EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1584

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1584 z dnia 22 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/6828

OJ L 264, 23.10.2018, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1584/oj

23.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1584

z dnia 22 października 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 22 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 25l ust. 3 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 (2) zezwala na suplementację naturalnej paszy stosowanej na etapie wzrostowym krewetek z rodziny Penaeidae i krewetek słodkowodnych (Macrobrachium spp.), o których mowa w sekcji 7 załącznika XIIIa do tego rozporządzenia. Suplementacja paszy ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju tych krewetek na wcześniejszych etapach życia w wylęgarniach i podchowalniach, w szczególności ze względu na zapotrzebowanie na cholesterol. Konieczne jest zatem rozszerzenie suplementacji paszy dla tych krewetek cholesterolem, również na wcześniejszych etapach ich życia.

(2)

Zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 889/2008 minerały (wraz z pierwiastkami śladowymi), witaminy, aminokwasy i mikroelementy mogą być stosowane w przetwórstwie żywności ekologicznej, o ile ich użycie jest wymagane w środkach spożywczych, w skład których wchodzą. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-137/13 (3) stosowanie tych substancji w przetwórstwie żywności ekologicznej jest wymagane prawem tylko pod warunkiem że przepis prawa Unii lub zgodny z nim przepis prawa krajowego w sposób bezpośredni nałożył obowiązek dodania tej substancji do środka spożywczego, aby mógł on być sprzedawany.

(3)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (4) zezwoli na stosowanie minerałów (wraz z pierwiastkami śladowymi), witamin, aminokwasów i mikroelementów w ekologicznych preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt oraz w ekologicznej przetworzonej żywności na bazie zbóż i żywności dla niemowląt i małych dzieci, jeżeli ich stosowanie jest dozwolone na podstawie właściwych przepisów Unii. Aby uniknąć luki między bieżącą interpretacją dotyczącą stosowania tych substancji w żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz aby zapewnić spójność z przyszłym prawodawstwem dotyczącym produkcji ekologicznej, należy zezwolić na stosowanie tych substancji w produkcji ekologicznej żywności dla niemowląt i małych dzieci.

(4)

Do dnia 31 grudnia 2018 r. art. 42 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 zezwala, pod pewnymi warunkami i w przypadku gdy młode kury ekologiczne nie są dostępne, na wprowadzenie do gospodarstwa ekologicznego mających nie więcej niż 18 tygodni młodych kur nieekologicznych do produkcji jaj.

(5)

Produkcja młodych kur ekologicznych do produkcji jaj na rynku Unii jest niewystarczająca zarówno pod względem ilości, jak i jakości, aby zaspokoić potrzeby hodowców kur niosek. Aby zapewnić więcej czasu na produkcję młodych kur ekologicznych do produkcji jaj oraz ustanowić szczegółowe zasady dotyczące produkcji młodych kur ekologicznych, okres stosowania wyjątkowych zasad produkcji odnoszących się do młodych kur nieekologicznych do produkcji jaj mających nie więcej niż 18 tygodni należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2020 r.

(6)

Art. 43 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 zezwala na stosowanie w żywieniu drobiu i trzody chlewnej maksymalnie 5 % nieekologicznych pasz białkowych w okresie 12 miesięcy w roku kalendarzowym 2018.

(7)

Podaż ekologicznych pasz białkowych na rynku Unii jest niewystarczająca zarówno pod względem ilości, jak i jakości w stosunku do potrzeb żywieniowych świń i drobiu hodowanych w gospodarstwach ekologicznych. Produkcja ekologicznych roślin białkowych jest wciąż mniejsza niż popyt na nie. Należy zatem przedłużyć okres wyjątkowej możliwości stosowania niewielkiej ilości nieekologicznych pasz białkowych w żywieniu drobiu i trzody chlewnej do dnia 31 grudnia 2020 r.

