Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0119-20130326

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/119/2013-03-26

2009R0119 — PL — 26.03.2013 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 119/2009

z dnia 9 lutego 2009 r.

ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 039, 10.2.2009, p.12)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 191/2013 z dnia 5 marca 2013 r.

  L 62

22

6.3.2013
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 119/2009

z dnia 9 lutego 2009 r.

ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( 1 ), w szczególności jej art. 8 pkt 1 akapit pierwszy, art. 9 ust. 2 lit. b) oraz art. 9 ust. 4 lit. b) i c),

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ( 2 ), w szczególności jego art. 12,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( 3 ), w szczególności jego art. 9,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( 4 ), w szczególności jego art. 11 ust. 1 i art. 14 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( 5 ), w szczególności jego art. 48 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2000/585/WE ( 6 ) ustanowiono wykaz państw trzecich, z których państwa członkowskie pozwalają na przywóz mięsa króliczego i pewnych gatunków mięsa dzikich i utrzymywanych przez człowieka zwierząt łownych, i ustanowiono warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla jego przywozu.

(2)

W celu zachowania spójności prawodawstwa wspólnotowego przepisy prawa wspólnotowego dotyczące przywozu mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych i królików utrzymywanych w warunkach fermowych powinny uwzględniać wymogi zdrowia publicznego ustanowione w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie naruszają przepisów prawodawstwa wprowadzającego w życie rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ( 7 ).

(4)

W celu zharmonizowania wspólnotowych warunków przywozu przedmiotowych towarów do Wspólnoty oraz nadania tym warunkom większej przejrzystości i uproszczenia procedury prawodawczej służącej zmianie takich warunków, warunki te winny być określone w odpowiednich wzorach świadectwa weterynaryjnego ustalonych w niniejszym rozporządzeniu.

(5)

Świadectwa weterynaryjne stosowane w przywozie i tranzycie (w tym: przy składowaniu podczas tranzytu) do Wspólnoty lub przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych i królików utrzymywanych w warunkach fermowych winny być zgodne z odpowiednimi wzorami zawartymi w załączniku I do decyzji Komisji 2007/240/WE z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiającej nowe świadectwa weterynaryjne przywozu żywych zwierząt, nasienia, zarodków, komórek jajowych lub też produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Wspólnoty w ramach decyzji 79/542/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG, 95/328/WE, 96/333/WE, 96/539/WE, 96/540/WE, 2000/572/WE, 2000/585/WE, 2000/666/WE, 2002/613/WE, 2003/56/WE, 2003/779/WE, 2003/804/WE, 2003/858/WE, 2003/863/WE, 2003/881/WE, 2004/407/WE, 2004/438/WE, 2004/595/WE, 2004/639/WE oraz 2006/168/WE ( 8 ).

(6)

Ustanowione niniejszym rozporządzeniem wzory świadectw weterynaryjnych stosowane w przywozie i tranzycie (w tym: przy składowaniu podczas tranzytu) do Wspólnoty lub przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych i królików utrzymywanych w warunkach fermowych powinny również być zgodne z systemem TRACES, jak stanowi decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES ( 9 ).

(7)

Wykaz państw trzecich i ich części zawarty w załączniku II do decyzji Rady 79/542/EWG ( 10 ) stosuje się do przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych. Należy ustalić wykaz krajów mający zastosowanie do przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich ssaków lądowych, innych niż kopytne oraz zającowate.

(8)

Ze względu na położenie geograficzne Kaliningradu należy określić szczególne warunki tranzytu przez terytorium Wspólnoty w odniesieniu do przesyłek przesyłanych do i z Rosji, co dotyczy jedynie Litwy, Łotwy i Polski.

(9)

W okresie przejściowym, w celu uniknięcia zakłóceń w handlu, pożądane jest umożliwienie stosowania świadectw weterynaryjnych wydanych zgodnie z decyzją 2000/585/WE.

(10)

Ze względu na przejrzystość prawodawstwa wspólnotowego należy zatem uchylić decyzję 2000/585/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  Niniejszym rozporządzeniem określa się:

a) wykaz państw trzecich lub ich części, z których dopuszcza się przywóz do Wspólnoty i tranzyt przez jej terytorium następujących towarów:

(i) mięso dzikich zającowatych (Leporidae) bez podrobów, z wyjątkiem zwierząt nieoskórowanych i niepatroszonych z rodziny zającowatych;

(ii) mięso dzikich ssaków lądowych z wyjątkiem zwierząt kopytnych i zającowatych, bez podrobów;

(iii) mięso królików utrzymywanych w warunkach fermowych;

b) wymogi w zakresie świadectw weterynaryjnych dotyczące towarów wymienionych w ppkt (i), (ii) i (iii), („towary”).

2.  Bez uszczerbku dla ograniczenia zawartego w art. 5 ust. 2, do celów niniejszego rozporządzenia tranzyt obejmuje składowanie w trakcie tranzytu (w tym: przechowywanie na składzie, do czego odnosi się art. 12 ust. 4 i art. 13 dyrektywy Rady 97/78/WE ( 11 )).

3.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, bez uszczerbku, do następujących przepisów:

(i) specjalne wymagania w zakresie świadectw przewidziane w umowach Wspólnoty z krajami trzecimi;

(ii) odpowiednie przepisy dotyczące świadectw zawarte w prawodawstwie w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

Artykuł 2

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia „dzikie zającowate” oznaczają dzikie króliki i zające.

