EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1488

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1488 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali

ST/10594/2018/INIT

OJ L 252, 8.10.2018, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1488/oj

8.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/1488

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 187 i art. 188 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych w formie wspólnych inicjatyw technologicznych przewidziano pierwotnie w decyzji nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

(2)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 (3) ustanowiono „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020). Jego celem jest zwiększenie wpływu na badania naukowe i innowacje dzięki połączeniu tego programu ze środkami finansowymi sektora prywatnego w ramach partnerstw publiczno-prywatnych w obszarach, w których zakres i skala zasobów zaangażowanych w badania naukowe i innowacje są uzasadnione w świetle realizacji ogólniejszych celów Unii w zakresie konkurencyjności, pobudzają inwestycje prywatne oraz ułatwiają rozwiązywanie problemów społecznych. Partnerstwa te powinny opierać się na długoterminowym zobowiązaniu, w tym na zrównoważonym wkładzie wszystkich partnerów, być rozliczane z realizacji swoich celów i dostosowane do strategicznych celów Unii w dziedzinie badań naukowych, rozwoju i innowacji. Zarządzanie tymi partnerstwami i ich funkcjonowanie powinno przebiegać w sposób otwarty, przejrzysty, wydajny, skuteczny i inkluzywny, stwarzając szanse udziału w partnerstwach wielu różnym interesariuszom aktywnym w swoich odpowiednich obszarach.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 (4) i decyzją Rady 2013/743/UE (5) można przyznać wsparcie wspólnym przedsięwzięciom ustanowionym w ramach programu „Horyzont 2020” na warunkach określonych w tej decyzji.

(4)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 (6) ustanowiono instrument „Łącząc Europę”. Instrument „Łącząc Europę” powinien umożliwiać przygotowanie i realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach polityki w zakresie transeuropejskich sieci – w sektorach transportu, telekomunikacji i energii. W szczególności instrument „Łącząc Europę” powinien wspierać realizację tych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które służą opracowaniu i budowie nowej infrastruktury i usług lub modernizacji istniejącej infrastruktury i usług, w sektorach transportu, telekomunikacji i energii. Instrument „Łącząc Europę” powinien przyczyniać się do wspierania projektów o europejskiej wartości dodanej i przynoszących znaczące korzyści społeczne, które to projekty nie uzyskują odpowiedniego finansowania z rynku.

(5)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 (7) ustanowiono wytyczne dotyczące sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej i ustalono warunki sektorowe dla sektora telekomunikacji.

(6)

Obliczenia wielkiej skali kwalifikują się jako projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania w obszarze infrastruktury usług cyfrowych uznanej za kwalifikującą się do finansowania na mocy art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 283/2014, a mianowicie w zakresie dostępu do informacji sektora publicznego, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie, jak wskazano w pkt 3 lit. d) załącznika do tego rozporządzenia. Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 Komisja może powierzyć częściową realizację instrumentu „Łącząc Europę” podmiotom, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (8).

(7)

W komunikacie Komisji „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” („strategia Europa 2020”), zatwierdzonym przez Parlament Europejski i Radę, podkreślono potrzebę stworzenia sprzyjających warunków dla inwestowania w wiedzę i innowacje, tak aby osiągnąć w Unii inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

(8)

W komunikacie Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zatytułowanym „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy” wezwano do stworzenia europejskiej infrastruktury danych opartej na wysokiej klasy zdolnościach obliczeń wielkiej skali i rozwijania pełnego ekosystemu europejskich obliczeń wielkiej skali, umożliwiającego rozwój nowych europejskich technologii i budowę superkomputerów eksaskalowych. Znaczenie tego obszaru i wyzwania, wobec których stają zainteresowane strony w Unii, wymagają działania w celu zgromadzenia niezbędnych zasobów i zdolności, w tym istniejących zasobów jak na przykład działające na szczeblu krajowym superkomputery i centra obliczeniowe dysponujące dużą mocą obliczeniową, aby zamknąć łańcuch od badań naukowych i rozwoju po dostarczenie i eksploatację eksaskalowych systemów obliczeń wielkiej skali. Należy zatem stworzyć mechanizm na poziomie unijnym w celu połączenia i skoncentrowania wsparcia udzielanego na rzecz ustanowienia światowej klasy infrastruktury europejskich obliczeń wielkiej skali oraz dla badań naukowych i innowacji w dziedzinie obliczeń wielkiej skali prowadzonych przez państwa członkowskie, Unię i sektor prywatny. Infrastruktura ta powinna zapewnić dostęp użytkownikom z sektora publicznego i przemysłowego, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz akademickiego, w tym społecznościom naukowym wchodzącym w skład tworzonej europejskiej chmury dla otwartej nauki.

(9)

W komunikacie Komisji z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie śródokresowego przeglądu realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego: „Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich” wskazano obliczenia wielkiej skali jako element o zasadniczym znaczeniu dla cyfryzacji przemysłu oraz gospodarki opartej na danych. Do opracowania, nabycia i eksploatacji superkomputerów, które zaliczałyby się do grupy trzech najlepszych na świecie potrzebne są istotne inwestycje, a żadne państwo europejskie nie dysponuje wystarczającymi zasobami, by w pojedynkę zbudować pełny ekosystem obliczeń wielkiej skali. Istnieje zatem potrzeba koordynacji wysiłków oraz połączenia zasobów przez państwa członkowskie, Unię i sektor prywatny w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na obliczenia wielkiej skali i utworzenia silnego i innowacyjnego ekosystemu obliczeń wielkiej skali w nauce i przemyśle w Unii. W komunikacie zaproponowano utworzenie instrumentu prawnego, zapewniającego ramy dotyczące zamówień publicznych na zintegrowaną eksaskalową infrastrukturę danych i obliczeń wielkiej skali.

(10)

Aby wyposażyć Unię w zdolności obliczeniowe potrzebne do utrzymania jej czołowej pozycji w dziedzinie badań naukowych, należy koordynować inwestycje państw członkowskich w obszarze obliczeń wielkiej skali i wzmacniać przemysłowe i rynkowe zastosowania technologii obliczeń wielkiej skali zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Unia powinna zwiększyć skuteczność przekształcania rozwoju technologii w ukierunkowane na popyt, zorientowane na zastosowania oraz konkurencyjne na rynku systemy europejskich obliczeń wielkiej skali przez ustanowienie skutecznego powiązania między podażą technologii, współprojektowaniem z użytkownikami i wspólnym zamawianiem światowej klasy systemów oraz przez tworzenie konkurencyjnego w globalnej skali ekosystemu technologii i zastosowań obliczeń wielkiej skali. Jednocześnie Unia powinna zapewnić jej przemysłowi dostaw szansę skorzystania z efektu dźwigni wywołanego takimi inwestycjami, prowadząc do ich wdrażania w wielkoskalowych i nowo powstających obszarach zastosowań takich jak medycyna spersonalizowana, technologie kierowania pojazdami zintegrowanymi z siecią lub pojazdami zautomatyzowanym lub na innych rynkach pionierskich opartych na sztucznej inteligencji, technologiach blockchain, najnowocześniejszych technologiach obliczeniowych czy, w szerszym ujęciu, na cyfryzacji unijnego przemysłu.

(11)

Wspólne przedsięwzięcie stanowi najlepsze narzędzie zdolne do realizacji celów strategii w dziedzinie europejskich obliczeń wielkiej skali określonej w ramach Europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze, do przezwyciężenia obecnych ograniczeń, zapewniając jednocześnie najlepszy poziom skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz najlepsze zabezpieczenie interesów Unii. Wspólne przedsięwzięcie może połączyć zasoby Unii, państw członkowskich i sektora prywatnego. Może wdrażać ramy udzielania zamówień i eksploatować światowej klasy systemy obliczeń wielkiej skali poprzez propagowanie technologii, zwłaszcza jeśli jest to konkurencyjna technologia europejska. Może inicjować programy z zakresu badań naukowych i innowacji na potrzeby opracowywania europejskich technologii i ich późniejszego włączania w eksaskalowe systemy superkomputerowe i przyczyniać się do rozwoju konkurencyjnego europejskiego przemysłu dostaw technologii.

(12)

Wspólne przedsięwzięcie powinno powstać i rozpocząć działalność najpóźniej na początku 2019 r., aby osiągnięty został cel polegający na wyposażeniu Unii do 2020 r. w infrastrukturę przedeksaskalową i opracowana została technologia i zastosowania potrzebne do uzyskania zdolności eksaskalowych około 2022–2023 r., przy jednoczesnym propagowaniu konkurencyjnego ekosystemu innowacji europejskich obliczeń wielkiej skali. Z uwagi na to, że cykl opracowania nowej generacji technologii zwykle wynosi 4–5 lat, aby zachować konkurencyjność na światowym rynku, należy jak najszybciej zapoczątkować działania prowadzące do osiągnięcia celu w zakresie zdolności eksaskalowych.

(13)

Partnerstwo publiczno-prywatne w formie wspólnego przedsięwzięcia powinno łączyć środki finansowe i techniczne konieczne do zapanowania nad złożonością stale narastającego tempa innowacji w przedmiotowym obszarze. Z tego powodu uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia powinny być: Unia, państwa członkowskie oraz kraje stowarzyszone w ramach programu „Horyzont 2020” zgadzające się co do wspólnej europejskiej inicjatywy w zakresie obliczeń wielkiej skali, stowarzyszenia reprezentujące podmioty wchodzące w ich skład, oraz inne organizacje zaangażowane wyraźnie i aktywnie w prace na rzecz uzyskania wyników badań i stworzenia innowacji oraz zatrzymania know-how z dziedziny obliczeń wielkiej skali w Europie. Wspólne przedsięwzięcie powinno być otwarte dla nowych członków.

(14)

Unia, państwa uczestniczące i uczestnicy prywatni wspólnego przedsięwzięcia powinni wnosić wkład finansowy na pokrycie kosztów administracyjnych wspólnego przedsięwzięcia. Na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 wkład Unii na pokrycie kosztów administracyjnych może stanowić przedpłatę na pokrycie kosztów operacyjnych tylko do 2023 r. Państwa uczestniczące i uczestnicy prywatni wspólnego przedsięwzięcia powinni od 2024 r. w pełni pokrywać jego koszty administracyjne.

(15)

Mając na celu odzyskanie przodującej pozycji w zakresie technologii obliczeń wielkiej skali oraz stworzenie pełnego ekosystemu obliczeń wielkiej skali dla Unii, zainteresowane strony z sektorów przemysłowego i badawczego skupione w prywatnym stowarzyszeniu Europejska Platforma Technologiczna na rzecz obliczeń wielkiej skali (ETP4HPC) utworzyły na podstawie umowy partnerstwo publiczno-prywatne z Unią w 2014 r. Jego misją jest budowanie europejskiego łańcucha wartości światowej klasy technologii obliczeń wielkiej skali, który powinien być konkurencyjny w skali światowej, i wspieranie efektów synergii między trzema głównymi filarami ekosystemu obliczeń wielkiej skali, takich jak rozwój technologii, zastosowania i infrastruktura o dużej mocy obliczeniowej. Z racji posiadanej wiedzy fachowej oraz roli w skupianiu stosownych zainteresowanych stron z sektora prywatnego w dziedzinie obliczeń wielkiej skali, prywatne stowarzyszenie ETP4HPC powinno kwalifikować się do uczestnictwa we wspólnym przedsięwzięciu.

(16)

Mając na celu wzmocnienie łańcucha wartości danych, wsparcie budowy społeczności wokół danych i stworzenie podstaw dobrze funkcjonującej gospodarki opartej na danych w Unii zainteresowane strony z sektorów przemysłowego i badawczego skupieni w stowarzyszeniu Big Data Value Association (BDVA) utworzyli w 2014 r. na podstawie umowy partnerstwo publiczno-prywatne z Unią. Z racji posiadanej wiedzy fachowej oraz roli w skupianiu stosownych zainteresowanych stron z sektora prywatnego w dziedzinie dużych zbiorów danych, BDVA powinno kwalifikować się do uczestnictwa we wspólnym przedsięwzięciu.

(17)

Prywatne stowarzyszenia ETP4HPC oraz BDVA wyraziły na piśmie chęć uczestnictwa w tworzeniu technologicznej strategii wspólnego przedsięwzięcia oraz wniesienia swojej wiedzy fachowej do realizacji jego celów. Zasadne jest, by statut określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia został zaakceptowany przez stowarzyszenia prywatne w formie pisma zatwierdzającego.

(18)

Stowarzyszenie non-profit Partnerstwo na rzecz zaawansowanych technologii obliczeniowych w Europie (PRACE) obejmuje 25 państw-członków, których organizacje przedstawicielskie tworzą paneuropejską infrastrukturę o dużej mocy obliczeniowej, dając dostęp do zasobów i usług obliczeniowych i w zakresie zarządzania danymi na rzecz wielkoskalowych naukowych i inżynieryjnych zastosowań o najwyższym poziomie wydajności. Wspólne przedsięwzięcie może współpracować z PRACE w zakresie udzielania dostępu do obejmujących wiele podmiotów i wzajemnie połączonych infrastruktur i usług w zakresie danych i obliczeń superkomputerowych oraz w zakresie zarządzania takim dostępem, a także w sferze obiektów szkoleniowych i możliwości rozwoju umiejętności.

(19)

Sieć GÉANT łączy 38 krajowych partnerów z dziedziny badań naukowych i edukacji, stanowiąc paneuropejską sieć na rzecz doskonałości naukowej, badań naukowych, edukacji i innowacji. Poprzez zintegrowany katalog usług z zakresu łączności, współpracy i identyfikacji sieć GÉANT udziela użytkownikom wysoce wiarygodnego i swobodnego dostępu do usług w sferze obliczeń, analiz, przechowywania, aplikacji i innych zasobów w celu zapewnienia, by Europa nadal zajmowała czołową pozycję w dziedzinie badań naukowych. Wspólne przedsięwzięcie może współpracować z siecią GÉANT w zakresie połączeń między superkomputerami wspólnego przedsięwzięcia oraz z innymi europejskimi infrastrukturami danych i obliczeń superkomputerowych.

(20)

Wspólne przedsięwzięcie powinno zajmować się precyzyjnie określonymi zagadnieniami, które umożliwiłyby szeroko rozumianym europejskim środowiskom akademickim i przemysłowym projektowanie, tworzenie i wykorzystywanie najbardziej innowacyjnych technologii z obszaru obliczeń wielkiej skali oraz ustanowienie zintegrowanej sieciowej infrastruktury w obrębie Unii, dysponującej światowej klasy zdolnościami w zakresie obliczeń wielkiej skali, szybką łącznością oraz najnowocześniejszymi aplikacjami oraz usługami w zakresie danych i oprogramowania dla naukowców i innych głównych użytkowników z sektorów przemysłowych, w tym MŚP, i sektora publicznego. Wspólne przedsięwzięcie powinno działać na rzecz zmniejszenia występującego w Unii niedoboru kwalifikacji w zakresie obliczeń wielkiej skali, angażując się w działania informacyjne i pomagając w budowaniu nowego kapitału wiedzy i kapitału ludzkiego.

(21)

Wspólne przedsięwzięcie powinno stworzyć podwaliny długoterminowej wizji i wytyczyć drogę do budowy pierwszej hybrydowej infrastruktury obliczeń wielkiej skali w Europie, łączącej klasyczną architekturę obliczeniową z urządzeniami opartymi na kwantowych technologiach obliczeniowych, np. wykorzystując komputery kwantowe jako akceleratory wątków obliczeń wielkiej skali. Ustrukturyzowane i skoordynowane wsparcie finansowe na poziomie europejskim jest niezbędne, aby pomóc zespołom badawczym i gałęziom przemysłu europejskiego utrzymać się w ścisłej czołówce w warunkach silnej konkurencji międzynarodowej dzięki osiąganiu światowej klasy wyników, aby zapewnić szybkie i szerokie przemysłowe wykorzystywanie europejskiej technologii i wyników europejskich badań naukowych w całej Unii w sposób przynoszący istotne korzyści dla społeczeństwa, aby umożliwić wspólne ponoszenie ryzyka oraz łączyć wysiłki poprzez dostosowanie strategii i inwestycji we wspólnym interesie europejskim.

(22)

Aby osiągnąć cel w zakresie zaprojektowania, stworzenia i wykorzystania najbardziej innowacyjnych technologii z obszaru obliczeń wielkiej skali, wspólne przedsięwzięcie powinno udzielać wsparcia finansowego, głównie w formie dotacji oraz zamówień w ramach otwartych i zgodnych z zasadami konkurencji zaproszeń do składania wniosków i zaproszeń do składania ofert wynikających z rocznych planów prac. Takie wsparcie finansowe powinno być zwłaszcza ukierunkowane na udowodnione niedoskonałości rynku, które uniemożliwiają rozwój odnośnego programu, i powinno mieć efekt zachęcający w postaci zmiany zachowania podmiotu otrzymującego wsparcie.