(8)

Art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 przewiduje przekazywanie informacji dotyczących nieprawidłowości lub naruszeń mających wpływ na ekologiczny status produktu. Doświadczenie pokazuje, że należy usprawnić obecne narzędzia do przekazywania informacji w przypadku stwierdzenia przez państwo członkowskie nieprawidłowości lub naruszeń w odniesieniu do produktu pochodzącego z tego państwa członkowskiego. W celu zwiększenia wydajności i skuteczności takie informacje powinny być przekazywane za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

(9)

Zgodnie z procedurą określona w art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 kilka państw członkowskich przedstawiło innym państwom członkowskim oraz Komisji dokumentację dotyczącą niektórych substancji w celu ich dopuszczenia i włączenia do załączników I, II i VIIIa do rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Dokumentacja ta została zbadana przez grupę ekspertów do spraw doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej („EGTOP”) oraz Komisję.

(10)

W swoich zaleceniach w odniesieniu do nawozów (5) EGTOP stwierdził między innymi, że substancje „wapno przemysłowe uzyskiwane w produkcji cukru” na bazie trzciny cukrowej oraz „ksylit” są zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej. W związku z tym substancje te należy umieścić w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

(11)

W swoich zaleceniach dotyczących środków ochrony roślin (6) EGTOP stwierdził między innymi, że substancje „Allium sativum (wyciąg z czosnku)”, „COS-OGA”, „Salix spp. Cortex (wyciąg z kory wierzby)” oraz „wodorowęglan sodu” są zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej. W związku z tym substancje te należy umieścić w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

(12)

W swoich zaleceniach dotyczących produktów i substancji stosowanych w produktach ekologicznych lub do nich dodawanych na niektórych etapach procesu produkcji oraz jako rodzaj obróbki zgodnie z załącznikiem I A do rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2009 (7) w sektorze wina (8) EGTOP stwierdził między innymi, że „substancje białkowe uzyskane z ziemniaków”, „ekstrakty protein drożdżowych” oraz „chitozan pochodzący z Aspergillus niger” do oczyszczania (pkt 10 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009), „drożdże dezaktywowane, autolizaty drożdży i ścian komórkowych drożdży” do dodawania (pkt 15 tego załącznika), „mannoproteiny drożdży” oraz „chitozan pochodzący z Aspergillus niger” do stosowania (pkt 6, 35 i 44 tego załącznika) są zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej. W związku z tym substancje te należy umieścić w załączniku VIIIa do rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

(13)

W swoich zaleceniach dotyczących produktów do czyszczenia i dezynfekowania (9) EGTOP stwierdził między innymi, że wodorotlenek sodu powinien być również dostępny w pszczelarstwie ekologicznym.

(14)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 889/2008.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 889/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Do celów czyszczenia i dezynfekowania ramek, uli i plastrów można stosować wodorotlenek sodu.

Do celów ochrony ramek, uli i plastrów, w szczególności przed szkodnikami, dopuszcza się wyłącznie stosowanie środków gryzoniobójczych (wyłącznie w pułapkach) i właściwych produktów wymienionych w załączniku II.”;

2)

art. 25l ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

dawka pokarmowa dla krewetek z rodziny Penaeidae i krewetek słodkowodnych (Macrobrachium spp.), o których mowa w załączniku XIIIa sekcja 7, może zawierać maksymalnie 25 % mączki rybnej i 10 % oleju rybnego pochodzących ze zrównoważonego rybołówstwa. Aby zabezpieczyć ilościowe potrzeby żywieniowe tych krewetek, do suplementacji ich diety można również stosować ekologiczny cholesterol. Jeśli ekologiczny cholesterol nie jest dostępny, można stosować cholesterol nieekologiczny pochodzący z wełny, skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych lub z innych źródeł. Możliwość suplementacji diety cholesterolem ma zastosowanie zarówno na etapie wzrostowym, jak i na wcześniejszych etapach życia krewetek w wylęgarniach i podchowalniach.”;

3)

art. 27 ust. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)

minerały (wraz z pierwiastkami śladowymi), witaminy, aminokwasy i mikroelementy, pod warunkiem że:

(i)

ich użycie w żywności przeznaczonej do normalnego spożycia jest »bezpośrednio wymagane prawem« w znaczeniu, że jest bezpośrednio wymagane przepisami prawa Unii lub przepisami prawa krajowego zgodnymi z prawem Unii, z tym skutkiem, że żywność ta nie może w ogóle być wprowadzona do obrotu jako żywność przeznaczona do normalnego spożycia, jeżeli te minerały, witaminy, aminokwasy lub mikroelementy nie zostaną dodane; lub

(ii)

jeżeli chodzi o żywność wprowadzoną do obrotu jako mającą szczególne cechy lub skutki zdrowotne lub żywieniowe lub w odniesieniu do potrzeb określonych grup konsumentów:

w produktach, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 (*1), ich stosowanie jest dozwolone na mocy tego rozporządzenia i aktów przyjętych na podstawie jego art. 11 ust. 1 w odniesieniu do tych produktów,

w produktach objętych dyrektywą Komisji 2006/125/WE (*2), ich stosowanie jest dozwolone na mocy tej dyrektywy, lub

w produktach objętych dyrektywą Komisji 2006/141/WE (*3), ich stosowanie jest dozwolone na mocy tej dyrektywy.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35)."

(*2)  Dyrektywa Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16)."

(*3)  Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE (Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1).”;"

4)

w art. 42 lit. b) datę „31 grudnia 2018 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2020 r.”;

5)

w art. 43 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Maksymalny dozwolony odsetek nieekologicznych pasz białkowych w okresie 12 miesięcy dla tych gatunków wynosi 5 % w latach kalendarzowych 2018, 2019 i 2020.”;

6)

w art. 92a dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.   W przypadku gdy państwo członkowskie stwierdza nieprawidłowości lub naruszenia związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do produktu pochodzącego z tego państwa członkowskiego i noszącego oznaczenia określone w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz w tytule III niniejszego rozporządzenia lub załączniku XI do niniejszego rozporządzenia oraz jeżeli nieprawidłowości lub naruszenia mają wpływ na co najmniej jedno państwo członkowskie, bezzwłocznie powiadamia ono państwo lub państwa członkowskie, których to dotyczy, pozostałe państwa członkowskie i Komisję za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.”;

7)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

8)

załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

9)

załącznik VIIIa zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).

(3)  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. C-137/13, ECLI:EU:C:2014:2335.

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1).

(5)  Sprawozdanie końcowe dotyczące nawozów (II) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(6)  Sprawozdanie końcowe dotyczące nawozów (III) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń (Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 1).

(8)  Sprawozdanie końcowe dotyczące wina https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(9)  Sprawozdanie końcowe dotyczące czyszczenia i dezynfekowania https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_on_cleaning_disinfection_en.pdf


ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK I

Nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje odżywcze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 6d ust. 2

Uwagi:

A

:

dopuszczone na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 i przeniesione poprzez art. 16 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 834/2007

B

:

dopuszczone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 834/2007

Dopuszczenie

Nazwa

Produkty złożone lub produkty zawierające jedynie materiały wymienione poniżej:

Opis, wymogi dotyczące składu, warunki użycia

A

Obornik

Produkt zawierający mieszaninę odchodów zwierzęcych i materii roślinnej (ściółka dla zwierząt)

Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego

A

Suchy obornik i odwodniony nawóz od drobiu

Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego

A

Kompostowane odchody zwierzęce, w tym nawóz od drobiu i przekompostowany obornik

Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego

A

Płynne odchody zwierzęce

Używane po kontrolowanej fermentacji lub odpowiednim rozcieńczeniu

Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego

B

Przekompostowana lub sfermentowana mieszanina odpadów z gospodarstw domowych

Produkt otrzymywany z segregowanych w gospodarstwach domowych odpadów, poddanych kompostowaniu lub beztlenowej fermentacji do produkcji biogazu

Jedynie roślinne i zwierzęce odpady z gospodarstw domowych

Jedynie produkowane w zamkniętym i monitorowanym systemie gromadzenia odpadów, zatwierdzonym przez państwo członkowskie

