EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0319

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/319 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do świadectw zdrowia przy przywozie do Unii w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/595

OJ L 61, 28.2.2019, p. 1–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/319/oj

28.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/319

z dnia 6 lutego 2019 r.

zmieniające załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do świadectw zdrowia przy przywozie do Unii w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 23 akapit pierwszy i art. 23a formuła wprowadzająca i lit. m),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (2), w szczególności jego art. 42 ust. 2 formuła wprowadzająca, lit. d) i ostatni akapit,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania pasażowalnym encefalopatiom gąbczastym (TSE) oraz ich kontroli i zwalczania u bydła, owiec i kóz. Rozporządzenie to ma zastosowanie do produkcji oraz wprowadzania do obrotu żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, a w pewnych określonych przypadkach – do ich wywozu. Rozporządzenie to stanowi również podstawę prawną dla określonej w decyzji Komisji 2007/453/WE (3) klasyfikacji państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ich statusem w odniesieniu do gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) jako te o nieznacznym ryzyku BSE, te o kontrolowanym ryzyku BSE oraz te o nieokreślonym ryzyku BSE.

(2)

W załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określono wymogi w zakresie przywozu do Unii żywych zwierząt, zarodków, komórek jajowych i produktów pochodzenia zwierzęcego. W szczególności w rozdziale B tego załącznika określono warunki przywozu bydła, które uwzględniają status BSE krajów trzecich lub regionów. Ponadto w rozdziale D tego załącznika określono wymogi dotyczące zapewniania poświadczenia dotyczącego ryzyka związanego z TSE w świadectwie zdrowia wymaganego na potrzeby przywozu do Unii niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, w tym między innymi przetworzonego białka zwierzęcego.

(3)

W rozdziale B załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1396 (4), zawarto wymóg, że żywe bydło przywożone do Unii nie mogło być narażone na kontakt z przypadkami BSE lub ich trzodą. Biorąc pod uwagę fakt, że główną drogą zakażenia BSE jest zakażenie poprzez pasze zanieczyszczone prionem BSE, wymóg ten powinien zostać zmieniony tak, by stanowił, że żywe bydło przywożone do Unii nie może być przypadkami BSE lub ich trzodą. Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział B załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(4)

Rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 ustanowiono przepisy dotyczące ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych w celu zapobieżenia zagrożeniu stwarzanemu przez te produkty dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz zminimalizowania tego zagrożenia. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 (5) określono środki wykonawcze do przepisów dotyczących zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009, w tym określone wymogi dotyczące przywozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych z krajów trzecich.

(5)

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wymieniono pewne definicje, które mają być stosowane do celów tego rozporządzenia. Art. 31 rozporządzenia (UE) nr 142/2011 stanowi, że do przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, przeznaczonych do przywozu do UE lub tranzytu przez jej terytorium, dołącza się świadectwa zdrowia i deklaracje zgodne ze wzorami przedstawionymi w załączniku XV do tego rozporządzenia.

(6)

W art. 11.4.13 pkt 1 Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt („kodeks OIE”) (6) zaleca się, aby mączka mięsno-kostna i skwarki pochodzące od przeżuwaczy, zdefiniowane w kodeksie OIE, a także towary zawierające takie produkty, które pochodzą z państw lub stref o statusie nieznacznego ryzyka BSE, w którym wystąpił rodzimy przypadek BSE, były wprowadzane do obrotu międzynarodowego jedynie wówczas, gdy produkty te zostały pozyskane od bydła urodzonego po dniu skutecznego wprowadzenia w życie w danym kraju zakazu skarmiania przeżuwaczy mączką mięsno-kostną i skwarkami pochodzącymi od przeżuwaczy, określonego w kodeksie OIE. W pkt 2 tego artykułu zaleca się, aby mączka mięsno-kostna i skwarki pochodzące od przeżuwaczy, zdefiniowane w kodeksie OIE, a także towary zawierające takie produkty nie były wprowadzane do obrotu międzynarodowego, jeżeli pochodzą z państw lub stref o statusie kontrolowanego lub nieokreślonego ryzyka BSE.

