EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021O2041

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/2041 z dnia 11 listopada 2021 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/2249 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2021/51)

ECB/2021/51

OJ L 419, 24.11.2021, p. 14–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/2041/oj

24.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 419/14


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2021/2041

z dnia 11 listopada 2021 r.

zmieniające wytyczne (UE) 2016/2249 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2021/51)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 26 ust. 4,

uwzględniając udział Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zgodnie z art. 46 ust. 2 tiret drugie i trzecie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34) (1) określają zasady standaryzacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej operacji dokonywanych przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro.

(2)

Niezbędne jest doprecyzowanie w odniesieniu do podejścia ekonomicznego oraz podejścia kasowego/rozliczeniowego, że kwota indeksacji płatna w terminie zapadalności powinna być częścią wartości bilansowej indeksowanych papierów wartościowych na koniec kwartału.

(3)

Konieczne są również dodatkowe poprawki techniczne w załączniku IV, których celem jest: a) zapewnienie spójności w ramach całego Eurosystemu w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej dotyczącej sald z organizacjami międzynarodowymi i papierów wartościowych wyemitowanych przez takie organizacje; b) umożliwienie klasyfikacji papierów wartościowych, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, w ramach pozycji różnych po aktywnej stronie bilansu; oraz c) doprecyzowanie klasyfikacji środków i rachunków instytucji kredytowych i finansowych po pasywnej stronie bilansu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić wytyczne (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34),

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Zmiany

W wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Z wyjątkiem korekt kwartalnych i rocznych oraz składników pozycji »Pozostałe aktywa« i »Pozostałe zobowiązania« kwoty ujawniane w ramach dziennej sprawozdawczości finansowej sporządzanej do celów sprawozdawczości finansowej Eurosystemu odzwierciedlają w pozycjach bilansu wyłącznie przepływy gotówkowe. Amortyzację oraz kwotę indeksacji płatną w terminie zapadalności w ramach kwoty głównej indeksowanych papierów wartościowych uwzględnia się również w wartości bilansowej papierów wartościowych na koniec każdego kwartału i każdego roku.”;

2)

załącznik IV otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszych wytycznych.

Artykuł 2

Skuteczność i implementacja

1.   Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.

2.   Krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, stosują się do postanowień niniejszych wytycznych od dnia 31 grudnia 2021 r.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsze wytyczne są adresowane do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 11 listopada 2021 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Christine LAGARDE

Prezes EBC


(1)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2016/34) (Dz.U. L 347 z 20.12.2016, s. 37).


ZAŁĄCZNIK

Załącznik IV do wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34) otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

STRUKTURA BILANSU ORAZ ZASADY WYCENY BILANSOWEJ (1)

AKTYWA

Pozycja bilansu (2)  (6)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Zakres zastosowania (3)

1

1

Złoto i należności w złocie

Złoto jako kruszec, tj. sztabki, monety, przedmioty pozłacane, samorodki, w skarbcu albo w transporcie do skarbca. Złoto nie w postaci kruszcu, np. salda na rachunkach złota a vista i na lokatach terminowych, należności w złocie z tytułu następujących transakcji: a) transakcje przeniesienia do wyższej/niższej kategorii jakości, oraz b) transakcje swapowe na lokalizację lub próbę złota – jeżeli pomiędzy dniem wydania a dniem otrzymania mija co najmniej jeden dzień roboczy

Wartość rynkowa

Obowiązkowy

2

2

Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych

Należności od kontrahentów spoza strefy euro, w tym banków centralnych spoza strefy euro, w walutach obcych

 

 

2.1

2.1

Należności od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW)

(a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Udział przypadający na dane państwo minus salda w euro znajdujące się w dyspozycji MFW. Rachunek MFW nr 2 (prowadzony w euro rachunek na wydatki administracyjne) może być zaliczony do tej pozycji lub do pozycji „Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro”

(a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

(b)

Specjalne prawa ciągnienia (SDR)

Posiadane zasoby SDR (brutto)

(b)

SDR

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

(c)

Pozostałe należności

Ogólne porozumienia pożyczkowe, pożyczki udzielane na podstawie specjalnych porozumień, lokaty powiernicze zarządzane przez MFW

(c)

Pozostałe należności

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

2.2

2.2

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

(a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje reverse repo

(a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

(b)

Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Bony i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, akcje, fundusze inwestycyjne wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez nierezydentów strefy euro