Artykuł 3

Wykaz państw trzecich lub ich części, z których dopuszcza się przywóz towarów do Wspólnoty i tranzyt przez jej terytorium

Dozwolony jest przywóz do Wspólnoty lub tranzyt przez jej terytorium przedmiotowych towarów wyłącznie pochodzących z krajów trzecich lub ich części umieszczonych w wykazie lub wymienionych w części 1 załącznika I.

Artykuł 4

Wystawianie świadectw weterynaryjnych

1.  Przywożonym do Wspólnoty towarom musi towarzyszyć świadectwo weterynaryjne sporządzone zgodnie ze wzorem świadectwa dla odpowiedniego towaru ustanowionym w załączniku II i wypełnione zgodnie z uwagami określonymi w części 4 załącznika I.

2.  Towarom przemierzającym w tranzycie terytorium Wspólnoty musi towarzyszyć świadectwo sporządzone zgodnie ze wzorem świadectwa określonym w załączniku III.

3.  Dopełnienie dodatkowych gwarancji wymaganych w odniesieniu do niektórych państw członkowskich lub ich części w kolumnach 4, 6 i 8 tabeli w części 1 załącznika I zgodnie z opisem w części 3 załącznika I poświadcza się przez wypełnienie odpowiedniej części świadectwa weterynaryjnego dotyczącego przedmiotowego towaru.

4.  Zezwala się na stosowanie elektronicznych systemów wystawiania świadectw oraz innych uzgodnionych systemów zharmonizowanych na poziomie Wspólnoty.

Artykuł 5

Odstępstwo dotyczące tranzytu przez Litwę, Łotwę i Polskę

1.  W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2 dozwolony jest tranzyt drogowy lub kolejowy między punktami kontroli granicznej na Litwie, Łotwie i w Polsce, wyszczególnionymi w załączniku do decyzji Komisji 2001/881/WE ( 12 ), przesyłek towarów pochodzących z Rosji lub wysłanych do Rosji bezpośrednio lub przez inne państwo trzecie, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) przesyłka jest zaplombowana plombą opatrzoną numerem seryjnym przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe;

b) dokumenty towarzyszące przesyłce, przewidziane w art. 7 dyrektywy 97/78/WE, opatrzone są na każdej stronie pieczęcią „Tylko tranzyt do Rosji przez terytorium WE” przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe;

c) spełnione są wymogi proceduralne określone w art. 11 dyrektywy 97/78/WE;

d) przesyłka posiada akceptację do celów tranzytu na wspólnotowym weterynaryjnym dokumencie wejścia wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe.

2.  Przesyłki, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wyładowywane ani składowane zgodnie z art. 12 ust. 4 lub art. 13 dyrektywy 97/78/WE w obrębie Wspólnoty.

3.  Właściwy organ przeprowadza regularne kontrole w celu zagwarantowania, że liczba przesyłek, o których mowa w ust. 1, oraz odnośna ilość produktów opuszczających Wspólnotę odpowiada liczbie przesyłek i ilości produktów wprowadzanych do Wspólnoty.

Artykuł 6

Uchylenie

Decyzja 2000/585/WE traci moc.

Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IV.

Artykuł 7

Przepisy przejściowe

Towary, w odniesieniu do których wydano właściwe świadectwa weterynaryjne zgodnie z decyzją 2000/585/WE, mogą być przedmiotem przywozu do Wspólnoty lub tranzytu przez jej terytorium do dnia 30 czerwca 2009 r.

Artykuł 8

Wejście w życie i zastosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

MIĘSO DZIKICH ZAJĄCOWATYCH, NIEKTÓRYCH DZIKICH SSAKÓW LĄDOWYCH ORAZ KRÓLIKÓW UTRZYMYWANYCH W WARUNKACH FERMOWYCH

CZĘŚĆ 1

Wykaz krajów trzecich i ich części oraz dodatkowych gwarancjiKraj

Kod terytorium

Zającowate (Leporidae)

Dzikie ssaki lądowe z wyjątkiem kopytnych i zającowatych

Dzikie

Króliki utrzymywane w warunkach fermowych

MC

AG

MC

AG

MC

AG

1

2

3

4

5

6

7

8

Australia

AU

WL

 

RM

 

WM

 

Kanada

CA

WL

 

RM

 

WM

 

Grenlandia

GL

WL

 

RM

 

WM

 

Nowa Zelandia

NZ

WL

 

RM

 

WM

 

Rosja

RU

WL

 

RM

 

WM

 

Pozostałe kraje trzecie i ich części zawarte w kolumnach 1 i 3 tabeli w części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG

WL

 

RM

 
 
 

MC: Wzór świadectwa weterynaryjnego.

AG: Dodatkowe gwarancje.

CZĘŚĆ 2

Wzory świadectw weterynaryjnych

Wzory:

„WL”

:

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla mięsa dzikich zającowatych (królików i zajęcy).

„WM”

:

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla mięsa dzikich ssaków lądowych z wyjątkiem zającowatych i kopytnych.

„RM”

:

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla mięsa królików utrzymywanych w warunkach fermowych.

