EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0628

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczące wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/12

OJ L 131, 17.5.2019, p. 101–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Uchylony przez 32020R2235 . Latest consolidated version: 17/05/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/628/oj

17.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/101


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/628

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

dotyczące wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 90 akapit pierwszy lit. a), c) i e) oraz art. 126 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono przepisy dotyczące kontroli urzędowych i innych działań kontrolnych przeprowadzanych przez właściwe organy państw członkowskich w celu weryfikacji zgodności z prawodawstwem Unii między innymi obszaru bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach procesu produkcji, przetwarzania i dystrybucji. W szczególności przewidziano w nim stosowanie procedury urzędowej certyfikacji, gdy jest to uznane za stosowne w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE dotyczącymi zwierząt i towarów.

(2)

W art. 90 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625 upoważniono Komisję do przyjęcia, w drodze aktów wykonawczych, przepisów dotyczących wzorów świadectw urzędowych i zasad wydawania takich świadectw, jeżeli wymogi nie zostały określone w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia.

(3)

Przesyłkom zwierząt i towarów towarzyszy świadectwo urzędowe wydane w formie papierowej lub elektronicznej. W związku z tym, oprócz wymogów określonych w tytule II rozdział VII rozporządzenia (UE) 2017/625, należy ustanowić wspólne wymogi dotyczące wydawania świadectw urzędowych w obu przypadkach.

(4)

Wzory świadectw są włączone do elektronicznego systemu TRACES ustanowionego decyzją Komisji 2003/623/WE (2), aby ułatwić i przyspieszyć procedury administracyjne na granicach Unii oraz umożliwić komunikację elektroniczną między właściwymi organami, która pomaga zapobiegać ewentualnym nieuczciwym lub oszukańczym praktykom w odniesieniu do świadectw urzędowych.

(5)

Od 2003 r. technologia komputerowa znacznie się rozwinęła, a system TRACES zmodyfikowano w celu poprawy jakości, przetwarzania i bezpiecznej wymiany danych. W związku z tym format wzorów świadectw i uwagi dotyczące ich wypełniania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu należy dostosować do systemu TRACES, na przykład poprzez odzwierciedlenie stosowania wielu kodów Nomenklatury scalonej (CN) lub zapewnienie identyfikowalności w odniesieniu do handlu trójstronnego, w przypadku gdy państwem wysyłki nie jest państwo pochodzenia przesyłki.

(6)

Zgodnie z art. 133 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/625 system TRACES ma być zintegrowany z systemem zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (system IMSOC). Należy zatem dostosować wzory świadectw zdrowia ustanowione w niniejszym rozporządzeniu do systemu IMSOC.

(7)

W art. 90 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625 upoważniono Komisję do określenia, w drodze aktów wykonawczych, przepisów dotyczących procedur postępowania w przypadkach wydawania świadectw zastępczych.

(8)

W celu uniknięcia niewłaściwych praktyk i nadużyć należy określić przypadki, w których świadectwo zastępcze może zostać wydane, oraz wymogi, które muszą spełniać takie świadectwa. W szczególności przypadki te powinny ograniczać się do oczywistych błędów administracyjnych, takich jak błędy w numerze kontenera lub numerze plomby, błędy ortograficzne w adresach lub w opisach produktów.

(9)

W art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625 ustanowiono wymóg, zgodnie z którym przesyłkom określonych zwierząt i towarów musi towarzyszyć świadectwo urzędowe, urzędowe poświadczenie lub jakikolwiek inny dowód na to, że przesyłka jest zgodna z mającymi zastosowanie przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia.

(10)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/625 (3) przewidziano wykaz towarów i zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w szczególności produktów pochodzenia zwierzęcego, żywych owadów oraz kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków, którym przy wprowadzaniu do Unii musi towarzyszyć świadectwo urzędowe, jeżeli są one przeznaczone do wprowadzenia do obrotu. Aby ułatwić kontrole urzędowe przy wprowadzaniu do Unii, należy ustanowić wzory świadectw urzędowych dla takich towarów i zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 90 akapit pierwszy lit. a) oraz art. 126 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/625.

(11)

Wzory świadectw wymaganych ze względów zdrowia publicznego są obecnie określone w różnych aktach prawnych. Należy skonsolidować te wzory świadectw w jednym akcie prawnym poprzez umieszczenie odniesień do nich.

(12)

W przypadku certyfikacji określonych produktów pochodzenia zwierzęcego ze względu na zdrowie zwierząt stosuje się wspólne wzory świadectw. Wymogi dotyczące certyfikacji ze względu na zdrowie zwierząt należy zmienić do dnia 21 kwietnia 2021 r., czyli do daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (4). Wspólne wzory świadectw powinny zostać utrzymane do czasu wprowadzenia tej zmiany.

(13)

Ze względu na harmonizację i przejrzystość do niniejszego rozporządzenia należy włączyć wzory świadectw ustanowione obecnie w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005 (5), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 211/2013 (6) i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/759 (7). W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759, a rozporządzenie (UE) nr 211/2013 powinno zostać uchylone.

(14)

Aby ułatwić weryfikację zgodności z wymogami UE, właściwe wydaje się wprowadzenie dodatkowych nowych wzorów świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzania wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków, owadów i mięsa gadów, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu. Takie wzory świadectw ułatwiają również właściwym organom w państwach trzecich zrozumienie wymogów UE, a tym samym ułatwiają wprowadzanie do Unii tłuszczów zwierzęcych i skwarków, owadów i mięsa gadów.

(15)

W art. 90 akapit pierwszy lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/625 upoważniono Komisję do przyjęcia, w drodze aktów wykonawczych, przepisów dotyczących formatu dokumentów, które muszą towarzyszyć zwierzętom i towarom po przeprowadzeniu kontroli urzędowych. Zgodnie z art. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji 2019/624 (8) takie świadectwa zdrowia muszą towarzyszyć zwierzętom do rzeźni po przeprowadzeniu badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić format takich świadectw.

