EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982D0505

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 1982 r. w sprawie zawarcia Umowy w sprawie Międzynarodowych Drogowych Przewozów Pasażerskich w formie Okazjonalnych Przewozów Autokarami i Autobusami (ASOR)

OJ L 230, 5.8.1982, p. 38–38 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 42 - 42
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 42 - 42
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 3 - 3
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 3 - 3
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 123 - 123
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 123 - 123
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 123 - 123
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 123 - 123
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 123 - 123
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 123 - 123
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 123 - 123
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 123 - 123
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 123 - 123
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 139 - 139
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 139 - 139
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 24 - 24

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/505/oj

Related international agreement

31982D0505Dziennik Urzędowy L 230 , 05/08/1982 P. 0038 - 0038
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 7 Tom 3 P. 0003
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 07 Tom 3 P. 0042
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 7 Tom 3 P. 0003
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 07 Tom 3 P. 0042


Decyzja Rady

z dnia 12 lipca 1982 r.

w sprawie zawarcia Umowy w sprawie Międzynarodowych Drogowych Przewozów Pasażerskich w formie Okazjonalnych Przewozów Autokarami i Autobusami (ASOR)

(82/505/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 75,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

Umowa w sprawie Międzynarodowych Drogowych Przewozów Pasażerskich w formie Okazjonalnych Przewozów Autokarami i Autobusami (ASOR) została wynegocjowana między Komisją w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a Austrią, Hiszpanią, Finlandią, Norwegią, Portugalią, Szwecją, Szwajcarią i Turcją zgodnie z dyrektywami negocjacyjnymi przyjętymi przez Radę;

Umowa ASOR pomoże w ułatwieniu czynności okazjonalnych przewozów i będzie wspierać turystykę w Europie Zachodniej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się Umowę w sprawie Międzynarodowych Drogowych Przewozów Pasażerskich w formie Okazjonalnych Przewozów Autokarami i Autobusami (ASOR) razem z deklaracjami załączonymi do Aktu Końcowego w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Teksty określone w akapicie pierwszym są załączone do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady składa do depozytu akty przewidziane w art. 18 Umowy [4].

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 1982 r.

W imieniu Rady

J. Nørgaard

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 31 z 8.2.1982, str. 1.

[2] Dz.U. C 182 z 19.7.1982, str. 27.

[3] Opinia wydana dnia 26 maja 1982 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[4] Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich przez Sekretariat Generalny Rady.

--------------------------------------------------

Umowa

w sprawie Międzynarodowych Okazjonalnych Przewozów Pasażerów Autokarami i Autobusami (ASOR)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

PREZYDENT FEDERALNY REPUBLIKI AUSTRII,

RZĄD HISZPANII,

PREZYDENT REPUBLIKI FINLADII,

RZĄD KRÓLESTWA NORWEGII,

RZĄD REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,

RZĄD SZWECJI,

SZWAJCARSKA RADA FEDERALNA,

PREZYDENT REPUBLIKI TURCJI,

PRAGNĄC wspierać rozwój transportu międzynarodowego, w szczególności ułatwiać jego organizowanie i działalność;

część międzynarodowych drogowych przewozów pasażerskich w formie okazjonalnych przewozów autokarami i autobusami jest zliberalizowana, w odniesieniu do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, rozporządzeniem Rady nr 117/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 roku w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad w odniesieniu do międzynarodowych drogowych przewozów pasażerskich autokarami i autobusami [1] oraz rozporządzeniem Komisji(EWG) nr 1016/68 z dnia 9 lipca 1968 roku ustanawiającym wzór dokumentów kontrolnych, określonych w art. 6 i 9 rozporządzenia Radynr 117/66/EWG [2];

ponadto, Europejska Konferencja Ministrów Transportu (ECMT) przyjęła dnia 16 grudnia 1969 roku rezolucję nr 20 dotyczącą sformułowania ogólnych zasad dla międzynarodowego transportu autokarowego i autobusowego [3], która dotyczy także liberalizacji niektórych rodzajów międzynarodowych drogowych przewozów pasażerskich w formie okazjonalnych przewozów autokarami i autobusami;

pożądane jest podjęcie zharmonizowanych środków służących liberalizacji w odniesieniu do okazjonalnych międzynarodowych drogowych przewozów pasażerskich oraz uproszczenie procedur kontrolnych przez wprowadzenie pojedynczego dokumentu;

pożądane jest przydzielenie Sekretariatowi Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu pewnych zadań administracyjnych związanych z realizacją umowy;