(b)

 

 

(i)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

(ii)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

(iii)

Nierynkowe dłużne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

(iv)

Akcje rynkowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Obowiązkowy

(v)

Rynkowe fundusze inwestycyjne

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Obowiązkowy

(c)

Kredyty zagraniczne (depozyty) poza strefą euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

(c)

Kredyty zagraniczne

Depozyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

(d)

Pozostałe aktywa zagraniczne

Banknoty i monety spoza strefy euro

(d)

Pozostałe aktywa zagraniczne

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

3

3

Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych

(a)

Inwestycje w papiery wartościowe w strefie euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Bony i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, akcje, fundusze inwestycyjne wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez rezydentów strefy euro

(a)

 

 

(i)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

(ii)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

(iii)

Nierynkowe dłużne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

(iv)

Akcje rynkowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Obowiązkowy

(v)

Rynkowe fundusze inwestycyjne

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Obowiązkowy

(b)

Pozostałe należności od rezydentów strefy euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Kredyty, depozyty, transakcje reverse repo, kredyty różne

(b)

Pozostałe należności

Depozyty i pozostałe kredyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

4

4

Należności od nierezydentów strefy euro w euro

 

 

 

4.1

4.1

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

(a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe. Transakcje reverse repo dla celów związanych z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych w euro

(a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro

Wartość nominalna

Obowiązkowy

(b)

Papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów strefy euro, nieujęte w pozycji 11.3 „Inne aktywa finansowe” oraz w pozycji 7.1 „Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej”

Akcje, fundusze inwestycyjne, skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego – wszystkie wyemitowane przez nierezydentów strefy euro

(b)

 

 

(i)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

(ii)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

(iii)

Nierynkowe dłużne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

(iv)

Akcje rynkowe

Cena rynkowa

Obowiązkowy

(v)

Rynkowe fundusze inwestycyjne

Cena rynkowa

Obowiązkowy

(c)

Kredyty poza strefą euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

(c)

Kredyty poza strefą euro

Depozyty według wartości nominalnej

Obowiązkowy

4.2

4.2

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego (ERM) II

Kredyty na warunkach ERM II

Wartość nominalna

Obowiązkowy

5

5

Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

Pozycje 5.1 do 5.5: transakcje stosownie do właściwych instrumentów polityki pieniężnej opisanych w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) (4)

 

 

5.1

5.1

Podstawowe operacje refinansujące

Standardowe transakcje odwracalne zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością tygodniową i tygodniowym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowy

5.2

5.2

Dłuższe operacje refinansujące

Standardowe transakcje odwracalne zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością miesięczną i terminem zapadalności dłuższym niż termin zapadalności podstawowych operacji refinansujących

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowy

5.3

5.3

Odwracalne operacje dostrajające

Transakcje odwracalne przeprowadzane jako transakcje ad hoc dla celów dostrajania

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowy

5.4

5.4

Odwracalne operacje strukturalne

Transakcje odwracalne dostosowujące pozycję strukturalną Eurosystemu w stosunku do sektora finansowego

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowy

5.5

5.5

Kredyt w banku centralnym

Jednodniowy instrument zapewniający płynność finansową po określonym z góry oprocentowaniu, zabezpieczony kwalifikowanymi aktywami (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowy

5.6

5.6

Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

Dodatkowe kredyty udzielone instytucjom kredytowym wynikające ze wzrostu wartości aktywów związanych z innymi kredytami udzielonymi tym instytucjom

Wartość nominalna lub koszt

Obowiązkowy

6

6

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje reverse repo związane z zarządzaniem papierami wartościowymi ujętymi w pozycji aktywów 7 „Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro”, w tym transakcje wynikające z przeniesienia byłych rezerw walutowych strefy euro oraz inne należności. Rachunki korespondencyjne w zagranicznych instytucjach kredytowych strefy euro. Pozostałe należności i operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu, w tym awaryjne wsparcie płynnościowe w formie zabezpieczonych pożyczek. Wszelkie należności wynikające z operacji polityki pieniężnej inicjowanych przez KBC przed wejściem do Eurosystemu

Wartość nominalna lub koszt

Obowiązkowy

7

7

Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro

 

 

 

7.1

7.1

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną (w tym papiery wartościowe nabyte w celach związanych z polityką pieniężną, wyemitowane przez ponadnarodowe lub międzynarodowe organizacje lub wielostronne banki rozwoju, bez względu na ich położenie). Certyfikaty dłużne Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zakupione w celach związanych z dostrajaniem