(23)

Aby osiągnąć cel w zakresie zwiększenia potencjału innowacyjnego przemysłu, w szczególności MŚP, przyczynienia się do zmniejszania swoistej luki w zakresie umiejętności związanych z obliczeń wielkiej skali, wspierania wzrostu wiedzy i kapitału ludzkiego oraz zwiększenia zdolności w zakresie obliczeń wielkiej skali, wspólne przedsięwzięcie powinno wspierać tworzenie krajowych centrów kompetencji w zakresie obliczeń wielkiej skali na terenie Unii, a zwłaszcza tworzenie ich sieci kontaktów i koordynację prac tych centrów. Te centra kompetencji powinny oferować usługi z zakresu obliczeń wielkiej skali na zlecenie przemysłu, ośrodków akademickich i administracji publicznej. Centra te powinny przede wszystkim propagować i umożliwiać dostęp do innowacyjnych ekosystemów obliczeń wielkiej skali, ułatwiać dostęp do superkomputerów, reagować w związku ze znacznym niedoborem wykwalifikowanych ekspertów technicznych poprzez przeprowadzanie działań informacyjnych, szkolenia i działania popularyzatorskie oraz podejmować działania służące tworzeniu sieci kontaktów z zainteresowanymi stronami i innymi centrami kompetencji w celu rozwijania innowacji na szerszą skalę, na przykład poprzez wymianę i propagowanie najlepszych praktyk w zakresie przypadków użycia lub doświadczeń w zakresie stosowania obliczeń wielkiej skali, udostępnianie swoich obiektów szkoleniowych i wiedzy szkoleniowej, ułatwianie współprogramowania i wymiany kodów do obliczeń równoległych, lub poprzez wspieranie wymiany innowacyjnych aplikacji i narzędzi dla użytkowników publicznych i prywatnych, w szczególności dla MŚP.

(24)

Wspólne przedsięwzięcie powinno zapewnić zorientowane na popyt i potrzeby użytkowników ramy i umożliwić podejście oparte na współprojektowaniu w celu pozyskiwania dla Unii zintegrowanej, światowej klasy eksaskalowej infrastruktury danych i obliczeń wielkiej skali, w celu wyposażenia użytkowników w strategiczne zasoby obliczeniowe potrzebne do utrzymania konkurencyjności oraz sprostania wyzwaniom społecznym, środowiskowym i gospodarczym oraz wyzwaniom w obszarze bezpieczeństwa. Dlatego też wspólne przedsięwzięcie powinno przyczynić się do nabywania superkomputerów przedeksaskalowych i superkomputerów petaskalowych. Superkomputery wspólnego przedsięwzięcia powinny być zainstalowane w państwie uczestniczącym będącym państwem członkowskim.

(25)

Program ramowy „Horyzont 2020” powinien przyczyniać się do zniwelowania różnic w badaniach naukowych i innowacjach w obrębie Unii poprzez promowanie synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (zwanymi dalej „funduszami ESI”). Wspólne przedsięwzięcie powinno więc dążyć do rozwinięcia bliskich interakcji z funduszami ESI, które mogą szczególnie pomóc w zwiększaniu lokalnych, regionalnych i krajowych zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji.

(26)

Wspólne przedsięwzięcie powinno stworzyć korzystne ramy dla państw uczestniczących będących państwami członkowskimi, by mogły one wykorzystywać przyznane im fundusze ESI na zakup superkomputerów. Wykorzystanie funduszy ESI w działalności wspólnego przedsięwzięcia ma kluczowe znaczenie dla tworzenia w Unii zintegrowanej i połączonej w sieć światowej klasy infrastruktury danych i obliczeń wielkiej skali, ponieważ korzyści z takiej infrastruktury znacznie wykraczają poza korzyści dla użytkowników z państw członkowskich. Jeśli państwo uczestniczące decyduje się na wykorzystanie funduszy ESI w celu wniesienia wkładu w koszty nabycia superkomputerów petaskalowych i przedeksaskalowych, wspólne przedsięwzięcie powinno uwzględnić udział Unii w funduszach ESI tego państwa uczestniczącego, zaliczając jedynie krajowy udział w funduszach ESI jako wkład krajowy do budżetu wspólnego przedsięwzięcia. W każdym razie wkład Unii ze środków programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę” powinien pokryć maksymalnie 50 % kosztów nabycia plus maksymalnie 50 % kosztów operacyjnych superkomputerów przedeksaskalowych, zgodnie z celem wspólnego przedsięwzięcia polegającym na przyczynianiu się do gromadzenia zasobów na rzecz wyposażenia Unii w światowej klasy superkomputery przedeksaskalowe. W przypadku superkomputerów petaskalowych, wkład Unii ze środków programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę” pokryłby maksymalnie 35 % kosztów nabycia superkomputera tego typu, aby zachować zgodność z funduszami przeznaczonymi w programie „Horyzont 2020” na zamówienia publiczne na innowacje. Pozostałe koszty dotyczące superkomputerów petaskalowych i superkomputerów przedeksaskalowych powinny zostać pokryte przez państwa uczestniczące.

(27)

Wspólne przedsięwzięcie powinno być właścicielem nabytych przez siebie superkomputerów przedeksaskalowych. Eksploatacja każdego superkomputera przedeksaskalowego powinna być powierzona jednostce przyjmującej. Jednostka przyjmująca może reprezentować pojedyncze państwo uczestniczące będące państwem członkowskim lub konsorcjum przyjmujące. Jednostka przyjmująca powinna być w stanie przedstawić właściwe oszacowanie i zweryfikować koszty operacyjne superkomputera, zapewniając, na przykład, funkcjonalne i – w maksymalnym możliwym zakresie – fizyczne oddzielenie superkomputerów przedeksaskalowych należących do wspólnego przedsięwzięcia od wszelkich obsługiwanych przez siebie krajowych lub regionalnych systemów obliczeniowych. Jednostka przyjmująca powinna zostać wybrana przez Radę Zarządzającą wspólnego przedsięwzięcia (zwaną dalej „Radą Zarządzającą”) w następstwie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, ocenionego przez niezależnych ekspertów. Po wybraniu jednostki przyjmującej, państwo uczestniczące, w którym ma siedzibę jednostka przyjmująca, lub konsorcjum przyjmujące powinno móc zdecydować o wystosowaniu zaproszenia do innych państw uczestniczących do przyłączenia się i wniesienia wkładu na rzecz sfinansowania superkomputera przedeksaskalowego, który ma zostać zainstalowany w wybranej jednostce przyjmującej. Przypadający Unii udział w czasie dostępu do superkomputera przedeksaskalowego powinien być bezpośrednio proporcjonalny do udziału finansowego Unii, pochodzącego ze środków programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”, w całkowitym koszcie własności tego superkomputera i nie powinien przekraczać 50 % całkowitego czasu dostępu do tego superkomputera. Wkłady na rzecz superkomputera przedeksaskalowego dokonywane przez państwa uczestniczące w konsorcjum przyjmującym powinny zostać przeliczone na udziały w czasie dostępu do tego superkomputera. Państwa uczestniczące powinny uzgodnić między sobą jak rozdzielić przynależny im czas dostępu do superkomputera przedeksaskalowego. Wspólne przedsięwzięcie powinno pozostać właścicielem superkomputerów przedeksaskalowych, do momentu ich całkowitego zamortyzowania.

Gdy to nastąpi, prawo własności może zostać przeniesione na jednostkę przyjmującą w celu wycofania z eksploatacji, zbycia lub innego zastosowania. Jeżeli tak uzgodniono, w przypadku przeniesienia prawa własności na jednostkę przyjmującą przed upływem pełnego okresu amortyzacji superkomputera przedeksaskalowego lub z powodu likwidacji wspólnego przedsięwzięcia, jednostka przyjmująca powinna zwrócić wspólnemu przedsięwzięciu kwotę odpowiadającą wartości końcowej superkomputera.

(28)

Wspólne przedsięwzięcie powinno nabyć wspólnie z państwami uczestniczącymi komputery petaskalowe. Eksploatacja każdego superkomputera petaskalowego powinna być powierzona jednostce przyjmującej. Jednostka przyjmująca może reprezentować pojedyncze państwo uczestniczące będące państwem członkowskim lub konsorcjum przyjmujące państw uczestniczących. Wspólne przedsięwzięcie powinno być właścicielem takiego komputera w części odpowiadającej udziałowi Unii we wkładzie finansowym, pochodzącym ze środków programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”, w koszty nabycia. Jednostka przyjmująca powinna zostać wybrana przez Radę Zarządzającą w następstwie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, ocenionego niezależnych ekspertów. Przypadający Unii udział w czasie dostępu do superkomputera petaskalowego powinien być bezpośrednio proporcjonalny do wkładu finansowego Unii, pochodzącego ze środków programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”, w koszty nabycia tego superkomputera. Wspólne przedsięwzięcie powinno przenieść prawo własności na rzecz jednostki przyjmującej po pełnej amortyzacji superkomputera petaskalowego lub w przypadku likwidacji wspólnego przedsięwzięcia. W tym ostatnim przypadku jednostka przyjmująca powinna zwrócić wspólnemu przedsięwzięciu kwotę odpowiadającą wartości końcowej superkomputera.

(29)

Przy projektowaniu i eksploatacji superkomputerów przedeksaskalowch i petaskalowych utrzymywanych przez wspólne przedsięwzięcie należy uwzględniać efektywność energetyczną i zrównoważenie środowiskowe.

(30)

Aby odpowiadać na stale rosnące zapotrzebowanie użytkowników na zasoby superkomputerowe, państwa uczestniczące mogą przyznać wspólnemu przedsięwzięciu czas dostępu do jednego lub kilku ich dostępnych superkomputerów krajowych, tj. do komputerów, które nie zostały już zaangażowane i które nie są współfinansowane przez wspólne przedsięwzięcie. W takim przypadku by wspólne przedsięwzięcie mogło odpowiadać na zapotrzebowanie użytkowników, państwa uczestniczące powinny dobrowolnie przydzielić wspólnemu przedsięwzięciu odpowiedni czas dostępu do krajowych superkomputerów o wystarczającym poziomie wydajności. Takie udostępnienie czasu dostępu do superkomputera krajowego nie powinno być traktowane jako wkład finansowy lub niepieniężny państwa uczestniczącego na rzecz wspólnego przedsięwzięcia.

(31)

Superkomputery przedeksaskalowe i petaskalowe powinny być przede wszystkim wykorzystywane do celów publicznych badań naukowych i innowacji przez użytkowników z sektorów akademickiego, przemysłowego lub publicznego. Przydzielanie użytkownikom czasu dostępu do superkomputerów powinno opierać się przede wszystkim na opublikowanych przez wspólne przedsięwzięcie otwartych zaproszeniach do wyrażenia zainteresowania i na ocenie odnośnych zgłoszeń przez niezależnych ekspertów. Powinna istnieć możliwość, by – w niektórych wyjątkowych przypadkach, takich jak strategiczne europejskie inicjatywy lub sytuacje nadzwyczajne i zarządzania kryzysowego – decyzją Rady Zarządzającej przyznać czasu dostępu (w niewielkim wymiarze procentowym) bez publikowania zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Wspólnemu przedsięwzięciu należy zezwolić na prowadzenie w pewnym ograniczonym zakresie działalności gospodarczej w celach zarobkowych. Dostępu należy udzielać użytkownikom mającym siedzibę na obszarze Unii lub państwa stowarzyszonego w ramach programu „Horyzont 2020”. Prawa dostępu należy przyznawać każdemu użytkownikowi na równych warunkach i w sposób przejrzysty. Rada Zarządzająca powinna określić i monitorować prawa dostępu do przypadającego Unii udziału w czasie dostępu w odniesieniu do każdego superkomputera.

(32)

Superkomputery wspólnego przedsięwzięcia powinny być obsługiwane i eksploatowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (9), dyrektywą 2002/58/WE (10) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 (11).

(33)

Należy zezwolić na ograniczone wykorzystanie superkomputerów przez użytkowników prowadzących działalność gospodarczą do innych niż badawcze zastosowań cywilnych. Czasu dostępu należy zasadniczo udzielić każdemu użytkownikowi, mającemu siedzibę na obszarze Unii lub państwa stowarzyszonego w ramach programu „Horyzont 2020”. Prawa dostępu należy przyznawać w sposób przejrzysty.

(34)

Zarządzanie wspólnym przedsięwzięciem powinny zapewniać dwa organy: Rada Zarządzająca oraz Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych. Rada Zarządzająca powinna składać się z przedstawicieli Unii i państw uczestniczących. Rada Zarządzająca powinna być odpowiedzialna za podejmowanie decyzji strategicznych i decyzji finansowych związanych z działalnością wspólnego przedsięwzięcia, w szczególności za wszelkie działania związane z zamówieniami publicznymi. W skład Rady Konsultacyjnej do Spraw Przemysłowych i Naukowych powinni wchodzić przedstawiciele środowiska akademickiego oraz przemysłu jako użytkownicy i dostawcy technologii. Rada ta powinna zapewniać Radzie Zarządzającej niezależne doradztwo w odniesieniu do programu badań strategicznych i innowacji oraz w kwestiach pozyskiwania i eksploatacji superkomputerów, które są własnością wspólnego przedsięwzięcia.

(35)

W odniesieniu do ogólnych zadań administracyjnych wspólnego przedsięwzięcia prawa głosu państw uczestniczących powinny być rozdzielone między nimi po równo. W odniesieniu do zadań związanych z opracowaniem tej części planu prac, która dotyczy nabywania superkomputerów, wyboru jednostki przyjmującej oraz działalności naukowej i innowacyjnej wspólnego przedsięwzięcia, prawa głosu państw uczestniczących będących państwami członkowskimi oparte są na zasadzie większości kwalifikowanej. Państwa uczestniczące będące państwami stowarzyszonymi w ramach programu „Horyzont 2020” również powinny mieć prawo głosu w odniesieniu do zadań związanych z działalnością naukową i innowacyjną. W odniesieniu do zadań związanych z nabywaniem i eksploatacją superkomputerów prawo głosu – proporcjonalne do wkładu – powinny mieć jedynie państwa uczestniczące i Unia, które wnoszą wkład w nabywanie superkomputerów petaskalowych i w całkowity koszt własności superkomputerów przedeksaskalowych.

(36)

Wkładem finansowym Unii należy zarządzać zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz zgodnie z odpowiednimi zasadami zarządzania pośredniego, określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) 2018/1046. Zasady inicjowania przez wspólne przedsięwzięcie procedury zamówień publicznych zostaną określone w jego przepisach finansowych.

(37)

Aby rozwijać innowacyjny i konkurencyjny ekosystem europejskich obliczeń wielkiej skali, wspólne przedsięwzięcie powinno we właściwy sposób wykorzystywać instrumenty zamówień i dotacji, w tym zamówienia wspólne, zamówienia przedkomercyjne i zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania.

(38)

Podczas oceny ogólnego oddziaływania wspólnego przedsięwzięcia należy wziąć pod uwagę inwestycje uczestników prywatnych jako wkłady niepieniężne składające się z kosztów poniesionych przez nich w związku z realizacją działań po odliczeniu wkładów wspólnego przedsięwzięcia.

(39)

Aby utrzymać równe warunki dla wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku wewnętrznym, finansowanie w ramach unijnego programu ramowego powinno być zgodne z przepisami w zakresie pomocy państwa, tak aby zapewnić skuteczność wydatków publicznych oraz zapobiegać zakłóceniom na rynku, takim jak wypieranie finansowania prywatnego, tworzenie nieskutecznych struktur rynkowych lub utrzymywanie niewydajnych przedsiębiorstw.

(40)

Uczestnictwo w działaniach pośrednich finansowanych przez wspólne przedsięwzięcie powinno być zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 1290/2013. Wspólne przedsięwzięcie powinno ponadto zapewniać spójne stosowanie tych zasad w oparciu o odpowiednie środki przyjęte przez Komisję. W celu zapewnienia odpowiedniego współfinansowania działań pośrednich przez państwa uczestniczące, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1290/2013, państwa uczestniczące powinny dążyć do wniesienia wkładu w wysokości co najmniej równej kwocie zwrotu wypłacanej przez wspólne przedsięwzięcie z tytułu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w trakcie działań. W tym celu należy odpowiednio ustalić maksymalne stawki finansowania określone w rocznym planie prac wspólnego przedsięwzięcia zgodnie z art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013.

