Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0813

Decyzja rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiająca, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, formularz syntezy zgłoszenia dotyczącego zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych do celów innych niż ich wprowadzanie do obrotu

OJ L 280, 18.10.2002, p. 62–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 51 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 51 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 58 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/813/oj

32002D0813Dziennik Urzędowy L 280 , 18/10/2002 P. 0062 - 0083


Decyzja Rady

z dnia 3 października 2002 r.

ustanawiająca, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, formularz syntezy zgłoszenia dotyczącego zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych do celów innych niż ich wprowadzanie do obrotu

(2002/813/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG [1], w szczególności jej art. 11 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z częścią B dyrektywy 2001/18/WE, należy przedłożyć właściwemu organowi krajowemu wcześniejsze zgłoszenie o planowanym uwolnieniu organizmu genetycznie zmodyfikowanego (zwanego dalej GMO), lub kombinacji takich organizmów do celów innych niż wprowadzanie do obrotu.

(2) W ramach ustalonych dyrektywą 2001/18/WE w celu wymiany informacji między właściwymi organami a Komisją, organ musi przesłać syntezę, zgodne ze szczególnym formularzem, tego zgłoszenia do Komisji, która następnie musi przesłać kopie do innych Państw Członkowskich.

(3) Formularz ten powinien stanowić odbicie potrzeby umożliwienia możliwie najpełniejszej wymiany istotnych informacji, przedstawionych w znormalizowany i łatwo zrozumiały sposób, bez uszczerbku dla faktu, że tak przedstawione informacje nie mogą służyć za podstawę do oceny ryzyka dla środowiska.

(4) Komitet ustanowiony na mocy art. 30 ust. 2 dyrektywy 2001/18/WE był konsultowany w dniu 12 czerwca 2002 r. i nie wydał opinii dotyczącej propozycji Komisji do decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów syntezy, w celu przekazania do Komisji zgłoszeń otrzymanych na podstawie art. 6 dyrektywy 2001/18/WE, właściwy organ krajowy wyznaczony przez Państwo Członkowskie na podstawie tej dyrektywy stosuje formularz syntezy zgłoszenia ustanowiony w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 3 października 2002 r.

W imieniu Rady

F. Hansen

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

FORMULARZ SYNTEZY ZGŁOSZENIA DO CELÓW ZAMIERZONEGO UWOLNIENIA GMO LUB KOMBINACJI GMO DO CELÓW INNYCH NIŻ WPROWADZANIE DO OBROTU

WPROWADZENIE

Formularz syntezy zgłoszenia do celów zamierzonego uwolnienia GMO lub kombinacji GMO został ustalony do celów i zgodnie z procedurami przewidzianymi w art. 11 dyrektywy 2001/18/WE.

Należy uwzględnić fakt, że formularz ten nie jest zaprojektowany dla umieszczenia wszystkich informacji wymaganych do celów przeprowadzania oceny ryzyka dla środowiska naturalnego.

Miejsce przewidziane po każdym pytaniu nie stanowi wskazań co do długości informacji wymaganych do celów formularza syntezy zgłoszenia.

Formularz syntezy zgłoszenia składa się z części 1 i części 2.

Część 1 stosuje się do produktów składających się z lub zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane inne niż rośliny wyższe i zawiera następujące sekcje:

A Informacje ogólne

B Informacje odnoszące się do organizmów biorcy lub rodzicielskich, z których GMO zostało pozyskane

C Informacje odnoszące się do modyfikacji genetycznej

D Informacje dotyczące organizmu(-ów), z których został pozyskany insert

E Informacje odnoszące się do organizmu genetycznie zmodyfikowanego

F Informacje odnoszące się do uwolnienia

G Wzajemne oddziaływania GMO ze środowiskiem i potencjalny wpływ na środowisko

H Informacje odnoszące się do monitorowania

I Informacje dotyczące postępowania po uwolnieniu i z odpadami

J Informacje o planach reakcji na zagrożenie

Jednakże informacje zamieszczone w części 1 powinny odzwierciedlać (w skróconej formie) informacje przedłożone do właściwego organu zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy 2001/18/WE zgodnie z warunkami określonymi we wstępie do załącznika IIIA.

Część 2 stosuje się do produktów składających się z lub zawierających genetycznie zmodyfikowane rośliny wyższe. Termin "rośliny wyższe" oznacza rośliny należące do grup taksonomicznych nagonasiennych (Gymnospermae) i okrytonasiennych (Angiospermae). Część 2 zawiera następujące sekcje:

A Informacje ogólne

B Informacje dotyczące genetycznie zmodyfikowanej rośliny wyższej

C Informacje odnoszące się do uwolnienia doświadczalnego

D Podsumowanie potencjalnego wpływu na środowisko naturalne uwolnienia roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMP)

E Krótki opis wszystkich środków podjętych dla zarządzania ryzykiem

F Podsumowanie odnoszące się do planowanych prób polowych mających na celu zdobycie nowych danych o wpływie uwolnienia na środowisko i zdrowie ludzkie.

Jednakże informacje zamieszczone w części 2 powinny odpowiednio odzwierciedlać (w skróconej formie) informacje przedłożone do właściwego organu zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy 2001/18/WE zgodnie warunkami określonymi we wstępie do załącznika IIIB.

CZĘŚĆ 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CZĘŚĆ 2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top