EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0797

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/797 z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wymogów dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/3891

Dz.U. L 194 z 18.6.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/797/oj

18.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/797

z dnia 17 czerwca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wymogów dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (1), w szczególności jego art. 41 ust. 3 akapit pierwszy i art. 42 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 (2) ustanowiono środki mające na celu wykonanie przepisów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009, w tym przepisów dotyczących zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w odniesieniu do przywozu lub tranzytu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, które są wprowadzane do Unii lub przewożone tranzytem przez jej terytorium, aby zapobiec zagrożeniu stwarzanemu przez te produkty dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz zminimalizować to zagrożenie.

(2)

W art. 15 dyrektywy Rady 97/78/WE (3) ustanowiono przepisy dotyczące kontroli weterynaryjnych, które należy przeprowadzić w celu pozwolenia na ponowny przywóz przesyłek produktów pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia przez państwo trzecie. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (4) uchyla i zastępuje dyrektywę 97/78/WE ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

(3)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2074 (5) ustanawia zasady przeprowadzania określonych kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/625, pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim, między innymi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.

(4)

Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego odnoszące się do wprowadzania do Unii produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim należy ustanowić zgodnie z art. 41 i 42 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

(5)

Jako że nie istnieją wymogi dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego odnoszące się do powrotu przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych w wyniku odmowy wprowadzenia, przesyłki te podlegają ogólnym zasadom przywozu określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 oraz wymaganiom odnoszącym się do przywozu danego produktu, określonym w załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, co mogłoby przeszkodzić powrotowi do Unii w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim niektórych przesyłek pochodzących z Unii, na przykład z powodu braku dokumentu handlowego odnoszącego się do danego produktu lub świadectwa zdrowia wymaganego w celu wprowadzenia.

(6)

Zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego stwarzane przez produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne pochodzące z Unii jest jednak inne niż zagrożenie stwarzane przez takie towary pochodzące z państw trzecich. Przesyłce produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwach trzecich, nie musi zatem towarzyszyć dokument handlowy, świadectwo zdrowia ani, w stosownych przypadkach, deklaracja, które odpowiadają wzorom obecnie ustanowionym na podstawie art. 42 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 w odniesieniu do przesyłek pochodzących z państw trzecich.

(7)

Należy zezwolić na wprowadzenie wspomnianej przesyłki do Unii i przesłanie do każdego przedsiębiorstwa lub zakładu zatwierdzonego zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 dla kategorii i rodzaju produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, pod warunkiem że właściwy organ w miejscu przeznaczenia w Unii wyraził zgodę na przyjęcie tej przesyłki.

(8)

Niektóre przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych przeznaczonych na wywóz do państw trzecich mogą podlegać kontrolom przeprowadzanym przez właściwy organ w Unii inny niż właściwe organy odpowiedzialne za produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne. Jeżeli w trakcie tych kontroli oryginalna plomba została zastąpiona, w dokumentacji towarzyszącej należy podać numer nowej plomby.

(9)

W związku z tym, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz odpowiednią pewność prawa, należy ustanowić warunki dotyczące powrotu do Unii w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących z Unii.

(10)

Aby zapewnić identyfikowalność wracających przesyłek zawierających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne, ich transport z punktu kontroli granicznej przybycia do Unii do zakładu przeznaczenia należy monitorować zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/1666 (6).

(11)

Należy odpowiednio zmienić załącznik XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

(12)

Jako że rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2074 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r., przepisy określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć również zastosowanie od tego dnia.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 142/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 25 ust. 3 dodaje się literę w brzmieniu:

„c)

szczegółowe wymogi określone w rozdziale VI tego załącznika, dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim.”;

2)

w art. 26 dodaje się literę w brzmieniu:

„e)

materiały pochodzące z państwa członkowskiego i wracające do tego państwa członkowskiego w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim muszą spełniać szczegółowe wymogi określone w załączniku XIV rozdział VI.”;

3)

w art. 31 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne pochodzące z Unii i wracające do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim muszą spełniać szczegółowe wymogi określone w załączniku XIV rozdział VI.”;

4)

w załączniku XIV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

(3)  Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2074 z dnia 23 września 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych przesyłek niektórych zwierząt i towarów pochodzących z Unii i wracających do Unii w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim (Dz.U. L 316 z 6.12.2019, s. 6).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1666 z dnia 24 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do warunków monitorowania transportu i przybycia przesyłek niektórych towarów przewożonych z punktu kontroli granicznej przybycia do zakładu w miejscu przeznaczenia w Unii (Dz.U. L 255 z 4.10.2019, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 dodaje się rozdział VI w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ VI

WYMOGI DOTYCZĄCE WPROWADZANIA PRZESYŁEK PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I PRODUKTÓW POCHODNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII I WRACAJĄCYCH DO NIEJ W WYNIKU ODMOWY WPROWADZENIA W PAŃSTWIE TRZECIM

Sekcja 1

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne, niepakowane lub luzem, pochodzące z Unii i wracające do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim niewymienionym w wykazie w załączniku XIV jako całe terytorium lub jego część

1.

Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej zezwala na wprowadzanie do Unii przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, niepakowanych lub luzem, pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim niewymienionym w wykazie w załączniku XIV jako całe terytorium lub jego część na potrzeby wprowadzania do Unii danego rodzaju produktu, jedynie jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

przesyłce towarzyszy oryginał lub poświadczona kopia urzędowego świadectwa lub dokumentu – bądź elektroniczny odpowiednik takiego świadectwa lub dokumentu wygenerowany za pomocą systemu IMSOC (1) – wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego wywozu;

b)

przesyłce towarzyszy oświadczenie właściwego organu w państwie członkowskim przeznaczenia, w którym to oświadczeniu organ ten zgadza się na otrzymanie przesyłki i wskazuje miejsce przeznaczenia;

c)

przesyłka spełnia oba następujące warunki:

(i)

pozostaje zaplombowana nienaruszoną oryginalną plombą, jeżeli założenie plomby przed opuszczeniem Unii zostało wspomniane w oryginale świadectwa, o którym mowa w pkt 1 lit. a), lub w innym dokumencie urzędowym wydanym przez organ w Unii;

(ii)

towarzyszy jej urzędowe oświadczenie właściwego organu lub innego organu publicznego państwa trzeciego, które odmówiło wprowadzenia przesyłki, zawierające wskazanie przyczyny odmowy.

2.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1 lit. a), w przypadku gdy przesyłka została wywieziona bez towarzyszącego jej urzędowego świadectwa lub dokumentu, pochodzenie przesyłki poświadcza się w inny sposób w oparciu o udokumentowane dowody przedstawione przez podmiot odpowiedzialny za przesyłkę.

3.

Transport przesyłek produktów, o których mowa w pkt 1, z punktu kontroli granicznej do miejsca przeznaczenia monitoruje się zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1666.

Sekcja 2

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne, niepakowane lub luzem, pochodzące z Unii i wracające do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim wymienionym w wykazie w załączniku XIV jako całe terytorium lub jego część

1.

Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej zezwala na wprowadzanie do Unii przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, niepakowanych lub luzem, pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim wymienionym w wykazie w załączniku XIV jako całe terytorium lub jego część na potrzeby wprowadzania do Unii danego rodzaju produktu, jedynie jeżeli spełnione są wymogi określone w sekcji 1 pkt 1 lit. a), lit. b) i lit. c) ppkt (ii), pkt 2 i 3.

2.

W przypadku gdy produkty, o których mowa w pkt 1, zostały rozładowane, były składowane, zostały ponownie załadowane lub zastąpiono oryginalną plombę w państwie trzecim lub części jego terytorium wymienionych w załączniku XIV bądź przy wprowadzeniu do tego państwa lub tej części jego terytorium, przesyłce musi towarzyszyć urzędowe oświadczenie właściwego organu lub innego organu publicznego tego państwa trzeciego lub terytorium:

a)

wskazujące miejsce i datę rozładunku, składowania i ponownego załadunku oraz numer plomby założonej na kontenerze po ponownym załadunku;

b)

potwierdzające, że:

(i)

plomba na pojeździe lub kontenerze zawierającym przesyłkę została zerwana jedynie do celów kontroli urzędowych;

(ii)

produkty były poddawane czynnościom jedynie w niezbędnym zakresie, w szczególności

we właściwej temperaturze wymaganej dla odpowiednich rodzajów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych; oraz

w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu krzyżowemu produktów podczas kontroli;

(iii)

pojazd lub kontener został natychmiast ponownie zaplombowany po przeprowadzeniu kontroli urzędowych;

c)

wskazujące powody rozładunku i składowania.

Sekcja 3

Pakowane produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne pochodzące z Unii i wracające do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim

1.

Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej zezwala na wprowadzanie do Unii przesyłek pakowanych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim, jeżeli spełnione są wymogi określone w sekcji 1, a indywidualne opakowanie produktów pozostaje nienaruszone w porównaniu z jego stanem przed wywozem.

2.

W przypadku gdy produkty, o których mowa w pkt 1, zostały rozładowane w państwie trzecim, przesyłce towarzyszy urzędowe oświadczenie właściwego organu lub innego organu publicznego tego państwa trzeciego poświadczające, że produkty:

a)

nie były poddawane czynnościom innym niż rozładunek, składowanie i ponowny załadunek;

b)

były poddawane czynnościom w temperaturze wymaganej dla odpowiednich rodzajów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych.”.


(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające zasady funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych i jego elementów systemowych („rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC”) (Dz.U. L 261 z 14.10.2019, s. 37).


Top