(16)

W przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią właściwe jest, w kontekście harmonizacji i przejrzystości, ustanowienie w niniejszym rozporządzeniu wzoru świadectwa zawierającego poświadczenie wydane przez (urzędowego) lekarza weterynarii zgodnie z sekcją I rozdział VI pkt 6 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (9).

(17)

Ponieważ rozporządzenie (UE) 2017/625 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty.

(18)

Należy wprowadzić okres przejściowy, aby uwzględnić przesyłki zwierząt i towarów wysyłanych i poddanych certyfikacji, jeżeli jest to wymagane, przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

(19)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się:

a)

zasady jednolitego stosowania art. 88 i 89 rozporządzenia (UE) 2017/625 w odniesieniu do podpisywania i wydawania świadectw urzędowych oraz gwarancji wiarygodności świadectw urzędowych w celu zapewnienia zgodności z wymogami art. 126 ust. 2 lit. c) wspomnianego rozporządzenia;

b)

wymogi dotyczące wzorów świadectw urzędowych, które nie są przedkładane w systemie IMSOC;

c)

wymogi dotyczące wzorów świadectw urzędowych, które są przedkładane w systemie IMSOC;

d)

wymogi dotyczące świadectw zastępczych.

2.   W niniejszym rozporządzeniu określa się również:

a)

wzory świadectw urzędowych na potrzeby wprowadzania do Unii zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, materiału biologicznego i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz uwagi dotyczące ich wypełniania tych świadectw;

b)

specjalne wzory świadectw urzędowych na potrzeby wprowadzania do Unii następujących zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wprowadzenia do obrotu:

(i)

produktów pochodzenia zwierzęcego, dla których wymagane jest takie świadectwo zgodnie z art. 13 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625;

(ii)

żywych owadów;

(iii)

kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków;

c)

wzory świadectw urzędowych w przypadku badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia lub w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„wprowadzenie do obrotu” oznacza wprowadzenie na rynek zgodnie z definicją w art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (10);

2)

„kiełki” oznaczają kiełki zgodnie z definicją w art. 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 208/2013 (11);

3)

„rzeźnia” oznacza rzeźnię zgodnie z definicją w pkt 1.16 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

4)

„świeże mięso” oznacza świeże mięso zgodnie z definicją w pkt 1.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

5)

„mięso” oznacza mięso zgodnie z definicją w pkt 1.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

6)

„drób” oznacza drób zgodnie z definicją w pkt 1.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

7)

„zwierzęta łowne” oznaczają zwierzęta łowne zgodnie z definicją w pkt 1.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

8)

„jaja” oznaczają jaja zgodnie z definicją w pkt 5.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

9)

„produkty jajeczne” oznaczają produkty jajeczne zgodnie z definicją w pkt 7.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

10)

„surowe wyroby mięsne” oznaczają surowe wyroby mięsne zgodnie z definicją w pkt 1.15 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

11)

„produkty mięsne” oznaczają produkty mięsne zgodnie z definicją w pkt 7.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

12)

„poddane obróbce żołądki, pęcherze i jelita” oznaczają poddane obróbce żołądki, pęcherze i jelita zgodnie z definicją w pkt 7.9 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

13)

„małże” oznaczają żywe małże zgodnie z definicją w pkt 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

14)

„produkty rybołówstwa” oznaczają produkty rybołówstwa zgodnie z definicją w pkt 3.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

15)

„mleko surowe” oznacza mleko surowe zgodnie z definicją w pkt 4.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

16)

„produkty mleczne” oznaczają produkty mleczne zgodnie z definicją w pkt 7.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

17)

„siara” oznacza siarę zgodnie z definicją w sekcji IX pkt 1 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

18)

„produkty na bazie siary” oznaczają produkty na bazie siary zgodnie z definicją w sekcji IX pkt 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

19)

„żabie udka” oznaczają żabie udka zgodnie z definicją w pkt 6.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

20)

„ślimaki” oznaczają ślimaki zgodnie z definicją w pkt 6.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

21)

„wytopiony tłuszcz zwierzęcy” oznacza wytopiony tłuszcz zwierzęcy zgodnie z definicją w pkt 7.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

22)

„skwarki” oznaczają skwarki zgodnie z definicją w pkt 7.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

23)

„żelatyna” oznacza żelatynę zgodnie z definicją w pkt 7.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

24)

„kolagen” oznacza kolagen zgodnie z definicją w pkt 7.8 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

25)

„miód” oznacza miód zgodnie z definicją w części IX pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (12);

26)

„produkty pszczele” oznaczają produkty pszczele zgodnie z definicją w części IX pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

27)

„mięso gadów” oznacza mięso gadów zgodnie z definicją w art. 2 pkt 16 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625;

28)

„owady” oznaczają owady zgodnie z definicją w art. 2 pkt 17 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625;

29)

„statek chłodnia” oznacza statek chłodnię zgodnie z definicją w art. 2 pkt 26 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625;

30)

„statek zamrażalnia” oznacza statek zamrażalnię zgodnie z definicją w pkt 3.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

31)

„statek przetwórnia” oznacza statek przetwórnię zgodnie z definicją w pkt 3.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

32)

„obszar produkcyjny” oznacza obszar produkcyjny zgodnie z definicją w pkt 2.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

33)

„zakład wysyłki” oznacza zakład wysyłki zgodnie z definicją w pkt 2.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

34)

„mięso oddzielone mechanicznie” oznacza mięso oddzielone mechanicznie zgodnie z definicją w pkt 1.14 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

35)

„zakład obróbki dziczyzny” oznacza zakład obróbki dziczyzny zgodnie z definicją w pkt 1.18 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

36)

„zakład rozbioru mięsa” oznacza zakład rozbioru mięsa zgodnie z definicją w pkt 1.17 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

37)

„zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych” oznaczają zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych zgodnie z definicją w pkt 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące wzorów świadectw urzędowych, które nie są przedkładane w systemie IMSOC

Wzory świadectw urzędowych dla tych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków pochodzących z państw trzecich lub ich regionów, które to świadectwa są wymagane przepisami unijnymi na potrzeby wprowadzania do Unii i nie są przedkładane w systemie IMSOC, muszą spełniać następujące wymogi:

1)

Oprócz podpisu urzędnika certyfikującego, świadectwo jest opatrzone pieczęcią urzędową. Kolor podpisu różni się od koloru druku. Wymóg ten ma również zastosowanie do pieczęci innych niż pieczęci tłoczone lub znaki wodne.

