Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0759-20170701

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określające wymagania dotyczące świadectw, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i uchylające decyzję 2003/812/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/759/2017-07-01

02016R0759 — PL — 01.07.2017 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/759

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

ustanawiające wykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określające wymagania dotyczące świadectw, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i uchylające decyzję 2003/812/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 126 z 14.5.2016, s. 13)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1793 z dnia 10 października 2016 r.

  L 274

48

11.10.2016

►M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/731 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

  L 108

7

26.4.2017
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/759

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

ustanawiające wykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określające wymagania dotyczące świadectw, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i uchylające decyzję 2003/812/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)ROZDZIAŁ 1

PRZYWÓZ NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Artykuł 1

Wykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów

W odpowiednich częściach załącznika I określa się państwa trzecie, części państw trzecich i terytoria, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz następujących produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi:

a) żabie udka – część I;

b) ślimaki – część II;

c) żelatyna i kolagen – część III;

d) surowce do produkcji żelatyny i kolagenu – część IV;

e) poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny i kolagenu – część V;

f) miód, mleczko pszczele i inne produkty pszczele – część VI;

g) poniższe produkty wysoko przetworzone – część VII:

(i) siarczan chondroityny;

(ii) kwas hialuronowy;

(iii) inne produkty z hydrolizowanych chrząstek;

(iv) chitozan;

(v) glukozamina;

(vi) podpuszczka;

(vii) karuk;

(viii) aminokwasy dopuszczone do stosowania jako dodatki do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 ( 1 ).

Artykuł 2

Wzory świadectw

1.  W załączniku II określa się wzory świadectw do celów przywozu do Unii produktów, o których mowa w art. 1, według następującego schematu:

a) żabie udka – część I;

b) ślimaki – część II;

c) żelatyna – część III;

d) kolagen – część IV;

e) surowce do produkcji żelatyny i kolagenu – część V;

f) poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny i kolagenu – część VI;

g) miód, mleczko pszczele i inne produkty pszczele – część VII;

h) poniższe produkty wysoko przetworzone – część VIII:

(i) siarczan chondroityny;

(ii) kwas hialuronowy;

(iii) inne produkty z hydrolizowanych chrząstek;

(iv) chitozan;

(v) glukozamina;

(vi) podpuszczka;

(vii) karuk;

(viii) aminokwasy dopuszczone do stosowania jako dodatki do żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008.

Świadectwa te należy wypełnić zgodnie z objaśnieniami określonymi w załączniku IV i uwagami w odpowiednim świadectwie.

2.  Można stosować system certyfikacji elektronicznej i inne systemy, których stosowanie uzgodniły Unia i dane państwo trzecie.ROZDZIAŁ 2

TRANZYT NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Artykuł 3

Wykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów

Państwa trzecie, części państw trzecich i terytoria, z których państwa członkowskie zezwalają na tranzyt przez Unię surowców i poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w ramach tranzytu bezpośredniego do państwa trzeciego lub po składowaniu w Unii zgodnie z art. 12 ust. 4 i art. 13 dyrektywy Rady 97/78/WE ( 2 ), określa się odpowiednio w częściach IV i V załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Wzór świadectwa

1.  Wzór świadectwa do celów tranzytu przez Unię surowców i poddanych obróbce surowców, o których mowa w art. 3, określa się w załączniku III.

Świadectwo to należy wypełnić zgodnie z objaśnieniami określonymi w załączniku IV i uwagami w odpowiednim wzorze świadectwa.

2.  Można stosować system certyfikacji elektronicznej i inne systemy zharmonizowane na poziomie Unii.

Artykuł 5

Odstępstwo dotyczące tranzytu przez Łotwę, Litwę i Polskę

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 3 zezwala się na tranzyt drogowy lub kolejowy między określonymi wyznaczonymi punktami kontroli granicznej na Łotwie, Litwie i w Polsce, wymienionymi i opatrzonymi szczególną uwagą nr 13 w załączniku I do decyzji Komisji 2009/821/WE ( 3 ), w odniesieniu do przesyłek surowców i poddanych obróbce surowców, o których mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia, wysyłanych z Rosji lub do Rosji, bezpośrednio lub przez inne państwo trzecie, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

