Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0013

Dyrektywa Komisji 95/13/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej suszarek bębnowych typu domowego

OJ L 136, 21.6.1995, p. 28–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 016 P. 76 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 016 P. 76 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 009 P. 282 - 305

No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2013; Uchylony przez 32012R0392

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/13/oj

31995L0013

Dyrektywa Komisji 95/13/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej suszarek bębnowych typu domowego

Dziennik Urzędowy L 136 , 21/06/1995 P. 0028 - 0051
CS.ES Rozdział 13 Tom 015 P. 121 - 144
ET.ES Rozdział 13 Tom 015 P. 121 - 144
HU.ES Rozdział 13 Tom 015 P. 121 - 144
LT.ES Rozdział 13 Tom 015 P. 121 - 144
LV.ES Rozdział 13 Tom 015 P. 121 - 144
MT.ES Rozdział 13 Tom 015 P. 121 - 144
PL.ES Rozdział 13 Tom 015 P. 121 - 144
SK.ES Rozdział 13 Tom 015 P. 121 - 144
SL.ES Rozdział 13 Tom 015 P. 121 - 144


Dyrektywa Komisji 95/13/WE

z dnia 23 maja 1995 r.

wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej suszarek bębnowych typu domowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania, poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego [1], w szczególności jej art. 9 i 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy dyrektywy 92/75/EWG Komisja ma przyjąć dyrektywę wykonawczą w odniesieniu do urządzeń gospodarstwa domowego, w tym suszarek bębnowych;

zużycie energii elektrycznej przez suszarki bębnowe stanowi znaczną część wspólnotowego zapotrzebowania na energię; możliwości ograniczenia zużycia energii przez te urządzenia są znaczne;

Wspólnota, potwierdzając swe zainteresowanie międzynarodowym systemem normalizacji, zdolnym do tworzenia norm, które są w praktyce wykorzystywane przez partnerów w handlu międzynarodowym oraz spełniającym wymogi polityki wspólnotowej, wzywa europejskie organizacje normalizacyjne, by kontynuowały współpracę z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi;

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (Cenelec) są jednostkami uznanymi za właściwe, aby przyjmować zharmonizowane normy, zgodnie z ogólnymi wytycznymi współpracy między Komisją a tymi dwoma jednostkami, podpisanymi w dniu 13 listopada 1994 r. W myśl niniejszej dyrektywy norma zharmonizowana to specyfikacja techniczna (norma europejska lub dokument harmonizacyjny) przyjęta przez Cenelec na podstawie upoważnienia Komisji, zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 83/189/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych [2], ostatnio zmienionej dyrektywą 94/10/WE [3] Parlamentu Europejskiego i Rady oraz na podstawie tych ogólnych wytycznych;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na podstawie art. 10 dyrektywy 92/75/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do suszarek bębnowych typu domowego zasilanych prądem z sieci. Urządzenia, które mogą korzystać z innych źródeł energii oraz pralko-suszarki, wyłączone są z zakresu niniejszej dyrektywy.

2. Informacje wymagane przez niniejszą dyrektywę są mierzone zgodnie ze zharmonizowanymi normami, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz do których Państwa Członkowskie opublikowały numery referencyjne do norm krajowych transponujących te normy zharmonizowane. W niniejszej dyrektywie wszelkie przepisy wymagające udzielania informacji odnoszących się do hałasu stosuje się tylko w tych przypadkach, gdy informacje te wymagane są na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 86/594/EWG [4]. Informacje te, jeżeli jest to wymagane, są mierzone zgodnie z tą dyrektywą.

3. Zharmonizowane normy określone w ust. 2 są sporządzane na podstawie upoważnienia Komisji, zgodnie z dyrektywą 83/189/EWG.

4. "Dystrybutor", "dostawca", "arkusz informacyjny", oraz "informacje dodatkowe" mają znaczenie określone w art. 1 ust. 4 dyrektywy 92/75/EWG.

Artykuł 2

1. Dokumentacja techniczna, określona w art. 2 ust. 3 dyrektywy 92/75/EWG zawiera:

- nazwę i adres dostawcy,

- opis ogólny urządzenia umożliwiający jego precyzyjną identyfikację,

- informacje, włączając w to odpowiednie rysunki, dotyczące głównych cech konstrukcyjnych modelu, w szczególności tych, które znacznie wpływają na wielkość zużycia energii elektrycznej przez to urządzenie,

- sprawozdania ze stosownych badań pomiarowych, przeprowadzonych zgodnie z procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, określonych w art. 1 ust. 2,

- ewentualne instrukcje obsługi.