POSTANOWILI uchwalić ujednolicone zasady dotyczące międzynarodowych drogowych przewozów pasażerskich w formie okazjonalnych przewozów autokarami i autobusami,I POWOŁALI W TYM CELU, jako swoich pełnomocników:

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:

M. Herman De Croo,

Ministre des Communications du Royaume de Belgique,

Président en exercice du Conseil des Communautés européennes;

M. G. Contogeorgis,

Membre de la Commission des Communautés européennes;

PREZYDENT FEDERALNY REPUBLIKI AUSTRII:

M. Karl Lausecker,

Ministre fédéral des transports;

RZĄD HISZPANII:

Don Emilio Pan de Soraluce,

Ambassadeur;

PREZYDENT REPUBLIKI FINALNDII:

M. Jarmo Wahlströem,

Ministre des Transports;

RZĄD KRÓLESTWA NORWEGII:

M. Erik Ribu,

Secrétaire général au Ministère des Transports et Communications;

RZĄD REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ:

M. José Carlos Viana Baptista,

Ministre du Logement, des Travaux publics et des Transports;

RZĄD SZWECJI:

M. Nils Erik Bramsvik,

Sous-secrétaire d'État au Ministère des Communications;

SZWAJCARSKA RADA FEDERALNA:

M. Léon Schlumpf,

Conseiller fédéral,

Chef du département fédéral des Transports, des Communications et de l'Énergie;

PREZYDENT REPUBLIKI TURCJI:

dr Mustafa A. Aysan,

Ministre des Transports;

KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA I

Zakres stosowania i definicje

Artykuł 1

1. Niniejszą umowę stosuję się:

a) do międzynarodowych drogowych przewozów pasażerskich w formie przewozów okazjonalnych:

- między terytoriami dwóch Umawiających się Stron, lub

- rozpoczynających się i kończących na terytorium tej samej umawiającej się strony,

- przy użyciu pojazdów zarejestrowanych na terytorium umawiającej się strony, które ze względu na ich konstrukcję i wyposażenie są przystosowane do przewozu więcej niż dziewięciu osób, włącznie z kierowcą i są przeznaczone do tego celu;

b) do pustych prebiegów pojazdów świadczących te usługi.

2. Do celów niniejszej umowy, przez transport międzynarodowy rozumie się transport, podczas którego przekraczane są terytoria co najmniej dwóch umawiających się stron.

3. Do celów niniejszej umowy pojęcie "terytorium umawiającej się strony" obejmuje, w odniesieniu do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej te terytoria, na których stosowane są postanowienia Traktatu ustanawiającego tę Wspólnotę, na warunkach określonych w tym Traktacie.

Artykuł 2

1. Do celów niniejszej umowy okazjonalne przewozy oznaczają usługi nieobjęte definicją transportu regularnego zawartą w art. 3 ani definicją transportu wahadłowego zawartą w art. 4. Obejmują one:

a) podróże zamknięte, co oznacza transport, według którego ten sam pojazd jest używany do przewiezienia tej samej grupy pasażerów przez okres trwania podróży i do dostarczenia ich z powrotem do miejsca jej rozpoczęcia;

b) transport, przy którym podróż początkowa odbywa się z pasażerami, a powrót następuje bez pasażerów;

c) wszystkie inne usługi.

2. Z wyjątkiem zezwoleń właściwych władz danej umawiającej się strony, w ramach okazjonalnych przewozów nie mogą być zabierani lub wysadzani żadni pasażerowie. Takie usługi mogą być realizowane z pewną częstotliwością, niemniej nie tracą z tej racji statusu okazjonalnych przewozów.