a) przesyłka jest zaplombowana plombą opatrzoną numerem seryjnym, założoną przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej w miejscu wprowadzenia;

b) dokumenty towarzyszące przesyłce, przewidziane w art. 7 dyrektywy 97/78/WE, opatrzone są na każdej stronie pieczęcią „Tylko tranzyt do Rosji przez terytorium UE” przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej w miejscu wprowadzenia;

c) spełnione są wymogi proceduralne przewidziane w art. 11 dyrektywy 97/78/WE;

d) przesyłka posiada akceptację do celów tranzytu na wspólnym weterynaryjnym dokumencie wejścia wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej w miejscu wprowadzenia.

2.  Przesyłki, o których mowa w ust. 1, nie są rozładowywane ani przekazywane do składowania, jak określono w art. 12 ust. 4 lub art. 13 dyrektywy 97/78/WE, na terytorium Unii.

3.  Właściwy organ przeprowadza regularne kontrole w celu zapewnienia, by liczba przesyłek, o których mowa w ust. 1, oraz odnośna ilość produktów opuszczających Unię odpowiadały liczbie przesyłek i ilości produktów wprowadzonych do Unii.ROZDZIAŁ 3

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 6

Zmiana

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w sekcji I skreśla się rozdziały I, II, III i VI;

2) skreśla się dodatki I, II, III i VI.

Artykuł 7

Uchylenie

Decyzja 2003/812/WE traci moc.

Artykuł 8

Przepisy przejściowe

Przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do których wydano odpowiednie świadectwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2074/2005, mogą być nadal wprowadzane do Unii, pod warunkiem że dane świadectwo zostało podpisane przed dniem 3 grudnia 2016 r.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Wykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów, o których mowa w art. 1

CZĘŚĆ I

ŻABIE UDKA

Państwa i terytoria trzecie wymienione w kolumnie „Państwa” w załączniku II do decyzji 2006/766/WE, z wyjątkiem państw i terytoriów, w odniesieniu do których w kolumnie „Ograniczenia” w tym załączniku znajduje się informacja o ograniczeniach, oraz następujące państwa lub terytoria:KOD ISO

PAŃSTWO/TERYTORIUM

MK (*1)

była jugosłowiańska republika Macedonii

(*1)   Była jugosłowiańska republika Macedonii; kod tymczasowy, który pozostaje bez wpływu na ostateczną nazwę państwa, która zostanie ustalona w wyniku prowadzonych obecnie w ONZ negocjacji w tej sprawie.

CZĘŚĆ II

ŚLIMAKI

Państwa i terytoria trzecie wymienione w kolumnie „Państwa” w załączniku II do decyzji 2006/766/WE, z wyjątkiem państw i terytoriów, w odniesieniu do których w kolumnie „Ograniczenia” w tym załączniku znajduje się informacja o ograniczeniach, oraz następujące państwa i terytoria:KOD ISO

PAŃSTWO/TERYTORIUM

MD

Mołdawia

MK (*1)

była jugosłowiańska republika Macedonii

SY

Syria

(*1)   Była jugosłowiańska republika Macedonii; kod tymczasowy, który pozostaje bez wpływu na ostateczną nazwę państwa, która zostanie ustalona w wyniku prowadzonych obecnie w ONZ negocjacji w tej sprawie.

CZĘŚĆ III

ŻELATYNA I KOLAGEN PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

SEKCJA A

Żelatyna i kolagen uzyskane z bydła, owiec, kóz, świń i koniowatych, zarówno utrzymywanych w warunkach fermowych, jak i dzikich

Państwa trzecie i terytoria wymienione w części 1 kolumna 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 oraz następujące państwa lub terytoria:KOD ISO

PAŃSTWO/TERYTORIUM

KR

Republika Korei

MY

Malezja

PK

Pakistan

TW

Tajwan

▼M1

SEKCJA B

Żelatyna i kolagen uzyskane z drobiu, w tym z ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa

Państwa trzecie i terytoria wymienione w części 1 kolumna 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 oraz następujące państwa lub terytoria:KOD ISO

PAŃSTWO/TERYTORIUM

TW

Tajwan

▼B

SEKCJA C

Żelatyna i kolagen uzyskane z produktów rybołówstwa

Wszystkie państwa trzecie i terytoria wymienione w kolumnie „Państwa” w załączniku II do decyzji 2006/766/WE niezależnie od tego, czy w kolumnie „Ograniczenia” w tym załączniku znajduje się informacja o ograniczeniach.

