Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0031

Dyrektywa Komisji 2002/31/WE z dnia 22 marca 2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych typu domowegoTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 86, 3.4.2002, p. 26–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 033 P. 253 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 033 P. 253 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 23 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; Uchylony przez 32011R0626

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/31/oj

32002L0031

Dyrektywa Komisji 2002/31/WE z dnia 22 marca 2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych typu domowegoTekst mający znaczenie dla EOG.

Dziennik Urzędowy L 086 , 03/04/2002 P. 0026 - 0041
CS.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 286 - 301
ET.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 286 - 301
HU.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 286 - 301
LT.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 286 - 301
LV.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 286 - 301
MT.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 286 - 301
PL.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 286 - 301
SK.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 286 - 301
SL.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 286 - 301


Dyrektywa Komisji 2002/31/WE

z dnia 22 marca 2002 r.

wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych typu domowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania, poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego [1], w szczególności jej art. 9 i 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 92/75/EWG wymaga od Komisji przyjęcia dyrektyw wdrażających w odniesieniu do różnych urządzeń gospodarstwa domowego, z urządzeniami klimatyzacyjnymi włącznie.

(2) Energia elektryczna wykorzystywana przez urządzenia klimatyzacyjne stanowi znaczącą część całkowitego zapotrzebowania energetycznego gospodarstw domowych Wspólnoty. Istotny jest zakres obniżonego zużycia energii przez te urządzenia.

(3) Zharmonizowane normy stanowią warunki techniczne przyjęte przez europejskie organy standaryzacji, jak określono w załączniku I dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych [2], zmienionej dyrektywą 98/48/WE [3], oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi odnośnie do współpracy między Komisją a tymi organami, przyjętymi dnia 13 listopada 1984 r. wraz ze zmianami.

(4) Informacje odnośnie do emisji hałasu powinny zostać podane przez Państwa Członkowskie, tam gdzie to stosowne, na mocy dyrektywy Rady 86/594/EWG z dnia 1 grudnia 1986 r. w sprawie hałasu emitowanego przez urządzenia gospodarstwa domowego [4].

(5) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na podstawie art. 10 dyrektywy 92/75/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejszą dyrektywę stosuje się do urządzeń klimatyzacyjnych użytku domowego, zasilanych siecią elektryczną, jak zostały one zdefiniowane w Europejskich Normach EN 255-1, EN 814-1 i zharmonizowanych normach, zgodnie z art. 2.

Nie stosuje się jej w odniesieniu do następujących urządzeń:

- urządzeń, które mogą wykorzystywać także inne źródła energii,

- urządzeń typu powietrze–woda ("air–to–water") oraz woda–woda ("water–to–water"),

- zespołów urządzeń o mocy wyjściowej (zdolności chłodzenia) wyższej niż 12 kW.

Artykuł 2

1. Informacje wymagane na mocy niniejszej dyrektywy będą uzyskiwane za pomocą pomiarów wykonywanych zgodnie ze zharmonizowanymi normami przyjętymi przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w ramach mandatu udzielonego przez Komisję, zgodnie z dyrektywą 98/34/WE, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, a dla których Państwa Członkowskie opublikowały numery referencyjne norm państwowych transponujących te zharmonizowane normy.

Przepisy zawarte w załącznikach I, II i III do niniejszej dyrektywy, wymagające podania informacji odnoszącej się do hałasu, stosuje się tylko w przypadku gdy informacja ta jest wymagana przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 3 dyrektywy 86/594/EWG. Informacja ta zostaje poddana pomiarowi zgodnie z niniejszą dyrektywą.

2. Wyrażenia użyte w niniejszej dyrektywie zostają użyte w tym samym znaczeniu, co wyrażenia użyte w dyrektywie 92/75/EWG.

