EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AP0259

Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. W sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich Wspólnoty i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))
P7_TC1-COD(2009)0005 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE
ZAŁĄCZNIK

OJ C 351E , 2.12.2011, p. 171–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 351/171


Wtorek, 6 lipca 2010 r.
Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów ***I

P7_TA(2010)0259

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. W sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich Wspólnoty i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))

2011/C 351 E/31

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2009)0011),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0030/2009),

uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu i Rady zatytułowany. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

uwzględniając art. 294 ust. 3 lit. a) i art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 listopada 2009 r. (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 17 czerwca 2009 r. (2),

uwzględniając art. 55 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7–0064/2010),

1.

przyjmuje w pierwszym czytaniu swoje stanowisko określone poniżej;

2.

zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.

przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

5.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.


(1)  Dz.U. C 128 z 18.5.2010, s. 131.

(2)  Dz.U. C 211 z 4.9.2009, s. 65.


Wtorek, 6 lipca 2010 r.
P7_TC1-COD(2009)0005

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2010/65/UE)

Wtorek, 6 lipca 2010 r.
ZAŁĄCZNIK

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie przyznawania świadectw zwolnienia z pilotażu

Z myślą o ułatwieniu żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz biorąc pod uwagę standardy w zakresie usług pilotażowych już ustalone w wielu państwach członkowskich i rolę pilotów morskich w działaniu na rzecz bezpieczeństwa na morzu i ochrony środowiska morskiego, Parlament Europejski, Rada i Komisja dostrzegają potrzebę rozważenia jasnych ram dotyczących przyznawania świadectw zwolnienia z pilotażu w europejskich portach morskich zgodnie z celem określonym w komunikacie Komisji odnoszącym się do utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez granic, a także w komunikacie Komisji w sprawie europejskiej polityki portowej (COM(2007)0616), jak również z uwzględnieniem tego, że każdy obszar pilotażowy wymaga wysokospecjalistycznego doświadczenia i znajomości warunków lokalnych. Komisja wkrótce rozważy tę kwestię, uwzględniając znaczenie bezpieczeństwa na morzu i ochrony środowiska morskiego, we współpracy z zainteresowanymi stronami, w szczególności w zakresie stosowania odpowiednich, przejrzystych i proporcjonalnych warunków. Komisja przedstawi wynik oceny pozostałym instytucjom i, w stosownym przypadku, zaproponuje dalsze działania.

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 290 TFUE

Parlament Europejski, Rada i Komisja oświadczają, że przepisy niniejszej dyrektywy nie przesądzają o przyszłym stanowisku tych instytucji w odniesieniu do stosowania art. 290 TFUE lub poszczególnych aktów ustawodawczych zawierających takie przepisy.

Oświadczenie Komisji dotyczące powiadomienia o aktach delegowanych

Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że – z wyjątkiem przypadków, w których akt ustawodawczy przewiduje procedurę w trybie pilnym – Parlament Europejski i Rada uważają, że powiadomienie o aktach delegowanych powinno uwzględniać okresy przerw w pracach instytucji (zimą, latem oraz w czasie wyborów europejskich), tak aby Parlament Europejski i Rada mogły wykonywać swoje uprawnienia w granicach czasowych określonych w odpowiednich aktach ustawodawczych, i jest gotowa stosować się do tej zasady.


Top