EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2126

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2126 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych odnoszących się do niektórych kategorii zwierząt i towarów, środków stosowanych po przeprowadzeniu tych kontroli oraz niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/7007

OJ L 321, 12.12.2019, p. 104–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2126/oj

12.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/104


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2126

z dnia 10 października 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych odnoszących się do niektórych kategorii zwierząt i towarów, środków stosowanych po przeprowadzeniu tych kontroli oraz niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 48 lit. h) oraz art. 77 ust. 1 lit. a), b) i k),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 77 ust. 1 lit. a), b) i k) rozporządzenia (UE) 2017/625 upoważnia się Komisję do przyjęcia przepisów dotyczących przeprowadzania określonych kontroli urzędowych w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii oraz dotyczących środków stosowanych w przypadku niezgodności.

(2)

Ze względu na potrzebę zapewnienia skutecznych kontroli urzędowych przesyłek nieoskórowanej, pokrytej futrem dziczyzny wprowadzanych na terytorium Unii należy ustanowić szczegółowe wymogi dotyczące kontroli w przypadku, gdy kontrole bezpośrednie są kończone w zakładzie w miejscu przeznaczenia, ponieważ nie można przeprowadzić pełnych kontroli bezpośrednich i pobierania próbek w punktach kontroli granicznej.

(3)

Ze względu na potrzebę zapewnienia skutecznych kontroli urzędowych świeżych produktów rybołówstwa wyładowywanych bezpośrednio w portach Unii należy zezwolić na przeprowadzanie kontroli urzędowych w portach wyznaczonych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1005/2008 (2).

(4)

W art. 77 ust. 1 lit. k) rozporządzenia (UE) 2017/625 upoważnia się Komisję do przyjęcia przepisów dotyczących przeprowadzania określonych kontroli urzędowych w odniesieniu do zwierząt i towarów, o których mowa w art. 48 lit. h) tego rozporządzenia, stwarzających niskie ryzyko lub niestwarzających szczególnego ryzyka i zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, jeżeli takie zwolnienie jest uzasadnione.

(5)

Jeżeli kontrole urzędowe nie są przeprowadzane w punktach kontroli granicznej, należy ustanowić warunki, takie jak odpowiednie rozwiązania w zakresie kontroli, aby zapewnić, by przy wprowadzaniu takich zwierząt i towarów na terytorium Unii nie stwarzać niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia publicznego oraz zdrowia zwierząt i roślin.

(6)

W przypadku mrożonego tuńczyka, zgodnie z art. 48 lit. h) rozporządzenia (UE) 2017/625 stwarzającego niskie ryzyko lub niestwarzającego szczególnego ryzyka, kontrole urzędowe mogą być przeprowadzane w zakładzie przetwórczym w miejscu przeznaczenia, który powinien zostać uznany przez organy celne do celów czasowego składowania towarów nieunijnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (3).

(7)

W przypadku produktów rybołówstwa, zgodnie z art. 48 lit. h) rozporządzenia (UE) 2017/625 stwarzających niskie ryzyko lub niestwarzających szczególnego ryzyka, złowionych przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego i wprowadzonych na terytorium Unii po ich rozładowaniu w państwach trzecich, o czym mowa w art. 72 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 (4), należy wprowadzić środki w razie podejrzewanej niezgodności.

(8)

Zwierzęta i towary wprowadzane na terytorium Unii przez niektóre wyspy greckie i przez niektóre terytoria francuskie stwarzają niskie ryzyko, pod warunkiem że takie zwierzęta i towary nie są wprowadzane do obrotu poza tymi wyspami lub terytoriami. Należy ustanowić odpowiednie wymogi i środki w zakresie kontroli urzędowych, aby zapewnić niewprowadzanie do obrotu takich zwierząt i towarów poza tymi wyspami lub terytoriami.

(9)

W celu racjonalizacji i uproszczenia stosowania ram legislacyjnych przepisy przyjmowane w odniesieniu do kontroli urzędowych na podstawie art. 77 ust. 1 lit. k) i art. 48 lit. h) rozporządzenia (UE) 2017/625 należy przyjąć wraz z przepisami dotyczącymi kontroli urzędowych innych kategorii towarów wymienionych w art. 77 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporządzenia.

(10)

Przepisy te są w dużym stopniu powiązane i wiele z nich ma być z założenia stosowanych wspólnie. Mając na względzie prostotę i przejrzystość, a także aby ułatwić stosowanie przepisów i uniknąć ich mnożenia, należy je zatem ustanowić w jednym akcie, a nie w szeregu odrębnych aktów zawierających liczne wzajemne odesłania, z czym wiąże się ryzyko powielania.

(11)

Ze względu na to, że w niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy objęte decyzją Komisji 94/641/WE (5) i decyzją wykonawczą Komisji 2012/44/UE (6), te akty prawne należy uchylić.

