EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2129

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2129 z dnia 25 listopada 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące jednolitego stosowania poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich określonych przesyłek zwierząt i towarów wprowadzanych do Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 321 z 12.12.2019, p. 122–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2129/oj

12.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/122


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2129

z dnia 25 listopada 2019 r.

ustanawiające przepisy dotyczące jednolitego stosowania poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich określonych przesyłek zwierząt i towarów wprowadzanych do Unii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 54 ust. 3 akapit pierwszy lit. a) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono przepisy dotyczące przeprowadzania przez właściwe organy państw członkowskich kontroli urzędowych zwierząt i towarów wprowadzanych do Unii w celu sprawdzenia zgodności z prawodawstwem Unii dotyczącym łańcucha rolno-spożywczego.

(2)

Art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/625 upoważnia Komisję do ustanowienia przepisów dotyczących jednolitego stosowania właściwych poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek zwierząt i towarów należących do kategorii, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporządzenia. Dlatego poziomy częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich należy określić w zależności od ryzyka stwarzanego przez każde zwierzę, towar lub kategorię zwierząt lub towarów dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt lub – w odniesieniu do organizmów zmodyfikowanych genetycznie– również dla środowiska.

(3)

Aby zapewnić jednolite stosowanie poziomów częstotliwości kontroli bezpośrednich wymaganych na podstawie niniejszego rozporządzenia, w niniejszym rozporządzeniu należy wprowadzić przepis dotyczący korzystania z systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC), o którym mowa w art. 131 rozporządzenia (UE) 2017/625, przy wyborze przesyłek do kontroli bezpośrednich.

(4)

Poziomy częstotliwości ustanowione zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny mieć zastosowanie do zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/625, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu. Jednakże częstotliwość kontroli bezpośrednich przeprowadzanych w punktach kontroli granicznej w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (2) należy określić zgodnie z art. 45 ust. 5 tego rozporządzenia.

(5)

Dyrektywą Rady 91/496/EWG (3) ustanowiono zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych do Unii z państw trzecich. Art. 4 tej dyrektywy stanowi, że każda przesyłka zwierząt powinna podlegać kontrolom identyfikacji i kontrolom fizycznym.

(6)

Dyrektywę 91/496/EWG uchylono rozporządzeniem (UE) 2017/625 ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r. Biorąc pod uwagę ryzyko stwarzane przez niektóre kategorie zwierząt dla zdrowia ludzi lub zwierząt oraz dla dobrostanu zwierząt, w odniesieniu do zwierząt wprowadzanych do Unii z państw trzecich należy nadal stosować takie same poziomy częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich jak poziomy ustanowione w dyrektywie 91/496/EWG lub zgodnie z nią.

(7)

W celu zapewnienia skuteczności kontroli urzędowych kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby podmiot odpowiedzialny za przesyłkę nie mógł przewidzieć, czy określona przesyłka zostanie poddana kontrolom bezpośrednim.

(8)

W art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2130 (4) ustanowiono szczegółowe przepisy dotyczące kontroli identyfikacyjnych towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625, w zależności od tego, czy przesyłka podlega kontroli bezpośredniej.

(9)

Należy ustanowić podstawowe kryteria pozwalające określić podstawowe poziomy częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych, z uwzględnieniem informacji dotyczących ryzyka związanego z kategoriami zwierząt lub towarów i dostępnych ocen naukowych.

(10)

Na podstawie informacji zgromadzonych przez Komisję zgodnie z art. 125 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, wyników kontroli przeprowadzonych przez ekspertów Komisji w państwach trzecich zgodnie z art. 120 ust. 1 tego rozporządzenia oraz informacji zgromadzonych w ramach systemu IMSOC należy umożliwić zmianę częstotliwości kontroli bezpośrednich wynikającej z podstawowych kryteriów.

(11)

W celu zapewnienia skuteczność kontroli urzędowych poziomy częstotliwości określone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny być udostępniane w systemie IMSOC.

(12)

W przypadku określonych państw trzecich, z którymi Unia zawarła weterynaryjne umowy o równoważności, należy ograniczyć częstotliwość kontroli bezpośrednich niektórych produktów, z uwzględnieniem między innymi zasady regionalizacji w przypadkach chorób zwierząt i innych zasad weterynaryjnych. W związku z tym do celów niniejszego rozporządzenia powinny mieć zastosowanie poziomy częstotliwości kontroli bezpośrednich określone w tych umowach weterynaryjnych.