Artykuł 3

1. Dokumentacja techniczna wymieniona w art. 2 ust. 3 dyrektywy 92/75/EWG obejmuje:

a) nazwę (nazwisko) i adres dostawcy;

b) ogólny opis modelu, wystarczający dla jego łatwej jednoznacznej identyfikacji;

c) informacje, jeśli to stosowne — włącznie z ilustracjami, na temat głównych cech konstrukcyjnych modelu, w szczególności tych elementów, które w sposób znaczny wpływają na zużycie energii przez ten model;

d) raporty na temat stosownych testów pomiarowych przeprowadzanych w ramach procedur kontrolnych dotyczących zharmonizowanych norm wymienionych w art. 2 ust. 1 niniejszej dyrektywy;

e) instrukcję obsługi, jeśli istnieje.

W przypadku gdy informacje odnoszące się do danej kombinacji modeli zostały uzyskane na podstawie obliczeń wykonanych w oparciu o projekt i/lub ekstrapolację z innych kombinacji, dokumentacja powinna zawierać szczegóły na temat takich obliczeń i/lub ekstrapolacji oraz testów przeprowadzanych w celu weryfikacji dokładności dokonanych obliczeń (szczegóły na temat modelu matematycznego do obliczania efektywności systemów dwujednostkowych ("split units") oraz pomiarów dokonanych w celu zweryfikowania tego modelu).

2. Etykieta, określona w art. 2 ust. 1 dyrektywy 92/75/EWG jest taka, jak określono w załączniku I do niniejszej dyrektywy.

Etykietę umieszcza się na zewnątrz przedniej lub górnej części urządzenia w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna i niczym nie zasłonięta.

3. Treść i format arkusza wymienionego w art. 2 ust. 1 dyrektywy 92/75/EWG są takie, jak określono w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

4. W przypadku gdy urządzenia są oferowane do sprzedaży, wynajmu lub sprzedaży ratalnej za pomocą komunikatów w formie pisemnej lub innej, takiej jak oferta pisemna, katalog zamówień przesyłanych pocztą, ogłoszenia w Internecie i innych mediach elektronicznych, co oznacza, że potencjalny klient nie może oczekiwać pokazania urządzenia, komunikaty takie zawierają wszelkie informacje wyszczególnione w załączniku III do niniejszej dyrektywy.

5. Klasa efektywności energetycznej urządzenia ustalana jest zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 4

Jako środki przejściowe Państwa Członkowskie zezwalają, do dnia 30 czerwca 2003 r., na wprowadzanie na rynek, komercjalizację i/lub wystawy produktów oraz rozpowszechnianie komunikatów określonych w art. 3 ust. 4, które nie są zgodne z niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przed dniem 1 stycznia 2003 r. przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Państwa te stosują niniejsze przepisy począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r.

2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

3. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2002 r.

W imieniu Komisji

Loyola De Palacio

Wiceprzewodniczący

[1] Dz.U. L 297 z 13.10.1992, str. 16.

[2] Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37.

[3] Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.

[4] Dz.U. L 344 z 6.12.1986, str. 24.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

ETYKIETA

Wzór etykiety

1. Etykietę stanowi stosowna wersja językowa wybrana z poniżej przedstawionych ilustracji:

Etykieta dla urządzeń tylko chłodzących — Etykieta 1

+++++ TIFF +++++

Etykieta dla urządzeń chłodzących/nagrzewających — Etykieta 2

+++++ TIFF +++++

2. Następujące uwagi określają informacje, jakie mają zostać uwzględnione:

Uwaga

I. Nazwa (nazwisko) producenta lub znak towarowy.

II. Identyfikator modelu dostawcy.

W przypadku

"systemów dwujednostkowych i wielojednostkowych"

(

"split and multi-split units"

) identyfikator modelu elementów wewnętrznych i zewnętrznych, do których kombinacji odnoszą się poniżej podane liczby.

III. Klasa efektywności energetycznej modelu lub kombinacji, ustalona zgodnie z załącznikiem IV. Wierzchołek strzałki zawierającej daną literę wskaźnika umieszczony jest na tym samym poziomie, co wierzchołek odpowiedniej strzałki.

