Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0834

Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

COM/2018/834 final

Bruksela, dnia 5.12.2018

COM(2018) 834 final

2018/0427(NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

W dniu 29 marca 2017 r. na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej Zjednoczone Królestwo notyfikowało Radzie Europejskiej swój zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej Unia negocjuje z występującym państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia (Umowę o wystąpieniu), uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią. Umowa o wystąpieniu jest zawierana w imieniu Unii przez Radę, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

W następstwie notyfikacji Rada Europejska (art. 50) przyjęła wytyczne w dniu 29 kwietnia 2017 r. W świetle tych wytycznych w dniu 22 maja 2017 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy ze Zjednoczonym Królestwem, określającej warunki jego wystąpienia z Unii Europejskiej i z Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, oraz przyjęła wytyczne negocjacyjne dotyczące tych negocjacji. W dniu 15 grudnia 2017 r. Rada Europejska przyjęła wytyczne, które uzupełniają wytyczne z dnia 29 kwietnia 2017 r. oraz określają zasady i warunki dotyczące wszelkich postanowień przejściowych, po czym w dniu 29 stycznia 2018 r. Rada przyjęła uzupełniające wytyczne negocjacyjne.

Negocjacje prowadzono w świetle wyżej wymienionych wytycznych Rady Europejskiej i zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi wydanymi przez Radę, a także z należytym uwzględnieniem rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r., 3 października 2017 r., 13 grudnia 2017 r. i 14 marca 2018 r.

Negocjacje zakończono i parafowano na szczeblu głównych negocjatorów w dniu 14 listopada 2018 r.

Umowa w sprawie przyszłych stosunków między Unią a Zjednoczonym Królestwem może zostać zawarta dopiero wtedy, gdy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim. Zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej konieczne jest jednak, aby umowa określająca warunki wystąpienia uwzględniała ramy przyszłych stosunków z Unią. Podczas negocjacji na podstawie art. 50 TUE osiągnięto ogólne porozumienie ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie ram przyszłych stosunków. Porozumienie zawarto w deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, zatwierdzonej przez Radę Europejską w dniu 25 listopada 2018 r. 1  

Spójność z innymi politykami Unii

Umowa o wystąpieniu jest w pełni zgodna z postanowieniami Traktatów i zachowuje integralność i autonomię porządku prawnego Unii. Propaguje wartości, cele i interesy Unii, jak również zapewnia spójność, skuteczność i ciągłość jej polityki oraz działań. W szczególności art. 4 Umowy o wystąpieniu określa metody i zasady odnoszące się do skutków, wdrożenia i stosowania umowy, zapewniające takie same skutki prawne przepisów prawa Unii mających zastosowanie na mocy Umowy o wystąpieniu w Zjednoczonym Królestwie, jakie wywołują w Unii i jej państwach członkowskich.

Prawa podstawowe

Zgodnie z art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty. Ponadto prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych państwom członkowskim, stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa.

Te prawa, wolności i zasady są w pełni zachowane i chronione w Unii po wystąpieniu z niej Zjednoczonego Królestwa. Umowa o wystąpieniu zapewnia ponadto, aby w każdym przypadku, gdy przywoływane są przepisy lub pojęcia prawa Unii, były one interpretowane i stosowane przy użyciu metod i ogólnych zasad wykładni mających zastosowanie w Unii, w tym wykładni spójnej z Kartą praw podstawowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku części Umowy dotyczącej praw obywateli, która w dużej mierze opiera się na prawie Unii.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Zjednoczone Królestwo notyfikowało zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej. W związku z tym podstawę prawną zawarcia Umowy o wystąpieniu stanowi art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej stosuje się także do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Umowa o wystąpieniu jest zawierana w imieniu Unii przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną, po uzyskaniu zgody Parlament Europejskiego.

Proporcjonalność

Umowa o wystąpieniu rozstrzyga wszystkie kwestie dotyczące wystąpienia oraz jasno określa warunki oraz czas trwania okresu przejściowego. Umowa o wystąpieniu jest adekwatna i proporcjonalna do celu, jakim jest zapewnienie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Wybór instrumentu

Zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej warunki wystąpienia muszą zostać określone w umowie między występującym państwem a Unią; zawarcie takiej umowy następuje na mocy decyzji Rady.

3.WPŁYW NA BUDŻET

Ponieważ Umowa o wystąpieniu zapewnia, aby Unia i Zjednoczone Królestwo przestrzegały zobowiązań finansowych wynikających z całego okresu członkostwa Zjednoczonego Królestwa w Unii, jedyny wpływ Umowy o wystąpieniu na budżet Unii wynika z ustanowienia Wspólnego Komitetu złożonego z przedstawicieli Unii i Zjednoczonego Królestwa. Wspólny Komitet będzie między innymi nadzorował i ułatwiał wdrażanie i stosowanie Umowy o wystąpieniu. Wspólny Komitet będzie się zbierał co najmniej raz w roku na wniosek dowolnej ze stron. Ponadto wystąpić mogą również koszty związane z możliwym wszczęciem postępowania arbitrażowego w ramach przewidzianego Umową rozstrzygania sporów. W przypadku przedłużenia okresu przejściowego Zjednoczone Królestwo wniesie wkład do budżetu Unii za ten nowy okres i wkład ten będzie traktowany jak dochody ogólne. W ocenie skutków finansowych regulacji, załączonej do niniejszego wniosku, przedstawiono dodatkowe szczegóły dotyczące szacunkowego wpływu finansowego na budżet Unii.

4.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Tytuł II części szóstej Umowy o wystąpieniu przewiduje ustanowienie Wspólnego Komitetu, który będzie stale monitorował wdrażanie i stosowanie tej Umowy. W skład Wspólnego Komitetu wchodzą przedstawiciele Unii i przedstawiciele Zjednoczonego Królestwa, którzy będą się zbierać co najmniej raz w roku, będą nadzorować i ułatwiać wdrażanie i stosowanie Umowy, podejmować decyzje w sprawie zadań specjalnych komitetów i nadzorować ich prace, a także wprowadzać zmiany do Umowy w przypadkach wyraźnie przewidzianych w samej Umowie. Wspólny Komitet może podejmować decyzje i wydawać zalecenia wyłącznie w drodze porozumienia między Unią i Zjednoczonym Królestwem. W żadnym razie nie może ograniczać procesu podejmowania decyzji na szczeblu Unii. Unia i Zjednoczone Królestwo mogą, za pośrednictwem Wspólnego Komitetu, podjąć decyzję o wprowadzeniu pewnych zmian do Umowy, ale wyłącznie w przypadkach wyraźnie przewidzianych w Umowie. Kiedy Strony zatwierdzą taką decyzję, musi ona być zgodna z ich stosownymi obowiązującymi wymogami i procedurami.

Pod nadzorem Wspólnego Komitetu działać będą następujące specjalne komitety, tzn. jeden podkomitet do każdej z głównych części Umowy o wystąpieniu:

a)komitet do spraw praw obywatelskich;

b)komitet do spraw innych postanowień dotyczących wystąpienia;

c)komitet do spraw związanych z wykonaniem Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej;

d)komitet do spraw związanych z wykonaniem Protokołu dotyczącego stref suwerennych na Cyprze;

e)komitet do spraw związanych z wykonaniem Protokołu w sprawie Gibraltaru; oraz

f)komitet ds. postanowień finansowych.

Wniosek przewiduje również, że Wspólny Komitet pełnić będzie rolę w rozstrzyganiu sporów, o którym mowa w tytule III części szóstej Umowy o wystąpieniu.

Wdrożenie i stosowanie Umowy o wystąpieniu w Unii

Zgodnie z art. 216 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej umowy zawarte przez Unię wiążą instytucje Unii i państwa członkowskie. Wdrożenie i stosowanie Umowy o wystąpieniu w Unii powinno odbywać się przy pełnym poszanowaniu podziału zadań między Unią i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz między różnymi instytucjami Unii, z drugiej strony. Na podstawie zadań określonych w art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej głównie na Komisji spoczywać będzie obowiązek występowania w imieniu Unii i Euratomu. W niektórych przypadkach, zgodnie z pełnioną przez Radę funkcją określania polityki przewidzianą w art. 16 ust. 1 TUE, w imieniu Unii i Euratomu występować będzie Rada.

