EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0294

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/294 z dnia 18 lutego 2019 r. ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia zwierząt stosowanego przy takim przywozie (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 1059) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/1059

OJ L 48, 20.2.2019, p. 41–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Uchylony przez 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/294/oj

20.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/41


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/294

z dnia 18 lutego 2019 r.

ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia zwierząt stosowanego przy takim przywozie

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 1059)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 17 ust. 2 akapit pierwszy formuła wprowadzająca i lit. b), art. 17 ust. 3 lit. a) i art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 92/65/EWG określa wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel niektórymi zwierzętami oraz ich przywóz do Unii. Przewiduje ona, że warunki przywozu psów, kotów i fretek mają być przynajmniej równoważne stosownym warunkom przewidzianym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (2).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 stanowi, że gdy liczba psów, kotów lub fretek przemieszczanych jednocześnie w celach niehandlowych jest większa niż pięć, te zwierzęta domowe muszą spełniać wymogi dotyczące zdrowia zwierząt określone w dyrektywie 92/65/EWG dla odnośnych gatunków, z wyjątkiem niektórych kategorii zwierząt, dla których w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 przewidziano odstępstwo pod pewnymi warunkami.

(3)

Dyrektywa 92/65/EWG stanowi, że psy, koty i fretki mają być przywożone do Unii jedynie z takiego państwa trzeciego, które znajduje się w wykazie sporządzonym zgodnie z procedurą, o której mowa w tej dyrektywie. Ponadto zwierzętom tym musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem sporządzonym według procedury, o której mowa w tej dyrektywie.

(4)

W decyzji wykonawczej Komisji 2013/519/UE (3) ustanowiono wspólny wzór świadectwa zdrowia dla przywozu do Unii psów, kotów i fretek oraz przewidziano, że terytoria i państwa trzecie, z których one pochodzą, oraz inne terytoria i państwa trzecie, przez które przewozi się je tranzytem, muszą być wymienione w załączniku I do decyzji Komisji 2004/211/WE (4), w części 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2010 (5) lub w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013 (6).

(5)

Ponieważ w dniu 1 października 2018 r. decyzja 2004/211/WE została uchylona i zastąpiona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/659 (7), należy odwoływać się do wykazu państw trzecich i części terytoriów państw trzecich na potrzeby wprowadzania do Unii przesyłek koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych zamieszczonego w załączniku I do tego rozporządzenia. Należy jednak wyjaśnić, że przywóz psów, kotów i fretek z państw trzecich wymienionych w tym załączniku powinien być dozwolony tylko pod warunkiem, że dane państwo trzecie jest wymienione w wykazie bez wskazania ograniczenia czasowego w kolumnie 16 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/659.

(6)

Niniejsza decyzja powinna zatem stanowić, że przywóz psów, kotów lub fretek do Unii jest dozwolony jedynie z terytoriów i państw trzecich wymienionych w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010, w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 lub wymienionych bez ograniczenia czasowego w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/659.

(7)

Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 stanowi, że psy, koty i fretki nie mogą być przemieszczane do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego innego niż wymienione w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013, chyba że zostały poddane badaniu poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania, które spełnia wymagania dotyczące ważności określone w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 576/2013.

(8)

Wymagania te obejmują obowiązek wykonania tego badania w laboratorium zatwierdzonym zgodnie z decyzją Rady 2000/258/WE (8), która przewiduje, że Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) w Nancy we Francji (od dnia 1 lipca 2010 r. włączona do Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – ANSES) ma oceniać laboratoria w państwach członkowskich i w państwach trzecich w celu przyznania im upoważnień do prowadzenia testów serologicznych służących monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie u psów, kotów i fretek.

(9)

Wspólny wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu do Unii psów, kotów i fretek przewidziany w części 1 załącznika do decyzji wykonawczej 2013/519/UE ma również zastosowanie do przywozu psów, kotów i fretek przeznaczonych do jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG. Ponieważ szczepienia przeciw wściekliźnie mogły nie być stosowane w przypadku tych zwierząt, niniejsza decyzja powinna stanowić, że przywóz do Unii psów, kotów lub fretek przeznaczonych do jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG jest dozwolony wyłącznie z terytoriów i państw trzecich wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013.