CZĘŚĆ 3

Dodatkowe gwarancje

CZĘŚĆ 4

Uwagi dla osób wystawiających świadectwa weterynaryjne

a) Świadectwa weterynaryjne oparte na wzorach określonych w części 2 niniejszego załącznika i zgodne z układem wzoru odpowiadającym przedmiotowym towarom są wystawiane przez państwo trzecie wywozu lub jego część. Zawierają one, w kolejności przedstawionej we wzorze, poświadczenia wymagane dla każdego państwa trzeciego oraz, jeśli ma to zastosowanie, dodatkowe wymogi zdrowotne wymagane w przypadku państwa trzeciego wywozu lub jego części.

Jeżeli państwo członkowskie przeznaczenia wymaga dodatkowych gwarancji dla przedmiotowego towaru, są one także włączone do oryginału świadectwa weterynaryjnego.

b) Dla każdej przesyłki przedmiotowego towaru wywożonego do tego samego miejsca docelowego z terytorium figurującego w kolumnie 2 tabeli w części 1 niniejszego załącznika i przewożonej tym samym wagonem kolejowym, samochodem ciężarowym, samolotem lub statkiem należy przedstawić jedno oddzielne świadectwo.

c) Oryginał świadectwa składa się z jednej dwustronnie zadrukowanej kartki lub, jeżeli zawiera więcej tekstu, musi mieć taką postać, aby wszystkie kartki stanowiły jedną całość i nie mogły zostać rozłączone.

d) Świadectwo jest sporządzane w co najmniej jednym z urzędowych języków państwa członkowskiego, w którym przeprowadzana jest kontrola graniczna, oraz w jednym urzędowym języku państwa członkowskiego przeznaczenia. Odnośne państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na użycie innego języka wspólnotowego zamiast swojego języka urzędowego i załączenie, w razie potrzeby, urzędowego tłumaczenia.

e) Jeśli do celów identyfikacji poszczególnych pozycji przesyłki do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe kartki, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa, pod warunkiem złożenia na każdej z nich podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii.

f) Jeżeli świadectwo wraz z dodatkowymi stronami, o których mowa w lit. e), składa się z więcej niż jednej strony, każda ze stron musi zostać opatrzona w dolnej części numerem „–x (numer strony) z y (całkowita liczba stron)–” oraz w górnej części numerem kodu danego świadectwa nadanym przez właściwy organ.

g) Oryginał świadectwa wypełnia i podpisuje urzędowy lekarz weterynarii nie wcześniej niż na 24 godziny przed załadowaniem przesyłki w celu przywozu do Wspólnoty, o ile prawodawstwo wspólnotowe nie wskazuje inaczej. W tym celu właściwy organ państwa trzeciego wywozu musi zapewnić przestrzeganie zasad wystawiania świadectw równoważnych zasadom ustanowionym dyrektywą Rady 96/93/WE ( 13 ).

Kolor podpisu musi różnić się od koloru druku. Ta sama zasada dotyczy także pieczęci innych niż pieczęci tłoczone.

h) Oryginał świadectwa musi towarzyszyć przesyłce do punktu kontroli granicznej UE wejścia na terytorium Wspólnoty.
ZAŁĄCZNIK II

WZORY ŚWIADECTW WETERYNARYJNYCH DO CELÓW PRZYWOZU MIĘSA DZIKICH ZAJĄCOWATYCH, NIEKTÓRYCH DZIKICH SSAKÓW LĄDOWYCH ORAZ KRÓLIKÓW UTRZYMYWANYCH W WARUNKACH FERMOWYCH DO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Część I: Dane przesyłkiWzór świadectwa weterynaryjnego do celów przywozu mięsa dzikich zającowatych (królików i zajęcy) (1) (WL)PAŃSTWOŚwiadectwo weterynaryjne dla UEI.1. NadawcaNazwaAdresTel. NoI.2. Numer referencyjny świadectwaI.2.aI.3. Odpowiedzialna Władza CentralnaI.4. Odpowiedzialna Władza LokalnaI.5. OdbiorcaNazwaAdresKod pocztowyTel. NoI.6.I.7. Kraj pochodzeniaKod ISOI.8. Region pochodzeniaKodI.9. Kraj przeznaczeniaKod ISOI.10. Region przeznaczeniaKodI.11. Miejsce pochodzeniaNazwaNumer zatwierdzeniaAdresI.12. Miejsce przeznaczeniaI.13. Miejsce załadunkuI.14. Data wyjazduI.15. Środki transportuSamolotStatekKolejSamochódInneOznakowanie:Dokumenty towarzysząceI.16. Punkt kontroli granicznej na granicy UEI.17. Numer/-y CITESI.18. Opis towaruI.19. Kod Taryfy Celnej (PCN)02.08.10I.20. MasaI.21. Temperatura produktuOtoczeniaSchłodzonyZamrożonyI.22. Liczba opakowańI.23. Oznakowanie kontenera/nr plombyI.24. Rodzaj opakowańI.25. Towar certyfikowany dlaKonsumpcjiI.26.I.27. Przywóz lub dopuszczenie na teren UEI.28. Oznakowanie towaruNumer identyfikacyjny placówkiGatunek (Nazwa naukowa)Rodzaj towaruRzeźniaLiczba opakowańWaga netto