(7)

Kodeks OIE definiuje mączkę mięsno-kostną jako stałe produkty białkowe uzyskane przy przetwarzaniu tkanek zwierzęcych, w tym wszelkie pośrednie produkty białkowe inne niż peptydy o masie cząsteczkowej poniżej 10 000 daltonów i aminokwasy. W związku z tym mączka mięsno-kostna zgodnie z definicją zawartą w kodeksie OIE obejmuje zarówno definicję mączki mięsno-kostnej określoną w pkt 27 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, jak i definicję przetworzonego białka zwierzęcego zawartą w pkt 5 tego załącznika.

(8)

Zgodnie z art. 41 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 przywóz do Unii mączki mięsno-kostnej zgodnie z definicją zawartą w przepisach unijnych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy przyjęte zostały przepisy wykonawcze określające warunki takiego przywozu. Ponieważ nie przyjęto takich przepisów wykonawczych, przywóz do Unii mączki mięsno-kostnej pochodzącej z materiału kategorii 1 lub kategorii 2 nie jest obecnie dozwolony. Przywóz do Unii przetworzonego białka zwierzęcego zgodnie z definicją zawartą w przepisach unijnych może mieć jednak miejsce z zastrzeżeniem przestrzegania warunków przywozu w odniesieniu do TSE określonych w rozdziale D sekcja B załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 oraz warunków przywozu przetworzonego białka zwierzęcego określonych w rozporządzeniu (UE) nr 142/2011.

(9)

W celu dostosowania warunków dotyczących TSE na potrzeby przywozu do Unii określonych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 do zaleceń zawartych w rozdziale kodeksu OIE poświęconym BSE należy wprowadzić zmiany w rozdziale D sekcja B załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, aby wymóg określony w tej sekcji uwzględniał zalecenia zawarte w art. 11.4.13 kodeksu OIE. Jednak ze względu na to, że stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od przeżuwaczy do produkcji karmy dla zwierząt domowych jest dozwolone w Unii, aby nie stosować dyskryminacji wobec przywozu w porównaniu do produkcji w Unii Europejskiej, nie należy przestrzegać zaleceń zawartych w art. 11.4.13 kodeksu OIE w przypadku przywozu karmy dla zwierząt domowych zawierającej przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy, pod warunkiem że karma taka jest przetwarzana i etykietowana zgodnie z przepisami unijnymi.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział D sekcja B załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(11)

Produkty pochodzenia zwierzęcego mogą podlegać wymogowi zgłoszenia jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, zawartemu w prawie unijnym lub decyzji wydanej przez podmiot odpowiedzialny. Gdy podmiot zdecyduje, że produkty pochodzenia zwierzęcego należy zadeklarować jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, decyzja taka jest nieodwracalna. Takie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są wyłączone z wykorzystania do spożycia przez ludzi. Niektóre produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego mają te same kody celne Nomenklatury scalonej (CN) co produkty zwierzęce przeznaczone do spożycia przez ludzi, które są określone w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (7). Do celów klasyfikacji w ramach kodów celnych CN organy celne w państwach członkowskich muszą być w stanie wyraźnie rozróżnić produkty, które są zdatne do spożycia przez ludzi, od tych, które nie są zdatne do spożycia przez ludzi. Aby uniknąć niejasności do celów tej klasyfikacji, gwarancje zdrowotne, o których mowa w świadectwach przywozowych nieprzetworzonych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, powinny doprecyzować, że chociaż produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego uzyskiwane są z produktów pochodzenia zwierzęcego zdatnych do spożycia przez ludzi na wcześniejszym etapie, obecnie są one sklasyfikowane jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które są na stałe wyłączone z łańcucha żywnościowego. Należy zatem odpowiednio zmienić wzory świadectw weterynaryjnych określone w rozdziałach 3(D), 3(F) i 8 załącznika XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

(12)

Ponadto poświadczenie dotyczące TSE we wzorach świadectw na potrzeby przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego określonych w rozdziałach 1, 1a, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E), 3(F), 4(B), 4(C), 4(D), 6(B), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 i 18 załącznika XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 powinno zostać zmienione, aby uwzględnić wymogi określone w rozdziale D załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 630/2013 (8), rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1396 oraz niniejszym rozporządzeniem.

