EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2124

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/2124 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 1251/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010, (UE) nr 142/2011, (UE) nr 28/2012, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 i decyzję Komisji 2007/777/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/7003

OJ L 321, 12.12.2019, p. 73–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2124/oj

12.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/73


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2124

z dnia 10 października 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 1251/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010, (UE) nr 142/2011, (UE) nr 28/2012, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 i decyzję Komisji 2007/777/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 50 ust. 4, art. 51 ust. 1 lit. a)–d), art. 77 ust. 1 lit. c) i j) oraz art. 77 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 ustanowiono ramy kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych mających na celu weryfikację zgodności z prawodawstwem Unii dotyczącym łańcucha rolno-spożywczego. Ramy te obejmują kontrole urzędowe, którym poddaje się zwierzęta i towary wprowadzane na terytorium Unii z państw trzecich przez wyznaczone punkty kontroli granicznej.

(2)

W art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/625 upoważniono Komisję do przyjmowania przepisów określających, w jakich przypadkach i na jakich warunkach przesyłkom zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych, roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, musi w tranzycie przez terytorium Unii do miejsca przeznaczenia towarzyszyć wspólny zdrowotny dokument wejścia (dokument CHED).

(3)

Art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625 stanowi, że Komisja określa, w jakich przypadkach i na jakich warunkach właściwe organy w punkcie kontroli granicznej powinny móc zezwolić na dalszy transport przesyłek żywności i pasz niepochodzących od zwierząt, roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 1 tego rozporządzenia, do ich miejsca ostatecznego przeznaczenia przed udostępnieniem wyników kontroli bezpośrednich,

(4)

W art. 51 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/625 upoważniono Komisję do określenia, w jakich przypadkach i na jakich warunkach kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie przeładowywanych przesyłek i zwierząt przywożonych drogą powietrzną lub morską i pozostających w tych samych środkach transportu do celów dalszej podróży można przeprowadzić w punkcie kontroli granicznej innym niż punkt pierwszego przybycia do Unii. Do celów skutecznych kontroli przeładowywanych przesyłek należy ustanowić terminy i wprowadzić rozwiązania, zgodnie z którymi właściwe organy w punkcie kontroli granicznej powinny przeprowadzać kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie

(5)

Art. 51 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/625 stanowi, że Komisja określa, w jakich przypadkach i na jakich warunkach można zezwolić na tranzyt przez terytorium Unii przesyłek zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych, roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625. Artykuł ten stanowi również, że Komisja ustanawia przepisy dotyczące kontroli urzędowe takich przesyłek przeprowadzanych w punktach kontroli granicznej, w tym dotyczące przypadków i warunków czasowego składowania towarów w składach celnych, składach w wolnych obszarach celnych, magazynach czasowego składowania i składach specjalizujących się w dostawach do baz wojskowych NATO lub USA.

(6)

Właściwe organy w punktach kontroli granicznej powinny mieć możliwość zezwolenia na dalszy transport do miejsca ostatecznego przeznaczenia przed udostępnieniem wyników analiz i badań laboratoryjnych przesyłek żywności i pasz niepochodzących od zwierząt i podlegającym środkom, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) i f) rozporządzenia (UE) 2017/625, oraz przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) i e) tego rozporządzenia. Żywność i pasza, które składają się na takie przesyłki, mogą zostać umieszczone w wykazie towarów podlegających tymczasowemu zwiększeniu liczby kontroli urzędowych w punkcie wprowadzenia do Unii, ustanowionym zgodnie z art. 47 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625, lub mogą podlegać środkowi nadzwyczajnemu określonemu w aktach przyjętych zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 (2), lub mogą podlegać dodatkowym warunkom wprowadzania do Unii, przewidzianym w aktach przyjętych zgodnie z art. 126 rozporządzenia (UE) 2017/625, lub środkom szczególnym dotyczącym ich wprowadzenia na terytorium Unii, przewidzianym w aktach przyjętych zgodnie z art. 128 rozporządzenia (UE) 2017/625.

(7)

Zezwolenie na dalszy transport powinno podlegać warunkom zapewniającym właściwą kontrolę ryzyka. W szczególności, aby ograniczyć potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi lub roślin, przesyłki żywności i pasz niepochodzących od zwierząt, podlegających środkom, o którym mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) i f) rozporządzenia (UE) 2017/625, oraz przesyłki roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) i e), powinny być transportowane do wyznaczonych przez państwa członkowskie magazynów na potrzeby dalszego transportu i składowane w takich magazynach w miejscu ostatecznego przeznaczenia, przed udostępnieniem wyników analiz i badań laboratoryjnych.

(8)

Magazynami na potrzeby dalszego transportu powinny być składy celne lub magazyny czasowego składowania, zatwierdzone, wyznaczone lub uznane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (3), a w celu zapewnienia higieny środków spożywczych i pasz powinny być one zarejestrowane przez właściwe organy, jak przewidziano, odpowiednio, w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) oraz rozporządzeniu (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (5).

(9)

Ryzyko dla zdrowia zwierząt związane z przesyłkami zwierząt z państw trzecich przywożonymi drogą powietrzną lub morską i pozostającymi w tych samych środkach transportu do celów dalszej podróży do państwa trzeciego lub innego państwa członkowskiego, które to przesyłki są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w Unii lub do tranzytu przez jej terytorium, jest mniejsze niż ryzyko związane z innymi przesyłkami zwierząt, w tym przesyłkami przeładowywanymi w portach lub portach lotniczych. W związku z tym, o ile nie zachodzi podejrzenie niezgodności z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie takich zwierząt należy przeprowadzać w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii. Ponadto kontrole dokumentacji należy przeprowadzać w punktach kontroli granicznej, w tym w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii, gdzie zwierzęta są zgłaszane do kontroli urzędowych i przez który są wprowadzane na terytorium Unii w celu późniejszego wprowadzenia do obrotu lub w celu tranzytu przez terytorium Unii.

(10)

Długotrwały przewóz w tych samych środkach transportu może mieć szkodliwy wpływ na dobrostan zwierząt. Aby zapewnić przestrzeganie wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt podczas transportu, przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 (6) powinny mieć zastosowanie aż do chwili, gdy przesyłka zwierząt osiągnie punkt kontroli granicznej wprowadzenia do Unii.

(11)

Aby uniknąć wprowadzania chorób zwierząt do Unii, konieczne jest przeprowadzanie kontroli dokumentacji, kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich przeładowywanych przesyłek zwierząt w portach lub w portach lotniczych w punkcie kontroli granicznej, gdzie dokonywany jest pierwszy przeładunek.

(12)

Biorąc pod uwagę ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt związane z przeładowywanymi przesyłkami produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych, a także potrzebę zapewnienia skutecznego funkcjonowania kontroli urzędowych takich przesyłek, należy ustanowić okresy, podczas których właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeładunku powinny przeprowadzać kontrole dokumentacji. Bieg okresu przeładunku powinien rozpoczynać się wraz z przybyciem przesyłki do portu lub portu lotniczego państwa członkowskiego. W przypadku podejrzenia niezgodności z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeładunku powinny przeprowadzać kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie.

(13)

W celu zapewnienia skutecznego przeprowadzania kontroli urzędowych oraz uwzględniając ryzyko dla zdrowia roślin związane z przeładowywanymi przesyłkami roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia (UE) 2017/625, należy ustanowić terminy, po których właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeładunku mogą przeprowadzać kontrole dokumentacji. Bieg okresu przeładunku powinien rozpoczynać się wraz z przybyciem przesyłki do portu lub portu lotniczego państwa członkowskiego. W przypadku podejrzenia niezgodności z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeładunku powinny przeprowadzać kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie.

(14)

Ponadto należy wprowadzić zapis, że – o ile w punkcie kontroli granicznej przeładunku nie przeprowadzono, na podstawie podejrzenia niezgodności z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, wszystkich kontroli przeładowywanych przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia (UE) 2017/625 i które są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w Unii – właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii powinny przeprowadzać kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie.

(15)

W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego podmioty odpowiedzialne za przeładowywane przesyłek powinny mieć możliwość przekazania właściwym organom w punkcie kontroli granicznej przeładunku informacji dotyczących identyfikacji i lokalizacji towarów w porcie lub porcie lotniczym, przewidywanej godziny przybycia, przewidywanej godziny wyjazdu i miejsca przeznaczenia swojej przesyłki. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny być wyposażone w system informacyjny umożliwiający im zapoznanie się z informacjami dostarczonymi przez podmioty oraz sprawdzenie, czy terminy na przeprowadzenie kontroli dokumentacji nie zostały przekroczone.

(16)

Ryzyko dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt jest niskie w przypadku żywności i pasz niepochodzących od zwierząt, podlegających środkom lub aktom, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) i f) rozporządzenia (UE) 2017/625, które są przeładowywane ze statku lub statku powietrznego pod dozorem celnym na inny statek lub statek powietrzny w tym samym porcie lub porcie lotniczym. Dlatego w tym przypadku należy przewidzieć przeprowadzanie kontroli dokumentacji, kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich nie w punkcie kontroli granicznej przeładunku, lecz na późniejszym etapie w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii. W związku z tym podmiot odpowiedzialny za przesyłkę powinien z wyprzedzeniem powiadomić o przybyciu przesyłek, wypełniając i przedkładając odpowiednią część dokumentu CHED w systemie zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC) w celu przekazania tych informacji właściwym organom w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia.

