Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0321

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/321 z dnia 3 marca 2016 r. dostosowująca zakres geograficzny zezwolenia na uprawę zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1231) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/1231

OJ L 60, 5.3.2016, p. 90–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/321/oj

5.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/90


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/321

z dnia 3 marca 2016 r.

dostosowująca zakres geograficzny zezwolenia na uprawę zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6)

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1231)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę 90/220/EWG (1), w szczególności jej art. 26c ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uprawa zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 została po raz pierwszy dopuszczona na podstawie dyrektywy Rady 90/220/EWG (2) decyzją Komisji 98/294/WE (3). W dniu 3 sierpnia 1998 r. Francja udzieliła zgody przedsiębiorstwu Monsanto Europe SA (dalej „Monsanto”) na wprowadzenie do obrotu kukurydzy MON 810 w produktach z kukurydzy.

(2)

W lipcu 2004 r. Monsanto zgłosiło materiał siewny kukurydzy MON 810 do celów uprawy jako „istniejący produkt” na podstawie przepisów przejściowych określonych w art. 20 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (4). W rezultacie mogą one w dalszym ciągu być wprowadzane do obrotu na podstawie systemu „istniejących produktów” na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(3)

W kwietniu 2007 r. Monsanto wniosło o odnowienie zezwolenia na uprawę kukurydzy MON 810 na mocy art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Na podstawie art. 23 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia okres ważności zezwolenia jest przedłużany automatycznie do czasu wydania decyzji w sprawie jego odnowienia.

(4)

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/412 (5) wprowadzono możliwość wystąpienia przez państwo członkowskie z wnioskiem o dostosowanie zakresu geograficznego już udzielonego zezwolenia na uprawę w celu wykluczenia uprawy na całości lub na części terytorium tego państwa członkowskiego. Takie wnioski należało składać w okresie od dnia 2 kwietnia 2015 r. do dnia 3 października 2015 r.

(5)

Dziewiętnaście państw członkowskich wystąpiło z wnioskiem, na podstawie art. 26c dyrektywy 2001/18/WE, o zakaz uprawy MON 810 na całości lub na części swojego terytorium. Poniższe wnioski zostały przekazane Komisji przed dniem 3 października 2015 r.: w dniu 3 lipca 2015 r. od Łotwy; w dniu 27 lipca 2015 r. od Grecji; w dniu 15 września 2015 r. od Francji; w dniu 17 września 2015 r. od Chorwacji; w dniu 18 września 2015 r. od Austrii; w dniu 21 września 2015 r. od Węgier; w dniu 23 września 2015 r. od Niderlandów i Belgii; w dniu 24 września 2015 r. od Polski; w dniu 25 września 2015 r. od Litwy i Zjednoczonego Królestwa; w dniu 30 września 2015 r. od Bułgarii, Niemiec i Cypru; w dniu 1 października 2015 r. od Danii i Włoch; oraz w dniu 2 października 2015 r. od Luksemburga, Malty i Słowenii.

(6)

Wszystkie te wnioski otrzymane przez Komisję obejmowały całe terytorium zainteresowanego państwa członkowskiego, z wyjątkiem Belgii, która przekazała wniosek obejmujący wyłącznie terytorium Walonii, oraz Zjednoczonego Królestwa, które przekazało wniosek obejmujący wyłącznie terytorium Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. Wniosek Niemiec nie obejmuje uprawy w celach badawczych.

(7)

Komisja przedstawiła wszystkie wnioski zainteresowanych państw członkowskich Monsanto. Monsanto nie wyraziło sprzeciwu wobec żadnego z tych postulatów w ciągu trzydziestodniowego okresu dopuszczonego w art. 26c ust. 3 dyrektywy 2001/18/WE, a tym samym nie potwierdziło zakresu geograficznego zezwolenia na uprawę kukurydzy MON 810. Zgodnie z art. 26c ust. 3 wspomnianej dyrektywy zakres geograficzny zezwolenia na materiał siewny kukurydzy MON 810 do celów uprawy powinien zatem zostać dostosowany zgodnie z żądaniami zainteresowanych państw członkowskich bez stosowania procedury, o której mowa w art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(8)

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla decyzji, która zostanie przyjęta w sprawie odnowienia zezwolenia zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(9)

Wszelkie informacje mające znaczenie dla zezwolenia na kukurydzę MON 810 powinny zostać wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, a państwa członkowskie zostaną powiadomione o niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Uprawa genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy (Zea mays L.) MON 810 jest zakazana na terytoriach wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Informacje zawarte w niniejszej decyzji wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270–272, 1150 Bruksela, Belgia.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie świadomego uwalniania do środowiska naturalnego organizmów modyfikowanych genetycznie (Dz.U. L 117 z 8.5.1990, s. 15).

(3)  Decyzja Komisji 98/294/WE z dnia 22 kwietnia 1998 r. dotycząca wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linia MON 810), w zastosowaniu dyrektywy Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 32).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/412 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium (Dz.U. L 68 z 13.3.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

TERYTORIA, NA KTÓRYCH UPRAWA KUKURYDZY MON 810 JEST ZAKAZANA

1)

Walonia (Belgia);

2)

Bułgaria;

3)

Dania;

4)

Niemcy (z wyjątkiem do celów badawczych);

5)

Grecja;

6)

Francja;

7)

Chorwacja;

8)

Włochy;

9)

Cypr;

10)

Łotwa;

11)

Litwa;

12)

Luksemburg;

13)

Węgry;

14)

Malta;

15)

Niderlandy;

16)

Austria;

17)

Polska;

18)

Słowenia;

19)

Irlandia Północna (Zjednoczone Królestwo);

20)

Szkocja (Zjednoczone Królestwo);

21)

Walia (Zjednoczone Królestwo).


Top