(13)

Zgodnie z warunkami przywozu przetworzonego białka zwierzęcego, o których mowa we wzorze świadectwa zdrowia określonym w rozdziale 1 załącznika XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, w przetworzonych białkach zwierzęcych przywożonych z krajów trzecich nie może być krwi pochodzącej od przeżuwaczy. Nowe poświadczenie TSE określone w pkt II.7 tego wzoru świadectwa zdrowia, zmienionego niniejszym rozporządzeniem, przewiduje jednak odpowiednie gwarancje w celu złagodzenia ryzyka TSE w takich produktach. W związku z tym sformułowanie „inne niż przeżuwacze” należy skreślić we wszystkich wzorach świadectw zdrowia określonych w załączniku XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, które mają zostać zmienione niniejszym rozporządzeniem.

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozdziały 1, 1a, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E), 3(F), 4(B), 4(C), 4(D), 6(B), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 i 18 załącznika XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

(15)

Ponadto przesyłkom zawierającym produkty pośrednie przeznaczone do produkcji produktów kosmetycznych oraz farmaceutycznych, gdy są one zgłaszane w punkcie kontroli granicznej do celów kontroli weterynaryjnej, musi towarzyszyć deklaracja wypełniona zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale 20 załącznika XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. Produkty pośrednie mogą składać się z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub je zawierać. Obowiązujący wzór deklaracji wskazuje jedynie ograniczoną liczbę odpowiednich kodów HS, które mają być stosowane przez podmiot do zgłaszania produktu organom celnym w państwach członkowskich. Nie jest możliwe określenie z wyprzedzeniem wyczerpującego wykazu kodów HS we wzorze deklaracji, który obejmowałby wszystkie kombinacje produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w produktach pośrednich. Należy zatem zastąpić istniejące kody HS, tak aby osoba odpowiedzialna za przesyłkę mogła zgłaszać produkty pośrednie do punktu kontroli granicznej za pomocą odpowiednich kodów HS zgodnie z decyzją Komisji 2007/275/WE (9). Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział 20 załącznika XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

(16)

Aby uniknąć wszelkich zakłóceń handlu, w niniejszym rozporządzeniu należy określić okres przejściowy, podczas którego towary, których dotyczą zmiany wprowadzone do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, nadal powinny być dopuszczone do przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium, pod warunkiem że towary te spełniają wymagania określone w rozporządzeniu (UE) nr 142/2011 w brzmieniu przed ich zmianą niniejszym rozporządzeniem.

(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku XV do rozporządzenia (UE) 142/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 r. przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, którym towarzyszy odpowiednio wypełnione i podpisane świadectwo zdrowia zgodne z odpowiednim wzorem świadectwa zdrowia określonym w rozdziałach 1, 1a, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E), 3(F), 4(B), 4(C), 4(D), 6(B), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 i 18 załącznika XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w brzmieniu obowiązującym przed zmianami przewidzianymi w art. 2 niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, deklaracja, która została należycie wypełniona i podpisana zgodnie ze wzorem deklaracji zamieszczonym w rozdziale 20 tego załącznika w wersji obowiązującej przed zmianami przewidzianymi w art. 2 niniejszego rozporządzenia, są nadal dopuszczone do przywozu do Unii i tranzytu przez Unię, pod warunkiem że takie świadectwa zdrowia lub deklaracje zostały należycie wypełnione i podpisane nie później niż w dniu 31 lipca 2019 r.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.