(12)

Ponieważ rozporządzenie (UE) 2017/625 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące przeprowadzania określonych kontroli urzędowych w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz dotyczące środków stosowanych w przypadku niezgodności. Ustanawia się w nim przepisy dotyczące przypadków i warunków zwolnienia niektórych kategorii zwierząt i towarów z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej oraz określa, kiedy takie zwolnienie jest uzasadnione.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„IMSOC” oznacza system zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych, o którym mowa w art. 131 rozporządzenia (UE) 2017/625;

2)

„świeże produkty rybołówstwa” oznaczają świeże produkty rybołówstwa zgodnie z definicją w pkt 3.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (7);

3)

„mrożony tuńczyk” oznacza tuńczyka przechowywanego zgodnie z wymogami określonymi w sekcji VIII rozdział VII pkt 2 w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 3

Nieoskórowana, pokryta futrem dziczyzna

1.   Właściwy organ w punktach kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii może zezwolić na wysyłkę przesyłek nieoskórowanej, pokrytej futrem dziczyzny do zakładu w miejscu przeznaczenia bez zakończenia kontroli bezpośrednich, jeżeli przesyłki są wysyłane w pojazdach lub pojemnikach albo kontenerach zgodnie z art. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1666 (8).

2.   Właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwy organ zakładu w miejscu przeznaczenia o konieczności zakończenia kontroli bezpośrednich, w szczególności kontroli zdrowotnej i badań laboratoryjnych.

3.   Właściwy organ zakładu w miejscu przeznaczenia informuje właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, o wynikach kontroli bezpośrednich, o których mowa w ust. 2.

Artykuł 4

Świeże produkty rybołówstwa wyładowywane bezpośrednio w portach Unii wyznaczonych przez państwa członkowskie ze statku rybackiego pływającego pod banderą państwa trzeciego

Świeże produkty rybołówstwa wyładowywane bezpośrednio ze statku rybackiego pływającego pod banderą państwa trzeciego są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, pod warunkiem że kontrole te zostaną przeprowadzone przez właściwe organy w portach Unii wyznaczonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

Artykuł 5

Mrożony tuńczyk wyładowywany bezpośrednio w portach Unii wyznaczonych przez państwa członkowskie ze statku rybackiego pływającego pod banderą państwa trzeciego

Państwa członkowskie mogą przeprowadzać – w zakładzie przetwórczym w miejscu przeznaczenia zatwierdzonym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 – kontrole urzędowe mrożonego tuńczyka, który nie został odgłowiony ani wypatroszony i który został wyładowany bezpośrednio w portach Unii wyznaczonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 ze statku rybackiego pływającego pod banderą państwa trzeciego, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

a)

kontrole urzędowe przeprowadzane są przez właściwy organ w najbliższym punkcie kontroli granicznej;

b)

zakład przetwórczy w miejscu przeznaczenia jest uznany przez organy celne do celów czasowego składowania towarów nieunijnych zgodnie z art. 147 ust. 1 i art. 148 rozporządzenia (UE) nr 952/2013;

c)

mrożony tuńczyk jest wysyłany ze statku do zakładu przetwórczego w miejscu przeznaczenia w zaplombowanych pojazdach lub pojemnikach albo kontenerach transportowych, pod nadzorem właściwego organu przeprowadzającego kontrole urzędowe i w ramach odpowiedniej procedury celnej zgodnie z art. 134, 135, 140, 141 i art. 148 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 952/2013;

d)

przed przybyciem przesyłki do wyznaczonych portów Unii podmiot odpowiedzialny za przesyłkę powiadomił właściwy organ, o którym mowa w lit. a) niniejszego artykułu, o przybyciu przesyłki, przekazując do systemu IMSOC wypełniony wspólny zdrowotny dokument wejścia (CHED), o którym mowa w art. 56 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 6

Produkty rybołówstwa przeznaczone do spożycia przez ludzi złowione przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, rozładowane w państwach trzecich

1.   Przesyłki produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, złowionych przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, rozładowanych – ze składowaniem lub bez składowania – w państwach trzecich przed wprowadzeniem na terytorium Unii różnymi środkami transportu, o których to produktach mowa w art. 72 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/627, przechodzą kontrolę dokumentacji przeprowadzaną przez właściwy organ w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii.

2.   Przesyłki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwolnione z kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich w punktach kontroli granicznej, pod warunkiem że spełniają warunki określone w art. 72 rozporządzenia (UE) 2019/627.