Artykuł 3

1. Do celów niniejszej umowy transport regularny oznacza transport polegający na przewozie pasażerów z określoną częstotliwością i po określonych trasach, podczas których pasażerowie mogą być zabierani i wysadzani we wcześniej ustalonych miejscach zatrzymywania się. Transport regularny może podlegać obowiązkowi przestrzegania uprzednio ustalonych rozkładów jazdy i wysokości opłat.

2. Do celów niniejszej umowy usługi transportowe, niezależnie od tego, przez kogo są organizowane, polegające na przewozie określonych kategorii pasażerów z wyłączeniem pozostałych pasażerów, w zakresie, w jakim takie usługi transportowe są świadczone zgodnie z warunkami wymienionymi w ust. 1, również uważane są za transport regularny. Transport taki, w szczególności polegający na przewozie pracowników do i z miejsca pracy lub uczniów do i ze szkoły, nazywany jest "specjalnym transportem regularnym".

3. Fakt, że transport taki może być zróżnicowany zgodnie z potrzebami zainteresowanych, nie ma wpływu na jego zakwalifikowanie jako transportu regularnego.

Artykuł 4

1. Do celów niniejszej umowy transport wahadłowy oznacza transport, w którym przez kolejne podróże docelowe i powrotne, sformowane wcześniej grupy pasażerów są przewożone z jednego miejsca wyjazdu do jednego miejsca przeznaczenia. Każda grupa składająca się z pasażerów, którzy uczestniczyli w podróży docelowej, jest przewożona w trakcie późniejszej podróży z powrotem do miejsca jej rozpoczęcia.

Miejsca wyjazdu i przeznaczenia oznaczają odpowiednio miejsce, w którym podróż się rozpoczyna i miejsce, w którym się ona kończy, wraz z, w każdym z tych przypadków, najbliższym jego otoczeniem.

2. W ramach transportów wahadłowych nie można zabierać ani wysadzać żadnych pasażerów.

3. Pierwsza podróż powrotna i ostatnia podróż docelowa w serii podróży wahadłowych jest dokonywana bez pasażerów.

4. Jednakże na zaklasyfikowanie operacji transportowej jako transportu wahadłowego nie ma wpływu fakt, że za zgodą właściwych władz umawiających się stron:

- bez względu na postanowienia ust. 1, pasażerowie odbywają podróż powrotną z inną grupą,

- bez względu na postanowienia ust. 2, pasażerowie są zabierani i wysadzani po drodze,

- bez względu na postanowienia ust. 3, pierwsza podróż początkowa i ostatnia podróż powrotna w serii podróży wahadłowych odbywają się bez pasażerów.

SEKCJA II

Środki służące liberalizacji

Artykuł 5

1. Okazjonalne przewozy, określone w art. 2 ust. 1 lit. a) i b), nie podlegają obowiązkowi uzyskania jakichkolwiek zezwoleń na terytorium którejkolwiek z umawiających się stron, poza zezwoleniami związanymi z obowiązkiem rejestracji pojazdu.

2. Okazjonalne przewozy, określone w art. 2 ust. 1 lit. c), nie podlegają obowiązkowi uzyskania jakichkolwiek zezwoleń na terytorium którejkolwiek z umawiających się stron, poza zezwoleniami związanymi z obowiązkiem rejestracji pojazdu, jeżeli charakteryzują się one następującymi cechami:

- podróż docelowa odbywa się bez pasażerów, a wszyscy pasażerowie zabierani są w tym samym miejscu, oraz

- pasażerowie:

a) - stanowią grupy na terytorium państwa nie będącego umawiającą się stroną lub państwa - umawiającej się strony innego niż to, w którym pojazd jest zarejestrowany lub to, z którego pasażerowie są zabierani, utworzone na podstawie umowy o przewóz zawartej przed ich przybyciem na terytorium tej umawiającej się strony, i

- są przywożeni na terytorium umawiającej się strony, w której pojazd jest zarejestrowany; lub

b) - zostali uprzednio przywiezieni przez tego samego przewoźnika i na mocy art. 2 ust. 1 lit. b) na terytorium umawiającej się strony, gdzie są ponownie zabierani i przewożeni na terytorium umawiającej się strony, w której pojazd jest zarejestrowany; lub

c) - zostali zaproszeni do podróży na terytorium innej umawiającej się strony, a osoba zapraszająca pokrywa koszty transportu. Tacy pasażerowie muszą stanowić jednorodną grupę, która nie została utworzona jedynie w związku z przedsięwzięciem danej podróży, i która jest przywożona na terytorium umawiającej się strony, w której pojazd jest zarejestrowany.