(2)  Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.

(3)  Decyzja Komisji 2007/453/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 84).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1396 z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 225 z 19.8.2016, s. 76).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

(6)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(7)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 630/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 60).

(9)  Decyzja Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w rozdziale B:

(i)

sekcja A lit. b) formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„b)

zwierzęta zostały zidentyfikowane przez stały system identyfikacji pozwalający na ustalenie ich pochodzenia od danej matki lub stada oraz nie są następującym bydłem:”;

(ii)

sekcja B lit. b) formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„b)

zwierzęta zostały zidentyfikowane przez stały system identyfikacji pozwalający na ustalenie ich pochodzenia od danej matki lub stada oraz nie są następującym bydłem:”;

(iii)

sekcja C lit. c) formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„c)

zwierzęta zostały zidentyfikowane przez stały system identyfikacji pozwalający na ustalenie ich pochodzenia od danej matki lub stada oraz nie są następującym bydłem:”;

2)

w rozdziale D sekcja B otrzymuje brzmienie:

„SEKCJA B

Wymogi dotyczące świadectwa zdrowia

1.

Przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego, o których mowa w sekcji A, odbywa się na podstawie świadectwa zdrowia zwierząt uzupełnionego następującym poświadczeniem:

a)

produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny:

(i)

nie zawiera ani nie został uzyskany z materiału szczególnego ryzyka zdefiniowanego w pkt 1 załącznika V do niniejszego rozporządzenia; oraz

(ii)

nie zawiera ani nie został uzyskany z mięsa oddzielonego mechanicznie uzyskanego z kości bydła, owiec ani kóz, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwierzęta, z których uzyskany został produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny, urodziły się, były nieprzerwanie chowane i zostały poddane ubojowi w państwie lub regionie sklasyfikowanym zgodnie z decyzją 2007/453/WE jako państwo lub region o znikomym ryzyku BSE, w którym nie wystąpiły rodzime przypadki BSE; oraz

(iii)

został uzyskany ze zwierząt, które nie zostały uśmiercone po uprzednim ogłuszeniu poprzez uszkodzenie tkanek ośrodkowego układu nerwowego przy użyciu wydłużonego, cienkiego narzędzia wprowadzanego do jamy czaszkowej lub przez wprowadzenie gazu do jamy czaszkowej, z wyjątkiem zwierząt, które urodziły się, były nieprzerwanie chowane i zostały poddane ubojowi w państwie lub regionie sklasyfikowanym zgodnie z decyzją 2007/453/WE jako państwo lub region o znikomym ryzyku BSE;

lub

b)

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne nie zawierają ani nie zostały uzyskane z materiału bydlęcego, owczego ani koziego innego niż materiał pochodzący od zwierząt, które urodziły się, były nieprzerwanie chowane i zostały poddane ubojowi w państwie lub regionie sklasyfikowanym zgodnie z decyzją 2007/453/WE jako państwo lub region o znikomym ryzyku występowania BSE.

2.

Oprócz wymogów określonych w pkt 1 niniejszej sekcji przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, o których mowa w sekcji A lit. d) i f), odbywa się na podstawie świadectwa zdrowia uzupełnionego następującym poświadczeniem:

a)

produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny pochodzą z państwa lub regionu, które są sklasyfikowane jako państwo lub region o znikomym ryzyku BSE zgodnie z decyzją 2007/453/WE i w których nie odnotowano żadnego rodzimego przypadku BSE;

lub

b)

produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny pochodzą z państwa lub regionu, które są sklasyfikowane jako państwo lub region o znikomym ryzyku BSE zgodnie z decyzją 2007/453/WE i w których odnotowano rodzimy przypadek BSE, a produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny pochodzą od zwierząt, które urodziły się po terminie skutecznego wejścia w życie w danym państwie lub regionie zakazu skarmiania przeżuwaczy mączką mięsno-kostną i skwarkami pochodzącymi od przeżuwaczy, zdefiniowanymi w Kodeksie zdrowia zwierząt lądowych OIE.