(41)

Zapewnienie wsparcia finansowego z instrumentu „Łącząc Europę” powinno być zgodne z zasadami tego programu.

(42)

Interesy finansowe Unii i pozostałych podmiotów uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu należy chronić w ciągu całego cyklu wydatków za pomocą proporcjonalnych środków, w tym przez przeciwdziałanie nieprawidłowościom, ich wykrywanie i wyjaśnianie takich nieprawidłowości, odzyskiwanie straconych, niewłaściwie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych środków, a także, w stosownych przypadkach, przez nakładanie kar administracyjnych i finansowych, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046.

(43)

Wspólne przedsięwzięcie powinno działać w otwarty i przejrzysty sposób pozwalający mu terminowo udostępniać wszelkie stosowne informacje, jak również promować swoje działania, w tym działania informacyjne i upowszechnianie wiedzy, wśród społeczeństwa. Regulamin wewnętrzny organów wspólnego przedsięwzięcia powinien być dostępny publicznie.

(44)

W celu uproszczenia należy zmniejszyć obciążenia administracyjne dla wszystkich stron. Należy unikać podwójnych audytów i nieproporcjonalnej ilości dokumentacji oraz sprawozdań. W odniesieniu do działań finansowanych ze środków programu „Horyzont 2020” audyty beneficjentów środków finansowych Unii przekazywanych na mocy niniejszego rozporządzenia należy przeprowadzać zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013. W odniesieniu do działań finansowanych ze środków instrumentu „Łącząc Europę” audyty beneficjentów środków finansowych Unii przekazywanych na mocy niniejszego rozporządzenia należy przeprowadzać zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013.

(45)

Audytor wewnętrzny Komisji powinien mieć w stosunku do wspólnego przedsięwzięcia te same uprawnienia co w stosunku do Komisji.

(46)

Komisja, wspólne przedsięwzięcie, Trybunał Obrachunkowy i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) powinny uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych informacji i pomieszczeń na potrzeby przeprowadzania kontroli i dochodzeń dotyczących dotacji, zamówień i umów podpisanych przez wspólne przedsięwzięcie

(47)

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków i zaproszenia do składania ofert powinny – z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków – uwzględniać czas trwania – odpowiednio – programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”.

(48)

Wspólne przedsięwzięcie powinno również korzystać z elektronicznych środków zarządzanych przez Komisję, aby zapewnić otwartość i przejrzystość oraz ułatwiać uczestnictwo. Zaproszenia do składania wniosków ogłaszane przez wspólne przedsięwzięcie w ramach programu „Horyzont 2020” powinny być publikowane także we wspólnym portalu dla uczestników, jak również za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję. Ponadto odnośne dane dotyczące między innymi wniosków, wnioskodawców, dotacji i uczestników powinny być udostępniane przez wspólne przedsięwzięcie do umieszczenia – w odpowiednim formacie i z częstotliwością wynikającą z obowiązków Komisji w zakresie sprawozdawczości – w elektronicznych systemach sprawozdawczości i upowszechniania programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję.

(49)

Komisja powinna przeprowadzić, z pomocą niezależnych ekspertów, śródokresową i końcową ocenę wspólnego przedsięwzięcia. W duchu przejrzystości, odnośne sprawozdania niezależnych ekspertów należy podać do wiadomości publicznej, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami.

(50)

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wzmocnienie zdolności w sferze badań naukowych i innowacji, nabycie petaskalowych i przedeksaskalowych superkomputerów i dostęp do infrastruktury danych i obliczeń wielkiej skali w całej Unii poprzez realizację wspólnego przedsięwzięcia, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na konieczność zapobieżenia powielaniu działań, zachowania masy krytycznej oraz zapewnienia optymalnego wykorzystania środków publicznych możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustanowienie

1.   W celu wprowadzenia w życie inicjatywy na rzecz europejskich obliczeń wielkiej skali powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2026 r. wspólne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) („Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali”, „wspólne przedsięwzięcie”).

2.   Aby uwzględnić czas obowiązywania europejskiego programu ramowego w zakresie badań i innowacji („Horyzont 2020”), ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013, oraz instrumentu „Łącząc Europę”, ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013, zaproszenia do składania wniosków i zaproszenia do składania ofert zgodnie z niniejszym rozporządzeniem muszą zostać ogłoszone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. W należycie uzasadnionych przypadkach zaproszenia do składania wniosków lub zaproszenia do składania ofert mogą być ogłoszone do dnia 31 grudnia 2021 r.

3.   Wspólne przedsięwzięcie jest organem, któremu powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

4.   Wspólne przedsięwzięcie ma osobowość prawną. W każdym państwie członkowskim ma ono zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa danego państwa członkowskiego. Może ono zwłaszcza nabywać i zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

5.   Siedziba wspólnego przedsięwzięcia mieści się w Luksemburgu.

6.   Statut wspólnego przedsięwzięcia (zwany dalej „statutem”) jest zawarty w załączniku.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„test akceptacyjny” oznacza test przeprowadzony w celu sprawdzenia, czy spełnione zostały wymagania określone w specyfikacji systemu;

2)

„czas dostępu” oznacza czas pracy superkomputerów, który został oddany do dyspozycji użytkownika lub grupy użytkowników na potrzeby realizacji ich programu komputerowego;

3)

„podmiot powiązany” oznacza podmiot zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013;

4)

„krajowe centrum kompetencji w zakresie obliczeń wielkiej skali” oznacza osobę prawną z siedzibą w państwie uczestniczącym będącym państwem członkowskim, powiązaną z krajowym centrum superkomputerowym tego państwa członkowskiego, udzielającą użytkownikom z sektora przemysłu, w tym MŚP, sektora akademickiego i administracji publicznej, na wniosek, dostępu do superkomputerów i najnowszych technologii, narzędzi, aplikacji i usług w zakresie obliczeń wielkiej skali oraz oferującą wiedzę fachową, umiejętności, szkolenia, tworzenie sieci kontaktów i działania informacyjne;

5)

„podmiot wchodzący w skład” oznacza podmiot wchodzący w skład uczestnika prywatnego wspólnego przedsięwzięcia, zgodnie ze statutem danego uczestnika prywatnego;

6)

„superkomputer eksaskalowy” oznacza system obliczeniowy o poziomie wydajności umożliwiającym wykonywanie 10^18 operacji na sekundę (inaczej: 1 eksaFLOPS), wpierający aplikacje, które dostarczają rozwiązań wysokiej jakości w krótszym czasie i które radzą sobie z problemami o większej złożoności;

7)

„umowa o przyjęcie” oznacza umowę zawartą między wspólnym przedsięwzięciem a jednostką przyjmującą superkomputer przedeksaskalowy lub między wspólnym przedsięwzięciem, pozostałymi współwłaścicielami superkomputera petaskalowego i jednostką przyjmującą superkomputer petaskalowy, która to umowa może mieć formę umowy o świadczenie usług lub umowy innego typu;

8)

„konsorcjum przyjmujące” oznacza grupę państw uczestniczących, które zgodziły się wnieść wkład w nabycie i eksploatację superkomputera przedeksaskalowego lub superkomputera petaskalowego;

9)

„jednostka przyjmująca” oznacza osobę prawną, która dysponuje obiektami do przyjęcia i obsługi superkomputera i która ma siedzibę w państwie uczestniczącym będącym państwem członkowskim;

10)

„superkomputer krajowy” oznacza krajowy system obliczeniowy znajdujący się w państwie uczestniczącym, charakteryzujący się wydajnością na poziomie co najmniej 0,4 petaFLOPSa i który nie został nabyty na mocy niniejszego rozporządzenia;

11)

„państwo obserwator” oznacza państwo członkowskie lub państwo stowarzyszone w ramach programu „Horyzont 2020” – niebędące państwem uczestniczącym;

12)

„państwo uczestniczące” oznacza państwo, które jest uczestnikiem wspólnego przedsięwzięcia;

13)

„superkomputer petaskalowy” oznacza system obliczeniowy o poziomie wydajności umożliwiającym wykonywanie 10^15 operacji na sekundę (inaczej: 1 petaFLOPS);

14)

„superkomputer przedeksaskalowy” oznacza system obliczeniowy o poziomie wydajności wyższym niż 100 petaFLOPSów, ale niższym niż 1 eksaFLOPS;

15)

„uczestnik prywatny” oznacza stowarzyszenie prywatne, które jest uczestnikiem wspólnego przedsięwzięcia;

16)

„superkomputer” oznacza dowolny system obliczeniowy o co najmniej petaskalowej mocy obliczeniowej, nabywany na mocy niniejszego rozporządzenia;

17)

„całkowity koszt własności” superkomputera oznacza koszty nabycia plus koszty operacyjne, w tym koszty utrzymania, do momentu przeniesienia prawa własności do superkomputera na jednostkę przyjmującą lub jego sprzedaży lub do momentu wycofania superkomputera z eksploatacji bez przenoszenia prawa własności;

18)

„użytkownik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, jednostkę lub organizację międzynarodową, której przyznano czas dostępu do korzystania z superkomputera wspólnego przedsięwzięcia;

19)

„plan prac” oznacza plan prac zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013, który pełni również funkcję programu prac, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013.

Artykuł 3

Misja, cele i działania

1.   Misją wspólnego przedsięwzięcia jest rozwijanie, uruchomienie, rozszerzanie i utrzymywanie w Unii zintegrowanej światowej klasy infrastruktury danych i obliczeń superkomputerowych oraz rozwijanie i wspieranie wysoce konkurencyjnego i innowacyjnego ekosystemu obliczeń wielkiej skali.

2.   Wspólne przedsięwzięcie ma następujące cele ogólne:

a)

udostępnienie środowisku badawczemu i naukowemu, a także przemysłowi, w tym MŚP, i sektorowi publicznemu z Unii lub krajów stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont 2020” najlepszej dostępnej i konkurencyjnej infrastruktury danych i obliczeń wielkiej skali oraz wspieranie rozwoju technologii w tym obszarze i jej zastosowań w wielu dziedzinach;

b)

zapewnienie ram pozyskiwania dla Unii zintegrowanej, zorientowanej na popyt i potrzeby użytkowników, światowej klasy, petaskalowej i przedeksaskalowej infrastruktury danych i obliczeń wielkiej skali;

c)

zapewnienie koordynacji na poziomie unijnym oraz odpowiednich środków finansowych na wsparcie rozwoju i pozyskiwania takiej infrastruktury, która będzie dostępna dla użytkowników z sektora publicznego i prywatnego przede wszystkim na potrzeby badań naukowych i innowacji;

d)

wspieranie ambitnego programu prac w zakresie badań naukowych i innowacji w celu rozwoju i utrzymania w Unii światowej klasy ekosystemu obliczeń wielkiej skali, eksaskalowego i ponadeksaskalowego, obejmującego wszystkie segmenty naukowego i przemysłowego łańcucha wartości, w tym procesory o niskim zużyciu energii i technologie oprogramowania pośredniczącego, tworzenie algorytmów i kodów, aplikacje i systemy, usługi i inżynierię, wzajemne połączenia, wiedzę fachową i umiejętności, z myślą o epoce superkomputerów następnej generacji;

e)

propagowanie wdrażania i systematycznego wykorzystywania wytworzonych w Unii wyników badań naukowych i innowacji przez użytkowników z sektora nauki, przemysłu, w tym MŚP, i sektora publicznego.

3.   Wspólne przedsięwzięcie ma następujące cele szczegółowe:

a)

przyczynianie się do wykonania rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 oraz decyzji 2013/743/UE, w szczególności części II programu szczegółowego, o którym mowa w art. 2 tej decyzji, (zwanego dalej „programem szczegółowym”), oraz do wykonania rozporządzeń (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014;

b)

wzajemne dostosowanie strategii działań państw członkowskich i Unii w ramach skoordynowanej strategii w dziedzinie europejskich obliczeń wielkiej skali i przyczynienie się do wzrostu skuteczności wsparcia publicznego poprzez zapobieganie zbędnemu powielaniu i rozdrabnianiu działań;

c)

połączenie zasobów unijnych i krajowych oraz inwestycji prywatnych i podniesienie poziomu inwestycji w obszarze obliczeń wielkiej skali do poziomu porównywalnego z poziomem światowych konkurentów Unii;

d)

budowa i eksploatacja światowej klasy zintegrowanej infrastruktury danych i obliczeń superkomputerowych, z zachowaniem niezbędnej różnorodności w dziedzinie architektury w celu sprostania różnym wymogom użytkowników na terenie całej Unii, będącej zasadniczym elementem na rzecz doskonałości w obszarze naukowym oraz na rzecz cyfryzacji przemysłu i sektora publicznego, a także na rzecz wzmocnienia potencjału innowacyjnego i konkurencyjności w wymiarze globalnym, w celu generowania w Unii rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia;

e)

zapewnienie dostępu do infrastruktury obliczeń wielkiej skali i usług opartych na obliczeniach wielkiej skali szerokiemu kręgowi użytkowników ze społeczności badawczych i naukowych oraz przemysłu, w tym MŚP, i z sektora publicznego, na potrzeby nowych i pojawiających się zastosowań i usług wymagających dużej mocy obliczeniowej;

f)

wspieranie rozwoju w Unii światowej klasy eksaskalowych i ponadeksaskalowych technologii obliczeń wielkiej skali, w tym w zakresie mikroprocesorów o niskim zużyciu energii i powiązanych technologii oprogramowania pośredniczącego, i integracji tych technologii w systemach superkomputerowych za pomocą podejścia opartego na współprojektowaniu, a także ich wdrażania w wielkoskalowych i nowo powstających obszarach zastosowania;

g)

wypełnienie luki między badaniami naukowymi i rozwojem a realizacją eksaskalowych systemów obliczeń wielkiej skali, wzmacniając łańcuch dostaw technologii cyfrowych w Unii i umożliwiając nabywanie przez wspólne przedsięwzięcie superkomputerów światowej klasy, i potencjalnie integrując technologie europejskie;

h)

osiągnięcie doskonałości w dziedzinie zastosowań obliczeń wielkiej skali dla uzyskania wydajności na światowym poziomie przez opracowywanie i optymalizację kodów i aplikacji oraz innych możliwych dzięki obliczeniom wielkiej skali zastosowań wielkoskalowych i nowo powstających zastosowań rynku pionierskiego w ramach podejścia opartego na współprojektowaniu, wspierając centra doskonałości w dziedzinie zastosowań obliczeń wielkiej skali oraz realizowane na wielką skalę i możliwe dzięki obliczeniom wielkiej skali demonstracyjne programy pilotażowe i stanowiska badawcze w zakresie aplikacji i usług związanych z dużymi zbiorami danych – w wielu różnych obszarach nauki i przemysłu;

i)

wzajemne powiązanie i sfederowanie superkomputerów regionalnych, krajowych i europejskich obliczeń wielkiej skali i innych systemów obliczeniowych, ośrodków przetwarzania danych oraz powiązanego oprogramowania i aplikacji we współpracy z PRACE i GÉANT;

j)

zwiększenie potencjału innowacyjnego przemysłu, w szczególności MŚP, wykorzystując zaawansowane infrastruktury, aplikacje i usługi obliczeń wielkiej skali, poprzez tworzenie na terenie Unii krajowych centrów kompetencji w zakresie obliczeń wielkiej skali, a zwłaszcza tworzenie ich sieci kontaktów i koordynację prac tych centrów;

k)

poprawa zrozumienia roli obliczeń wielkiej skali i przyczynienie się do zmniejszenia w Unii niedoboru kwalifikacji związanych z obliczeniami wielkiej skali poprzez podnoszenie świadomości, szkolenia i rozpowszechnianie wiedzy fachowej;

l)

poszerzenie zakresu stosowania obliczeń wielkiej skali.

4.   Wspólne przedsięwzięcie realizuje cele ogólne i szczegółowe, określone w ust. 2 i 3 w powiązaniu z następującymi głównymi filarami działania:

a)

ogólna działalność administracyjna na potrzeby funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia i zarządzania nim;

b)

działania związane z nabywaniem, uruchamianiem, wzajemnym połączeniem i eksploatacją światowej klasy infrastruktury danych i obliczeń superkomputerowych oraz zarządzaniem czasem dostępu do tej infrastruktury;

c)

działania służące wspieraniu programu prac w zakresie badań naukowych i innowacji w celu ustanowienia ekosystemu innowacji dotyczącego technologii superkomputerowych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania oraz integracji tych technologii w eksaskalowych systemach superkomputerowych, zaawansowanych aplikacjach, usługach, narzędziach i w odniesieniu do umiejętności i wiedzy fachowej.

