EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2127

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2127 z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do okresu stosowania niektórych przepisów dyrektyw Rady 91/496/EWG, 97/78/WE i 2000/29/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/7297

OJ L 321, 12.12.2019, p. 111–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2127/oj

12.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/111


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2127

z dnia 10 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do okresu stosowania niektórych przepisów dyrektyw Rady 91/496/EWG, 97/78/WE i 2000/29/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (1), w szczególności jego art. 149 ust. 2 i art. 165 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 ustanowiono ramy kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych mających na celu weryfikację prawidłowego stosowania unijnego prawa żywnościowego i paszowego. Ramy te obejmują kontrole urzędowe zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii z państw trzecich.

(2)

Rozporządzenie (UE) 2017/625 uchyla dyrektywy Rady 91/496/EWG (2) i 97/78/WE (3) ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r. Zmienia ono ponadto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 (4) w celu uchylenia dyrektywy Rady 2000/29/WE (5).

(3)

Aby uniknąć luk prawnych w oczekiwaniu na przyjęcie aktów wykonawczych i delegowanych, które dotyczą kwestii, o których mowa w art. 47 ust. 2, art. 48, art. 51 ust. 1 lit. b), c) i d), art. 53 ust. 1 lit. a), art. 54 ust. 1 i 3 oraz art. 58 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, rozporządzenie (UE) 2017/625 stanowi, że odpowiednie przepisy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE oraz dyrektywy 2000/29/WE mają nadal zastosowanie do dnia 14 grudnia 2022 r. lub do wcześniejszej daty, która zostanie określona przez Komisję. W odniesieniu do dyrektywy 2000/29/WE taka wcześniejsza data ma przypadać po dacie rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/625.

(4)

Przyjęto akt delegowany na podstawie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, regulujący kontrole urzędowe w punktach kontrolnych innych niż punkty kontroli granicznej. Akt ten będzie miał zastosowanie od dnia 14 grudnia 2019 r. W zakresie, w jakim dotyczy kategorii przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, zacznie on jednak obowiązywać dopiero od dnia 14 grudnia 2020 r. W związku z tym odpowiednie przepisy dyrektywy 2000/29/WE powinny być nadal stosowane do dnia 13 grudnia 2020 r.

(5)

Przyjęto akt wykonawczy na podstawie art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/625, regulujący częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich przy wprowadzaniu do Unii zwierząt i towarów. Akt ten będzie miał zastosowanie od dnia 14 grudnia 2019 r. W zakresie, w jakim dotyczy kategorii przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, zacznie on jednak obowiązywać dopiero od dnia 14 grudnia 2022 r. W związku z tym odpowiednie przepisy dyrektywy 2000/29/WE powinny być nadal stosowane do dnia 13 grudnia 2022 r.

(6)

Przyjęto także akt wykonawczy na podstawie art. 47 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, ustanawiający wykaz zwierząt i towarów, które mają być poddawane systematycznym kontrolom urzędowym przy ich wprowadzaniu na terytorium Unii. Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/478 (6) do kategorii, które mają być wymieniane w wykazie, dodano produkty złożone. Wymogi dotyczące wprowadzania takich produktów do Unii, ustanowione w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/625 (7), będą jednak miały zastosowanie dopiero od dnia 21 kwietnia 2021 r. Obowiązujące wymogi dotyczące produktów złożonych będą nadal stosowane do dnia 20 kwietnia 2021 r. W związku z tym wymagane są środki przejściowe w odniesieniu do przepisów dyrektywy 97/78/WE regulujących kwestie, o których mowa w art. 47 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, w odniesieniu do produktów złożonych.

(7)

Przyjęto akty wykonawcze na podstawie art. 47 ust. 2 lit. b) i art. 58 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, regulujące odpowiednio ustanowienie wykazu towarów podlegających tymczasowemu zwiększeniu kontroli urzędowych przy ich wprowadzaniu na terytorium Unii oraz format wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia (CHED). Akty te będą miały zastosowanie od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/625.

(8)

Przyjęto akty delegowane na podstawie art. 48 i art. 51 ust. 1 lit. b), c) i d) rozporządzenia (UE) 2017/625 regulujące zwolnienia z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej oraz ustanowienie przepisów szczegółowych dotyczących tranzytu i przeładunku. Akty te będą miały zastosowanie od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/625.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2017/625.

(10)

Ponieważ przepisy określone w niniejszym akcie są ze sobą powiązane i będą stosowane łącznie, należy ustanowić je w jednym akcie, a nie w różnych aktach zawierających liczne odesłania i stwarzających ryzyko powielania.

(11)

Z uwagi na fakt, że rozporządzenie (UE) 2017/625 oraz rozporządzenia delegowane i rozporządzenia wykonawcze, o których mowa powyżej, mają zastosowanie od dnia 14 grudnia 2019 r., niniejsze rozporządzenie powinno również mieć zastosowanie od tej daty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana w rozporządzeniu (UE) 2017/625

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 149 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„Stosowne przepisy dyrektyw 91/496/EWG i 97/78/WE regulujące kwestie, o których mowa w art. 47 ust. 2 lit. b), art. 48, art. 51 ust. 1 lit. b), c) i d), art. 53 ust. 1 lit. a), art. 54 ust. 1 i 3 oraz art. 58 lit. a) niniejszego rozporządzenia, stosuje się zamiast odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia do dnia 13 grudnia 2019 r.

 

Stosowne przepisy dyrektywy 97/78/WE regulujące kwestie, o których mowa w art. 47 ust. 2 lit. a) niniejszego rozporządzenia, dotyczące produktów złożonych nadal mają zastosowanie zamiast tego odpowiadającego im przepisu do dnia 20 kwietnia 2021 r.”;

2)

art. 165 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„W odniesieniu do kwestii regulowanych przez dyrektywę 2000/29/WE art. 47 ust. 2, art. 48, art. 51 ust. 1 lit. b), c) i d) oraz art. 58 lit. a) niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 15 grudnia 2019 r. zamiast stosownych przepisów tej dyrektywy, które przestaje się stosować z tym samym dniem.

 

Stosowne przepisy dyrektywy 2000/29/WE stosuje się nadal w odniesieniu do kwestii regulowanych przez art. 53 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia zamiast tego ostatniego przepisu do dnia 13 grudnia 2020 r.

 

Stosowne przepisy dyrektywy 2000/29/WE stosuje się nadal w odniesieniu do kwestii regulowanych przez art. 54 ust. 1 i 3 niniejszego rozporządzenia zamiast tych ostatnich przepisów do dnia 13 grudnia 2022 r.”.

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie niniejszego rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56).

(3)  Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).

(5)  Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/478 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do kategorii przesyłek, które mają podlegać kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej (Dz.U. L 82 z 25.3.2019, s. 4).

(7)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 18).


Top