(a)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe

Ujmowane w zależności od względów polityki pieniężnej:

(i)

Cena rynkowa

Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

(ii)

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości (koszt, gdy utrata wartości pokrywana jest przez rezerwę celową Eurosystemu zgodnie z pozycją pasywów 13(b) „Rezerwy celowe”). Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

(b)

Nierynkowe dłużne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości. Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

7.2

7.2

Pozostałe papiery wartościowe

Papiery wartościowe nieujęte w pozycji aktywów 7.1. „Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej” ani w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”; skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego utrzymywane na zasadzie pełnych praw, w tym rządowe papiery wartościowe pochodzące sprzed przystąpienia do unii gospodarczej i walutowej (UGW), w euro. Akcje i fundusze inwestycyjne

(a)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

(b)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

(c)

Nierynkowe dłużne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowy

(d)

Akcje rynkowe

Cena rynkowa

Obowiązkowy

(e)

Rynkowe fundusze inwestycyjne

Cena rynkowa

Obowiązkowy

8

8

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

Należności od instytucji rządowych i samorządowych sprzed przystąpienia do UGW (nierynkowe papiery wartościowe, kredyty)

Depozyty/kredyty według wartości nominalnej, nierynkowe papiery wartościowe po kosztach

Obowiązkowy

-

9

Należności w ramach Eurosystemu(+)

 

 

 

-

9.1

Udziały partycypacyjne w EBC(+)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC.

Udziały danego KBC w kapitale EBC zgodnie z Traktatem oraz odpowiednim kluczem kapitałowym i wkładami określonymi w art. 48 ust. 2 Statutu ESBC

Koszt

Obowiązkowy

-

9.2

Należności odpowiadające transferom rezerw walutowych(+)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC.

Należności od EBC w euro związane z początkowymi i dodatkowymi transferami rezerw walutowych zgodnie art. 30 Statutu ESBC

Wartość nominalna

Obowiązkowy

-

9.3

Należności wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC(+)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansie EBC.

Należności w ramach Eurosystemu względem KBC wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC

Koszt

Obowiązkowy

-

9.4

Należności netto z tytułu przydziału banknotów euro w Eurosystemie

(+)  (*1)

Dla KBC: należności netto związane z zastosowaniem klucza przydziału banknotów, tj. obejmujące salda w ramach Eurosystemu związane z emisją banknotów przez EBC, kwotę wyrównawczą i odpowiadający jej bilansujący zapis księgowy w rozumieniu decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2248 (EBC/2016/36) (5)

Dla EBC: należności związane z emisją banknotów przez EBC, zgodnie z decyzją EBC/2010/29

Wartość nominalna

Obowiązkowy

-

9.5

Pozostałe należności w ramach Eurosystemu (netto)(+)

Pozycja netto następujących kategorii:

 

 

(a)

należności netto związane z saldami na rachunkach systemu TARGET2 oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwota netto należności i zobowiązań (patrz także pozycja pasywów 10.4 „Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto))”

(a)

Wartość nominalna

Obowiązkowy

(b)

należności wynikające z różnicy pomiędzy dochodami pieniężnymi, które mają być połączone i podlegają redystrybucji. Pozycja ta ma znaczenie tylko w okresie pomiędzy księgowaniem dochodów pieniężnych w ramach procedur na koniec roku a ich rozliczeniem w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia danego roku

(b)

Wartość nominalna

Obowiązkowy

(c)

inne mogące powstać należności w ramach Eurosystemu w euro, w tym tymczasowy podział dochodu EBC (*1)

(c)

Wartość nominalna

Obowiązkowy

9

10

Pozycje w trakcie rozliczenia

Salda rachunków rozliczeniowych (należności), w tym inkaso czeków

Wartość nominalna

Obowiązkowy

9

11

Pozostałe aktywa

 

 

 

9

11.1

Monety strefy euro

Monety euro, o ile oficjalnym emitentem nie jest KBC

Wartość nominalna

Obowiązkowy

9

11.2

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Grunty i budynki, meble i sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, oprogramowanie

Koszt minus amortyzacja

Zalecany

 