Artykuł 4

Wkład finansowy Unii

1.   Wkład finansowy Unii na rzecz wspólnego przedsięwzięcia, włącznie ze środkami EFTA, wynosi maksymalnie 486 000 000 EUR i jest podzielony w następujący sposób:

a)

maksymalnie 386 000 000 EUR z programu „Horyzont 2020”, w tym co najmniej 10 000 000 EUR na pokrycie kosztów administracyjnych;

b)

maksymalnie 100 000 000 EUR z instrumentu „Łącząc Europę”.

2.   Wkład finansowy Unii, o którym mowa w ust. 1 lit. a), wypłaca się ze środków w budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na program szczegółowy.

Wkład finansowy Unii, o którym mowa w ust. 1 lit. a), obejmuje co najmniej 180 000 000 EUR na zaproszenia do składania wniosków, by wspólne przedsięwzięcie mogło udzielać wsparcia finansowego na działania pośrednie odpowiadające programowi prac w zakresie badań naukowych i innowacji.

3.   Wkład finansowy Unii, o którym mowa w ust. 1 lit. b), wypłaca się ze środków w budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na instrument „Łącząc Europę”; wkład ten może być przeznaczony wyłącznie na nabycie superkomputerów.

4.   Wykonanie budżetu w odniesieniu do wkładu finansowego Unii powierza się wspólnemu przedsięwzięciu działającemu jako organ, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) oraz art. 154 tego rozporządzenia.

5.   Ustalenia dotyczące wysokości wkładu finansowego Unii uzgadnia się w ramach umowy o przyznanie wkładu oraz corocznych umów w sprawie transferu środków, które będą zawierane między Komisją działającą w imieniu Unii a wspólnym przedsięwzięciem.

6.   Umowa o przyznanie wkładu o której mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, zawiera elementy określone w art. 129 ust. 2 oraz art. 154 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, a także obejmuje między innymi:

a)

wymogi dotyczące wkładu wspólnego przedsięwzięcia dotyczące odpowiednich wskaźników efektywności, o których mowa w załączniku II do decyzji 2013/743/UE;

b)

wymogi dotyczące wkładu wspólnego przedsięwzięcia w odniesieniu do monitorowania, o którym mowa w załączniku III do decyzji 2013/743/UE;

c)

szczegółowe wskaźniki efektywności związane z funkcjonowaniem wspólnego przedsięwzięcia;

d)

ustalenia dotyczące przekazywania danych niezbędnych do zapewnienia Komisji możliwości wywiązania się z jej obowiązków w zakresie upowszechniania i sprawozdawczości, o których mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 oraz w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013, w tym w ramach wspólnego portalu dla uczestników, a także za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania zarządzanych przez Komisję;

e)

ustalenia dotyczące udostępniania danych koniecznych do zapewnienia Komisji możliwości wywiązania się z jej obowiązków w zakresie upowszechniania i sprawozdawczości, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 283/2014;

f)

postanowienia dotyczące publikacji zaproszeń do składania wniosków wspólnego przedsięwzięcia, także na wspólnym portalu dla uczestników, jak również za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania zarządzanych przez Komisję;

g)

postanowienia dotyczące publikacji zaproszeń do składania ofert wspólnego przedsięwzięcia w Dzienniku Urzędowym, jak również za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania zarządzanych przez Komisję;

h)

wykorzystanie zasobów ludzkich i zmiany w zasobach ludzkich, zwłaszcza w odniesieniu do rekrutacji na podstawie grupy funkcyjnej, grupy zaszeregowania i kategorii, zmiany zaszeregowania oraz wszelkich zmian w liczbie członków personelu.

Artykuł 5

Inne wkłady Unii

Wkłady z programów unijnych innych niż te, o których mowa w art. 4 ust. 1, stanowiące część współfinansowania udzielanego przez Unię na rzecz programu wdrażanego przez jedno z państw uczestniczących, nie są uwzględniane przy obliczaniu maksymalnego wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 4.

Artykuł 6

Wkłady uczestników innych niż Unia

1.   Państwa uczestniczące wnoszą wkład w koszty administracyjne wspólnego przedsięwzięcia w wysokości co najmniej 10 000 000 EUR. Ponadto państwa uczestniczące wnoszą wkład w koszty operacyjne wspólnego przedsięwzięcia, proporcjonalny do wkładu finansowego Unii określonego w art. 4 ust. 1. W tym względzie przewiduje się co najmniej kwotę 476 000 000 EUR.

2.   Prywatni uczestnicy wspólnego przedsięwzięcia wnoszą wkład finansowy w kwocie co najmniej 422 000 000 EUR, w tym 2 000 000 EUR tytułem kosztów administracyjnych, lub powodują wniesienie takiego wkładu przez podmioty wchodzące w skład lub podmioty powiązane.

3.   Wkłady, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, obejmują wkłady określone w art. 15 statutu.

4.   Wkłady, o których mowa w art. 15 ust. 3 lit. e) statutu, mogą być wnoszone przez każde państwo uczestniczące na rzecz beneficjentów mających siedzibę w tym państwie uczestniczącym. Mogą one uzupełniać wkład wspólnego przedsięwzięcia w ramach maksymalnej stawki zwrotu kosztów określonej w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013. Takie wkłady te pozostają bez uszczerbku dla zasad pomocy państwa.

5.   Uczestnicy wspólnego przedsięwzięcia inni niż Unia do dnia 31 stycznia każdego roku przedkładają Radzie Zarządzającej sprawozdanie dotyczące wartości wkładów, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, wniesionych w poprzednim roku budżetowym.

6.   Na potrzeby wyceny wkładów, o których mowa w art. 15 ust. 3 lit. b)–f) statutu, koszty ustala się zgodnie z praktykami księgowymi zazwyczaj stosowanymi przez dane podmioty przy obliczaniu kosztów, standardami rachunkowości obowiązującymi w państwie, w którym dany podmiot ma swoją siedzibę, oraz obowiązującymi międzynarodowymi standardami rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Koszty są poświadczane przez niezależnego audytora zewnętrznego powołanego przez dany podmiot. Jeżeli poświadczenie budzi jakiekolwiek wątpliwości, wspólne przedsięwzięcie może zweryfikować metodę wyceny. W przypadku utrzymujących się wątpliwości wspólne przedsięwzięcie może skontrolować metodę wyceny.

7.   Komisja może zakończyć, proporcjonalnie zmniejszyć lub zawiesić wkład finansowy Unii na rzecz wspólnego przedsięwzięcia bądź uruchomić procedurę jego likwidacji, o której mowa w art. 23 statutu, jeżeli uczestnicy inni niż Unia, w tym podmioty wchodzące w skład i podmioty powiązane, nie wniosą wkładów, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, bądź wniosą je tylko częściowo lub z opóźnieniem.

Artykuł 7

Udzielanie czasu dostępu do krajowych superkomputerów

Państwa uczestniczące mogą udzielić wspólnemu przedsięwzięciu co najmniej 20 % czasu dostępu do jednego lub kilku krajowych superkomputerów. Wkładów tych nie uwzględnia się przy obliczaniu wkładu, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

Artykuł 8

Jednostka przyjmująca

1.   Superkomputery są umieszczone w jednym z państw uczestniczących będącym państwem członkowskim. Na terenie jednego państwa uczestniczącego może znajdować się nie więcej niż jeden superkomputer przedeksaskalowy lub jeden superkomputer petaskalowy.

2.   Jednostka przyjmująca może reprezentować pojedyncze państwo uczestniczące będące państwem członkowskim lub konsorcjum przyjmujące. W tym celu jednostka przyjmująca i właściwe organy państwa uczestniczącego lub państw uczestniczących należących do konsorcjum przyjmującego zawierają odpowiednią umowę.

3.   Wspólne przedsięwzięcie powierza eksploatację każdego posiadanego przez siebie, zgodnie z art. 10, superkomputera przedeksaskalowego poszczególnym jednostkom przyjmującym.

Wspólne przedsięwzięcie i pozostali współwłaściciele powierzają jednostce przyjmującej eksploatację każdego poszczególnego superkomputera petaskalowego, którego są właścicielem zgodnie z art. 11.

4.   Wyboru jednostek przyjmujących superkomputery przedeksaskalowe i petaskalowe dokonuje się zgodnie z ust. 5 niniejszego artykułu i przepisami finansowymi wspólnego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 15.

5.   W wyniku zaproszenia do wyrażenia zainteresowania Rada Zarządzająca – w drodze uczciwego i przejrzystego procesu – dokonuje wyboru jednostki przyjmującej i odnośnego państwa uczestniczącego, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, lub odpowiedniego konsorcjum przyjmującego, w oparciu o następujące kryteria:

a)

zgodność z ogólnymi specyfikacjami systemu określonymi w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania;

b)

całkowity koszt własności superkomputera;

c)

doświadczenie jednostki przyjmującej w instalowaniu i eksploatacji podobnych systemów;

d)

jakość infrastruktury fizycznej i informatycznej jednostki przyjmującej, jej bezpieczeństwo i jej łączność z pozostałą częścią Unii;

e)

jakość usług świadczonych na rzecz użytkowników, zwłaszcza zdolność przestrzegania postanowień umowy o gwarantowanym poziomie usług przedłożonej z dokumentami towarzyszącymi procedurze wyboru;

f)

uprzednia zgoda jednostki przyjmującej na warunki określone we wzorze umowy o przyjęcie, o którym mowa w art. 7 ust. 3 lit. o) statutu, w tym w szczególności na elementy określone w art. 9 ust. 2 oraz te, które określono w procedurze wyboru;

g)

dostarczenie stosownego dokumentu potwierdzającego, dowodzącego zobowiązania państwa członkowskiego, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, lub właściwych organów państw uczestniczących należących do konsorcjum przyjmującego do pokrycia tej części całkowitych kosztów własności superkomputera przedeksaskalowego, która nie jest objęta wkładem Unii określonym w art. 4 ani żadnym innym wkładem Unii określonym w art. 5 – do momentu aż wspólne przedsięwzięcie przekaże na rzecz tej jednostki przyjmującej swoje prawo własności albo do momentu sprzedaży superkomputera lub jego wycofania z eksploatacji, jeśli nie ma miejsca przeniesienie własności;

h)

dostarczenie stosownego dokumentu potwierdzającego, dowodzącego zobowiązania państwa członkowskiego, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, lub właściwych organów państw uczestniczących należących do konsorcjum przyjmującego do pokrycia wszystkich kosztów w ramach całkowitych kosztów własności superkomputera petaskalowego, które nie są objęte wkładem Unii określonym w art. 4 ani żadnym innym wkładem Unii określonym w art. 5.

6.   Po dokonaniu wyboru jednostki przyjmującej, państwo uczestniczące, w którym ma siedzibę wybrana jednostka przyjmująca, lub odnośne konsorcjum przyjmujące może zdecydować o możliwości zaproszenia innych państw uczestniczących. Zobowiązanie przystępującego państwa uczestniczącego odpowiada ułamkowej części całkowitych kosztów własności superkomputera przedeksaskalowego do momentu przeniesienia prawa własności przez wspólne przedsięwzięcie na rzecz przedmiotowej jednostki przyjmującej.

Artykuł 9

Umowa o przyjęcie

1.   Wspólne przedsięwzięcie zawiera z każdą wybraną jednostką przyjmującą umowę o przyjęcie przed zainicjowaniem procedury nabycia superkomputera przedeksaskalowego.

Wspólne przedsięwzięcie i pozostali współwłaściciele zawierają z każdą wybraną jednostką przyjmującą umowę o przyjęcie przed zainicjowaniem procedury nabycia superkomputera petaskalowego.

2.   Umowa o przyjęcie obejmuje w szczególności następujące elementy:

a)

prawa i obowiązki podczas procedury nabywania superkomputera, w tym test akceptacyjny tego superkomputera;

b)

warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu eksploatacji superkomputera;

c)

jakość usług oferowanych użytkownikom podczas eksploatacji superkomputera, zgodnie z postanowieniami umowy o gwarantowanym poziomie usług;

d)

plany dotyczące efektywności energetycznej superkomputera i jego zrównoważenia środowiskowego;

e)

warunki dostępu dotyczące przypadającego Unii udziału w czasie dostępu do superkomputera, określone przez Radę Zarządzającą zgodnie z art. 13;

f)

sposoby rozliczania czasu dostępu;

g)

udział w całkowitych kosztach własności, który w oparciu o uzgodnienia z jednostką przyjmującą pokrywa państwo uczestniczące, w którym ma ona siedzibę, lub państwa uczestniczące należące do konsorcjum przyjmującego;

h)

warunki dotyczące przeniesienia własności, o którym mowa w art. 10 ust. 3 i w art. 11 ust. 3, w tym – w przypadku superkomputerów przedeksaskalowych – postanowienia dotyczące obliczania wartości końcowej superkomputerów i ich wycofania z eksploatacji;

i)

zobowiązanie jednostki przyjmującej do zapewnienia dostępu do superkomputerów, przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa tych komputerów, ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, ochrony prywatności łączności elektronicznej zgodnie z dyrektywą 2002/58/WE, ochrony tajemnicy handlowej zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/943 oraz ochrony poufności innych danych objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej;

j)

w przypadku superkomputerów przedeksaskalowych, zobowiązanie jednostki przyjmującej do ustanowienia procedury certyfikowanego audytu obejmującego koszty eksploatacji superkomputera oraz czasy dostępu użytkowników;

k)

zobowiązanie jednostki przyjmującej do przedłożenia Radzie Zarządzającej, do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdania z audytu i danych dotyczących wykorzystania czasu dostępu w poprzednim roku finansowym.

3.   Umowa o przyjęcie podlega prawu unijnemu, uzupełnianemu w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu ani w innych aktach prawnych Unii prawem krajowym państwa członkowskiego, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę.

4.   Umowa o przyjęcie zawiera klauzulę arbitrażową przyznającą jurysdykcję Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

5.   Po zawarciu umowy o przyjęcie wspólne przedsięwzięcie, wspierane przez wybraną jednostkę przyjmującą, inicjuje procedurę nabycia superkomputera przedeksaskalowego zgodnie z przepisami finansowymi wspólnego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 15.

Po zawarciu umowy o przyjęcie wspólne przedsięwzięcie, wraz z właściwymi organami państw uczestniczących, wspierane przez wybraną jednostkę przyjmującą, inicjuje procedurę nabycia superkomputera petaskalowego zgodnie z przepisami finansowymi Wspólnego Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 15.

Artykuł 10

Nabycie i własność superkomputerów przedeksaskalowych

1.   Wspólne przedsięwzięcie nabywa superkomputery przedeksaskalowe i jest ich właścicielem.

2.   Wkład finansowy Unii, o którym mowa w art. 4 ust. 1, pokrywa maksymalnie 50 % kosztów nabycia superkomputerów przedeksaskalowych plus maksymalnie 50 % kosztów operacyjnych tych superkomputerów.

Pozostała część całkowitych kosztów własności superkomputerów przedeksaskalowych jest pokrywana przez państwo uczestniczące, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, lub przez państwa uczestniczące należące do konsorcjum przyjmującego i ewentualnie uzupełniana wkładami, o których mowa w art. 5.

3.   Bez uszczerbku dla art. 23 ust. 4 statutu, najwcześniej po upływie czterech lat od zakończenia przez wspólne przedsięwzięcie z pomyślnym wynikiem testu akceptacyjnego superkomputerów przedeksaskalowych zainstalowanych w jednostce przyjmującej, własność superkomputera przedeksaskalowego może decyzją Rady Zarządzającej i zgodnie z umową o przyjęcie zostać przeniesiona na tę jednostkę przyjmującą lub superkomputer przedeksaskalowy może zostać sprzedany innej jednostce, lub wycofany z eksploatacji. W przypadku przeniesienia własności przed pełną amortyzacją superkomputera przedeksaskalowego, jednostka przyjmująca zwraca wspólnemu przedsięwzięciu kwotę odpowiadającą wartości końcowej superkomputera, którego własność podlega przeniesieniu. Jeśli nie dokonuje się przeniesienia własności na jednostkę przyjmującą, ale podjęto decyzję o wycofaniu z eksploatacji, stosowne koszty są dzielone równo między wspólne przedsięwzięcie a jednostkę przyjmującą. Wspólne przedsięwzięcie nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty powstałe po przeniesieniu własności superkomputera przedeksaskalowego lub po jego sprzedaży lub wycofaniu z eksploatacji.