Wysokość strzałki zawierającej literę wskaźnika jest nie mniejsza niż wysokość strzałek oznaczających klasy i nie większa niż ich podwójna wysokość.

IV. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek wymogów określonych przez system wspólnotowego oznakowania ekologicznego, w przypadku gdy modelowi przyznano "etykietę oznakowania ekologicznego Unii Europejskiej", zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego [1], może zostać dołączona kopia takiego oznakowania.

V. Orientacyjne roczne zużycie energii obliczone na podstawie całkowitej mocy wejściowej, określonej w zharmonizowanych normach określonych w art. 2, pomnożonej przez średnio 500 godzin rocznie w pełnym obciążeniu w trybie chłodzącym, ustalone zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm, określonymi w art. 2 (warunki T1 "umiarkowane").

VI. Efektywność chłodząca określona jako zdolność chłodząca urządzenia podana w kW w trybie chłodzącym w czasie pełnego obciążenia, ustalona zgodnie z procedurami kontrolnymi norm zharmonizowanych, określonymi w art. 2 (warunki T1 "umiarkowane").

VII. Wskaźnik efektywności energetycznej (EER) urządzenia w trybie chłodzącym w czasie pełnego obciążenia, ustalony zgodnie z procedurami kontrolnymi norm zharmonizowanych, określonymi w art. 2 (warunki T1 "umiarkowane").

VIII. Typ urządzenia: wyłącznie chłodzące, chłodzące/nagrzewające. Strzałka tego wskaźnika jest umieszczona na tym samym poziomie, co określenie właściwego jej typu.

IX. Tryb chłodzenia: chłodzenie powietrzem, chłodzenie wodą.

Strzałka tego wskaźnika jest umieszczona na tym samym poziomie, co określenie właściwego jej typu.

X. Tylko w przypadku urządzeń z możliwością nagrzewania (etykieta 2) cieplna moc wyjściowa określona jako podana w kW zdolność grzewcza urządzenia w trybie grzewczym w czasie pełnego obciążenia, ustalona zgodnie z procedurami kontrolnymi norm zharmonizowanych, określonymi w art. 2 (warunki T1 + 7C).

XI. Tylko w przypadku urządzeń ze zdolnością grzewczą (etykieta 2) klasa efektywności energetycznej w trybie grzewczym, zgodnie z załącznikiem IV, wyrażona w skali od A (wyższa) do G (niższa), ustalona zgodnie z procedurami kontrolnymi norm zharmonizowanych, zgodnie z art. 2 (warunki T1 + 7C). Jeśli zdolność grzewcza urządzenia jest zapewniania przez element rezystancyjny, współczynnik efektywności (COP) wynosi 1.

XII. W stosownych przypadkach poziom hałasu podczas standardowego działania ustalony zgodnie z dyrektywą 86/594/EWG.

Uwaga:

Odpowiedniki terminologiczne w innych językach tych powyżej podanych są określone w załączniku V.

Drukowanie

3. Poniżej określone są niektóre aspekty etykiety:

Użyte kolory:

CMYK — cyan (niebiesko-zielony), magenta (malinowy), żółty, czarny.

Np. 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % żółty, 0 % czarny.

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Kontur: kolor X070.

Kolor tła strzałki określającej klasę efektywności energetycznej — czarny.

Całość tekstu jest w kolorze czarnym. Tło jest białe.

+++++ TIFF +++++

[1] Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

KARTA

Karta zawiera następujące informacje mogące być podane w formie tabeli obejmującej kilka modeli dostarczanych przez tego samego dostawcę. Informacje są podane w porządku określonym poniżej, chyba że zawarte są w bardziej ogólnym opisie urządzenia:

1. Nazwa (nazwisko) producenta lub znak towarowy.

2. Identyfikator modelu dostawcy.

W przypadku "systemów dwujednostkowych i wielojednostkowych" ("split and multi-split units") identyfikator modelu elementów wewnętrznych i zewnętrznych, do których kombinacji odnoszą się poniżej podane liczby.

