EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0120

Dyrektywa Komisji 2006/120/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zawierająca sprostowanie i wprowadzająca zmiany do dyrektywy 2005/30/WE zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy 97/24/WE i 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 330, 28.11.2006, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 362–363 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 7 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 7 - 8
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 62 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Uchylona w sposób domniemany przez 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/120/oj

28.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/16


DYREKTYWA KOMISJI 2006/120/WE

z dnia 27 listopada 2006 r.

zawierająca sprostowanie i wprowadzająca zmiany do dyrektywy 2005/30/WE zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy 97/24/WE i 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1), w szczególności jej art. 7,

uwzględniając dyrektywę 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającą dyrektywę Rady 92/61/EWG (2), w szczególności jej art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 2005/30/WE zawiera pewne błędy wymagające sprostowania.

(2)

Konieczne jest wyjaśnienie z mocą wsteczną, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 2005/30/WE odnosi się do nowych zamiennych katalizatorów spełniających wymogi dyrektywy 97/24/WE zmienionej dyrektywą 2005/30/WE.

(3)

W załączniku I do dyrektywy 2005/30/WE należy również wprowadzić korekty redakcyjne.

(4)

Ponadto niezbędne jest wprowadzenie przepisu wyjaśniającego, że sprzedaż lub montaż w pojazdach katalizatorów zamiennych, gdy nie są one typu, dla jakiego udzielono homologacji typu zgodnie z dyrektywą 97/24/WE zmienioną dyrektywą 2005/30/WE, są zabronione po upływie okresu przejściowego.

(5)

Należy zatem sprostować i odpowiednio zmienić dyrektywę 2005/30/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJESZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2005/30/WE wprowadza się następujące sprostowania:

1)

artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Począwszy od dnia 18 maja 2006 r., w odniesieniu do nowych zamiennych katalizatorów spełniających wymogi dyrektywy 97/24/WE zmienionej niniejszą dyrektywą, przeznaczonych do montażu w pojazdach, które otrzymały homologację typu zgodnie z dyrektywą 97/24/WE, państwa członkowskie:

a)

nie odmawiają udzielenia homologacji typu WE na mocy art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/24/WE;

b)

nie zakazują obrotu nimi lub ich montażu w pojazdach.”;

2)

w całym tekście załącznika I wyrażenie „sekcja 5 załącznika VI” we wszystkich formach gramatycznych zastępuje się wyrażeniem „sekcja 4a załącznika VI” w odpowiedniej formie gramatycznej.

Artykuł 2

W art. 3 dyrektywy 2005/30/WE dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., państwa członkowskie odmawiają sprzedaży i montażu w pojazdach katalizatorów zamiennych, jeśli nie są one typu, dla jakiego udzielono homologacji typu zgodnie z dyrektywą 97/24/WE, zmienionej niniejszą dyrektywą.”.

Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 września 2007 r. Następnie państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 226 z 18.8.1997, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/27/WE (Dz.U. L 66 z 8.3.2006, str. 7).

(2)  Dz.U. L 124 z 9.5.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/30/WE (Dz.U. L 106 z 27.4.2005, str. 17).


Top