Artykuł 11

Nabycie i własność superkomputerów petaskalowych

1.   Wspólne przedsięwzięcie nabywa, wspólnie z instytucjami zamawiającymi państwa uczestniczącego, w którym ma siedzibę jednostka przyjmująca, lub z instytucjami zamawiającymi państw uczestniczących należących do konsorcjum przyjmującego, superkomputery petaskalowe i jest ich współwłaścicielem.

2.   Wkład finansowy Unii, o którym mowa w art. 4 ust. 1, pokrywa maksymalnie 35 % kosztów nabycia superkomputerów petaskalowych. Pozostała część całkowitych kosztów własności superkomputerów petaskalowych jest pokrywana przez państwo uczestniczące, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, lub przez państwa uczestniczące należące do konsorcjum przyjmującego i ewentualnie uzupełniana wkładami, o których mowa w art. 5.

3.   Bez uszczerbku dla art. 23 ust. 4 statutu, przypadająca wspólnemu przedsięwzięciu część prawa własności superkomputera petaskalowego zostaje przeniesiona na jednostkę przyjmującą po pełnej amortyzacji tego superkomputera. Wspólne przedsięwzięcie nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty powstałe po przeniesieniu własności superkomputera petaskalowego.

Artykuł 12

Użytkowanie superkomputerów

1.   Superkomputery wykorzystuje się w pierwszej kolejności do celów badań naukowych i innowacji wchodzących w zakres programów finansowanych ze środków publicznych, korzystanie z nich jest otwarte dla użytkowników z sektora publicznego i prywatnego i koncentruje się wyłącznie na zastosowaniach cywilnych.

2.   Rada Zarządzająca określa ogólne warunki dostępu do korzystania z superkomputerów zgodnie z art. 13 i może ustalić szczegółowe warunki dostępu dla różnych typów użytkowników lub zastosowań. Jakość usług musi być taka sama dla wszystkich użytkowników.

3.   Nie naruszając postanowień umów międzynarodowych zawartych przez Unię, czas dostępu przyznaje się jedynie użytkownikom mającym miejsce zamieszkania bądź siedzibę lub znajdującym się w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020”, chyba że Rada Zarządzająca, w należycie uzasadnionych przypadkach, postanowi inaczej, biorąc pod uwagę interesy Unii.

Artykuł 13

Przydział przypadającego Unii czasu dostępu do superkomputerów

1.   Przypadający Unii udział w czasie dostępu do każdego superkomputera przedeksaskalowego jest bezpośrednio proporcjonalny do wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w całkowity koszt własności danego superkomputera i nie przekracza 50 % całkowitego czasu dostępu do superkomputera.

2.   Każdemu państwu uczestniczącemu, w którym ma siedzibę jednostka przyjmująca, lub każdemu państwu uczestniczącemu należącemu do konsorcjum przyjmującego przydziela się udział w pozostałym czasie dostępu do każdego superkomputera przedeksaskalowego. W przypadku konsorcjum przyjmującego państwa uczestniczące uzgadniają między sobą podział czasu dostępu do superkomputera przedeksaskalowego.

3.   Przypadający Unii udział w czasie dostępu do każdego superkomputera petaskalowego jest bezpośrednio proporcjonalny do wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w całkowity koszt nabycia danego superkomputera.

4.   Każdemu państwu uczestniczącemu, w którym ma siedzibę jednostka przyjmująca, lub każdemu państwu uczestniczącemu należącemu do konsorcjum przyjmującego przydziela się udział w pozostałym czasie dostępu do każdego superkomputera petaskalowego. W przypadku konsorcjum przyjmującego państwa uczestniczące uzgadniają między sobą podział czasu dostępu do superkomputera petaskalowego.

5.   Rada Zarządzająca określa prawa dostępu dotyczące przypadającego Unii udziału w czasie dostępu do superkomputerów przedeksaskalowych i petaskalowych i przypadającego Unii udziału w czasie dostępu do superkomputerów krajowych.

Zgodnie z zasadą przewodnią przydział czasu dostępu na potrzeby finansowanych ze środków publicznych działań w zakresie badań naukowych i innowacji, na rzecz użytkownika z państwa członkowskiego lub państwa stowarzyszonego w ramach programu „Horyzont 2020”, opiera się na sprawiedliwym i przejrzystym procesie wzajemnej oceny i wynika z ogłaszanych przez wspólne przedsięwzięcie nieprzerwanie otwartych zaproszeń do wyrażenia zainteresowania, które są ukierunkowane na użytkowników z sektora naukowego, przemysłowego, w tym MŚP i z sektora publicznego. Otrzymane zgłoszenia oceniane są przez niezależnych ekspertów. Co do zasady, podstawą kryteriów oceny projektów użytkowników zgłoszonych w odpowiedzi na zaproszenia do wyrażenia zainteresowania są zasady programu „Horyzont 2020”.

6.   W wyjątkowych przypadkach lub w sytuacjach nadzwyczajnych lub zarządzania kryzysowego Rada Zarządzająca może przyznać czas dostępu w ramach udziału przypadającego Unii bez zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

7.   Korzystanie z przypadającego Unii udziału w czasie dostępu jest bezpłatne dla zastosowań związanych z działalnością w zakresie badań naukowych i innowacji finansowaną ze środków publicznych.

8.   Rada Zarządzająca regularnie monitoruje przyznany, w ramach przypadającego Unii czasu dostępu, dostęp dla każdego państwa członkowskiego i państwa stowarzyszonego w ramach programu „Horyzont 2020” i dla każdej kategorii użytkowników, w tym w celach zarobkowych. Rada może zdecydować, by:

a)

wprowadzić zmiany w przydzielanym czasie dostępu dla danej kategorii działalności lub danej kategorii użytkowników w celu optymalizacji wykorzystania superkomputerów petaskalowych i przedeksaskalowych;

b)

zaproponować dodatkowe środki wsparcia na rzecz zapewnienia sprawiedliwych możliwości dostępu dla użytkowników ze wszystkich państw członkowskich i państw stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont 2020”, w celu podniesienia poziomu umiejętności i wiedzy tych użytkowników w zakresie systemów obliczeń wielkiej skali.

Artykuł 14

Korzystanie z przypadającego Unii czasu dostępu do superkomputerów w celach zarobkowych

1.   W przypadku użytkowników z sektora przemysłowego ubiegających się o prawo dostępu do superkomputerów w celach zarobkowych – w ramach przypadającego Unii czasu dostępu – mają zastosowanie specjalne warunki. Usługi komercyjne są płatne w oparciu o zasadę „pay-per-use” i ceny rynkowe. Poziom opłat ustala Rada Zarządzająca.

2.   Opłaty uzyskiwane za komercyjne korzystanie z przypadającego Unii czasu dostępu stanowią dochód dla budżetu wspólnego przedsięwzięcia i są wykorzystywane do pokrywania kosztów operacyjnych wspólnego przedsięwzięcia.

3.   Czas dostępu przeznaczony na usługi komercyjne nie może przekraczać 20 % łącznego przynależnego Unii czasu dostępu do każdego superkomputera petaskalowego i każdego superkomputera przedeksaskalowego. O przydzieleniu użytkownikom usług komercyjnych części przypadającego Unii czasu dostępu decyduje Rada Zarządzająca, uwzględniając wyniki monitorowania, o którym mowa w art. 13 ust. 8.

4.   Jakość usług komercyjnych musi być taka sama dla wszystkich użytkowników.

Artykuł 15

Przepisy finansowe

Wspólne przedsięwzięcie przyjmuje szczegółowe przepisy finansowe zgodnie z art. 71 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

Artykuł 16

Pracownicy

1.   Do personelu wspólnego przedsięwzięcia zastosowanie mają regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, ustanowione w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (12) (zwane dalej „regulaminem pracowniczym” i „warunkami zatrudnienia”) oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Unii do celów stosowania regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia.

2.   W odniesieniu do personelu wspólnego przedsięwzięcia Rada Zarządzająca wykonuje uprawnienia przyznane na mocy regulaminu pracowniczego organowi powołującemu oraz na mocy warunków zatrudnienia organowi właściwemu do zawierania umów o pracę (zwane dalej „uprawnieniami organu powołującego”).

Zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego Rada Zarządzająca przyjmuje na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą warunki, na jakich można zawiesić przekazanie tych uprawnień. Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do dalszego przekazania tych uprawnień.

Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, Rada Zarządzająca może w drodze decyzji tymczasowo zawiesić przekazanie uprawnień organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i każde dalsze przekazanie przez niego tych uprawnień. W takich przypadkach Rada Zarządzająca samodzielnie wykonuje uprawnienia organu powołującego lub przekazuje je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu wspólnego przedsięwzięcia innemu niż Dyrektor Wykonawczy.

3.   Rada Zarządzająca przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego i do warunków zatrudnienia zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego.

4.   Zasoby kadrowe określa się w planie zatrudnienia wspólnego przedsięwzięcia, w którym wskazuje się liczbę stanowisk czasowych w podziale na grupy funkcyjne i grupy zaszeregowania oraz liczbę pracowników kontraktowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy, zgodnie z rocznym budżetem Wspólnego Przedsięwzięcia.

5.   Personel wspólnego przedsięwzięcia składa się z personelu zatrudnionego na czas określony i personelu kontraktowego.

6.   Wspólne przedsięwzięcie ponosi wszystkie koszty związane z pracownikami.

Artykuł 17

Oddelegowani eksperci krajowi i stażyści

1.   Wspólne przedsięwzięcie może korzystać z oddelegowanych ekspertów krajowych i stażystów niezatrudnianych przez siebie. Liczbę oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy dodaje się do informacji o zasobach kadrowych, o których mowa w art. 16 ust. 4, zgodnie z rocznym budżetem.

2.   Rada Zarządzająca przyjmuje decyzję określającą zasady delegowania ekspertów krajowych do wspólnego przedsięwzięcia i korzystania z usług stażystów.

Artykuł 18

Przywileje i immunitety

W odniesieniu do wspólnego przedsięwzięcia i jego personelu stosuje się postanowienia Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, załączonego do TUE i do TFUE.

Artykuł 19

Odpowiedzialność wspólnego przedsięwzięcia

1.   Odpowiedzialność umowną wspólnego przedsięwzięcia regulują właściwe postanowienia umowne oraz prawo właściwe dla danej umowy, decyzji lub danego zamówienia.

2.   W przypadku wystąpienia odpowiedzialności pozaumownej wspólne przedsięwzięcie naprawia szkody wyrządzone przez swoich pracowników podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich.

3.   Wszelkie wypłaty dokonywane przez wspólne przedsięwzięcie z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 i 2, a także poniesione w związku z tym koszty i wydatki, uznaje się za wydatki Wspólnego Przedsięwzięcia i pokrywa się z jego środków.

4.   Wspólne przedsięwzięcie odpowiada samodzielnie za swoje zobowiązania.

5.   Wspólne przedsięwzięcie nie ponosi odpowiedzialności za eksploatację przez jednostkę przyjmującą superkomputerów będących jego własnością.

Artykuł 20

Ocena

1.   Do dnia 30 czerwca 2022 r. Komisja, przy udziale niezależnych ekspertów, przeprowadzi ocenę śródokresową wspólnego przedsięwzięcia. Ocena ta dotyczy w szczególności poziomu uczestnictwa państw uczestniczących, uczestników prywatnych oraz podmiotów wchodzących w skład i podmiotów powiązanych w działaniach oraz ich wkładu w te działania. Komisja przygotuje sprawozdanie z tej oceny zawierające wnioski z oceny, w tym wnioski niezależnych ekspertów, i uwagi Komisji. Sprawozdanie to ma zawierać odniesienie do dostępnego publicznie sprawozdania niezależnych ekspertów. Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja przekaże swoje sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

2.   Na podstawie wniosków z oceny śródokresowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja może podjąć działania przewidziane w art. 6 ust. 7 lub wszelkie inne właściwe działania.

3.   W terminie sześciu miesięcy od daty likwidacji wspólnego przedsięwzięcia, nie później jednak niż po upływie dwóch lat od uruchomienia procedury likwidacji, o której mowa w art. 23 statutu, Komisja dokona ostatecznej oceny wspólnego przedsięwzięcia. Wnioski z tej oceny końcowej przedstawia się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 21

Właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawo właściwe

1.   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy:

a)

na podstawie klauzuli arbitrażowej zawartej w umowach lub zamówieniach udzielonych przez wspólne przedsięwzięcie lub w wydanych przez nie decyzjach;

b)

w sporach dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone przez pracowników wspólnego przedsięwzięcia podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych;

c)

w każdym sporze między wspólnym przedsięwzięciem a członkami jego personelu w zakresie regulaminu pracowniczego lub warunków zatrudnienia i na warunkach w nich określonych.

2.   W odniesieniu do wszelkich kwestii nieobjętych przepisami niniejszego rozporządzenia lub innymi aktami prawa Unii zastosowanie ma prawo państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba wspólnego przedsięwzięcia.

Artykuł 22

Audyty ex post

1.   Audyty ex post wydatków na działania finansowane z budżetu programu „Horyzont 2020” są przeprowadzane przez wspólne przedsięwzięcie zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013.

2.   Audyty ex post wydatków na działania finansowane z budżetu instrumentu „Łącząc Europę” są przeprowadzane przez wspólne przedsięwzięcie zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 jako element działań tego instrumentu.

3.   Komisja może podjąć decyzję o samodzielnym przeprowadzeniu audytów, o których mowa w ust. 1 oraz 2 niniejszego artykułu. W takim przypadku Komisja dokonuje tego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w szczególności z rozporządzeniami (UE, Euratom) 2018/1046, (UE) nr 1290/2013, (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013.

Artykuł 23

Ochrona interesów finansowych Unii

1.   Komisja, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, wprowadza odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony interesów finansowych Unii: poprzez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom, poprzez skuteczne kontrole oraz, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych, a także, w stosownych przypadkach, przez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary administracyjne.

2.   Wspólne przedsięwzięcie udziela pracownikom Komisji i innym upoważnionym przez Komisję osobom, a także Trybunałowi Obrachunkowemu, dostępu do swoich zakładów i obiektów oraz do wszelkich informacji, włącznie z informacjami w formacie elektronicznym, niezbędnych do przeprowadzenia ich audytów.

3.   Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 (13) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 (14), w celu ustalenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, czy w związku z umową o udzielenie dotacji lub finansowanym zamówieniem, pośrednio lub bezpośrednio, doszło do oszustwa, korupcji lub dowolnego innego nielegalnego działania ze skutkiem dla interesów finansowych Unii.

4.   Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, w zamówieniach i umowach o udzielenie dotacji wynikających z wykonania niniejszego rozporządzenia zamieszcza się postanowienia wyraźnie upoważniające Komisję, wspólne przedsięwzięcie, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia audytów i dochodzeń zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku gdy realizację działania zlecono na zewnątrz lub przekazano do podwykonawstwa w całości lub w części lub gdy realizacja działania wymaga udzielenia zamówienia publicznego lub udzielenia wsparcia finansowego stronie trzeciej, w zamówieniu lub umowie o udzielenie dotacji określa się zobowiązanie wykonawcy lub beneficjenta do uzyskania od każdej zaangażowanej osoby trzeciej wyraźnej akceptacji tych uprawnień Komisji, wspólnego przedsięwzięcia, Trybunału Obrachunkowego i OLAF-u.

5.   Wspólne przedsięwzięcie zapewnia należytą ochronę interesów finansowych swoich uczestników przez przeprowadzanie lub zlecanie odpowiednich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

6.   Wspólne przedsięwzięcie przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją (15). Wspólne przedsięwzięcie przyjmuje środki niezbędne do ułatwienia prowadzenia dochodzeń wewnętrznych przez OLAF.

Artykuł 24

Poufność

Nie naruszając przepisów art. 25, wspólne przedsięwzięcie zapewnia ochronę danych szczególnie chronionych, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interesy jego uczestników lub podmiotów uczestniczących w działaniach podejmowanych przez wspólne przedsięwzięcie.

Artykuł 25

Przejrzystość

1.   Do dokumentów będących w posiadaniu wspólnego przedsięwzięcia ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 (16).

2.   Rada Zarządzająca może przyjmować praktyczne ustalenia dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

3.   Nie naruszając przepisów art. 21 niniejszego rozporządzenia, decyzje podejmowane przez wspólne przedsięwzięcie na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich na warunkach określonych w art. 228 TFUE.