(17)

W celu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt przesyłki zwierząt w tranzycie z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego, które przechodzą pod dozorem celnym przez terytorium Unii, powinny podlegać kontroli dokumentacji, kontroli identyfikacyjnej i bezpośredniej w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii, a tranzyt taki powinien być dozwolony wyłącznie pod warunkiem pozytywnego wyniku tych kontroli.

(18)

W celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych w tranzycie z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego, które przechodzą przez terytorium Unii, powinny podlegać kontroli dokumentacji i kontroli identyfikacyjnej w punkcie kontroli granicznej. Należy zezwolić na taki tranzyt z zastrzeżeniem określonych warunków, w tym pozytywnego wyniku kontroli w punkcie kontroli granicznej, w celu zapewnienia właściwej kontroli ryzyka na granicy i podczas tranzytu, a ostatecznie zapewnienia, aby takie towary opuściły terytorium Unii.

(19)

W celu ochrony zdrowia roślin przesyłki roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia (UE) 2017/625, w tranzycie z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego, które przechodzą przez terytorium Unii, powinny podlegać opartej na analizie ryzyka kontroli dokumentacji i kontroli bezpośredniej w punkcie kontroli granicznej. Taki tranzyt powinien być dozwolony pod pewnymi warunkami, w tym pod warunkiem pozytywnego wyniku kontroli w punkcie kontroli granicznej.

(20)

W niektórych przypadkach przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych, w tranzycie z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego, które przechodzą przez terytorium Unii, mogą być czasowo składowane w składach. Aby zapewnić identyfikowalność takich przesyłek, takie czasowe składowanie powinno mieć miejsce wyłącznie w składach uznanych przez właściwe organy państw członkowskich, które powinny spełniać wymogi w zakresie higieny, które są zawarte lub o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 i rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 (7).

(21)

W trosce o przejrzystość państwa członkowskie powinny prowadzić i aktualizować w systemie IMSOC wykaz wszystkich uznanych składów, z podaniem ich nazwy i adresu, kategorii towarów, w odniesieniu do której zostały uznane, oraz numeru uznania. Uznane składy powinny podlegać regularnym kontrolom urzędowym przeprowadzanym przez właściwe organy w celu zapewnienia, aby warunki ich uznania były stale spełniane.

(22)

W celu zapewnienia, aby przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych zostały rzeczywiście dostarczone na pokład statków, w tym statków wojskowych, opuszczających Unię, właściwe organy portu przeznaczenia lub przedstawiciel kapitana statku po zakończeniu dostawy powinny potwierdzić dostawę właściwym organom w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii lub właściwym organom odpowiedzialnym za skład, w którym takie towary były czasowo składowane. Takie potwierdzenie powinno mieć formę kontrasygnaty świadectwa urzędowego lub powinno odbywać się drogą elektroniczną. Jeżeli przesyłki nie zostały dostarczone na statek, ponieważ nie zdążyły na statek w porcie lub wystąpiły problemy logistyczne, właściwy organ odpowiedzialny za skład lub właściwy organ w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii powinien mieć prawo zezwolić na zwrot przesyłek do miejsca wysyłki.

(23)

W niektórych państwach członkowskich tranzyt zwierząt i towarów, w związku z położeniem geograficznym, odbywa się na specjalnych warunkach przewidzianych w przepisach dotyczących wprowadzania do Unii niektórych zwierząt, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodzenia zwierzęcego. W związku z tym konieczne są specjalne procedury i warunki kontroli w celu wsparcia egzekwowania tych wymogów.

(24)

Należy określić warunki, na jakich powinno się zezwalać na powrót przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych, na których tranzyt przez terytorium Unii wydano zezwolenie, ale które zostały odrzucone przez państwo trzecie przeznaczenia, bezpośrednio do punktu kontroli granicznej, który zezwolił na ich tranzyt przez Unię, lub do składów, w których towary te były składowane na terytorium Unii przed ich odrzuceniem przez państwo trzecie.

(25)

Ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla dobrostanu zwierząt przesyłki zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych przemieszczanych z terytorium Unii do innej części terytorium Unii i przechodzących przez terytorium państwa trzeciego powinny być poddawane kontroli dokumentacji i kontroli identyfikacyjnej przed ponownym wprowadzeniem do Unii, przeprowadzanej przez właściwe organy w punktach kontroli granicznej. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, odpowiednio zapakowane i przewożone, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 (8), nie powinny być poddawane kontroli w punkcie kontroli granicznej ponownego wprowadzenia ze względu na niskie ryzyko wprowadzenia organizmów szkodliwych.

(26)

W celu zapewnienia właściwej komunikacji i podziału obowiązków między różnymi organami i podmiotami należy wypełnić odpowiednią część dokumentu CHED. Część I powinna zostać wypełniona przez podmiot odpowiedzialny za przesyłkę i przekazana właściwym organom w punkcie kontroli granicznej przed przybyciem przesyłki. Właściwe organy powinny wypełnić część II niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, oraz po podjęciu decyzji w sprawie przesyłki, którą należy odnotować w tej części dokumentu. Część III powinna zostać wypełniona przez właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wyjścia lub miejsca ostatecznego przeznaczenia albo przez lokalny właściwy organ, jak tylko kontrole, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, zostaną przeprowadzone.

(27)

Aby zapewnić, że przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych pochodzące z terytorium Chorwacji i przewożone tranzytem przez terytorium Bośni i Hercegowiny w Neum („korytarz Neum”) są nienaruszone przed wprowadzeniem na terytorium Chorwacji przez punkty wprowadzenia Klek lub Zaton Doli, właściwy organ powinien przeprowadzić kontrolę plomb pojazdów lub kontenerów albo pojemników transportowych oraz zarejestrować datę i godzinę wyjazdu i przyjazdu pojazdów przewożących towary.

(28)

Jeżeli przesyłki określonych towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b), c), d), e) i f) rozporządzenia (UE) 2017/625, są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w Unii lub do tranzytu przez jej terytorium, w niektórych przypadkach przepisy Unii przewidują, że ich transport z punktu kontroli granicznej przybycia do zakładu w miejscu przeznaczenia lub punktu kontroli granicznej wyjścia oraz ich przybycie do miejsca przeznaczenia są monitorowane. Aby zapobiec wszelkiemu ryzyku dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii powinny monitorować, czy przesyłki przybyły do miejsca przeznaczenia w ciągu 15 dni.

(29)

Jednym z celów rozporządzenia (UE) 2017/625 jest ustanowienie przepisów w jednym akcie, a nie w kilku aktach, dzięki czemu przepisy te są łatwiejsze do zrozumienia i stosowania. Niniejsze rozporządzenie opiera się na tym samym podejściu, co pozwala uniknąć licznych odniesień między różnymi aktami, a tym samym zwiększa przejrzystość. Różne przepisy uzupełniające określone w niniejszym projekcie aktu są ze sobą powiązane i należy je stosować łącznie. Dotyczy to w szczególności przepisów w zakresie tranzytu; przepisy te będą stosowane od tej samej daty. Ustanowienie tych przepisów uzupełniających w jednym akcie pozwala również uniknąć powielania przepisów.

(30)

Decyzja Komisji 2000/208/WE (9), decyzja Komisji 2000/571/WE (10) i decyzja wykonawcza Komisji 2011/215/UE (11) ustanawiają przepisy w dziedzinach, które są objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Dlatego, aby uniknąć powielania przepisów, należy te akty uchylić.

(31)

Należy zmienić decyzję Komisji 2007/777/WE (12), rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 (13), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 (14), rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2009 (15), rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 (16), rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 (17), rozporządzenie (UE) nr 142/2011, rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2012 (18) i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 (19) w celu zapewnienia spójności przepisów ustanowionych w tych aktach z przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu.

