Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1293

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1293 z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wykazu terytoriów i państw trzecich w załączniku II oraz wzoru świadectwa zdrowia zwierząt dla psów, kotów i fretek znajdującego się w załączniku IV (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/5490

OJ L 204, 2.8.2019, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1293/oj

2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1293

z dnia 29 lipca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wykazu terytoriów i państw trzecich w załączniku II oraz wzoru świadectwa zdrowia zwierząt dla psów, kotów i fretek znajdującego się w załączniku IV

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2 i art. 25 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 577/2013 (2) ustanowiono między innymi wykazy terytoriów i państw trzecich, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, i świadectwo zdrowia zwierząt wymagane do celów przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego psów, kotów i fretek z terytoriów i państw trzecich.

(2)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2016 (3) zostało uwzględnione w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i ma pełne zastosowanie do Norwegii w taki sam sposób jak do państw członkowskich UE.

(3)

Norwegia jest wymieniona w części 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013. Decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2016 uregulowano przemieszczanie o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z Norwegii do państwa członkowskiego. Konieczne jest zatem wykreślenie Norwegii z wykazu terytoriów i państw trzecich zawartego w części 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013.

(4)

Konieczne jest również uwzględnienie nowej nazwy byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w wykazie terytoriów i państw trzecich zawartym w części 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013.

(5)

Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 stanowi między innymi, że wobec psów, kotów i fretek przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego do celów niehandlowych należy zastosować wszelkie profilaktyczne środki zdrowotne w zakresie chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna, przyjęte zgodnie z art. 19 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, oraz że musi im towarzyszyć dokument identyfikacyjny w formie świadectwa zdrowia zwierząt. W części 1 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013 określono wzór świadectwa zdrowia zwierząt.

(6)

W wyniku obowiązkowego przeglądu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1152/2011 (4) Komisja przyjęła ponadto rozporządzenie delegowane (UE) 2018/772 (5) określające między innymi przepisy dotyczące klasyfikacji państw członkowskich lub ich części pod kątem ich uprawnienia do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów. Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/772 uchyliło rozporządzenie delegowane (UE) nr 1152/2011 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2018 r.

(7)

Wykaz państw członkowskich, które w odniesieniu do całości swojego terytorium lub jego części przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/772, zamieszczony jest w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/878 (6).

(8)

Odniesienia do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1152/2011 we wzorze świadectwa zdrowia znajdującego się w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 należy zatem zastąpić odniesieniami do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/878.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013.

(10)

Aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w przemieszczaniu psów, kotów i fretek, należy zezwolić na stosowanie do dnia 28 lutego 2020 r. świadectw zdrowia zwierząt wydanych zgodnie z częścią 1 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/561 (7).

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 577/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

część 1 załącznika II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2)

część 2 załącznika II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

3)

część 1 załącznika IV zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W okresie przejściowym do dnia 28 lutego 2020 r. państwa członkowskie zezwalają na wjazd psów, kotów i fretek przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego w celach niehandlowych, którym to psom, kotom i fretkom towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt wystawione nie później niż dnia 31 października 2019 r. zgodnie ze wzorem określonym w części 1 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/561.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 109).

(3)  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/2017] (Dz.U. L 300 z 16.11.2017, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (Dz.U. L 296 z 15.11.2011, s. 6).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/772 z dnia 21 listopada 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 w odniesieniu do profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1152/2011 (Dz.U. L 130 z 28.5.2018, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/878 z dnia 18 czerwca 2018 r. przyjmujące wykaz państw członkowskich lub części terytoriów państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 w odniesieniu do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (Dz.U. L 155 z 19.6.2018, s. 1).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/561 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt dla psów, kotów i fretek przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego w celach niehandlowych (Dz.U. L 96 z 12.4.2016, s. 26).


ZAŁĄCZNIK I

„CZĘŚĆ 1

Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

Kod ISO

Terytorium lub państwo trzecie

AD

Andora

CH

Szwajcaria

FO

Wyspy Owcze

GI

Gibraltar

GL

Grenlandia

IS

Islandia

LI

Liechtenstein

MC

Monako

SM

San Marino

VA

Państwo Watykańskie”


ZAŁĄCZNIK II

„CZĘŚĆ 2

Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

Kod ISO

Terytorium lub państwo trzecie

Objęte terytoria

AC

Wyspa Wniebowstąpienia

 

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

AG

Antigua i Barbuda

 

AR

Argentyna

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bośnia i Hercegowina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudy

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius i Saba (wyspy BES)

 

BY

Białoruś

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidżi

 

FK

Falklandy

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonia

 

KN

Saint Kitts i Nevis

 

KY

Kajmany

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Macedonia Północna

 

MU

Mauritius

 

MX

Meksyk

 

MY

Malezja

 

NC

Nowa Kaledonia

 

NZ

Nowa Zelandia

 

PF

Polinezja Francuska

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

 

RU

Rosja

 

SG

Singapur

 

SH

Wyspa Świętej Heleny

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trynidad i Tobago

 

TW

Tajwan

 

US

Stany Zjednoczone Ameryki

AS – Samoa Amerykańskie

GU – Guam

MP – Mariany Północne

PR – Portoryko

VI – Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych”

VC

Saint Vincent i Grenadyny

 

VG

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis i Futuna

 


ZAŁĄCZNIK III

„CZĘŚĆ 1

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek z terytorium lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

Image 1 Tekst z obrazka Image 2 Tekst z obrazka Image 3 Tekst z obrazka Image 4 Tekst z obrazka Image 5 Tekst z obrazka Image 6 Tekst z obrazka Image 7 Tekst z obrazka

Top