Artykuł 26

Zasady uczestnictwa i upowszechniania mające zastosowanie do działań pośrednich finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020”

Do działań pośrednich finansowanych przez wspólne przedsięwzięcie w ramach programu „Horyzont 2020” mają zastosowanie przepisy rozporządzenia (UE) nr 1290/2013. Zgodnie z tym rozporządzeniem wspólne przedsięwzięcie uznaje się za organ finansujący, udzielający wsparcia finansowego na realizację działań pośrednich, jak określono w art. 1 statutu.

Rozporządzenie (UE) nr 1290/2013 może być również stosowane do wkładów państw uczestniczących określonych w art. 15 ust. 3 lit. e) statutu.

Artykuł 27

Przepisy mające zastosowanie do działalności finansowanej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”

Do działań finansowanych przez wspólne przedsięwzięcie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” mają zastosowanie przepisy rozporządzenia (UE) nr 1316/2013.

Artykuł 28

Wsparcie ze strony państwa przyjmującego

Wspólne przedsięwzięcie może zawrzeć umowę administracyjną z państwem członkowskim, w którym znajduje się jego siedziba, dotyczącą przywilejów i immunitetów oraz innego rodzaju wsparcia, którego państwo to ma udzielać Wspólnemu Przedsięwzięciu.

Artykuł 29

Początek funkcjonowania

1.   Komisja odpowiada za ustanowienie wspólnego przedsięwzięcia i jego początkowe funkcjonowanie do czasu osiągnięcia przez nie zdolności operacyjnej do wykonywania własnego budżetu. Komisja prowadzi, zgodnie z prawem Unii, wszelkie konieczne działania we współpracy z uczestnikami innymi niż Unia oraz przy zaangażowaniu właściwych organów wspólnego przedsięwzięcia.

2.   Do celów ust. 1 niniejszego artykułu:

a)

do czasu objęcia obowiązków przez Dyrektora Wykonawczego w wyniku powołania go przez Radę Zarządzającą zgodnie z art. 7 statutu Komisja może wyznaczyć urzędnika Komisji do pełnienia funkcji tymczasowego Dyrektora Wykonawczego oraz wykonywania obowiązków powierzonych Dyrektorowi Wykonawczemu, któremu to urzędnikowi może pomagać ograniczona liczba urzędników Komisji;

b)

na zasadzie odstępstwa od art. 16 ust. 2 dyrektor tymczasowy wykonuje uprawnienia organu powołującego;

c)

Komisja może tymczasowo oddelegować ograniczoną liczbę swoich urzędników.

3.   Tymczasowy Dyrektor Wykonawczy może zatwierdzać wszelkie płatności w ramach środków przydzielonych w rocznym budżecie wspólnego przedsięwzięcia po zatwierdzeniu go przez Radę Zarządzającą oraz może podejmować decyzje, udzielać zamówień i zawierać umowy, w tym umowy o pracę po przyjęciu planu zatrudnienia wspólnego przedsięwzięcia.

4.   Tymczasowy Dyrektor Wykonawczy – w porozumieniu z Dyrektorem Wykonawczym wspólnego przedsięwzięcia i za zgodą Rady Zarządzającej – ustala dzień, w którym wspólne przedsięwzięcie stanie się zdolne do wykonywania własnego budżetu. Począwszy od tego dnia, Komisja przestaje zaciągać zobowiązania i dokonywać płatności z tytułu działań wspólnego przedsięwzięcia.

Artykuł 30

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2018 r.

W imieniu Rady

M. SCHRAMBÖCK

Przewodnicząca


(1)  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81.).

(5)  Decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE (Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 14).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(10)  Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

(11)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 1).

(12)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot oraz ustanawiające specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

(13)  Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

(14)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

(15)  Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczące dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15).

(16)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).


ZAŁĄCZNIK

STATUT WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA W DZIEDZINIE EUROPEJSKICH OBLICZEŃ WIELKIEJ SKALI

Artykuł 1

Zadania

Wspólne przedsięwzięcie realizuje następujące zadania:

a)

uruchamia środki z sektora publicznego i prywatnego na finansowanie działalności wspólnego przedsięwzięcia;

b)

publikuje zaproszenia do składania ofert w celu nabycia superkomputerów przedeksaskalowych i nabywa co najmniej dwa światowej klasy superkomputery przedeksaskalowe, finansowane ze środków budżetu Unii pochodzących z programu „Horyzont 2020”, instrumentu „Łącząc Europę” oraz wkładów odpowiednich państw uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu;

c)

publikuje – wspólnie z instytucjami zamawiającymi państwa uczestniczącego, w którym ma siedzibę jednostka przyjmująca, lub z instytucjami zamawiającymi państw uczestniczących należących do konsorcjum przyjmującego – zaproszenia do składania ofert w celu nabycia superkomputerów petaskalowych i nabywa, wspólnie z tymi instytucjami zamawiającymi, co najmniej dwa takie superkomputery; to wspólne zamówienie finansowane jest ze środków budżetu Unii pochodzących z programu „Horyzont 2020” oraz wkładów odpowiednich państw uczestniczących;

d)

inicjuje zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w zakresie przyjęcia superkomputerów petaskalowych i przedeksaskalowych, zarządza tymi zaproszeniami i ocenia otrzymane oferty, przy wsparciu niezależnych ekspertów zewnętrznych;

e)

dokonuje wyboru jednostki przyjmującej superkomputery petaskalowe i przedeksaskalowe w sprawiedliwy, otwarty i przejrzysty sposób, zgodnie z art. 8 niniejszego rozporządzenia;

f)

zawiera z jednostką przyjmującą umowę o przyjęcie, zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia, obejmującą eksploatację i utrzymanie superkomputerów przedeksaskalowych i monitoruje przestrzeganie warunków umowy o przyjęcie, w tym testów akceptacyjnych nabytych superkomputerów;

g)

zawiera, wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami, umowę o przyjęcie z jednostką przyjmującą, zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia, która to umowa obejmuje eksploatację i utrzymanie superkomputerów petaskalowych, i monitoruje, wraz z pozostałymi współwłaścicielami, przestrzeganie warunków umowy o przyjęcie;

h)

określa ogólne i szczegółowe warunki przydzielania przypadającego Unii udziału w czasie dostępu do superkomputerów petaskalowych i przedeksaskalowych i monitoruje dostęp do tych superkomputerów zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia;

i)

określa ogólne i szczegółowe warunki przydzielania czasu dostępu do superkomputerów krajowych i monitoruje dostęp do tych superkomputerów zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia;

j)

inicjuje otwarte zaproszenia do składania wniosków oraz przyznaje finansowanie, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1290/2013 i w ramach dostępnych funduszy, na działania pośrednie – głównie w formie dotacji, z ukierunkowaniem na:

(i)

rozwój kluczowych technologii obliczeń wielkiej skali następnej generacji w celu osiągnięcia obliczeń eksaskali, obejmując całe spektrum technologii: od mikroprocesorów o niskim zużyciu energii i powiązanych technologii oprogramowania pośredniczącego, modeli i narzędzi programowania, po nowoczesną architekturę i jej integrację w systemach poprzez zastosowanie podejścia opartego na współprojektowaniu;

(ii)

nowe i rozwijające się algorytmy i kody dla istniejących i powstających innowacyjnych zastosowań, stanowisk badawczych i demonstracji;

(iii)

działania informacyjne, działania mające na celu podnoszenie świadomości oraz działania w zakresie rozwoju zawodowego służące przyciągnięciu zasobów ludzkich do obliczeń wielkiej skali, szkoleniu ich i zwiększaniu umiejętności i technicznej wiedzy fachowej w ramach ekosystemu obliczeń wielkiej skali na terenie Unii; może to obejmować działania koordynacyjne i wspierające, wsparcie dla istniejących lub nowych centrów doskonałości, a także wsparcie na rzecz tworzenia krajowych centrów kompetencji w zakresie obliczeń wielkiej skali i tworzenia między nimi szerokiej sieci współpracy i koordynacji ich działań na terenie Unii;

k)

monitoruje realizację działań i zarządza umowami o udzielenie dotacji;

l)

zapewnia skuteczność inicjatywy w dziedzinie europejskich obliczeń wielkiej skali w oparciu o zestaw odpowiednich środków;

m)

monitoruje ogólne postępy w realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia;

n)

rozwija bliską współpracę i zapewnia koordynację z działaniami na szczeblu unijnym i krajowym oraz z organami i zainteresowanymi stronami w celu uzyskania efektu synergii i lepszego wykorzystania wyników badań naukowych i innowacji w obszarze obliczeń wielkiej skali;

o)

sporządza wieloletni plan strategiczny, opracowuje i wykonuje odpowiednie roczne plany prac niezbędne do jego realizacji i dokonuje niezbędnych zmian w wieloletnim planie strategicznym;

p)

prowadzi działania związane z informowaniem, komunikowaniem, wykorzystywaniem i upowszechnianiem, stosując odpowiednio art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, w tym udostępnia we wspólnej elektronicznej bazie danych programu „Horyzont 2020” szczegółowe informacje na temat wyników zaproszeń do składania wniosków;

q)

wykonuje wszelkie inne zadania niezbędne do realizacji celów określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Członkowie

1.   Uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia są:

a)

Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję;

b)

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Włochy;

c)

po przyjęciu niniejszego statutu w formie pisma zatwierdzającego: stowarzyszenie Europejska Platforma Technologiczna na rzecz obliczeń wielkiej skali (ETP4HPC) zarejestrowane na mocy prawa niderlandzkiego z siedzibą w Amsterdamie (Niderlandy), stowarzyszenie Big Data Value Association (BDVA) zarejestrowane na mocy prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli (Belgia).

2.   Każde państwo uczestniczące powołuje swoich przedstawicieli w Radzie Zarządzającej wspólnego przedsięwzięcia i wyznacza podmiot krajowy (lub podmioty krajowe) odpowiedzialny (odpowiedzialne) za wykonywanie jego obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Zmiany w składzie uczestników

1.   Pod warunkiem wniesienia wkładu zgodnie z art. 6 niniejszego rozporządzenia lub uczestnictwa w finansowaniu, o którym mowa w art. 15 niniejszego statutu, w celu zapewnienia realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia określonych w art. 3 statutu, państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone w ramach programu „Horyzont 2020” niewymienione w art. 2 ust. 1 lit. b) stają się uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia po przekazaniu Radzie Zarządzającej pisemnej akceptacji niniejszego statutu oraz wszelkich innych przepisów regulujących funkcjonowanie wspólnego przedsięwzięcia.

2.   O uczestnictwo we wspólnym przedsięwzięciu może ubiegać się każdy podmiot prawny z siedzibą w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020”, który bezpośrednio lub pośrednio wspiera badania naukowe i innowacje w jednym z państw członkowskich lub państw stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont 2020”, pod warunkiem że wniesie on wkład w finansowanie, o którym mowa w art. 15 niniejszego statutu, mające na celu zapewnienie realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia, określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia, oraz zaakceptuje statut.

3.   Każdy wniosek o uczestnictwo we wspólnym przedsięwzięciu zgodny z ust. 2 kierowany jest do Rady Zarządzającej. Rada Zarządzająca ocenia wniosek, biorąc pod uwagę adekwatność wnioskodawcy oraz potencjalną wartość dodaną, jaką może on wnieść w proces realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia, i podejmuje decyzję w sprawie wniosku.

4.   Każdy uczestnik może wypowiedzieć uczestnictwo we wspólnym przedsięwzięciu. Wypowiedzenie takie staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od powiadomienia Dyrektora Wykonawczego, który informuje o tym fakcie pozostałych członków Rady Zarządzającej i uczestników prywatnych. Od dnia wypowiedzenia były uczestnik jest zwolniony z wszelkich obowiązków poza obowiązkami, które zostały zatwierdzone lub podjęte przez wspólne przedsięwzięcie przed powiadomieniem o wypowiedzeniu uczestnictwa.

5.   Uczestnictwo we wspólnym przedsięwzięciu nie może zostać przeniesione na stronę trzecią bez uprzedniej zgody Rady Zarządzającej.

6.   Po każdej zmianie w składzie uczestników na podstawie niniejszego artykułu wspólne przedsięwzięcie publikuje bezzwłocznie na swojej stronie internetowej zaktualizowaną listę swoich uczestników wraz z datą tej zmiany.

Artykuł 4

Organy wspólnego przedsięwzięcia

Organami wspólnego przedsięwzięcia są:

a)

Rada Zarządzająca;

b)

Dyrektor Wykonawczy;

c)

Rada Konsultacyjna do Spraw Przemysłowych i Naukowych złożona z Grupy Doradczej ds. Badań i Innowacji oraz Grupy Doradczej ds. Infrastruktury.

Artykuł 5

Skład Rady Zarządzającej

1.   Rada Zarządzająca składa się z przedstawiciela Komisji, występującego w imieniu Unii, i przedstawicieli państw uczestniczących.

2.   Komisja i każde państwo uczestniczące wyznaczają po jednym przedstawicielu do Rady Zarządzającej. Każdemu przedstawicielowi może towarzyszyć jeden ekspert.

Artykuł 6

Funkcjonowanie Rady Zarządzającej

1.   Przedstawiciele członków Rady Zarządzającej podejmują wszelkie starania w celu osiągnięcia konsensusu. W przypadku braku porozumienia przeprowadza się głosowanie.

2.   Unia posiada 50 % praw głosu. Głosy Unii są niepodzielne.

3.   W odniesieniu do zadań, o których mowa w art. 7 ust. 3, pozostałe 50 % praw głosu rozdzielane jest równo między wszystkie państwa uczestniczące.

Do celów niniejszego ustępu, decyzje Rady Zarządzającej podejmowane są większością głosów stanowiącą co najmniej 75 % wszystkich głosów, z uwzględnieniem głosów nieobecnych członków.

4.   W odniesieniu do zadań, o których mowa w art. 7 ust. 4, z wyjątkiem lit. g), h) i i), pozostałe 50 % praw głosu należy do państw uczestniczących będących państwami członkowskimi.

Do celów niniejszego ustępu, decyzje Rady Zarządzającej podejmowane są większością kwalifikowaną. Większość kwalifikowaną uznaje się za osiągniętą, jeżeli za decyzją opowiedziała się Unia i co najmniej 55 % państw uczestniczących będących państwami członkowskimi, reprezentujących co najmniej 65 % ogółu ludności tych państw. Do określenia liczby ludności wykorzystuje się dane liczbowe zawarte w załączniku III do decyzji Rady 2009/937/UE (1).

5.   W odniesieniu do zadań, o których mowa w art. 7 ust. 4 lit. g), h) i i) oraz w odniesieniu do każdego superkomputera, prawa głosu państw uczestniczących rozdzielane są proporcjonalnie do przekazanych przez nie wkładów finansowych i ich wkładów niepieniężnych na rzecz superkomputera – albo do momentu przekazania własności jednostce przyjmującej zgodnie z art. 8 ust. 3 niniejszego rozporządzenia albo do momentu sprzedaży superkomputera lub jego wycofania z eksploatacji; wkłady niepieniężne bierze się pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy zostały poświadczone ex ante przez niezależnego eksperta lub audytora.

Do celów niniejszego ustępu, decyzje Rady Zarządzającej podejmowane są większością głosów stanowiącą co najmniej 75 % wszystkich głosów, z uwzględnieniem głosów nieobecnych członków.

6.   W odniesieniu do zadań, o których mowa w art. 7 ust. 5 decyzje Rady Zarządzającej podejmowane są dwuetapowo.

W pierwszym etapie pozostałe 50 % praw głosu rozdziela się równo między wszystkie państwa uczestniczące. Decyzje Rady Zarządzającej podejmowane są większością głosów, na którą składają się głosy Unii i co najmniej 55 % wszystkich głosów państw uczestniczących, z uwzględnieniem głosów nieobecnych członków.

W drugim etapie Rada Zarządzająca podejmuje decyzję większością kwalifikowaną, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu.

7.   Rada Zarządzająca wybiera przewodniczącego na okres dwóch lat. Mandat przewodniczącego może być przedłużony tylko raz, w wyniku decyzji Rady Zarządzającej.

8.   Rada Zarządzająca odbywa swoje zwykłe posiedzenia co najmniej dwa razy w roku. Może ona zwoływać posiedzenia nadzwyczajne na wniosek Komisji, większości przedstawicieli państw uczestniczących, swojego przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora Wykonawczego zgodnie z art. 15 ust. 5. Posiedzenia Rady Zarządzającej zwoływane są przez jej przewodniczącego i odbywają się zwykle w siedzibie wspólnego przedsięwzięcia.

Dyrektor Wykonawczy uczestniczy w obradach, o ile Rada Zarządzająca nie postanowi inaczej, lecz bez prawa głosu. Rada Zarządzająca może zapraszać na poszczególne posiedzenia również inne osoby w charakterze obserwatorów.