2. Etykieta, określona w art. 2 ust. 1 dyrektywy 92/75/EWG jest zgodna ze wzorem określonym w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Etykieta jest umieszczana na przedniej lub górnej stronie urządzenia w taki sposób, aby była widoczna i niezasłonięta.

3. Treść oraz format karty określone w art. 2 ust. 1 dyrektywy 92/75/EWG, są zgodne ze wzorem określonym w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

4. W okolicznościach objętych art. 5 dyrektywy 92/75/EWG oraz jeżeli oferta sprzedaży, najmu, lub sprzedaży na raty podawana jest za pomocą informacji w formie drukowanej, takiej jak katalog zamówień pocztowych, informacja w formie drukowanej zawiera wszelkie informacje określone w załączniku III do niniejszej dyrektywy.

5. Klasa efektywności energetycznej urządzenia i wydajności prania jest ustalona zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki celem zapewnienia, aby dostawcy i pośrednicy, posiadający swoje siedziby na ich terytorium, spełniali wymogi niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 31 marca 1996 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. Państwa Członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 1 kwietnia 1996 r.

Jednakże Państwa Członkowskie zezwalają do dnia 30 września 1996 r. na:

- wprowadzanie do obrotu, sprzedaż i/lub wystawianie produktów,

- rozpowszechnianie informacji w formie drukowanej, określonej w art. 2 ust. 4, które nie są zgodne z niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 1995 r.

W imieniu Rady

Christos Papoutis

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 297 z 13.10.1992, str. 16.

[2] Dz.U. L 109 z 26.04.1983, str. 8.

[3] Dz.U. L 100 z 19.04.1994, str. 30.

[4] Dz.U. L 334 z 6.12.1986, str. 24.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

ETYKIETA

Wzór etykiety

1. Etykieta jest we właściwej wersji językowej, wybranej z poniższych ilustracji:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Uwagi dotyczące etykiety

2. Poniższe uwagi określają informacje, które mają zostać zawarte:

Uwaga:

I. Nazwa lub znak handlowy dostawcy.

II. Identyfikator modelu dostawcy.

III. Klasa efektywności energetycznej urządzenia ustalona zgodnie z załącznikiem IV. Informacja ta zostaje umieszczona na tym samym poziomie co odpowiednia strzałka.

IV. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek wymagań opartych na wspólnotowym systemie oznakowania ekologicznego, jeżeli urządzeniu przyznano oznakowanie ekologiczne na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 880/92 [1], egzemplarz tego oznakowania ekologicznego może tu zostać dodany. "Wytyczne dotyczące wzorów etykiet suszarek bębnowych" określone poniżej objaśniają, w jaki sposób oznakowanie ekologiczne może zostać ujęte w etykiecie.

V. Zużycie energii w kWh na pełny cykl przy korzystaniu z cyklu suszenia "sucha bawełna", ustalone zgodnie z procedurami norm zharmonizowanych, o których mowa w art. 1 ust. 2.

VI. Znamionowa pojemność bawełny, w kg, zgodnie z normami zharmonizowanymi, o których mowa w art. 1 ust. 2.

VII. Typ urządzenia odprowadzającego powietrze lub skraplającego, zgodnie z procedurami badań norm zharmonizowanych, o których mowa w art. 1 ust. 2. Strzałka jest umieszczana na tym samym poziomie, co określenie właściwego typu.

VIII. W stosownych przypadkach hałas mierzony zgodnie z dyrektywą Rady 86/594/EWG [2].

Uwaga:

Odpowiedniki terminologiczne w innych językach, odpowiadające powyższym, są podane w załączniku V.

Druk

3. Poniższy schemat określa niektóre aspekty etykiety:

+++++ TIFF +++++

Stosowane barwy:

CMYK – niebiesko-zielony, magenta, żółty, czarny

przykład: 07X0: 0 % niebiesko-zielonego, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego

Strzałki:

- A: X0X0,

- B: 70X0,

- C: 30X0,

- D: 00X0,

- E: 03X0,

- F: 07X0,

- G: 0XX0.

Kolor konturu: X070.

Całość tekstu jest w kolorze czarnym. Tło jest białe.

