EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0276

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/276 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014 w odniesieniu do zmian sposobu określania celów pośrednich i końcowych dla wartości wskaźników produktu na potrzeby ram wykonania w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

C/2018/0970

Dz.U. L 54 z 24.2.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/276/oj

24.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/276

z dnia 23 lutego 2018 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014 w odniesieniu do zmian sposobu określania celów pośrednich i końcowych dla wartości wskaźników produktu na potrzeby ram wykonania w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności art. 22 ust. 7 akapit piąty tego rozporządzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 5 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 (2) określono wymagania dotyczące określania celów pośrednich i końcowych dla wskaźników produktu w ramach wykonania w odniesieniu do poszczególnych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych („EFSI”).

(2)

Według wymogów określonych w art. 5 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 215/2014 instytucje zarządzające Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz – w niektórych przypadkach – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powinny zgłaszać produkty wyłącznie w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych w kontekście ram wykonania, jeżeli zostały one osiągnięte w ramach operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu tych produktów zostały w pełni zrealizowane.

(3)

W celu uproszczenia procedur sprawozdawczych, zwiększenia pewności prawa oraz zapewnienia, aby w kontekście ram wykonania osiągnięcie celu pośredniego lub końcowego dla wskaźnika rezultatu można było ocenić na podstawie danych, które najlepiej odzwierciedlają postęp w zakresie realizacji, należy zmienić art. 5 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 215/2014, tak aby dostosować wymogi w odniesieniu do wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

(4)

W następstwie zwiększenia środków przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jej przedłużenia do końca okresu programowania, należy zmienić art. 7 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 215/2014, aby określić, w jaki sposób należy oceniać osiągnięcie celów końcowych.

(5)

Aby umożliwić szybkie wdrożenie przewidywanych środków, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu koordynującego europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 215/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Cel pośredni i cel końcowy dla wskaźnika produktu dotyczy wartości uzyskanych poprzez operacje, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności, lub wartości uzyskanych poprzez operacje, które zostały rozpoczęte ale w przypadku których niektóre z przedsięwzięć służących osiągnięciu produktów nadal są w toku, lub też jednych i drugich.”;

2)

art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W przypadku gdy zasoby przeznaczone na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zostały zaplanowane jako część osi priorytetowej zgodnie z art. 18 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013, należy osobno ustanowić ramy wykonania dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a osiągnięcie celów pośrednich i końcowych dla tej Inicjatywy ocenia się odrębnie od pozostałej części osi priorytetowej.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lutego 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 65).


Top