Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0734

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

COM/2017/0734 final - 2017/0326 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2018

Bruksela, dnia 29.11.2017

COM(2017) 734 final

2017/0326(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) został ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr 1093/2010. Zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia siedziba EUNB mieści się w Londynie (Zjednoczone Królestwo).

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało Radzie Europejskiej swój zamiar wystąpienia z Unii, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej.

W dniu 20 listopada 2017 r. pozostałe 27 państw członkowskich, przy okazji posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych (art. 50), wybrało Paryż (Francja) jako nową siedzibę Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Podstawę zmienianego aktu stanowi art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w związku z czym akt zmieniający powinien mieć tę samą podstawę prawną.

Wybór instrumentu

Niniejszy wniosek ustawodawczy ma na celu zmianę rozporządzenia (UE) nr 1093/2010. W celu wprowadzenia odpowiedniej zmiany proponuje się zatem rozporządzenie zmieniające.

Pomocniczość i proporcjonalność

Kwestia lokalizacji siedziby Urzędu wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Unii. Proponowany środek jest proporcjonalny do celu przedłożonego wniosku w sprawie rozporządzenia, którym jest zapisanie nowej siedziby Urzędu w rozporządzeniu (UE) nr 1093/2010.

3. WPŁYW NA BUDŻET

Przeniesienie siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego będzie miało wpływ na budżet, w szczególności w związku z kosztami wcześniejszego rozwiązania obecnej umowy najmu w Londynie w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, kosztami związanymi z samą przeprowadzką oraz kosztami zagospodarowania nowych pomieszczeń w Paryżu. Jak określono w wytycznych negocjacyjnych Rady z dnia 22 maja 2017 r. dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem określającej warunki jego wystąpienia z Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo powinno w pełni pokryć koszty szczególne związane z procesem wystąpienia, takie jak koszty przeniesienia agencji mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie.

Niewykluczone, że zanim zawarte zostanie porozumienie finansowe, niektóre z kosztów związanych z przeniesieniem EUNB będą musiały zostać najpierw sfinansowane z budżetu UE. W tym względzie Komisja we współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego oceni ewentualne dodatkowe potrzeby finansowe, które będą musiały zostać pokryte z budżetu UE. Komisja przedstawi odpowiednie wnioski Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w ramach rocznej procedury budżetowej w odniesieniu do roku 2019, a jeżeli okaże się to konieczne również w odniesieniu do roku 2018. Dotyczy to na przykład kosztów związanych z samą przeprowadzką. Ponadto koszty związane z zagospodarowaniem nowych pomieszczeń zostaną również przedstawione w ramach procedury dotyczącej nieruchomości, określonej w art. 203 rozporządzenia finansowego 1 , która wymaga zatwierdzenia przedsięwzięcia z zakresu nieruchomości przez Parlament Europejski i Radę przed zawarciem stosownej umowy. Oczekuje się, że procedura ta zostanie uruchomiona możliwie szybko (najpóźniej na początku 2018 r.).

2017/0326 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego 2 ,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 3 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)W związku z notyfikowaniem przez Zjednoczone Królestwo w dniu 29 marca 2017 r. swojego zamiaru wystąpienia z Unii, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, pozostałe 27 państw członkowskich, przy okazji posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych (art. 50), wybrało Paryż (Francja) jako nową siedzibę Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

(2)Uwzględniając art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego powinien objąć swoją nową siedzibę z dniem, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, lub z dniem 30 marca 2019 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

(3)Aby zapewnić należyte funkcjonowanie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w miejscu jego nowej siedziby, przed jej objęciem przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego należy zawrzeć umowę w sprawie siedziby.

(4)Aby zapewnić Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego wystarczająco dużo czasu na przeniesienie siedziby, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(5)Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 4 ,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 7

Siedziba

Siedziba Urzędu mieści się w Paryżu (Francja).”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, lub od dnia 30 marca 2019 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

(1)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
(2)    […]
(3)    […]
(4)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).
Top