3. W zakresie, w jakim warunki ustanowione w ust. 2 nie są spełnione, w przypadku okazjonalnych przewozów, określonych w art. 2 ust. 1 lit. c), usługi takie mogą podlegać warunkowi uzyskania zezwolenia transportowego na terytorium zainteresowanej umawiającej się strony.

SEKCJA III

Dokumenty kontrolne

Artykuł 6

Przewoźnicy świadczący okazjonalne przewozy w rozumieniu niniejszej Umowy za każdym razem, gdy zażąda tego jakikolwiek upoważniony funkcjonariusz służb kontrolnych, mają obowiązek okazania pasażerskiego listu przewozowego, który stanowi część dokumentu kontrolnego wystawianego przez właściwe władze tej umawiającej się strony, w której zarejestrowany jest pojazd, lub przez jakąkolwiek odpowiednio upoważnioną agencję. Ten dokument kontrolny zastępuje już istniejący dokument kontrolny.

Artykuł 7

1. Dokument kontrolny, określony w art. 6, składa się z dających się oddzielić pasażerskich listów przewozowych wraz z kopią, w książkach po 25 sztuk. Dokument kontrolny jest zgodny ze wzorem przedstawionym w załączniku do niniejszej umowy. załącznik ten stanowi integralną część niniejszej umowy.

2. Każda książka i jej pasażerskie listy przewozowe są numerowane. Pasażerskie listy przewozowe są również numerowane - kolejno od 1 do 25.

3. Sformułowania na okładce książki i na pasażerskich listach przewozowych są wydrukowane w języku urzędowym lub w kilku językach urzędowych Państw Członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej albo wszelkiej innej umawiającej się strony, w której zarejestrowany jest używany pojazd.

Artykuł 8

1. Książka, określona w art. 7, jest wystawiana na przewoźnika i nie jest przenoszalna.

2. Oryginał pasażerskiego listu przewozowego jest przechowywany w pojeździe toku podróży, której dotyczy.

3. Przewoźnik jest odpowiedzialny za dopilnowanie, by pasażerskie listy przewozowe były należycie i prawidłowo wypełnione.

Artykuł 9

1. Pasażerski list przewozowy dla każdej podróży jest wypełniany wraz z kopią przez przewoźnika przed rozpoczęciem podróży.

2. W celu podania nazwisk pasażerów, przewoźnik może wykorzystać listę już wcześniej sporządzoną na osobnym arkuszu, która jest trwale przytwierdzona w miejscu na nią przeznaczonym pod pozycją nr 6 pasażerskiego listu przewozowego. Pieczęć przewoźnika lub, gdzie stosowne, podpis jego lub kierowcy pojazdu są umieszczane w taki sposób, aby były złożone na liście pasażerów i pasażerskim liście przewozowym.

3. Dla usług obejmujących podróż docelową bez pasażerów, określoną w art. 5 ust. 2 niniejszej umowy, lista pasażerów może być sporządzana w sposób przewidziany w ust. 2, podczas zabierania pasażerów.

Artykuł 10

Właściwe władze dwu lub więcej umawiających się stron mogą uzgodnić, dwustronnie lub wielostronnie, że nie ma potrzeby sporządzania listy pasażerów, przewidzianej w pozycji 6 pasażerskiego listu przewozowego. W takim przypadku musi zostać podana liczba pasażerów.

Artykuł 11

1. W pojeździe musi być przechowywany egzemplarz w sztywnych zielonych okładkach zawierający tekst wzoru dwustronnej okładki dokumentu kontrolnego, przedstawionego w załączniku do niniejszej umowy, w każdym z języków urzędowych wszystkich umawiających się stron.

