Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0640

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/640 z dnia 25 kwietnia 2018 r. wprowadzające uprzedni nadzór unijny nad przywozem niektórych wyrobów z aluminium pochodzących z niektórych państw trzecich

C/2018/2438

OJ L 106, 26.4.2018, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/640/oj

26.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/640

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

wprowadzające uprzedni nadzór unijny nad przywozem niektórych wyrobów z aluminium pochodzących z niektórych państw trzecich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/478 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (1), w szczególności jego art. 10,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (2), w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z Komitetem ds. Środków Ochronnych i Wspólnych Reguł Wywozu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) 2015/478 uprzedni nadzór unijny może zostać wprowadzony w przypadku, gdy tendencje przywozu danego wyrobu grożą wyrządzeniem szkody producentom unijnym oraz gdy wymaga tego interes Unii. W art. 7 rozporządzenia (UE) 2015/755 umożliwiono wprowadzenie uprzedniego nadzoru, jeżeli wymaga tego interes Unii.

(2)

Przywóz wyrobów z aluminium do Unii wzrósł w latach 2013–2017 o 28 % – z 7,1 mln ton do 9,1 mln ton. W tym samym okresie ceny przywozu aluminium spadły o 5 %.

(3)

Od wczesnych lat XXI w. ma miejsce znaczna nadwyżka podaży aluminium, szczególnie pierwotnego. Większość nowych zdolności produkcyjnych powstała w Chińskiej Republice Ludowej („Chiny”). Wielkość pierwotnych zdolności produkcyjnych (w zakresie wytopu) w Chinach gwałtownie wzrosła w ostatnim dziesięcioleciu – 90 % nowych światowych zdolności produkcyjnych powstało w Chinach. Państwo to zapewnia ponad połowę globalnej podaży aluminium pierwotnego, podczas gdy w 2006 r. zapewniało 11 %. Z kolei w Unii spośród 26 pieców do wytopu działających w 2008 r. obecnie działa już tylko 16, a kilka z nich jest zagrożonych likwidacją.

(4)

Od września 2011 r. do września 2016 r. światowe ceny aluminium pierwotnego spadły o 37 %. W 2017 r. wzrosły one ponownie o 25 %, osiągając prawie 90 % poziomu z 2011 r., jednak w ujęciu realnym i tak oznacza to spadek o ok. 25 % w stosunku do 2011 r.

(5)

Jakkolwiek bezpośredni wywóz aluminium pierwotnego z Chin jest bardzo niewielki ze względu na podatki wywozowe, to nadwyżka zdolności produkcyjnych powoduje obniżenie cen światowych, ponieważ aluminium jest towarem, którym handluje się w skali globalnej, a koszty jego transportu są niskie. Ponadto nadwyżka zdolności produkcyjnych aluminium pierwotnego skutkuje na dalszym etapie łańcucha dostaw spadkiem cen półwyrobów i gotowych wyrobów aluminiowych wywożonych z Chin na inne rynki.

(6)

W kwietniu 2017 r. Stany Zjednoczone Ameryki („USA”) wszczęły dochodzenie dotyczące wpływu przywozu aluminium na bezpieczeństwo narodowe w oparciu o sekcję 232 ustawy „US Trade Expansion Act” z 1962 r. („sekcja 232”). W wyniku tego dochodzenia wprowadzono dodatkowe cła przywozowe w wysokości 10 % na szeroki zakres wyrobów aluminiowych. Ogłosił to Prezydent USA w dniu 1 marca 2018 r., a środki te weszły w życie dnia 23 marca 2018 r. Będą one dodatkowo zniechęcać do wywozu wyrobów z aluminium do USA. Zważywszy na zakres nowych przepisów wprowadzonych przez USA, mogą one również spowodować znaczne przesunięcie handlu i obniżenie cen na rynku Unii.

(7)

Na podstawie niedawnych tendencji w przywozie wyrobów z aluminium, a także obecnej nadwyżki zdolności produkcyjnych, podatności przemysłu Unii na zagrożenie oraz możliwego przesunięcia handlu w wyniku wprowadzenia przez USA nowych środków na podstawie sekcji 232 można spodziewać się w niedalekiej przyszłości zagrożenia wystąpieniem szkody dla producentów w Unii.