3. Klasa efektywności energetycznej modelu, ustalona zgodnie z załącznikiem IV. Wyrażona jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywne) do G (mniej efektywne)". Jeżeli informacje te podane są w formie tabeli, dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób, pod warunkiem że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od A (bardziej sprawna), a kończy na G (mniej sprawna).

4. Jeżeli informacje podawane są w tabeli oraz jeżeli urządzenia wymienione w tabeli posiadają "przyznane wspólnotowe oznakowanie ekologiczne" zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1980/2000, informacja ta może zostać tam włączona. W tym przypadku w nagłówku umieszczony zostanie zapis: "wspólnotowe oznakowanie ekologiczne", a pozycja ta będzie się składać z egzemplarza oznakowania ekologicznego. Niniejszy przepis nie narusza innych wymogów w oparciu o wspólnotowy program przyznawania oznakowań ekologicznych.

5. Orientacyjne roczne zużycie energii obliczone na podstawie średniego użytkowania na poziomie 500 godzin rocznie, ustalone zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm, zgodnie z art. 2 (warunki T1 "umiarkowane"), zgodnie z załącznikiem 2, uwaga V.

6. Chłodząca moc wyjściowa określona jako podana w kW zdolność chłodząca urządzenia w trybie chłodzącym w czasie pełnego obciążenia, ustalona zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm, określonymi w art. 2 (warunki T1 "umiarkowane"), zgodnie z załącznikiem 2, uwaga VI.

7. EER (wskaźnik efektywności energetycznej) urządzenia w trybie chłodzącym w czasie pełnego obciążenia, ustalony zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm, określonymi w art. 2 (warunki T1 "umiarkowane").

8. Typ urządzenia: wyłącznie chłodzące, chłodzące/nagrzewające.

9. Tryb chłodzenia: chłodzenie powietrzem, chłodzenie wodą.

10. Tylko w przypadku urządzeń z możliwością nagrzewania cieplna moc wyjściowa określona jako podana w kW zdolność grzewcza urządzenia w trybie grzewczym w czasie pełnego obciążenia, ustalona zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm, o których mowa w art. 2 (warunki T1 + 7C), zgodnie z załącznikiem 1, uwaga X.

11. Tylko w przypadku urządzeń ze zdolnością grzewczą klasa efektywności energetycznej w trybie grzewczym, zgodnie z załącznikiem IV, wyrażona w skali od A (wyższa) do G (niższa), ustalona zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm, określonymi w art. 2 (warunki T1 + 7C), zgodnie z załącznikiem 1, uwaga XI. Jeśli zdolność grzewcza urządzenia jest zapewniania przez element rezystancyjny, współczynnik efektywności (COP) wynosi 1.

12. W stosownych przypadkach poziom hałasu podczas standardowego działania, ustalony zgodnie z dyrektywą 86/594/EWG.

13. Dodatkowo dostawcy mogą dołączyć w pkt 5-8 informacje odnoszące się do innych warunków kontrolnych, ustalonych zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm, określonymi w art. 2.

Jeśli do arkusza jest dołączona kolorowa lub czarno-biała kopia etykiety, należy uwzględnić tylko informacje dodatkowe.

Uwaga:

Odpowiedniki powyżej podanych terminów w innych językach są określone w załączniku V.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

ZAMÓWIENIA POCZTOWE ORAZ INNE FORMY SPRZEDAŻY POZA MIEJSCEM SIEDZIBY FIRMY

Katalogi wysyłane pocztą, komunikaty, oferty pisemne, ogłoszenia w Internecie i innych mediach elektronicznych, określone w art. 3 ust. 4, zawierają następujące informacje, podane w określonej kolejności:

[Jak w załączniku II]

Uwaga:

Odpowiedniki terminologiczne w innych językach, odpowiadające powyższym, są określone w załączniku V.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

KLASYFIKACJA

1. Klasa efektywności energetycznej jest ustalona zgodnie z następującymi tabelami, w których EER (wskaźnik efektywności energetycznej) jest ustalany zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm określonymi w art. 2, w warunkach T1 "umiarkowane".