Pełna informacja dotycząca druku zawarta jest w "Wytycznych dotyczących wzorów etykiet elektrycznych pralko-suszarek", które można uzyskać u: The Secretary of the Committee on energy, labelling and standard product information for household appliances,

Directorate-General for Energy XVII,

European Commission,

Rue da la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Brussels.

[1] Dz.U. L 99 z 11.04.1992, str. 1.

[2] Dz.U. L 344 z 6.12.1986, str. 24. Właściwe normy pomiaru hałasu to: EN 60704-2-4 oraz EN 60704-3.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

KARTA

Karta zawiera następujące informacje. Informacje mogą być podane w formie tabeli obejmującej kilka modeli dostarczanych przez tego samego dostawcę. Informacje są podane w porządku określonym poniżej, chyba że zawarte są w bardziej ogólnym opisie urządzenia:

1. Znak towarowy dostawcy.

2. Identyfikator modelu dostawcy.

3. Klasa efektywności energetycznej modelu określona zgodnie z załącznikiem IV, wyrażona jako "Klasa efektywności energetycznej… w skali od A (bardziej sprawna) -G (mniej sprawna)". Jeżeli informacje te podane są w formie tabeli, dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób pod warunkiem, że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od A (bardziej sprawna) a kończy na G (mniej sprawna).

4. Jeżeli informacje podawane są w formie tabeli oraz jeżeli urządzenia wymienione w tabeli uzyskały "etykietę ekologiczną UE" zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 880/92, informacja ta może zostać tam włączona. W tym przypadku w nagłówku umieszcza się zapis: "etykieta ekologiczna UE", a pozycja ta będzie się składać z egzemplarza oznakowania etykiety ekologicznej. Niniejszy przepis nie narusza jakichkolwiek wymogów opartych na wspólnotowym systemie etykiet ekologicznych.

5. Zużycie energii (uwaga V załącznika I).

6. Znamionowa pojemność bawełny (uwaga VI załącznika I).

7. W stosownych przypadkach zużycie wody zgodnie z procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2 dla programu "sucha bawełna".

8. Czas suszenia zgodnie z procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2. dla cyklu "sucha bawełna".

9. Te same informacje, jak podane powyżej w uwagach 5, 6, 7 i 8, ale w odniesieniu do programów "sucha bawełna do prasowania" oraz "tekstylia bez prasowania". Wiersze te można pominąć, jeżeli dane urządzenie nie posiada takiego cyklu.

10. Dostawcy mogą załączyć informacje określone w pkt. 5-8 w odniesieniu do innych cykli.

11. Średnie roczne zużycie energii (i wody, w stosownych przypadkach) przy suszeniu 150 kg przy korzystaniu z programu "sucha bawełna" plus 280 kg przy korzystaniu z programu "sucha bawełna do prasowania" oraz programu "tekstylia bez prasowania". Zostaje ono wyrażone jako "szacowane roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego przy normalnym korzystaniu z suszarki".

12. Typ urządzenia odprowadzającego powietrze lub skraplającego, zgodnie z procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2 (załącznik I, uwaga VII)

13. W stosownych przypadkach, "hałas", zgodnie z dyrektywą 86/594/EWG.

Jeżeli egzemplarz etykiety, kolorowy lub czarno-biały, włączony jest do karty, objęte muszą zostać tylko dalsze informacje zawarte w karcie.

Uwaga:

Odpowiedniki terminologiczne w innych językach, odpowiadające powyższym, podane są w załączniku V.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

ZAMÓWIENIA POCZTOWE ORAZ INNE FORMY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

Katalogi zamówień pocztowych oraz inne informacje w formie drukowanej, określone w art. 2 ust. 4, zawierają następujące informacje, podane w określonym poniżej porządku:

1. Klasa sprawności energetycznej (załącznik II, pkt 3)

2. Zużycie energii (załącznik I, uwaga V)

3. Pojemność (załącznik I, uwaga VI)

4. Zużycie wody na cykl (w stosownych przypadkach) (załącznik II, pkt 7)

5. Szacowane roczne zużycie na gospodarstwo domowe (załącznik II, pkt 11)

6. Hałas (załącznik I, uwaga VIII)

Jeżeli podaje się inne informacje zawarte w karcie, mają one formę określoną w załączniku II i są zawarte w powyższej tabeli w porządku wymaganym dla karty.