2. "Tekst wzoru dokumentu kontrolnego w języku angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, norweskim, portugalskim, szwedzkim, tureckim i włoskim."

3. Dokument ten należy okazywać w każdym przypadku, gdy zażąda tego upoważniony funkcjonariusz służb kontrolnych.

Artykuł 12

Bez względu na postanowienia art. 6, dokumenty kontrolne używane przy okazjonalnych przewozach przed wejściem w życie niniejszej umowy mogą być używane przez okres dwóch lat po wejściu w życie wymienionej umowy na podstawie art. 18 ust. 2.

SEKCJA IV

Postanowienia ogólne i końcowe

Artykuł 13

1. Właściwe władze umawiających się stron przyjmą środki wymagane do wykonania niniejszej umowy.

Działania takie obejmują w szczególności:

- organizację, procedurę i środki kontroli oraz kary za wszelkie naruszenie,

- okres ważności książki,

- sposób opracowywania i wypełniania oryginału i kopii pasażerskiego listu przewozowego,

- oznaczenie właściwych władz, określonych w art. 2, 6, 10, i 14, jak również organów, określonych w art. 6,

- opieczętowanie, jeżeli jest wymagane, pasażerskiego listu przewozowego przez upoważnionych funkcjonariuszy służb kontrolnych.

2. Środki podjęte na podstawie ust. 1 są przekazywane do Sekretariatu Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT), który informuje o nich pozostałe umawiające się Strony.

Artykuł 14

1. Właściwe władze umawiających się stron zapewniają, by przewoźnicy przestrzegali postanowień niniejszej umowy.

2. Informują się one wzajemnie, zgodnie z ich odpowiednimi przepisami krajowymi, o wykroczeniach popełnionych na ich terytorium przez przewoźnika mającego swoją siedzibę na terytorium innej umawiającej się strony i, w miarę potrzeby, o wymierzonej karze.

Artykuł 15

Postanowień art. 5 i 6 nie stosuje się w zakresie, w jakim te umowy lub inne porozumienia obowiązujące lub mające być zawarte w przyszłości między dwiema lub więcej umawiającymi się stronami przewidują bardziej liberalne traktowanie. Pojęcie "umowy lub inne porozumienia obowiązujące między dwiema lub więcej umawiającymi się stronami" obejmują w odniesieniu do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej umowy i inne porozumienia, które zostały zawarte przez Państwa Członkowskie tej Wspólnoty.

Artykuł 16

1. Jeżeli stosowanie niniejszej umowy lub środki podjęte na podstawie art. 13 wykażą taką konieczność, każda z umawiających się stron może zażądać zwołania posiedzenia stron umowy w celu wspólnego zbadania powstałych problemów i wszelkich zaproponowanych rozwiązań.

2. Posiedzeniom, określonym w ust. 1, przewodniczą na przemian Europejska Wspólnota Gospodarcza lub inna umawiająca się strona wyznaczona w tym celu.

3. Żądanie zwołania posiedzenia, określonego w ust. 1, kieruje się do Sekretariatu ECMT.

4. Sekretariat ECMT niezwłocznie informuje pozostałe umawiające się strony, określone w ust. 1; jeżeli takie żądanie zwołania posiedzenia nie zostanie wycofane w ciągu czterech tygodni, po upływie tego terminu Sekretariat ECMT ustala datę i miejsce posiedzenia w uzgodnieniu z przewodniczącym pełniącym swoje funkcje od ostatniego posiedzenia i zwołuje to posiedzenie w najwcześniejszym możliwym terminie.

Artykuł 17

1. Podpisując niniejszą umowę, każda z umawiających się stron może oświadczyć, w drodze notyfikacji pozostałym umawiającym się stronom za pośrednictwem Sekretariatu ECMT, że nie uważa siebie za związaną postanowieniami art. 5 ust. 2 lit. b) umowy. W takim przypadku pozostałe umawiające się strony nie są związane postanowieniami art. 5 ust. 2 lit. b) w odniesieniu do umawiającej się strony, która wniosła takie zastrzeżenie.