(32)

Ze względu na to, że rozporządzenie (UE) 2017/625 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozdział I

Przedmiot, zakres stosowania i definicje

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się:

a)

przepisy określające, w jakich przypadkach i na jakich warunkach właściwe organy w punkcie kontroli granicznej mogą zezwolić na dalszy transport przesyłek następujących kategorii towarów do miejsca ostatecznego przeznaczenia w Unii przed udostępnieniem wyników analiz i badań laboratoryjnych przeprowadzanych w ramach kontroli bezpośrednich, o których mowa w art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625:

(i)

rośliny, produkty roślinne oraz inne przedmioty zgodnie z wykazami ustanowionymi na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 74 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

(ii)

rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty podlegające środkowi nadzwyczajnemu, o którym mowa w art. 47 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/625;

(iii)

żywność i pasze niepochodzące od zwierząt, podlegające środkom przewidzianym w aktach, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) i f) rozporządzenia (UE) 2017/625;

b)

przepisy określające, w jakich przypadkach i na jakich warunkach kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie zwierząt przywożonych drogą powietrzną lub morską i pozostających w tych samych środkach transportu do celów dalszej podróży można przeprowadzić w punkcie kontroli granicznej innym niż punkt pierwszego przybycia do Unii,

c)

szczegółowe przepisy dotyczące kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej przeładowywanych przesyłek zwierząt oraz następujących kategorii towarów:

(i)

produkty pochodzenia zwierzęcego, materiał biologiczny, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodne, siano i słoma oraz produkty złożone;

(ii)

rośliny, produkty roślinne oraz inne przedmioty zgodnie z wykazami ustanowionymi na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 74 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

(iii)

rośliny, produkty roślinne oraz inne przedmioty podlegające środkowi nadzwyczajnemu przewidzianemu w artykułach rozporządzenia (UE) 2016/2031, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/625;

(iv)

żywność i pasze niepochodzące od zwierząt, podlegające środkom lub aktom, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) i f) rozporządzenia (UE) 2017/625;

d)

szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przesyłek zwierząt i następujących kategorii towarów w tranzycie:

(i)

produkty pochodzenia zwierzęcego, materiał biologiczny, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodne, siano i słoma oraz produkty złożone;

(ii)

rośliny, produkty roślinne oraz inne przedmioty zgodnie z wykazami ustanowionymi na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 74 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

(iii)

rośliny, produkty roślinne oraz inne przedmioty podlegające środkowi nadzwyczajnemu przewidzianemu w art. 47 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/625.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do zwierząt kręgowych i bezkręgowych, z wyjątkiem:

a)

zwierząt domowych zdefiniowanych w art. 4 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (20); oraz

b)

zwierząt bezkręgowych przeznaczonych do celów naukowych, o których mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2122 (21).

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„wspólny zdrowotny dokument wejścia” lub „dokument CHED” oznacza wspólny zdrowotny dokument wejścia, który jest stosowany do wcześniejszego powiadomienia o przybyciu przesyłek do punktu kontroli granicznej i który jest wykorzystywany do rejestrowania wyników przeprowadzonych kontroli urzędowych oraz decyzji podjętych przez właściwe organy w odniesieniu do danej przesyłki, której towarzyszy;

2)

„przeładowywane przesyłki” oznaczają przesyłki zwierząt i towarów wprowadzane na terytorium Unii drogą morską lub transportem lotniczym z państwa trzeciego, jeżeli te zwierzęta lub towary są przemieszczane ze statku lub statku powietrznego i są przewożone pod dozorem celnym na inny statek lub statek powietrzny w tym samym porcie lub porcie lotniczym w ramach przygotowania do dalszej podróży;

3)

„skład” oznacza:

a)

skład celny, skład w wolnym obszarze celnym, magazyn czasowego składowania uznany, zatwierdzony lub wyznaczony zgodnie z – odpowiednio – art. 147 ust. 1, art. 240 ust. 1, art. 243 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013; lub

b)

skład specjalizujący się w dostawach towarów do baz wojskowych NATO lub USA;

4)

„dalszy transport” oznacza przemieszczanie przesyłek towarów z punktu kontroli granicznej do ich miejsca ostatecznego przeznaczenia w Unii przed udostępnieniem wyników analiz i badań laboratoryjnych;

5)

„magazyn na potrzeby dalszego transportu” oznacza magazyn w miejscu ostatecznego przeznaczenia w Unii lub w miejscu podlegającym temu samemu właściwemu organowi co miejsce ostatecznego przeznaczenia, wyznaczony przez państwo członkowskie przeznaczenia do składowania przesyłek towarów podlegających dalszemu transportowi przed dopuszczeniem takich przesyłek do obrotu;

6)

„system zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych” lub „IMSOC” oznacza system zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych, o którym mowa w art. 131 rozporządzenia (UE) 2017/625;

7)

„punkt kontroli granicznej wprowadzenia do Unii” oznacza punkt kontroli granicznej, w którym zwierzęta i towary są zgłaszane do kontroli urzędowych i przez który są wprowadzane do Unii w celu późniejszego wprowadzenia ich do obrotu lub w celu tranzytu przez terytorium Unii i który może być punktem kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii;

8)

„regulowany agrofag niekwarantannowy dla Unii” oznacza agrofaga, który spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 36 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

9)

„uznany skład” oznacza skład uznany przez właściwe organy, jak określono w art. 23 niniejszego rozporządzenia;

10)

„jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych” oznaczają jaja wylęgowe pochodzące od stad kur wolnych od określonych czynników chorobotwórczych zgodnie z opisem w Farmakopei Europejskiej (22), przeznaczone wyłącznie do użytku diagnostycznego, badawczego lub farmaceutycznego.

Rozdział II

Dalszy transport przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz żywności i pasz niepochodzących od zwierząt, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a)

Sekcja 1

Warunki dalszego transportu

Artykuł 3

Obowiązki podmiotów przed uzyskaniem zezwolenia na dalszy transport

1.   Wnioski o zezwolenie na dalszy transport są składane przez podmiot odpowiedzialny za przesyłki towarów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), do właściwych organów w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii przed przybyciem przesyłki do punktu kontroli granicznej. Wnioski te składa się w drodze powiadomienia, o którym mowa w art. 56 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, poprzez wypełnienie części I dokumentu CHED.

2.   W przypadku przesyłek towarów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i które zostały wybrane do pobrania próbek i analizy laboratoryjnej w punkcie kontroli granicznej, podmiot odpowiedzialny za przesyłki może złożyć wniosek o zezwolenie na dalszy transport do właściwych organów w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii poprzez wypełnienie części I dokumentu CHED.

Artykuł 4

Zezwolenie na dalszy transport

Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii mogą zezwolić na dalszy transport przesyłek towarów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), o ile spełnione są następujące warunki:

a)

wynik kontroli dokumentacji, kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich, innych niż analizy i badania laboratoryjne wykonane w ramach tych kontroli bezpośrednich, przeprowadzonych w punkcie kontroli granicznej jest zadowalający;

b)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę złożył wniosek o dalszy transport, jak przewidziano w art. 3.

Artykuł 5

Obowiązki podmiotów po uzyskaniu zezwolenia na dalszy transport

Kiedy właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii zezwolą na dalszy transport przesyłek towarów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), podmiot odpowiedzialny za przesyłkę:

a)

wypełnia dla tej samej przesyłki część I odrębnego dokumentu CHED, powiązanego w IMSOC z dokumentem CHED, o którym mowa w art. 3, deklarując w nim środek transportu i datę przybycia przesyłki do wybranego magazynu na potrzeby dalszego transportu;

b)

przedkłada dokument CHED, o którym mowa w lit. a), w systemie IMSOC w celu przekazania go właściwym organom w punkcie kontroli granicznej, które zezwoliły na dalszy transport.

Artykuł 6

Warunki transportu i składowania przesyłek podlegających dalszemu transportowi

1.   Podmiot odpowiedzialny za przesyłki, które uzyskały zezwolenie na dalszy transport zgodnie z art. 4, zapewnia, aby:

a)

podczas transportu i składowania w magazynie na potrzeby dalszego transportu nie doszło do żadnej manipulacji przy przesyłce;

b)

nie doszło do żadnej zmiany, żadnego przetwarzania, zastąpienia ani żadnej zmiany opakowania przesyłki;

c)

przesyłka nie opuszczała magazynu na potrzeby dalszego transportu do czasu podjęcia decyzji w sprawie przesyłki przez właściwe organy w punkcie kontroli granicznej zgodnie z art. 55 rozporządzenia (UE) 2017/625.

2.   Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę transportuje przesyłkę pod dozorem celnym bezpośrednio z punktu kontroli granicznej wprowadzenia do Unii do magazynu na potrzeby dalszego transportu, bez rozładowywania towarów podczas transportu, i składuje przesyłkę w magazynie na potrzeby dalszego transportu.

3.   Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę zapewnia, aby opakowanie lub środek transportu przesyłki roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) ppkt (i) oraz (ii), zostały zamknięte lub zaplombowane w taki sposób, aby podczas ich transportu do magazynu na potrzeby dalszego transportu i składowania w nim:

a)

nie powodowały porażenia ani zakażenia innych roślin, produktów roślinnych ani innych przedmiotów agrofagami wymienionymi jako agrofagi kwarantannowe dla Unii lub regulowane agrofagi niekwarantannowe dla Unii;

b)

nie zostały porażone ani zakażone przez agrofagi niekwarantannowe.

4.   Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę zapewnia, aby kopia, w formie papierowej lub elektronicznej, dokumentu CHED, o którym mowa w art. 3, towarzyszyła przesyłce od punktu kontroli granicznej wprowadzenia do Unii do magazynu na potrzeby dalszego transportu.

5.   Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę powiadamia właściwe organy w miejscu ostatecznego przeznaczenia o przybyciu przesyłki do magazynu na potrzeby dalszego transportu.

6.   Po wydaniu przez właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii zezwolenia na dalszy transport przesyłki do magazynu na potrzeby dalszego transportu podmiot odpowiedzialny za przesyłkę nie przewozi przesyłki do magazynu na potrzeby dalszego transportu innego niż magazyn wskazany w dokumencie CHED, chyba że właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii zezwolą na tę zmianę zgodnie z art. 4 oraz że spełnione są warunki określone w ust. 1–5 niniejszego artykułu.