2)

Jeżeli wzór świadectwa zawiera oświadczenia, te oświadczenia, które nie są potrzebne, zostają przekreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędnika certyfikującego lub całkowicie usunięte ze świadectwa.

3)

Świadectwo składa się:

a)

z pojedynczego arkusza papieru; lub

b)

z kilku arkuszy papieru, przy czym wszystkie arkusze są niepodzielne i stanowią integralną całość; lub

c)

z zestawu stron kolejno ponumerowanych w sposób wskazujący, iż stanowią one część skończonego ciągu.

4)

Jeżeli świadectwo składa się z zestawu stron, na każdej stronie znajduje się niepowtarzalny kod, o którym mowa w art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, oraz podpis urzędnika certyfikującego i pieczęć urzędowa.

5)

Świadectwo wydaje się, zanim przesyłka, której dotyczy, znajdzie się poza kontrolą właściwych organów państwa trzeciego wystawiającego świadectwo.

Artykuł 4

Wymogi dotyczące wzorów świadectw urzędowych przedkładanych w systemie IMSOC

1.   Wzory świadectw urzędowych na potrzeby wprowadzania do Unii zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, materiału biologicznego i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z państw trzecich lub ich regionów, przedkładane w systemie IMSOC, opierają się na wzorze świadectwa urzędowego określonym w załączniku I.

2.   Część II wzorów świadectw urzędowych, o których mowa w ust. 1, zawiera szczegółowe gwarancje dotyczące zdrowia i informacje wymagane w części II odpowiedniego wzoru świadectwa urzędowego dla tych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, materiału biologicznego i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z państw trzecich lub ich regionów, które są wymagane przepisami unijnymi na potrzeby wprowadzania do Unii.

3.   Świadectwo urzędowe przedkłada się w systemie IMSOC, zanim przesyłka, której dotyczy, znajdzie się poza kontrolą właściwych organów państwa trzeciego wystawiającego świadectwo.

4.   Wymogi określone w niniejszym artykule nie mają wpływu na charakter, treść i format świadectw lub poświadczeń urzędowych, o których mowa w art. 73 ust. 2 lit. b) i c) oraz w art. 129 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 5

Świadectwa zastępcze

1.   Właściwe organy mogą wydać świadectwo zastępcze wyłącznie w przypadku błędów administracyjnych w pierwotnym świadectwie lub w przypadku, gdy pierwotne świadectwo zostało uszkodzone lub zagubione.

2.   W świadectwie zastępczym nie można zmieniać informacji zawartych w pierwotnym świadectwie dotyczących identyfikacji, identyfikowalności i gwarancji dotyczących zdrowia w odniesieniu do przesyłek.

3.   Ponadto świadectwo zastępcze:

a)

zawiera wyraźne odniesienie do niepowtarzalnego kodu, o którym mowa w art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, oraz do daty wydania pierwotnego świadectwa i wyraźnie wskazuje, że zastępuje ono pierwotne świadectwo;

b)

jest opatrzone nowym numerem świadectwa różniącym się od numeru świadectwa pierwotnego;

c)

jest opatrzone datą wydania, która różni się od daty wydania pierwotnego świadectwa; oraz

d)

jest przedstawiane właściwym organom w oryginale, z wyjątkiem elektronicznych świadectw zastępczych przedłożonych w systemie IMSOC.

Artykuł 6

Uwagi dotyczące wypełniania wzorów świadectw urzędowych

Wzory świadectw urzędowych, o których mowa w art. 12, 13 i 15–27, uzupełnia się na podstawie uwag określonych w załączniku II.

Artykuł 7

Wzory świadectw urzędowych na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu świeżego mięsa zwierząt kopytnych

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu świeżego mięsa zwierząt kopytnych wykorzystuje się wzory świadectw urzędowych „BOV”, „OVI”, „POR”, „EQU”, „RUF”, „RUW”, „SUF”, „SUW” oraz „EQW” określone w części 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2010 (13).

Artykuł 8

Wzory świadectw urzędowych na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego oraz jaj i produktów jajecznych

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego oraz jaj i produktów jajecznych wykorzystuje się wzory świadectw urzędowych „POU”, „POU-MI/MSM”, „RAT”, „RAT-MI/MSM”, „WGM”, „WGM-MI/MSM”, „E” oraz „EP” określone w części 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 (14).

Artykuł 9

Wzory świadectw urzędowych na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu mięsa dzikich zającowatych, określonych dzikich ssaków lądowych i królików utrzymywanych w warunkach fermowych

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu mięsa dzikich zającowatych, określonych dzikich ssaków lądowych i królików utrzymywanych w warunkach fermowych wykorzystuje się wzory świadectw urzędowych „WL”, „WM” i „RM” określone w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 119/2009 (15).

Artykuł 10

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu surowych wyrobów mięsnych

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu surowych wyrobów mięsnych wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w załączniku II do decyzji Komisji 2000/572/WE (16).

Artykuł 11

Wzory świadectw urzędowych na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu określonych produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu określonych produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w załączniku III do decyzji Komisji 2007/777/WE (17). W przypadku wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu osłonek wykorzystuje się jednak wzór świadectwa zdrowia zwierząt określony w załączniku I A do decyzji Komisji 2003/779/WE (18).