Na zasadzie odstępstwa od poprzedniego ustępu poświadczenie, o którym mowa w lit. a) i b), nie jest wymagane w przypadku przywozu przetworzonej karmy dla zwierząt domowych, która jest pakowana i etykietowana zgodnie z przepisami unijnymi.

3.

Oprócz wymogów określonych w pkt 1 i 2 niniejszej sekcji przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, o których mowa w sekcji A, zawierających mleko lub produkty mleczne pochodzenia owczego lub koziego i przeznaczonych na paszę odbywa się na podstawie świadectwa zdrowia uzupełnionego następującym poświadczeniem:

a)

owce i kozy, od których uzyskano te produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne, były utrzymywane nieprzerwanie od urodzenia w państwie, w którym spełnione są następujące warunki:

(i)

trzęsawka klasyczna podlega obowiązkowi zgłaszania;

(ii)

uruchomiono system rozpowszechniania informacji, nadzoru i monitorowania;

(iii)

w stosunku do gospodarstw utrzymujących owce lub kozy stosuje się urzędowe ograniczenia w przypadku podejrzenia obecności TSE lub potwierdzenia obecności trzęsawki klasycznej;

(iv)

owce i kozy zakażone trzęsawką klasyczną podlegają uśmierceniu i całkowitemu zniszczeniu;

(v)

przez okres przynajmniej siedmiu poprzednich lat w całym państwie jest wprowadzony i skutecznie egzekwowany zakaz karmienia owiec i kóz mączką mięsno-kostną lub skwarkami pochodzącymi od przeżuwaczy, zdefiniowanymi w Kodeksie zdrowia zwierząt lądowych OIE;

b)

mleko i produkty mleczne pochodzenia owczego lub koziego pochodzą z gospodarstw, w których nie wprowadzono urzędowych ograniczeń ze względu na podejrzenie obecności TSE;

c)

mleko i produkty mleczne pochodzenia owczego lub koziego pochodzą z gospodarstw, w których przez okres przynajmniej siedmiu poprzednich lat nie zdiagnozowano żadnego przypadku trzęsawki klasycznej lub w których, w następstwie potwierdzenia przypadku trzęsawki klasycznej:

(i)

wszystkie kozy i owce w gospodarstwie poddano uśmierceniu i zniszczeniu lub ubojowi z wyjątkiem tryków hodowlanych o genotypie ARR/ARR, maciorek hodowlanych posiadających co najmniej jeden allel ARR, a nieposiadających allelu VRQ oraz innych owiec posiadających przynajmniej jeden allel ARR;

lub

(ii)

wszystkie zwierzęta, u których potwierdzono trzęsawkę klasyczną, poddano uśmierceniu i zniszczeniu, a gospodarstwo było przez okres przynajmniej dwóch lat od dnia potwierdzenia ostatniego przypadku trzęsawki klasycznej poddane intensywnemu monitorowaniu TSE, w tym badaniom na obecność TSE z wynikiem negatywnym zgodnym z metodami laboratoryjnymi określonymi w załączniku X rozdział C pkt 3.2, w odniesieniu do wszystkich niżej wymienionych zwierząt powyżej 18 miesiąca życia oprócz owiec o genotypie ARR/ARR:

zwierzęta poddane ubojowi w celu spożycia przez ludzi; oraz

zwierzęta, które padły lub zostały uśmiercone w gospodarstwie, ale których nie uśmiercono w ramach kampanii zwalczania choroby.”.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

rozdziały 1–3(F) otrzymują brzmienie:

„ROZDZIAŁ 1

Świadectwo zdrowia

Dla przetworzonego białka zwierzęcego innego niż pochodzące od owadów gospodarskich i nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, w tym dla mieszanek i produktów innych niż karma dla zwierząt domowych, zawierających takie białko, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 1 Tekst z obrazka Image 2 Tekst z obrazka Image 3 Tekst z obrazka Image 4 Tekst z obrazka Image 5 Tekst z obrazka Image 6 Tekst z obrazka Image 7 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ 1a

