych uzgodnieniach dotyczących dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich i ich organów publicznych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem stosuje się terminologię ustanowioną w art. 3 dyrektywy 2007/2/WE.

(5)

Aby realizować swoje publiczne zadania oraz przyczyniać się do wdrażania europejskiej polityki związanej ze środowiskiem, instytucje i organy Wspólnoty powinny móc udostępniać zbiory i usługi danych przestrzennych wykonawcom pracującym w ich imieniu.

(6)

Ogólnym wymogiem jest, że porozumienia powinny być zgodne z niniejszym rozporządzeniem w terminie osiemnastu miesięcy po jego wejściu w życie. Należy jednak przewidzieć przepisy przejściowe, ponieważ wcześniejsze porozumienia mogą wciąż obowiązywać. Porozumienia obowiązujące w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia należy zatem uzgodnić z przepisami niniejszego rozporządzenia z chwilą przedłużenia lub wygaśnięcia wymienionych porozumień, lecz nie później niż w terminie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zharmonizowane warunki dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych, zgodnie z art. 17 dyrektywy 2007/2/WE.

Artykuł 2

Ograniczenia dostępu

Na wniosek instytucji lub organu Wspólnoty państwo członkowskie podaje powody wszelkiego ograniczenia we wspólnym korzystaniu na mocy art. 17 ust. 7 dyrektywy 2007/2/WE.

Państwa członkowskie mogą podać, na jakich warunkach dostęp ograniczony zgodnie z art. 17 ust. 7 może być możliwy.

Artykuł 3

Porozumienia

1.   Wszelkie porozumienia dotyczące dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych muszą być zgodne z wymogami niniejszego rozporządzenia.

2.   Definicje ustanowione w art. 3 dyrektywy 2007/2/WE są stosowane we wszystkich porozumieniach dotyczących dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych.

Artykuł 4

Korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych

1.   Instytucje i organy Wspólnoty mogą udostępniać zbiory i usługi danych przestrzennych wykonawcom działającym w ich imieniu.

2.   W przypadku udostępniania zbiorów i usług danych przestrzennych zgodnie z ust. 1 instytucje i organy Wspólnoty dokładają wszelkich starań, aby uniknąć nieuprawnionego wykorzystania zbiorów i usług danych przestrzennych.

3.   W przypadku udostępniania zbiorów i usług danych przestrzennych zgodnie z ust. 1 strona, która je otrzymała, nie może udostępniać zbiorów i usług danych przestrzennych innej stronie bez uzyskania pisemnej zgody pierwotnego dostawcy danych i usług.

Artykuł 5

Metadane

Warunki mające zastosowanie do instytucji i organów Wspólnoty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wyrażone są w elemencie metadanych, w pkt 8.1, w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 (2).

Artykuł 6

Przejrzystość

1.   Jeżeli instytucja lub organ Wspólnoty ubiega się o dostęp do zbioru lub usługi danych przestrzennych, na wniosek danej instytucji lub organu Wspólnoty państwo członkowskie udostępnia również informacje na temat mechanizmów zbierania, przetwarzania, produkcji, kontroli jakości i uzyskiwania dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych do celów oceny i wykorzystania, o ile są one dostępne, a dokonanie ich wyciągu i dostarczenie są zasadne.

2.   Oferty udostępnienia instytucjom i organom Wspólnoty przez państwa członkowskie zbiorów i usług danych przestrzennych wydane na wniosek danej instytucji lub organu Wspólnoty zawierają informację, na jakiej podstawie naliczane są opłaty oraz jakie przy tym uwzględniono czynniki.

Artykuł 7

Czas reakcji

Jeżeli wzajemne uzgodnienia między państwem członkowskim a instytucją lub organem Wspólnoty nie przewidują inaczej, państwa członkowskie udostępniają zbiory i usługi danych przestrzennych bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 20 dni od otrzymania pisemnego wniosku.

Artykuł 8

Przepisy przejściowe

Państwa członkowskie zapewnią zgodność porozumień z niniejszym rozporządzeniem w terminie osiemnastu miesięcy od daty jego wejścia w życie.

Jeżeli w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia obowiązują porozumienia dotyczące dostarczania zbiorów i usług danych przestrzennych, państwa członkowskie zapewniają ich zgodność z niniejszym rozporządzeniem z chwilą ich przedłużenia lub wygaśnięcia, ale nie później niż w terminie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 326 z 4.12.2008, s. 12.


Top