Artykuł 12

Wzory świadectw urzędowych na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części I rozdział A załącznika III do niniejszego rozporządzenia. W przypadku wprowadzania do Unii i wprowadzania do obrotu przetworzonych małży należących do gatunku Acanthocardia tuberculatum do świadectwa, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dołącza się urzędowe świadectwo określone w części I rozdział B załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Wzory świadectw urzędowych na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa

1.   Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części II rozdział A załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku produktów rybołówstwa złowionych przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego i przekazanych w państwach trzecich z przechowywaniem lub bez wykorzystuje się wzór świadectwa określony w części II rozdział B załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

3.   Na potrzeby spełnienia wymogów w zakresie certyfikacji określonych w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625 wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego, które ma być podpisane przez kapitana, określony w części II rozdział C załącznika III do niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy produkty rybołówstwa są przywożone bezpośrednio ze statku chłodni, statku zamrażalni lub statku przetwórni, jak przewidziano w art. 11 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625.

Artykuł 14

Wzory świadectw urzędowych na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu mleka surowego, siary, produktów mlecznych i produktów na bazie siary

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu mleka surowego, siary, produktów mlecznych i produktów na bazie siary wykorzystuje się wzory świadectw urzędowych „Mleko-RM”, „Mleko-RMP”, „Mleko-HTB”, „Mleko-HTC” oraz „Siara-C/CPB” określone w części 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 605/2010 (19).

Artykuł 15

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu schłodzonych, zamrożonych lub przygotowanych żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu schłodzonych, zamrożonych lub przygotowanych żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części III załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu schłodzonych, zamrożonych, pozbawionych skorup, gotowanych, przygotowanych lub konserwowanych ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu schłodzonych, zamrożonych, pozbawionych skorup, gotowanych, przygotowanych lub konserwowanych ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części IV załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 17

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków przeznaczonych do spożycia przez ludzi wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części V załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 18

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części VI załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części VII załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 20

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części VIII załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 21

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części IX załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 22

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części X załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 23

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu wysoko przetworzonych: siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych chrząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuku i aminokwasów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu wysoko przetworzonych: siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych chrząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuku i aminokwasów przeznaczonych do spożycia przez ludzi wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części XI załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 24

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu mięsa gadów przeznaczonego do spożycia przez ludzi

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu mięsa gadów przeznaczonego do spożycia przez ludzi wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części XII załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 25

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu owadów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu owadów przeznaczonych do spożycia przez ludzi wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części XIII załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 26

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nieobjętych art. 7–25

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nieobjętych art. 7–25 niniejszego rozporządzenia wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części XIV załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 27

Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w części XV załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 28

Wzory świadectw urzędowych w przypadku badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, w przypadku badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624 wykorzystuje się wzory świadectw urzędowych określone w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 29

Wzór świadectwa urzędowego w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią

Aby spełnić wymogi w zakresie certyfikacji określone w art. 88, 89 i art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624 wykorzystuje się wzór świadectwa urzędowego określony w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 30

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 2074/2005

W rozporządzeniu (WE) nr 2074/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

uchyla się art. 6;

2)

uchyla się załącznik VI.

Artykuł 31

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/759

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/759 wprowadza się następujące zmiany:

1)

uchyla się art. 2;

2)

uchyla się załącznik II.

Artykuł 32

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 211/2013 traci moc. Odesłania do rozporządzenia (UE) nr 211/2013 interpretuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje się zgodnie z tabelą korelacji przedstawioną w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 33

Przepisy przejściowe

Przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, którym towarzyszą stosowne świadectwa wystawione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2074/2005, rozporządzeniem (UE) nr 211/2013 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/759, mogą być dopuszczane do wprowadzenia do Unii do dnia 13 marca 2020 r., pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przed dniem 14 grudnia 2019 r.

Do dnia 13 marca 2020 r. przesyłki wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków mogą być wprowadzane do Unii ze świadectwem dla produktów mięsnych określonym w załączniku III do decyzji Komisji 2007/777/WE, a przesyłki mięsa gadów, owadów i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 26, mogą być wprowadzane do Unii bez świadectwa określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 34

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2003/623/WE z dnia 19 sierpnia 2003 r. dotycząca opracowania zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego pod nazwą Traces (Dz.U. L 216 z 28.8.2003, s. 58).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (zob. s. 18 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 27).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 211/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wymogów dotyczących świadectw przy przywozie do Unii kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków (Dz.U. L 68 z 12.3.2013, s. 26).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określające wymagania dotyczące świadectw, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i uchylające decyzję 2003/812/WE (Dz.U. L 126 z 14.5.2016, s. 13).

(8)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(9)  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(10)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(11)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 208/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków (Dz.U. L 68 z 12.3.2013, s. 16).

(12)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(13)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1).

(14)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1).

(15)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 39 z 10.2.2009, s. 12).

(16)  Decyzja Komisji 2000/572/WE z dnia 8 września 2000 r. ustanawiająca warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty wyrobów mięsnych z państw trzecich (Dz.U. L 240 z 23.9.2000, s. 19).

(17)  Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49).

(18)  Decyzja Komisji 2003/779/WE z dnia 31 października 2003 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwo weterynaryjne dla przywozu osłonek zwierzęcych z państw trzecich (Dz.U. L 285 z 1.11.2003, s. 38).

(19)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

WZORY ŚWIADECTW URZĘDOWYCH NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII ZWIERZĄT, PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, PRODUKTÓW ZŁOŻONYCH, MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO I PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Image 1 Tekst z obrazka Image 2 Tekst z obrazka Image 3 Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK II

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WZORÓW ŚWIADECTW URZĘDOWYCH NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII ZWIERZĄT, PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, PRODUKTÓW ZŁOŻONYCH, MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO I PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Uwagi ogólne

Aby potwierdzić wybrany wariant, proszę zaznaczyć odpowiednią rubrykę, wpisując „V” lub „X”.

Odniesienie do „ISO” za każdym razem oznacza międzynarodowy standardowy kod dla danego państwa, złożony z dwóch liter i zgodny z międzynarodową normą ISO 3166 alpha-2 (1).

W rubrykach I.15, I.18, I.20 oraz I.22 można wybrać tylko jeden wariant.