Przykładowo w przypadkach, w których Umowa stanowi, że Unia przedstawia Zjednoczonemu Królestwu określone informacje lub notyfikacje, co do zasady powinna to czynić w imieniu Unii Komisja, w razie potrzeby na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie bądź inne instytucje, właściwe organy lub jednostki organizacyjne Unii. Powyższe ma zastosowanie w szczególności do następujących postanowień Umowy:

a)art. 18 ust. 1 lit. c): notyfikacja przez Unię, że problemy techniczne uniemożliwiają państwu przyjmującemu zarejestrowanie wniosku albo wydanie zaświadczenia o złożeniu wniosku, o którym mowa w lit. b) tego artykułu;

b)art. 33 ust. 2: notyfikacja przez Unię daty wejścia w życie umów, o których mowa w art. 33 ust. 1;

c)art. 36 ust. 1: informacje, jakie Unia ma przedstawić Zjednoczonemu Królestwu, na temat nowych lub zmieniających odnośnych aktów prawnych w zakresie zabezpieczenia społecznego;

d)art. 36 ust. 4: informacje, jakie Unia ma przedstawić Zjednoczonemu Królestwu w ramach Wspólnego Komitetu, na temat wniosków dotyczących dostosowania odpowiedniego załącznika do Umowy na użytek dostosowań do decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;

e)art. 55 ust. 3: przekazanie przez Unię Zjednoczonemu Królestwu informacji koniecznych do zarejestrowania lub przyznania w Zjednoczonym Królestwie praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 2;

f)art. 96 ust. 6: informacje przedstawione przez Unię na wniosek Zjednoczonego Królestwa w celu wypełnienia jego obowiązków w zakresie sprawozdawczości na podstawie art. 7 Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową; oraz zastosowania sankcji zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009;

g)art. 102: powiadomienie przez Unię Zjednoczonego Królestwa, gdy lokale, budynki, mienie lub aktywa Unii przestaną być w użytku służbowym, bądź zostaną usunięte ze Zjednoczonego Królestwa;

h)art. 103: powiadomienie przez Unię Zjednoczonego Królestwa o usunięciu dowolnego z archiwów Unii ze Zjednoczonego Królestwa;

i)art. 116 ust. 3: powiadomienie przez Unię organów o statusie każdej osoby, w przypadku której status ten ma znaczenie dla uprawnienia tej osoby do korzystania z przywileju lub immunitetu na mocy tego tytułu;

j)art. 119: powiadomienie przez Unię Zjednoczonego Królestwa o dacie zakończenia relokacji agencji;

k)art. 127 ust. 7 lit. b): powiadomienie przez Unię Zjednoczonego Królestwa, jeżeli podczas okresu przejściowego Zjednoczone Królestwo nie będzie uznane za państwo członkowskie do celów wymiany informacji, postępowania lub programu, których wdrażanie jest kontynuowane po zakończeniu okresu przejściowego lub które rozpoczynają się po tej dacie, oraz jeżeli taki udział wiązałby się z dostępem do informacji szczególnie chronionych związanych z bezpieczeństwem, o których wiedzę mają posiadać jedynie państwa członkowskie;

l)art. 134: informacje, jakie Unia ma przedstawić właściwym podmiotom, którym Zjednoczone Królestwo powierzyło zadania i o których przekazało Unii informacje;

m)art. 140 ust. 2 i 3; informacje, jakie Unia ma przedstawić Zjednoczonemu Królestwu, na temat kwot zobowiązań pozostających do spłaty, o których mowa w tych postanowieniach;

n)art. 142 ust. 3, 4 i 5: informacje, jakie należy przedstawić Zjednoczonemu Królestwu, na temat zobowiązań Unii na koniec 2020 r., o których mowa w tych postanowieniach;

o)art. 143 ust. 1 lit. b) i art. 143 ust. 2, 3 i 4: sprawozdania i informacje, jakie Unia ma przedstawić Zjednoczonemu Królestwu, dotyczące właściwych warunkowych zobowiązań finansowych związanych z pożyczkami na pomoc finansową, EFIS, EFZR oraz z upoważnieniem EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, o których mowa w tych postanowieniach;

p)art. 144 ust. 1: informacje, jakie Unia ma przedstawić Zjednoczonemu Królestwu, dotyczące instrumentów finansowych, objętych wykonaniem pośrednim lub bezpośrednim, finansowanych z programów WRF na lata 2014–2020 lub finansowanych w ramach wcześniejszych perspektyw finansowych;

q)art. 147 ust. 2: informacje, jakie Unia ma przedstawić Zjednoczonemu Królestwu, dotyczące zobowiązań warunkowych w związku ze sprawami sądowymi;

r)art. 148 ust. 2: informacje, jakie Unia ma przedstawić Zjednoczonemu Królestwu na podstawie tego postanowienia, dotyczące płatności po 2020 r.;

s)art. 159 ust. 2: coroczne informacje, jakie Unia ma przedstawić specjalnemu komitetowi praw obywatelskich;

t)art. 185: powiadomienie Zjednoczonego Królestwa w imieniu Unii w odniesieniu do państwa członkowskiego, które oświadczyło, zgodnie z prawem, że w okresie przejściowym państwo to nie będzie wydawać swoich obywateli na podstawie decyzji ramowej 2002/584/WSiSW.

W niektórych przypadkach Umowa o wystąpieniu wskazuje inną instytucję lub organ Unii, które mają przekazać te informacje, na przykład:

a)art. 149: zwrot przez Europejski Bank Centralny kapitału wpłaconego; lub

b)art. 150 ust. 4: zwrot przez Europejski Bank Inwestycyjny kapitału wpłaconego.

W przypadku gdy Umowa stanowi, że Unia może zdecydować o zaproszeniu Zjednoczonego Królestwa w okresie przejściowym do udziału – w drodze wyjątku – w niektórych posiedzeniach grup ekspertów bądź posiedzeniach organów lub jednostek organizacyjnych Unii (tj. art. 128 ust. 5 Umowy), bądź międzynarodowych negocjacjach i konsultacjach (art. 129 ust. 2 lit. b) i art. 130 ust. 3 Umowy), takie zaproszenie dla Zjednoczonego Królestwa powinna co do zasady wystosować Komisja w imieniu Unii. W przypadku gdy posiedzenie jest organizowane przez organy lub jednostki organizacyjne Unii, to one powinny wystosować odpowiednie zaproszenia. Takie zaproszenia mogą być wydawane tylko wówczas, gdy spełnione są warunki określone w Umowie. Komisja zamierza wydać wytyczne na ten temat, aby zapewnić spójne stosowanie wspomnianych postanowień.

W przypadku gdy Umowa stanowi, że Unia konsultuje się ze Zjednoczonym Królestwem w okresie przejściowym: takie konsultacje również powinna prowadzić Komisja w imieniu Unii. Ma to zastosowanie w szczególności do następujących postanowień Umowy: 

a)art. 128 ust. 7: spoczywający na Unii obowiązek konsultowania się ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie projektów aktów Unii, które określają konkretne organy, procedury lub dokumenty państw członkowskich lub odnoszą się do nich bezpośrednio;

b)art. 129 ust. 5: możliwość konsultowania się ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie tego postanowienia;

c)art. 130 ust. 1: spoczywający na Unii obowiązek konsultowania się ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na wodach UE i poza wodami UE na podstawie tego postanowienia;

d)art. 130 ust. 2: spoczywający na Unii obowiązek zapewnienia Zjednoczonemu Królestwu możliwości zgłoszenia uwag na podstawie tego postanowienia.

Do Komisji należeć będzie także dokonanie uzgodnień administracyjnych ze Zjednoczonym Królestwem, takich jak uzgodnienia, o których mowa w art. 134 (uzgodnienia administracyjne między audytorami Unii i Zjednoczonego Królestwa w celu ułatwienia procesu audytu) lub w art. 12 Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej (uzgodnienia administracyjne niezbędne do właściwego wdrożenia postanowień Protokołu dotyczących pomocy państwa).