SEKCJA D

Żelatyna i kolagen uzyskane z zającowatych oraz dzikich ssaków lądowych niewymienionych w sekcji A

Państwa trzecie wymienione w części 1 kolumna 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009.

CZĘŚĆ IV

SUROWCE DO PRODUKCJI ŻELATYNY I KOLAGENU PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

SEKCJA A

Surowce uzyskane z bydła, owiec, kóz, świń i koniowatych, zarówno utrzymywanych w warunkach fermowych, jak i dzikich

Państwa trzecie, ich terytoria i części wymienione w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii świeżego mięsa tej kategorii danego gatunku, jak określono w tej części wspomnianego załącznika, chyba że takie wprowadzanie jest ograniczone dodatkowymi gwarancjami A i F wskazanymi w kolumnie 5.

SEKCJA B

Surowce uzyskane z drobiu, w tym z ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa

Państwa trzecie, części państw trzecich i terytoria wymienione w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, z których dozwolony jest przywóz świeżego mięsa drobiowego danych gatunków, jak określono w tej części wspomnianego załącznika.

SEKCJA C

Surowce uzyskane z produktów rybołówstwa

Państwa i terytoria trzecie wymienione w kolumnie „Państwa” w załączniku II do decyzji 2006/766/WE i podlegające ograniczeniom wskazanym w kolumnie „Ograniczenia” w tym załączniku.

SEKCJA D

Surowce uzyskane z zającowatych oraz dzikich ssaków lądowych niewymienionych w sekcji A

Państwa trzecie wymienione w części 1 kolumna 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009, z których dozwolony jest przywóz świeżego mięsa danych gatunków, jak określono w tej części tego załącznika.

CZĘŚĆ V

PODDANE OBRÓBCE SUROWCE DO PRODUKCJI ŻELATYNY I KOLAGENU PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

SEKCJA A

Poddane obróbce surowce uzyskane z bydła, owiec, kóz, świń i koniowatych, zarówno utrzymywanych w warunkach fermowych, jak i dzikich

Państwa trzecie, ich terytoria i części wymienione w części 1 kolumna 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 oraz następujące państwa lub terytoria:KOD ISO

PAŃSTWO/TERYTORIUM

KR

Republika Korei

MY

Malezja

PK

Pakistan

TW

Tajwan

▼M1

SEKCJA B

Poddane obróbce surowce uzyskane z drobiu, w tym z ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa

Państwa trzecie i terytoria wymienione w części 1 kolumna 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 oraz następujące państwa lub terytoria:KOD ISO

PAŃSTWO/TERYTORIUM

TW

Tajwan

▼B

SEKCJA C

Poddane obróbce surowce uzyskane z produktów rybołówstwa

Wszystkie państwa i terytoria trzecie wymienione w kolumnie „Państwa” w załączniku II do decyzji 2006/766/WE niezależnie od tego, czy w kolumnie „Ograniczenia” w tym załączniku znajduje się informacja o ograniczeniach.

SEKCJA D

Poddane obróbce surowce uzyskane z zającowatych oraz dzikich ssaków lądowych niewymienionych w sekcji A

Państwa trzecie wymienione w części 1 kolumna 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009.

SEKCJA E

Poddane obróbce surowce, o których mowa w sekcji XIV rozdział I pkt 4 lit. b) ppkt (iii) i sekcji XV rozdział I pkt 4 lit. b) ppkt (iii) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004

Państwa trzecie, części państw trzecich i terytoria, o których mowa w części IV niniejszego załącznika.