3.   W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia niezgodności z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, właściwy organ w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii przeprowadza – oprócz kontroli dokumentacji – kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przesyłek, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 7

Przesyłki wprowadzane na terytorium Unii przez niektóre wyspy greckie i niektóre terytoria francuskie

1.   Produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone, wprowadzane na terytorium Unii z państw trzecich przez położone na wyspach greckich zatwierdzone punkty wprowadzenia w Rodos, Mitylenie i Iraklio (Kreta), przeznaczone do użytku lokalnego na greckiej wyspie, na której znajduje się punkt wprowadzenia, są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej.

2.   Zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone, wprowadzane na terytorium Unii z państw trzecich przez zatwierdzone punkty wprowadzenia we francuskich departamentach zamorskich: Gwadelupie, Gujanie Francuskiej, Martynice i Majotcie, przeznaczone do użytku lokalnego we francuskim departamencie zamorskim, w którym znajduje się punkt wprowadzenia, są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej.

Artykuł 8

Określone kontrole urzędowe przesyłek wprowadzanych na terytorium Unii przez niektóre wyspy greckie i niektóre terytoria francuskie

1.   Przesyłki, o których mowa w art. 7, podlegają w każdym zatwierdzonym punkcie wprowadzenia kontrolom zgodnie z załącznikiem I.

2.   Za każdy z zatwierdzonych punktów wprowadzenia odpowiada właściwy organ, który dysponuje:

a)

urzędowymi lekarzami weterynarii odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji dotyczących przesyłek zgodnie z art. 55 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625; oraz

b)

jeżeli właściwy organ uzna to za konieczne – pracownikami, o których mowa w art. 49 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/625, przeszkolonymi zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1081 (9).

3.   Właściwy organ w położonych na wyspach greckich zatwierdzonych punktach wprowadzenia, o których mowa w art. 7 ust. 1, zapewnia w każdym zatwierdzonym punkcie wprowadzenia dostępność pracowników i zasobów do celów przeprowadzania kontroli urzędowych przesyłek towarów, o których mowa w art. 7 ust. 1, dla których dany punkt wprowadzenia został wyznaczony.

4.   Każdy zatwierdzony punkt wprowadzenia we francuskich departamentach zamorskich, o których to punktach mowa w art. 7 ust. 2, dysponuje wszelkimi pomieszczeniami, urządzeniami i pracownikami niezbędnymi do celów przeprowadzania kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2, dla których dany punkt wprowadzenia został wyznaczony.

Artykuł 9

Obowiązki podmiotów w odniesieniu do przesyłek wprowadzanych na terytorium Unii przez niektóre wyspy greckie i niektóre terytoria francuskie

Podmiot odpowiedzialny za przesyłki, o których mowa w art. 7:

a)

powiadamia właściwy organ w zatwierdzonym punkcie wprowadzenia o przybyciu przesyłki, przekazując w tym celu wypełniony dokument CHED do systemu IMSOC przed przybyciem przesyłki do zatwierdzonego punktu wprowadzenia;

b)

prowadzi zatwierdzony przez właściwy organ w zatwierdzonym punkcie wprowadzenia rejestr, w którym uwidacznia, w stosownych przypadkach, ilości zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz nazwy i nazwiska oraz adresy nabywców;

c)

informuje nabywców, że:

(i)

produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone przeznaczone do wprowadzenia do obrotu są przeznaczone do spożycia lokalnego i że produkty te w żadnym przypadku nie mogą być ponownie wysyłane do innych części terytorium Unii;

(ii)

w przypadku odsprzedaży nabywcy muszą poinformować nowych nabywców, jeżeli ci drudzy są podmiotami komercyjnymi, o ograniczeniach zgodnie z lit. c) ppkt (i);

d)

w przypadku francuskich departamentów zamorskich: Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki i Majotty informuje nabywców, że:

(i)

zwierzęta przeznaczone do wprowadzenia do obrotu są przeznaczone wyłącznie do hodowli i produkcji lokalnej oraz że te zwierzęta i produkty uzyskane z tych zwierząt w żadnym przypadku nie mogą być ponownie wysyłane do innych części terytorium Unii;

(ii)

w przypadku odsprzedaży nabywcy muszą poinformować nowych nabywców, jeżeli ci drudzy są podmiotami komercyjnymi, o ograniczeniach zgodnie z lit. d) ppkt (i).

Artykuł 10

Uchylenia

1.   Decyzja 94/641/WE i decyzja wykonawcza 2012/44/UE tracą moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

2.   Odesłania do uchylonych aktów odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 11

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 51).

(5)  Decyzja Komisji 94/641/WE z dnia 8 września 1994 r. ustanawiająca przepisy mające zastosowanie do kontroli weterynaryjnych, które mają być przeprowadzone w odniesieniu do produktów przywożonych na niektóre wyspy greckie z państw trzecich (Dz.U. L 248 z 23.9.1994, s. 26).