Dopuszczalne stężenie w mg/kg suchej masy:

kadm: 0,7; miedź: 70; nikiel: 25; ołów: 45; cynk: 200; rtęć: 0,4; chrom (całkowity): 70; chrom (VI): niewykrywalny

A

Torf

Użycie ograniczone do ogrodnictwa (ogrodnictwo towarowe, uprawa roślin ozdobnych, sadownictwo, szkółki)

A

Odpady poprodukcyjne z hodowli grzybów

Początkowy skład podłoża ogranicza się do produktów z niniejszego załącznika

A

Odchody dżdżownic (Wermikompost) i owadów

 

A

Guano

 

A

Przekompostowana lub sfermentowana mieszanina resztek substancji roślinnych

Produkt otrzymany z mieszaniny resztek roślinnych poddanych kompostowaniu lub fermentacji beztlenowej do produkcji biogazu

B

Produkt pofermentacyjny z produkcji biogazu zawierający produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego poddane fermentacji z materiałami pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego wymienionymi w niniejszym załączniku

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (w tym produkty uboczne pochodzące od dzikich zwierząt) kategorii 3 oraz treść przewodu pokarmowego kategorii 2 (kategorie 2 i 3 zdefiniowano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 (1)) nie mogą pochodzić z chowu przemysłowego.

Procesy muszą być zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 (2).

Nie stosować na jadalnych częściach roślin uprawnych

B

Produkty i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, jak poniżej:

 

mączka z krwi

 

mączka z kopyt

 

mączka rogowa

 

mączka kostna lub mączka kostna odklejona

 

mączka rybna

 

mączka mięsna

 

mączka z piór, włosów i skóry

 

wełna

 

sierść (1)

 

włosy

 

produkty mleczarskie

 

hydrolizat białkowy (2)

(1)

Maksymalne stężenie suchej masy chromu (VI) w mg/kg: niewykrywalny

(2)

Nie stosować na jadalnych częściach roślin uprawnych

A

Produkty i produkty uboczne pochodzenia roślinnego użyte jako nawozy

Na przykład: wytłoczyny z nasion roślin oleistych, łuska ziarna kakaowego, słód kukurydziany

B

Hydrolizaty białkowe pochodzenia roślinnego

 

A

Wodorosty morskie i produkty z wodorostów morskich

O ile bezpośrednio otrzymane z:

(i)

procesów fizycznych, włączając dehydratację, zamrażanie i mielenie;

(ii)

ekstrakcji wodnej lub wodnych roztworów kwasów lub zasad;

(iii)

fermentacji

A

Trociny i wióry drzewne

Drewno niepoddane chemicznemu przetworzeniu po ścięciu

A

Przekompostowana kora

Drewno niepoddane chemicznemu przetworzeniu po ścięciu

A

Popiół drzewny

Z drewna niepoddanego chemicznemu przetworzeniu po ścięciu

A

Drobno mielony fosfat

Produkt określony w pkt 7 załącznika IA.2. do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) w sprawie nawozów

Zawartość kadmu mniejsza lub równa 90 mg/kg P205

A

Fosforan glinowo-wapniowy

Produkt określony w pkt 6 załącznika IA.2 do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003

Zawartość kadmu mniejsza lub równa 90 mg/kg P205

Użycie ograniczone do podstawowych gleb (pH > 7,5)

A

Podstawowy żużel

Produkty określone w pkt 1 załącznika IA.2 do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003

A

Surowa sól potasowa lub kainit

Produkty określone w pkt 1 załącznika IA.3 do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003

A

Siarczan potasu możliwie zawierający sól magnezu

Produkt uzyskiwany z surowych soli potasowych w drodze procesu fizycznego wydobycia oraz możliwie zawierający także sole magnezu

A

Wywar gorzelniczy i ekstrakt z wywaru gorzelniczego

Z wyjątkiem wywaru gorzelniczego amonowego

A

Węglan wapnia

(kreda, margiel, mielony wapń, ameliorant bretoński, (maerl) kreda fosforowa)