CZĘŚĆ VI

MIÓD, MLECZKO PSZCZELE I INNE PRODUKTY PSZCZELE PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwa trzecie i terytoria wymienione w kolumnie „Państwo” w załączniku do decyzji Komisji 2011/163/UE ( 4 ) i oznaczone znakiem „X” w kolumnie „Miód” w tym załączniku.

CZĘŚĆ VII

WYSOKO PRZETWORZONE: SIARCZAN CHONDROITYNY, KWAS HIALURONOWY, INNE PRODUKTY Z HYDROLIZOWANYCH CHRZĄSTEK, CHITOZAN, GLUKOZAMINA, PODPUSZCZKA, KARUK I AMINOKWASY PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

a) W przypadku surowców uzyskanych ze zwierząt kopytnych, w tym koniowatych – państwa trzecie i terytoria wymienione w części 1 kolumna 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 oraz następujące państwa lub terytoria:KOD ISO

PAŃSTWO/TERYTORIUM

KR

Republika Korei

MY

Malezja

PK

Pakistan

TW

Tajwan

b) W przypadku surowców uzyskanych z produktów rybołówstwa – wszystkie państwa i terytoria trzecie wymienione w kolumnie „Państwa” w załączniku II do decyzji 2006/766/WE niezależnie od tego, czy w kolumnie „Ograniczenia” w tym załączniku znajduje się informacja o ograniczeniach.

c) W przypadku surowców uzyskanych z drobiu – państwa trzecie i terytoria wymienione w części 1 kolumna 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.
ZAŁĄCZNIK II

Wzory świadectw, o których mowa w art. 2

CZĘŚĆ I

WZÓR ŚWIADECTWA DO CELÓW PRZYWOZU SCHŁODZONYCH, ZAMROŻONYCH LUB PRZYGOTOWANYCH ŻABICH UDEK PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

image

image

image

CZĘŚĆ II

WZÓR ŚWIADECTWA DO CELÓW PRZYWOZU SCHŁODZONYCH, ZAMROŻONYCH, POZBAWIONYCH SKORUP, GOTOWANYCH, PRZYGOTOWANYCH LUB KONSERWOWANYCH ŚLIMAKÓW PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

image

image

image

CZĘŚĆ III

WZÓR ŚWIADECTWA DO CELÓW PRZYWOZU ŻELATYNY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

image

image

image

►(1) M2  

image

►(1) M2  

image

►(1) M2  

CZĘŚĆ IV

WZÓR ŚWIADECTWA DO CELÓW PRZYWOZU KOLAGENU PRZEZNACZONEGO DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

image

image

image

►(1) M2  

image

►(1) M2  

image

►(1) M2  

CZĘŚĆ V

WZÓR ŚWIADECTWA DO CELÓW PRZYWOZU SUROWCÓW DO PRODUKCJI ŻELATYNY/KOLAGENU PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ( 5 )

image

image

image

►(1) M2  

image

►(1) M2  

image

image

image

►(1) M2  

CZĘŚĆ VI

WZÓR ŚWIADECTWA DO CELÓW PRZYWOZU PODDANYCH OBRÓBCE SUROWCÓW DO PRODUKCJI ŻELATYNY/KOLAGENU PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

image

image

image

►(1) M2  

image

►(1) M2  

image

►(1) M2  

image

►(1) M2  

CZĘŚĆ VII

WZÓR ŚWIADECTWA DO CELÓW PRZYWOZU MIODU, MLECZKA PSZCZELEGO I PRODUKTÓW PSZCZELICH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

image

image

image

CZĘŚĆ VIII

WZÓR ŚWIADECTWA DO CELÓW PRZYWOZU WYSOKO PRZETWORZONYCH: SIARCZANU CHONDROITYNY, KWASU HIALURONOWEGO, INNYCH PRODUKTÓW Z HYDROLIZOWANYCH CHRZĄSTEK, CHITOZANU, GLUKOZAMINY, PODPUSZCZKI, KARUKU I AMINOKWASÓW PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

image

image

image
ZAŁĄCZNIK III

WZÓR ŚWIADECTWA DO CELÓW TRANZYTU PRZEZ UNIĘ – W RAMACH TRANZYTU BEZPOŚREDNIEGO LUB PO SKŁADOWANIU – SUROWCÓW LUB PODDANYCH OBRÓBCE SUROWCÓW DO PRODUKCJI ŻELATYNY/KOLAGENU PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