Okresy amortyzacji:

komputery i związane z nimi oprogramowanie i sprzęt oraz pojazdy mechaniczne: 4 lata

sprzęt, meble i instalacje w budynkach: 10 lat

budynki, kapitalizowane główne wydatki remontowe: 25 lat

Kapitalizacja wydatków: oparta na limicie (poniżej 10 000 EUR bez podatku VAT: brak kapitalizacji)

 

9

11.3

Inne aktywa finansowe

Udziały partycypacyjne i inwestycje w jednostkach zależnych, akcje i fundusze inwestycyjne, których posiadanie jest uzasadnione względami strategii/polityki

Papiery wartościowe, w tym akcje i fundusze inwestycyjne, oraz inne instrumenty finansowe i salda, np. depozyty terminowe i rachunki bieżące należące do portfeli wyodrębnionych

Transakcje reverse repo z instytucjami finansowymi w związku z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętych w ramach niniejszej pozycji aktywów

Transakcje reverse repo w euro z instytucjami finansowymi ze strefy euro innymi niż instytucje kredytowe w związku z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych innymi niż ujęte w ramach niniejszej pozycji

(a)

Akcje rynkowe

Cena rynkowa

Zalecany

(b)

Rynkowe fundusze inwestycyjne

Cena rynkowa

Zalecany

(c)

Udziały partycypacyjne i akcje nierynkowe oraz pozostałe instrumenty udziałowe utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Zalecany

(d)

Inwestycje w podmiotach zależnych lub znaczące udziały

Wartość aktywów netto

Zalecany

(e)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Zalecany

(f)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności lub utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Zalecany

(g)

Nierynkowe dłużne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości. Premia lub dyskonto podlegają amortyzacji

Zalecany

(h)

Środki w bankach i kredyty

Wartość nominalna, przeliczana po kursie rynkowym w przypadku środków lub depozytów w walutach obcych

Zalecany

9

11.4

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

Wyniki aktualizacji wyceny terminowych transakcji walutowych, swapów walutowych, swapów na stopę procentową (chyba że stosuje się zmienny depozyt zabezpieczający), transakcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia

Pozycja netto pomiędzy wartością terminową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

9

11.5

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Dochód, który nie jest należny w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale może być do niego przypisany. Wydatki opłacone z góry oraz naliczone odsetki zapłacone (tj. odsetki naliczone zakupione wraz z papierem wartościowym)

Wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

9

11.6

Pozycje różne

(a)

Zaliczki, pożyczki, inne drobne pozycje. Kredyty udzielone na zasadzie powiernictwa. Monety denominowane w krajowych jednostkach walutowych strefy euro. Dochody bieżące (zakumulowany zysk netto), zysk za rok poprzedni przed podziałem

(a)

Wartość nominalna lub koszt

Zalecany

(b)

Przejściowe rachunki z aktualizacji wyceny (pozycja bilansu tylko w trakcie roku: niezrealizowane straty w momencie aktualizacji wyceny w czasie roku, które nie zostały uwzględnione w ramach odpowiednich funduszów z aktualizacji wyceny w pozycji pasywów: „Rachunki z aktualizacji wyceny”)

(b)

Różnica z aktualizacji wyceny pomiędzy kosztem średnim a wartością rynkową, waluty obce przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

(c)

Inwestycje związane z klientowskimi lokatami w złocie

(c)

Wartość rynkowa

Obowiązkowy

(d)

Aktywa emerytalne netto

(d)

Zgodnie z art. 28 ust. 2

Zalecany

(e)

Zaległe należności i papiery wartościowe wynikające z niewykonania zobowiązań przez kwalifikowanych kontrahentów lub emitentów w kontekście operacji polityki pieniężnej Eurosystemu

(e)

Wartość nominalna/faktyczna (przed/po rozliczeniu strat)

Obowiązkowy

(f)

Aktywa bądź należności (względem podmiotów trzecich) przejęte lub nabyte w ramach realizacji zabezpieczenia złożonego przez kontrahentów Eurosystemu, którzy dopuścili się niewykonania zobowiązań

(f)

Koszt (przeliczenie po kursie rynkowym w momencie nabycia w przypadku aktywów finansowych w walutach obcych)

Obowiązkowy

-

12

Strata za rok bieżący

 

Wartość nominalna

Obowiązkowy

PASYWA

Pozycja bilansu (7)  (9)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Zakres zastosowania (8)

1

1

Banknoty w obiegu  (*2)

(a)

