Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0275-20170101

Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1547) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/275/WE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/2017-01-01

2007D0275 — PL — 01.01.2017 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 kwietnia 2007 r.

dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1547)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/275/WE)

(Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r.

  L 12

1

14.1.2012

►M2

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/31/UE z dnia 21 grudnia 2011 r.

  L 21

1

24.1.2012

►M3

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1196 Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 20 lipca 2016 r.

  L 197

10

22.7.2016


sprostowane przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 062, 9.3.2011, s.  60 (2007/275/WE)
▼B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 kwietnia 2007 r.

dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1547)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/275/WE)Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia przepisy dotyczące zwierząt i produktów podlegających kontrolom weterynaryjnym w punktach kontroli granicznej przy ich wprowadzaniu do Wspólnoty zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

a) „produkt złożony”: środek spożywczy przeznaczony do spożycia przez ludzi, zawierający zarówno przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, jak i produkty pochodzenia roślinnego; obejmuje produkty, w przypadku których przetwarzanie produktu pierwotnego jest integralną częścią wytwarzania produktu końcowego;

b) „produkty mięsne”: produkty zdefiniowane w pkt 7.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

c) „produkty przetworzone”: produkty przetworzone wymienione w pkt 7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

d) „produkty mleczarskie”: produkty zdefiniowane w pkt 7.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 3

Kontrole weterynaryjne zwierząt i produktów wymienionych w załączniku 1

1.  Zwierzęta i produkty wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji podlegają kontrolom weterynaryjnym w punktach kontroli granicznej zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE.

2.  Niniejszą decyzję stosuje się bez uszczerbku dla kontroli produktów złożonych, koniecznych dla zapewnienia zgodności z wymogami Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego.

3.  Wstępna selekcja produktów do kontroli weterynaryjnych, dokonana na podstawie odniesienia do Nomenklatury Scalonej w kolumnie 1 załącznika, podlega uściśleniu poprzez odniesienie do konkretnego tekstu lub prawodawstwa w dziedzinie weterynarii, przywołanego w kolumnie 3.

Artykuł 4

Produkty złożone podlegające kontrolom weterynaryjnym

Kontrolom weterynaryjnym podlegają następujące produkty złożone:

a) produkty złożone zawierające przetworzone produkty mięsne;

b) produkty złożone, w przypadku których ponad połowę składu produktu stanowi jakikolwiek przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego inny niż przetworzony produkt mięsny;

c) produkty złożone niezawierające przetworzonych produktów mięsnych i w przypadku których przetworzony produkt mleczny stanowi mniej niż połowę składu, o ile produkt końcowy nie spełnia wymogów określonych w art. 6.

▼M1 —————

▼B

Artykuł 6

Odstępstwo dla niektórych złożonych produktów i środków spożywczych

1.  W drodze odstępstwa od art. 3, kontrolom weterynaryjnym nie podlegają następujące złożone produkty lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi, niezawierające produktów mięsnych:

a) produkty złożone, w przypadku których mniej niż połowę składu stanowią jakiekolwiek inne produkty przetworzone, pod warunkiem że produkty takie:

i) mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej lub z pewnością przeszły w toku produkcji pełny proces gotowania lub obróbki termicznej obejmujący całą ich zawartość, w ten sposób, że wszelkie ich surowe składniki uległy denaturacji;

ii) są wyraźnie oznaczone jako produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi;

iii) są zapakowane lub zamknięte szczelnie w czystych pojemnikach;

iv) są opatrzone dokumentem handlowym i etykietą w języku urzędowym państwa członkowskiego w ten sposób, aby dokument i etykieta zawierały łącznie informację o charakterze, ilości i liczbie opakowań produktów złożonych, kraju pochodzenia, producencie i składnikach;

b) złożone produkty lub środki spożywcze wymienione w załączniku II.

2.  Jednak wszelkie produkty mleczne zawarte w jakichkolwiek produktach złożonych mogą pochodzić tylko z krajów wymienionych w załączniku I do decyzji Komisji 2004/438/WE ( 1 ) i są traktowane zgodnie z przepisami zawartymi w tym załączniku.

Artykuł 7

Uchylenies

Uchyla się decyzję 2002/349/WE.

Artykuł 8

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia przypadającego jeden miesiąc po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 9

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

▼M2
ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ ZWIERZĄT I PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLOM WETERYNARYJNYM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3

W niniejszym wykazie ujęte są zwierzęta i produkty zgodnie z nomenklaturą towarów stosowaną w Unii dla celów wyboru partii towarów, które muszą być poddawane kontrolom weterynaryjnym w punkcie kontroli granicznej.

Uwagi do tabeli:

Uwagi ogólne

Niniejsze uwagi ogólne dodaje się do niektórych działów w celu wyjaśnienia, które zwierzęta i produkty objęte są danym działem. Ponadto w razie potrzeby, wprowadza się odniesienia do szczególnych wymogów określonych w czwartej kolumnie zatytułowanej „warunki przywozu i tranzytu” w różnych tabelach zawartych w załącznikach XIII i XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, podobnie jak w kolumnie 3 niniejszego wykazu.

Uwaga do działu

Niniejsze uwagi do działu są, w razie potrzeby, zaczerpnięte z uwag do poszczególnych działów Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych działów zaczerpnięto, w razie potrzeby, z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej z 2007 r.

Kolumna (1) – kod CN

Kolumna ta zawiera kod CN. Nomenklatura scalona (CN), ustanowiona rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87, jest oparta na zharmonizowanym systemie oznaczania i kodowania towarów (HS) opracowanym przez Radę Współpracy Celnej, obecnie Światową Organizację Celną, przyjętym w formie konwencji międzynarodowej, zawartej w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983 r. oraz zatwierdzonej w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w drodze decyzji Rady 87/369/EWG ( 2 ) („konwencja HS”). W Nomenklaturze scalonej powtórzono pozycje i podpozycje HS do sześciu cyfr, dodając siódmą i ósmą cyfrę, tworzące kolejne podpozycje występujące tylko w Nomenklaturze scalonej.

W przypadku użycia kodu czterocyfrowego: o ile nie określono inaczej, wszystkie produkty objęte kodem składającym się z tych czterech cyfr lub zaczynającym się od nich muszą zostać poddane kontrolom weterynaryjnym w punkcie kontroli granicznej. W większości takich przypadków odpowiednie kody CN w systemie TRACES ustanowionym decyzją 2004/292/WE są rozbite na sześcio- lub ośmiocyfrowy kod.

W przypadku gdy tylko niektóre produkty w ramach danego cztero-, sześcio- lub ośmiocyfrowego kodu są objęte wymogiem kontroli weterynaryjnych, a w ramach tego kodu nie istnieje żaden wyróżniony poddział w Nomenklaturze scalonej, wówczas kod jest oznaczony Ex (np. Ex  30 02 : kontrole weterynaryjne wymagane są jedynie dla materiału pochodzenia zwierzęcego, w tym siana i słomy, a nie dla całej pozycji, podpozycji lub kodu CN). Odpowiednie kody ujęte są także w systemie TRACES.

Kolumna (2) – Wyszczególnienie

Opis towarów jest zgodny z kolumną zawierającą opisy w Nomenklaturze scalonej ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87. Bardziej szczegółowe informacje na temat dokładnego zakresu Wspólnej Taryfy Celnej znajdują się w ostatnim akcie zmieniającym wymieniony załącznik.

