Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0028

Dyrektywa 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. odnosząca się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych

OJ L 281, 23.11.1995, p. 1–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 187 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 187 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 21 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Uchylony przez 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/28/oj

31995L0028Dziennik Urzędowy L 281 , 23/11/1995 P. 0001 - 0030


Dyrektywa 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 24 października 1995 r.

odnosząca się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 189b Traktatu [3],a także mając na uwadze, co następuje:

rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału; ważne jest podjęcie środków w tym celu;

wymogi techniczne, które niektóre kategorie pojazdów muszą spełniać na mocy prawa krajowego, odnoszą się między innymi do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych;

wymogi te różnią się w poszczególnych Państwach Członkowskich;

dlatego niezbędne jest, aby wszystkie Państwa Członkowskie przyjęły takie same wymogi, w uzupełnieniu lub zamiast obowiązujących na ich terytorium wymogów, w szczególności w celu umożliwienia szerszego zastosowania procedury homologacji EWG, która została ustanowiona dyrektywą Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep [4];

niniejsza dyrektywa jest jedną ze szczegółowych dyrektyw dotyczących procedury homologacji EWG, ustanowionej dyrektywą 70/156/EWG; w konsekwencji przepisy ustanowione w dyrektywie 70/156/EWG dotyczącej układów, części i oddzielnych zespołów technicznych odnoszą się do niniejszej dyrektywy;

należy odwołać się do dyrektywy Rady 77/649/EWG [5], która zawiera procedurę określenia położenia referencyjnego punktu siedzenia (punkt "R");

w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom oraz bezpieczeństwa drogowego istotne jest, aby materiały stosowane w konstrukcji wnętrza karoserii autobusu i autokaru spełniały minimalne wymagania, po to aby wykluczyć lub co najmniej ograniczyć postęp płomieni, tak aby umożliwić pasażerom ewakuowanie się z pojazdu w przypadku pożaru;

pożądanym jest wprowadzenie alternatywnych sposobów homologacji pojazdów, takich jak sposoby przewidziane w niniejszej dyrektywie, to jest na podstawie badań palności materiałów stosowanych we wnętrzu pojazdów silnikowych lub na podstawie homologacji EWG części, dla każdego materiału lub wyposażenia takiego jak siedzenia, zasłony itp. instalowanego we wnętrzu konstrukcji tych pojazdów, według której należy sprawdzić, czy materiały lub wyposażenie homologowane zostały właściwie zainstalowane,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Do celów niniejszej dyrektywy:

- "pojazd": oznacza pojazd zdefiniowany w art. 2 dyrektywy 70/156/EWG,

- "część": oznacza urządzenie zdefiniowane w art. 2 dyrektywy 70/156/EWG.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie nie mogą odmówić:

- homologacji EWG lub krajowej homologacji dla pojazdu albo zakazać sprzedaży, odmówić rejestracji lub dopuszczenia do ruchu lub używania pojazdu, z przyczyn odnoszących się do palności materiałów konstrukcyjnych zastosowanych wewnątrz konstrukcji karoserii pojazdu,

- homologacji EWG lub krajowej homologacji części użytych wewnątrz konstrukcji karoserii pojazdu lub zakazać jego sprzedaży lub używania z przyczyn odnoszących się do palności materiałów zastosowanych w jego konstrukcji,

jeżeli właściwe wymagania określone w załącznikach I, IV, V i VI do niniejszej dyrektywy zostały spełnione.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w ciągu 18 miesięcy od daty jej przyjęcia. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Poczynając od powyższej daty, Państwa Członkowskie nie mogą odmówić pierwszego dopuszczenia do ruchu pojazdów lub zakazać sprzedaży lub używania części, jeżeli są one zgodne z niniejszą dyrektywą.

Zastosują one te przepisy w ciągu 48 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej dyrektywy.

2. Wymienione środki muszą zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to musi towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metoda dokonywania takiego odniesienia ustanawiana jest przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 października 1995 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

K. Hänsch

Przewodniczący

W imieniu Rady

L. Atienza Serna

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 154 z 19.6.1992, str. 4.

[2] Dz.U. C 332 z 16.12.1992, str. 12.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 października 1992 r. (Dz.U. C 305 z 23.11.1992, str. 109), wspólne stanowisko Rady z dnia 8 grudnia 1994 r. (Dz.U. C 384 z 31.12.1994, str. 1) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 1995 r. (Dz.U. nr C 166 z 3.7.1995).

[4] Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 93/81/EWG (Dz.U. L 264 z 23.10.1993, str. 49).

[5] Dz.U. L 267 z 19.10.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 90/630/EWG (Dz.U. L 341 z 6.12.1990, str. 20).

--------------------------------------------------

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| | | Strona |

Załącznik I: | Zakres, definicje, wniosek o homologację EWG, przyznanie homologacji EWG, specyfikacje, zmiany typu, zgodność produkcji, wymagania dotyczące instalacji w pojeździe … | 292 |

Dodatek: | Wzór znaku homologacji EWG części … | 297 |

Załącznik II: | Dokumenty informacyjne … | 298 |

Dodatek 1: | Dokumenty informacyjne (pojazd) … | 298 |

Dodatek 2: | Dokumenty informacyjne (część) … | 301 |

Załącznik III: | Świadectwa homologacji EWG … | 303 |

Dodatek 1: | Świadectwo homologacji EWG (pojazd) … | 303 |

Dodatek 2: | Świadectwo homologacji EWG (część)… | 305 |

Załącznik IV: | Badanie określające poziomy współczynnik palności materiałów … | 307 |

Załącznik V: | Badanie określające topliwość materiałów … | 312 |

Załącznik VI: | Badanie określające współczynnik pionowej palności materiałów … | 315 |

--------------------------------------------------

Top