EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0519-20170601

Consolidated text: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 października 2013 r. ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia stosowanego przy takim przywozie (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6721) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/519/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/519/2017-06-01

02013D0519 — PL — 01.06.2017 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 21 października 2013 r.

ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia stosowanego przy takim przywozie

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6721)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/519/UE)

(Dz.U. L 281 z 23.10.2013, s. 20)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/98 Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 18 stycznia 2017 r.

  L 16

37

20.1.2017
▼B

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 21 października 2013 r.

ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia stosowanego przy takim przywozie

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6721)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/519/UE)Artykuł 1

Wykaz terytoriów lub państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów lub fretek zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG

1.  Przesyłki psów, kotów lub fretek, które podlegają przepisom dyrektywy 92/65/EWG, mogą być przywożone do Unii wyłącznie pod warunkiem, że terytoria lub państwa trzecie, z których pochodzą, oraz wszystkie terytoria lub państwa trzecie, przez które przewozi się je tranzytem, są objęte jednym z wykazów zawartych w:

a) załączniku I do decyzji 2004/211/WE;

b) części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010;

c) załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013.

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 przesyłki psów, kotów lub fretek przeznaczone dla jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG mogą być przywożone do Unii wyłącznie pod warunkiem, że terytoria lub państwa trzecie, z których pochodzą, oraz wszystkie terytoria lub państwa trzecie, przez które przewozi się je tranzytem, są objęte wykazem, o którym mowa w ust. 1 lit. c).

Artykuł 2

Świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu z terytoriów lub państw trzecich

Państwa członkowskie zezwalają wyłącznie na przywóz psów, kotów i fretek, które spełniają następujące warunki:

a) towarzyszy im świadectwo zdrowia zwierząt sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w części 1 załącznika oraz wypełnione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z notami wyjaśniającymi zawartymi w części 2 załącznika;

b) spełniają wymogi świadectwa zdrowia zwierząt, o którym mowa w lit. a), w odniesieniu do terytoriów lub państw trzecich, z których pochodzą, oraz wszystkich terytoriów lub państw trzecich, przez które przewozi się je tranzytem, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), b) i c).

Artykuł 3

Uchylenia

Decyzje 94/274/WE, 94/275/WE oraz 2005/64/WE tracą moc.

Artykuł 4

Przepisy przejściowe

W okresie przejściowym do dnia 29 kwietnia 2015 r. państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Unii psów, kotów lub fretek, którym towarzyszy świadectwo zdrowia wydane nie później niż w dniu 28 grudnia 2014 r. zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku do decyzji 2005/64/WE lub w załączniku I do decyzji wykonawczej 2011/874/UE.

Artykuł 5

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 29 grudnia 2014 r.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
ZAŁĄCZNIK

▼M1

CZĘŚĆ 1

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu do Unii psów, kotów i fretek

image

image

image

image

image

▼B

CZĘŚĆ 2

Noty wyjaśniające do wypełniania świadectw zdrowia zwierząt

a) Jeżeli w świadectwie stwierdza się, że niektóre stwierdzenia należy zostawić jako właściwe, stwierdzenia, które nie są stosowne, mogą zostać przekreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędowego lekarza weterynarii lub całkowicie usunięte ze świadectwa.

b) Oryginał każdego świadectwa składa się z pojedynczego arkusza papieru lub, w przypadku obszerniejszego tekstu, musi mieć taką formę, aby wszystkie wymagane arkusze papieru stanowiły integralną, niepodzielną całość.

c) Świadectwo należy sporządzić przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym znajduje się punkt kontroli granicznej, przez który przesyłka wprowadzana jest na terytorium Unii, oraz państwa członkowskiego przeznaczenia. Wspomniane państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na sporządzenie świadectwa w języku urzędowym lub językach urzędowych innego państwa członkowskiego, w razie potrzeby wraz z jego urzędowym tłumaczeniem.

d) Jeżeli dla celów identyfikacji poszczególnych części przesyłki (wykaz w pkt I.28 wzoru świadectwa zdrowia zwierząt) do świadectwa dołączone są dodatkowe arkusze papieru lub dokumenty potwierdzające, te arkusze lub dokumenty traktowane są także jako stanowiące część oryginału danego świadectwa przez złożenie podpisu i pieczęci urzędowego lekarza weterynarii na każdej ze stron.

e) W przypadku gdy świadectwo, włączając dodatkowe arkusze lub dokumenty, o których mowa w lit. d), składa się z więcej niż jednej strony, każda strona musi być ponumerowana (numer strony z całkowitej liczby stron) na dole strony, oraz musi być opatrzona na górze strony numerem referencyjnym świadectwa nadanym przez właściwy organ.

f) Oryginał świadectwa wypełnia i podpisuje urzędowy lekarz weterynarii terytorium lub państwa trzeciego wywozu. Właściwy organ terytorium lub państwa trzeciego wywozu dopilnowuje, aby spełnione były reguły i zasady dotyczące certyfikacji równoważne z regułami i zasadami określonymi w dyrektywie Rady 96/93/WE.

Kolor podpisu musi się różnić od koloru druku. Ten sam wymóg dotyczy także pieczęci innych niż pieczęci tłoczone lub znaki wodne.

g) Numer referencyjny świadectwa, o którym mowa w rubrykach I.2 oraz II.a, zostaje wydany przez właściwy organ terytorium lub państwa trzeciego wywozu.

Top