(10)

W dyrektywie Rady 96/93/WE (9) określono zasady, których należy przestrzegać przy wydawaniu świadectw wymaganych przez prawo weterynaryjne w celu zapobiegania przypadkom wydawania świadectw fałszywych lub wprowadzających w błąd. Należy dopilnować, aby reguły i zasady co najmniej równoważne regułom i zasadom ustanowionym we wspomnianej dyrektywie były stosowane przez urzędowych lekarzy weterynarii państw trzecich przy wydawaniu świadectw zdrowia.

(11)

W wyniku obowiązkowego przeglądu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1152/2011 (10) Komisja przyjęła ponadto rozporządzenie delegowane (UE) 2018/772 (11) określające między innymi przepisy dotyczące klasyfikacji państw członkowskich lub ich części pod kątem ich uprawnienia do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów. Rozporządzenie to uchyliło rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2018 r.

Wykaz państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/772, uwzględniający całość lub część ich terytorium zamieszczony jest w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/878 (12). Odniesienia do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1152/2011 we wzorze świadectwa zdrowia należy zatem zastąpić odniesieniami do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/878.

(12)

W niniejszej decyzji powinno się zatem ustanowić nowy wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów lub fretek do Unii, oraz wspólny wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu tych zwierząt do Unii. Należy zatem uchylić decyzję 2013/519/UE.

(13)

Aby uniknąć zakłóceń w przywozie do Unii przesyłek psów, kotów lub fretek, należy ustanowić okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2019 r., w którym pod pewnymi warunkami dozwolone będzie stosowanie wzoru świadectwa zdrowia zwierząt wydanego zgodnie z przepisami Unii mającymi zastosowanie przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wykaz terytoriów lub państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów lub fretek zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG

1.   Przesyłki psów, kotów lub fretek, które podlegają przepisom dyrektywy 92/65/EWG, mogą być przywożone do Unii wyłącznie pod warunkiem że terytoria lub państwa trzecie, z których pochodzą, oraz wszystkie terytoria lub państwa trzecie, przez które przewozi się je tranzytem, figurują w jednym z wykazów zawartych w:

a)

części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010;

b)

załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013;

c)

załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/659, z wyjątkiem tych państw trzecich, dla których w kolumnie 16 tabeli w tym załączniku wskazano ograniczenie czasowe.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 przesyłki psów, kotów lub fretek przeznaczone do jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG mogą być przywożone do Unii wyłącznie pod warunkiem że terytoria lub państwa trzecie, z których pochodzą, oraz wszystkie terytoria lub państwa trzecie, przez które przewozi się je tranzytem, figurują w wykazie, o którym mowa w ust. 1 lit. b).

Artykuł 2

Świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu z terytoriów lub państw trzecich

Państwa członkowskie zezwalają wyłącznie na przywóz psów, kotów i fretek, które spełniają następujące warunki:

a)

towarzyszy im świadectwo zdrowia zwierząt sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w części 1 załącznika oraz wypełnione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z notami wyjaśniającymi zawartymi w części 2 załącznika;

b)

spełniają wymogi świadectwa zdrowia zwierząt, o którym mowa w lit. a), w odniesieniu do terytoriów lub państw trzecich, z których pochodzą, oraz wszystkich terytoriów lub państw trzecich, przez które przewozi się je tranzytem i o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), b) i c).

Artykuł 3

Uchylenie

Decyzja wykonawcza 2013/519/UE traci moc.

Odesłania do decyzji wykonawczej 2013/519/UE należy traktować jako odesłania do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Przepisy przejściowe

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2019 r. państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Unii psów, kotów lub fretek, którym towarzyszy świadectwo zdrowia wydane nie później niż w dniu 30 listopada 2019 r. zgodnie ze wzorem określonym w części 1 załącznika do decyzji wykonawczej 2013/519/UE.