Tabela 1 — Urządzenia klimatyzacyjne chłodzone powietrzem

Tabela 1.1

Klasa efektywności energetycznej | Systemy dwujednostkowe i wielojednostkowe |

A | 3,20 < EER |

В | 3,20 ≥ EER > 3,00 |

С | 3,00 ≥ EER > 2,80 |

D | 2,80 ≥ EER > 2,60 |

E | 2,60 ≥ EER > 2,40 |

F | 2,40 ≥ EER > 2,20 |

G | 2,20 ≥ EER |

Tabela 1.2

Klasa efektywności energetycznej | Klimatyzatory o budowie zwartej [1] |

A | 3,00 < EER |

B | 3,00 ≥ EER > 2,80 |

C | 2,80 ≥ EER > 2,60 |

D | 2,60 ≥ EER > 2,40 |

E | 2,40 ≥ EER > 2,20 |

F | 2,20 ≥ EER > 2,00 |

G | 2,00 ≥ EER |

Tabela 1.3

Klasa efektywności energetycznej | Klimatyzatory z jedną osłoną pierścieniową |

A | 2,60 < EER |

В | 2,60 ≥ EER > 2,40 |

С | 2,40 ≥ EER > 2,20 |

D | 2,20 ≥ EER > 2,00 |

E | 2,00 ≥ EER > 1,80 |

F | 1,80 ≥ EER > 1,60 |

G | 1,60 ≥ EER |

Tabela 2 — Urządzenia klimatyzacyjne chłodzone wodą

Tabela 2.1

Klasa efektywności energetycznej | Systemy dwujednostkowe i wielojednostkowe |

A | 3,60 < EER |

B | 3,60 ≥ EER > 3,30 |

C | 3,30 ≥ EER > 3,10 |

D | 3,10 ≥ EER > 2,80 |

E | 2,80 ≥ EER > 2,50 |

F | 2,50 ≥ EER > 2,20 |

G | 2,20 ≥ EER |

Tabela 2.2

Klasa efektywności energetycznej | Klimatyzatory o budowie zwartej |

A | 4,40 < EER |

B | 4,40 ≥ EER > 4,10 |

C | 4,10 ≥ EER > 3,80 |

D | 3,80 ≥ EER > 3,50 |

E | 3,50 ≥ EER > 3,20 |

F | 3,20 ≥ EER > 2,90 |

G | 2,90 ≥ EER |

2. Klasa efektywności energetycznej w trybie grzewczym jest ustalana zgodnie z następującymi tabelami:

w przypadku gdy współczynnik efektywności (COP) ustalony jest zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm określonymi w art. 2 w warunkach T1 + 7C.