Uwaga:

Odpowiedniki terminologiczne w innych językach, odpowiadające powyższym, podane są w załączniku V.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Klasa efektywności energetycznej urządzenia jest ustalona zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela 1 - Suszarki odprowadzające powietrze

Klasa efektywności energetycznej | Zużycie energii "C" w kWh na kg przy użyciu procedur badawczych norm zharmonizowanych określonych w art. 1 ust. 2 dla cyklu "sucha bawełna" |

A | C ≤ 0,51 |

B | 0,51 < C ≤ 0,59 |

C | 0,59 < C ≤ 0,67 |

D | 0,67 < C ≤ 0,75 |

E | 0,75 < C ≤ 0,83 |

F | 0,83 < C ≤ 0,91 |

G | C > 0,91 |

Tabela 2 - Suszarki skraplające

Klasa efektywności energetycznej | Zużycie energii "C" w kWh na kg przy użyciu procedur badawczych norm zharmonizowanych określonych w art. 1 ust. 2 dla cyklu "sucha bawełna" |

A | C ≤ 0,55 |

B | 0,55 < C ≤ 0,64 |

C | 0,64 < C ≤ 0,73 |

D | 0,73 < C ≤ 0,82 |

E | 0,82 < C ≤ 0,91 |

F | 0,91 < C ≤ 1,00 |

G | C > 1,00 |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

TŁUMACZENIA TERMINÓW STOSOWANYCH NA ETYKIECIE I KARCIE

Odpowiedniki w innych językach Wspólnoty terminów angielskich podanych powyżej są następujące:

Norāde | | | EN | ES | DA | DE | EL | FR | IT | NL | PT | FI | SW |

Etiķete | Klaisfikācija | Pasūtījums pa pastu |

I pielikums | II pielikums | III pielikums |

+++++ TIFF +++++

| | | Energy | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energia | Energi |

+++++ TIFF +++++

| | | Drier | Secadora | Tørretumbler | Trockner | Στεγνωτήριο | Sèche-linge | Asciugatrici | Droogtrommel | Secador de roupa | Kuivausrumpu | Torktumlare |

I | | | Manufacturer | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Tavarantoimittaja | Leverantör |

II | | | Model | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Modèle | Modello | Model | Modelo | Malli | Modell |

+++++ TIFF +++++

| | | More efficient | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Energieverbrauch | Αποδοτικό | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Vähän kuluttava | Låg förbrukning |

+++++ TIFF +++++

| | | Less efficient | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Energieverbrauch | Μη αποδοτικό | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos eficiente | Paljon kuluttava | Hög förbrukning |

| 3 | 1 | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Clase de eficiencia energética… en una scala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε κλίμακα από Α (αποδοτικό) μέχρι το G (μη αποδοτικό) | Classement selon son efficacité énergétique… sur une échelle de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | (Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) | Energieffektivitetsklass på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) |

V | 5 | 2 | Energy consumption | Consumode energía | Energiforbrug | Energieverbrauch | Κατανάλωση ενέργειας | Consommation d’énergie | Consumodi energia | Energieverbruik | Consumode energia | Energiankulutus | Energiförbrukning |

V | 5 | 2 | kWh/cycle | kWh/ciclo | kWh/portion | kWh/Trockenprogramm | kWh/πρόγραμμα | kWh par cycle | kWh/ciclo | kWh per cyclus | kWh/ciclo | kWh/ohjelma | kWh/Torkomgång |

V | 5 | 2 | Based on standard test results for ‘dry cotton’ cycle | Sobre la base del resultato obtenido en un ciclo de secado normalizadas "algodón seco" | På grundlag af standardtest på programmer skabstørt bomuld | Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle, schranktrocken" | Βάσει αποτελεσμάτων των πρότυπων δοκιμών για το πρόγραμμα "στέγνωμα βαμβακερών" | Sur la base des résultats obtenus pour le cycle "blanc sec" dans des conditions d’essai normalisées | In base ai risultati di prove standard per il ciclo "asciugatura cotone" | Gabaseerd op de resultaten van een standaardtest voor de cyclus "droog katoen" | Com base nos resultados do ciclo normalizado "secagem de tecidos de algodão" | Perustuu vakiooloissa mitattuun kulutukseen ohjelmalla "säilytyskuiva puuvilla" | Baserat på resultat från standardiserad provning av program för skåptorr bomull |