Artykuł 7

Czynności, które mają być przeprowadzane przez właściwe organy w punkcie kontroli granicznej po zezwoleniu na dalszy transport

1.   Przy udzielaniu zezwolenia na dalszy transport przesyłki zgodnie z art. 4 właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii powiadamiają właściwe organy w miejscu ostatecznego przeznaczenia o przewozie przesyłki, przedkładając dokument CHED, o którym mowa w art. 3, w systemie IMSOC.

2.   Po ostatecznym wypełnieniu dokumentu CHED, o którym mowa w art. 5 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 56 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/625 właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii niezwłocznie powiadamiają właściwe organy w miejscu ostatecznego przeznaczenia za pośrednictwem IMSOC.

3.   Jeżeli przesyłka nie jest zgodna z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii stosują środki zgodnie z art. 66 ust. 3–6 tego rozporządzenia.

4.   Jeżeli właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii nie otrzymały – w terminie 15 dni od dnia zezwolenia na dalszy transport przesyłki do magazynu na potrzeby dalszego transportu – potwierdzenia przybycia przesyłki od właściwych organów w miejscu przeznaczenia:

a)

konsultują się z właściwymi organami w miejscu przeznaczenia w celu sprawdzenia, czy przesyłka przybyła do magazynu na potrzeby dalszego transportu;

b)

informują organy celne o nieprzybyciu przesyłki;

c)

podejmują dalsze dochodzenie w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji przesyłki we współpracy z organami celnymi i innymi organami zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 8

Czynności, które mają być przeprowadzane przez właściwe organy w miejscu ostatecznego przeznaczenia

1.   Właściwe organy w miejscu ostatecznego przeznaczenia potwierdzają przybycie przesyłki do magazynu na potrzeby dalszego transportu, wypełniając w systemie IMSOC część III dokumentu CHED, o którym mowa w art. 3.

2.   Właściwe organy w miejscu ostatecznego przeznaczenia dokonują urzędowego zatrzymania przesyłek niezgodnych z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, zgodnie z art. 66 ust. 1 tego rozporządzenia i podejmują wszelkie działania niezbędne do wdrożenia środków nakazanych przez właściwe organy w punkcie kontroli granicznej zgodnie z art. 66 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Sekcja 2

Magazyny na potrzeby dalszego transportu

Article 9

Warunki wyznaczenia magazynów na potrzeby dalszego transportu

1.   Państwa członkowskie mogą wyznaczyć magazyny na potrzeby dalszego transportu dla przesyłek należących do jednej lub kilku kategorii towarów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), o ile magazyny te spełniają następujące wymogi:

a)

są to składy celne lub magazyny czasowego składowania, o których mowa – odpowiednio – w art. 240 ust. 1 i art. 147 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013;

b)

w przypadku gdy wyznaczenie dotyczy:

(i)

żywności niepochodzącej od zwierząt, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) niniejszego rozporządzenia, magazyny na potrzeby dalszego transportu są zarejestrowane przez właściwy organ zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852/2004;

(ii)

paszy niepochodzącej od zwierząt, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) niniejszego rozporządzenia, magazyny na potrzeby dalszego transportu są zarejestrowane przez właściwy organ zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 183/2005;

c)

dysponują technologią i sprzętem niezbędnymi do skutecznego działania systemu IMSOC.

2.   Gdy magazyny na potrzeby dalszego transportu przestają spełniać wymogi, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie:

a)

tymczasowo zawieszają wyznaczenie do czasu podjęcia działań naprawczych lub trwałe wycofują wyznaczenie dla wszystkich lub niektórych kategorii towarów, w odniesieniu do których dokonano wyznaczenia;

b)

zapewniają odpowiednią aktualizację informacji na temat magazynów na potrzeby dalszego transportu, o których mowa w art. 10.

Artykuł 10

Rejestracja wyznaczonych magazynów na potrzeby dalszego transportu w systemie IMSOC

Państwa członkowskie prowadzą i aktualizują w systemie IMSOC wykaz magazynów na potrzeby dalszego transportu wyznaczonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i podają następujące informacje:

a)

nazwę oraz adres magazynu na potrzeby dalszego transportu;

b)

kategorię towarów, w odniesieniu do których został on wyznaczony.

Rozdział III

Dalsza podróż zwierząt pozostających w tych samych środkach transportu i przeładowywanych przesyłek zwierząt i towarów

Artykuł 11

Kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przesyłek zwierząt pozostających w tych samych środkach transportu

1.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeprowadzają kontrole dokumentacji dotyczące oryginałów lub kopii urzędowych świadectw lub dokumentów, które muszą towarzyszyć przesyłkom zwierząt przywożonych drogą powietrzną lub morską i pozostających w tych samych środkach transportu do celów dalszej podróży, w przypadku gdy takie zwierzęta są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w Unii lub do tranzytu przez terytorium Unii.

2.   Właściwe organy, o których mowa w ust. 1, zwracają podmiotowi odpowiedzialnemu za przesyłkę urzędowe świadectwa lub dokumenty, w odniesieniu do których przeprowadziły kontrole dokumentacji, tak aby te urzędowe świadectwa lub dokumenty mogły towarzyszyć przesyłce w dalszej podróży.

3.   Jeżeli występuje podejrzenie niezgodności z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeprowadzają kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przesyłek.

Kontrole dokumentacji dotyczą oryginalnych urzędowych świadectw lub dokumentów, które muszą towarzyszyć przesyłce zwierząt, jak przewidziano w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/625.

4.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii przeprowadzają kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie, z wyjątkiem sytuacji, w których kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie zostały przeprowadzone w innym punkcie kontroli granicznej zgodnie z ust. 3.

Artykuł 12

Kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przeładowywanych przesyłek zwierząt

Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeładunku przeprowadzają kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przeładowywanych przesyłek zwierząt.

Artykuł 13

Kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przeładowywanych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych

1.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeładunku przeprowadzają kontrole dokumentacji dotyczące oryginałów lub kopii urzędowych świadectw lub dokumentów, które muszą towarzyszyć przeładowywanym przesyłkom produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych w następujących przypadkach:

a)

w odniesieniu do towarów podlegających wymogom dotyczącym zdrowia zwierząt oraz przepisom w zakresie zapobiegania ryzyku dla zdrowia ludzi i zwierząt stwarzanemu przez produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) 2017/625, oraz ograniczania takiego ryzyka, jeżeli okres przeładunku:

(i)

w porcie lotniczym przekracza 3 dni;

(ii)

w porcie przekracza 30 dni;

b)

w odniesieniu do towarów innych niż te, o których mowa w lit. a), jeżeli okres przeładunku przekracza 90 dni.

2.   Właściwe organy, o których mowa w ust. 1, zwracają podmiotowi odpowiedzialnemu za przesyłkę urzędowe świadectwa lub dokumenty, w odniesieniu do których przeprowadziły kontrole dokumentacji, tak aby te urzędowe świadectwa lub dokumenty mogły towarzyszyć przesyłce w dalszej podróży.

3.   Jeżeli właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeładunku podejrzewają niezgodność z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, przeprowadzają kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przesyłki.

Wspomniane kontrole dokumentacji dotyczą oryginalnych urzędowych świadectw lub dokumentów, w przypadkach gdy takie urzędowe świadectwa lub dokumenty muszą towarzyszyć przesyłce, jak przewidziano w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

4.   Jeżeli przesyłka przeznaczona do wysłania do państw trzecich przekracza okres, o którym mowa w ust. 1, i jeżeli nie jest ona zgodna z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej nakazują podmiotowi albo zniszczenie przesyłki, albo dopilnowanie, by niezwłocznie opuściła terytorium Unii.

5.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii przeprowadzają kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przewidziane w art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625 w odniesieniu do towarów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w Unii, z wyjątkiem sytuacji, w których kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie zostały przeprowadzone w innym punkcie kontroli granicznej zgodnie z ust. 3.

6.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii przeprowadzają kontrole, o których mowa w art. 19, w odniesieniu do towarów przeznaczonych do tranzytu przez terytorium Unii, z wyjątkiem sytuacji, w których kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie zostały przeprowadzone w innym punkcie kontroli granicznej zgodnie z ust. 3.

Artykuł 14

Składowanie przeładowywanych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych

Podmioty zapewniają, aby przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych były składowane w okresie przeładunku wyłącznie w:

(i)

strefie celnej lub strefie wolnego obszaru celnego tego samego portu lub portu lotniczego w zaplombowanych pojemnikach lub kontenerach; albo

(ii)

magazynach handlowych znajdujących się pod kontrolą tego samego punktu kontroli granicznej, zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 3 ust. 11 i 12 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1014 (23).

Artykuł 15

Kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przeładowywanych przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów

1.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeładunku przeprowadzają kontrole dokumentacji w oparciu o ocenę ryzyka, dotyczące przeładowywanych przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) oraz (iii), jeżeli okres przeładunku przekracza 3 dni w porcie lotniczym lub 30 dni w porcie.