Każde państwo obserwator może wyznaczyć jednego delegata do Rady Zarządzającej, który otrzymuje wszelkie odpowiednie dokumenty i może uczestniczyć w dyskusjach dotyczących wszelkich decyzji podejmowanych przez Radę Zarządzającą. Delegaci ci nie mają prawa głosu i zapewniają poufność informacji wrażliwych zgodnie z art. 24 niniejszego rozporządzenia.

9.   Przedstawiciele uczestników Rady Zarządzającej nie są osobiście odpowiedzialni za działania, które podjęli w ramach wykonywania swoich obowiązków w charakterze przedstawicieli w Radzie Zarządzającej.

10.   Rada Zarządzająca przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Regulamin ten zawiera szczegółowe procedury identyfikowania i unikania konfliktów interesów i zapewnia poufność szczególnie chronionych informacji.

11.   Przewodniczący Grupy Doradczej ds. Badań i Innowacji oraz przewodniczący Grupy Doradczej ds. Infrastruktury mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Zarządzającej w charakterze obserwatorów i brać udział w jej obradach, gdy omawiane są kwestie wchodzące w zakres zadań tych grup, nie przysługują im jednak prawa głosu.

Artykuł 7

Zadania Rady Zarządzającej

1.   Rada Zarządzająca ponosi ogólną odpowiedzialność za strategiczne ukierunkowanie i funkcjonowanie wspólnego przedsięwzięcia oraz sprawuje nadzór nad realizacją jego działań. Zapewnia właściwe stosowanie zasad uczciwości i przejrzystości przy przydzielaniu finansowania ze środków publicznych.

2.   Komisja, wypełniając swoją rolę w Radzie Zarządzającej, dąży do zapewnienia koordynacji między działaniami wspólnego przedsięwzięcia oraz odpowiednimi działaniami programów finansowanych ze środków unijnych z myślą o wspieraniu efektów synergii przy rozwijaniu zintegrowanego ekosystemu infrastruktury w zakresie danych i obliczeń superkomputerowych i przy określaniu priorytetów objętych wspólnymi badaniami naukowymi.

3.   Rada Zarządzająca wykonuje w szczególności następujące ogólne zadania administracyjne wspólnego przedsięwzięcia:

a)

ocenia, zatwierdza lub odrzuca wnioski o uczestnictwo zgodnie z art. 3 ust. 2 niniejszego statutu;

b)

decyduje o zakończeniu uczestnictwa we wspólnym przedsięwzięciu każdego uczestnika, który nie wypełnia swoich obowiązków;

c)

przyjmuje przepisy finansowe wspólnego przedsięwzięcia zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia;

d)

przyjmuje roczny budżet administracyjny wspólnego przedsięwzięcia, w tym odnośny plan zatrudnienia, w którym określa się liczbę stanowisk czasowych w podziale na grupy funkcyjne i grupy zaszeregowania oraz liczbę pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych, wyrażone w ekwiwalentach pełnego czasu pracy;

e)

zgodnie z art. 16 ust. 2 niniejszego rozporządzenia wykonuje wobec personelu uprawnienia organu powołującego;

f)

powołuje i odwołuje Dyrektora Wykonawczego, przedłuża jego kadencję, dostarcza mu wytycznych i monitoruje wyniki jego pracy;

g)

zatwierdza strukturę organizacyjną Biura Programowego ustanowionego na mocy art. 9 ust. 5 niniejszego statutu – na podstawie zalecenia Dyrektora Wykonawczego;

h)

zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności, obejmujące informacje na temat wydatków, o którym mowa w art. 19 ust. 1 niniejszego statutu;

i)

podejmuje, w stosownych przypadkach, działania dotyczące ustanowienia jednostki audytu wewnętrznego wspólnego przedsięwzięcia na podstawie zalecenia Dyrektora Wykonawczego;

j)

tworzy politykę komunikacyjną wspólnego przedsięwzięcia na podstawie zalecenia Dyrektora Wykonawczego;

k)

w stosownych przypadkach ustanawia przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia zgodnie z art. 16 ust. 3 niniejszego rozporządzenia;

l)

w stosownych przypadkach ustanawia przepisy dotyczące delegowania ekspertów krajowych do wspólnego przedsięwzięcia oraz przyjmowania stażystów zgodnie z art. 17 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

m)

w stosownych przypadkach powołuje dodatkowe grupy doradcze niebędące organami wspólnego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 4 niniejszego statutu;

n)

w stosownych przypadkach przedkłada Komisji wnioski dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia, zaproponowane przez uczestnika wspólnego przedsięwzięcia;

o)

zatwierdza wzór umowy o przyjęcie, który załącza się do zaproszeń do wyrażenia zainteresowania w ramach procedury wyboru jednostki przyjmującej;

p)

określa ogólne i szczegółowe warunki dostępu do korzystania z przypadającego Unii udziału w czasie dostępu do superkomputerów petaskalowych i przedeksaskalowych i z czasu dostępu do superkomputerów krajowych zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia;

q)

regularnie monitoruje realizację umów o przyjęcie zawartych z jednostkami przyjmującymi;

r)

ustala poziom opłat za usługi komercyjne, o których mowa w art. 14 niniejszego rozporządzenia, i podejmuje decyzję o przydzieleniu czasu dostępu na potrzeby tych usług;

s)

odpowiada za każde zadanie, które nie zostanie przydzielone konkretnie żadnemu z organów wspólnego przedsięwzięcia; takie zadania może przydzielać któremukolwiek z organów wspólnego przedsięwzięcia.

4.   Rada Zarządzająca wykonuje w szczególności następujące zadania związane z nabywaniem i eksploatacją superkomputerów petaskalowych i przedeksaskalowych oraz uzyskanymi dochodami, o których mowa w art. 14 niniejszego rozporządzenia:

a)

przyjmuje wieloletni strategiczny program nabywania superkomputerów, o którym mowa w art. 18 ust. 1 niniejszego statutu;

b)

przyjmuje tę część rocznego planu prac, która odnosi się do nabywania superkomputerów i wyboru jednostek przyjmujących, oraz odnośne preliminarze wydatków, o których mowa w art. 18 ust. 2 niniejszego statutu.

c)

zatwierdza rozpoczęcie procedur zaproszeń do wyrażenia zainteresowania zgodnie z rocznym planem prac;

d)

zatwierdza wybór jednostek przyjmujących superkomputery przedeksaskalowe i petaskalowe wyłonione w sprawiedliwym, otwartym i przejrzystym procesie zgodnie z art. 8 niniejszego rozporządzenia;

e)

zatwierdza umowę o przyjęcie;

f)

corocznie decyduje o wykorzystaniu wszelkich dochodów uzyskanych z opłat za usługi komercyjne, o których mowa w art. 14 niniejszego rozporządzenia;

g)

zatwierdza rozpoczęcie procedur zaproszeń do składania ofert zgodnie z rocznym planem prac;

h)

zatwierdza oferty wybrane do finansowania;

i)

decyduje o ewentualnym przeniesieniu własności superkomputerów przedeksaskalowych na jednostkę przyjmującą lub o ich sprzedaży innej jednostce, lub o ich wycofaniu z eksploatacji, zgodnie z art. 10 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

5.   Rada Zarządzająca wykonuje w szczególności następujące zadania związane z działaniami wspólnego przedsięwzięcia dotyczącymi badań naukowych i innowacji:

a)

przyjmuje wieloletni strategiczny program badań naukowych i innowacji, o którym mowa w art. 18 ust. 1;

b)

przyjmuje tę część rocznego planu prac, która odnosi się do działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami, oraz odnośne preliminarze wydatków, o których mowa w art. 18 ust. 2.

c)

zatwierdza rozpoczęcie procedur zaproszeń do składania wniosków zgodnie z rocznym planem prac;

d)

zatwierdza wykaz działań wybranych do finansowania w oparciu o listę rankingową sporządzoną przez zespół niezależnych ekspertów.

Artykuł 8

Powołanie, odwołanie lub przedłużenie kadencji Dyrektora Wykonawczego

1.   Dyrektor Wykonawczy jest powoływany przez Radę Zarządzającą spośród kandydatów z listy zaproponowanej przez Komisję po przeprowadzeniu otwartego i przejrzystego postępowania rekrutacyjnego. W stosownych przypadkach Komisja może włączyć w procedurę wyboru innych niż Unia uczestników wspólnego przedsięwzięcia.

W szczególności na etapie preselekcji w ramach procedury wyboru można zapewnić odpowiedni udział innych niż Unia uczestników wspólnego przedsięwzięcia. W tym celu państwa uczestniczące powołują, na zasadzie wspólnego porozumienia, przedstawiciela i obserwatora w imieniu Rady Zarządzającej.

2.   Dyrektor Wykonawczy jest członkiem personelu zatrudnionym we wspólnym przedsięwzięciu na czas określony zgodnie z przepisami art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia.

Do celów zawarcia umowy z Dyrektorem Wykonawczym wspólne przedsięwzięcie jest reprezentowane przez przewodniczącego Rady Zarządzającej.

3.   Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa cztery lata. Przed końcem tego okresu Komisja, w stosownych przypadkach konsultując się z uczestnikami innymi niż Unia, przeprowadza ocenę wyników pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłych zadań wspólnego przedsięwzięcia i stojących przed nim wyzwań.

4.   Stanowiąc na podstawie propozycji Komisji uwzględniającej wyniki oceny, o której mowa w ust. 3, Rada Zarządzająca może jednokrotnie przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego na okres nie dłuższy niż cztery lata.

5.   Dyrektor Wykonawczy, którego kadencję przedłużono, nie może brać udziału w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym na to samo stanowisko pod koniec całego okresu urzędowania.

6.   Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany jedynie na podstawie wydanej zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. f) decyzji Rady Zarządzającej działającej na wniosek Komisji, która w stosownych przypadkach konsultuje się z uczestnikami innymi niż Unia.

Artykuł 9

Zadania Dyrektora Wykonawczego

1.   Dyrektor Wykonawczy pełni obowiązki dyrektora generalnego odpowiedzialnego za bieżące zarządzanie wspólnym przedsięwzięciem zgodnie z decyzjami Rady Zarządzającej.

2.   Dyrektor Wykonawczy jest prawnym przedstawicielem wspólnego przedsięwzięcia. Jest on odpowiedzialny przed Radą Zarządzającą, a swoje obowiązki pełni całkowicie niezależnie w zakresie przyznanych mu uprawnień.

3.   Dyrektor Wykonawczy wykonuje budżet wspólnego przedsięwzięcia.

4.   W szczególności Dyrektor Wykonawczy realizuje w niezależny sposób następujące zadania:

a)

konsoliduje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia projekt wieloletniego planu strategicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1;

b)

opracowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia projekt budżetu rocznego, w tym powiązanego z nim planu zatrudnienia, określającego liczbę stanowisk czasowych według grupy funkcyjnej i grupy zaszeregowania oraz liczbę pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych, wyrażone w ekwiwalentach pełnego czasu pracy;

c)

sporządza i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia roczny projekt planu prac wraz z zakresem zaproszeń do składania wniosków, zaproszeń do wyrażenia zainteresowania i zaproszeń do składania ofert, koniecznych do realizacji planu działalności badawczej i innowacyjnej oraz planów zamówień, zaproponowanych przez Radę Konsultacyjną do Spraw Przemysłowych i Naukowych, a także związanych z nimi preliminarzy wydatków zaproponowanych przez państwa uczestniczące i Komisję;

d)

przedkłada Radzie Zarządzającej do zaopiniowania roczne sprawozdanie finansowe;

e)

opracowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z działalności, obejmujące informacje na temat odnośnych wydatków;

f)

popisuje poszczególne umowy o udzielenie dotacji, decyzje i umowy;

g)

podpisuje umowy w sprawie zamówień publicznych;

h)

monitoruje funkcjonowanie superkomputerów petaskalowych i przedeksaskalowych stanowiących własność wspólnego przedsięwzięcia lub przez nie sfinansowanych, w tym przydział przypadającego Unii udziału w czasie dostępu, przestrzeganie praw dostępu dla użytkowników akademickich i przemysłowych oraz jakość świadczonych usług;

i)

realizuje politykę komunikacyjną wspólnego przedsięwzięcia;

j)

organizuje działania wspólnego przedsięwzięcia oraz zadania wykonywane przez jego personel, kieruje nimi oraz sprawuje nad nimi nadzór w ramach uprawnień przekazanych mu przez Radę Zarządzającą zgodnie z art. 16 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

k)

ustanawia skuteczny i wydajny system kontroli wewnętrznej i zapewnia jego funkcjonowanie oraz zgłasza Radzie Zarządzającej wszelkie istotne zmiany w tym systemie;

l)

zapewnia przeprowadzanie oceny ryzyka oraz stosowanie środków w zakresie zarządzania ryzykiem;

m)

podejmuje wszelkie inne działania niezbędne do oceny postępów w realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia;

n)

wykonuje wszelkie inne zadania powierzone lub przekazane mu przez Radę Zarządzającą.

5.   Dyrektor Wykonawczy ustanawia Biuro Programowe odpowiedzialne za wykonywanie pod jego zwierzchnictwem wszelkich zadań pomocniczych wynikających z niniejszego rozporządzenia. Biuro Programowe składa się z członków personelu wspólnego przedsięwzięcia i realizuje w szczególności następujące zadania:

a)

zapewnia wsparcie w zakresie utworzenia odpowiedniego systemu rachunkowości i zarządzania nim zgodnie z przepisami finansowymi, o których mowa w art. 15 niniejszego rozporządzenia;

b)

zarządza zaproszeniami do składania wniosków przewidzianymi w rocznym planie prac, a także umowami o udzielenie dotacji i decyzjami o udzieleniu dotacji;

c)

zarządza zaproszeniami do składania ofert zgodnie z rocznym planem prac i prowadzi obsługę zamówień;

d)

zarządza procesem wyboru jednostek przyjmujących i zarządza umowami o przyjęcie;

e)

zapewnia uczestnikom i innym organom wspólnego przedsięwzięcia wszelkie stosowne informacje i wsparcie niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków i odpowiada na ich konkretne wnioski;

f)

pełni funkcję sekretariatu dla organów wspólnego przedsięwzięcia i zapewnia wsparcie grupom doradczym ustanowionym przez Radę Zarządzającą.

Artykuł 10

Skład Rady Konsultacyjnej do Spraw Przemysłowych i Naukowych

1.   Rada Konsultacyjna do Spraw Przemysłowych i Naukowych składa się z Grupy Doradczej ds. Badań i Innowacji oraz Grupy Doradczej ds. Infrastruktury.

2.   Grupa Doradcza ds. Badań i Innowacji liczy maksymalnie dwunastu członków, z czego nie więcej niż sześciu członków powołują uczestnicy prywatni, z uwzględnieniem ich zobowiązań na rzecz wspólnego przedsięwzięcia, i nie więcej niż sześciu – Rada Zarządzająca. Rada Zarządzająca ustala szczegółowe kryteria i procedurę wyboru powołanych przez siebie członków.

3.   Grupa Doradcza ds. Infrastruktury liczy maksymalnie dwunastu członków. Rada Zarządzająca ustala szczegółowe kryteria i procedurę ich wyboru i powołuje jej członków.

Artykuł 11

Funkcjonowanie Grupy Doradczej ds. Badań i Innowacji

1.   Posiedzenia Grupy Doradczej ds. Badań i Innowacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

2.   Grupa Doradcza ds. Badań i Innowacji może w razie potrzeby powoływać grupy robocze podlegające ogólnej koordynacji ze strony jednego z członków lub większej ich liczby.

3.   Grupa Doradcza ds. Badań i Innowacji wybiera swojego przewodniczącego.

4.   Grupa Doradcza ds. Badań i Innowacji przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, obejmujący powołanie podmiotów wchodzących w jej skład, które będą reprezentowały grupę, oraz określający okres, na jaki zostały powołane.

Artykuł 12

Funkcjonowanie Grupy Doradczej ds. Infrastruktury

1.   Posiedzenia Grupy Doradczej ds. Infrastruktury odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

2.   Grupa Doradcza ds. Infrastruktury może w razie potrzeby powoływać grupy robocze podlegające ogólnej koordynacji ze strony jednego z członków lub większej ich liczby.

3.   Grupa Doradcza ds. Infrastruktury wybiera swojego przewodniczącego.

4.   Grupa Doradcza ds. Infrastruktury przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, obejmujący powołanie podmiotów wchodzących w jej skład, które reprezentują grupę, oraz określający okres, na jaki zostały powołane.