Komisja będzie też występować w imieniu Unii na wszystkich etapach postępowania dotyczącego rozstrzygania sporów na podstawie tytułu III części szóstej Umowy.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Projekt wniosku Komisji w sprawie Umowy o wystąpieniu zawiera 185 artykułów podzielonych na sześć części (dalej podzielonych na tytuły i rozdziały) oraz trzy Protokoły i dziewięć załączników:

Część pierwsza (Postanowienia wspólne) zawiera postanowienia wspólne Umowy o wystąpieniu (dalej „Umowa”), w tym definicje, terytorialny zakres stosowania Umowy o wystąpieniu oraz metody i zasady odnoszące się do skuteczności, wdrożenia i stosowania Umowy.

Część druga (Prawa obywatelskie) określa postanowienia mające na celu zabezpieczenie wynikających z prawa Unii statusu i praw obywateli UE i Zjednoczonego Królestwa oraz ich rodzin, na które ma wpływ wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii. Część druga zawiera 4 tytuły: Tytuł I (Postanowienia ogólne), tytuł II (Prawa i obowiązki), tytuł III (Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego) i tytuł IV (Inne postanowienia).

Część trzecia (Postanowienia dotyczące wystąpienia) określa postanowienia dotyczące innych kwestii związanych z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii. Część trzecia zawiera 13 tytułów: Tytuł I (Towary wprowadzone do obrotu), tytuł II (Procedury celne w toku), tytuł III (Toczące się sprawy związane z podatkiem od wartości dodanej i akcyzą), tytuł IV (Własność intelektualna), tytuł V (Trwająca współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych), tytuł VI (Trwająca współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych), tytuł VII (Dane i informacje przetworzone lub uzyskane przed zakończeniem okresu przejściowego lub na podstawie niniejszej umowy), tytuł VIII (Toczące się postępowania o udzielenie zamówień publicznych i podobne postępowania), tytuł IX (Kwestie dotyczące Euratomu), tytuł X (Unijne postępowania sądowe i administracyjne), tytuł XI (Procedury współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi i Zjednoczonym Królestwem), tytuł XII (Przywileje i immunitety) oraz tytuł XIII (Inne kwestie dotyczące funkcjonowania instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii).

Część czwarta (Okres przejściowy) ustanawia okres przejściowy, w którym cały dorobek prawny UE będzie miał zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, z pewnymi wyjątkami. W okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo nie będzie już reprezentowane w instytucjach Unii, ani uczestniczyć w procesie decyzyjnym Unii. W części czwartej określono również uregulowania przejściowe mające zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do umów międzynarodowych zawartych przez Unię, przez państwa członkowskie działające w jej imieniu lub przez Unię i państwa członkowskie działające wspólnie. Zgodnie z art. 129 Zjednoczone Królestwo będzie związane zobowiązaniami wynikającymi z tych umów. Art. 130 przewiduje mechanizm konsultacji dotyczący ustalania uprawnień Zjednoczonego Królestwa do połowów w okresie przejściowym. Art. 131 zapewni zachowanie pełnych kompetencji instytucji Unii w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, w tym kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Art. 132 przewiduje możliwość przyjęcia jednej decyzji przedłużającej okres przejściowy maksymalnie o rok lub dwa lata.

Część piąta (Postanowienia finansowe) określa szczegółowe postanowienia dotyczące porozumienia finansowego, w tym szczegółowe postanowienia dotyczące elementów porozumienia finansowego, jak również zasady obliczania wartości porozumienia finansowego i sposobów płatności. Określono także ustalenia dotyczące dalszego udziału Zjednoczonego Królestwa w programach objętych obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) do czasu ich zamknięcia.

Część szósta (Postanowienia instytucjonalne i końcowe) określa zasady dotyczące spójnej wykładni i stosowania Umowy oraz ustanawia Wspólny Komitet i mechanizm rozstrzygania sporów. Część ta zawiera również nałożony na obie Strony obowiązek dołożenia wszelkich starań, aby przez zakończeniem okresu przejściowego osiągnąć porozumienie w sprawie przyszłych stosunków, a także postanowienia dotyczące wejścia w życie Umowy.

Protokół w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej i jego 10 załączników zawiera postanowienia konieczne do zapewnienia rozwiązania awaryjnego celem uniknięcia twardej granicy między Irlandią i Irlandią Północną. Postanowienia te będą miały zastosowanie, o ile i dopóki nie zastąpi ich, w całości lub w części, późniejsza umowa. Protokół ten tworzy jednolity obszar celny UE–Zjednoczone Królestwo. W ten sposób uniknie się taryf celnych, kontyngentów czy kontroli reguł pochodzenia między UE i Zjednoczonym Królestwem. Protokół przewiduje również zestaw środków zapewniających równe warunki działania dla UE i Zjednoczonego Królestwa. Protokół zapewnia ponadto, aby unijny kodeks celny, określający między innymi przepisy dotyczące dopuszczenia produktów do swobodnego obrotu w UE, miał nadal zastosowanie do Irlandii Północnej. Dzięki temu przedsiębiorstwa z Irlandii Północnej nie będą napotykać na ograniczenia przy wprowadzaniu produktów na jednolity rynek UE. Protokół przewiduje również, że Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej zapewni zgodność z pewną liczbą przepisów związanych z jednolitym rynkiem UE, które są niezbędne do uniknięcia twardej granicy; są to: przepisy dotyczące towarów, przepisy sanitarne i fitosanitarne, przepisy regulujące produkcję rolną, VAT i akcyzę oraz przepisy dotyczące pomocy państwa. Protokół zawiera także postanowienia utrzymujące jednolity rynek energii elektrycznej na wyspie Irlandii. Zgodnie z Protokołem wspólna strefa podróżowania między Irlandią i Zjednoczonym Królestwem oraz związane z tym prawa i przywileje w dalszym ciągu będą mieć zastosowanie zgodnie z prawem Unii, w szczególności do swobodnego przepływu obywateli UE. Kontynuowana będzie także współpraca Północ-Południe, w tym w dziedzinie środowiska, zdrowia, rolnictwa, transportu, edukacji i turystyki, jak również w dziedzinie energii, telekomunikacji, działalności nadawczej, rybołówstwa śródlądowego, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, szkolnictwa wyższego i sportu.

Umowa o wystąpieniu zawiera również Protokół dotyczący stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa na Cyprze (Protokół dotyczący stref suwerennych). Ponieważ stosunki między Unią a strefami suwerennymi na Cyprze mają być określone w kontekście członkostwa Republiki Cypryjskiej w Unii, Protokół dotyczący stref suwerennych ustanawia odpowiednie mechanizmy w celu osiągnięcia – po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii – celu określonego w Protokole 3 do Aktu przystąpienia Republiki Cypryjskiej do Unii. Jak zapisano we wspólnym oświadczeniu z dnia 19 czerwca 2018 r., zarówno Unia, jak i Zjednoczone Królestwo zobowiązują się do ustanowienia odpowiednich rozwiązań dla stref suwerennych „w szczególności w celu ochrony interesu Cypryjczyków, którzy mieszkają i pracują w strefach suwerennych, po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii, przy pełnym poszanowaniu praw i obowiązków wynikających z Traktatu o ustanowieniu”. Unia i Zjednoczone Królestwo uzgodniły warunki Protokołu, który nada temu skuteczność i który załączono do Umowy o wystąpieniu. Celem Protokołu jest zapewnienie, aby prawo Unii w obszarach określonych w Protokole 3 do Aktu przystąpienia Cypru w dalszym ciągu miało zastosowanie do stref suwerennych, bez zakłóceń i utraty praw, w szczególności w przypadku około 11 000 cypryjskich cywili mieszkających i pracujących na terenie stref suwerennych. Ma to zastosowanie do różnych obszarów polityki, takich jak opodatkowanie, towary, rolnictwo, rybołówstwo oraz przepisy weterynaryjne i fitosanitarne. Protokół powierza Republice Cypryjskiej odpowiedzialność za wdrożenie i egzekwowanie prawa Unii w odniesieniu do większości obszarów objętych jego zakresem, z wyłączeniem kwestii bezpieczeństwa i spraw wojskowych.