image

image

image

image
ZAŁĄCZNIK IV

NOTY WYJAŚNIAJĄCE DO WYPEŁNIANIA ŚWIADECTW

(o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1)

a) Świadectwa są wydawane przez państwo trzecie wywozu w oparciu o wzory określone w załącznikach II i III, zgodnie z układem graficznym wzoru przeznaczonego dla danych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Świadectwa zawierają, w porządku podanym we wzorze, kolejno ponumerowane poświadczenia wymagane dla państwa trzeciego oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe gwarancje wymagane dla państwa trzeciego wywozu lub jego części.

Jeżeli państwo członkowskie przeznaczenia nakłada na dane produkty pochodzenia zwierzęcego dodatkowe wymogi dotyczące wystawiania świadectw, do oryginału formularza włącza się poświadczenia spełnienia tych wymogów.

b) Jeżeli wzór świadectwa wymaga skreślenia nieistotnych oświadczeń, te nieistotne oświadczenia mogą zostać przekreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędnika wystawiającego świadectwo albo całkowicie usunięte ze świadectwa.

c) Dla produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z terytorium, terytoriów, strefy lub stref tego samego państwa wywozu wymienionego w załączniku I lub o którym mowa w tym załączniku, które są wysyłane do tego samego miejsca przeznaczenia i przewożone tym samym wagonem kolejowym, samochodem ciężarowym, samolotem lub statkiem, należy sporządzić jedno oddzielne świadectwo.

d) Oryginał każdego świadectwa składa się z pojedynczego arkusza papieru lub, w przypadku obszerniejszego tekstu, musi mieć taką formę, aby wszystkie wymagane arkusze papieru stanowiły integralną, niepodzielną całość.

e) Świadectwo należy sporządzić przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym znajduje się punkt kontroli granicznej w miejscu wprowadzenia przesyłki na terytorium UE, oraz państwa członkowskiego przeznaczenia. Wspomniane państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na sporządzenie świadectwa w języku urzędowym innego państwa członkowskiego, w razie potrzeby wraz z jego urzędowym tłumaczeniem.

f) Jeżeli dla celów identyfikacji poszczególnych części przesyłki (wykaz w pkt I.28 wzoru świadectwa) do świadectwa dołączone są dodatkowe arkusze papieru, arkusze te traktowane są jako integralna część oryginału danego świadectwa, pod warunkiem złożenia podpisu i pieczęci urzędnika sporządzającego świadectwo na każdej ze stron.

g) W przypadku gdy świadectwo, włączając dodatkowe arkusze, o których mowa w lit. f), składa się z więcej niż jednej strony, każda strona powinna być ponumerowana w następujący sposób: (numer strony) z (całkowitej liczby stron) na dole strony, oraz musi być opatrzona na górze strony numerem referencyjnym świadectwa nadanym przez właściwy organ.

h) Oryginał świadectwa musi zostać wypełniony i podpisany przez urzędowego lekarza weterynarii lub innego wyznaczonego urzędowego inspektora w przewidzianym miejscu we wzorze świadectwa. Właściwe organy państwa trzeciego wywozu zapewniają przestrzeganie zasad dotyczących wystawiania świadectw równoważnych zasadom określonym w dyrektywie Rady 96/93/WE ( 6 ).

Kolor podpisu musi się różnić od koloru druku. Ten sam wymóg dotyczy także pieczęci innych niż pieczęci tłoczone lub znaki wodne.

i) Numer referencyjny świadectwa, o którym mowa w rubrykach I.2 i II.a, musi zostać wydany przez właściwy organ.( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16).

( 2 ) Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9).

( 3 ) Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1).

( 4 ) Decyzja Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 40).

( 5 ) O ile nie są objęte częścią VI.

( 6 ) Dyrektywa Rady 96/93/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie certyfikacji zwierząt i produktów zwierzęcych (Dz.U. L 13 z 16.1.1997, s. 28).

Top