Tabela 3 — Urządzenia klimatyzacyjne chłodzone powietrzem — tryb grzewczy

Tabela 3.1

Klasa efektywności energetycznej | Systemy dwujednostkowe i wielojednostkowe |

A | 3,60 < COP |

В | 3,60 ≥ COP > 3,40 |

С | 3,40 ≥ COP > 3,20 |

D | 3,20 ≥ COP > 2,80 |

E | 2,80 ≥ COP > 2,60 |

F | 2,60 ≥ COP > 2,40 |

G | 2,40 ≥ COP |

Tabela 3.2

Klasa efektywności energetycznej | Klimatyzatory o budowie zwartej [2] |

A | 3,40 < COP |

В | 3,40 ≥ COP > 3,20 |

С | 3,20 ≥ COP > 3,00 |

D | 3,00 ≥ COP > 2,60 |

E | 2,60 ≥ COP > 2,40 |

F | 2,40 ≥ COP > 2,20 |

G | 2,20 ≥ COP |

Tabela 3.3

Klasa efektywności energetycznej | Klimatyzatory z jedną osłoną pierścieniową |

A | 3,00 < COP |

В | 3,00 ≥ COP > 2,80 |

С | 2,80 ≥ COP > 2,60 |

D | 2,60 ≥ COP > 2,40 |

E | 2,40 ≥ COP > 2,10 |

F | 2,10 ≥ COP > 1,80 |

G | 1,80 ≥ COP |

Table 4 — Urządzenia klimatyzacyjne chłodzone wodą — tryb grzewczy

Tabela 4.1

Klasa efektywności energetycznej | Systemy dwujednostkowe i wielojednostkowe |

A | 4,00 < COP |

В | 4,00 ≥ COP > 3,70 |

С | 3,70 ≥ COP > 3,40 |

D | 3,40 ≥ COP > 3,10 |

E | 3,10 ≥ COP > 2,80 |

F | 2,80 ≥ COP > 2,50 |

G | 2,50 ≥ COP |

Tabela 4.2

Klasa efektywności energetycznej | Klimatyzatory o budowie zwartej |

A | 4,70 < COP |

В | 4,70 ≥ COP > 4,40 |

С | 4,40 ≥ COP > 4,10 |

D | 4,10 ≥ COP > 3,80 |

E | 3,80 ≥ COP > 3,50 |

F | 3,50 ≥ COP > 3,20 |

G | 3,20 ≥ COP |

[1] Systemy o budowie zwartej "dwukanałowe" (znane w handlu jako "dwukanałowe" — "double-ducts"), określone jako "urządzenie klimatyzacyjne całkowicie umiejscowione wewnątrz przestrzeni klimatyzowanej, z wlotem powietrza do skraplacza oraz wylotem powietrza połączonymi do części zewnętrznej za pomocą dwóch przewodów", będą klasyfikowane zgodnie z tabelą 1.2 ze współczynnikiem poprawki wynoszącym –0,4.

[2] Systemy o budowie zwartej "dwukanałowe" (znane w handlu jako "dwukanałowe" — "double-ducts"), określone jako "urządzenie klimatyzacyjne całkowicie umiejscowione wewnątrz przestrzeni klimatyzowanej, z wlotem powietrza do skraplacza oraz wylotem powietrza połączonymi do części zewnętrznej za pomocą dwóch przewodów", będą klasyfikowane zgodnie z tabelą 3.2 ze współczynnikiem poprawki wynoszącym –0,4.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

TŁUMACZENIE TERMINÓW DO ZASTOSOWANIA NA ETYKIECIE I KARTY

Odpowiedniki powyżej podanych w języku angielskim terminów w innych językach Wspólnoty są następujące:

Uwaga Etykieta Załącznik I | Arkusz i zamówienie wysyłane pocztą załączniki II i III | ES | DA | DE | EL | ΕΝ | FR | IT | NL | PT | FI | SV |

+++++ TIFF +++++

| | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Energy | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energia | Energi |

I | 1 | Fabricante | Mærke | Hersteller | Προμηθευτής | Manufacturer | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Tavaran-toimittaja | Leverantör |

II | 2 | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Model | Modèle | Modello | Model | Modelo | Malli | Modell |

II | 2 | Unidad exterior | Udendørs-enhed | Außengerät | Εξωτερική μονάδα | Outside unit | Unité extérieure | Unità esterna | Buitenapparaat | Unidade exterior | Ulkoyksikkö | Utomhusenhet |

II | 2 | Unidad interior | Indendørs-enhed | Innengerät | Εσωτερική μονάδα | Inside unit | Unité intérieure | Unità interna | Binnen-apparaat | Unidade interior | Sisäyksikkö | Inomhusenhet |

+++++ TIFF +++++

| | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Verbrauch | Πιο αποδοπκό | More efficient | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Vähän kuluttava | Låg |

+++++ TIFF +++++

| | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Verbrauch | Λιγότερο αποδοπκό | Less efficient | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos eficiente | Paljon kuluttava | Hög |