Kolumna (3) – Kwalifikacja i wyjaśnienia

Kolumna zawiera szczegółowe informacje dotyczące zwierząt lub produktów objętych daną pozycją. Więcej informacji dotyczących zwierząt lub produktów objętych różnymi działami Nomenklatury scalonej można znaleźć w ostatniej wersji not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej ( 3 ). Aktualne informacje znajdują się w ostatnich aktach zmieniających noty wyjaśniające lub w ich skonsolidowanej wersji.

W przypadku niektórych żywych zwierząt (takich jak gady, płazy, owady, robaki lub inne bezkręgowce) oraz niektórych produktów zwierzęcych nie uzgodniono żadnych szczególnych warunków przywozu do Unii, zatem w odniesieniu do nich nie obowiązują obecnie żadne zharmonizowane świadectwa przywozowe.

Warunki przywozu żywych zwierząt, niewyszczególnione w innych przepisach Unii, są jednak objęte zakresem dyrektywy 92/65/WE ( 4 ). Ponadto do takich zwierząt mają zastosowanie przepisy krajowe dotyczące dokumentacji towarzyszącej takim partiom towarów. Urzędowi lekarze weterynarii muszą dokonać badania partii towarów i w uzasadnionych przypadkach wydać wspólny weterynaryjny dokument wejścia, potwierdzający przeprowadzenie kontroli weterynaryjnych i dopuszczenie zwierząt do swobodnego obrotu.

Prawo Unii nie wyszczególnia produktów pochodnych uzyskanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniami (WE) nr 1069/2009 i (UE) nr 142/2011. Kontrolom weterynaryjnym muszą podlegać produkty, które są częściowo przetworzone, ale nadal pozostają surowcami przeznaczonymi do dalszego przetwarzania w zatwierdzonym lub zarejestrowanym zakładzie w miejscu przeznaczenia.

W razie potrzeby urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej musi ocenić i ustalić, czy dany produkt pochodny jest przetworzony w takim stopniu, że nie wymaga dalszych kontroli weterynaryjnych przewidzianych w prawodawstwie Unii.

TABELA

Bez uszczerbku dla zasad wykładni Nomenklatury scalonej, sposób sformułowania opisu towarów w kolumnie 2 uważa się za mający wartość jedynie orientacyjną, ponieważ towary objęte niniejszą decyzją są określone, w ramach niniejszego załącznika, przez kody CN.

Jeżeli przed kodem CN znajduje się symbol „Ex”, towary podlegające niniejszej decyzji są określone zakresem kodu CN i zakresem odpowiedniego opisu w kolumnie (2) oraz kwalifikacji i wyjaśnień w kolumnie (3).

DZIAŁ 1

Zwierzęta żywe

Uwaga do działu 1

1. Niniejszy dział obejmuje wszystkie zwierzęta żywe, z wyjątkiem:

a) ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, objętych pozycjami 0301 , 0306 , 0307 lub 0308 ;

b) hodowli mikroorganizmów i pozostałych produktów objętych pozycją 3002 ; oraz

c) zwierząt objętych pozycją 9508 .

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

Pozycja 0106 obejmuje m.in. następujące zwierzęta domowe lub dzikie:

A)  Ssaki

1) Naczelne.

2) Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren); foki, lwy morskie i morsy (ssaki z podrzędu płetwonogich).

3) Pozostałe (np. renifery, koty, psy, lwy, tygrysy, niedźwiedzie, słonie, wielbłądy, zebry, króliki, zające, jelenie, antylopy, kozice, lisy, norki i inne zwierzęta hodowane na futro).

B)  Gady (włączając węże i żółwie)

C)  Ptaki

1) Ptaki drapieżne.

2) Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu).

3) Pozostałe (np. kuropatwy, bażanty, przepiórki, słonki, bekasy, gołębie, kuropatwy szkockie, ortolany, dzikie kaczki, dzikie gęsi, drozdy, kosy, skowronki, ziarnojady, sikory, kolibry, pawie, łabędzie i inne ptaki niewymienione w pozycji 0105 ).

D)  Pozostałe, np. pszczoły (również przewożone w skrzyniach, klatkach lub ulach), inne owady, żaby.Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

Wszystkie

0102

Bydło żywe

Wszystkie

0103

Świnie żywe

Wszystkie

0104 10

Owce żywe

Wszystkie

0104 20

Kozy żywe

Wszystkie

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

Wszystkie

0106

Pozostałe zwierzęta żywe

Wszystkie, kod obejmuje wszystkie zwierzęta z następujących podpozycji:

0106 11 00 (naczelne)

0106 12 00 [wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni)); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren); foki, lwy morskie i morsy (ssaki z podrzędu płetwonogich)

0106 13 00 wielbłądy i inne wielbłądowate (Camelidae)]

0106 14 10 (króliki domowe)

0106 14 90 (króliki i zające inne niż króliki domowe)

0106 19 00 (pozostałe): ssaki inne niż objęte pozycjami 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 i 0106 14 ; obejmuje psy i koty

0106 20 00 (gady, włącznie z wężami i żółwiami)

0106 31 00 (ptaki: ptaki drapieżne)

0106 32 00 (ptaki: papugowate, włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)

0106 33 00 (strusie; emu (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (pozostałe): obejmuje ptaki inne niż ujęte w pozycjach 0105 , 0106 31 , 0106 32 i 0106 33 , w tym gołębie.

0106 41 00 (pszczoły)

0106 49 00 (owady inne niż pszczoły)

0106 90 00 (pozostałe): wszystkie pozostałe żywe zwierzęta nieujęte gdzie indziej, inne niż ssaki, ptaki i gady. Pozycja ta obejmuje żywe żaby, zarówno przeznaczone do hodowania w wiwariach, jak i do zabicia w celu spożycia przez ludzi.

DZIAŁ 2

Mięso i podroby jadalne

Uwaga do działu 2

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

a) produktów w rodzaju opisanych w pozycjach od 0201 do 0208 oraz 0210 , nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi;

b) jelit, pęcherzy i żołądków zwierzęcych (pozycja 0504 ) lub krwi zwierzęcej (pozycja 0511 lub 3002 ); lub

c) tłuszczu zwierzęcego innego niż produkty objęte pozycją 0209 (dział 15).

▼M3Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0202

Mięso z bydła, zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105 , świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, chłodzone lub zamrożone.

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

Obejmuje to inne surowce do produkcji żelatyny lub kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Obejmuje to wszystkie rodzaje mięsa i podrobów jadalnych z następujących podpozycji:

0208 10 (z królików lub zajęcy)

0208 30 00 (z naczelnych)

0208 40 [z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); z fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)].

0208 50 00 (z gadów, włączając z węży i żółwi)

0208 60 00 [z wielbłądów i innych wielbłądowatych (Camelidae)]

0208 90 (pozostałe: z gołębi domowych, z dziczyzny innej niż z królików lub zajęcy): obejmuje mięso z przepiórek, reniferów lub wszelkich innych gatunków ssaków. Obejmuje żabie udka objęte kodem CN 0208 90 70 .