Umowa o wystąpieniu zawiera również Protokół w sprawie Gibraltaru, dotyczący specyficznych kwestii związanych z Gibraltarem, a spowodowanych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii. W wytycznych Rady Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2017 r. zapisano, że „żadne porozumienie między UE a Zjednoczonym Królestwem nie może mieć zastosowania do terytorium Gibraltaru bez porozumienia między Królestwem Hiszpanii a Zjednoczonym Królestwem”. Powtórzono to w uzupełniających wytycznych negocjacyjnych Rady z dnia 29 stycznia 2018 r. oraz w wytycznych Rady Europejskiej z dnia 14 marca 2018 r. W oświadczeniu włączonym do protokołu obrad Rady Europejskiej z dnia 25 listopada 2018 r. zawarto następującą deklarację Rady Europejskiej i Komisji: „Po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Gibraltar nie będzie uwzględniany w zakresie terytorialnym umów, które będą zawierane między Unią a Zjednoczonym Królestwem. Nie wyklucza to jednak możliwości posiadania odrębnych umów między Unią a Zjednoczonym Królestwem w odniesieniu do Gibraltaru. Bez uszczerbku dla kompetencji Unii i w pełnym poszanowaniu integralności terytorialnej jej państw członkowskich, jak gwarantuje art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, te odrębne umowy będą wymagały uprzedniej zgody Królestwa Hiszpanii. Z tej samej okazji Rada Europejska i Komisja wydały ponadto oświadczenie interpretacyjne dotyczące art. 184 Umowy o wystąpieniu i terytorialnego zakresu stosowania przyszłych umów.

Negocjacje dwustronne między Hiszpanią a Zjednoczonym Królestwem zostały obecnie zakończone. Protokół odnoszący się do tych uzgodnień dwustronnych jest załączony do Umowy o wystąpieniu. Protokół ten stanowi pakiet dwustronnych protokołów ustaleń między Hiszpanią a Zjednoczonym Królestwem w odniesieniu do Gibraltaru. Dotyczy on współpracy dwustronnej w zakresie praw obywatelskich, wyrobów tytoniowych i innych produktów, ochrony środowiska oraz policji i organów celnych, a także porozumienia dwustronnego w odniesieniu do opodatkowania i ochrony interesów finansowych. Jeżeli chodzi o prawa obywatelskie, Protokół ustanawia podstawy współpracy administracyjnej między właściwymi organami w celu wdrożenia Umowy o wystąpieniu w odniesieniu do osób mieszkających na terenie Gibraltaru, zwłaszcza pracowników przygranicznych. W odniesieniu do prawa transportu lotniczego ustanawia możliwość – w przypadku porozumienia między Hiszpanią i Zjednoczonym Królestwem w sprawie korzystania z portu lotniczego na Gibraltarze – stosowania do Gibraltaru w okresie przejściowym prawodawstwa Unii, które wcześniej nie miało tam zastosowania. W kwestiach podatkowych i w zakresie ochrony interesów finansowych Protokół ustanawia podstawy współpracy administracyjnej między właściwymi organami w celu osiągnięcia pełnej przejrzystości w kwestiach podatkowych oraz w celu zwalczania oszustw, przemytu i prania pieniędzy. Zjednoczone Królestwo zobowiązuje się też do przestrzegania na Gibraltarze norm międzynarodowych w tej dziedzinie. Jeżeli chodzi o wyroby tytoniowe, Zjednoczone Królestwo zobowiązuje się do ratyfikowania niektórych konwencji w odniesieniu do Gibraltaru oraz do wprowadzenia przed dniem 30 czerwca 2020 r. systemu identyfikowalności oraz środków ochrony dotyczących wyrobów tytoniowych. W odniesieniu do alkoholu i benzyny Zjednoczone Królestwo zobowiązuje się do zapewnienia na Gibraltarze systemu podatkowego, który ma na celu zapobieganie oszustwom. W obszarach ochrony środowiska i rybołówstwa oraz współpracy policji i organów celnych Protokół ustanawia podstawy współpracy administracyjnej między właściwymi organami. Powołany zostaje także specjalny komitet, którego zadaniem będzie nadzorowanie stosowania omawianego Protokołu.

Umowa zawiera również następujące załączniki:

·załącznik I dotyczący koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

·załącznik II dotyczący przepisów prawa Unii, o których mowa w art. 41 ust. 4;

·załącznik III dotyczący terminów określonych dla sytuacji lub procedur celnych, o których mowa w art. 49 ust. 1;

·załącznik IV zawierający wykaz sieci, systemów informacyjnych i baz danych, o których mowa w art. 50, 53, 99 i 100;

·załącznik V dotyczący Euratomu;

·załącznik VI zawierający wykaz procedur współpracy administracyjnej, o których mowa w art. 98;

·załącznik VII zawierający wykaz aktów / przepisów, o których mowa w art. 128 ust. 6;

·załącznik VIII dotyczący regulaminu Wspólnego Komitetu i specjalnych komitetów;

·załącznik IX zawierający regulamin rozstrzygania sporów.

Umowa wchodzi w życie w dniu 30 marca 2019 r.

2018/0427 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 50 ust. 2,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Zgodnie z decyzją Rady nr (UE, Euratom)... w dniu .... podpisano Umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (zwaną dalej „Umową”).

(2)Umowa ta powinna zostać zatwierdzona w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

(3)Wszelkie odniesienia do Unii w niniejszej decyzji należy rozumieć jako obejmujące Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

(4)W dniu wejścia w życie Umowy, w wyniku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, automatycznie wygasają mandaty wszystkich członków instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii mianowanych, powołanych lub wybranych w związku z członkostwem Zjednoczonego Królestwa w Unii.

(5)Należy określić zasady reprezentowania Unii we Wspólnym Komitecie ustanowionym Umową. W przypadku gdy Wspólny Komitet na mocy Umowy posiada uprawnienia do przyjmowania aktów mających skutki prawne, w tym w celu zmiany innych niż istotne elementów Umowy, stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii we Wspólnym Komitecie, ustala się zgodnie z procedurą określoną w art. 218 ust. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(6)W przypadku gdyby Unia miała zająć we Wspólnym Komitecie stanowisko odnoszące się do przedłużenia okresu przejściowego lub przeglądu Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, Rada będzie działać zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej. Wszelkie decyzje w sprawie przedłużenia okresu przejściowego uwzględniać będą wypełnienie obowiązków wynikających z Umowy, w tym z jej Protokołów.

(7)W każdym przypadku gdy od Unii wymagane jest działanie w celu przestrzegania postanowień Umowy, takie działanie ma być podjęte zgodnie z postanowieniami Traktatów i przy poszanowaniu ograniczeń kompetencji powierzonych każdej instytucji. Do obowiązków Komisji należy zatem przekazywanie Zjednoczonemu Królestwu informacji lub notyfikacji wymaganych w Umowie, z wyjątkiem przypadków, w których Umowa wskazuje inne instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii, a także konsultowanie się ze Zjednoczonym Królestwem w określonych sprawach, zapraszanie przedstawicieli Zjednoczonego Królestwa do udziału jako część delegacji Unii w konsultacjach i negocjacjach międzynarodowych lub do reprezentowania Unii przed organem arbitrażowym, w przypadku gdy spór przekazano do arbitrażu, zgodnie z art. 170 Umowy. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy, o której mowa w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Komisja powinna informować Radę o wszelkich takich sporach. Z tego samego względu do Komisji powinno należeć dokonanie uzgodnień administracyjnych ze Zjednoczonym Królestwem, takich jak uzgodnienia, o których mowa w art. 134 Umowy.

(8)W oświadczeniu włączonym do protokołu posiedzenia Rady z dnia 29 stycznia 2018 r. Komisja zapowiedziała, że po konsultacji z Radą wyda wytyczne dotyczące spójnego stosowania art. 128 ust. 5 Umowy.

