EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3499

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3499/93 z dnia 20 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2837/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2019/93 w odniesieniu do utrzymania gajów oliwnych na tradycyjnych obszarach uprawy oliwek

Dz.U. L 319 z 21.12.1993, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3499/oj

31993R3499Dziennik Urzędowy L 319 , 21/12/1993 P. 0022 - 0022


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3499/93

z dnia 20 grudnia 1993 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2837/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2019/93 w odniesieniu do utrzymania gajów oliwnych na tradycyjnych obszarach uprawy oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2019/93 z dnia 19 lipca 1993 r. wprowadzające szczególne środki dla mniejszych wysp Morza Egejskiego dotyczące niektórych produktów rolnych [1], w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2837/93 [2] ustanawia szczegółowe zasady dotyczące stosowania systemu pomocy w celu utrzymania gajów oliwnych na małych wyspach Morza Egejskiego oraz ustanawia przepisy dotyczące monitorowania i kary;

kontrole ustanowione w celu zapewnienia zgodności z warunkami niezbędnymi dla przyznania pomocy muszą zostać przeprowadzone dla roku 1993 w ograniczonym terminie, a w każdym wypadku przed dniem 31 grudnia 1993 r.;

uwzględniając geograficzne rozproszenie wysp na Morzu Egejskim oraz trudności związane z wprowadzeniem nowego systemu pomocy, należy przesunąć końcowy termin płatności w ciągu okresu, w którym muszą być przeprowadzone wszystkie wymagane kontrole;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2837/93 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 2 ust. 1 akapit drugi datę "dnia 31 grudnia 1993 r." zastępuje się datą "dnia 31 stycznia 1994 r.";

2. W art. 5 akapit ostatni datę "dnia 28 lutego 1994 r." zastępuje się datą "dnia 31 marca 1994 r.".

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 1993 r.

W imieniu Komisji

René Steichen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 184 z 27.7.1993, str. 1.

[2] Dz.U. L 260 z 19.10.1993, str. 5.

--------------------------------------------------

Top