Świadectwo zdrowia

Dla przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich i nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, w tym dla mieszanek i produktów innych niż karma dla zwierząt domowych, zawierających takie białko, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 8 Tekst z obrazka Image 9 Tekst z obrazka Image 10 Tekst z obrazka Image 11 Tekst z obrazka Image 12 Tekst z obrazka Image 13 Tekst z obrazka Image 14 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ 2(A)

Świadectwo zdrowia

Dla mleka, produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 15 Tekst z obrazka Image 16 Tekst z obrazka Image 17 Tekst z obrazka Image 18 Tekst z obrazka Image 19 Tekst z obrazka Image 20 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ 2(B)

Świadectwo zdrowia

Dla siary i produktów z siary pochodzenia bydlęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 21 Tekst z obrazka Image 22 Tekst z obrazka Image 23 Tekst z obrazka Image 24 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ 3(A)

Świadectwo zdrowia

Dla karmy dla zwierząt domowych w puszkach na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 25 Tekst z obrazka Image 26 Tekst z obrazka Image 27 Tekst z obrazka Image 28 Tekst z obrazka Image 29 Tekst z obrazka

(ROZDZIAŁ 3(B)

Świadectwo zdrowia

Dla przetworzonej karmy dla zwierząt domowych innej niż karma dla zwierząt domowych w puszkach, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 30 Tekst z obrazka Image 31 Tekst z obrazka Image 32 Tekst z obrazka Image 33 Tekst z obrazka Image 34 Tekst z obrazka Image 35 Tekst z obrazka Image 36 Tekst z obrazka Image 37 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ 3(C)

Świadectwo zdrowia

Dla gryzaków dla psów na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 38 Tekst z obrazka Image 39 Tekst z obrazka Image 40 Tekst z obrazka Image 41 Tekst z obrazka Image 42 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ 3(D)

Świadectwo zdrowia

Dla surowej karmy dla zwierząt domowych przeznaczonej do sprzedaży bezpośredniej oraz dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do żywienia zwierząt futerkowych, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 43 Tekst z obrazka Image 44 Tekst z obrazka Image 45 Tekst z obrazka Image 46 Tekst z obrazka Image 47 Tekst z obrazka Image 48 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ 3(E)

Świadectwo zdrowia

Dla dodatków smakowych do wykorzystania w produkcji karmy dla zwierząt domowych, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 49 Tekst z obrazka Image 50 Tekst z obrazka Image 51 Tekst z obrazka Image 52 Tekst z obrazka Image 53 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ 3(F)

Świadectwo zdrowia

Dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (3) przeznaczonych do produkcji karmy dla zwierząt domowych, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 54 Tekst z obrazka Image 55 Tekst z obrazka Image 56 Tekst z obrazka Image 57 Tekst z obrazka Image 58 Tekst z obrazka Image 59 Tekst z obrazka Image 60 Tekst z obrazka ”;

2)

rozdziały 4(B)–4(D) otrzymują brzmienie:

„ROZDZIAŁ 4(B)

Świadectwo zdrowia

Dla produktów z krwi nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, które można wykorzystać jako materiał paszowy, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 61 Tekst z obrazka Image 62 Tekst z obrazka Image 63 Tekst z obrazka Image 64 Tekst z obrazka Image 65 Tekst z obrazka Image 66 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ 4(C)

Świadectwo zdrowia

Dla niepoddanych obróbce produktów z krwi, z wyłączeniem krwi zwierząt koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania produktów pochodnych do zastosowań poza łańcuchem paszowym dla zwierząt gospodarskich, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 67 Tekst z obrazka Image 68 Tekst z obrazka Image 69 Tekst z obrazka Image 70 Tekst z obrazka Image 71 Tekst z obrazka Image 72 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ 4(D)