0209

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

Wszystkie, obejmuje tłuszcz i tłuszcz przetworzony, opisany w kolumnie 2, nawet jeżeli nadaje się on wyłącznie do użytku przemysłowego (nienadający się do spożycia przez ludzi)

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

Wszystkie, obejmuje mięso, produkty mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

Obejmuje przetworzone białko zwierzęce i suszone świńskie uszy przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nawet jeżeli takie suszone świńskie uszy są stosowane do karmienia zwierząt, w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1125/2006 (1) wyjaśniono, że mogą one być objęte kodem 0210 99 49 . Jednak suszone podroby i świńskie uszy nienadające się do spożycia przez ludzi są objęte kodem 0511 99 85 .

Kości przeznaczone do spożycia przez ludzi są objęte pozycją 0506 .

Kiełbasy są ujęte w pozycji 1601 .

Ekstrakty i soki z mięsa są objęte pozycją 1603 .

Skwarki są ujęte w pozycji 2301 .

(1)   Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze scalonej (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 3).

▼M2

DZIAŁ 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne

Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje żywe ryby na potrzeby hodowli i rozmnażania, żywe ryby ozdobne oraz żywe ryby lub żywe skorupiaki przywożone w celu spożycia przez ludzi.

Wszystkie produkty w tym dziale podlegają kontrolom weterynaryjnym.

Uwagi do działu 3 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

a) ssaków objętych pozycją 0106 ;

b) mięsa ssaków objętych pozycją 0106 (pozycja 0208 lub 0210 );

c) ryb (włącznie z ich wątróbkami, ikrą i mleczem) lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, martwych i nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi z powodu ich gatunku albo stanu (dział 5); mąki, mączek lub granulek, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadających się do spożycia przez ludzi (pozycja 2301 ); lub

d) kawioru lub namiastek kawioru przygotowanych z ikry (pozycja 1604 ).Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

0301

Ryby żywe

Wszystkie: w tym pstrągi, węgorze, karpie i wszelkie inne gatunki oraz wszelkie ryby przywożone w celu hodowli lub rozmnażania.

Żywe ryby przywożone w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi są traktowane na potrzeby kontroli weterynaryjnych tak jak produkty.

Obejmuje ryby ozdobne ujęte w podpozycji 0301 10 .

0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

Wszystko, obejmuje wątróbki, ikrę i mlecz, świeże lub schłodzone, objęte kodem CN 0302 90 00 .

0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

Wszystko, obejmuje wątróbki, ikrę i mlecz, zamrożone, objęte podpozycją 0303 90 .

0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone.

Wszystkie

0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi.

Wszystko, obejmuje inne produkty rybołówstwa, takie jak mąki, mączki i granulki nadające się do spożycia przez ludzi, otrzymywane z ryb; obejmuje głowy, ogony i pęcherze pławne oraz inne produkty rybołówstwa.

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi.

Wszystkie: żywe skorupiaki przywożone w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi są na potrzeby kontroli weterynaryjnych uważane za produkty i tak traktowane.

Obejmuje ozdobne artemie i ich jaja do użytku jako zwierzęta domowe oraz wszystkie żywe skorupiaki ozdobne określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1251/2008 (1).

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi.

Kod obejmuje mięczaki, które zostały poddane wędzeniu po ugotowaniu. Inne gotowane mięczaki są objęte pozycją 1605 .

Obejmuje żywe mięczaki ozdobne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1251/2008.

Żywe mięczaki przywożone w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi są na potrzeby kontroli weterynaryjnych uważane za produkty i tak traktowane.

Obejmuje wszystko z podpozycji 0307 11 – 0307 99 , np.:

0307 60 (ślimaki, inne niż ślimaki morskie): obejmuje ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum oraz gatunki z rodziny Achatinidae. Obejmuje żywe ślimaki (włączając ślimaki słodkowodne) przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, a także mięso ślimaków przeznaczone do spożycia przez ludzi. Obejmuje ślimaki lekko podgotowane lub wstępnie przetworzone. Bardziej przetworzone produkty są objęte pozycją 1605 .

0307 91 00 (żywe, świeże lub schłodzone mięczaki inne niż ostrygi, przegrzebki, małże jadalne, mątwy, ośmiornice, ślimaki inne niż ślimaki morskie, a także małże, sercówki, arkowate i słuchotki, lecz włączając nadające się do spożycia przez ludzi mąki, mączki i granulki z małży jadalnych, mątw, ośmiornic, ślimaków inne niż ślimaki morskie, z małży, sercówek, arkowatych i słuchotek): obejmuje mięso ślimaków morskich, nawet w skorupie.

0307 99 (inne niż żywe, świeże lub schłodzone mięczaki inne niż ostrygi, przegrzebki, małże jadalne, mątwy, ośmiornice, ślimaki inne niż ślimaki morskie, a także małże, sercówki, arkowate i słuchotki, lecz włączając nadające się do spożycia przez ludzi mąki, mączki i granulki z małży jadalnych, mątw, ośmiornic, ślimaków inne niż ślimaki morskie, z małży, sercówek, arkowatych i słuchotek).

0308

Bezkręgowce wodne inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi.

Wszystkie

(1)   Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 41.

DZIAŁ 4

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Uwagi do działu 4

1. Wyrażenie „mleko” oznacza mleko pełnotłuste oraz mleko częściowo lub całkowicie odtłuszczone.

2. Na potrzeby pozycji 0405 :

a) określenie „masło” oznacza masło naturalne, masło z serwatki lub masło odtwarzane (świeże, solone lub zjełczałe, włączając masło w opakowaniach hermetycznych), otrzymywane wyłącznie z mleka o zawartości tłuszczu mlecznego 80 % masy lub więcej, jednak nie więcej niż 95 % masy, o maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej 2 % masy i o maksymalnej zawartości wody 16 % masy. Masło nie zawiera dodanych emulgatorów, ale może zawierać chlorek sodu, barwniki spożywcze, sole neutralizujące oraz kultury nieszkodliwych bakterii wytwarzających kwas mlekowy;

b) wyrażenie „produkty mleczarskie do smarowania” oznacza nadające się do smarowania emulsje typu woda w oleju, zawierające tłuszcz mleka jako jedyny tłuszcz w tym produkcie, o zawartości tłuszczu mleka 39 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy.

3. Produkty otrzymane przez zagęszczenie serwatki oraz z dodatkiem mleka lub tłuszczu mleka klasyfikuje się jako sery w pozycji 0406 , pod warunkiem że posiadają trzy następujące właściwości:

a) zawartość tłuszczu mleka w suchej masie 5 % masy lub więcej;

b) zawartość suchej masy, co najmniej 70 % masy, ale nie przekracza 85 % masy;

c) są uformowane lub można je formować.

4. Niniejszy dział nie obejmuje:

a) produktów otrzymywanych z serwatki, zawierających więcej niż 95 % masy laktozy, wyrażonej jako bezwodna laktoza, w przeliczeniu na suchą masę (pozycja 1702 );

b) albumin (włącznie z koncentratami z dwu lub więcej białek serwatki, zawierających więcej niż 80 % masy białek serwatki, w przeliczeniu na suchą masę) (pozycja 3502 ) lub globulin (pozycja 3504 ).