Wyłącznie pochodzenia naturalnego

A

Węglan magnezu i wapnia

Wyłącznie pochodzenia naturalnego

np. kreda magnezowa, mielony wapń magnezowy, wapień

A

Siarczan magnezowy (kizeryt)

Wyłącznie pochodzenia naturalnego

A

Roztwór chlorku wapnia

Opryskiwanie dolistne jabłoni po stwierdzeniu niedoboru wapnia

A

Siarczan wapnia (gips)

Produkty określone w pkt 1 załącznika ID do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003

Wyłącznie pochodzenia naturalnego

A, B

Wapno przemysłowe uzyskiwane w produkcji cukru

Produkt uboczny produkcji cukru z buraków cukrowych i trzciny cukrowej

A

Wapno przemysłowe uzyskiwane w produkcji soli próżniowej

Produkt uboczny uzyskiwany w produkcji soli próżniowej z solanki znajdowanej w górach

A

Siarka elementarna

Produkty określone w załączniku ID.3 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003

A

Pierwiastki śladowe

Mikroelementy nieorganiczne wymienione w części E załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003

A

Chlorek sodu

Wyłącznie sól kopalniana

A

Mączka mineralna (skalna) i glinki

 

B

Leonardyt (surowy osad organiczny bogaty w kwasy humusowe)

Jedynie w przypadku, gdy uzyskiwany jest jako produkt uboczny przemysłu wydobywczego

B

Ksylit

Jedynie w przypadku, gdy uzyskiwany jest jako produkt uboczny przemysłu wydobywczego (np. produkt uboczny przy wydobyciu węgla brunatnego)

B

Chityna (polisacharyd uzyskiwany z pancerzy skorupiaków)

Jedynie w przypadku, gdy uzyskiwana jest w ramach zrównoważonej eksploatacji zgodnie z definicją w art. 3 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (4) lub z akwakultury ekologicznej

B

Bogaty w substancje organiczne osad denny zbiorników słodkowodnych, powstały w warunkach beztlenowych

(np. sapropel)

Jedynie osady organiczne, które są produktami ubocznymi gospodarowania zbiornikami słodkowodnymi lub są wydobyte z dawnych terenów słodkowodnych

W stosownych przypadkach wydobycie należy prowadzić w taki sposób, aby miało ono jak najmniejszy wpływ na system wodny

Jedynie osady pochodzące ze źródeł wolnych od zanieczyszczeń pestycydami, trwałych zanieczyszczeń organicznych i substancji ropopodobnych

Dopuszczalne stężenie w mg/kg suchej masy:

kadm: 0,7; miedź: 70; nikiel: 25; ołów: 45; cynk: 200; rtęć: 0,4; chrom (całkowity): 70; chrom (VI): niewykrywalny


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

(3)  Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1.

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59).


ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK II

Pestycydy – środki ochrony roślin określone w art. 5 ust. 1

Wszystkie substancje wymienione w niniejszym załączniku muszą spełniać co najmniej warunki stosowania określone w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (1).Bardziej restrykcyjne warunki stosowania w produkcji ekologicznej zostały określone w drugiej kolumnie każdej tabeli.

1.   Substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

Allium sativum (wyciąg z czosnku)

 

Azadyrachtyna uzyskiwana z Azadirachta indica (miodla indyjska)

 

Substancje podstawowe (w tym: lecytyny, sacharoza, fruktoza, ocet, serwatka, chlorowodorek chitozanu (2) i Equisetum arvense itp.)

Tylko te substancje podstawowe w rozumieniu art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 (3), które są objęte definicją »środka spożywczego« zawartą w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 oraz są pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Substancje, które nie są stosowane jako środki chwastobójcze, lecz tylko do zwalczania szkodników i chorób.

Wosk pszczeli

Wyłącznie jako maść ogrodnicza/chroniąca rany.