Część II: ZaświadczeniePAŃSTWOWL (mięso dzikich zającowatych (królików i zajęcy))II. INFORMACJE ZDROWOTNEII.a. Numer referencyjny świadectwaII.b.II.1. Poświadczenie zdrowia publicznegoJa, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że znane mi są odpowiednie przepisy rozporządzeń (WE) nr 178/2002, (WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 i niniejszym poświadczam, że mięso dzikich zającowatych (królików i zajęcy) (1) opisane w niniejszym świadectwie zostało uzyskane zgodnie z zawartymi w nich wymogami, a w szczególności że:a) pochodzi ono z zakładu(-ów), w którym(-ych) prowadzony jest program oparty na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004;b) zostało oznakowane zgodnie z sekcją IV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;c) zostało uznane za zdatne do spożycia przez ludzi w wyniku badań poubojowych przeprowadzonych zgodnie z sekcją I rozdział II oraz z sekcją IV rozdział VIII załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004;d) zostało oznaczone znakiem identyfikacyjnym zgodnie z sekcją I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;(2) albo [e) w przypadku mięsa oskórowanych i wypatroszonych dzikich zającowatych mięso uzyskano i skontrolowano zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004;](2) albo [e) w przypadku nieoskórowanych i niepatroszonych dzikich zającowatych:mięso zostało schłodzone do temperatury + 4 °C lub niższej na nie więcej niż 15 dni przez zamierzonym czasem przywozu, ale nie zostało poddane zamrożeniu ani głębokiemu zamrożeniu;reprezentatywną próbę tusz poddano urzędowej kontroli weterynaryjnej, a mięso uzyskano i skontrolowano zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004;mięso zostało oznaczone poprzez umieszczenie na nim urzędowego znaku pochodzenia, szczegółowo opisanego w polu 1.28];f) spełnione zostały gwarancje dotyczące żywych zwierząt i produktów z nich otrzymywanych zawarte w planach wykrywania pozostałości, złożonych zgodnie z dyrektywą 96/23/WE, a w szczególności z jej art. 29;g) było ono przechowywane i transportowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami sekcji IV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.II.2. Poświadczenie zdrowia zwierzątJa, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym poświadczam, że mięso dzikich zającowatych (królików i zajęcy) (1) opisane w niniejszym świadectwie:II.2.1 a) uzyskano od dzikich zającowatych, uśmierconych na terytorium opisanym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009 o kodzie… (3) znajdującym się na terytorium łowieckim,które w okresie ostatnich 40 dni nie było objęte ograniczeniami w zakresie zdrowia zwierząt związanymi z występowaniem wirusowej choroby krwotocznej, tularemii i myksomatozy;b) zostało uzyskane z zającowatych, które w ciągu 12 godzin po uśmierceniu zostały przetransportowane do punktu skupu lub zatwierdzonego zakładu przetwórstwa dziczyzny w celu schłodzenia;II.2.2 pochodzi z(4) albo [punktu skupu];(4) albo [zatwierdzonego zakładu przetwórstwa dziczyzny];(4) albo [punktu skupu i zatwierdzonego zakładu przetwórstwa dziczyzny];który(-e) w chwili obróbki nie był(-y) objęty(-e) ograniczeniami związanymi z występowaniem lub podejrzeniem występowania żadnej z chorób wymienionych w wykazie Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), na które zwierzęta te są podatne;II.2.3 na wszystkich etapach produkcji było przetwarzane, przechowywane i przewożone zgodnie z wymogami w zakresie zdrowia zwierząt ustanowionymi w dyrektywie 2002/99/WE oraz rygorystycznie odseparowane od mięsa:niespełniającego wymogów określonych dyrektywą 2002/99/WE,niespełniającego wymogów określonych rozporządzeniem (WE) nr 119/2009;II.2.4 zostało uzyskane z dzikich zającowatych uśmierconych w dniu lub w dniach …;

PAŃSTWOWL (mięso dzikich zającowatych (królików i zajęcy))II. INFORMACJE ZDROWOTNEII.a. Numer referencyjny świadectwaII.b.III. DODATKOWE GWARANCJE:(2) [Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, zaświadczam, co następuje:(ewentualne dodatkowe gwarancje opisane w części 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009)].UwagiCzęść IPole nr I.7: nazwa kraju pochodzenia, który musi być tożsamy z krajem wywozu.Pole nr I.8: w razie potrzeby należy podać kod terytorium pochodzenia zamieszczony w kolumnie 2 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009.Pole nr I.11: nazwa, adres i numer identyfikacyjny zakładu – nadawcy wysyłki.Pole nr I.12: jeżeli mięso musi być poddane badaniu poubojowemu po oskórowaniu, należy podać nazwę i adres zakładu przetwórstwa dziczyzny przeznaczenia w państwie członkowskim.Pole nr I.15: podać numer(-y) rejestracyjny(-e) wagonów kolejowych i samochodów ciężarowych, nazwy statków oraz, o ile są znane, numery lotów samolotów. W przypadku transportu w kontenerach ich łączną liczbę, numery rejestracyjne oraz numery seryjne plomb, jeśli występują, należy podać w polu I.23.Pole nr I.28: (Charakter towaru): wybrać jedno spośród następujących: „oskórowane i wypatroszone zającowate”, „kawałki”, „nieoskórowane i niepatroszone zającowate”.(„Rzeźnia”): obejmuje zakłady przetwórstwa dziczyzny.Część II(1) Mięso dzikich zającowatych (królików i zajęcy) bez podrobów, z wyjątkiem zającowatych nieoskórowanych i niepatroszonych.(2) Niepotrzebne skreślić.(3) Kod terytorium zamieszczony w kolumnie 2 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009.(4) Niepotrzebne skreślić.Podpis i pieczęć muszą być w kolorze innym niż kolor druku.Informacja dla importera: niniejsze świadectwo przeznaczone jest wyłącznie do celów weterynaryjnych i musi towarzyszyć przesyłce aż do momentu, kiedy dotrze ona do punktu kontroli granicznej.Urzędowy lekarz weterynariiNazwisko (drukowanymi literami):Kwalifikacje i tytuł:Data:Podpis:Pieczęć:

Część I: Dane przesyłkiWzór świadectwa weterynaryjnego do celów przywozu mięsa (1) dzikich ssaków lądowych z wyjątkiem kopytnych i zającowatych (WM)PAŃSTWOŚwiadectwo weterynaryjne dla UEI.1. NadawcaNazwaAdresTel. NoI.2. Numer referencyjny świadectwaI.2.aI.3. Odpowiedzialna Władza CentralnaI.4. Odpowiedzialna Władza LokalnaI.5. OdbiorcaNazwaAdresKod pocztowyTel. NoI.6.I.7. Kraj pochodzeniaKod ISOI.8. Region pochodzeniaKodI.9. Kraj przeznaczeniaKod ISOI.10. Region przeznaczeniaKodI.11. Miejsce pochodzeniaNazwaNumer zatwierdzeniaAdresI.12. Miejsce przeznaczeniaI.13. Miejsce załadunkuI.14. Data wyjazduI.15. Środki transportuSamolotStatekKolejSamochódInneOznakowanie:Dokumenty towarzysząceI.16. Punkt kontroli granicznej na granicy UEI.17. Numer/-y CITESI.18. Opis towaruI.19. Kod Taryfy Celnej (PCN)02.08.90I.20. MasaI.21. Temperatura produktuOtoczeniaSchłodzonyZamrożonyI.22. Liczba opakowańI.23. Oznakowanie kontenera/nr plombyI.24. Rodzaj opakowańI.25. Towar certyfikowany dlaKonsumpcjiI.26.I.27. Przywóz lub dopuszczenie na teren UEI.28. Oznakowanie towaruNumer identyfikacyjny placówkiGatunek (Nazwa naukowa)Rodzaj towaruRzeźniaLiczba opakowańWaga netto

Część II: ZaświadczeniePAŃSTWOWM (mięso dzikich ssaków lądowych z wyjątkiem kopytnych i zającowatych))II. INFORMACJE ZDROWOTNEII.a. Numer referencyjny świadectwaII.b.II.1. Poświadczenie zdrowia publicznegoJa, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że znane mi są odpowiednie przepisy rozporządzeń (WE) nr 178/2002, (WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 i niniejszym poświadczam, że mięso dzikich ssaków lądowych z wyjątkiem kopytnych i zającowatych (1) opisane w niniejszym świadectwie zostało uzyskane zgodnie z zawartymi w nich wymogami, a w szczególności że:a) pochodzi ono z zakładu(-ów), w którym(-ych) prowadzony jest program oparty na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004;b) zostało uzyskane zgodnie z sekcją IV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;(2) [c) mięso to spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie, zaś w szczególności zostało poddane badaniu metodą wytrawiania z wynikiem negatywnym];d) zostało uznane za zdatne do spożycia przez ludzi w wyniku badań poubojowych przeprowadzonych zgodnie z sekcją IV, rozdziały VIII i IX załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004;e) tusza lub części tuszy dużych dzikich ssaków zostały oznakowane znakiem jakości zdrowotnej zgodnie z sekcją I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004;(4) albo [f) tusza lub części tuszy małych dzikich ssaków zostały oznakowane znakiem identyfikacyjnym zgodnie z sekcją I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004];(4) albo [f) opakowania mięsa małych lub dużych dzikich ssaków zostały oznakowane znakiem identyfikacyjnym zgodnie z sekcją I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004];g) spełnione zostały gwarancje dotyczące żywych zwierząt i produktów z nich otrzymywanych zawarte w planach wykrywania pozostałości przedłożonych zgodnie z dyrektywą 96/23/WE, a w szczególności z jej art. 29;h) było ono przechowywane i transportowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami sekcji IV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.II.2. Poświadczenie zdrowia zwierzątJa, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym poświadczam, że mięso dzikich ssaków lądowych z wyjątkiem kopytnych i zającowatych (1) opisane w niniejszym świadectwie:II.2.1 a) uzyskano z dzikich ssaków lądowych z wyjątkiem kopytnych i zającowatych, uśmierconych na terytorium opisanym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009 o kodzie … (3) znajdującym się na terytorium łowieckim, które w okresie ostatnich 30 dni nie było objęte ograniczeniami w zakresie zdrowia zwierząt związanymi z występowaniem ogniska którejkolwiek z chorób, na które zwierzęta te są podatne;b) zostało uzyskane z dzikich ssaków lądowych z wyjątkiem kopytnych i zającowatych, które w ciągu 12 godzin po uśmierceniu zostały przetransportowane do punktu skupu lub zatwierdzonego zakładu przetwórstwa dziczyzny w celu schłodzenia;II.2.2 pochodzi z(4) albo [punktu skupu;](4) albo [zatwierdzonego zakładu przetwórstwa dziczyzny];(4) albo [punktu skupu i zatwierdzonego zakładu przetwórstwa dziczyzny];który(-e) w chwili obróbki nie był(-y) objęty(-e) ograniczeniami związanymi z występowaniem lub podejrzeniem występowania żadnej z chorób wymienionych w wykazie Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), na które zwierzęta te są podatne;II.2.3 na wszystkich etapach produkcji było przetwarzane, przechowywane i przewożone zgodnie z wymogami w zakresie zdrowia zwierząt ustanowionymi w dyrektywie 2002/99/WE oraz rygorystycznie odseparowane od mięsa:niespełniającego wymogów określonych dyrektywą 2002/99/WE,niespełniającego wymogów określonych rozporządzeniem (WE) nr 119/2009;II.2.4 zostało uzyskane z dzikich ssaków lądowych z wyjątkiem kopytnych i zającowatych, uśmierconych w dniu lub w dniach …;