Jeżeli odbiorca, punkt kontroli granicznej (PKG) wprowadzenia lub dane dotyczące transportu (tj. środki i data) zmienią się po wydaniu świadectwa, podmiot odpowiedzialny za przesyłkę musi powiadomić o tym właściwy organ państwa członkowskiego wprowadzenia. Zmiana taka nie może skutkować wnioskiem o wydanie świadectwa zastępczego.

Część I: Dane przesyłki

Państwo:

Nazwa państwa trzeciego wydającego świadectwo.

Rubryka I.1.

Nadawca/eksporter: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres (ulica, miasto i region, prowincja lub stan, w zależności od przypadku) osoby fizycznej lub prawnej wysyłającej przesyłkę, która musi znajdować się w państwie trzecim, z wyjątkiem powtórnego wprowadzania przesyłek pochodzących z Unii Europejskiej.

Rubryka I.2.

Nr referencyjny świadectwa: niepowtarzalny obowiązkowy kod przypisany przez właściwy organ państwa trzeciego zgodnie z jego własną klasyfikacją. Ta rubryka jest obowiązkowa dla wszystkich świadectw, które nie są przedkładane w systemie IMSOC.

Rubryka I.2.a.

Nr referencyjny IMSOC: niepowtarzalny kod referencyjny przypisywany automatycznie przez system IMSOC, jeżeli świadectwo jest zarejestrowane w tym systemie. Rubryki tej nie należy wypełniać, jeżeli świadectwo nie jest przedkładane w systemie IMSOC.

Rubryka I.3.

Właściwy organ centralny: nazwa organu centralnego w państwie trzecim wydającym świadectwo.

Rubryka I.4.

Właściwy organ lokalny: w stosownych przypadkach nazwa organu lokalnego w państwie trzecim wydającym świadectwo.

Rubryka I.5.

Odbiorca/importer: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres osoby fizycznej lub prawnej, dla której przesyłka jest przeznaczona w państwie członkowskim lub w państwie trzecim przeznaczenia w przypadku tranzytu. Informacje te nie są jednak obowiązkowe w przypadku przesyłek przewożonych tranzytem przez terytorium Unii Europejskiej.

Rubryka I.6.

Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę:

 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres osoby w Unii Europejskiej odpowiedzialnej za przesyłkę przedstawioną w PKG i składającej niezbędne oświadczenia właściwym organom jako importer lub w imieniu importera.

 

W przypadku produktów przewożonych tranzytem przez terytorium Unii Europejskiej: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres są obowiązkowe.

 

W przypadku niektórych zwierząt: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres są obowiązkowe, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Unii Europejskiej.

 

W przypadku zwierząt i produktów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres są nieobowiązkowe.

Rubryka I.7.

Państwo pochodzenia:

 

W przypadku produktów: nazwa i kod ISO państwa, w którym towary zostały wyprodukowane, wytworzone i opakowane (opatrzone znakiem identyfikacyjnym).

 

W przypadku zwierząt: państwo pobytu w wymaganym okresie wskazanym w odpowiednim świadectwie zdrowia Unii Europejskiej. W przypadku zarejestrowanych koni powtórnie wprowadzanych do Unii Europejskiej państwo pochodzenia oznacza ostatnie państwo, z którego zostały wysłane.

W przypadku handlu z udziałem więcej niż jednego państwa trzeciego (handel trójstronny) należy wypełnić oddzielne świadectwo dla każdego państwa pochodzenia.

Rubryka I.8.

Region pochodzenia: w stosownych przypadkach w odniesieniu do zwierząt lub produktów, na które mają wpływ środki regionalizacji zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Kod zatwierdzonych regionów, stref lub enklaw należy wstawić w sposób określony w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej.

Rubryka I.9.

Państwo przeznaczenia: nazwa i kod ISO państwa UE przeznaczenia zwierząt lub produktów.

Jeżeli produkty znajdują się w tranzycie, należy podać nazwę i kod ISO państwa trzeciego przeznaczenia.

Rubryka I.10.

Region przeznaczenia: zob. rubryka I.8.

Rubryka I.11.

Miejsce wysyłki: nazwa, adres i numer zatwierdzenia – jeżeli jest to wymagane przepisami Unii Europejskiej – gospodarstw lub zakładów, z których pochodzą zwierzęta lub produkty.

W przypadku zwierząt: gospodarstwo lub inny zakład rolny, przemysłowy lub handlowy podlegający urzędowemu monitorowaniu, w tym ogrody zoologiczne, parki rozrywki, rezerwaty przyrody i rezerwaty łowieckie, w których zwykle trzymane lub hodowane są zwierzęta.

W przypadku materiału biologicznego: centra pozyskiwania lub przechowywania nasienia lub zespoły pozyskiwania lub produkcji zarodków.

W przypadku innych produktów: dowolna jednostka przedsiębiorstwa w sektorze żywności lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Należy podać jedynie nazwę zakładu wysyłającego produkty. W przypadku handlu z udziałem więcej niż jednego państwa trzeciego (handel trójstronny) miejscem wysyłki jest zakład w ostatnim państwie trzecim w łańcuchu wywozu, z którego ostateczna przesyłka jest transportowana do Unii Europejskiej.

Rubryka I.12.

Miejsce przeznaczenia:

 

Informacje te są nieobowiązkowe, z wyjątkiem przypadków przechowywania produktów w czasie tranzytu.

 

W przypadku wprowadzania do obrotu: miejsce, do którego zwierzęta lub produkty są wysyłane w celu ostatecznego rozładunku. W stosownych przypadkach podać nazwę, adres i numer zatwierdzenia gospodarstw lub zakładów miejsca przeznaczenia.

 

W przypadku przechowywania produktów w tranzycie: nazwa, adres i numer zatwierdzenia magazynu w wolnym obszarze celnym, składzie celnym lub u dostawcy statku.

Rubryka I.13.

Miejsce załadunku:

 

W przypadku zwierząt: nazwa miasta lub miejsce, gdzie zwierzęta zostały załadowane, a jeśli zostały zgromadzone wcześniej, szczegółowe informacje dotyczące urzędowego miejsca gromadzenia zwierząt.