2.   Właściwe organy, o których mowa w ust. 1, zwracają podmiotowi odpowiedzialnemu za przesyłkę urzędowe świadectwa lub dokumenty, w odniesieniu do których przeprowadziły kontrole dokumentacji, tak aby te urzędowe świadectwa lub dokumenty mogły towarzyszyć przesyłce w dalszej podróży.

3.   Jeżeli występuje podejrzenie niezgodności z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeładunku przeprowadzają kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przesyłki.

4.   Kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przeprowadza się w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii, z wyjątkiem sytuacji, w których kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie zostały przeprowadzone w innym punkcie kontroli granicznej zgodnie z ust. 3.

Artykuł 16

Powiadomienie przed upływem okresu przeładunku

1.   W przypadku przesyłek przeznaczonych do przeładunku w okresach, o których mowa w art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1, podmiot odpowiedzialny za przesyłki powiadamia – za pośrednictwem systemu IMSOC lub innego systemu informacyjnego wyznaczonego w tym celu przez właściwe organy – właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeładunku przed przybyciem przesyłek, podając następujące informacje:

a)

informacje niezbędne do identyfikacji i lokalizacji przesyłki w porcie lotniczym lub porcie;

b)

dane identyfikacyjne środków transportu;

c)

przewidywany czas przybycia i wyjazdu przesyłki;

d)

miejsce przeznaczenia przesyłki.

2.   Do celów powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, właściwe organy wyznaczają system informacyjny, który umożliwia właściwym organom w punkcie kontroli granicznej przeładunku:

a)

zapoznanie się z informacjami dostarczonymi przez podmioty;

b)

sprawdzenie w odniesieniu do każdej przesyłki, czy okresy przeładunku przewidziane w art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 nie zostały przekroczone.

3.   Oprócz wcześniejszego powiadomienia przewidzianego w ust. 1 niniejszego artykułu, podmiot odpowiedzialny za przesyłkę powiadamia również właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeładunku, wypełniając i przedkładając odpowiednią część dokumentu CHED w systemie IMSOC, jak przewidziano w art. 56 rozporządzenia (UE) 2017/625, w następujących przypadkach:

a)

gdy upłynął okres przeładunku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1; lub

b)

gdy właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeładunku poinformowały podmiot odpowiedzialny za przesyłkę o swojej decyzji o przeprowadzeniu kontroli dokumentacji, kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich na podstawie podejrzenia niezgodności, o którym mowa w art. 13 ust. 3 lub art. 15 ust. 3.

Artykuł 17

Kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przeładowywanych przesyłek żywności i pasz niepochodzących od zwierząt

1.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii przeprowadzają kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przeładowywanych przesyłek żywności i pasz niepochodzących od zwierząt, podlegających środkom przewidzianym w aktach, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) i f) rozporządzenia (UE) 2017/625.

2.   Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę wystosowuje wcześniejsze powiadomienie do właściwych organów w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii o przybyciu przesyłki towarów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jak przewidziano w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Rozdział IV

Tranzyt zwierząt i towarów z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego przez terytorium Unii

Sekcja 1

Kontrole urzędowe w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii

Artykuł 18

Kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przesyłek zwierząt w tranzycie

Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii zezwalają na tranzyt przesyłek zwierząt z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego przez terytorium Unii tylko wtedy, gdy pomyślnie przeszły one przez kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie.

Artykuł 19

Warunki zezwolenia na tranzyt przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych

Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii zezwalają na tranzyt przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych, wyłącznie z zastrzeżeniem wypełnienia następujących warunków:

a)

towary spełniają mające zastosowanie wymogi określone w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) 2017/625;

b)

przesyłka pomyślnie przeszła kontrole dokumentacji i kontrole identyfikacyjne w punkcie kontroli granicznej;

c)

przesyłka została poddana kontrolom bezpośrednim w punkcie kontroli granicznej, w którym podejrzewano niezgodność z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625;

d)

przesyłce towarzyszy dokument CHED i opuszcza ona punkt kontroli granicznej w pojazdach lub kontenerach albo pojemnikach transportowych zaplombowanych przez organ w punkcie kontroli granicznej;

e)

przesyłka musi być bezpośrednio przetransportowana pod dozorem celnym, bez rozładunku ani podziału towarów, w terminie maksymalnie 15 dni, z punktu kontroli granicznej do jednego z następujących miejsc przeznaczenia:

(i)

do punktu kontroli granicznej w celu opuszczenia terytorium Unii;

(ii)

do uznanego składu;

(iii)

do bazy wojskowej NATO lub USA znajdującej się na terytorium Unii;

(iv)

na statek opuszczający terytorium Unii, przy czym przesyłka jest przeznaczona do celów zaopatrzenia statku.

Artykuł 20

Dalsze działania właściwych organów

Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii, które nie otrzymały w terminie 15 dni od dnia, w którym zezwolono na tranzyt w punkcie kontroli granicznej, potwierdzenia przybycia przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych do jednego z miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 19 lit. e) ppkt (i)–(iv):

a)

konsultują się z właściwymi organami w miejscu przeznaczenia w celu sprawdzenia, czy przesyłka przybyła do miejsca przeznaczenia;

b)

informują organy celne o nieprzybyciu przesyłki;

c)

podejmują dalsze dochodzenie w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji przesyłki we współpracy z organami celnymi i innymi organami zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 21

Transport przesyłek na statek opuszczający terytorium Unii

1.   Jeżeli przesyłka towarów, o której mowa w art. 19, jest przeznaczona na statek opuszczający terytorium Unii, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii, oprócz dokumentu CHED, wydają świadectwo urzędowe zgodne ze wzorem ustanowionym w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2128 (24), które towarzyszy przesyłce na ten statek.

2.   W przypadku gdy kilka przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych dostarcza się wspólnie na ten sam statek, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii mogą wydać jedno świadectwo urzędowe, o którym mowa w ust. 1, które towarzyszy takim przesyłkom na ten statek, pod warunkiem że dla każdej przesyłki wskaże odniesienie do dokumentu CHED.

Artykuł 22

Kontrole dokumentacji i kontrole bezpośrednie roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w tranzycie

1.   Jeżeli przesyłki roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) i (iii) są zgłaszane do tranzytu w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii, właściwe organy w tym punkcie kontroli granicznej mogą zezwolić na tranzyt takich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, pod warunkiem że przesyłki te są transportowane pod dozorem celnym.

2.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzają następujące kontrole w oparciu o ocenę ryzyka:

a)

kontrole dokumentacji dotyczące podpisanych oświadczeń, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/2031;

b)

kontrole bezpośrednie przesyłek w celu sprawdzenia, czy są odpowiednio zapakowane i transportowane, jak określono w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/2031.

3.   W przypadku przeprowadzania kontroli urzędowych właściwe organy zezwalają na tranzyt towarów, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem że przesyłki:

a)

spełniają wymagania art. 47 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

b)

są transportowane do punktu wyjścia z Unii pod dozorem celnym.

4.   Podmiot odpowiedzialny za przesyłki roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w ust. 1, zapewnia, aby opakowanie lub środek transportu przesyłek zostały zamknięte lub zaplombowane w taki sposób, aby podczas ich transportu do składów i w trakcie składowania w nich:

a)

rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty nie mogły powodować porażenia ani zakażenia innych roślin, produktów roślinnych ani innych przedmiotów agrofagami wymienionymi jako agrofagi kwarantannowe dla Unii lub regulowane agrofagi niekwarantannowe dla Unii, o których mowa – odpowiednio – w art. 5 ust. 2 akapit pierwszy i art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, a w przypadku stref chronionych – odnośnymi agrofagami umieszczonymi w wykazach ustanowionych zgodnie z art. 32 ust. 3 tego rozporządzenia;

b)

rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty nie mogły zostać porażone ani zakażone przez agrofagi, o których mowa w lit. a).

Sekcja 2

Warunki składowania przesyłek w tranzycie w uznanych składach

Artykuł 23

Warunki uznania składów

1.   Właściwe organy uznają składy do składowania przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych, na których tranzyt zezwolono zgodnie z art. 19.

