Help Print this page 

Document 32016D0321

Title and reference
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/321 z dnia 3 marca 2016 r. dostosowująca zakres geograficzny zezwolenia na uprawę zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1231) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/1231
  • In force
OJ L 60, 5.3.2016, p. 90–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/321/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

5.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/90


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/321

z dnia 3 marca 2016 r.

dostosowująca zakres geograficzny zezwolenia na uprawę zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6)

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1231)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę 90/220/EWG (1), w szczególności jej art. 26c ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uprawa zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 została po raz pierwszy dopuszczona na podstawie dyrektywy Rady 90/220/EWG (2) decyzją Komisji 98/294/WE (3). W dniu 3 sierpnia 1998 r. Francja udzieliła zgody przedsiębiorstwu Monsanto Europe SA (dalej „Monsanto”) na wprowadzenie do obrotu kukurydzy MON 810 w produktach z kukurydzy.

(2)

W lipcu 2004 r. Monsanto zgłosiło materiał siewny kukurydzy MON 810 do celów uprawy jako „istniejący produkt” na podstawie przepisów przejściowych określonych w art. 20 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (4). W rezultacie mogą one w dalszym ciągu być wprowadzane do obrotu na podstawie systemu „istniejących produktów” na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(3)

W kwietniu 2007 r. Monsanto wniosło o odnowienie zezwolenia na uprawę kukurydzy MON 810 na mocy art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Na podstawie art. 23 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia okres ważności zezwolenia jest przedłużany automatycznie do czasu wydania decyzji w sprawie jego odnowienia.

(4)

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/412 (5) wprowadzono możliwość wystąpienia przez państwo członkowskie z wnioskiem o dostosowanie zakresu geograficznego już udzielonego zezwolenia na uprawę w celu wykluczenia uprawy na całości lub na części terytorium tego państwa członkowskiego. Takie wnioski należało składać w okresie od dnia 2 kwietnia 2015 r. do dnia 3 października 2015 r.

(5)

Dziewiętnaście państw członkowskich wystąpiło z wnioskiem, na podstawie art. 26c dyrektywy 2001/18/WE, o zakaz uprawy MON 810 na całości lub na części swojego terytorium. Poniższe wnioski zostały przekazane Komisji przed dniem 3 października 2015 r.: w dniu 3 lipca 2015 r. od Łotwy; w dniu 27 lipca 2015 r. od Grecji; w dniu 15 września 2015 r. od Francji; w dniu 17 września 2015 r. od Chorwacji; w dniu 18 września 2015 r. od Austrii; w dniu 21 września 2015 r. od Węgier; w dniu 23 września 2015 r. od Niderlandów i Belgii; w dniu 24 września 2015 r. od Polski; w dniu 25 września 2015 r. od Litwy i Zjednoczonego Królestwa; w dniu 30 września 2015 r. od Bułgarii, Niemiec i Cypru; w dniu 1 października 2015 r. od Danii i Włoch; oraz w dniu 2 października 2015 r. od Luksemburga, Malty i Słowenii.

(6)

Wszystkie te wnioski otrzymane przez Komisję obejmowały całe terytorium zainteresowanego państwa członkowskiego, z wyjątkiem Belgii, która przekazała wniosek obejmujący wyłącznie terytorium Walonii, oraz Zjednoczonego Królestwa, które przekazało wniosek obejmujący wyłącznie terytorium Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. Wniosek Niemiec nie obejmuje uprawy w celach badawczych.

(7)

Komisja przedstawiła wszystkie wnioski zainteresowanych państw członkowskich Monsanto. Monsanto nie wyraziło sprzeciwu wobec żadnego z tych postulatów w ciągu trzydziestodniowego okresu dopuszczonego w art. 26c ust. 3 dyrektywy 2001/18/WE, a tym samym nie potwierdziło zakresu geograficznego zezwolenia na uprawę kukurydzy MON 810. Zgodnie z art. 26c ust. 3 wspomnianej dyrektywy zakres geograficzny zezwolenia na materiał siewny kukurydzy MON 810 do celów uprawy powinien zatem zostać dostosowany zgodnie z żądaniami zainteresowanych państw członkowskich bez stosowania procedury, o której mowa w art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(8)

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla decyzji, która zostanie przyjęta w sprawie odnowienia zezwolenia zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(9)

Wszelkie informacje mające znaczenie dla zezwolenia na kukurydzę MON 810 powinny zostać wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, a państwa członkowskie zostaną powiadomione o niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Uprawa genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy (Zea mays L.) MON 810 jest zakazana na terytoriach wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Informacje zawarte w niniejszej decyzji wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270–272, 1150 Bruksela, Belgia.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie świadomego uwalniania do środowiska naturalnego organizmów modyfikowanych genetycznie (Dz.U. L 117 z 8.5.1990, s. 15).

(3)  Decyzja Komisji 98/294/WE z dnia 22 kwietnia 1998 r. dotycząca wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linia MON 810), w zastosowaniu dyrektywy Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 32).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/412 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium (Dz.U. L 68 z 13.3.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

TERYTORIA, NA KTÓRYCH UPRAWA KUKURYDZY MON 810 JEST ZAKAZANA

1)

Walonia (Belgia);

2)

Bułgaria;

3)

Dania;

4)

Niemcy (z wyjątkiem do celów badawczych);

5)

Grecja;

6)

Francja;

7)

Chorwacja;

8)

Włochy;

9)

Cypr;

10)

Łotwa;

11)

Litwa;

12)

Luksemburg;

13)

Węgry;

14)

Malta;

15)

Niderlandy;

16)

Austria;

17)

Polska;

18)

Słowenia;

19)

Irlandia Północna (Zjednoczone Królestwo);

20)

Szkocja (Zjednoczone Królestwo);

21)

Walia (Zjednoczone Królestwo).


Top