3 | Clase de eficiencia energética… en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε μια κλίμακα από το Α (πιο αποδοπκό) έως το G (λιγότερο αποδοπκό) | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Classement selon son efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntie-klasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficięncia energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) | Energieffektivi-tetsklass på en skala från A (låg) till G (hög) |

V | 5 | Consumo de energía anual kWh en modo refrigeración | Energiforbrug/år kWh ved køling | Jährlicher Energiever-brauch kWh im Kühlbetrieb | Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh για λειτουργία ψύξης | Annual energy consumption kWh in cooling mode | Consommation annuelle d'énergie kWh en mode refroidissement | Consumo annuo di energia kWh in modalità raffreddamento | Jaarlijks energieverbruik KWh in koelstand | Consumo anual de energia kWh nr modo de arrefecimento | Vuotuinen energiankulutus kWh jäähdy-tystoiminnolla | Årlig energiförbrukning i kylläge kWh |

V | 5 | El consumo efectivo dependerá del clima y del uso del aparato | Det faktiske energiforbrug vil bero på brugen af anlćgget og vejrforhold | Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts sowie von den Klimabedingungen ab | H πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και πς κλιματικές συνθήκες | Actual consumption will depend on how the appliance is used and climate | La consommation réelle dépend de la manière dont l'appareil est utilisé et du climat | I1 consumo effettivo dipende dal clima e dalle modalità d'uso dell'apparecchio | Feitelijk verbruik afhankelijk van de wijze van gebruik van het apparaat en het klimaat | O consumo real de energia dependerá das condiçőes de utilização do aparelho e do clima | Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista ja ilmastosta | Den faktiska förbrukningen beor på hur maskinen används och på klimatet |

VI | 6 | Potencia de refrigeración | Køleeffekt | Kühlleistung | Ισχύς ψύξης | Cooling output | Puissance frigorifique | Potenza refrigerante | Koelvermogen | Potęncia de arrefecimento | Jäähdytysteho | Kyleffekt |

VII | 7 | Indice de eficiencia energčtica con carga completa | Energieffektivi-tetskvotient ved fuld belastning | Energieeffizienzgröße bei Volllast | Βαθμός ενεργειακής απόδοσης υπό πλήρες φορτίο | Energy efficiency ratio (EER) at full load | Niveau de rendement énergétique å pleine charge | Indice di efficienza elettrica a pieno regime | Energie-efficiëntie-verhouding volle belasting | Indice de eficiência energética (EER) a plena carga | Energiatehok -kuuskerroin täydellä kuormituksella | Energieffektivi-tetskvot på högsta kylläge |

VII | 7 | Cuanto mayor, mejor | Høj værdi betyder bedre effektivitet | Je höher, desto besser | Όσο υψηλότερο τόσο καλύτερο | The higher the better | Doit être le plus élevé possible | La più elevata possibile | Hoe hoger hoe beter | Deve ser o mais elevado possível | Mitä korkeampi, sen parempi | Ju högre desto bättre |

VIII | 8 | Tipo | Type | Typ | Τύπος | Size | Type | Tipo | Type | Tipo | Tyyppi | Typ |

VIII | 8 | Sólo refrigeración | Køling | Nur Kühlfunktion | Μόνο ψύξη | Cooling only | Refroidissement seulement | Solo raffreda-mento | Alleen koeling | Só arrefecimento | Pelkkä jäähdytys | Endast kylning |

VIII | 8 | Refrigeración/calefacción | Köling/opvarmning | Kühlfunktion/Heizfunktion | Ψύξη/θέρμανση | Cooling/heating | Refroidissement/chauffage | Raffreddamento/riscaldamento | Koeling/verwarming | Arrefecimento/aquecimento | Jäähdytys/lämmitys | Kylning och uppvärmning |

IX | 9 | Refrigerado por aire | Luftkølet | Luftkühlung | Αερόψυκτο | Air cooled | Refroidissement par air | Raffreddamento ad aria | Luchtgekoeld | Arrefecimento a ar | Ilmajäähdyt-teinen | Luftkyld |

