EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0143

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie zniesienia technicznych barier w handlu winem) do Porozumienia EOG

OJ L 309, 8.11.2012, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 112 P. 261 - 262

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/143(2)/oj

8.11.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/27


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 143/2012

z dnia 13 lipca 2012 r.

zmieniająca protokół 47 (w sprawie zniesienia technicznych barier w handlu winem) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 47 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1166/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (3), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 248 z 22.9.2010, s. 67.

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1022/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2010 r. w niektórych strefach uprawy winorośli (4).

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 53/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 606/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń (5).

(6)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 538/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (6).

(7)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sektor wina. Prawodawstwa regulującego sektor wina nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w siódmym akapicie wprowadzenia do protokołu 47 do Porozumienia. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do dodatku 1 do protokołu 47 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 10 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2009) dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32009 R 1166: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1166/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. (Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 27);

32011 R 0053: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 53/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz.U. L 19 z 22.1.2011, s. 1).”;

2)

w pkt 11 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009) dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32010 R 0401: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. (Dz.U. L 117 z 11.5.2010, s. 13), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 248 z 22.9.2010, s. 67;

32011 R 0538: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 538/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. (Dz.U. L 147 z 2.6.2011, s. 6).”;

3)

po pkt 11 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009) dodaje się punkt w brzmieniu:

„12.

32010 R 1022: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1022/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2010 r. w niektórych strefach uprawy winorośli (Dz.U. L 296 z 13.11.2010, s. 3).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1166/2009 oraz rozporządzeń (UE) nr 401/2010, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 248 z 22.9.2010, s. 67, i (UE) nr 1022/2010, (UE) nr 53/2011 i (UE) nr 538/2011 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2012 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (7), lub w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2012, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2012 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Atle LEIKVOLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 248 z 13.9.2012, s. 40.

(2)  Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 27.

(3)  Dz.U. L 117 z 11.5.2010, s. 13.

(4)  Dz.U. L 296 z 13.11.2010, s. 3.

(5)  Dz.U. L 19 z 22.1.2011, s. 1.

(6)  Dz.U. L 147 z 2.6.2011, s. 6.

(7)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top