EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1259

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1259 z dnia 19 czerwca 2017 r. zastępujące załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

C/2017/3982

OJ L 182, 13.7.2017, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1259/oj

13.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1259

z dnia 19 czerwca 2017 r.

zastępujące załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (1), a w szczególności jego art. 26,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 ustanowione są formularze, które należy wykorzystywać w celu ułatwienia stosowania tego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 (2). Zmiany wprowadzone do europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń powinny znaleźć odzwierciedlenie w formularzach określonych w załącznikach. W trosce o zapewnienie jasności należy zastąpić załączniki w całości.

(3)

Ponieważ zmiany do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 zaczną obowiązywać w dniu 14 lipca 2017 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu 14 lipca 2017 r.

(4)

Zgodnie z art. 3 i art. 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo i Irlandia powiadomiły o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 861/2007 i rozporządzenia (UE) 2015/2421, są zatem związane niniejszym rozporządzeniem.

(5)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje.

(6)

Należy zatem zastąpić załączniki I–IV do rozporządzenia (WE) nr 861/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 14 lipca 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK II

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK III

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK IV

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

Top