EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0091

Dyrektywa 98/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 1998 r. odnosząca się do pojazdów silnikowych i ich przyczep, przeznaczonych do transportu drogowego towarów niebezpiecznych oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG odnoszącą się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep

OJ L 11, 16.1.1999, p. 25–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 201 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 201 - 213
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 48 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Uchylony przez 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/91/oj

31998L0091Dziennik Urzędowy L 011 , 16/01/1999 P. 0025 - 0036


Dyrektywa 98/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 14 grudnia 1998 r.

odnosząca się do pojazdów silnikowych i ich przyczep, przeznaczonych do transportu drogowego towarów niebezpiecznych oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG odnoszącą się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189b Traktatu [3],

uwzględniając dyrektywę Rady 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie drogowego transportu towarów niebezpiecznych [4], która transponuje do prawa Wspólnotowego, Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),

a także mając na uwadze, co następuje:

rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez wewnętrznych granic, na którym musi być zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału;

aby w pełni osiągnąć ten cel konieczna jest całkowita harmonizacja wymogów technicznych dla pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarów niebezpiecznych;

powinny zostać wyeliminowane występujące w handlu bariery techniczne w zakresie przepisów dotyczących homologacji typu WE pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarów niebezpiecznych, co pozwoli na sprawną organizację omawianego rynku;

konieczne jest w kontekście rynku wewnętrznego zharmonizowanie standardów dla środków drogowego transportu towarów niebezpiecznych;

konieczne jest zharmonizowanie procedur z zakresu homologacji w Państwach Członkowskich;

niniejsza dyrektywa jest jedną z odrębnych dyrektyw, która musi być realizowana w celu przestrzegania procedury homologacji typu WE, ustanowionej dyrektywą 70/156/EWG [5] oraz w celu zapewnienia przystosowania pojazdów do wymogów procedury homologacji typu WE, ustanowionej przez powyższą dyrektywę; przepisy dyrektywy 70/156/EWG dotyczące pojazdów mają zastosowanie do niniejszej dyrektywy;

w szczególności art. 3 ust. 4 oraz art. 4 ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG wymagają, aby do każdej odrębnej dyrektywy załączony był dokument informacyjny wcielający odpowiednie pozycje załącznika I do tej dyrektywy, jak również świadectwo homologacji typu opierające się na załączniku VI, w celu umożliwienia komputeryzacji procedur homologacji;

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa stosuje się do pojazdów kategorii "N" i "O", jak określa art. 2 i załącznik II do dyrektywy 70/156/EWG, przeznaczonych do drogowego transportu towarów niebezpiecznych na terytorium lub między Państwami Członkowskimi.

Zakres, definicja, klasyfikacja i wymagania, dotyczące tego typu pojazdów oraz przepisy administracyjne dla homologacji typu WE są ustanowione odpowiednio w załącznikach I i II do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Do celów niniejszej dyrektywy:

- "towary niebezpieczne" oznaczają substancje i artykuły określone w art. 2 dyrektywy 94/55/WE,

- "transport" oznacza operacje transportu drogowego określone w art. 2 dyrektywy 94/55/WE.

Artykuł 3

Do dyrektywy 70/156/EWG wprowadza się następujące zmiany, przez dodanie:

a) następującej pozycji do załącznika I:"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

";

b) następującej pozycji do części I załącznika IV:

"Rodzaj | Numer dyrektywy | Metryka Dziennika Urzędowego | Przydatność zastosowania |

M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |

56. Pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych | 98/91/WE | L 11 z 16.1.1999 | | | | x | x | x | x | x | x | x" |

Artykuł 4

1. Państwa Członkowskie nie mogą w związku z transportem towarów niebezpiecznych:

- odmówić, ze względu na typ pojazdu, udzielenia homologacji typu WE lub udzielenia krajowej homologacji typu, lub

- zabronić rejestracji, sprzedaży lub rozpoczęcia użytkowania pojazdów bazowych lub pojazdów kompletnych, określonych w art. 2 dyrektywy 70/156/EWG

z powodów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, jeżeli są spełnione wymagania załączników do niniejszej dyrektywy.

2. Państwa Członkowskie nie mogą zakazać rejestracji, sprzedaży lub rozpoczęcia użytkowania pojazdu skompletowanego z pojazdu bazowego, określonego w art. 2 dyrektywy 70/156/EWG uzasadniając to kwestiami dotyczącymi pojazdu bazowego i transportu towarów niebezpiecznych:

- jeżeli wymagania załączników do niniejszej dyrektywy dla pojazdu bazowego są spełnione oraz jeżeli kompletacja pojazdu bazowego nie przeczy tym wymaganiom, lub

- jeżeli dla pojazdu kompletnego spełnione są wymagania załączników do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do stosowania niniejszej dyrektywy najpóźniej do 16 stycznia 2000 r. i niezwłocznie informują o tym Komisję.

Wspomniane środki zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 1998 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. M. Gil-Robles

Przewodniczący

W imieniu Rady

W. Molterer

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 29 z 30.1.1997, str. 17 oraz Dz.U. C 207 z 3.7.1998, str. 18.

[2] Dz.U. C 296 z 29.9.1997, str. 1.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz.U. C 80 z 16.3.1998, str. 209), wspólne stanowisko Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. (Dz.U. C 262 z 19.8.1998, str. 1) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 1998 r. (Dz.U. C 341 z 9.11.1998). Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 1998 r.

[4] Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 7. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 96/86/WE (Dz.U. L 335 z 24.12.1996, str. 43).

[5] Dyrektywa Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/14/WE (Dz.U. L 91 z 25.3.1998, str. 1).

--------------------------------------------------

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik I: | Zakres, definicja, klasyfikacja, wymagania | |

Załącznik II: | Przepisy administracyjne dla świadectw homologacji typu WE | |

| Dodatek 1: | Dokument informacyjny |

| Dodatek 2: | Świadectwo homologacji typu WE |

| | Uzupełnienie |

--------------------------------------------------

Top