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

Pozycja 0408 obejmuje cała jaja bez skorupek i żółtka jaj wszystkich ptaków. Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, nawet formowane (np. cylindryczne „jaja wydłużone”), zamrożone lub zakonserwowane w inny sposób. Wszystkie te produkty objęte są tą pozycją, niezależnie od tego, czy zawierają dodany cukier lub inną substancję słodzącą, oraz niezależnie od tego, czy są przeznaczone do celów spożywczych czy przemysłowych (np. do garbowania).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

a) oleju z żółtek jaj (pozycja 1506 );

b) przetworów z jaj, zawierających przyprawy lub inne dodatki (pozycja 2106 );

c) lecytyny (pozycja 2923 );

d) osobnego białka jaj (albuminy jaj) (pozycja 3502 ).

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

Pozycja 0409 obejmuje miód wytwarzany przez pszczoły (Apis mellifera) lub inne owady, odwirowany lub w plastrze lub zawierający kawałki plastra, pod warunkiem że nie zawiera dodatku cukru ani innych substancji. Taki miód może być klasyfikowany ze względu na rodzaj rośliny, z której jest wytwarzany, pochodzenie lub kolor.

Z pozycji 0409 wyłączony jest miód sztuczny oraz mieszaniny miodu naturalnego i sztucznego (pozycja 1702 ).

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

Pozycja 0410 obejmuje produkty pochodzenia zwierzęcego odpowiednie do spożycia przez człowieka, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w Nomenklaturze scalonej. Obejmuje ona:

a) jaja żółwie;

b) gniazda salangan („jaskółcze gniazda”).

Z pozycji 0410 wyłączona jest krew zwierzęca, jadalna lub nie, płynna lub suszona (pozycja 0511 lub 3002 ).Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego.

Wszystkie rodzaje: mleko obejmuje mleko surowe, pasteryzowane lub poddane obróbce termicznej, w tym mrożone.

Obejmuje frakcje mleka.

Mleko do karmienia zwierząt jest objęte niniejszą pozycją, natomiast pasza dla zwierząt zawierająca mleko jest objęta pozycją 2309 .

Mleko do użytku leczniczego/profilaktycznego jest objęte pozycją 3001 .

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego.

Wszystkie rodzaje, włączając mleko dla niemowląt.

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao.

Wszystkie rodzaje, obejmuje śmietanę, mleko aromatyzowane lub zawierające owoce, zamrożone i fermentowane, przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Lody są objęte pozycją 2105 .

Napoje zawierające mleko z dodatkiem kakao lub innych substancji są objęte pozycją 2202 .

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Wszystkie rodzaje, włączając produkty mleczne dla niemowląt.

Kod CN 0404 10 48 obejmuje siarę bydlęcą w formie płynnej, odtłuszczoną i pozbawioną kazeiny, przeznaczoną do spożycia przez ludzi, oraz kod CN 0404 90 21 obejmuje suszoną rozpryskowo, odtłuszczoną siarę w proszku, zawierającą kazeinę, przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania.

Wszystkie rodzaje: obejmuje produkty mleczarskie do smarowania

0406

Ser i twaróg

Wszystkie rodzaje

0407

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane.

Wszystkie, obejmuje jaja wylęgowe i jaja wolne od określonych patogenów, zapłodnione jaja do inkubacji (0407 11 i 0407 19 ).

Obejmuje świeże jaja (0407 21 – 0407 29 ) i inne jaja (0407 90 ), nienadające się i nadające się do spożycia przez ludzi.

Obejmuje „jaja stuletnie”.

Albumina jaj nienadająca się i nadająca się do spożycia przez ludzi jest objęta pozycją 3502 .

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego.

Wszystkie: pozycja ta obejmuje produkty z jaj, nawet poddawane obróbce termicznej, oraz produkty nienadające się do spożycia przez ludzi.

0409 00 00

Miód naturalny

Wszystkie rodzaje

0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Wszystkie

Pozycja ta obejmuje mleczko pszczele i propolis (używane w produkcji produktów farmaceutycznych i suplementów żywnościowych) oraz innego rodzaju materiał pochodzenia zwierzęcego przeznaczony do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem kości (objętych pozycją 0506 ).

Owady lub jaja owadzie przeznaczone do spożycia przez ludzi są objęte tym kodem CN.

DZIAŁ 5

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Uwagi ogólne

Szczególne wymogi dotyczące niektórych produktów w tym dziale są określone w tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Wiersz 7: szczecina świńska

Wiersz 8: sierść niepoddana obróbce

Wiersz 9: poddane obróbce pióra i części piór.

Terminy „niepoddane obróbce” i „poddane obróbce” są zdefiniowane w odniesieniu do poszczególnych produktów w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Uwagi do działu 5 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

a) produktów jadalnych (innych niż jelita, pęcherze i żołądki zwierząt, całe lub w kawałkach, oraz płynna lub suszona krew zwierząt);

b) skór lub skórek (włącznie ze skórami futerkowymi), innych niż towary objęte pozycją 0505 oraz skrawki i odpadki skór lub skórek surowych objętych pozycją 0511 (dział 41 lub 43);

c) materiałów włókienniczych pochodzenia zwierzęcego, innych niż włosie końskie i odpadki włosia końskiego (sekcja XI);

d) kępek i pęczków, z włosia przygotowanych do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli (pozycja 9603 ).

3. W całej nomenklaturze kły słonia, hipopotama, morsa, narwala i dzika, rogi nosorożca i zęby wszystkich zwierząt uważane są za „kość słoniową”.

4. W całej nomenklaturze wyrażenie „włosie końskie” oznacza włosy z grzywy lub ogona koni lub bydła.

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

Pozycja 0505 obejmuje

(1) skóry i pozostałe części ptaków (np. głowy, skrzydła) z ich piórami lub puchem,

(2) pióra i części piór (nawet z przystrzyżonymi końcami) oraz puch,

o ile są one nieobrobione lub są tylko oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane, ale nie są w inny sposób obrobione ani oprawione.

Pozycja 0505 obejmuje także proszek i mączkę z piór, odpadki piór lub części piór.Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Szczecina i sierść świń lub dzików oraz odpadki szczeciny lub sierści.

Wszystkie rodzaje, poddane i niepoddane obróbce.

Szczecina niepoddana obróbce oznacza świńską szczecinę, która nie została poddana praniu fabrycznemu, nie została otrzymana w wyniku garbowania ani nie została poddana żadnej innej obróbce zapewniającej eliminację wszelkich patogenów.

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone.

Wszystkie: obejmuje żołądki, pęcherze i jelita wołowe, wieprzowe, baranie, kozie lub drobiowe, oczyszczone, solone, suszone lub poddane obróbce termicznej.

Ex  05 05

Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet z przystrzyżonymi końcami) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór.

Wszystkie: włączając trofea myśliwskie pochodzące od ptaków, lecz z wyłączeniem poddanych obróbce piór ozdobnych, poddanych obróbce piór przewożonych przez podróżnych do prywatnego użytku lub przesyłek poddanych obróbce piór wysyłanych do osób prywatnych w celach nieprzemysłowych.

Artykuł 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 142/2011 zakazuje przywozu do UE i tranzytu przez jej terytorium niepoddanych obróbce piór i części piór oraz pierza.

Pióra podlegają kontrolom weterynaryjnym niezależnie od ich obróbki, o której mowa w pkt C rozdziału VII załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Dalsze szczególne wymogi dotyczące trofeów myśliwskich są określone w sekcji 5 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Sekcja 6 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 obejmuje pióra stosowane do wypychania, puch, pióra surowe i pozostałe pióra.

▼M3

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów.