COS-OGA

 

Hydrolizat białkowy z wyłączeniem żelatyny

 

Laminaryna

Brunatnice pochodzą z ekologicznej uprawy zgodnie z art. 6d lub ze zrównoważonych zbiorów zgodnie z art. 6c.

Feromony

Tylko w pułapkach i dozownikach.

Oleje roślinne

Dozwolone wszystkie zastosowania z wyjątkiem zastosowań jako środki chwastobójcze.

Pyretryny otrzymywane ze złocienia dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium)

 

Pyretroidy (wyłącznie deltametryna lub lambda-cyhalotryna)

Tylko w pułapkach zawierających określone środki wabiące; tylko przeciwko Bactrocera oleae i Ceratitis capitata Wied.

Gorzknia otrzymana z Quassia amara

Wyłącznie jako środek owadobójczy i odstraszający owady.

Środki odstraszające zapachem, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy.

Stosować jedynie na niejadalnych częściach roślin uprawnych i w miejscach, gdzie uprawy nie są spożywane przez owce lub kozy.

Salix spp. Cortex (wyciąg z kory wierzby)

 

2.   Mikroorganizmy lub substancje produkowane przez mikroorganizmy

Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

Mikroorganizmy

Niepochodzące z GMO.

Spinosad

 

3.   Substancje inne niż wymienione w sekcji 1 i 2

Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki lub ograniczenia użycia

Krzemian glinu (kaolin)

 

Wodorotlenek wapnia

Jeżeli stosowany jako środek grzybobójczy, to tylko w przypadku drzew owocowych, łącznie ze szkółkami, do zwalczania Nectria galligena (rak drzew owocowych).

Dwutlenek węgla

 

Związki miedzi w postaci: wodorotlenku miedzi, tlenochlorku miedzi, tlenku miedzi, cieczy bordoskiej i trójzasadowego siarczanu miedzi

Maksymalnie do 6 kg miedzi na hektar rocznie.

W odniesieniu do upraw wielorocznych państwa członkowskie mogą na zasadzie odstępstwa od poprzedniego akapitu dopuścić przekroczenie w danym roku limitu zawartości miedzi wynoszącego 6 kg, pod warunkiem że średnia rzeczywiście zastosowana ilość w okresie 5 lat obejmującym dany rok oraz 4 wcześniejsze lata nie przekracza 6 kg.

Fosforan dwuamonu

Wyłącznie w charakterze środka wabiącego w pułapkach.

Etylen

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w pomieszczeniach zamkniętych w charakterze regulatora wzrostu roślin. Zezwolenia są ograniczone do użytkowników zawodowych.

Kwasy tłuszczowe

Dozwolone wszystkie zastosowania z wyjątkiem zastosowań jako środki chwastobójcze.

Ortofosforan żelaza (III)

Preparaty przeznaczone do spryskiwania powierzchni między roślinami uprawnymi.

Diatomit (ziemia okrzemkowa)

 

Siarczan wapnia (wielosiarczek wapnia)

 

Olej parafinowy

 

Wodorowęglan potasu i sodu (dwuwęglan potasu/sodu)

 

Piasek kwarcowy

 

Siarka

 


(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(2)  Uzyskane ze zrównoważonego rybołówstwa lub akwakultury ekologicznej.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).


ZAŁĄCZNIK III

ZAŁĄCZNIK VIIIa

Produkty i substancje dopuszczone do stosowania lub dodawania w ekologicznych produktach z sektora wina, o których mowa w art. 29c

Rodzaj obróbki zgodnie z załącznikiem I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009

Nazwa produktów lub substancji

Szczegółowe warunki, obostrzenia w granicach limitów i warunków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 i rozporządzeniu (WE) nr 606/2009

Punkt 1: Napowietrzanie lub dodawanie tlenu

Powietrze

Tlen gazowy

 

Punkt 3: Odwirowywanie i filtracja

Perlit

Celuloza

Ziemia okrzemkowa

Stosowanie wyłącznie jako obojętny filtrujący środek pomocniczy.