(9)Na podstawie art. 129 ust. 4 Umowy w okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo może negocjować, podpisywać i ratyfikować umowy międzynarodowe w imieniu własnym w obszarach należących do wyłącznej kompetencji Unii, pod warunkiem że takie umowy nie wejdą w życie ani nie będą stosowane w okresie przejściowym, chyba że Unia wyrazi na to zgodę. Konieczne jest określenie warunków i procedur udzielania takiej zgody. Zważywszy na polityczne znaczenie decyzji w sprawie wyrażenia zgody właściwe jest przekazanie Radzie uprawnień do ich przyjmowania w drodze aktów wykonawczych, na wniosek Komisji.

(10)W odrębnych protokołach Umowy zawarto postanowienia dotyczące szczególnej sytuacji Irlandii / Irlandii Północnej, stref suwerennych na Cyprze oraz Gibraltaru. Z uwagi na ewentualną potrzebę Irlandii, Republiki Cypryjskiej i Królestwa Hiszpanii przystąpienia do dwustronnych porozumień ze Zjednoczonym Królestwem, na ile może to być konieczne do zapewnienia należytego funkcjonowania uzgodnień przewidzianych w tych protokołach, konieczne jest określenie warunków i procedur udzielania zezwoleń tym państwom członkowskim na negocjowanie i zawieranie takich dwustronnych porozumień, jeżeli dotyczą one obszarów należących do wyłącznej kompetencji Unii. Zważywszy na polityczne znaczenie decyzji w sprawie udzielenia takiego zezwolenia właściwe jest przekazanie Radzie uprawnień do ich przyjmowania w drodze aktów wykonawczych, na wniosek Komisji.

(11)Art. 18 ust. 1 i 4 Umowy nakłada na przyjmujące państwo członkowskie obowiązek wydania obywatelom Zjednoczonego Królestwa, członkom ich rodzin i innym osobom objętym zakresem tytułu II części drugiej Umowy dokumentu poświadczającego ich status pobytu zgodnie z Umową. Art. 26 Umowy nakłada na państwo członkowskie miejsca pracy obowiązek wydania obywatelom Zjednoczonego Królestwa, którzy posiadają prawa jako pracownicy przygraniczni na podstawie Umowy, dokumentu poświadczającego ich status pracownika przygranicznego na podstawie Umowy. Aby zapewnić jednolite warunki wykonania tych postanowień w Unii, w celu ułatwienia uznawania takich dokumentów, w szczególności przez organy kontroli granicznej, oraz w celu zapobiegania fałszerstwu i podrabianiu za pomocą zaawansowanych zabezpieczeń, należy przekazać Komisji uprawnienia wykonawcze do ustanowienia okresu ważności i formatu, w tym specyfikacji technicznych, a także wspólnego oświadczenia, jakie dokumenty wydane na podstawie art. 18 i 26 Umowy powinny zawierać, wskazującego, że zostały wydane zgodnie z Umową. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 2 . W tym celu Komisję wspomaga komitet ustanowiony w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95 3 . W razie potrzeby takie akty wykonawcze mogą być chronione przy pomocy wszelkich właściwych środków, aby zapobiec ryzyku podrabiania i fałszerstwa. W takim przypadku należy je udostępniać jedynie wyznaczonym przez państwa członkowskie podmiotom odpowiedzialnym za druk oraz osobom odpowiednio upoważnionym przez państwa członkowskie lub Komisję. Takie akty wykonawcze powinny pozostawać bez uszczerbku dla wszelkich specjalnych uzgodnień, jakie Irlandia może na mocy Umowy dokonać ze Zjednoczonym Królestwem w odniesieniu do przepływu osób we wspólnej strefie podróżowania.

(12)Art. 4 ust. 1 i art. 13 załącznika 3 do Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej stanowi, że Unia określa wzór świadectwa przewozowego A. UK. oraz uwagi wyjaśniające, a także wzór etykiety umieszczanej na przesyłkach pocztowych, o których mowa w tych artykułach. Takie wzory są konieczne do stosowania jako dowód w postaci dokumentu, że dany towar wchodzi w zakres załącznika 2 do Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej. W tym celu należy przekazać Komisji uprawnienia wykonawcze do określenia formatu tych wzorów oraz uwag wyjaśniających, w tym specyfikacji technicznych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011. W tym celu Komisję wspomaga Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony w art. 285 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 4 .

(13)Zgodnie z art. 50 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej Zjednoczone Królestwo nie bierze udziału w dyskusjach Rady dotyczących niniejszej decyzji ani w jej przyjęciu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym w imieniu Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej zatwierdza się Umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (zwaną dalej „Umową”).

Wszelkie odniesienia do Unii w niniejszej decyzji rozumie się jako odniesienia obejmujące Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

Artykuł 2

1.Komisja reprezentuje Unię we Wspólnym Komitecie i w jego specjalnych komitetach, przewidzianych w art. 164 i 165 Umowy, a także we wszystkich przyszłych specjalnych komitetach, które mogą zostać powołane zgodnie z art. 164 ust. 2 lit. b).

1.1.Irlandia, Republika Cypryjska i Królestwo Hiszpanii mogą wnioskować o to, aby przedstawicielowi Komisji towarzyszył odpowiednio:

a)przedstawiciel Irlandii na posiedzeniach specjalnego komitetu do spraw związanych z wykonaniem Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej;

b)przedstawiciel Republiki Cypryjskiej na posiedzeniach specjalnego komitetu do spraw związanych z wykonaniem Protokołu dotyczącego stref suwerennych na Cyprze;

c)przedstawiciel Królestwa Hiszpanii na posiedzeniach specjalnego komitetu do spraw związanych z wykonaniem Protokołu w sprawie Gibraltaru.

2.Komisja zapewnia, aby informować Radę o harmonogramie posiedzeń i porządku obrad, o których mowa w art. 164 ust. 2, art. 165 ust. 2 i 4 i załączniku VIII, z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić konieczne informacje, konsultacje i proces decyzyjny w Radzie. Rada jest też informowana o wynikach posiedzeń Wspólnego Komitetu.

3.W okresie pierwszych pięciu lat od wejścia w życie Umowy Komisja co roku składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dotyczące wdrożenia i stosowania Umowy, w szczególności jej części drugiej.

Artykuł 3

1.Rada może zezwolić Zjednoczonemu Królestwu na wyrażenie, w imieniu własnym, zgody na to, aby wiążące były dla niego zobowiązania wynikające z umowy międzynarodowej, która ma wejść w życie lub ma być stosowana w okresie przejściowym, w obszarach należących do wyłącznej kompetencji Unii. Takie zezwolenie może zostać udzielone tylko pod warunkiem, że:

a)Zjednoczone Królestwo wykazało szczególne zainteresowanie wejściem w życie lub stosowaniem danej umowy międzynarodowej już w okresie przejściowym;

b)dana umowa międzynarodowa jest zgodna z prawem Unii mającym zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z art. 127 Umowy i z zobowiązaniami, o których mowa w art. 129 ust. 1 Umowy; oraz

c)wejście w życie lub stosowanie danej umowy międzynarodowej w okresie przejściowym nie będzie zagrażać osiągnięciu jakiegokolwiek celu działań zewnętrznych Unii w danym obszarze, ani nie zaszkodzi interesom Unii.

2.Zezwolenie udzielone na podstawie ust. 1 może być uzależnione od włączenia do danej umowy międzynarodowej lub wyłączenia z niej dowolnych postanowień, bądź od zawieszenia stosowania dowolnych postanowień tej umowy, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia spójności z warunkami określonymi w ust. 1.

3.Zjednoczone Królestwo powiadamia Komisję o swoim zamiarze wyrażenia, w imieniu własnym, zgody na to, aby wiążące były dla niego zobowiązania wynikające z umowy międzynarodowej, która ma wejść w życie lub ma być stosowana w okresie przejściowym, w obszarach należących do wyłącznej kompetencji Unii. Komisja niezwłocznie informuje Radę o powiadomieniu przez Zjednoczone Królestwo, że zamierza ono wyrazić, w imieniu własnym, zgodę na to, aby wiążące były dla niego zobowiązania wynikające z danej umowy międzynarodowej.

