EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0478

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/478 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do kategorii przesyłek, które mają podlegać kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/26

OJ L 82, 25.3.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/478/oj

25.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/4


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/478

z dnia 14 stycznia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do kategorii przesyłek, które mają podlegać kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (1), w szczególności jego art. 47 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono ramy kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych mających na celu weryfikację prawidłowego stosowania unijnego prawa żywnościowego i paszowego. Ramy te obejmują kontrole urzędowe zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii z państw trzecich.

(2)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów wymaga się, aby każda przesyłka została poddana urzędowym kontrolom w wyznaczonych punktach kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii ze względu na ryzyko, jakie te kategorie zwierząt i towarów mogą stanowić dla zdrowia ludzi i zwierząt.

(3)

Oprócz kategorii przesyłek już wymienionych w rozporządzeniu (UE) 2017/625 środki spożywcze zawierające zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego (produkty złożone), a także siano i słomę, powinny być poddawane kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej, ponieważ one również mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2017/625.

(5)

Ze względu na to, że rozporządzenie (UE) 2017/625 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

produkty pochodzenia zwierzęcego, materiał biologiczny, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, siano i słoma oraz środki spożywcze zawierające zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego (»produkty złożone«);”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 stycznia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.


Top