Artykuł 13

Zadania Grupy Doradczej ds. Badań i Innowacji

Grupa Doradcza ds. Badań i Innowacji:

a)

sporządza i regularnie aktualizuje projekt wieloletniego strategicznego programu badań naukowych i innowacji, o którym mowa w art. 18 ust. 1 niniejszego statutu, służącego realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia. W projekcie tym wskazuje się priorytety w zakresie badań naukowych i innowacji w celu rozwijania i uzyskiwania technologii oraz kluczowych kompetencji na potrzeby obliczeń wielkiej skali w różnych obszarach zastosowań, aby wspierać rozwój zintegrowanego ekosystemu obliczeń wielkiej skali w Unii, zwiększać konkurencyjność Europy oraz pomagać w tworzeniu nowych rynków i zastosowań społecznych. Projekt poddaje się regularnej weryfikacji pod kątem zmieniających się potrzeb naukowych i przemysłowych;

b)

przedkłada Dyrektorowi Wykonawczemu w terminach określonych przez Radę Zarządzającą projekt wieloletniego strategicznego programu badań i innowacji jako podstawę tworzenia rocznego planu prac;

c)

organizuje konsultacje publiczne otwarte dla wszystkich podmiotów z sektora publicznego i prywatnego zainteresowanych obszarem obliczeń wielkiej skali w celu dostarczenia im informacji i pozyskania informacji zwrotnej na temat projektu wieloletniego strategicznego programu badań naukowych i innowacji oraz projektu planu działalności w zakresie badań naukowych i innowacji na dany rok.

Artykuł 14

Zadania Grupy Doradczej ds. Infrastruktury

Grupa Doradcza ds. Infrastruktury doradza Radzie Zarządzającej w kwestiach nabywania i eksploatacji superkomputerów petaskalowych i przedeksaskalowych. W tym celu Rada ta:

a)

sporządza i regularnie aktualizuje projekt wieloletniego strategicznego programu nabywania superkomputerów petaskalowych i przedeksaskalowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 niniejszego statutu, służącego realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia. Projekt ten zawiera specyfikacje dotyczące wyboru jednostek przyjmujących oraz plany w zakresie nabywania infrastruktury. W tym celu określa się w nim, między innymi, niezbędne zwiększenie zdolności, rodzaje zastosowań i społeczności użytkowników, do których należy się zwrócić, architekturę systemu oraz integrację z infrastrukturami krajowych obliczeń wielkiej skali;

b)

przedkłada Dyrektorowi Wykonawczemu w terminach określonych przez Radę Zarządzającą projekt wieloletniego strategicznego programu nabywania superkomputerów petaskalowych i przedeksaskalowych, jako podstawę tworzenia rocznego planu prac;

c)

organizuje konsultacje publiczne otwarte dla wszystkich podmiotów z sektora publicznego i prywatnego zainteresowanych obszarem obliczeń wielkiej skali w celu dostarczenia im informacji i pozyskania informacji zwrotnej na temat projektu wieloletniego strategicznego programu nabywania superkomputerów petaskalowych i przedeksaskalowych oraz powiązanego projektu planu działań na dany rok.

Artykuł 15

Źródła finansowania

1.   Wspólne przedsięwzięcie finansowane jest wspólnie przez swoich uczestników poprzez wkłady finansowe płatne w transzach i wkłady niepieniężne, jak określono w ust. 2 i 3.

2.   Koszty administracyjne wspólnego przedsięwzięcia nie mogą przekroczyć 22 000 000 EUR i są pokrywane z wkładów finansowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia.

Wkład każdego państwa uczestniczącego w koszty administracyjne wspólnego przedsięwzięcia jest proporcjonalny do udziału ich rzeczywistego wkładu w koszty operacyjne wspólnego przedsięwzięcia, który to wkład określono w ust. 3 lit. b)–e) niniejszego artykułu.

Ewentualna niewykorzystana część wkładu na pokrycie kosztów administracyjnych może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych wspólnego przedsięwzięcia.

3.   Koszty operacyjne wspólnego przedsięwzięcia są pokrywane ze środków pochodzących z:

a)

wkładu finansowego Unii;

b)

wkładów finansowych na rzecz wspólnego przedsięwzięcia dokonywanych przez państwo uczestniczące, w którym ma siedzibę jednostka przyjmująca, lub państwa uczestniczące należące do konsorcjum przyjmującego w celu nabywania superkomputerów przedeksaskalowych i ich eksploatacji do momentu przekazania własności jednostce przyjmującej, do momentu sprzedaży superkomputera lub jego wycofania z eksploatacji – zgodnie z art. 10 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, pomniejszonych o wkłady wspólnego przedsięwzięcia oraz wszelkie inne wkłady Unii w te koszty;

c)

wkładów niepieniężnych dokonywanych przez państwo uczestniczące, w którym ma siedzibę jednostka przyjmująca, lub państwa uczestniczące należące do konsorcjum przyjmującego, na które składają się poniesione przez jednostki przyjmujące koszty eksploatacji superkomputerów przedeksaskalowych należących do wspólnego przedsięwzięcia, pomniejszonych o wkłady wspólnego przedsięwzięcia oraz wszelkie inne wkłady Unii w te koszty;

d)

wkładów finansowych dokonywanych przez państwo uczestniczące, w którym ma siedzibę jednostka przyjmująca, lub państwa uczestniczące należące do konsorcjum przyjmującego, na które to wkłady składają się poniesione wspólnie ze wspólnym przedsięwzięciem koszty nabywania superkomputerów petaskalowych, pomniejszonych o wkłady wspólnego przedsięwzięcia oraz wszelkie inne wkłady Unii w te koszty;

e)

wkładów finansowych państw uczestniczących w koszty kwalifikowalne ponoszone przez beneficjentów mających siedzibę w tym państwie uczestniczącym podczas realizacji działań pośrednich odpowiadających programowi badań naukowych i innowacji, stanowiących uzupełnienie dokonywanego przez wspólne przedsięwzięcie zwrotu tych kosztów, pomniejszonych o wkłady wspólnego przedsięwzięcia oraz wszelkie inne wkłady Unii w te koszty;

f)

wkładów niepieniężnych uczestników prywatnych lub podmiotów wchodzących w skład i podmiotów powiązanych, składających się z kosztów ponoszonych przez nich w związku z realizacją działań pośrednich odpowiadających programowi badań naukowych i innowacji, pomniejszonych o wkłady wspólnego przedsięwzięcia, wszelkie inne wkłady Unii w te koszty oraz wkłady, o których mowa w lit. e).

4.   Na zasoby wspólnego przedsięwzięcia ujęte w jego budżecie składają się następujące wkłady:

a)

wkłady finansowe uczestników na pokrycie kosztów administracyjnych;

b)

wkłady finansowe uczestników na pokrycie kosztów operacyjnych;

c)

wszelkie dochody osiągnięte przez wspólne przedsięwzięcie;

d)

wszelkie inne wkłady finansowe, zasoby i dochody.

Wszelkie odsetki od wkładów wpłaconych na rzecz wspólnego przedsięwzięcia uznaje się za jego dochód.

5.   W przypadku gdy uczestnik wspólnego przedsięwzięcia nie wywiązuje się swoich zobowiązań dotyczących uzgodnionego wkładu finansowego, Dyrektor Wykonawczy sporządza pismo w tej sprawie i ustala w nim rozsądny termin, w którym takie niewykonanie zobowiązania ma zostać naprawione. W przypadku gdy niewykonanie zobowiązania nie zostanie naprawione we wskazanym terminie, Dyrektor Wykonawczy zwołuje posiedzenie Rady Zarządzającej, która podejmuje decyzję, czy uczestnika niewywiązującego się ze swoich zobowiązań należy wykluczyć z uczestnictwa, czy też należy zastosować inne środki do czasu wykonania przez niego zobowiązań. Prawa głosu uczestnika niewywiązującego się ze swoich zobowiązań zawiesza się do czasu wykonania tych zobowiązań.

6.   Wszelkie zasoby i działania wspólnego przedsięwzięcia służą realizacji celów określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

7.   Wszystkie aktywa wytworzone przez wspólne przedsięwzięcie lub przekazane mu na realizację jego celów określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia są własnością wspólnego przedsięwzięcia. Powyższe nie obejmuje superkomputerów, których własność została przeniesiona przez wspólne przedsięwzięcie na jednostkę przyjmującą zgodnie z art. 10 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

8.   Poza przypadkiem likwidacji wspólnego przedsięwzięcia nie dokonuje się żadnych wypłat ewentualnej nadwyżki dochodów nad wydatkami na rzecz uczestników wspólnego przedsięwzięcia.

Artykuł 16

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe wspólnego przedsięwzięcia nie przekraczają kwoty zasobów finansowych dostępnych w jego budżecie lub zadeklarowanych na rzecz tego budżetu przez uczestników.

Artykuł 17

Rok budżetowy

Rok budżetowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Artykuł 18

Planowanie operacyjne i plany finansowe

1.   W wieloletnim planie strategicznym określa się strategię i plany realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia. Wieloletni plan strategiczny składa się z wieloletniego strategicznego programu badań naukowych i innowacji oraz wieloletniego strategicznego programu nabywania superkomputerów, sporządzonych przez Radę Konsultacyjną do Spraw Przemysłowych i Naukowych, oraz wieloletniej perspektywy finansowej otrzymanej od państw uczestniczących i Komisji.

2.   Dyrektor Wykonawczy przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia projekt rocznego planu prac, zawierający wyszczególnienie działań z zakresu badań naukowych i innowacji, zamówień i administracji oraz odnośne preliminarze wydatków.

3.   Roczny plan prac przyjmuje się w terminie do końca roku poprzedzającego jego wdrożenie. Roczny plan prac podaje się do wiadomości publicznej.

4.   Dyrektor Wykonawczy sporządza projekt rocznego budżetu na następny rok i przedkłada go do przyjęcia Radzie Zarządzającej.

5.   Rada Zarządzająca przyjmuje budżet roczny na określony rok do końca roku poprzedzającego.

6.   Budżet roczny podlega dostosowaniu w celu uwzględnienia wielkości wkładu finansowego Unii określonego w budżecie ogólnym Unii.

Artykuł 19

Sprawozdawczość operacyjna i finansowa

1.   Dyrektor Wykonawczy przedstawia Radzie Zarządzającej sprawozdania roczne dotyczące wykonywania swoich obowiązków zgodnie z przepisami finansowymi wspólnego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 15 niniejszego rozporządzenia.

W ciągu dwóch miesięcy od zakończeniu każdego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy przedkłada Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z działalności dotyczące postępów poczynionych przez wspólne przedsięwzięcie w poprzednim roku budżetowym, w szczególności w odniesieniu do rocznego planu prac dotyczącego danego roku. Roczne sprawozdanie z działalności zawiera m.in. informacje dotyczące następujących kwestii:

a)

badań naukowych, innowacji i innych zrealizowanych działań oraz związanych z nimi wydatków;

b)

nabycia i eksploatacji infrastruktury, w tym jej wykorzystania i dostępu do niej z uwzględnieniem czasu dostępu faktycznie wykorzystanego przez każde państwo uczestniczące;

c)

zgłoszonych wniosków i ofert, przedstawionych z podziałem na rodzaje uczestników, w tym MŚP, oraz na kraje;

d)

wniosków wybranych do finansowania z podziałem na rodzaje uczestników, w tym MŚP, oraz kraje, ze wskazaniem wkładów wspólnego przedsięwzięcia na rzecz poszczególnych uczestników i działań;

e)

ofert wybranych do finansowania z podziałem na rodzaje uczestników, w tym MŚP, oraz kraje, ze wskazaniem wkładów wspólnego przedsięwzięcia na rzecz poszczególnych zleceniobiorców i działań w zakresie zamówień publicznych;

f)

wyników działalności związanej z zamówieniami;

g)

postępów w realizacji celów określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia i propozycji dalszych działań niezbędnych do zrealizowania tych celów.

2.   Po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą roczne sprawozdanie z działalności podaje się do wiadomości publicznej.

3.   Do dnia 1 marca kolejnego roku budżetowego księgowy wspólnego przedsięwzięcia przekazuje wstępne sprawozdanie finansowe księgowemu Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Do dnia 31 marca następnego roku budżetowego wspólne przedsięwzięcie przesyła sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego dotyczących wstępnego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia, zgodnie z art. 246 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, księgowy wspólnego przedsięwzięcia sporządza końcowe sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia, a Dyrektor Wykonawczy przedkłada je Radzie Zarządzającej do zaopiniowania.

Rada Zarządzająca wydaje opinię na temat końcowego sprawozdania finansowego wspólnego przedsięwzięcia.

Do dnia 1 lipca następnego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu końcowe sprawozdanie finansowe wraz z opinią Rady Zarządzającej.

Końcowe sprawozdanie finansowe publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada następnego roku budżetowego.

Dyrektor Wykonawczy przekazuje Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na uwagi dotyczące przedstawionego przez siebie sprawozdania rocznego w terminie do dnia 30 września następnego roku budżetowego. Dyrektor Wykonawczy przesyła tę odpowiedź również Radzie Zarządzającej.

Dyrektor Wykonawczy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy zgodnie z art. 261 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

Artykuł 20

Audyt wewnętrzny

Audytor wewnętrzny Komisji posiada w stosunku do wspólnego przedsięwzięcia te same uprawnienia co w stosunku do Komisji.

Artykuł 21

Odpowiedzialność uczestników i ubezpieczenie

1.   Odpowiedzialność finansowa uczestników za zadłużenie wspólnego przedsięwzięcia jest ograniczona do już wniesionych przez nich wkładów na pokrycie kosztów administracyjnych.

2.   Wspólne przedsięwzięcie zawiera i podtrzymuje odpowiednie umowy ubezpieczeniowe.

Artykuł 22

Konflikt interesów

1.   W trakcie wykonywania swojej działalności wspólne przedsięwzięcie, jego organy i personel unikają konfliktu interesów w ramach prowadzonych przez siebie działań.

2.   Rada Zarządzająca przyjmuje przepisy mające na celu zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi w odniesieniu do uczestników, organów i personelu wspólnego przedsięwzięcia. Przepisy te zawierają postanowienia służące unikaniu konfliktu interesów w odniesieniu do przedstawicieli uczestników wspólnego przedsięwzięcia pełniących funkcje w Radzie Zarządzającej. W tym celu przepisy w zakresie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w organach wspólnego przedsięwzięcia uwzględniają odpowiednie środki stosowane przez Komisję w odniesieniu do ekspertów udzielających porad dotyczących wdrażania unijnych programów w zakresie badań naukowych i innowacji.

Artykuł 23

Likwidacja

1.   Wspólne Przedsięwzięcie podlega likwidacji z upływem okresu ustalonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

2.   Jednak w przypadku gdy Unia lub wszyscy członkowie inni niż Unia wycofają się ze wspólnego przedsięwzięcia, procedura likwidacji uruchamiana jest automatycznie.

3.   Do przeprowadzenia procedury likwidacji wspólnego przedsięwzięcia Rada Zarządzająca wyznacza co najmniej jednego likwidatora, który działa zgodnie z jej decyzjami.

4.   Podczas likwidacji wspólnego przedsięwzięcia z jego aktywów pokrywa się jego zobowiązania oraz wydatki związane z jego likwidacją. Superkomputery stanowiące własność wspólnego przedsięwzięcia zostają przekazane odpowiedniej jednostce przyjmującej, sprzedane lub wycofane z eksploatacji – w wyniku decyzji Rady Zarządzającej i zgodnie z umową o przyjęcie. Uczestnicy wspólnego przedsięwzięcia nie ponoszą odpowiedzialności za żadne koszty powstałe po przeniesieniu własności superkomputera lub po jego sprzedaży lub wycofaniu z eksploatacji. W przypadku przekazania własności jednostka przyjmująca zwraca wspólnemu przedsięwzięciu wartość końcową przekazywanych superkomputerów. Ewentualną nadwyżkę rozdziela się pomiędzy uczestników w momencie likwidacji proporcjonalnie do wysokości wkładów finansowych wniesionych przez nich na rzecz wspólnego przedsięwzięcia. Każdą taką nadwyżkę przydzieloną Unii zwraca się do budżetu ogólnego Unii.

5.   W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania wszelkimi zawartymi przez wspólne przedsięwzięcie umowami lub podjętymi przez nie decyzjami, jak również wszelkimi umowami w sprawie zamówień publicznych, których okres obowiązywania wykracza poza czas trwania wspólnego przedsięwzięcia, przyjmuje się procedurę ad hoc.


(1)  Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).


Top