4.Rada przyjmuje decyzje, o których mowa w ust. 1, w drodze aktów wykonawczych, na wniosek Komisji. Wniosek Komisji zawiera ocenę spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1. Jeżeli informacje przekazane przez Zjednoczone Królestwo nie wystarczą do dokonania takiej oceny, Komisja może zwrócić się o dodatkowe informacje.

5.Rada informuje Parlament Europejski o wszelkich decyzjach podjętych na podstawie ust. 1.

Artykuł 4

1.Na należycie uzasadniony wniosek Irlandii, Republiki Cypryjskiej lub Królestwa Hiszpanii Rada może zezwolić tym państwom członkowskim na negocjowanie umów dwustronnych ze Zjednoczonym Królestwem w obszarach należących do wyłącznej kompetencji Unii. Takie zezwolenie może zostać udzielone tylko pod warunkiem, że:

a)dane państwo członkowskie przedstawiło informacje świadczące o tym, że taka umowa jest konieczna do należytego funkcjonowania uzgodnień określonych, odpowiednio, w Protokole w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, Protokole dotyczącym stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze i Protokole w sprawie Gibraltaru oraz że jest zgodna z zasadami i celami Umowy;

b)na podstawie informacji przedstawionych przez państwo członkowskie wydaje się, że planowana umowa jest zgodna z prawem Unii; oraz

c)planowana umowa międzynarodowa nie będzie zagrażać osiągnięciu jakiegokolwiek celu działań zewnętrznych Unii w danym obszarze, ani nie zaszkodzi interesom Unii.

2.Zezwolenie udzielone na podstawie ust. 1 może być uzależnione od włączenia do danej umowy międzynarodowej lub wyłączenia z niej dowolnych postanowień, bądź od zawieszenia stosowania dowolnych postanowień tej umowy, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia spójności z warunkami określonymi w ust. 1.

3.Państwo członkowskie powiadamia Komisję o zamiarze rozpoczęcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem. Komisja niezwłocznie powiadamia o tym Radę. Państwo członkowskie przekazuje Komisji wszystkie informacje niezbędne do dokonania oceny, czy spełniono warunki określone w ust. 1.

4.Państwo członkowskie zaprasza Komisję do uważnego śledzenia negocjacji.

5.Przed podpisaniem umowy dwustronnej państwo członkowskie powiadamia Komisję o wyniku negocjacji i przekazuje treść przyszłej umowy Komisji, która niezwłocznie informuje o tym Radę. Państwo członkowskie może wyrazić zgodę na to, by wiążąca była dla niego dana umowa międzynarodowa tylko pod warunkiem, że zezwoliła mu na to Rada.

6.Rada przyjmuje decyzje, o których mowa w ust. 1 i 5, w drodze aktów wykonawczych, na wniosek Komisji.

Wniosek Komisji zawiera ocenę spełnienia warunków określonych w ust. 1 i wspomnianych w ust. 2. Jeżeli informacje przekazane przez państwo członkowskie nie wystarczą do dokonania takiej oceny, Komisja może zwrócić się o dodatkowe informacje.

7.W przypadku gdy Rada udziela zezwolenia na podstawie ust. 1 i 5, dane państwo członkowskie powiadamia Komisję o wejściu w życie dwustronnej umowy oraz o wszelkich dalszych zmianach statusu tej umowy.

8.Rada informuje Parlament Europejski o decyzjach podjętych na podstawie ust. 1 i 5.

Artykuł 5

Komisja określa okres ważności i format, w tym zabezpieczenia oraz wspólne oświadczenie, dokumentów, jakie państwa członkowskie wydają na podstawie art. 18 ust. 1 i 4 oraz art. 26 Umowy. Wspomniane wyżej akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7.

Artykuł 6

Komisja określa format i uwagi wyjaśniające, w tym specyfikacje techniczne, wzorów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 13 załącznika 3 do Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej załączonego do Umowy. Wspomniane wyżej akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7.

Artykuł 7

1.Komisję wspomagają:

a)Komitet ustanowiony w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1683/95 do celów przyjmowania aktów wykonawczych, o których mowa w art. 5;

b)Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony w art. 285 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 do celów przyjmowania aktów wykonawczych, o których mowa w art. 6.

Komitety te są komitetami w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 8

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do dokonania, w imieniu Unii, powiadomienia, o którym mowa w art. 185 Umowy.

Artykuł 9

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

   W imieniu Rady

   Przewodniczący


OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1.Tytuł wniosku/inicjatywy

1.2.Dziedziny polityki, których dotyczy wniosek/inicjatywa

1.3.Wniosek/inicjatywa dotyczy

1.4.Cel(e)

1.4.1.Cel(e) ogólny(-e)

1.4.2.Cel(e) szczegółowy(-e)

1.4.3.Oczekiwane wyniki i wpływ

1.4.4.Wskaźniki dotyczące realizacji celów

1.5.Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.5.1.Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej, w tym szczegółowy terminarz przebiegu realizacji inicjatywy

1.5.2.Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej (może wynikać z różnych czynników, na przykład korzyści koordynacyjnych, pewności prawa, większej efektywności lub komplementarności). Na potrzeby tego punktu „wartość dodaną z tytułu zaangażowania Unii” należy rozumieć jako wartość wynikającą z unijnej interwencji wykraczającą poza wartość, która zostałaby wytworzona przez same państwa członkowskie.

1.5.3.Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

1.5.4.Spójność z wieloletnimi ramami finansowymi oraz możliwa synergia z innymi właściwymi instrumentami

1.5.5.Ocena różnych dostępnych możliwości finansowania, w tym zakresu przegrupowania środków

1.6.Okres trwania i wpływ finansowy wniosku/inicjatywy

1.7.Planowane tryby zarządzania

2.ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1.Zasady nadzoru i sprawozdawczości

2.2.System(y) zarządzania i kontroli

2.2.1.Uzasadnienie dla systemu zarządzania, mechanizmów finansowania wykonania, warunków płatności i proponowanej strategii kontroli

2.2.2.Informacje dotyczące zidentyfikowanego ryzyka i systemów kontroli wewnętrznej ustanowionych w celu jego ograniczenia

2.2.3.Oszacowanie i uzasadnienie efektywności kosztowej kontroli (relacja kosztów kontroli do wartości zarządzanych funduszy powiązanych) oraz ocena prawdopodobnego ryzyka błędu (przy płatności i przy zamykaniu)

2.3.Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

3.SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1.Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

3.2.Szacunkowy wpływ finansowy wniosku na środki

3.2.1.Synteza szacunkowego wpływu na środki operacyjne

3.2.2.Przewidywany produkt finansowany ze środków operacyjnych

3.2.3.Podsumowanie szacunkowego wpływu na środki administracyjne

3.2.4.Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

3.2.5.Udział osób trzecich w finansowaniu

3.3.Szacunkowy wpływ na dochody

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY 

1.1.Tytuł wniosku/inicjatywy

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

1.2.Dziedziny polityki, których dotyczy wniosek/inicjatywa 

25 – Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne

1.3.Wniosek/inicjatywa dotyczy: 

 nowego działania 

nowego działania będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego 5 , 

przedłużenia bieżącego działania 

 połączenia lub przekształcenia co najmniej jednego działania pod kątem innego/nowego działania 

1.4.Cel(e)

1.4.1.Cel(e) ogólny(-e)