V | 5 | 2 | Actual consumption will depend on how the appliance is used | El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparto | Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes | Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung der Art des Geräts ab | Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσεως της συσκευής | La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil | Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio viene usato | Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho | Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista | Verklig förbrukning beror på hur apparaten används |

VI | 6 | 3 | Capacity (cotton) kg | Capacidad en kg de algodón | Kapacitet (bomuld) kg | Füllmenge (Baumwolle) kg | Περιεχόμενο βαμβακερά σε kg | Capacité (blanc) kg | Capacità (cotone) kg | Capaciteit (katoen) kg | Capacidade (algodão) kg | Täyttömäärä (puuvilla) kg | Kapacitet (bomull) kg |

X | 11 | 7 | Water consumption | Consumo de agua | Vandforbrug | Wasserverbrauch | Κατανάλωση νερού | Consommation d’eau | Consumo di acqua | Waterverbruik | Consumo de água | Vedenkulutus | Vattenförbrukning |

| 8 | | Drying time | Tiempo de secado | Tørretid | Trockenzeit | Χρόνος στεγνώματος | Temps de séchage | Tempo di asciugatura | Droogtijd | Tempo de secagem | Kuivausaika | Torktid |

| 11 | 6 | Estimated annual consumption for a four-person household which normally dries using a drier | Consumo annual estimado de una familia de 4 personas que normalmente seca la ropa con la secadora | Anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, hvor der normalt benyttes tørretubmler | Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der zum Wäschetrocknen normalerweise den Trockner benutzt | Η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση τετραμελούς νοικυριού που κάνει τη ουνήθη χρήση στεγνωτηρίου ρούχων | Consommation annuelle estimée d’une famille de 4 personnes utilisant généralement un sèche-linge électrique | Consumo stimato annou di una famiglia di quattro persone che generalmente utilizza l’asciugatrice per asciugare | Geshcat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen dat voor het drogen van de was normaal gebruik maakt van een droogtrommel | Consumo estimado anual de um agregado familiar de 4 pessoas que, geralmente, secam a sua roupa num secador | Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä perheessä, jossa pyykki tavallisesti kuivataan kuivausrummussa | Beräknad energiförbrukning per år för ett fyrapersonerhushåll som vanligen torkar i tumlare |

VII | 12 | | Air vented | Extracción | Aftrækstørretumbler | Abluftrockner | Εξαγωγή | Évacuation | Evacuazione | Luchtafvoersysteem | Extracção | Kosteuden ulos poistava | Frånluftstumlare |

VII | 12 | | Condensing | Condensación | Kondenstørretumbler | Kondensationstrockner | Συμπύκνωσις | Condensation | Condensazione | Condensatiesysteem | Condensação | Kosteuden tiivistävä | Kondenstumlare |

VIII | 13 | 6 | Noise [dB(A) re 1 pW] | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau (dB(A) (støj)) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumore [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | Nível de ruído [dB(A) re 1 pW] | Aäni (dB(A) re 1 pW) | Buller ([dB(A) re 1 pW) |

+++++ TIFF +++++

| | | Further information is contained in product brochures | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες | Une fiche d’information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada no folheto do produto | Tuote-esitteissä on lisätietoja | Produktbroschyrerna innehåller ytterligare information |

+++++ TIFF +++++

| | | Norm EN 61121 | Norma EN 61121 | Standard: EN 61121 | Norm EN 61121 | Πρότυπο EN 61121 | Norme EN 61121 | Norma EN 61121 | Norm EN 61121 | Norma EN 61121 | Standardi EN 61121 | Standard EN 61121 |

+++++ TIFF +++++

| | | Electric drier label Directive 95/13/EC | Directiva 95/13/CE sobre etiquetado de secadoras | Direktiv 95/13/EF om energiemærkning af tørretumblere | Richtlinie 95/13/EG Wäschetrockneretikett | Οδηγία 95/13/EK για τις επισημάνσεις στα ηλεκτρικά στεγνωτήρια ρούχων | Directive 95/13/CE relative à l’étiquetage des séchoirs | Direttiva 95/13/CE sull’etichettatura delle asciugabiancheria | Richtlijn 95/13/EG: etikettering droogtrommels | Directiva 95/13/CE relativa à etiquetagem de secadores | Kiuvausrumpujen merkintöja koskeva direktiivi 95/13/EY | Direktiv om märkning av torktumlare 95/13/EG |

--------------------------------------------------

Top