2. Oświadczenie, określone w ust. 1, może zostać wycofane w każdej chwili w drodze zawiadomienia skierowanego do pozostałych umawiających się stron za pośrednictwem Sekretariatu ECMT.

Artykuł 18

1. Niniejsza umowa jest zatwierdzana lub ratyfikowana przez umawiające się strony zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Instrumenty zatwierdzające lub ratyfikujące są składane przez umawiające się strony do depozytu w Sekretariacie ECMT.

2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą jej zatwierdzenia lub ratyfikowania przez pięć umawiających się stron, w tym przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą, pierwszego dnia trzeciego miesiąca po dniu, w którym piąty instrument zatwierdzający lub ratyfikacyjny zostanie złożony do depozytu.

3. Niniejsza umowa wchodzi w życie w stosunku do każdej umawiającej się strony, która ją zatwierdzi lub ratyfikuje po wejściu w życie w trybie określonym w ust. 2, pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po dniu, w którym zainteresowana umawiająca się strona złoży do depozytu w Sekretariacie ECMT swój instrument zatwierdzający lub ratyfikacyjny.

4. Postanowienia sekcji II i III niniejszej umowy stosuje się siedem miesięcy po wejściu w życie umowy w trybie określonym odpowiednio w ust. 2 i 3.

Artykuł 19

1. Po upływie trzyletniego okresu obowiązywania niniejszej umowy zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ust. 2, każda umawiająca się strona może, w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretariatu ECMT, zażądać zwołania konferencji w celu dokonania zmian w umowie. Sekretariat niezwłocznie informuje pozostałe umawiające się strony o tym żądaniu i ustala datę i miejsce konferencji w uzgodnieniu z przewodniczącym pełniącym swoje funkcje od poprzedniego plenarnego posiedzenia i zwołuje tę konferencję w najwcześniejszym możliwym terminie. Przewodnictwo tych konferencji jest objęte postanowieniami art. 16 ust. 2, na zasadzie analogii.

2. W sprawach dotyczących zatwierdzania lub ratyfikacji zmian w umowie między wszystkimi zainteresowanymi stronami, jak również wejścia w życie tych zmian, stosuje się postanowienia art. 18.

Artykuł 20

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat od dnia jej wejścia w życie.

2. Każda z umawiających się stron może z swojej strony odstąpić od niniejszej umowy za jednorocznym okresem wypowiedzenia, z dniem 1 stycznia na drodze równoczesnego zawiadomienia pozostałych umawiających się stron za pośrednictwem Sekretariatu ECMT. Jednakże od umowy nie można odstąpić w ciągu pierwszych czterech lat następujących po dniu jej wejścia w życie na mocy art. 18 ust. 2.

3. W sytuacji gdy pięć umawiających się stron, w tym Europejska Wspólnota Gospodarcza, nie odstąpi od umowy, jej okres obowiązywania po upływie okresu pięcioletniego, określonego w ust. 1, zostaje automatycznie przedłużony na kolejny okres pięciu lat.

Artykuł 21

Niniejsza umowa, sporządzona w języku francuskim, w tym języku jej tekst jest autentyczny, zostaje złożona do depozytu w archiwum Sekretariatu ECMT, który przekaże jej uwierzytelnione odpisy każdej z umawiających się stron.

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy złożyli niniejszym swoje podpisy.

Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego szóstego maja, w roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym drugim.

W imieniu Rady Wspólnot Europejskich

+++++ TIFF +++++

W imieniu Prezydenta Federalnego Republiki Austrii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Hiszpanii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Prezydenta Republiki Finlandii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Królestwa Norwegii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Portugalskiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Szwecji

+++++ TIFF +++++

W imieniu Szwajcarskiej Rady Federalnej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Prezydenta Republiki Turcji

+++++ TIFF +++++

[1] Dz.U. 147 z 9.8.1966, str. 2688/66.

[2] Dz.U. L 173 z 22.7.1968, str. 8.