2.   Właściwe organy uznają składy, o których mowa w ust. 1, tylko wtedy gdy spełniają one następujące wymogi:

a)

składy, w których składuje się produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne, muszą spełniać albo:

(i)

wymogi w zakresie higieny określone w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004; albo

(ii)

wymogi określone w art. 19 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 142/2011;

b)

zostały zatwierdzone, uznane lub wyznaczone przez organy celne zgodnie z art. 147 ust. 1, art. 240 ust. 1 i art. 243 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013;

c)

składy muszą stanowić zamkniętą przestrzeń z wejściami i wyjściami poddawanymi ciągłym kontrolom przeprowadzanym przez podmioty;

d)

składy muszą posiadać pomieszczenia do składowania lub pomieszczenia chłodnicze umożliwiające oddzielne składowanie towarów, o których mowa w ust. 1;

e)

składy muszą umożliwiać codzienne wpisywanie do rejestru wszystkich przesyłek wprowadzanych do obiektu lub opuszczających obiekt, z podaniem szczegółowych danych dotyczących rodzaju i ilości towarów, imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu odbiorców oraz kopii dokumentów CHED i świadectw towarzyszących przesyłkom; składy muszą przechowywać te rejestry przez co najmniej trzy lata;

f)

wszystkie towary, o których mowa w ust. 1, muszą być identyfikowane przy użyciu etykiety lub elektronicznie za pomocą numeru referencyjnego dokumentu CHED towarzyszącego przesyłce; wspomniane towary nie mogą podlegać żadnej zmianie, przetwarzaniu, zastąpieniu ani zmianie opakowania;

g)

składy muszą dysponować technologią i sprzętem niezbędnymi do skutecznego działania systemu IMSOC;

h)

podmioty odpowiedzialne za składy, na wniosek właściwego organu, zapewniają pomieszczenia i środki komunikacji niezbędne do skutecznego przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych.

3.   Jeżeli dany skład nie spełnia już wymogów określonych w ust. 2, właściwy organ wycofuje lub tymczasowo zawiesza uznanie składu.

Artykuł 24

Transport towarów ze składów

Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę transportuje przesyłki towarów, o których mowa w art. 23 ust. 1, z uznanych składów do jednego z następujących miejsc przeznaczenia:

a)

do punktu kontroli granicznej w celu opuszczenia przez przesyłkę terytorium Unii, z przeznaczeniem do:

(i)

bazy wojskowej NATO lub USA; lub

(ii)

innych miejsc przeznaczenia;

b)

do innego uznanego składu;

c)

do bazy wojskowej NATO lub USA znajdującej się na terytorium Unii;

d)

na statek opuszczający terytorium Unii, przy czym przesyłki są przeznaczone do celów zaopatrzenia statku;

e)

do miejsca, w którym przesyłki mają zostać unieszkodliwione zgodnie z tytułem I rozdział II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 (25).

Artykuł 25

Prowadzenie i aktualizowanie wykazu uznanych składów

Państwa członkowskie prowadzą i aktualizują w systemie IMSOC wykaz uznanych składów i podają następujące informacje:

a)

nazwę oraz adres każdego składu;

b)

kategorie towarów, w odniesieniu do których został on uznany.

Artykuł 26

Kontrole urzędowe w składach

1.   Właściwe organy przeprowadzają regularne kontrole urzędowe w uznanych składach w celu sprawdzenia zgodności z wymogami uznania ustanowionymi w art. 23.

2.   Właściwe organy odpowiedzialne za kontrole urzędowe w uznanych składach weryfikują skuteczność istniejących systemów zapewniających identyfikowalność przesyłek, między innymi przez porównanie ilości towarów wprowadzanych do składów i opuszczających składy.

3.   Właściwe organy sprawdzają, czy przesyłkom przemieszczanym do składów lub składowanym w składach towarzyszy odpowiedni dokument CHED i poświadczona kopia papierowa lub elektroniczna świadectwa urzędowego, o których mowa w art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

4.   W chwili przybycia przesyłek do uznanych składów właściwe organy:

a)

przeprowadzają kontrolę identyfikacyjną w celu potwierdzenia, że przesyłka odpowiada stosownym informacjom zawartym w towarzyszącym dokumencie CHED;

b)

sprawdzają, czy plomby założone na pojazdach lub kontenerach albo pojemnikach transportowych zgodnie z art. 19 lit. d) lub art. 28 lit. d) są nadal nienaruszone;

c)

rejestrują wynik kontroli identyfikacyjnych w części III dokumentu CHED i przekazują te informacje za pośrednictwem systemu IMSOC.

Artykuł 27

Obowiązki podmiotów w składach

1.   Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę informuje właściwe organy o przybyciu przesyłki towarów do uznanego składu.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zwolnić podmiot odpowiedzialny za uznany skład z obowiązku informowania właściwych organów o przybyciu przesyłki do składu, pod warunkiem że organy celne uznały ten podmiot za upoważnionego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 38 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zwolnić przesyłki z kontroli identyfikacyjnych, pod warunkiem że organy celne uznały podmiot odpowiedzialny za przesyłkę za upoważnionego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 38 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

4.   Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę zapewnia, aby towarom, o których mowa w ust. 1, przemieszczanym do składów lub w nich składowanym towarzyszyły odpowiedni dokument CHED i poświadczona kopia papierowa lub elektroniczna świadectwa urzędowego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 28

Warunki transportu towarów ze składów do państw trzecich, innych składów i miejsc unieszkodliwiania

Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę transportuje towary, o których mowa w art. 23 ust. 1, z uznanego składu do jednego z miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 24 lit. a) ppkt (ii) oraz lit. b) i e), o ile spełnione są następujące wymogi:

a)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę przedkłada, za pośrednictwem systemu IMSOC, dokument CHED dla całej przesyłki i deklaruje w nim środki transportu i miejsce przeznaczenia; jeśli pierwotna przesyłka jest dzielona w składzie, podmiot odpowiedzialny za przesyłkę musi przedłożyć, za pośrednictwem systemu IMSOC, dokument CHED dla każdej części podzielonej przesyłki i zadeklarować w nim ilość, środki transportu i miejsce przeznaczenia odpowiedniej części podzielonej przesyłki;

b)

właściwe organy muszą zezwolić na przemieszczanie i ostatecznie wypełnić dokument CHED w odniesieniu do:

(i)

całej przesyłki lub

(ii)

poszczególnych części podzielonej przesyłki, pod warunkiem że łączna suma ilości zadeklarowanych w dokumentach CHED wydanych dla poszczególnych części nie przekracza całkowitej ilości określonej w dokumencie CHED dla całej przesyłki;

c)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę musi zapewnić, aby – oprócz dokumentu CHED towarzyszącego przesyłce – poświadczona kopia świadectwa urzędowego, który towarzyszył przesyłce do składu, o czym mowa w art. 27 ust. 4, podróżowała dalej wraz z przesyłką, chyba że kopia elektroniczna świadectwa urzędowego została załadowana do systemu IMSOC i została zweryfikowana przez właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii; jeżeli pierwotna przesyłka jest podzielona, a kopia świadectwa urzędowego nie została załadowana do systemu IMSOC przez właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii, właściwe organy wydają podmiotowi odpowiedzialnemu za przesyłkę poświadczone kopie świadectwa urzędowego, które mają towarzyszyć częściom podzielonej przesyłki do ich miejsc przeznaczenia;

d)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę transportuje towary pod dozorem celnym ze składów w pojazdach lub kontenerach albo pojemnikach transportowych zaplombowanych przez właściwe organy;

e)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę transportuje towary bezpośrednio ze składu do miejsca przeznaczenia bez rozładunku ani podziału towarów w terminie do 15 dni od dnia zezwolenia na transport.

Artykuł 29

Warunki transportu towarów ze składów do baz wojskowych NATO lub USA oraz na statki opuszczające Unię

Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę transportuje towary, o których mowa w art. 23 ust. 1, z uznanych składów do jednego z miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 24 lit. a) ppkt (i) oraz lit. c) i d), o ile spełnione są następujące wymogi:

a)

podmiot odpowiedzialny za skład deklaruje przemieszczanie towarów właściwym organom poprzez wypełnienie części I świadectwa urzędowego, o którym mowa w lit. c);

b)

właściwy organ zezwala na przemieszczanie towarów i wydaje podmiotowi odpowiedzialnemu za przesyłkę sfinalizowane świadectwo urzędowe, o którym mowa w lit. c), które może zostać wykorzystane do dostarczenia przesyłki zawierającej towary pochodzące z więcej niż jednej pierwotnej przesyłki lub należące do więcej niż jednej kategorii produktów;

c)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę zapewnia, aby przesyłce towarzyszyło do miejsca przeznaczenia świadectwo urzędowe zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2128;

d)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę transportuje towary pod dozorem celnym;

e)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę transportuje towary ze składów w pojazdach lub kontenerach albo pojemnikach transportowych, które zostały zaplombowane pod nadzorem właściwych organów.

Artykuł 30

Dalsze działania właściwych organów

Właściwe organy odpowiedzialne za skład, które nie otrzymały w terminie 15 dni od dnia, w którym zezwolono na tranzyt ze składu, potwierdzenia przybycia przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych do jednego z miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 24:

a)

konsultują się z właściwymi organami w miejscach przeznaczenia w celu sprawdzenia, czy przesyłka przybyła;

b)

informują organy celne o nieprzybyciu przesyłek;

c)

podejmują dalsze dochodzenie w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji towarów we współpracy z organami celnymi i innymi organami zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 31

Monitorowanie dostarczenia towarów na statek opuszczający terytorium Unii

1.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii lub właściwe organy odpowiedzialne za skład powiadamiają właściwy organ w porcie przeznaczenia za pośrednictwem systemu IMSOC o wysłaniu przesyłek towarów, o których mowa w art. 19 i art. 23 ust. 1, oraz o ich miejscu przeznaczenia.

