Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0929

2006/929/WE: Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6570)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 58–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 827–829 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 58 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 58 - 60
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 137 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/929/oj

14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/58


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6570)

(2006/929/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37 i 38,

uwzględniając opinie wyrażone przez państwa członkowskie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska oparta jest na zasadzie praworządności, obowiązującej we wszystkich państwach członkowskich.

(2)

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz rynek wewnętrzny, ustanowione przez Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, opierają się na wzajemnym zaufaniu, że decyzje i praktyki sądowe i administracyjne we wszystkich państwach członkowskich są w pełni zgodne z zasadą praworządności.

(3)

Oznacza to, że państwa członkowskie muszą zapewnić istnienie bezstronnego, niezawisłego i sprawnego systemu administracji i sądownictwa, odpowiednio przystosowanego do między innymi walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

(4)

Dnia 1 stycznia 2007 r. Bułgaria stanie się członkiem Unii Europejskiej. Komisja zaznaczyła, że mimo poczynionych znacznych wysiłków ze strony Bułgarii w zakresie przygotowania do członkostwa, pozostaje szereg nieuregulowanych kwestii, które Komisja wskazała w sprawozdaniu z dnia 26 września 2006 r., w szczególności w zakresie odpowiedzialności i sprawności systemu sądownictwa oraz organów egzekwowania prawa. W tym właśnie zakresie Komisja oczekuje dalszych postępów niezbędnych do zapewnienia ich zdolności do zastosowania i wdrożenia środków przyjętych celem ustanowienia rynku wewnętrznego oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

(5)

Art. 37 Aktu Przystąpienia upoważnia Komisję do podjęcia odpowiednich środków w przypadku bezpośredniego ryzyka naruszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego będącego następstwem niewypełnienia ze strony Bułgarii podjętych zobowiązań. Art. 38 Aktu Przystąpienia upoważnia Komisję do podjęcia odpowiednich środków w przypadku bezpośredniego ryzyka zaistnienia poważnych niedociągnięć ze strony Bułgarii w transpozycji, stanie wdrożenia lub stosowaniu aktów przyjętych zgodnie z tytułem VI Traktatu UE oraz zgodnie z tytułem IV Traktatu WE.

(6)

Nieuregulowane kwestie w zakresie odpowiedzialności i sprawności systemu sądownictwa oraz organów egzekwowania prawa wymagają ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji poszczególnych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa, walki z korupcją oraz przestępczością zorganizowaną.

(7)

Jeśli Bułgarii nie uda się osiągnąć założonych celów, Komisja może wówczas zastosować środki ochronne w oparciu o art. 37 i 38 Aktu Przystąpienia, łącznie z zawieszeniem zobowiązania państw członkowskich do uznawania i wykonywania orzeczeń i decyzji sądów bułgarskich, takich jak europejski nakaz aresztowania, zgodnie z zasadami określonymi prawem wspólnotowym.

(8)

Niniejsza decyzja nie wyklucza przyjęcia w każdej chwili środków ochronnych na podstawie art. 36–38 Aktu Przystąpienia, w przypadku gdy warunki wymagające zastosowania powyższych środków zostaną spełnione.

(9)

Niniejsza decyzja powinna zostać zmieniona, jeśli ocena Komisji wskaże na konieczność dostosowania założonych celów. Niniejsza decyzja powinna zostać uchylona, w przypadku gdy wszystkie założone cele zostaną osiągnięte,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do dnia 31 marca każdego roku Bułgaria przedkłada Komisji sprawozdanie informujące o postępach w realizacji poszczególnych celów przewidzianych w Załączniku. Pierwsze sprawozdanie zostanie przedłożone Komisji do dnia 31 marca 2007 r.

Komisja może w każdej chwili udzielać pomocy technicznej poprzez różne rodzaje działań lub gromadzić i wymieniać informacje dotyczące wyżej wspomnianych celów. Ponadto Komisja może w tym celu w każdej chwili zorganizować wizyty robocze ekspertów w Bułgarii. Władze Bułgarii udzielają w takich sytuacjach niezbędnego wsparcia.

Artykuł 2

Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie, po raz pierwszy w czerwcu 2007 r., swoje uwagi i wnioski odnośnie do sprawozdania przedłożonego przez władze Bułgarii.

Komisja będzie przedstawiać kolejne sprawozdania w razie konieczności, jednak nie rzadziej niż co pół roku.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem i tylko pod warunkiem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji


ZAŁĄCZNIK

Założone cele do osiągnięcia przez Bułgarię, o których mowa w art. 1:

1)

Przyjęcie poprawek do konstytucji usuwających wszelkie niejasności odnośnie do niezawisłości i odpowiedzialności sądownictwa.

2)

Zapewnienie większej przejrzystości i skuteczności postępowań sądowych poprzez przyjęcie i wprowadzenie w życie nowej ustawy o sądownictwie i nowego kodeksu postępowania cywilnego. Przekazywanie informacji o wpływie nowych przepisów oraz kodeksów postępowania karnego i postępowania administracyjnego, w szczególności na etap postępowania przygotowawczego.

3)

Kontynuacja reformy sądownictwa w celu zwiększenia profesjonalizmu, odpowiedzialności i sprawności. Coroczna ocena wpływu tych reform i publikacja wyników.

4)

Prowadzenie profesjonalnych i bezstronnych dochodzeń w sprawach korupcji na wysokim szczeblu. Informowanie o kontrolach wewnętrznych instytucji publicznych oraz publikowanie informacji o stanie majątkowym urzędników wysokiego szczebla.

5)

Podjęcie dalszych środków w celu zapobiegania i zwalczania korupcji, zwłaszcza na granicach i w samorządzie terytorialnym.

6)

Wdrożenie strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej, z naciskiem na zwalczanie poważnych przestępstw i prania brudnych pieniędzy, a także systematyczną konfiskatę mienia przestępców. Przekazywanie informacji o nowych i trwających dochodzeniach, aktach oskarżenia i wyrokach skazujących w tych dziedzinach.


Top