(13)

Decyzją Komisji 94/360/WE (5) ustanowiono zmniejszone poziomy częstotliwości kontroli bezpośrednich dla niektórych kategorii towarów podlegających kontrolom weterynaryjnym. Ponieważ w niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy w obszarach objętych decyzją 94/360/WE, decyzję tę należy uchylić ze skutkiem od daty określonej w niniejszym rozporządzeniu.

(14)

Rozporządzenie (UE) 2017/625 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r. W związku z tym przepisy określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć również zastosowanie od tego dnia.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące jednolitego stosowania właściwego poziomu częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/625, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

1)

„poziom częstotliwości” oznacza minimalny odsetek przesyłek zwierząt i towarów, o których mowa w art. 1, określony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, z liczby przesyłek, które dotarły do punktu kontroli granicznej w danym okresie, w odniesieniu do których właściwe organy mają przeprowadzić kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie;

2)

„IMSOC” oznacza system zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych, o którym mowa w art. 131 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 3

Wybór przesyłek do kontroli bezpośrednich

1.   Właściwe organy dokonują wyboru przesyłek do kontroli bezpośrednich zgodnie z następującą procedurą:

a)

przesyłka jest automatycznie losowana w systemie IMSOC;

b)

właściwe organy mogą zdecydować o wyborze przesyłki zgodnie z lit. a) lub o wyborze innej przesyłki towarów tej samej kategorii towarów i tego samego pochodzenia towarów.

2.   Dla każdej przesyłki wybranej do kontroli bezpośrednich zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu właściwe organy przeprowadzają kontrole identyfikacyjne zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2130.

Artykuł 4

Poziomy częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich

1.   Właściwe organy przeprowadzają kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie przesyłek zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych według poziomów częstotliwości określonych zgodnie z art. 5.

2.   W przypadku państw trzecich wymienionych w załączniku II, z którymi Unia zawarła umowy o równoważności, kontrole bezpośrednie przeprowadza się zgodnie z poziomami częstotliwości ustanowionymi na mocy tych umów.

Artykuł 5

Określenie i zmiana poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przeprowadzanych w odniesieniu do zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych

1.   Podstawowe poziomy częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek zwierząt i towarów, o których mowa w art. 1, są określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia w oparciu o oceny naukowe i informacje, o których mowa w art. 54 ust. 3 akapit pierwszy lit. a) ppkt (v) i (vi) rozporządzenia (UE) 2017/625.

2.   Poziom częstotliwości kontroli bezpośrednich określonych towarów z określonego państwa trzeciego może zostać zwiększony w przypadku stwierdzenia poważnych niedociągnięć w oparciu o:

a)

informacje zgromadzone przez Komisję zgodnie z art. 125 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625; lub

b)

wyniki kontroli przeprowadzonych przez ekspertów Komisji zgodnie z art. 120 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625.

W takim przypadku poziom częstotliwości ustalony zgodnie z ust. 1 zwiększa się do kolejnego podstawowego poziomu określonego w załączniku I lub do poziomu częstotliwości wynoszącego 50 %, w przypadku gdy poziom częstotliwości mający zastosowanie do określonej kategorii towarów wynosi 30 %.

3.   Poziom częstotliwości kontroli bezpośrednich zwiększa się z podstawowego poziomu częstotliwości określonego zgodnie z ust. 1 do kolejnego podstawowego poziomu częstotliwości określonego w załączniku I lub do poziomu częstotliwości wynoszącego 50 %, jeżeli poziom częstotliwości mający zastosowanie do określonej kategorii towarów wynosi 30 %, w przypadku gdy dane i informacje zgromadzone za pośrednictwem systemu IMSOC wskazują, w odniesieniu do określonych towarów z określonego państwa trzeciego, na poziom niezgodności w odniesieniu do kontroli bezpośrednich tej samej kategorii towarów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, który przekracza o 30 % średni wskaźnik niezgodności dla tej samej kategorii towarów ze wszystkich państw trzecich.

4.   W przypadku gdy kryteria, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 3, nie są już spełniane, poziom częstotliwości zmniejsza się do odpowiedniego podstawowego poziomu częstotliwości określonego w załączniku I.

5.   Komisja udostępnia poziomy częstotliwości określone zgodnie z niniejszym artykułem właściwym organom i podmiotom poprzez system IMSOC.

Artykuł 6

Uchylenie

Decyzja 94/360/WE traci moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

Artykuł 7

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1).