(8)

Interes Unii wymaga zatem, aby przywóz niektórych wyrobów z aluminium podlegał uprzedniemu nadzorowi unijnemu w celu dostarczania z wyprzedzeniem danych statystycznych pozwalających na szybką analizę tendencji przywozowych z wszystkich państw trzecich. Szybka dostępność i przewidywalność danych dotyczących handlu jest konieczna, aby móc skutecznie reagować na problem dużej wrażliwości unijnego rynku aluminium na nagłe zmiany na światowych rynkach aluminium. Jest to szczególnie istotne przy obecnej niepewności co do ewentualnego przesunięcia handlu w wyniku wprowadzenia przez USA środków na podstawie sekcji 232.

(9)

W świetle zmian na rynku niektórych wyrobów z aluminium właściwe jest, by zakres tego systemu obejmował wyroby wymienione w załączniku I.

(10)

Rynek wewnętrzny wymaga, aby formalności, których muszą dopełnić importerzy unijni, były identyczne wszędzie, gdzie można zgłaszać towary do odprawy celnej.

(11)

W celu ułatwienia gromadzenia danych dopuszczenie do swobodnego obrotu wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem powinno następować pod warunkiem przedłożenia dokumentu nadzoru spełniającego jednolite kryteria. Obowiązywanie tego wymogu powinno rozpocząć się 15 dni kalendarzowych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, aby nie stanowić przeszkody dla dopuszczenia do swobodnego obrotu wyrobów wysłanych do Unii oraz by zapewnić importerom wystarczającą ilość czasu na wystąpienie z wnioskiem o niezbędne dokumenty.

(12)

Dokument ten, na wniosek importera, powinien być zatwierdzony przez władze państwa członkowskiego w określonym terminie, nie udzielając jednak tym samym importerowi prawa do przywozu. Dokument powinien zatem zachować ważność tylko dopóty, dopóki zasady przywozu pozostawać będą bez zmian.

(13)

Dokumenty nadzoru wystawiane do celów uprzedniego nadzoru unijnego powinny być ważne w całej Unii, bez względu na państwo członkowskie wystawienia.

(14)

Państwa członkowskie i Komisja powinny dokonywać, w możliwie najpełniejszym zakresie, wymiany informacji wynikających z uprzedniego nadzoru unijnego.

(15)

Wystawienie dokumentów nadzoru, podlegające warunkom normalnym na poziomie unijnym, ma stanowić obowiązek władz krajowych.

(16)

W celu zminimalizowania zbędnych ograniczeń oraz aby nie utrudniać nadmiernie działalności przedsiębiorstw zlokalizowanych w strefach przygranicznych, przywóz o wadze netto nieprzekraczającej 2 500 kg powinien zostać wyłączony ze stosowania niniejszego rozporządzenia.

(17)

Unia jest mocno zintegrowana gospodarczo z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Ponadto, zgodnie z Porozumieniem EOG, członkowie EOG zasadniczo nie stosują środków ochrony handlu we wzajemnych stosunkach. Z tych powodów wyroby pochodzące z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu powinny być wyłączone ze stosowania niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii niektórych wyrobów z aluminium wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia podlega uprzedniemu nadzorowi unijnemu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/478 i rozporządzeniem (UE) 2015/755. Powyższe dotyczy wyrobów o wadze netto przekraczającej 2 500 kg, ustalonej osobno dla każdego kodu nomenklatury taryfowej i statystycznej Unii („TARIC”) przed uprzednim nadzorem.

2.   Klasyfikacja wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem opiera się na TARIC. Pochodzenie wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem ustala się zgodnie z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (3).

3.   Z obowiązku określonego w ust. 1 zwolnione są wyroby pochodzące z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Artykuł 2

1.   Wyroby, o których mowa w art. 1, dopuszcza się do swobodnego obrotu w Unii dopiero po przedstawieniu dokumentu nadzoru, wydanego przez właściwy organ wyznaczony przez dane państwo członkowskie.