Banknoty euro plus/minus korekty związane z zastosowaniem klucza przydziału banknotów zgodnie z decyzją (UE) 2016/2248 (EBC/2016/36) i decyzją EBC/2010/29

(a)

Wartość nominalna

Obowiązkowy

(b)

Banknoty denominowane w walutach krajowych krajów strefy euro w ciągu roku wymiany gotówkowej

(b)

Wartość nominalna

Obowiązkowy

2

2

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

Pozycje 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5: depozyty w euro wymienione w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60)

 

 

2.1

2.1

Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

Rachunki w euro instytucji kredytowych znajdujących się na liście instytucji finansowych podlegających obowiązkowi utrzymywania rezerwy obowiązkowej zgodnie z postanowieniami Statutu ESBC, za wyjątkiem instytucji kredytowych zwolnionych z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Pozycja ta zawiera głównie rachunki służące do utrzymywania rezerwy obowiązkowej i nie obejmuje środków instytucji kredytowych, którymi nie mogą one swobodnie dysponować

Wartość nominalna

Obowiązkowy

2.2

2.2

Depozyt w banku centralnym

Depozyty bieżące z określonym oprocentowaniem (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna

Obowiązkowy

2.3

2.3

Depozyty terminowe

Przyjmowanie depozytów w celu absorpcji płynności w związku z operacjami dostrajania

Wartość nominalna

Obowiązkowy

2.4

2.4

Odwracalne operacje dostrajające

Transakcje związane z polityką pieniężną, których celem jest absorpcja płynności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowy

2.5

2.5

Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

Depozyty instytucji kredytowych wynikające ze spadku wartości aktywów zabezpieczających kredyty udzielone tym instytucjom kredytowym

Wartość nominalna

Obowiązkowy

3

3

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro

Transakcje repo z instytucjami kredytowymi związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych w pozycji aktywów 7 „Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro”. Pozostałe operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu. Środki instytucji kredytowych, którymi nie mogą one swobodnie dysponować oraz rachunki instytucji kredytowych zwolnionych z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Wszelkie zobowiązania/depozyty wynikające z operacji polityki pieniężnej inicjowanych przez bank centralny przed wejściem do Eurosystemu

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowy

4

4

Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansie EBC. Dla KBC – przejściowa pozycja bilansu.

Certyfikaty dłużne zgodnie z wytycznymi (UE) 2015/510 (EBC/2014/60). Papier wartościowy z dyskontem, wyemitowany w celu absorpcji płynności

Koszt. Dyskonto podlega amortyzacji

Obowiązkowy

5

5

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro

 

 

 

5.1

5.1

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie

Wartość nominalna

Obowiązkowy

5.2

5.2

Pozostałe pasywa

Rachunki bieżące pracowników, firm i klientów, w tym instytucji finansowych zwolnionych z obowiązku utrzymywania rezerwy (zob. pasywna pozycja 2.1 „Rachunki bieżące”); transakcje repo z instytucjami finansowymi innymi niż instytucje kredytowe, związane z zarządzaniem papierami wartościowymi innymi niż ujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”; depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie

Wartość nominalna

Obowiązkowy

6

6

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie, w tym rachunki prowadzone w celach płatniczych oraz rachunki prowadzone w celach związanych z zarządzaniem rezerwą. Transakcje repo związane z zarządzaniem papierami wartościowymi w euro.

Salda rachunków w TARGET2 banków centralnych państw członkowskich, których walutą nie jest euro

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowy

7

7

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych

Rachunki bieżące; zobowiązania z tytułu transakcji repo; zazwyczaj transakcje inwestycyjne przy wykorzystaniu aktywów w walutach obcych lub złocie

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

8

8

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych

 

 

 

8.1

8.1

Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania

Rachunki bieżące. Zobowiązania z tytułu transakcji repo; zazwyczaj transakcje inwestycyjne przy wykorzystaniu aktywów w walutach obcych lub złocie

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

8.2

8.2

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

Kredyty zaciągane zgodnie z warunkami ERM II

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

9

9

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW

Pozycja denominowana w specjalnych prawach ciągnienia (SDR) wskazująca kwotę SDR przydzielonych pierwotnie danemu państwu/KBC

Wartość nominalna; przeliczane po kursie rynkowym

Obowiązkowy

-

10

Zobowiązania w ramach Eurosystemu(+)

 

 

 

-

10.1

Zobowiązania stanowiące równowartość przekazanych rezerw walutowych(+)

Pozycja w euro, znajdująca się wyłącznie w bilansie EBC

Wartość nominalna

Obowiązkowy

-

10.2

Zobowiązania wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC(+)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC.