Obejmuje kości wykorzystywane jako gryzaki dla psów i kości do produkcji żelatyny lub kolagenu pozyskane z tusz zwierząt poddanych ubojowi w celu spożycia przez ludzi.

Mąka kostna przeznaczona do spożycia przez ludzi jest objęta pozycją 0410 .

Szczególne wymogi dotyczące takich produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi są określone w wierszu 6 (trofea myśliwskie), wierszu 11 [kości i produkty z kości (z wyjątkiem mączki kostnej), rogi i produkty z rogów (z wyjątkiem mączki z rogu) oraz kopyta i produkty z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) do zastosowań innych niż materiał paszowy, nawozy organiczne lub polepszacze gleby] i w wierszu 12 (gryzaki dla psów) tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

▼M2

0507

Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów.

Szczególne wymogi dotyczące trofeów myśliwskich są określone w wierszu 6 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Obejmuje poddane obróbce trofea myśliwskie z ptaków i zwierząt kopytnych, składające się wyłącznie z kości, rogów, kopyt, paznokci, szponów, pazurów, rogów jelenich, zębów, skór lub skórek, pochodzące z państw trzecich.

▼M3

Ex 0508 00 00

Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki

Puste muszle i skorupy do celów żywnościowych i jako surowiec do produkcji glukozaminy.

Ponadto objęte są muszle i skorupy, w tym kości sepii, z tkanką miękką lub mięsem, o których mowa w art. 10 lit. k) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

▼M2

Ex 0510 00 00

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna, żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane

Szczególne wymogi są określone w wierszu 14 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do produkcji karmy dla zwierząt domowych innej niż surowa, a także produktów pochodnych, do zastosowań poza łańcuchem paszowym (do wyrobu produktów farmaceutycznych i innych produktów technicznych).

Gruczoły, pozostałe produkty zwierzęce i żółć są objęte tym kodem.

Suszone gruczoły i produkty są objęte pozycją 3001 .

▼M3

Ex  05 11

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi

Wszystkie, obejmuje podpozycje 0511 10 – 0511 99 .

Obejmuje materiał genetyczny (nasienie i zarodki pochodzenia zwierzęcego, np. bydła, owiec, kóz, koni i świń) oraz produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego z materiałów kategorii 1 i 2, o których mowa w art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Przykłady produktów pochodzenia zwierzęcego objętych podpozycjami 0511 10 –0511 99 :

0511 10 00 (nasienie bydlęce)

0511 91 (produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych): wszystkie, obejmuje ikrę rybią przeznaczoną do wylęgania, martwe zwierzęta, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do wyrobu karmy dla zwierząt domowych oraz produktów farmaceutycznych i innych produktów technicznych. Obejmuje martwe zwierzęta objęte działem 3, niejadalne lub klasyfikowane jako nienadające się do spożycia przez ludzi, na przykład dafnie zwane muszkami wodnymi oraz inne małżoraczki lub liścionogi, suszone, do karmienia ryb akwariowych; obejmuje przynętę dla ryb.

Ex 0511 99 10 (ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych skór lub skórek)

Kontrole weterynaryjne są konieczne w przypadku niepoddanych obróbce skór i skórek, o których mowa w pkt C 2 rozdziału V załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, pod warunkiem zgodności z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Ex 0511 99 31 (surowe gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego): wszystkie, jeżeli są przeznaczone do spożycia przez ludzi; jeżeli nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, tylko te przeznaczone na karmę dla zwierząt domowych. Szczególne wymogi dotyczące produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi są określone w wierszu 12 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex 0511 99 39 (inne niż surowe gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego): wszystkie, jeżeli są przeznaczone do spożycia przez ludzi; jeżeli nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, tylko te przeznaczone na karmę dla zwierząt domowych. Szczególne wymogi dotyczące produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi są określone w wierszu 12 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

0511 99 85 (pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1, nienadające się do spożycia przez ludzi): wszystkie: zarodki, komórki jajowe, nasienie i materiał genetyczny nieobjęty pozycją 0511 10 oraz z gatunków innych niż bydło są objęte tą pozycją. Obejmuje produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do wyrobu karmy dla zwierząt domowych i innych produktów technicznych.

Obejmuje niepoddane obróbce włosie końskie, produkty pszczele inne niż woski do użytku w pszczelarstwie lub do zastosowań technicznych, spermacet do zastosowań technicznych, martwe zwierzęta objęte działem 1, które są niejadalne lub nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi (na przykład psy, koty, owady), materiał pochodzenia zwierzęcego, którego podstawowe cechy nie zostały zmienione, oraz jadalną krew zwierzęcą niepochodzącą od ryb, przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

▼M3

DZIAŁ 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne

Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje grzybnię znajdującą się w kompoście z wyjałowionego nawozu pochodzenia zwierzęcego.

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

0602 90 10 Grzybnia:

Pod określeniem grzybnia mieści się sieć delikatnych nici (Thallus lub Mycelium), często znajdująca się pod ziemią, która żyje i rozwija się na powierzchni rozkładających się zwierząt lub roślin i przekształca się we własne tkanki i wytwarza grzyby.

Podpozycja ta obejmuje także produkt zawierający grzybnię, ale nie w pełni rozwiniętą, której mikroskopijna ilość jest umieszczona na warstwie ziarna zbóż, znajdującego się w kompoście z wyjałowionego końskiego nawozu (mieszanina słomy i odchodów końskich).Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex 0602 90 10

Grzybnia

Jedynie jeżeli zawiera przetworzony nawóz pochodzenia zwierzęcego i określone są przepisy szczegółowe w wierszu 1 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

▼M2

DZIAŁ 12

▼M3

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza

▼M2

Uwagi ogólne

Tylko niektóre produkty roślinne podlegają kontrolom weterynaryjnym, zob. definicję „produktów” w art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy 97/78/WE.Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex 1212 99 95

Pyłek pszczeli

Wszystkie

Ex 1213 00 00

Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek.

Obejmuje tylko słomę.

Ex 1214 90

Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane: mączka i granulki inne z lucerny (alfalfa).

Obejmuje tylko siano.

DZIAŁ 15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

Uwagi ogólne

Wszelkie tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego. Szczególne wymogi dotyczące poniższych produktów są określone w załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011:

1. tłuszcze wytopione i oleje z ryb w wierszu 3 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I;

2. tłuszcze wytopione z materiałów kategorii 2 do niektórych zastosowań poza łańcuchem paszowym dla zwierząt gospodarskich (na przykład do celów oleochemicznych) w wierszu 17 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II;

3. pochodne tłuszczów w wierszu 18 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II.

Pochodne tłuszczów obejmują produkty pierwszego etapu otrzymane z tłuszczów i olejów w stanie czystym, produkowane metodą określoną w pkt 1 rozdziału XI załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Pochodne tłuszczów mieszane z innymi materiałami podlegają kontrolom weterynaryjnym.

Uwagi do działu 15 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

a) tłuszczów ze świń lub z drobiu, objętych pozycją 0209 ;

b) masła kakaowego, tłuszczu i oleju (pozycja 1804 );

c) jadalnych preparatów zawierających więcej niż 15 % masy produktów objętych pozycją 0405 (zazwyczaj dział 21);

d) skwarków (pozycja 2301 ) lub pozostałości objętych pozycjami od 2304 do 2306 ;

3. Pozycja 1518 nie obejmuje tłuszczów lub olejów lub ich frakcji, jedynie denaturowanych, które powinny być klasyfikowane do pozycji właściwych dla odpowiednich niedenaturowanych tłuszczów, olejów i ich frakcji.