IX | 9 | Refrigerado por agua | Vandkølet | Wasserkühlung | Υδρόψυκτο | Water cooled | Refroidissement par eau | Raffreddamento ad acqua | Watergekoeld | Arrefecimento a água | Vesijäähdytteinen | Vattenkyld |

X | 10 | Potencia térmica | Opvarmningseffekt | Heizleistung | Ισχύς θέρμανσης | Heat output | Puissance de chauffage | Potenza di riscaldamento | Verwarmingsvermogen | Potência calorífica | Lämmitysteho | Värmeeffekt |

XI | 11 | Clase de eficiencia energética en modo calefacción: A (más eficiente)G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug til opvarmning: A (lavt forbrug)G (höjt forbrug) | Energieeffi-zienzklasse der Heizfunktion: A (niedriger Verbrauch)G (hoher Verbrauch) | Ενεργειακή απόδοση της λειτουργίας θέρμανσης Α: υψηλήΒ: χαμηλή | Heating performance: A (more efficient)G (less efficient) | Performance énergétique en mode de chauffage: A (économe)G (peu économe) | Efficienza energetica in modalità riscaldamento: A (bassi consumi)G (alti consumi) | Energie-efficiëntie-klasse _u de verwarmingsstand: A (efficiënt)G (inefficiënt) | Eficiencia energética nr modo de aquecimento: A (mais eficiente)G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka asteikolla: A (vähän kuluttava)G (paljon kuluttava) | Energieffektivi-tetsklass för uppvärmings läget: A (låg)G (hög) |

XII | 12 | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau dB (A) (Støj) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] | Noise (dB(A) re 1 pW) | Bruit [dB (A) re 1 pW] | Rumore [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau dB(A) re 1 pW | Nivel de raído dB(A) re 1 pW | Ääni (dB(A) re 1 pW) | Buller dB (A) |

+++++ TIFF +++++

| | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produkter indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό φυλάδιο | Further information is contained in product brochures | Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareg-giata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada nr folheto do produto | Tuote-esit-teissä on lisätietoja | Produktbroschyrerna innehåller ytterligare information |

+++++ TIFF +++++

| | Norma EN 814 | Standard: EN 814 | Norm EN 814 | Πρότυπο ΕΝ 814 | Norm EN 814 | Norme EN 814 | Norma EN 814 | Norm EN 814 | Norma EN 814 | Standardi EN 814 | Standard EN 814 |

+++++ TIFF +++++

| | Acondicionador de aire | Køleanlæg | Raumklimagerät | Κληματιστικό | Air-conditioner | Climatiseur | Condizionatore d'aria | Airconditioner | Aparelho de ar condicionado | Ilmastointilaite | Luftkonditioneringsapparat |

+++++ TIFF +++++

| | Directiva 2002/31/CE sobre etiquetado energético | Direktiv 2002/31/EF om energimærkning | Richtlinie Energieetiket-tierung 2002/31/EG | Οδηγία 2002/31/ΕΚ για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης | Energy label Directive 2002/31/WE | Directive relative à l'étiquetage énergétique 2002/31/CE | Direttiva 2002/31/CE Etichettatura energetica | Richtlijn 2002/31/EG (Energie-etikettering) | Directiva 2002/31/CE relativa à etiquetagem energética | Energiamer-kintädirektiivi 2002/31/EY | Direktiv 2002/31/EG om energimärkning |

11 | Clase de eficiencia energética modo calefacción | Relativt energiforbrug til opvarmning | Energieeffizienzklasse der Heizfunktion | Τάξη ενεργειακής απόδοσης λειτουργίας θέρμανσης | Heating mode energy efficiency class | Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage | Classe di effcienza energetica in modalità riscaldamento | Verwarmingsstand energie-efficiëntie-klasse | Classe de eficiencia energética nr modo de aquecimento | Lämmitys-toiminnon energiatehokkuusluokka | Energieffektivi-tetsklass för uppvärmningsläget |

--------------------------------------------------

Top