2.   Podmiot może rozładować przesyłki towarów, o których mowa w art. 19 i art. 23 ust. 1, w porcie przeznaczenia przed dostawą przesyłek na statek opuszczający terytorium Unii, o ile na operację tę wydano zezwolenie i odbywa się ona pod dozorem organu celnego oraz spełnione są warunki dostawy wskazane w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1.

3.   Po zakończeniu dostawy przesyłek towarów, o których mowa w ust. 1, na pokład statku, właściwy organ w porcie przeznaczenia lub przedstawiciel kapitana statku potwierdza dostawę właściwym organom w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii lub właściwym organom odpowiedzialnym za skład, poprzez:

a)

kontrasygnatę świadectwa urzędowego, o którym mowa w art. 29 lit. c), albo;

b)

zastosowanie środków elektronicznych, w tym za pośrednictwem systemu IMSOC lub istniejących systemów krajowych.

4.   Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 3, lub podmiot odpowiedzialny za dostawę przesyłki na statek opuszczający terytorium Unii zwraca w terminie 15 dni od daty dostarczenia przesyłki kontrasygnowane świadectwo urzędowe, o którym mowa w ust. 3 lit. a), właściwym organom w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii lub właściwym organom odpowiedzialnym za skład.

5.   Właściwy organ w porcie przeznaczenia, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii lub właściwy organ odpowiedzialny za skład weryfikują, czy potwierdzenie dostarczenia, o którym mowa w ust. 3, jest zarejestrowane w systemie IMSOC lub czy kontrasygnowane dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. a), zostały zwrócone właściwym organom w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii lub właściwemu organowi odpowiedzialnemu za skład.

Sekcja 3

Kontrole urzędowe w punkcie kontroli granicznej, przez który towary opuszczają terytorium Unii

Artykuł 32

Obowiązki podmiotu w zakresie zgłoszenia towarów opuszczających terytorium Unii do kontroli urzędowych

1.   Podmioty zgłaszają do kontroli urzędowych produkty pochodzenia zwierzęcego, materiał biologiczny, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodne, siano i słomę oraz produkty złożone, które opuszczają terytorium Unii i mają być transportowane do państwa trzeciego, właściwym organom w punkcie kontroli granicznej wskazanym w dokumencie CHED, w miejscu wskazanym przez te właściwe organy w punkcie kontroli granicznej.

2.   Podmioty przedstawiają do kontroli urzędowych towary, o których mowa w ust. 1, które opuszczają terytorium Unii i mają być wysłane do bazy wojskowej NATO lub USA znajdującej się w państwie trzecim, właściwym organom w punkcie kontroli granicznej wskazanym w świadectwie urzędowym zgodnym ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2128.

Artykuł 33

Kontrole urzędowe w punkcie kontroli granicznej, przez który towary opuszczają terytorium Unii

1.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej, przez który materiał biologiczny, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, siano i słoma oraz produkty złożone opuszczają terytorium Unii, przeprowadzają kontrolę identyfikacyjną w celu sprawdzenia, czy zgłoszona przesyłka odpowiada przesyłce, o której mowa w dokumencie CHED lub w świadectwie urzędowym, o którym mowa w art. 29 lit. c), towarzyszącym przesyłce. W szczególności sprawdzają one, czy plomby założone na pojazdach lub kontenerach albo pojemnikach transportowych zgodnie z art. 19 lit. d), art. 28 lit. d) lub art. 29 lit. e) są nadal nienaruszone.

2.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej, przez który towary, o których mowa w ust. 1, opuszczają terytorium Unii, rejestrują wyniki kontroli urzędowych w części III dokumentu CHED lub części III świadectwa urzędowego zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2128. Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej odpowiedzialne za kontrole, o których mowa w ust. 1, rejestrują wyniki tych kontroli w systemie IMSOC.

Sekcja 4

Odstępstwa dotyczące przesyłek w tranzycie

Artykuł 34

Tranzyt niektórych zwierząt i niektórych towarów

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 18 i 19 właściwe organy w punktach kontroli granicznej wprowadzenia do Unii mogą zezwolić na tranzyt przez terytorium Unii następujących przesyłek, o ile spełnione są warunki określone w ust. 2:

a)

tranzyt drogowy przez Litwę przesyłek bydła do hodowli i produkcji, pochodzących z obwodu kaliningradzkiego w Rosji i skierowanych do miejsca przeznaczenia poza Unią, wprowadzanych i wychodzących przez wyznaczone punkty kontroli granicznej na Litwie;

b)

tranzyt drogowy lub kolejowy przez Unię pomiędzy punktami kontroli granicznej na Litwie, Łotwie i w Polsce przesyłek zwierząt akwakultury, pochodzących z Rosji i przeznaczonych do Rosji, bezpośrednio lub przez inne państwo trzecie;

c)

tranzyt drogowy lub kolejowy przez Unię pomiędzy punktami kontroli granicznej na Litwie, Łotwie i w Polsce przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i materiału biologicznego uzyskanych z bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, a także jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych, pochodzących z Rosji i przeznaczonych do Rosji, bezpośrednio lub przez inne państwo trzecie;

d)

tranzyt drogowy lub kolejowy pomiędzy punktami kontroli granicznej na Litwie przesyłek jaj, produktów jajecznych i mięsa drobiowego, pochodzących z Białorusi i przeznaczonych do obwodu kaliningradzkiego w Rosji;

e)

tranzyt drogowy przez Chorwację przesyłek zwierząt akwakultury, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i materiału biologicznego uzyskanych z bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, a także jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych, pochodzących z Bośni i Hercegowiny, wprowadzanych przez drogowy punkt kontroli granicznej w miejscowości Nova Sela i wychodzących przez punkt kontroli granicznej w porcie Ploče.

2.   Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, podlega następującym warunkom:

a)

właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii:

(i)

przeprowadzają kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przesyłek zwierząt, jak przewidziano w art. 18;

(ii)

przeprowadzają kontrole dokumentacji i kontrole identyfikacyjne przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych, jak przewidziano w art. 19;

(iii)

opatrują świadectwa urzędowe towarzyszące przesyłkom przeznaczonym do państwa trzeciego przeznaczenia pieczęcią „WYŁĄCZNIE TRANZYT PRZEZ UE”;

(iv)

zatrzymują kopie lub ekwiwalenty elektroniczne świadectw, o których mowa w ppkt (iii), w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii;

(v)

plombują pojazdy lub kontenery albo pojemniki transportowe, w których transportowane są przesyłki;

b)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę zapewnia, aby przesyłki były transportowane bezpośrednio pod dozorem celnym, bez rozładunku, do punktu kontroli granicznej, przez który przesyłki mają opuścić terytorium Unii;

c)

właściwe organy w punkcie kontroli granicznej, przez który towary opuszczają terytorium Unii:

(i)

przeprowadzają kontrolę identyfikacyjną w celu potwierdzenia, że przesyłka określona w towarzyszącym dokumencie CHED faktycznie opuszcza terytorium Unii. W szczególności sprawdzają one, czy plomby założone na pojazdach lub kontenerach albo pojemnikach transportowych są nadal nienaruszone;

(ii)

rejestrują wyniki kontroli urzędowych, o których mowa ppkt (i), w systemie IMSOC;

d)

właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają kontrole oparte na analizie ryzyka w celu zapewnienia zgodności liczby przesyłek oraz ilości zwierząt i towarów opuszczających terytorium Unii z liczbą przesyłek i ilością zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii.

Artykuł 35

Tranzyt towarów do bazy wojskowej NATO lub USA znajdującej się na terytorium Unii

1.   Produkty pochodzenia zwierzęcego, materiał biologiczny, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodne, siano i słoma oraz produkty złożone przeznaczone do bazy wojskowej NATO lub USA znajdującej się na terytorium Unii są zgłaszane przez podmiot odpowiedzialny za przesyłkę do kontroli urzędowej w bazie wojskowej NATO lub USA wskazanej w dokumencie CHED lub w towarzyszącym świadectwie urzędowym zgodnym ze wzorem ustanowionym w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2128.

2.   Właściwy organ odpowiedzialny za kontrole w bazie wojskowej NATO lub USA w miejscu przeznaczenia przeprowadza kontrolę identyfikacyjną, aby potwierdzić, że przesyłka odpowiada przesyłce, której dotyczy dokument CHED lub towarzyszące świadectwo urzędowe zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2128. W szczególności sprawdza on, czy plomby założone na pojazdach lub kontenerach albo pojemnikach transportowych zgodnie z art. 19 lit. d) i art. 29 lit. e) są nadal nienaruszone. Właściwy organ odpowiedzialny za kontrole w bazie wojskowej NATO lub USA rejestruje wyniki tych kontroli w systemie IMSOC.

Artykuł 36

Tranzyt towarów odrzuconych przez państwo trzecie po ich tranzycie przez terytorium Unii

1.   Właściwe organy w drogowym lub kolejowym punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii mogą zezwolić na dalszy tranzyt przez terytorium Unii przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

państwo trzecie odmówiło wprowadzenia przesyłki towarów bezpośrednio po ich tranzycie przez terytorium Unii lub plomby założone przez właściwe organy, o których mowa w art. 19 lit. d), art. 28 lit. d) lub art. 29 lit. e), na pojeździe lub kontenerze albo pojemniku transportowym są nadal nienaruszone;

b)

przesyłka jest zgodna z przepisami określonymi w art. 19 lit. a), b) i c).