PAŃSTWOWM (mięso dzikich ssaków lądowych z wyjątkiem kopytnych i zającowatych))II. INFORMACJE ZDROWOTNEII.a. Numer referencyjny świadectwaII.b.III. DODATKOWE GWARANCJE(5) Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii zaświadczam, co następuje:(ewentualne dodatkowe gwarancje opisane w części 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009).UwagiCzęść IPole nr I.7: nazwa kraju pochodzenia, który musi być tożsamy z krajem wywozu.Pole nr I.8: w razie potrzeby należy podać kod terytorium pochodzenia zamieszczony w kolumnie 2 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009.Pole nr I.11: nazwa, adres i numer identyfikacyjny zakładu – nadawcy wysyłki.Pole nr I.15: podać numer(-y) rejestracyjny(-e) wagonów kolejowych i samochodów ciężarowych, nazwy statków oraz, o ile są znane, numery lotów samolotów. W przypadku transportu w kontenerach ich łączną liczbę, numery rejestracyjne oraz numery seryjne plomb, jeśli występują, należy podać w polu I.23.Pole nr I.28: („Rzeźnia”): obejmuje zakłady przetwórstwa dziczyzny.Część II(1) Z wyłączeniem podrobów.(2) Dotyczy wyłącznie gatunków podatnych na włośnicę.(3) Kod terytorium zgodny z zamieszczonym w kolumnie 2 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009.(4) Niepotrzebne skreślić.(5) Niepotrzebne skreślić.Podpis i pieczęć muszą być w kolorze innym niż kolor druku.Informacja dla importera: niniejsze świadectwo przeznaczone jest wyłącznie do celów weterynaryjnych i musi towarzyszyć przesyłce aż do momentu, kiedy dotrze ona do punktu kontroli granicznej.Urzędowy lekarz weterynariiNazwisko (drukowanymi literami):Kwalifikacje i tytuł:Data:Podpis:Pieczęć:

Część I: Dane przesyłkiWzór świadectwa weterynaryjnego do celów przywozu mięsa królików utrzymywanych w warunkach fermowych (1) (RM)PAŃSTWOŚwiadectwo weterynaryjne dla UEI.1. NadawcaNazwaAdresTel. NoI.2. Numer referencyjny świadectwaI.2.aI.3. Odpowiedzialna Władza CentralnaI.4. Odpowiedzialna Władza LokalnaI.5. OdbiorcaNazwaAdresKod pocztowyTel. NoI.6.I.7. Kraj pochodzeniaKod ISOI.8. Region pochodzeniaKodI.9. Kraj przeznaczeniaKod ISOI.10. Region przeznaczeniaKodI.11. Miejsce pochodzeniaNazwaNumer zatwierdzeniaAdresI.12. Miejsce przeznaczeniaI.13. Miejsce załadunkuI.14. Data wyjazduI.15. Środki transportuSamolotStatekKolejSamochódInneOznakowanie:Dokumenty towarzysząceI.16. Punkt kontroli granicznej na granicy UEI.17. Numer/-y CITESI.18. Opis towaruI.19. Kod Taryfy Celnej (PCN)02.08.10I.20. MasaI.21. Temperatura produktuOtoczeniaSchłodzonyZamrożonyI.22. Liczba opakowańI.23. Oznakowanie kontenera/nr plombyI.24. Rodzaj opakowańI.25. Towar certyfikowany dlaKonsumpcjiI.26.I.27. Przywóz lub dopuszczenie na teren UEI.28. Oznakowanie towaruNumer identyfikacyjny placówkiGatunek (Nazwa naukowa)Rodzaj towaruRzeźniaZakład produkcyjnyChłodniaLiczba opakowańWaga netto