(3)  Dyrektywa Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2130 z dnia 25 listopada 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące działań przeprowadzanych podczas kontroli dokumentacji, kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich oraz po tych kontrolach w odniesieniu do zwierząt i towarów podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej (zob. s. 128 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5)  Decyzja Komisji 94/360/WE z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie zmniejszonej częstotliwości bezpośrednich kontroli przesyłek niektórych produktów sprowadzanych z państw trzecich, zgodnie z dyrektywą Rady 90/675/EWG (Dz.U. L 158 z 25.6.1994, s. 41).


ZAŁĄCZNIK I

Podstawowe kryteria określania podstawowych poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych

Podstawowe kryteria określania podstawowych poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich

Podstawowe poziomy częstotliwości, które mają zastosowanie do

Kategoria ryzyka

Kategoria zwierząt lub towarów  (*1)

kontroli identyfikacyjnych

kontroli bezpośrednich

I

Zwierzęta

100 %

100 %

II

Mięso mielone, mięso oddzielone mechanicznie i surowe wyroby mięsne przeznaczone do spożycia przez ludzi

Mięso drobiowe przeznaczone do spożycia przez ludzi

Mięso królicze, dziczyzna i pochodzące z nich produkty mięsne, przeznaczone do spożycia przez ludzi

Jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi

Produkty jajeczne przeznaczone do spożycia przez ludzi, zamrożone lub schłodzone

Mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi

Przetwory mleczne i produkty na bazie siary przeznaczone do spożycia przez ludzi, zamrożone lub schłodzone

Produkty rybołówstwa z akwakultury i małże przeznaczone do spożycia przez ludzi, które nie znajdują się w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, mających na celu utrzymanie ich w temperaturze otoczenia

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne, przeznaczone do skarmiania zwierząt gospodarskich

100 %

30 %

III

Mięso inne niż mięso wymienione w kategorii II oraz pochodzące z niego produkty mięsne, przeznaczone do spożycia przez ludzi

Wytopiony tłuszcz zwierzęcy i skwarki, przeznaczone do spożycia przez ludzi

Produkty z mięsa drobiowego przeznaczone do spożycia przez ludzi

Produkty jajeczne przeznaczone do spożycia przez ludzi, inne niż produkty wymienione w kategorii II

Przetwory mleczne i produkty na bazie siary przeznaczone do spożycia przez ludzi, inne niż produkty wymienione w kategorii II

Produkty rybołówstwa inne niż produkty wymienione w kategorii II

Miód i inne produkty pszczele przeznaczone do spożycia przez ludzi

Produkty złożone

Jaja wylęgowe

Nawozy organiczne i polepszacze gleby otrzymane z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

Żabie udka i ślimaki przeznaczone do spożycia przez ludzi

Owady przeznaczone do spożycia przez ludzi

100 %

15 %

IV

Żelatyna i kolagen przeznaczone do spożycia przez ludzi

Osłonki

Nasienie i zarodki

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne, inne niż produkty wymienione w kategorii II i kategorii III

100 %

5 %

V

Wysoko przetworzone produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi

Siano i słoma

Towary inne niż towary wymienione w kategorii II, kategorii III i kategorii IV

100 %

1 %


(*1)  Poziomy częstotliwości kontroli bezpośrednich w odniesieniu do przesyłek próbek handlowych muszą być zgodne z opisem kategorii towarów zawartym w niniejszym załączniku.


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz określonych państw trzecich, o których mowa w art. 4 ust. 2, oraz częstotliwość kontroli bezpośrednich

1.   Nowa Zelandia

W przypadku Nowej Zelandii częstotliwości przewidziane w Umowie zatwierdzonej decyzją Rady 97/132/WE (1) w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi.

2.   Kanada

W przypadku Kanady częstotliwości te są przewidziane w załączniku VIII do Umowy, która została zatwierdzona decyzją Rady 1999/201/WE (2).

3.   Chile

W przypadku Chile częstotliwości te są przewidziane w Porozumieniu w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych stosowanych w handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz do dobrostanem zwierząt, określonym w załączniku IV do układu o stowarzyszeniu, który został zatwierdzony decyzją Rady 2002/979/WE (3).


(1)  Decyzja Rady 97/132/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (Dz.U. L 57 z 26.2.1997, s. 4).

(2)  Decyzja Rady 1999/201/WE z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady o środkach sanitarnych dla ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, w związku z handlem żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 71 z 18.3.1999, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2002/979/WE z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 1).


Top