Punkt 4: Stworzenie obojętnej atmosfery oraz obróbka produktu bez dostępu powietrza

Azot

Dwutlenek węgla

Argon

 

Punkty 5, 15 i 21: Stosowanie

Drożdże (1)

 

Punkt 6: Stosowanie

Fosforan dwuamonu

Chlorowodorek tiaminy

Drożdże dezaktywowane, autolizaty drożdży i ścian drożdży

 

Punkt 7: Stosowanie

Dwutlenek siarki

Wodorosiarczyn potasu lub pirosiarczyn potasu

(a)

Maksymalna zawartość dwutlenku siarki nie przekracza 100 mg/l w przypadku wina czerwonego, o którym mowa w części A pkt 1 lit. a) załącznika I B do rozporządzenia (WE) nr 606/2009, o zawartości cukru resztkowego mniejszej niż 2 g/l.

(b)

Maksymalna zawartość dwutlenku siarki nie przekracza 150 mg/l w przypadku wina białego i różowego, o których mowa w części A pkt 1 lit. b) załącznika I B do rozporządzenia (WE) nr 606/2009, o zawartości cukru resztkowego mniejszej niż 2 g/l.

(c)

W przypadku wszystkich innych kategorii wina maksymalną zawartość dwutlenku siarki zastosowaną zgodnie z załącznikiem I B do rozporządzenia (WE) nr 606/2009 w dniu 1 sierpnia 2010 r. pomniejsza się o 30 mg/l.

Punkt 9: Stosowanie

Węgiel drzewny do zastosowań enologicznych

 

Punkt 10: Oczyszczanie

Żelatyna jadalna (2)

Substancje białkowe pochodzenia roślinnego uzyskane z pszenicy lub grochu (2)

Karuk (2)

Albumina jaja kurzego (2)

Taniny (2)

Substancje białkowe uzyskane z ziemniaków (2)

Ekstrakty protein drożdżowych (2)

Kazeina

Chitozan pochodzący z Aspergillus niger

Kazeinian potasu

Dwutlenek krzemu

Bentonit

Enzymy pektolityczne

 

Punkt 12: Stosowanie do zakwaszania

Kwas mlekowy

Kwas winowy L(+)

 

Punkt 13: Stosowanie do odkwaszania

Kwas winowy L(+)

Węglan wapnia

Neutralny winian potasu

Wodorowęglan potasu

 

Punkt 14: Dodawanie

Żywica z sosny Aleppo

 

Punkt 17: Stosowanie

Bakterie mlekowe

 

Punkt 19: Dodawanie

Kwas L-askorbinowy

 

Punkt 22: Barbotaż

Azot

 

Punkt 23: Dodawanie

Dwutlenek węgla

 

Punkt 24: Dodawanie w celu stabilizacji wina

Kwas cytrynowy

 

Punkt 25: Dodawanie

Taniny (2)

 

Punkt 27: Dodawanie

Kwas metawinowy

 

Punkt 28: Stosowanie

Guma arabska (2)

 

Punkt 30: Stosowanie

Dwuwinian potasu

 

Punkt 31: Stosowanie

Cytrynian miedzi

 

Punkt 31: Stosowanie

Siarczan miedzi

 

Punkt 35: Stosowanie

Mannoproteiny drożdży

 

Punkt 38: Stosowanie

Kawałki drewna dębowego

 

Punkt 39: Stosowanie

Alginian wapnia

 

Punkt 44: Stosowanie

Chitozan pochodzący z Aspergillus niger

 

Punkt 51: Stosowanie

Drożdże dezaktywowane

 

Rodzaj obróbki zgodnie z sekcją A pkt 2 lit. b) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 606/2009

Siarczan wapnia

Wyłącznie w przypadku »vino generoso« lub »vino generoso de licor«


(1)  W przypadku poszczególnych szczepów drożdży: uzyskane z surowców ekologicznych, jeżeli są dostępne.

(2)  Uzyskane z surowców ekologicznych, jeżeli są dostępne.


Top