Część II: ZaświadczeniePAŃSTWORM (mięso królików utrzymywanych w warunkach fermowych)II. INFORMACJE ZDROWOTNEII.a. Numer referencyjny świadectwaII.b.II.1. Poświadczenie zdrowia publicznegoJa, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że znane mi są odnośne przepisy rozporządzeń (WE) nr 178/2002, (WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 i niniejszym poświadczam, że mięso królików utrzymywanych w warunkach fermowych (1) opisane w niniejszym świadectwie zostało uzyskane zgodnie z zawartymi w nich wymogami, a w szczególności, że:a) pochodzi ono z zakładu(-ów), w którym(-ych) prowadzony jest program oparty na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004;b) zostało uzyskane zgodnie z sekcją II załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;c) zostało uznane za zdatne do spożycia przez ludzi w wyniku badań przed- i poubojowych przeprowadzonych zgodnie z sekcją I rozdział II oraz z sekcją IV rozdziały VI i IX załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004;d) zostało oznaczone znakiem identyfikacyjnym zgodnie z sekcją I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;e) spełnione zostały gwarancje dotyczące żywych zwierząt i produktów z nich otrzymywanych zawarte w planach wykrywania pozostałości przedłożonych zgodnie z dyrektywą 96/23/WE, a w szczególności z jej art. 29;f) było ono przechowywane i transportowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami sekcji II załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004II.2. Poświadczenie zdrowia zwierzątJa, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym poświadczam, że mięso królików utrzymywanych w warunkach fermowych (1) opisane w niniejszym świadectwie:II.2.1 uzyskano od królików utrzymywanych w warunkach fermowych, poddanych ubojowi na terytorium opisanym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009 o kodzie … (2) gdzie przebywały przynajmniej sześć tygodni przed ubojem albo od urodzenia w przypadku zwierząt w wieku poniżej sześciu tygodni;II.2.2 uzyskano z królików, które:a) pochodzą z gospodarstw lub obszarów, które w okresie ostatnich 40 dni nie były objęte żadnymi ograniczeniami w zakresie zdrowia zwierząt związanymi z występowaniem ognisk wirusowej choroby krwotocznej, tularemii lub myksomatozy;b) nie zostały poddane ubojowi w ramach żadnego programu ochrony zdrowia zwierząt w zakresie kontroli lub zwalczania chorób królików;c) podczas transportu do rzeźni nie wchodziły w styczność z królikami zakażonym wirusową chorobą krwotoczną, tularemią lub myksomatozą;d) w żadnym momencie podczas uboju, rozbioru, składowania i transportu nie miały styczności z królikami ani mięsem o gorszym stanie zdrowia;II.2.3 pochodzi z(3) albo [zatwierdzonej rzeźni];(3) albo [zatwierdzonego zakładu przetwórstwa dziczyzny];(4) II.2.4 zostało uzyskane z królików utrzymywanych w warunkach fermowych poddanych ubojowi w dniu lub w dniach …;III. OZNAKOWANIEPartie królików zostały oznakowane w sposób pozwalający na ustalenie ich gospodarstwa pochodzenia.IV. DODATKOWE GWARANCJE(5) [Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, zaświadczam, co następuje:(ewentualne dodatkowe gwarancje opisane w części 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009)].V. POŚWIADCZENIE DOBROSTANU ZWIERZĄTJa, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym poświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem dyrektywę 93/119/EWG oraz że mięso opisane w niniejszym świadectwie pochodzi od królików utrzymywanych w warunkach fermowych, traktowanych w rzeźni przed ubojem lub uśmierceniem oraz podczas uboju lub uśmiercania zgodnie z właściwymi przepisami dyrektywy 93/119/EWG.

►(1) M1  

PAŃSTWORM (mięso królików utrzymywanych w warunkach fermowych)II. INFORMACJE ZDROWOTNEII.a. Numer referencyjny świadectwaII.b.UwagiCzęść IPole nr I.7: nazwa kraju pochodzenia, który musi być tożsamy z krajem wywozu.Pole nr I.8: w razie potrzeby należy podać kod terytorium pochodzenia zamieszczony w kolumnie 2 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009.Pole nr I.11: nazwa, adres i numer identyfikacyjny zakładu – nadawcy wysyłki.Pole nr I.15: podać numer(-y) rejestracyjny(-e) wagonów kolejowych i samochodów ciężarowych, nazwy statków oraz, o ile są znane, numery lotów samolotów. W przypadku transportu w kontenerach ich łączną liczbę, numery rejestracyjne oraz numery seryjne plomb, jeśli występują, należy podać w polu I.23.Część II(1) Mięso królików utrzymywanych w warunkach fermowych oznacza wszelkie części królików gospodarskich zdatne do spożycia przez ludzi.(2) Kod terytorium zgodny z zamieszczonym w kolumnie 2 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009.(3) Niepotrzebne skreślić.(4) Podać datę lub daty uboju.(5) Niepotrzebne skreślić.Podpis i pieczęć muszą być w kolorze innym niż kolor druku.Informacja dla importera: niniejsze świadectwo przeznaczone jest wyłącznie do celów weterynaryjnych i musi towarzyszyć przesyłce aż do momentu, kiedy dotrze ona do punktu kontroli granicznej.Urzędowy lekarz weterynariiNazwisko (drukowanymi literami):Kwalifikacje i tytuł:Data:Podpis:Pieczęć:

►(1) M1  
ZAŁĄCZNIK III

(o którym mowa w art. 4 ust. 2)

Wzór świadectwa weterynaryjnego do celów tranzytu/składowania mięsa dzikich zającowatych, królików utrzymywanych w warunkach fermowych oraz dzikich ssaków lądowych z wyjątkiem kopytnych