Zobowiązania w ramach Eurosystemu względem EBC wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC

Koszt

Obowiązkowy

-

10.3

Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu z tytułu przydziału banknotów euro

(+)  (*2)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC.

Dla KBC: zobowiązania netto związane z zastosowaniem klucza przydziału banknotów, tj. obejmujące salda w ramach Eurosystemu związane z emisją banknotów przez EBC, kwotę wyrównawczą i bilansujący zapis księgowy, w rozumieniu decyzji EBC/2016/36 (UE) 2016/2248 (EBC/2016/36)

Wartość nominalna

Obowiązkowy

-

10.4

Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)(+)

Pozycja netto następujących kategorii:

 

 

(a)

zobowiązania netto związane z saldami na rachunkach TARGET2 oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwoty netto należności i zobowiązań (patrz także pozycja aktywów 9.5 „Pozostałe należności w ramach Eurosystemu (netto))”

(a)

Wartość nominalna

Obowiązkowy

(b)

zobowiązania wynikające z różnicy pomiędzy dochodami pieniężnymi, które mają być połączone i podlegają redystrybucji. Pozycja ta ma znaczenie tylko w okresie pomiędzy księgowaniem dochodów pieniężnych w ramach procedur na koniec roku a ich rozliczeniem w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia każdego roku

(b)

Wartość nominalna

Obowiązkowy

(c)

inne mogące powstać zobowiązania w ramach Eurosystemu w euro, w tym tymczasowy podział dochodu EBC (*2)

(c)

Wartość nominalna

Obowiązkowy

10

11

Pozycje w trakcie rozliczenia

Salda na rachunkach rozliczeniowych (zobowiązania), w tym przepływ transferów bezgotówkowych

Wartość nominalna

Obowiązkowy

10

12

Pozostałe pasywa

 

 

 

10

12.1

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

Wyniki aktualizacji wyceny terminowych transakcji walutowych, swapów walutowych, swapów na stopę procentową (chyba że stosuje się zmienny depozyt zabezpieczający), transakcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia

Pozycja netto pomiędzy wartością terminową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

10

12.2

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Wydatki, których termin płatności przypada w okresie przyszłym, ale które odnoszą się do okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dochody otrzymane w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale odnoszące się do okresu przyszłego

Wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

10

12.3

Pozycje różne

(a)

Konta przejściowe podatkowe. Kredyty walutowe lub rachunki gwarancyjne. Transakcje repo z instytucjami finansowymi związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętymi w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”. Depozyty obowiązkowe inne niż depozyty rezerw. Inne drobne pozycje. Dochody bieżące (zakumulowany zysk netto), zysk za rok poprzedni przed podziałem. Zobowiązania na zasadzie powiernictwa. Monety w obiegu, o ile oficjalnym emitentem jest KBC. Banknoty w obiegu denominowane w krajowych jednostkach walutowych strefy euro, które przestały być prawnym środkiem płatniczym, jednak nadal znajdują się w obiegu po roku wymiany gotówkowej, o ile nie zostały wykazane w pozycji pasywów „Rezerwy celowe”

(a)

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Zalecany

(b)

Depozyty klientów w złocie

(b)

Wartość rynkowa

Obowiązkowy

(c)

Zobowiązania emerytalne netto

(c)

Zgodnie z art. 28 ust. 2

Zalecany

10

13

Rezerwy celowe

(a)

Na poczet świadczeń emerytalnych, na poczet ryzyk finansowych, a także rezerwy utworzone na inne cele, np. przewidywane przyszłe wydatki, rezerwy na poczet banknotów w obiegu denominowanych w krajowych jednostkach walutowych strefy euro, które przestały być prawnym środkiem płatniczym, jednak nadal znajdują się w obiegu po roku wymiany gotówkowej, o ile nie zostały wykazane w pozycji pasywów 12.3 „Pozostałe zobowiązania/pozycje różne”.