4. Sopstoki, osady i szlamy olejowe, pak stearynowy, pak glicerynowy i odpady tłuszczu z wełny objęte są pozycją 1522 .

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

Pozycja 1516 obejmuje tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, które poddano konkretnej obróbce chemicznej w rodzaju opisanej poniżej, ale nie poddano dalszemu przetwarzaniu.

Pozycja obejmuje również frakcje tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych poddane podobnej obróbce.

Uwodornianie (utwardzanie), odbywające się poprzez poddawanie produktów działaniu czystego wodoru w odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu w obecności katalizatora (zwykle drobno sproszkowanego niklu) powoduje podwyższenie temperatury topnienia tłuszczów i zwiększa twardość olejów poprzez przetworzenie nienasyconych glicerydów w nasycone glicerydy o wyższej temperaturze topnienia.

▼M3

Pozycja 1518 obejmuje niejadalne mieszaniny lub preparaty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Część ta obejmuje, między innymi, zużyte oleje ze smażenia zanurzeniowego zawierające np. olej rzepakowy, olej sojowy i niewielką ilość tłuszczu zwierzęcego do wykorzystania w produkcji środków żywienia zwierząt.

▼M2Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

1501

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503 .

Wszystkie

1502

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503 .

Wszystkie

1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej

Wszystkie

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie.

Wszystkie, oleje z ryb, oleje z produktów rybołówstwa i ssaków morskich.

Różne przetwory jadalne są objęte rozdziałem 21.

▼M3

1505 00

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną).

Wszystkie, tłuszcz z wełny, przywożony jako tłuszcz wytopiony, jak określono w załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 lub lanolina przywożona jako produkt pośredni, jak określono w załączniku XII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

▼M2

1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie.

Wszystkie

Tłuszcze lub oleje nierozłożone oraz ich początkowe frakcje produkowane metodą określoną w pkt 1 rozdziału XI załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

1516 10

Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone.

Wszystkie: tłuszcze i oleje zwierzęce.

Na potrzeby kontroli weterynaryjnych pochodne tłuszczów obejmują produkty pierwszego etapu otrzymane z tłuszczów i olejów zwierzęcych w stanie czystym, produkowane metodą określoną w pkt 1 rozdziału XI załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex  15 17

Margaryna, jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516 .

Zawierające wyłącznie tłuszcze i oleje zwierzęce.

Ex 1518 00 91

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516 .

Wyłącznie wytopione tłuszcze i oleje zwierzęce.

Pochodne tłuszczów produkowane metodą określoną w pkt 1 rozdziału XI załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Szczególne wymogi są określone w wierszu 17 (tłuszcze wytopione) i wierszu 18 (pochodne tłuszczów) tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

▼M3

Ex 1518 00 95

Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, lub z tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych, i ich frakcje.

Tylko tłuszcze i przetwory z olejów, tłuszcze wytopione i pochodne pozyskane od zwierząt; w tym zużyty olej kuchenny, przeznaczony do stosowania w zakresie rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Pochodne tłuszczów produkowane metodą określoną w pkt 1 rozdziału XI załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex 1518 00 99

Pozostałe

Tylko jeżeli zawierają tłuszcz zwierzęcy.

▼M2

1521 90 91

Surowy wosk pszczeli i surowe pozostałe woski owadzie.

Wszystkie, obejmuje woski w naturalnych plastrach, surowy wosk pszczeli do użytku w pszczelarstwie lub do celów technicznych.

W art. 25 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 142/2011 zakazano przywozu do UE i tranzytu przez jej terytorium wosku pszczelego w postaci plastrów miodu.

Szczególne wymogi dotyczące pszczelich produktów ubocznych są określone w wierszu 10 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

1521 90 99

Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione, inne niż surowe.

Wszystkie, obejmuje woski, przetworzone lub rafinowane, nawet bielone lub barwione, do użytku w pszczelarstwie lub do celów technicznych.

Szczególne wymogi dotyczące pszczelich produktów ubocznych są określone w wierszu 10 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Pszczele produkty uboczne inne niż woski pszczele muszą być poddawane kontrolom weterynaryjnym w ramach kodu CN 0511 99 85 „Pozostałe”.

Ex 1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych i roślinnych.

Wyłącznie pochodzenia zwierzęcego.

DZIAŁ 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje produkty złożone zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.

Uwagi do działu 16

1. Niniejszy dział nie obejmuje mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, przygotowanych lub zakonserwowanych sposobami wymienionymi w dziale 2 lub 3 lub w pozycji 0504 .

2. Przetwory spożywcze objęte są niniejszym działem, jeśli zawierają więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych kombinacji z nich. W przypadku gdy produkt zawiera dwa lub więcej z wymienionych wyżej produktów, produkt ten jest klasyfikowany do pozycji z działu 16, odpowiadającej składnikowi lub składnikom, które dominują masą. Postanowienia te nie mają zastosowania do produktów nadziewanych objętych pozycją 1902 ani przetworów objętych pozycją 2103 lub 2104 .

Dla przetworów zawierających wątrobę przepisów zdania drugiego nie stosuje się do ustalania podpozycji w pozycji 1601 lub 1602 .Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów.

Wszystkie, obejmuje zakonserwowane mięso w różnych formach.

1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane.

Wszystkie, obejmuje zakonserwowane mięso w różnych formach.

▼M3

1603 00

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych.

Wszystkie, obejmuje ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne, białko ryb w formie żelu, również schłodzone lub zamrożone, chrząstki rekina.

Ex  16 04

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej.

Wszystkie, gotowane lub podgotowane przetwory kulinarne zawierające ryby lub produkty rybołówstwa lub mieszane z rybami lub produktami rybołówstwa. Obejmuje surimi objęte kodem CN 1604 20 05 .

Obejmuje ryby w konserwach i kawior w konserwach w szczelnych pojemnikach, a także sushi (o ile niesklasyfikowane w ramach kodu CN, o którym mowa w dziale 19).

Makarony nadziewane produktami rybnymi są ujęte w pozycji 1902 .

Tak zwane szaszłyki rybne (surowe mięso ryb lub krewetki z warzywami na drewnianym szpikulcu) są klasyfikowane w ramach kodu CN 1604 19 97 .

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

Ex  16 05

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane.

Wszystkie, włącznie ze ślimakami w pełni lub wstępnie przetworzonymi. Obejmuje skorupiaki lub inne bezkręgowce wodne w konserwach, jak również proszek z małży.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

▼M2

DZIAŁ 17

Cukry i wyroby cukiernicze

Uwagi do działu 17 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

b) cukrów chemicznie czystych (innych niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza) lub pozostałych produktów objętych pozycją 2940 ;Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex  17 02

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym.

Miód sztuczny, laktoza, mieszaniny miodu naturalnego i sztucznego oraz mieszaniny zawierające laktozę.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

▼M3

DZIAŁ 18

Kakao i przetwory z kakao

Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.

Uwagi do działu 18 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

Niniejszy dział nie obejmuje przetworów objętych pozycją 0403 , 1901 , 1904 , 1905 , 2105 , 2202 , 2208 , 3003 ani 3004 .Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex  18 06

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao.

Zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład produkty mleczne.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

▼M2

DZIAŁ 19

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje produkty złożone zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego i przetwory spożywcze zawierające nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.

Pozycja 1902 [makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany] obejmuje tylko produkty pochodzenia zwierzęcego zawarte w produktach objętych podpozycjami 1902 11 , 1902 20 , 1902 30 i 1902 40 .

Podpozycja 1902 obejmuje podgotowane lub gotowane przetwory kulinarne zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, jak określono w odniesieniu do produktów złożonych w art. 4 – 6 decyzji 2007/275/WE.

Uwagi do działu 19 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

a) przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (dział 16), z wyjątkiem przypadków, kiedy przetwory stanowią nadzienie wyrobów objętych pozycją 1902 ;Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex  19 01

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404 , niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Tylko te zawierające mniej niż 20 % produktów pochodzenia zwierzęcego, obejmuje żywność dla niemowląt na bazie mleka, obejmuje niepoddane obróbce cieplnej pizze z dodatkami pochodzenia zwierzęcego.

Przetwory kulinarne są objęte działami 16 i 21.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

▼M2

1902 11 00

Makarony niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej, zawierające jaja.

Wszystkie

1902 20 10

Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane, zawierające więcej niż 20 % masy ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych.

Wszystkie

1902 20 30

Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane, zawierające więcej niż 20 % masy kiełbasy i tym podobnych, mięsa i podrobów, dowolnego rodzaju, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia.

Wszystkie

Ex 1902 20 91

Gotowane nadziewane makarony

Zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex 1902 20 99

Pozostałe [pozostałe makarony nadziewane, niegotowane].

Zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex 1902 30

Makarony inne niż objęte podpozycjami 1902 11 , 1902 19 i 1902 20 .

Zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex 1902 40

Kuskus.

Zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

Obejmuje przyrządzony kuskus, na przykład kuskus dostarczany z mięsem, warzywami i innymi składnikami, pod warunkiem że zawartość mięsa nie przekracza 20 % masy przetworu.

▼M3

Ex 1904 10 10

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie kukurydzy.

Tylko te zawierające mniej niż 20 % produktów pochodzenia zwierzęcego, na przykład te, o których mowa w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 443/2013 (1) i poddane kontroli weterynaryjnej zgodnie z art. 4 lit. c) niniejszej decyzji.

▼M2

Ex 1904 90 10

Przetwory spożywcze otrzymane z ryżu.

Obejmuje produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład sushi (o ile niesklasyfikowane w dziale 16).

▼M3

Ex  19 05

Wypieki.

Obejmuje przetwory zawierające mniej niż 20 % mięsa lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego, np.:

Ex 1905 32 91 : wafle lub opłatki nadziewane mięsem lub serem (na przykład: burek);

Ex 1905 32 99 : wafle lub opłatki nadziewane produktami pochodzenia zwierzęcego innymi niż mięso lub ser;

Ex 1905 90 : wstępnie obgotowane lub poddane obróbce cieplnej pizze lub quiche wypełnione lub pokryte produktami zwierzęcymi;

Ex 1905 90 90 : jeżeli nie mają przedłużonej trwałości.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

▼M2

(1)   Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 443/2013 z dnia 7 maja 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 130 z 15.5.2013, s. 17).

DZIAŁ 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin

Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje produkty złożone zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego i przetwory spożywcze zawierające nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.

Uwagi do działu 20 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

b) przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (dział 16);Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex  20 04

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006 .

Obejmuje przetwory zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex  20 05

Pozostałe warzywa przetworzone lub konserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006 .

Obejmuje przetwory zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

DZIAŁ 21

Różne przetwory spożywcze

Uwagi ogólne

Niniejszy rozdział obejmuje produkty złożone zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, jak określono w odniesieniu do produktów złożonych w art. 4 – 6 decyzji 2007/275/WE, oraz przetwory spożywcze zawierające nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.

Uwagi do działu 21 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

e) przetworów spożywczych innych niż produkty opisane w pozycji 2103 lub 2104 , zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub innych dowolnych ich kombinacji (dział 16).

3. W pozycji 2104 wyrażenie „złożone przetwory spożywcze homogenizowane” oznacza dokładnie zhomogenizowaną mieszaninę dwóch lub więcej podstawowych składników, takich jak: mięso, ryby, warzywa, owoce lub orzechy, pakowaną do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 250 g masy. Stosując tę definicję, nie bierze się pod uwagę małych ilości dowolnych składników, które mogą zostać dodane do mieszaniny jako przyprawy, konserwanty lub do innych celów. Takie przetwory mogą zawierać niewielkie ilości widocznych kawałków składników.

▼M3

Uwagi dodatkowe

….

5. Pozostałe przetwory spożywcze przedstawiane w odmierzonych dawkach, takich jak kapsułki, tabletki, pastylki lub pigułki, i które są przeznaczone do stosowania jako suplementy diety należy klasyfikować do pozycji 2106 , o ile nie są gdzie indziej wymienione lub włączone.

▼M2Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex 2103 90 90

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda -Pozostałe

Obejmuje przetwory zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

▼M3

Ex  21 04

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane.

Obejmuje przetwory zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym żywność dla niemowląt, w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 250 g masy.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

▼M2

Ex 2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao.

Obejmuje przetwory zawierające surowe lub przetworzone mleko.

Ex 2106 10

Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe.

Obejmuje przetwory zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, jak określono w odniesieniu do produktów złożonych w art. 4 – 6 decyzji 2007/275/WE.

▼M3

Ex 2106 90 92

Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi.

Obejmuje przetwory spożywcze (na przykład suplementy diety) zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład izolat białek serwatkowych, chondroitynę, glukozaminę, chitozan, węglan wapnia, pasteryzowane solone żółtko jaj w stanie płynnym, oleje zwierzęce (np. olej rybny w kapsułkach) z dodatkiem lub bez dodatku innych substancji.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

Ex 2106 90 98

Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Obejmuje przetwory spożywcze (na przykład: suplementy diety, fondue serowe) zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład chondroitynę, glukozaminę, oleje zwierzęce (np. olej rybny w kapsułkach).

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

▼M2

DZIAŁ 22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet

Uwagi do działu 22 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

3. W pozycji 2202 określenie „napoje bezalkoholowe” oznacza napoje o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % objętości. Napoje alkoholowe klasyfikowane są w pozycji od 2203 do 2206 lub w pozycji 2208 , według właściwości.Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex 2202 90 91

Pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009 i zawierające mniej niż 0,2 % masy tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 .

Obejmuje napoje bezalkoholowe zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład napoje jogurtowe z płatkami zbożowymi, kawę lub napoje czekoladowe.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

Ex 2202 90 95

Pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009 i zawierające 0,2 % lub więcej, ale mniej niż 2 % masy tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 .

Obejmuje napoje bezalkoholowe zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład napoje jogurtowe z płatkami zbożowymi, kawę lub napoje czekoladowe.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

Ex 2202 90 99

Pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009 i zawierające 2 % lub więcej masy tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 .