[3] Zbiór rezolucji ECMT, 1969 rok, str. 67; zbiór rezolucji ECMT, 1971 rok, str. 133.

--------------------------------------------------

Akt Końcowy

Przedstawiciele:

RADY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

PREZYDENTA FEDERALNEGO REPUBLIKI AUSTRII,

RZĄDU HISZPANII,

PREZYDENTA REPUBLIKI FINLANDII,

RZĄDU KRÓLESTWA NORWEGII,

RZĄDU REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,

RZĄDU SZWECJI,

SZWAJCARSKIEJ RADY FEDERALNEJ,

PREZYDENTA REPUBLIKI TURCJI,

zebrani w Dublinie, w dniu dwudziestego szóstego maja w roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym drugim, w celu podpisania Umowy w sprawie Międzynarodowych Drogowych Przewozów Pasażerskich w formie Okazjonalnych Przewozów Autokarami i Autobusami (ASOR),

przy podpisywaniu niniejszej Umowy uwzględnili i zatwierdzili następujące deklaracje:

1. Deklaracja umawiających się stron dotycząca stosowania umowy;

2. Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie art. 5 umowy;

3. Deklaracja umawiających się stron w sprawie dalszego rozwoju umowy.

Sporządzono w Dublinie dnia dwudziestego szóstego maja roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego drugiego.

W imieniu Rady Wspólnot Europejskich,

+++++ TIFF +++++

W imieniu Prezydenta Federalnego Republiki Austrii,

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Hiszpanii,

+++++ TIFF +++++

W imieniu Prezydenta Republiki Finlandii,

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Królestwa Norwegii,

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Portugalskiej,

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Szwecji,

+++++ TIFF +++++

W imieniu Szwajcarskiej Rady Federalnej,

+++++ TIFF +++++

W imieniu Prezydenta Republiki Turcji,

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Deklaracja umawiających się stron w sprawie stosowania umowy

Umawiające się strony uzgadniają, że środki służące liberalizacji przewidziane w art. 5 ust. 2 umowy będą mogły być stosowane jedynie między umawiającymi się stronami, które do okazjonalnych przewozów podlegających postanowieniom niniejszej umowy stosują postanowienia Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) z dnia 1 lipca 1970 r., lub warunki równoważne z tymi, które przewiduje AETR.

Każda z umawiających się stron, która zamierza z powodów wyżej wymienionych przyjąć środki w celu niestosowania lub zawieszenia stosowania postanowień służących liberalizacji zawartych w art. 5 ust. 2 umowy, deklaruje gotowość konsultowania się z odpowiednią umawiającą się stroną przed możliwym przyjęciem takich środków.

--------------------------------------------------

Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotycząca art. 5 umowy

W odniesieniu do art. 5 Europejska Wspólnota Gospodarcza deklaruje, że środki służące liberalizacji, ustanowione dla wjazdu pojazdu bez pasażerów na terytorium innej umawiającej się strony w celu zabrania pasażerów w podróż powrotną na terytorium umawiającej się strony, w której pojazd ten jest zarejestrowany, stosuje się wyłącznie, w przypadku powrotu na terytorium Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, do podróży powrotnych do Państwa Członkowskiego, w których jest zarejestrowany używany pojazd.

--------------------------------------------------

Deklaracja umawiających się stron w sprawie dalszego rozwoju umowy

Umawiające się strony deklarują, że środki służące liberalizacji przewidziane w art. 5 umowy są zgodne z pożądanym rozwojem międzynarodowego transportu pasażerskiego i wnoszą w tym względzie do okazjonalnych przewozów, istotny wkład do wykonywania takich usług. W ramach niniejszej umowy i umów dwustronnych będą się one starały, uwzględniając dokonujący się postęp w harmonizowaniu warunków konkurencji, rozszerzać zakres tej liberalizacji na podstawie zdobywanych doświadczeń. Umawiające się strony deklarują ponadto, że będą czyniły wszelkie wysiłki dla uproszczenia procedur w zakresie wydawaania zezwoleń wymaganych dla świadczenia usług wymienionych w art. 5 ust. 3 umowy.

--------------------------------------------------

Top