Artykuł 5

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2019 r.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/519/UE z dnia 21 października 2013 r. ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia stosowanego przy takim przywozie (Dz.U. L 281 z 23.10.2013, s. 20).

(4)  Decyzja Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni oraz zmieniająca decyzje 93/195/EWG i 94/63/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 109).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/659 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych (Dz.U. L 110 z 30.4.2018, s. 1).

(8)  Decyzja Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określająca specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (Dz.U. L 79 z 30.3.2000, s. 40).

(9)  Dyrektywa Rady 96/93/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie certyfikacji zwierząt i produktów zwierzęcych (Dz.U. L 13 z 16.1.1997, s. 28).

(10)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (Dz.U. L 296 z 15.11.2011, s. 6).

(11)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/772 z dnia 21 listopada 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 w odniesieniu do profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1152/2011 (Dz.U. L 130 z 28.5.2018, s. 1).

(12)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/878 z dnia 18 czerwca 2018 r. przyjmujące wykaz państw członkowskich lub części terytoriów państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 w odniesieniu do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (Dz.U. L 155 z 19.6.2018, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ 1

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu do Unii psów, kotów i fretek

Image 1 Tekst z obrazka Image 2 Tekst z obrazka Image 3 Tekst z obrazka Image 4 Tekst z obrazka Image 5 Tekst z obrazka

CZĘŚĆ 2

Noty wyjaśniające do wypełniania świadectw zdrowia zwierząt

a)

Jeżeli w świadectwie przewidziano pozostawienie stosownych stwierdzeń i skreślenie niewłaściwych, te niewłaściwe stwierdzenia mogą zostać przekreślone, opatrzone parafą i pieczęcią przez urzędowego lekarza weterynarii lub całkowicie wykreślone ze świadectwa.

b)

Oryginał każdego świadectwa składa się z pojedynczego arkusza papieru lub, w przypadku obszerniejszego tekstu, musi mieć taką formę, aby wszystkie wymagane arkusze papieru stanowiły integralną, niepodzielną całość.

c)

Świadectwo należy sporządzić przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym znajduje się punkt kontroli granicznej, przez który przesyłka wprowadzana jest na terytorium Unii, oraz państwa członkowskiego przeznaczenia. Wspomniane państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na sporządzenie świadectwa w języku urzędowym lub językach urzędowych innego państwa członkowskiego, w razie potrzeby wraz z jego urzędowym tłumaczeniem.

d)

Jeżeli dla celów identyfikacji poszczególnych części przesyłki (wykaz w pkt I.28 wzoru świadectwa zdrowia zwierząt) do świadectwa dołączone są dodatkowe arkusze papieru lub dokumenty potwierdzające, te arkusze lub dokumenty traktowane są jako integralna część oryginału danego świadectwa, pod warunkiem złożenia podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii na każdej ze stron.

e)

W przypadku gdy świadectwo, włączając dodatkowe arkusze lub dokumenty, o których mowa w lit. d), składa się z więcej niż jednej strony, wszystkie strony muszą być ponumerowane (numer strony z całkowitej liczby stron) na dole strony, oraz muszą być opatrzone na górze strony numerem referencyjnym świadectwa nadanym przez właściwy organ.

f)

Oryginał świadectwa wypełnia i podpisuje urzędowy lekarz weterynarii terytorium lub państwa trzeciego wywozu. Właściwy organ terytorium lub państwa trzeciego wywozu zapewnia przestrzeganie reguł i zasad dotyczących certyfikacji równoważnych z regułami i zasadami określonymi w dyrektywie 96/93/WE.

g)

Kolor podpisu musi się różnić od koloru druku. Ten sam wymóg dotyczy także pieczęci innych niż pieczęci tłoczone lub znaki wodne.

h)

Numer referencyjny świadectwa, o którym mowa w rubrykach I.2 oraz II.a, zostaje wydany przez właściwy organ terytorium lub państwa trzeciego wywozu.


Top