Podstawą Umowy jest art. 50 ust. 2 TUE. Zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej (art. 50) z dnia 29 kwietnia 2017 r. celem Umowy o wystąpieniu jest

   zapewnienie jasności i pewności prawa w odniesieniu do sytuacji, jakie stwarza wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii dla obywateli, a także przedsiębiorstw, zainteresowanych podmiotów i partnerów międzynarodowych;

   ochrona obywateli, którzy zbudowali swoje życie w oparciu o prawa wynikające z członkostwa Zjednoczonego Królestwa w Unii;

   uregulowanie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz wycofania się z wszystkich praw i obowiązków wynikających dla tego państwa z zobowiązań, jakie podjęło, będąc państwem członkowskim;

   określenie ograniczonych w czasie uregulowań przejściowych, które leżą w interesie Unii;

   zapewnienie, aby Unia i Zjednoczone Królestwo przestrzegały zobowiązań finansowych wynikających z całego okresu członkostwa Zjednoczonego Królestwa w Unii;

   zapewnienie skutecznego nadzorowania, wdrożenia i egzekwowania Umowy, w tym za pośrednictwem struktur instytucjonalnych oraz skutecznego mechanizmu rozstrzygania sporów, który zachowuje rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako ostatecznego arbitra w kwestiach dotyczących prawa Unii;

   dalsze wspieranie zapisanego w porozumieniu wielkopiątkowym celu, jakim jest pokój i pojednanie, we wszystkich jego aspektach, oraz wspieranie i ochrona osiągnięć, korzyści i zobowiązań procesu pokojowego na wyspie Irlandii;

   ochrona interesów Cypryjczyków, którzy mieszkają i pracują w strefach suwerennych, oraz zapewnienie, aby nie doszło do zakłóceń i utraty praw po wystąpieniu z Unii Zjednoczonego Królestwa;

   zapewnienie ścisłej współpracy między Hiszpanią a Zjednoczonym Królestwem w odniesieniu do Gibraltaru w zakresie wdrożenia Umowy o wystąpieniu, a w szczególności jej części dotyczących praw obywatelskich, oraz w innych obszarach polityki.

1.4.2.Cel(e) szczegółowy(-e)

Cel(e) szczegółowy(-e)

Nie dotyczy.

1.4.3.Oczekiwane wyniki i wpływ

Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.

Umowa o wystąpieniu między Unią a Zjednoczonym Królestwem zapewni europejskim obywatelom, przedsiębiorstwom i partnerom międzynarodowym poczucie pewności co do tego, że nie dojdzie do nieuporządkowanego i niekontrolowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Jedyny wpływ na budżet Umowy o wystąpieniu wynika z ustanowienia Wspólnego Komitetu złożonego z przedstawicieli Unii i Zjednoczonego Królestwa. Wspólny Komitet będzie nadzorować i ułatwiać wdrażanie i stosowanie Umowy o wystąpieniu, podejmować decyzje w sprawie zadań specjalnych komitetów i nadzorować ich prace, a także wprowadzać zmiany do Umowy o wystąpieniu w przypadkach wyraźnie przewidzianych w samej Umowie. Umowa przewiduje również, że Wspólny Komitet pełnić będzie rolę w rozstrzyganiu sporów, o którym mowa w tytule III części szóstej Umowy o wystąpieniu.

Wspólny Komitet będzie się zbierał co najmniej raz w roku na wniosek dowolnej ze stron. Pod nadzorem Wspólnego Komitetu działać będą następujące specjalne komitety, tzn. jeden podkomitet do każdej z głównych części Umowy o wystąpieniu:

a)    komitet do spraw praw obywatelskich;

b)    komitet do spraw innych postanowień dotyczących wystąpienia;

c)    komitet do spraw związanych z wykonaniem Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej;

d)    komitet do spraw związanych z wykonaniem Protokołu dotyczącego stref suwerennych na Cyprze;

e)    komitet do spraw związanych z wykonaniem Protokołu w sprawie Gibraltaru; oraz

f)    komitet ds. postanowień finansowych.

1.4.4.Wskaźniki dotyczące realizacji celów

Należy wskazać wskaźniki stosowane do monitorowania postępów i osiągnięć.

Nie dotyczy.

1.5.Uzasadnienie wniosku/inicjatywy 

1.5.1.Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej, w tym szczegółowy terminarz przebiegu realizacji inicjatywy

Zapewnić uporządkowane wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii.

1.5.2.Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej (może wynikać z różnych czynników, na przykład korzyści koordynacyjnych, pewności prawa, większej efektywności lub komplementarności). Na potrzeby tego punktu „wartość dodaną z tytułu zaangażowania Unii” należy rozumieć jako wartość wynikającą z unijnej interwencji wykraczającą poza wartość, która zostałaby wytworzona przez same państwa członkowskie.

Uporządkowane wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii leży w interesie zarówno Unii, jak i Zjednoczonego Królestwa, w szczególności ze względu na zapewnienie pewności prawa obywatelom i przedsiębiorstwom po obu stronach kanału La Manche. Umowa o wystąpieniu jest konieczna do złagodzenia wszelkich negatywnych skutków dla europejskiej gospodarki i budżetu Unii, do ochrony praw europejskich obywateli mieszkających i pracujących w Zjednoczonym Królestwie, a także do zachowania celu zapisanego w porozumieniu wielkopiątkowym, jakim jest pokój i pojednanie na wyspie Irlandii.

1.5.3.Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

Nie dotyczy.

1.5.4.Spójność z wieloletnimi ramami finansowymi oraz możliwa synergia z innymi właściwymi instrumentami

Nie dotyczy.

1.5.5.Ocena różnych dostępnych możliwości finansowania, w tym zakresu przegrupowania środków

Nie dotyczy.

1.6.Okres trwania i wpływ finansowy wniosku/inicjatywy

 ograniczony okres trwania

   od [DD/MM]RRRR r. do [DD/MM]RRRR r.

   okres trwania wpływu finansowego: od RRRR r. do RRRR r. w odniesieniu do środków na zobowiązania oraz od RRRR r. do RRRR r. w odniesieniu do środków na płatności.

 nieograniczony okres trwania

Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR do RRRR,

po którym następuje faza operacyjna.

1.7.Planowane tryby zarządzania 6  

Bezpośrednie zarządzanie przez Komisję

     w ramach jej służb, w tym za pośrednictwem jej pracowników w delegaturach Unii;

     przez agencje wykonawcze;

Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi

Zarządzanie pośrednie poprzez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:

państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;

organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);

EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;

organom, o których mowa w art. 70 i 71 rozporządzenia finansowego;

organom prawa publicznego;

podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;

podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;

osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.

W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.

Uwagi

2.ŚRODKI ZARZĄDZANIA 

2.1.Zasady nadzoru i sprawozdawczości 

Określić częstotliwość i warunki

Wspólny Komitet przedstawi sprawozdanie roczne na temat funkcjonowania niniejszej Umowy.

2.2.System(y) zarządzania i kontroli 

2.2.1.Uzasadnienie dla systemu zarządzania, mechanizmów finansowania wykonania, warunków płatności i proponowanej strategii kontroli

Nie dotyczy.

2.2.2.Informacje dotyczące zidentyfikowanego ryzyka i systemów kontroli wewnętrznej ustanowionych w celu jego ograniczenia

Nie dotyczy.

2.2.3.Oszacowanie i uzasadnienie efektywności kosztowej kontroli (relacja kosztów kontroli do wartości zarządzanych funduszy powiązanych) oraz ocena prawdopodobnego ryzyka błędu (przy płatności i przy zamykaniu) 

Nie dotyczy.

2.3.Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom 

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony, np. ze strategii zwalczania nadużyć finansowych.