2.   Obowiązywanie ust. 1 rozpoczyna się 15 dni kalendarzowych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

3.   Dokument nadzoru, o którym mowa w ust. 1, wystawiają automatycznie i bezpłatnie właściwe organy państw członkowskich dla dowolnej żądanej ilości w ciągu pięciu dni od złożenia wniosku przez każdego importera dokonującego przywozu do Unii, niezależnie od miejsca jego siedziby na terytorium Unii. Przyjmuje się, że właściwy organ krajowy otrzymał wspomniany wniosek nie później niż trzy dni robocze od jego złożenia, o ile nie dowiedziono inaczej.

4.   Dokument nadzoru wydany przez jeden z właściwych organów wymienionych w załączniku II jest ważny na terenie całej Unii.

5.   Dokument nadzoru sporządza się na formularzu odpowiadającym modelowi w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/478 lub w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2015/755 w przypadku przywozu z państw trzecich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/755. Wniosek importera zawiera następujące elementy:

a)

pełną nazwę (imię i nazwisko) i adres wnioskodawcy (włącznie z adresem poczty elektronicznej, numerami telefonu lub faksu oraz numerem umożliwiającym identyfikację wnioskodawcy przez właściwy organ krajowy) oraz numer identyfikacyjny VAT, jeżeli importer jest płatnikiem VAT;

b)

w stosownych przypadkach pełną nazwę (imię i nazwisko) i adres zgłaszającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez wnioskodawcę (wraz z adresem poczty elektronicznej oraz numerami telefonu lub faksu);

c)

opis towarów z podaniem:

ich nazwy handlowej,

kodu TARIC,

ich miejsca pochodzenia i miejsca nadania;

d)

deklarowane ilości w kilogramach oraz, w stosownych przypadkach, w innych dodatkowych jednostkach miary (pary, sztuki itd.);

e)

wartość towarów w cenach CIF (koszt, ubezpieczenie, fracht) na granicy Unii, w euro;

f)

następujące oświadczenie opatrzone datą i podpisem wnioskodawcy oraz jego nazwą (imieniem i nazwiskiem) wypisaną(-ym) drukowanymi literami:

„Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i podane w dobrej wierze oraz że moje przedsiębiorstwo ma siedzibę w Unii.”.

Importer przedkłada również handlowy dowód zamiaru dokonania przywozu, np. kopię umowy sprzedaży lub kupna lub faktury pro forma. Na żądanie, na przykład w przypadku gdy towary nie zostały zakupione bezpośrednio w kraju produkcji, importer przedstawia także certyfikat produkcji wystawiony przez producenta aluminium.

6.   Bez uszczerbku dla ewentualnych zmian w obowiązujących regulacjach dotyczących przywozu lub decyzjach podjętych w ramach porozumienia lub zarządzania kontyngentem:

okres ważności dokumentu nadzoru ustala się niniejszym na cztery miesiące,

niewykorzystane lub częściowo niewykorzystane dokumenty nadzoru mogą być odnowione na taki sam okres.

7.   Właściwe organy mogą zezwolić na przekazanie lub wydrukowanie oświadczeń lub wniosków za pomocą środków elektronicznych, na ustalonych przez siebie warunkach. Jednakże wszelkie dokumenty i dowody muszą być udostępnione właściwym organom na żądanie.

8.   Oprócz wersji papierowej władze krajowe mogą stworzyć wersje elektroniczne dokumentu nadzoru, aby ułatwić jego przetwarzanie i przesyłanie.

Artykuł 3

1.   Stwierdzenie, że cena jednostkowa, po której realizowana jest transakcja, jest wyższa lub niższa o mniej niż 5 % od ceny wskazanej w dokumencie nadzoru lub że całkowita liczba wyrobów przedstawionych do przywozu przekracza liczbę podaną w dokumencie nadzoru o mniej niż 5 %, nie wyklucza dopuszczenia tych wyrobów do swobodnego obrotu.

2.   Wnioski o wydanie dokumentów nadzoru oraz same dokumenty są poufne. Dostęp do nich mają wyłącznie właściwe organy i wnioskodawca.

Artykuł 4

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji możliwie najbardziej aktualne informacje w możliwie najbardziej regularny sposób. Szczegółowe informacje dotyczące ilości i wartości (w euro) wyrobów, w odniesieniu do których wystawiono dokumenty nadzoru, przekazuje się Komisji najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca. Informacje przekazane przez państwa członkowskie przedstawiane są w podziale na wyrób, kod TARIC i kraj.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają o wszelkich anomaliach lub przypadkach nadużyć, które wykryją, oraz, w stosownych przypadkach, o podstawach odmowy przyznania dokumentu nadzoru.