Świadectwo zdrowia

Dla poddanych obróbce produktów z krwi, z wyłączeniem krwi zwierząt koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania produktów pochodnych do zastosowań poza łańcuchem paszowym dla zwierząt gospodarskich, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 73 Tekst z obrazka Image 74 Tekst z obrazka Image 75 Tekst z obrazka Image 76 Tekst z obrazka Image 77 Tekst z obrazka ”;

3)

rozdział 6(B) otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ 6(B)

Świadectwo zdrowia

Dla trofeów myśliwskich lub innych preparatów pochodzących od ptaków i zwierząt kopytnych składających się z całych części anatomicznych, które nie zostały poddane obróbce, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 78 Tekst z obrazka Image 79 Tekst z obrazka Image 80 Tekst z obrazka Image 81 Tekst z obrazka Image 82 Tekst z obrazka ”;

4)

rozdział 8 otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ 8

Świadectwo zdrowia

Dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do stosowania poza łańcuchem paszowym lub w charakterze próbek handlowych (2), na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 83 Tekst z obrazka Image 84 Tekst z obrazka Image 85 Tekst z obrazka Image 86 Tekst z obrazka Image 87 Tekst z obrazka Image 88 Tekst z obrazka Image 89 Tekst z obrazka Image 90 Tekst z obrazka ”;

5)

rozdziały 10(A), 10(B), 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„ROZDZIAŁ 10(A)

Świadectwo zdrowia

Dla tłuszczów wytopionych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi do wykorzystania jako materiał paszowy, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 91 Tekst z obrazka Image 92 Tekst z obrazka Image 93 Tekst z obrazka Image 94 Tekst z obrazka Image 95 Tekst z obrazka Image 96 Tekst z obrazka Image 97 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ 10(B)

Świadectwo zdrowia

Dla tłuszczów wytopionych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi do niektórych zastosowań poza łańcuchem paszowym, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 98 Tekst z obrazka Image 99 Tekst z obrazka Image 100 Tekst z obrazka Image 101 Tekst z obrazka Image 102 Tekst z obrazka Image 103 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ 11

Świadectwo zdrowia

Dla żelatyny i kolagenu nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, do wykorzystania jako materiał paszowy lub poza łańcuchem paszowym, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 104 Tekst z obrazka Image 105 Tekst z obrazka Image 106 Tekst z obrazka Image 107 Tekst z obrazka Image 108 Tekst z obrazka Image 109 Tekst z obrazka

ROZDZIAŁ 12

Świadectwo zdrowia

Dla hydrolizatu białkowego, fosforanu diwapniowego i fosforanu triwapniowego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, do wykorzystania jako materiał paszowy lub poza łańcuchem paszowym, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 110 Tekst z obrazka Image 111 Tekst z obrazka Image 112 Tekst z obrazka Image 113 Tekst z obrazka Image 114 Tekst z obrazka Image 115 Tekst z obrazka Image 116 Tekst z obrazka ”;

6)

rozdział 18 otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ 18

Świadectwo zdrowia

Dla rogów i produktów z rogów (z wyjątkiem mączki z rogu) oraz kopyt i produktów z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) przeznaczonych do produkcji nawozów organicznych i polepszaczy gleby, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image 117 Tekst z obrazka Image 118 Tekst z obrazka Image 119 Tekst z obrazka Image 120 Tekst z obrazka ”;

7)

rozdział 20 otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ 20

Wzór deklaracji

Deklaracja na potrzeby przywozu z państw trzecich oraz tranzytu (2) przez terytorium Unii Europejskiej produktów pośrednich do wykorzystania w produkcji produktów leczniczych, weterynaryjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych do celów medycznych i weterynaryjnych, wyrobów medycznych aktywnego osadzania, wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro, odczynników laboratoryjnych i produktów kosmetycznych

Image 121 Tekst z obrazka Image 122 Tekst z obrazka Image 123 Tekst z obrazka Image 124 Tekst z obrazka Image 125 Tekst z obrazka ”.

Top