2.   Właściwe organy w drogowym lub kolejowym punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii ponownie plombują przesyłkę po przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w art. 19 lit. b) i c).

3.   Podmioty transportują przesyłkę bezpośrednio do jednego z następujących miejsc przeznaczenia:

a)

do punktu kontroli granicznej, który zezwolił na tranzyt przez terytorium Unii; albo

b)

do składu, w którym przesyłka była składowana przed jej odrzuceniem przez państwo trzecie.

Rozdział V

Tranzyt zwierząt i towarów z jednej części terytorium Unii do innej części terytorium Unii przez terytorium państwa trzeciego

Artykuł 37

Tranzyt produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych

1.   Właściwe organy państw członkowskich zapewniają, aby przesyłki zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych przemieszczane z jednej części terytorium Unii do innej części terytorium Unii przez terytorium państwa trzeciego były transportowane pod dozorem celnym.

2.   Podmioty odpowiedzialne za przesyłki, o których mowa w ust. 1 i które przeszły przez terytorium państwa trzeciego, zgłaszają przesyłki przy ich ponownym wprowadzaniu na terytorium Unii:

a)

właściwym organom w punkcie kontroli granicznej wyznaczonym w odniesieniu do dowolnej kategorii zwierząt i towarów, o których mowa w ust. 1; lub

b)

w miejscu wskazanym przez właściwe organy, o których mowa w lit. a), znajdującym się w pobliżu punktu kontroli granicznej.

3.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej ponownego wprowadzenia do Unii:

a)

przeprowadzają kontrolę dokumentacji w celu sprawdzenia pochodzenia zwierząt i towarów składających się na przesyłkę;

b)

jeżeli wymagają tego przepisy, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) 2017/625, weryfikują status zdrowotny zwierząt z państw trzecich, przez które odbył się tranzyt przesyłek, oraz odpowiednie urzędowe świadectwa i dokumenty towarzyszące przesyłkom;

c)

jeżeli wymagają tego przepisy, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) 2017/625, przeprowadzają kontrolę identyfikacyjną w celu sprawdzenia, czy plomby założone na pojazdach lub kontenerach albo pojemnikach transportowych są nadal nienaruszone.

4.   W przypadku podejrzenia niezgodności z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej ponownego wprowadzenia do Unii przeprowadzają dodatkowo kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie, oprócz kontroli przewidzianych w ust. 3.

5.   Podmioty zgłaszają przesyłki zwierząt przemieszczane z jednej części terytorium Unii do innej części terytorium Unii i przechodzące przez terytorium państwa trzeciego do kontroli urzędowych w punkcie wyjścia z terytorium Unii.

6.   Właściwy organ w punkcie wyjścia z Unii:

a)

przeprowadza kontrole, jeżeli wymagają tego przepisy, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) 2017/625;

b)

opatruje świadectwo urzędowe towarzyszące przesyłce pieczęcią następującej treści: „WYŁĄCZNIE TRANZYT MIĘDZY RÓŻNYMI CZĘŚCIAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ [nazwa państwa trzeciego]”.

Artykuł 38

Korytarz Neum

1.   Jeżeli przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych pochodzą z terytorium Chorwacji i są przeznaczone do tranzytu przez terytorium Bośni i Hercegowiny korytarzem Neum, przed opuszczeniem przez te przesyłki terytorium Chorwacji przez punkty wprowadzenia Klek lub Zaton Doli, właściwe organy Chorwacji:

a)

plombują pojazdy lub kontenery albo pojemniki transportowe przed tranzytem przesyłki korytarzem Neum;

b)

rejestrują datę i godzinę wyjazdu pojazdów transportujących przesyłki.

2.   Jeżeli przesyłki, o których mowa w ust. 1, są ponownie wprowadzane na terytorium Chorwacji w punktach wprowadzenia Klek lub Zaton Doli, właściwe organy Chorwacji:

a)

sprawdzają, czy plomby na pojazdach lub kontenerach albo pojemnikach transportowych są nadal nienaruszone;

b)

rejestrują datę i godzinę przybycia pojazdów transportujących przesyłki.

3.   Właściwe organy Chorwacji wprowadzają odpowiednie środki zgodnie z art. 65 rozporządzenia (UE) 2017/625, jeżeli:

a)

plomba, o której mowa w ust. 1, została naruszona podczas tranzytu korytarzem Neum; lub

b)

czas tranzytu przekracza czas niezbędny do przejazdu między punktami wprowadzenia Klek i Zaton Doli.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

Artykuł 39

Przepisy uchylające

Decyzje 2000/208/WE i 2000/571/WE oraz decyzja wykonawcza 2011/215/UE tracą moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

Artykuł 40

Zmiany w decyzji 2007/777/WE

W decyzji 2007/777/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 uchyla się lit. b), c) i d);

b)

uchyla się ust. 2 i 3;

2)

w art. 6a wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 uchyla się lit. b), c) i d);

b)

uchyla się ust. 2 i 3.

Artykuł 41

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 798/2008

W art. 18 rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w ust. 1 uchyla się lit. b), c) i d);

2)

w ust. 2 uchyla się lit. b), c) i d);

3)

uchyla się ust. 3 i 4.

Artykuł 42

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1251/2008

W art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w ust. 1 uchyla się lit. b), c) i d);

2)

uchyla się ust. 2 i 3.

Artykuł 43

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 119/2009

W art. 5 rozporządzenia (WE) nr 119/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w ust. 1 uchyla się lit. b), c) i d);

2)

uchyla się ust. 2 i 3.

Artykuł 44

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 206/2010

W rozporządzeniu (UE) nr 206/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 12a wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 uchyla się lit. d) i e);

b)

uchyla się ust. 2;

c)

uchyla się ust. 4;

2)

w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 uchyla się lit. b), c) i d);

b)

uchyla się ust. 2 i 3;

3)

w art. 17a wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 uchyla się lit. b), c) i d);

b)

uchyla się ust. 2 i 3.

Artykuł 45

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 605/2010

W rozporządzeniu (UE) nr 605/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 uchyla się lit. b), c) i d);

b)

uchyla się ust. 2 i 3;

2)

w art. 7a uchyla się ust. 2 i 3.

Artykuł 46

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 142/2011

W rozporządzeniu (UE) nr 142/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 29 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 uchyla się lit. b), c) i d);

b)

uchyla się ust. 2 i 3;

2)

w art. 29a wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 uchyla się lit. b), c) i d);

b)

uchyla się ust. 2 i 3.

Artykuł 47

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 28/2012

W rozporządzeniu (UE) nr 28/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 uchyla się lit. b), c) i d);

b)

uchyla się ust. 2 i 3;

2)

w art. 5a wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 uchyla się lit. b), c) i d);

b)

uchyla się ust. 2 i 3.

Artykuł 48

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/759

W art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/759 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w ust. 1 uchyla się lit. b), c) i d);

2)

uchyla się ust. 2 i 3.

Artykuł 49

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).

(9)  Decyzja Komisji 2000/208/WE z dnia 24 lutego 2000 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 97/78/WE dotyczącej tranzytu drogowego przez terytorium Wspólnoty Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego (Dz.U. L 064 z 11.3.2000, s. 20).

(10)  Decyzja Komisji 2000/571/WE z dnia 8 września 2000 r. ustanawiająca metody kontroli weterynaryjnych produktów pochodzących z państw trzecich, przeznaczonych do wprowadzenia do wolnych obszarów celnych, składów wolnocłowych, składów celnych lub dla podmiotów gospodarczych zaopatrujących środki transgranicznego transportu morskiego (Dz.U. L 240 z 23.9.2000, s. 14).

(11)  Decyzja wykonawcza Komisji 2011/215/UE z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do przeładunku w granicznym posterunku kontroli, przez który wprowadzono przesyłki, przesyłek produktów przeznaczonych do przywozu do Unii lub do państw trzecich (Dz.U. L 90 z 6.4.2011, s. 50).

(12)  Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49).

(13)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1).

(14)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 41).

(15)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 39 z 10.2.2009, s. 12).

(16)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1).

(17)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 1).

(18)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE i rozporządzenie (WE) nr 1162/2009 (Dz.U. L 12 z 14.1.2012, s. 1).

(19)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określające wymagania dotyczące świadectw, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i uchylające decyzję 2003/812/WE (Dz.U. L 126 z 14.5.2016, s. 13).

(20)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).

(21)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2122 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 (zob. s. 45 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(22)  http://www.edqm.eu (najnowsze wydanie).

(23)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli (Dz.U. L 165 z 21.6.2019, s. 10).

(24)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2128 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiające wzór świadectwa urzędowego oraz zasady wydawania świadectw urzędowych dla towarów dostarczanych na statki opuszczające Unię i przeznaczonych na zaopatrzenie statku lub do spożycia przez załogę i pasażerów lub dostarczanych do bazy wojskowej NATO lub bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych (zob. s. 114 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(25)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).


Top