Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0131

2010/131/: Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

OJ L 52, 3.3.2010, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/131/oj

3.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/50


DECYZJA RADY

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie ustanowienia Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

(2010/131/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 240 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 71 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że w ramach Rady ustanawia się stały komitet w celu zapewnienia wewnątrz Unii wspierania i wzmacniania współpracy operacyjnej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

(2)

Właściwe jest zatem przyjęcie decyzji ustanawiającej taki komitet oraz zdefiniowanie jego zadań,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ustanawia się niniejszym w ramach Rady Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zwany dalej „stałym komitetem”), przewidziany w art. 71 Traktatu.

Artykuł 2

Stały komitet ułatwia, wspiera i wzmacnia koordynację działań operacyjnych podejmowanych przez organy państw członkowskich właściwe w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Artykuł 3

1.   Bez uszczerbku dla mandatów organów, o których mowa w art. 5, stały komitet ułatwia i zapewnia skuteczną współpracę operacyjną i koordynację działań zgodnie z częścią trzecią tytuł V Traktatu, w tym w dziedzinach objętych współpracą policyjną i celną oraz podlegających organom odpowiedzialnym za kontrolę i ochronę granic zewnętrznych. Odpowiada on również, w odpowiednich przypadkach, za współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych istotnych dla współpracy operacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego.

2.   Stały komitet ocenia również ogólny kierunek i skuteczność współpracy operacyjnej; określa ewentualne braki lub niedociągnięcia i przyjmuje stosowne konkretne zalecenia, by im zaradzić.

3.   Stały komitet wspomaga Radę zgodnie z przepisami art. 222 Traktatu.

Artykuł 4

1.   Stały komitet nie angażuje się w prowadzenie operacji, co wciąż należy do zadań państw członkowskich.

2.   Stały komitet nie angażuje się w przygotowywanie aktów ustawodawczych.

Artykuł 5

1.   W odpowiednich przypadkach przedstawiciele Eurojustu, Europolu, Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) oraz innych odpowiednich organów zapraszani są do uczestnictwa w charakterze obserwatorów w posiedzeniach stałego komitetu.

2.   Stały komitet pomoże zapewnić spójność działań tych organów.

Artykuł 6

1.   Stały komitet regularnie składa Radzie sprawozdania ze swojej działalności.

2.   Rada informuje Parlament Europejski i parlamenty narodowe o pracach stałego komitetu.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2010 r.

W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

Przewodniczący


Top