3.SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY 

3.1.Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ 

·Istniejące linie budżetowe

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych

Linia budżetowa

Rodzaj
środków

Wkład

Numer
5
[Dział Administracja]

Zróżnicowane /niezróżnicowane 7

państw EFTA 8

krajów kandydujących 9

państw trzecich

w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego

XX 01 01 01 Wydatki związane z pracującymi w instytucji urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony

Środki niezróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

XX 01 02 11 01 Wydatki na podróże służbowe i cele reprezentacyjne

Środki niezróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

·Nowe linie budżetowe, o których utworzenie się wnioskuje

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych

Linia budżetowa

Rodzaj
środków

Wkład

Numer
[…]
[Dział………………………...……………]

Zróżnicowane/niezróżnicowane

państw EFTA

krajów kandydujących

państw trzecich

w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego

[…][XX.YY.YY.YY]

TAK/ NIE

TAK/ NIE

TAK/ NIE

TAK/ NIE

3.2.Szacunkowy wpływ finansowy wniosku na środki 

3.2.1.Synteza szacunkowego wpływu na środki operacyjne 

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram
finansowych

Numer

Dyrekcja Generalna: <…….>

Rok
N 10

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

Środki operacyjne

Linia budżetowa 11

Środki na zobowiązania

(1 a)

Środki na płatności

(2a)

Linia budżetowa

Środki na zobowiązania

(1b)

Środki na płatności

(2b)

Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne 12  

Linia budżetowa

(3)

OGÓŁEM środki
dla Dyrekcji Generalnej <…….>

Środki na zobowiązania

=1a+1b +3

Środki na płatności

=2a+2b

+3

OGÓŁEM środki operacyjne

Środki na zobowiązania

(4)

Środki na płatności

(5)

OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne

(6)

OGÓŁEM środki
OGÓŁEM środki na DZIAŁ <....>
wieloletnich ram finansowych

Środki na zobowiązania

=4+ 6

Środki na płatności

=5+ 6

Jeżeli wpływ wniosku/inicjatywy nie ogranicza się do jednego działu operacyjnego, należy powtórzyć powyższą część:

OGÓŁEM środki operacyjne (wszystkie działy operacyjne)

Środki na zobowiązania

(4)

Środki na płatności

(5)

OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne (wszystkie działy operacyjne)

(6)

OGÓŁEM środki
na DZIAŁY 1 do 4
wieloletnich ram finansowych

(kwota referencyjna)

Środki na zobowiązania

=4+ 6

Środki na płatności

=5+ 6

Dział wieloletnich ram
finansowych

5

„Wydatki administracyjne”

Niniejszą część uzupełnia się przy użyciu „danych budżetowych o charakterze administracyjnym”, które należy najpierw wprowadzić do załącznika do oceny skutków finansowych regulacji (załącznik V do zasad wewnętrznych), przesyłanego do DECIDE w celu konsultacji między służbami.

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

Dyrekcja Generalna: SG (ewentualnie również SJ,...)

Zasoby ludzkie

286 000

286 000

286 000

286 000

Pozostałe wydatki administracyjne

2 000

2 000

2 000

2 000

OGÓŁEM DG

Środki

288 000

288 000

288 000

288 000

OGÓŁEM środki
na DZIAŁ 5
wieloletnich ram finansowych
 

(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)

288 000

288 000

288 000

288 000

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N 13

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

OGÓŁEM środki
na DZIAŁY 1 do 5
wieloletnich ram finansowych
 

Środki na zobowiązania

288 000

288 000

288 000

288 000

Środki na płatności

288 000

288 000

288 000

288 000

3.2.2.Przewidywany produkt finansowany ze środków operacyjnych 

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

PRODUKT

Rodzaj 14

Średni koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba ogółem

Koszt całkowity

CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1 15

- Produkt

- Produkt

- Produkt

Cel szczegółowy nr 1 – suma cząstkowa

CEL SZCZEGÓŁOWY nr 2

- Produkt

Cel szczegółowy nr 2 – suma cząstkowa

OGÓŁEM

3.2.3.Podsumowanie szacunkowego wpływu na środki administracyjne 

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N 16

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

DZIAŁ 5
wieloletnich ram finansowych

Zasoby ludzkie

286 000

286 000

286 000

286 000

Pozostałe wydatki administracyjne

2 000

2 000

2 000

2 000

Suma cząstkowa DZIAŁU 5
wieloletnich ram finansowych

288 000

288 000

288 000

288 000

Poza DZIAŁEM 5 17
wieloletnich ram finansowych

Zasoby ludzkie

Pozostałe wydatki
administracyjne

Suma cząstkowa
Poza DZIAŁEM 5

wieloletnich ram finansowych

OGÓŁEM

288 000

288 000

288 000

288 000

Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie i inne wydatki o charakterze administracyjnym zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

3.2.3.1.Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich.

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

Rok
N

Rok
N+1

Rok N+2

Rok N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)

XX 01 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)

2

2

2

2

XX 01 01 02 (w delegaturach)

XX 01 05 01/11/21 (pośrednie badania naukowe)

10 01 05 01/11 (bezpośrednie badania naukowe)

 Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC) 18

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT z globalnej koperty finansowej)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT i JPD w delegaturach)

XX 01 04 yy  19

- w centrali

- w delegaturach

XX 01 05 02/12/22 (CA, SNE, INT – pośrednie badania naukowe)

10 01 05 02/12 (CA, INT, SNE – bezpośrednie badania naukowe)

Inna linia budżetowa (określić)

OGÓŁEM

2

2

2

2

XX oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie.

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony

Przygotowanie posiedzeń Wspólnego komitetu, udział w nich i działania następcze. Przygotowanie i przyjęcie sprawozdania rocznego na temat funkcjonowania Umowy.

Personel zewnętrzny

3.2.4.Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi 

Wniosek/inicjatywa:

   może zostać w pełni sfinansowany(a) przez przegrupowanie środków w ramach odpowiedniego działu wieloletnich ram finansowych (WRF).

Wniosek pociąga za sobą jedynie wydatki administracyjne, które zostaną zidentyfikowane w drodze przesunięcia środków podczas procesu alokacji zasobów;

   wymaga zastosowania nieprzydzielonego marginesu środków w ramach odpowiedniego działu WRF lub zastosowania specjalnych instrumentów zdefiniowanych w rozporządzeniu w sprawie WRF.

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając działy i linie budżetowe, których ma dotyczyć, odpowiadające im kwoty oraz proponowane instrumenty, które należy zastosować;

   wymaga rewizji WRF.

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając linie budżetowe, których ma on dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

3.2.5.Udział osób trzecich w finansowaniu 

Wniosek/inicjatywa:

   nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich;

   przewiduje współfinansowanie ze strony osób trzecich szacowane zgodnie z poniższymi szacunkami:

Środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N 20

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Ogółem

Określić organ współfinansujący 

OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem3.3.Szacunkowy wpływ na dochody 

   Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.

   Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:

wpływ na zasoby własne

wpływ na dochody inne

wskazać, czy dochody są przypisane do linii budżetowej po stronie wydatków

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Linia budżetowa po stronie dochodów

Środki zapisane w budżecie na bieżący rok budżetowy

Wpływ wniosku/inicjatywy 21

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Artykuł …

W przypadku wpływu na dochody przeznaczone na określony cel należy wskazać linie budżetowe po stronie wydatków, które ten wpływ obejmie.

Pozostałe uwagi (np. metoda/wzór użyte do obliczenia wpływu na dochody albo inne informacje).

(1)     https://www.consilium.europa.eu/media/37100/20181121-cover-political-declaration.pdf
(2)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(3)    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy (Dz.U. L 164 z 14.7.1995, s. 1).
(4)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
(5)    O którym mowa w art. 58 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.
(6)    Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(7)    Środki zróżnicowane / środki niezróżnicowane
(8)    EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
(9)    Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.
(10)    Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy. „N” należy zastąpić oczekiwanym pierwszym rokiem realizacji (np.: 2021). Tak samo należy postąpić dla kolejnych lat.
(11)    Zgodnie z oficjalną nomenklaturą budżetową.
(12)    Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(13)    Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy. „N” należy zastąpić oczekiwanym pierwszym rokiem realizacji (np.: 2021). Tak samo należy postąpić dla kolejnych lat.
(14)    Produkty odnoszą się do produktów i usług, które zostaną zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).
(15)    Zgodnie z opisem w pkt 1.4.2. „Cele szczegółowe …”.
(16)    Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy. „N” należy zastąpić oczekiwanym pierwszym rokiem realizacji (np.: 2021). Tak samo należy postąpić dla kolejnych lat.
(17)    Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(18)    CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT = personel tymczasowy; JED = młodszy oddelegowany ekspert.
(19)    W ramach podpułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).
(20)    Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy. „N” należy zastąpić oczekiwanym pierwszym rokiem realizacji (np.: 2021). Tak samo należy postąpić dla kolejnych lat.
(21)    W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty celne, opłaty wyrównawcze od cukru) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 20 % na poczet kosztów poboru.
Top