 

W przypadku produktów: nazwa miasta i kategoria (na przykład zakład, gospodarstwo, port lub lotnisko) ostatecznego miejsca załadunku produktów na środek transportu do Unii Europejskiej. W przypadku kontenera należy określić, gdzie ma zostać załadowany na końcowy środek transportu do Unii Europejskiej. W przypadku promu wskazać miejsce wprowadzenia pojazdu ciężarowego na pokład.

Rubryka I.14.

Data i godzina wyjazdu:

 

W przypadku zwierząt: data i godzina, o której zwierzęta mają wyruszyć w swoim środku transportu (samolot, statek, kolej lub pojazd drogowy).

 

W przypadku produktów: data wyruszenia środka transportu (samolot, statek, kolej lub pojazd drogowy).

Rubryka I.15.

Środek transportu: środek transportu opuszczający państwo trzecie wysyłki.

Rodzaj transportu: samolot, statek, kolej, pojazd drogowy lub inne. „Inne” oznaczają rodzaje transportu nieobjęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 (2).

Identyfikacja środka transportu: w przypadku samolotu – numer lotu, w przypadku statku – nazwa(-y) statku, w przypadku kolei – numer identyfikacyjny pociągu i numer wagonu, w przypadku transportu drogowego – numer tablicy rejestracyjnej i w stosownych przypadkach numer tablicy rejestracyjnej przyczepy.

W przypadku promu należy podać dane identyfikacyjne pojazdu drogowego, numer tablicy rejestracyjnej i w stosownych przypadkach numer tablicy rejestracyjnej przyczepy oraz nazwę planowanego promu.

Rubryka I.16.

PKG wprowadzenia: należy podać nazwę PKG i jego kod identyfikacyjny przypisany przez system IMSOC.

Rubryka I.17.

Dokumenty towarzyszące:

Rodzaj i numer referencyjny dokumentu należy podać, jeżeli przesyłce towarzyszą inne dokumenty, takie jak zezwolenie CITES, zezwolenie na inwazyjne gatunki obce (IAS) lub dokument handlowy (np. numer lotniczego listu przewozowego, numer konosamentu lub numer handlowy pociągu lub pojazdu drogowego).

Rubryka I.18.

Warunki transportu: kategoria wymaganej temperatury podczas transportu produktów (temp. otoczenia, schłodzony, zamrożony). Można wybrać tylko jedną kategorię.

Rubryka I.19.

Nr kontenera/pojemnika/nr plomby: w stosownych przypadkach odpowiednie numery.

Jeżeli towary są przewożone w zamkniętych kontenerach/pojemnikach, należy podać numer kontenera/pojemnika.

Należy podać tylko numer plomby urzędowej. Urzędowa plomba oznacza, że plomba jest przymocowana do kontenera, pojazdu ciężarowego lub wagonu kolejowego pod nadzorem właściwego organu wydającego świadectwo.

Rubryka I.20.

Cel certyfikacji: należy określić cel wprowadzenia do obrotu zwierząt lub zamierzone przeznaczenie produktów zgodnie z odpowiednim świadectwem zdrowia Unii Europejskiej.

Pasza: dotyczy wyłącznie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na pasze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 (3).

Zatwierdzona jednostka: przemieszczenie zwierząt do zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka zgodnie z dyrektywą Rady 92/65/EWG (4).

Sztuczny rozród: dotyczy wyłącznie materiału biologicznego.

Hodowla/produkcja: w odniesieniu do zwierząt hodowlanych i produkcyjnych, w tym zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów hodowlanych.

Przemysł konserwowy: dotyczy przykładowo tuńczyka przeznaczonego do wykorzystania w przemyśle konserwowym.

Cyrk/wystawa: w odniesieniu do zarejestrowanych zwierząt cyrkowych i wystawowych oraz zwierząt wodnych w akwariach lub podobnych przedsiębiorstwach, które nie są przeznaczone do dalszej sprzedaży.

Opas: dotyczy wyłącznie owiec i kóz.

Dalsza obróbka: dotyczy wyłącznie produktów, które muszą być dalej przetwarzane przed wprowadzeniem ich do obrotu.

Odnowa populacji zwierząt łownych: dotyczy wyłącznie zwierząt łownych w celu odbudowy zasobów.

Spożycie przez ludzi: dotyczy wyłącznie produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, dla których to produktów przepisy Unii Europejskiej wymagają świadectwa zdrowia lub świadectwa weterynaryjnego.

Inne: przeznaczone do celów niewymienionych w innym miejscu w niniejszej klasyfikacji, w tym dla zwierząt wodnych przeznaczonych do łowisk typu „wpuść i złów”.

Zwierzęta domowe: przemieszczanie w celach handlowych do Unii psów, kotów, fretek i ptaków. W odniesieniu do ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do sklepów zoologicznych lub podobnych przedsiębiorstw do dalszej sprzedaży.

Użycie farmaceutyczne: produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego niezdatne do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009.

Kwarantanna: odnosi się do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 139/2013 (5) w przypadku ptaków innych niż drób, do dyrektywy 92/65/EWG w przypadku zwierząt mięsożernych, naczelnych i nietoperzy oraz do dyrektywy Rady 2006/88/WE (6) w przypadku zwierząt akwakultury.

Zarejestrowane koniowate: zgodnie z dyrektywą Rady 2009/156/WE (7).

Obszar przejściowy: dotyczy wyłącznie zwierząt akwakultury.

Ubój: w odniesieniu do zwierząt przeznaczonych bezpośrednio lub za pośrednictwem miejsca gromadzenia do rzeźni.

Użycie techniczne: produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego niezdatne do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009.

Próbki handlowe: zgodnie z definicją w pkt 39 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 (8).

Rubryka I.21.

Tranzyt: jedynie w odniesieniu do tranzytu zwierząt lub produktów przez Unię Europejską z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub z jednej części państwa trzeciego do innej części tego samego państwa trzeciego. Należy podać nazwę i kod ISO państwa trzeciego przeznaczenia.