(6)  Decyzja wykonawcza Komisji 2012/44/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przepisów mających zastosowanie do kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z państw trzecich do niektórych francuskich departamentów zamorskich (Dz.U. L 24 z 27.1.2012, s. 14).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(8)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1666 z dnia 24 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do warunków monitorowania transportu i przybycia przesyłek niektórych towarów przewożonych z punktu kontroli granicznej przybycia do zakładu w miejscu przeznaczenia w Unii (Dz.U. L 255 z 4.10.2019, s. 1).

(9)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1081 z dnia 8 marca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące szczegółowych wymogów w zakresie szkolenia pracowników przeprowadzających niektóre kontrole bezpośrednie w punktach kontroli granicznej (Dz.U. L 171 z 26.6.2019, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Określone kontrole urzędowe towarów wprowadzanych na terytorium Unii przez zatwierdzone punkty wprowadzenia na niektórych wyspach greckich i niektórych terytoriach francuskich

1.   

Właściwy organ zapewnia wprowadzenie do systemu IMSOC wszystkich danych dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych oraz – w przypadku francuskich departamentów zamorskich: Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki i Majotty – również wszystkich danych dotyczących zwierząt, przedstawionych do wprowadzenia do obrotu.

2.   

Właściwy organ sprawdza:

a)

towarzyszące świadectwa i dokumenty;

b)

tożsamość produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych oraz – w przypadku francuskich departamentów zamorskich: Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki i Majotty – również tożsamość zwierząt;

c)

opakowanie i oznakowanie;

d)

jakość i stan konserwacji towarów;

e)

warunki transportu, oraz – w przypadku przewozu chłodzonymi środkami transportu – temperaturę środka transportu i wewnętrzną temperaturę towarów;

f)

wszelkie uszkodzenia towarów.

3.   

Właściwy organ zapewnia, aby po zakończeniu określonych kontroli urzędowych wskazano w towarzyszącym dokumencie CHED, że produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone przeznaczone do wprowadzenia do obrotu są przeznaczone wyłącznie do spożycia lokalnego i że produkty te w żadnym przypadku nie mogą być ponownie wysyłane do innych części terytorium Unii.

4.   

W przypadku francuskich departamentów zamorskich: Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki i Majotty właściwy organ zapewnia, aby po zakończeniu określonych kontroli urzędowych wskazano w towarzyszącym dokumencie CHED, że zwierzęta przeznaczone do wprowadzenia do obrotu są przeznaczone wyłącznie do hodowli i produkcji lokalnej oraz że te zwierzęta i produkty uzyskane z tych zwierząt w żadnym przypadku nie mogą być ponownie wysyłane do innych części terytorium Unii.

5.   

Właściwy organ przeprowadza regularne inspekcje miejsca przechowywania/składowania przesyłek przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu, aby zweryfikować, czy zachowane są wymogi w zakresie zdrowia publicznego oraz czy te przesyłki nie są ponownie wysyłane do innych części terytorium Unii.

6.   

W przypadku francuskich departamentów zamorskich: Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki i Majotty właściwy organ przeprowadza regularne inspekcje pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, aby zweryfikować, czy zachowane są wymogi w zakresie zdrowia zwierząt oraz czy te zwierzęta i produkty uzyskane z tych zwierząt nie są ponownie wysyłane do innych części terytorium Unii.


ZAŁĄCZNIK II

Tabele korelacji, o których mowa w art. 10 ust. 2

1.   Decyzja 94/641/WE

Decyzja 94/641/WE

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1

Art. 2

Art. 3 tiret pierwsze

Art. 3 tiret drugie

Art. 3 tiret trzecie

Art. 3 tiret czwarte

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Załącznik I

Załącznik II pkt 1

Załącznik II pkt 2

Art. 7

Art. 8 ust. 2 lit. a)

Art. 9 lit. a)

Art. 9 lit. b)

Art. 9 lit. c)

Art. 9 lit. e)

Art. 8 ust. 1

__

__

__

Art. 7

Załącznik I pkt 2

Załącznik I pkt 5

2.   Decyzja wykonawcza 2012/44/UE

Decyzja wykonawcza 2012/44/UE

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1

Art. 2 ust. 1

Art. 2 ust. 2

Art. 3 pkt 1

Art. 3 pkt 2

Art. 3 pkt 3

Art. 3 pkt 4

Art. 3 pkt 5

Art. 4 ust. 1

Art. 4 ust. 2

Art. 4 ust. 3

Art. 4 ust. 4

Art. 4 ust. 5

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Załącznik

Art. 7

Art. 8 ust. 2

Art. 8 ust. 4

Art. 9 lit. a)

__

Art. 9 lit. b)

Art. 9 lit. c) i d)

Art. 9 lit. e) i f)

Art. 8 ust. 1

Art. 8 ust. 1

Załącznik I pkt 1

Załącznik I pkt 3 i 4

Załącznik I pkt 5 i 6

__

__

__

__

Art. 7


Top