Artykuł 5

Wszelkie zgłoszenia dokonywane na mocy niniejszego rozporządzenia należy przekazywać do Komisji Europejskiej w formie elektronicznej w ramach zintegrowanej sieci utworzonej w tym celu, z wyjątkiem sytuacji, w których z ważnych przyczyn technicznych konieczne jest czasowe użycie innych środków łączności.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 maja 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 kwietnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 83 z 27.3.2015, s. 16.

(2)  Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 33.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz produktów objętych uprzednim nadzorem unijnym

 

7601

 

7604

 

7605

 

7606

 

7607

 

7608

 

7609

 

7616.99


ZAŁĄCZNIK II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Faks +32-2 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Faks +32-2 277 50 63

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”

ул. „Славянска” № 8

1052 София

Факс: +359-2 981 50 41

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Faks +420 224 21 21 33

DANMARK

Danish Business Authority

Ministry of Industry, Business and Financial Affairs

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen O

Phone. +45 3529 1574

E-mail: dogjro@erst.dk

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Faks +49 6196 90 88 00

Email: einfuhr@bafa.bund.de

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

IRELAND

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

Import/Export Licensing Unit

23 Kildare Street

IE- Dublin 2

Faks +353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής

Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων

Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών

Οδός Κορνάρου 1

GR 105 63 Αθήνα

Τηλ..: +30 210 3286041-43

Φαξ: +30 210 3286094

Email: e3a@mnec.gr

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Competitividad

Secretaría de Estado de Comercio

Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea y Comercio Internacional de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid

+ 34 91 349 36 70

vigilanciasiderurgica@comercio.mineco.es

FRANCE

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique

Direction générale des entreprises

Bureau des matériaux

67, rue Barbès

BP 80001

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

Tél +33.1.79.84.33.52

surveillance-acier.dge@finances.gouv.fr

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Alexandera von Humboldta 4a

10000 Zagreb

Tel. +385 1 6211321

Faks +385 1 6211014

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Faks +39 06 59 93 26 36

E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ +357 22 37 54 43, +357 22 37 51 20

pevgeniou@mcit.gov.cy

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

Fakss: +371-67 828 121

licencesana@mfa.gov.lv

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Investicijų ir eksporto departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370 706 64 762

vienaslangelis@ukmin.lt

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Faks +352 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39.

HU-1124 Budapest

Faks +36-1 4585 828

E-mail: keo@mkeh.gov.hu

MALTA

Commerce Department

Trade Services Directorate

Lascaris Bastions

Daħlet Ġnien is-Sultan

Valletta

VLT 1933

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane Groningen

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)

Postadres: Postbus 3070, 6401 DN Heerlen

Bezoekadres: Kempkensberg 12, Groningen

Telefoonnummer: +31 881512122

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung C2/9 - Außenwirtschaftskontrolle

A- 1011 Wien, Stubenring 1

POST.C29@bmwfw.gv.at

Faks +43 71100 8048366

POLSKA

Ministerstwo Rozwoju

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Faks +48-22 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Autoridade Tributária e Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Tel. +351218813843

Faks +351 218813986

dsl@at.gov.pt

ROMÂNIA

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene

Calea Victoriei nr. 152, sector 1

București cod 010096

Tel. +40 21 40 10 552

Faks +40 21 40 10 594

E-mail: cristi.diaconeasa@dce.gov.ro

paul.onucu@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Finančna uprava Republike Slovenije

Finančni urad Kranj

Oddelek za TARIC

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Tel. +386 4 202 75 83

Faks +386 4 202 49 69

E-mail: taric.fu@gov.si

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Faks +421-2 43 42 39 15

SUOMI/FINLAND

Tulli

PL 512

FI-00101 Helsinki

Sähköposti: ennakkotarkkailu@tulli.fi

Tullen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

E-mail: ennokkotarkkailu@tulli.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Faks +46-8 30 67 59

registrator@kommers.se

UNITED KINGDOM

Department for International Trade

Import Licensing Branch

enquiries.ilb@trade.gsi.gov.uk


Top