Rubryka I.22.

Rynek wewnętrzny: w odniesieniu do wszystkich przesyłek przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej.

Przywóz ostateczny: wariant ten należy stosować jedynie w przypadku przesyłek, które mają zostać objęte procedurą celną „dopuszczenie do obrotu” w Unii Europejskiej.

W przypadku niektórych zwierząt (na przykład zarejestrowanych koniowatych) należy wybrać tylko jeden z następujących wariantów:

Powtórne wprowadzanie: wariant ten należy stosować wyłącznie w odniesieniu do zwierząt dopuszczonych do powtórnego wprowadzenia, takich jak zarejestrowane konie do udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych ponownie wprowadzanych do Unii Europejskiej po ich czasowym wywozie.

Tymczasowe przyjęcie: wariant ten należy stosować wyłącznie w odniesieniu do wprowadzania zwierząt dopuszczonych do tymczasowego przyjęcia na terytorium Unii Europejskiej, takich jak zarejestrowane konie, na okres krótszy niż 90 dni.

Rubryka I.23.

Łączna liczba opakowań: liczba skrzyń, klatek lub boksów, w których przewożone są zwierzęta, liczba pojemników kriogenicznych do materiału biologicznego lub liczba opakowań dla produktów. W przypadku przesyłek luzem rubryka ta jest nieobowiązkowa.

Rubryka I.24.

Ilość:

 

W przypadku zwierząt: łączne pogłowie lub liczba pojemników wyrażona w jednostkach.

 

W przypadku materiału biologicznego: łączna liczba pojemników wyrażona w jednostkach.

 

W przypadku produktów i zwierząt wodnych, z wyjątkiem ryb ozdobnych: całkowita masa brutto i netto w kilogramach.

Całkowita masa netto: jest ona zdefiniowana jako masa samego produktu bez bezpośrednich pojemników i opakowań.

Całkowita masa brutto: masa całkowita w kilogramach. Jest ona zdefiniowana jako łączna masa produktów oraz bezpośrednich pojemników wraz z całym opakowaniem, lecz z wyłączeniem kontenerów transportowych i innego wyposażenia transportowego.

Rubryka I.25.

Opis towarów: należy podać odpowiedni kod systemu zharmonizowanego (kod HS) oraz tytuł określony przez Światową Organizację Celną, jak określono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (9). Ten opis celny uzupełnia się, w razie potrzeby, dodatkowymi informacjami wymaganymi do klasyfikacji zwierząt lub produktów pod względem weterynaryjnym. Ponadto należy podać wszelkie szczególne wymagania dotyczące zwierząt lub charakteru/przetwarzania produktów określone w odpowiednim unijnym wzorze świadectwa zdrowia lub świadectwa weterynaryjnego.

Strefa: w przypadku zwierząt lub produktów, na które ma wpływ utworzenie zatwierdzonych stref lub enklaw zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Należy wskazać strefy lub obszary produkcyjne (na przykład w przypadku małży) opublikowane w unijnych wykazach zatwierdzonych zakładów.

W przypadku zwierząt: gatunek, rasa lub kategoria, metoda identyfikacji, numer identyfikacyjny, wiek, płeć, liczba lub masa netto oraz badanie.

W przypadku materiału biologicznego: data pozyskania lub produkcji, numer zatwierdzenia centrum lub zespołu, oznakowanie pojemnika oraz ilość. Ponadto w odniesieniu do zwierząt dawców – gatunek, rasa lub kategoria oraz oznakowanie.

W przypadku produktów: gatunek, rodzaje produktów, rodzaj obróbki, numer zatwierdzenia zakładu wraz z kodem ISO państwa (rzeźnia, zakład przetwórczy, chłodnia), liczba opakowań, rodzaj opakowania, numer partii, masa netto i konsument finalny (tj. produkty pakowane są z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego).

Gatunek: nazwa systematyczna lub określona zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Rodzaj opakowania: należy wskazać rodzaj opakowania zgodnie z definicją podaną w zaleceniu nr 21 (10) UN/CEFACT (Centrum Narodów Zjednoczonych ds. Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu).

Część II: Zaświadczenie

Część tę wypełnia urzędowy lekarz weterynarii lub urzędowy inspektor.

Rubryka II.

Informacje dot. zdrowia: proszę wypełnić tę część zgodnie ze szczególnymi wymogami zdrowotnymi Unii Europejskiej dotyczącymi gatunków zwierząt lub charakteru produktów, jak określono w umowach o równoważności zawartych z niektórymi państwami trzecimi lub w innych przepisach Unii Europejskiej, np. przepisach dotyczących certyfikacji.

W przypadku gdy dla przesyłki nie ma żadnych poświadczeń zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego, całą tę sekcję należy wykreślić lub unieważnić lub w ogóle jej nie zamieszczać zgodnie z przypisami w części II szczególnych świadectw zdrowia Unii Europejskiej.

Rubryka II.a.

Nr referencyjny świadectwa: ten sam kod referencyjny co w rubryce I.2.

Rubryka II.b.

Nr referencyjny IMSOC: ten sam kod referencyjny co w rubryce I.2.a.

Urzędnik certyfikujący:

Urzędowy lekarz weterynarii lub urzędowy inspektor określony w stosownych przepisach Unii Europejskiej: imię i nazwisko wielkimi literami, kwalifikacje i tytuł, w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny i oryginalna pieczęć właściwego organu oraz data podpisania.


(1)  Wykaz nazw państw i przypisanych im kodów znajduje się pod adresem: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).

(4)  Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 139/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (Dz.U. L 47 z 20.2.2013, s. 1).

(6)  Dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14).

(7)  Dyrektywa Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(10)  Najnowsza wersja: zmiana 9. załączników V i VI opublikowana pod adresem: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.html.