Część I: Dane przesyłkiPAŃSTWOŚwiadectwo weterynaryjne dla UEI.1. NadawcaNazwaAdresTel.I.2. Numer referencyjny świadectwaI.2.aI.3. Odpowiedzialna Władza CentralnaI.4. Odpowiedzialna Władza LokalnaI.5. OdbiorcaNazwaAdresKod pocztowyTel.I.6. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę w UENazwaAdresKod pocztowyTel.I.7. Kraj pochodzeniaKod ISOI.8. Region pochodzeniaKodI.9. Kraj przeznaczeniaKod ISOI.10. Region przeznaczeniaKodI.11. Miejsce pochodzeniaNazwaNumer zatwierdzeniaAdresI.12. Miejsce przeznaczeniaSkład celnyPodmiot zaopatrujący statekNazwaNumer zatwierdzeniaAdresKod pocztowyI.13. Miejsce załadunkuI.14. Data wyjazduI.15. Środki transportuSamolotStatekKolejSamochódInneOznakowanie:Dokumenty towarzysząceI.16. Punkt kontroli granicznej na granicy UEI.17. Numer/-y CITESI.18. Opis towaruI.19. Kod Taryfy Celnej (PCN)I.20. MasaI.21. Temperatura produktuOtoczeniaSchłodzonyZamrożonyI.22. Liczba opakowańI.23. Oznakowanie kontenera/nr plombyI.24. Rodzaj opakowańI.25. Towar certyfikowany dlaKonsumpcjiPasz dla zwierzątDalszej obróbkiUżycia technicznegoInneI.26. Tranzyt przez UE do państwa trzeciegoKraj trzeciKod ISOI.27.I.28. Oznakowanie towaruNumer identyfikacyjny placówkiGatunek (Nazwa naukowa)Rodzaj towaruRzeźniaZakład produkcyjnyChłodniaLiczba opakowańWaga netto

Część II: ZaświadczeniePAŃSTWOTranzyt/składowanie mięsa dzikich zającowatych, królików utrzymywanych w warunkach fermowych i dzikich ssaków lądowych innych niż kopytneII. INFORMACJE ZDROWOTNEII.a. Numer referencyjny świadectwaII.b.II.1. Poświadczenie zdrowiaJa, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym poświadczam, że mięso dzikich zającowatych, królików utrzymywanych w warunkach fermowych i dzikich ssaków lądowych (1) opisane w niniejszym świadectwie:II.1.1 pochodzi z państwa trzeciego lub jego części wymienionej w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009;(2) II.1.2 jest zgodne z właściwymi warunkami dotyczącymi zdrowia zwierząt określonymi w poświadczeniu zdrowia zwierząt we wzorach świadectw przedstawionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 119/2009.UwagiCzęść IPole nr I.8: w razie potrzeby należy podać kod terytorium pochodzenia zamieszczony w kolumnie 2 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009.Pole nr I.11: nazwa, adres i numer identyfikacyjny zakładu produkcyjnego wysyłki. Nazwa kraju pochodzenia, który musi być tożsamy z krajem wywozu.Pole nr I.15: Podać numer(-y) rejestracyjny(-e) wagonów kolejowych i samochodów ciężarowych, nazwy statków oraz, o ile są znane, numery lotów samolotów. W przypadku transportu w kontenerach ich łączną liczbę, numery rejestracyjne oraz numery seryjne plomb, jeśli występują, należy podać w polu I.23.Pole nr I.19: użyć właściwego kodu Zharmonizowanego Systemu (HS) Światowej Organizacji Celnej: 02.08.10 lub 02.08.90.Pole nr I.28: (Charakter towaru): wybrać jeden z następujących wpisów: „oskórowane i wypatroszone zającowate”, „kawałki”, „nieoskórowane i niepatroszone zającowate”.(„Rzeźnia”): obejmuje zakłady przetwórstwa dziczyzny.Część II(1) Mięso dzikich zającowatych (królików i zajęcy) bez podrobów, z wyjątkiem zwierząt nieoskórowanych i niepatroszonych z rodziny zającowatych, mięso królików utrzymywanych w warunkach fermowych, mięso dzikich ssaków lądowych z wyjątkiem kopytnych i zającowatych, pozbawione podrobów.(2) W przypadku mięsa dzikich zającowatych (WL), mięsa królików utrzymywanych w warunkach fermowych (RM) lub mięsa dzikich ssaków lądowych (WM).Podpis i pieczęć muszą być w kolorze innym niż kolor druku.Informacja dla importera: niniejsze świadectwo przeznaczone jest wyłącznie do celów weterynaryjnych i musi towarzyszyć przesyłce aż do momentu, kiedy dotrze ona do punktu kontroli granicznej.Urzędowy lekarz weterynariiNazwisko (drukowanymi literami):Kwalifikacje i tytuł:Data:Podpis:Pieczęć:
ZAŁĄCZNIK IV

(o którym mowa w art. 6)Tabela korelacji

Decyzja 2000/585/WE

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 2

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 2a lit. a)

Artykuł 3

Artykuł 2a lit. b), c) i d)

Artykuł 4

Artykuł 2b

Artykuł 5

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 6

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 7

Artykuł 3

Artykuł 8( 1 ) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

( 2 ) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

( 3 ) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

( 4 ) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

( 5 ) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

( 6 ) Dz.U. L 251 z 6.10.2000, s. 1.

( 7 ) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

( 8 ) Dz.U. L 104 z 21.4.2007, s. 37.

( 9 ) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 63.

( 10 ) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, s. 15.

( 11 ) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

( 12 ) Dz.U. L 326 z 11.12.2001, s. 44.

( 13 ) Dz.U. L 13 z 16.1.1997, s. 28.

Top