Składki otrzymane przez EBC od KBC na mocy art. 48 ust. 2 Statutu ESBC są konsolidowane z odpowiednimi kwotami wykazanymi w pozycji aktywów 9.1 „Udziały partycypacyjne w EBC”(+)

(a)

Koszt/wartość nominalna/wartość z dyskontem

Zalecany

(b)

Na poczet ryzyka kontrahenta lub ryzyka kredytowego związanego z operacjami polityki pieniężnej

(b)

Wartość nominalna

Obowiązkowy

11

14

Różnice z wyceny

Różnice z wyceny związane ze zmianami cen na złoto, każdy rodzaj papierów wartościowych w euro, każdy rodzaj papierów wartościowych w walutach obcych, opcje; różnice wyceny rynkowej odnoszące się do ryzyka stopy procentowej instrumentów pochodnych; różnice z wyceny związane ze zmianami kursów walutowych dla każdej pozycji walutowej netto, w tym walutowych transakcji terminowych, swapów walutowych i SDR. Wpłaty otrzymane przez EBC od KBC na mocy art. 48 ust. 2 Statutu ESBC są konsolidowane z odpowiednimi kwotami wykazanymi w pozycji aktywów 9.1 „Udziały partycypacyjne w EBC”(+)

Różnica z aktualizacji wyceny pomiędzy kosztem średnim a wartością rynkową, waluty obce przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowy

12

15

Kapitał i rezerwy kapitałowe

 

 

 

12

15.1

Kapitał

Kapitał opłacony – kapitał EBC jest konsolidowany z udziałami KBC w kapitale EBC

Wartość nominalna

Obowiązkowy

12

15.2

Rezerwy kapitałowe

Rezerwy statutowe i inne rezerwy. Zysk niepodzielony.

Składki otrzymane przez EBC od KBC na mocy art. 48 ust. 2 Statutu ESBC są konsolidowane z odpowiednimi kwotami wykazanymi w pozycji aktywów 9.1 „Udziały partycypacyjne w EBC”(+)

Wartość nominalna

Obowiązkowy

10

16

Zysk za rok bieżący

 

Wartość nominalna

Obowiązkowy

”.

(*1)  Pozycje podlegające harmonizacji.

(1)  Ujawniane w publikowanych rocznych sprawozdaniach finansowych KBC informacje dotyczące banknotów euro w obiegu, oprocentowania należności/zobowiązań netto w ramach Eurosystemu wynikających z alokacji banknotów euro w ramach Eurosystemu oraz dochodów pieniężnych powinny być zharmonizowane. W załącznikach IV, VIII i IX pozycje, które powinny być zharmonizowane, oznaczono gwiazdką.

(2)  Numeracja w pierwszej kolumnie odnosi się do formatów bilansu określonych w załącznikach V, VI i VII (tygodniowe sprawozdania finansowe i skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu). Numeracja w drugiej kolumnie odnosi się do formatu bilansu określonego w załączniku VIII (bilans roczny banku centralnego). Pozycje oznaczone znakiem „(+)” są skonsolidowane w tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu.

(3)  Zasady struktury i wyceny wyszczególnione w niniejszym załączniku są obowiązkowe dla rachunkowości EBC oraz w odniesieniu do wszystkich istotnych aktywów i pasywów w rachunkowości KBC sporządzanej dla celów Eurosystemu (tj. istotnych dla działania Eurosystemu).

(4)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).

(5)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2248 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2016/36) (Dz.U. L 347 z 20.12.2016, s. 26).

(6)  Z wyjątkiem pozycji aktywów 7.1 alokacja sald do pozycji bilansowych odnoszących się do rezydentów oraz przynależności sektorowej jest oparta na klasyfikacji na potrzeby statystyczne.

(*2)  Pozycje podlegające harmonizacji. Zob. motyw 5.

(7)  Numeracja w pierwszej kolumnie odnosi się do formatów bilansu określonych w załącznikach V, VI i VII (tygodniowe sprawozdania finansowe i skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu). Numeracja w drugiej kolumnie odnosi się do formatu bilansu określonego w załączniku VIII (bilans roczny banku centralnego). Pozycje oznaczone znakiem „(+)” są skonsolidowane w tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu.

(8)  Zasady struktury i wyceny wyszczególnione w niniejszym załączniku są obowiązkowe dla rachunkowości EBC oraz w odniesieniu do wszystkich istotnych aktywów i pasywów w rachunkowości KBC sporządzanej dla celów Eurosystemu (tj. istotnych dla działania Eurosystemu).

(9)  Alokacja sald do pozycji bilansowych odnoszących się do rezydentów oraz przynależności sektorowej jest oparta na klasyfikacji na potrzeby statystyczne.


Top