ZAŁĄCZNIK III

WZORY ŚWIADECTW URZĘDOWYCH NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU ZWIERZĄT I TOWARÓW PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

CZĘŚĆ I

ROZDZIAŁ A: WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU ŻYWYCH MAŁŻY, SZKARŁUPNI, OSŁONIC I ŚLIMAKÓW MORSKICH

Image 4 Tekst z obrazka Image 5 Tekst z obrazka Image 6 Tekst z obrazka Image 7 Tekst z obrazka Image 8 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ B: DODATKOWY WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA PRZETWORZONYCH MAŁŻY NALEŻĄCYCH DO GATUNKU ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

Image 9 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ II

ROZDZIAŁ A: WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA

Image 10 Tekst z obrazka Image 11 Tekst z obrazka Image 12 Tekst z obrazka Image 13 Tekst z obrazka Image 14 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ B: WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA ZŁOWIONYCH PRZEZ STATKI PŁYWAJĄCE POD BANDERĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO I PRZEKAZANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH Z PRZECHOWYWANIEM LUB BEZ

Image 15 Tekst z obrazka Image 16 Tekst z obrazka Image 17 Tekst z obrazka Image 18 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ C: WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO, KTÓRE MA BYĆ PODPISANE PRZEZ KAPITANA, TOWARZYSZĄCEGO ZAMROŻONYM PRODUKTOM RYBOŁÓWSTWA WPROWADZANYM DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU BEZPOŚREDNIO ZE STATKU ZAMRAŻALNI, STATKU CHŁODNI LUB STATKU PRZETWÓRNI

Image 19 Tekst z obrazka Image 20 Tekst z obrazka Image 21 Tekst z obrazka Image 22 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ III

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU SCHŁODZONYCH, ZAMROŻONYCH LUB PRZYGOTOWANYCH ŻABICH UDEK PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image 23 Tekst z obrazka Image 24 Tekst z obrazka Image 25 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ IV

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU SCHŁODZONYCH, ZAMROŻONYCH, POZBAWIONYCH SKORUP, GOTOWANYCH, PRZYGOTOWANYCH LUB KONSERWOWANYCH ŚLIMAKÓW PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image 26 Tekst z obrazka Image 27 Tekst z obrazka Image 28 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ V

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU WYTOPIONYCH TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH I SKWARKÓW PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image 29 Tekst z obrazka Image 30 Tekst z obrazka Image 31 Tekst z obrazka Image 32 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ VI

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU ŻELATYNY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image 33 Tekst z obrazka Image 34 Tekst z obrazka Image 35 Tekst z obrazka Image 36 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ VII

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU KOLAGENU PRZEZNACZONEGO DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image 37 Tekst z obrazka Image 38 Tekst z obrazka Image 39 Tekst z obrazka Image 40 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ VIII

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU SUROWCÓW DO PRODUKCJI ŻELATYNY I KOLAGENU PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image 41 Tekst z obrazka Image 42 Tekst z obrazka Image 43 Tekst z obrazka Image 44 Tekst z obrazka Image 45 Tekst z obrazka Image 46 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ IX

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU PODDANYCH OBRÓBCE SUROWCÓW DO PRODUKCJI ŻELATYNY I KOLAGENU PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image 47 Tekst z obrazka Image 48 Tekst z obrazka Image 49 Tekst z obrazka Image 50 Tekst z obrazka Image 51 Tekst z obrazka Image 52 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ X

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU MIODU I INNYCH PRODUKTÓW PSZCZELICH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image 53 Tekst z obrazka Image 54 Tekst z obrazka Image 55 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ XI

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU WYSOKO PRZETWORZONYCH: SIARCZANU CHONDROITYNY, KWASU HIALURONOWEGO, INNYCH PRODUKTÓW Z HYDROLIZOWANYCH CHRZĄSTEK, CHITOZANU, GLUKOZAMINY, PODPUSZCZKI, KARUKU I AMINOKWASÓW PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image 56 Tekst z obrazka Image 57 Tekst z obrazka Image 58 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ XII

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU MIĘSA GADÓW PRZEZNACZONEGO DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image 59 Tekst z obrazka Image 60 Tekst z obrazka Image 61 Tekst z obrazka Image 62 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ XIII

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU OWADÓW PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image 63 Tekst z obrazka Image 64 Tekst z obrazka Image 65 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ XIV

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU INNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI I NIEOBJĘTYCH ART. 7–25 ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2019/628

Image 66 Tekst z obrazka Image 67 Tekst z obrazka Image 68 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ XV

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU KIEŁKÓW I NASION PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI KIEŁKÓW

Image 69 Tekst z obrazka Image 70 Tekst z obrazka Image 71 Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK IV

WZORY ŚWIADECTW URZĘDOWYCH W PRZYPADKU BADANIA PRZEDUBOJOWEGO NA TERENIE GOSPODARSTWA POCHODZENIA

Część I: WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA ŻYWYCH ZWIERZĄT

Image 72 Tekst z obrazka

Część II: WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA DROBIU PRZEZNACZONEGO DO PRODUKCJI „FOIE GRAS” I DROBIU PATROSZONEGO Z OPÓŹNIENIEM

Image 73 Tekst z obrazka

Część III: WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA ZWIERZĄT DZIKICH UTRZYMYWANYCH W WARUNKACH FERMOWYCH PODDAWANYCH UBOJOWI W GOSPODARSTWIE POCHODZENIA

Image 74 Tekst z obrazka

Część IV: WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA ZWIERZĄT DZIKICH UTRZYMYWANYCH W WARUNKACH FERMOWYCH PODDANYCH UBOJOWI W GOSPODARSTWIE zgodnie z sekcją III pkt 3a załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004

Image 75 Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK V

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO W PRZYPADKU UBOJU Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ ZGODNIE Z ART. 4 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2019/624 (1)

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO W PRZYPADKU UBOJU Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

Image 76 Tekst z obrazka

(1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 1).


ZAŁĄCZNIK VI

TABELA KORELACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 32

Rozporządzenie (UE) nr 211/2013

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1

Art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (ii)

Art. 2

Art. 2 ust. 2

Art. 3

Art. 27

Art. 4

Art. 5

Załącznik

Załącznik III część XV


Top