Obejmuje napoje bezalkoholowe zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład napoje jogurtowe z płatkami zbożowymi, kawę lub napoje czekoladowe.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

Ex 2208 70

Likiery i kordiały

Likiery obejmujące napoje spirytusowe, które składają się z emulsji spirytusu z produktami pochodzenia zwierzęcego, takimi jak żółtka jaj lub śmietana.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

▼M2

DZIAŁ 23

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt

Uwaga do działu 23

1. Pozycja 2309 obejmuje produkty stosowane do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane w wyniku przetwarzania materiałów roślinnych lub zwierzęcych w takim stopniu, że utraciły one podstawowe cechy oryginalnego materiału, przy czym są to produkty inne niż roślinne pozostałości, odpady i produkty uboczne takiego przetwarzania.

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

Skwarki są używane głównie do produkcji karmy dla zwierząt (np. ciastek dla psów), ale pozostają one objęte pozycją 2301 , nawet jeżeli nadają się do spożycia przez ludzi.Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

2301

Mąki, mączki i granulki, z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki.

Wszystko, obejmuje przetworzone białko zwierzęce nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, mączkę mięsną nieprzeznaczoną do spożycia przez ludzi i skwarki, nawet przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Mączka z piór jest objęta pozycją 0505 .

Szczególne wymogi dotyczące przetworzonego białka zwierzęcego są określone w wierszu 1 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

▼M3

Ex  23 09

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt.

Wszystkie, jeśli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem podpozycji 2309 90 20 i 2309 90 91 .

Obejmuje, między innymi, karmę dla psów lub kotów, pakowaną do sprzedaży detalicznej (podpozycja 2309 10 ), zawierającą produkty pochodzenia zwierzęcego oraz roztwory z ryb lub ssaków morskich (kod CN 2309 90 10 ). Produkty przeznaczone do karmienia zwierząt, w tym mieszaniny mączek (np. z kopyt i rogów).

Niniejsza pozycja obejmuje nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, lecz przeznaczone do karmienia zwierząt mleko płynne, siarę i produkty zawierające produkty mleczne, siarę lub węglowodany.

Obejmuje karmę dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów i mieszaniny mączek, mieszaniny mogą zawierać martwe owady.

Szczególne wymogi dotyczące karmy dla zwierząt domowych, w tym gryzaków dla psów, są określone w wierszu 12 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Obejmuje produkty jajeczne nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi oraz inne przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Szczególne wymogi dotyczące produktów jajecznych są określone w wierszu 9 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

▼M2

DZIAŁ 28

Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopówKod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex 2835 25 00

Wodoroortofosforan wapnia („fosforan diwapnia”).

Wyłącznie pochodzenia zwierzęcego.

Szczególne wymogi dotyczące fosforanu diwapnia są określone w wierszu 6 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex 2835 26 00

Pozostałe fosforany wapnia.

Fosforan triwapniowy wyłącznie pochodzenia zwierzęcego.

Szczególne wymogi dotyczące fosforanu triwapniowego są określone w wierszu 7 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

DZIAŁ 29

Chemikalia organiczneKod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex 2922 49

Pozostałe aminokwasy, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, i ich estry; ich sole

Tylko surowce pochodzenia zwierzęcego używane w suplementach diety lub do karmienia zwierząt.

Ex 2925 29 00

Pozostałe iminy i ich pochodne, inne niż chlordimeform (ISO); ich sole

Kreatyna pochodzenia zwierzęcego

Ex  29 30

Organiczne związki siarki:

Niektóre aminokwasy pochodzenia zwierzęcego:

Ex 2930 90 13 cysteina i cystyna;

Ex 2930 90 16 pochodne cysteiny i cystyny

Ex 2932 99 00

Pozostałe związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu.

Jedynie jeżeli są pochodzenia zwierzęcego, np. glukozamina, glukozamino-6-fosforan i ich siarczany.

Ex 2942 00 00

Pozostałe związki organiczne

Jedynie jeżeli są pochodzenia zwierzęcego.

▼M2

DZIAŁ 30

Produkty farmaceutyczne

Uwagi ogólne

Gotowe produkty medyczne nie są objęte prawodawstwem weterynaryjnym dotyczącym przywozu. Włączone są produkty pośrednie otrzymane z materiału kategorii 3 i przeznaczone do celów technicznych w urządzeniach medycznych, diagnostyce in vitro, odczynnikach laboratoryjnych i kosmetykach.

W pozycji 3001 (gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie i zwierzęce, preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone) dla kontroli weterynaryjnych znaczenie mają tylko podpozycje 3001 20 i 3001 90 , wyłącznie materiały pochodzenia zwierzęcego. Należy odnieść się do następujących szczególnych wymogów określonych w załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011:

1. wiersz 2 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II w przypadku produktów z krwi na potrzeby produktów technicznych, z wyłączeniem produktów z krwi koniowatych,

2. wiersz 3 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II w przypadku krwi i produktów z krwi koniowatych,

3. wiersz 14 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II w przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do produkcji karmy dla zwierząt domowych innej niż surowa, a także produktów pochodnych, do zastosowań poza łańcuchem paszowym.

W pozycji 3002 [krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice, pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne] dla kontroli weterynaryjnych znaczenie mają tylko podpozycje 3002 10 i 3002 90 . Krew ludzka objęta pozycją 3002 90 10 oraz szczepionki objęte podpozycjami 3002 20 i 3002 30 nie muszą być poddawane kontrolom weterynaryjnym.Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Ekstrakty gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin, pochodzenia innego niż ludzkie.

Wszystkie; obejmuje produkt będący zamiennikiem siary, używany do karmienia cieląt.

▼M3

Ex 3001 90 91

Substancje zwierzęce preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych: heparyna i jej sole.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, które są przeznaczone do dalszego przetwarzania zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 w celu dostosowania do definicji określonych w art. 33 lit. a)–f) tego rozporządzenia.

▼M2

3001 90 98

Substancje zwierzęce inne niż heparyna i jej sole, preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Wszystkie.

Poza gruczołami i pozostałymi narządami niniejsza podpozycja obejmuje przysadkę, nadnercza i tarczycę; z wyłączeniem określonych w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Ex 3002 10 10

Antysurowice, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych.

Wyłącznie antysurowice pochodzenia zwierzęcego.

Nie obejmuje gotowych produktów medycznych dla konsumenta końcowego.

W odniesieniu do pozycji 3002 szczególne wymogi są określone dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego objętych tabelą 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 i są wyszczególnione w następujących wierszach:

Wiersz 2: produkty z krwi, z wyłączeniem krwi koniowatych;

Wiersz 3: krew i produkty z krwi koniowatych.

Ex 3002 10 91

Hemoglobina, globulina krwi i globulina surowicy, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych.

Wyłącznie materiał pochodzenia zwierzęcego.

▼M3

Ex 3002 10 98

Pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych.

Wyłącznie materiał pochodzenia zwierzęcego.

▼M2

3002 90 30

Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego lub diagnostycznego.

Wszystkie

Ex 3002 90 50

Hodowle mikroorganizmów.

Patogeny i ich hodowle.

Ex 3002 90 90

Pozostałe.

Patogeny i ich hodowle.

Ex 3006 92 00

Odpady farmaceutyczne.

Wyłącznie materiał pochodzenia zwierzęcego.

Odpady farmaceutyczne, produkty farmaceutyczne, które nie nadają się użycia zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem.

DZIAŁ 31

Nawozy

Uwagi do działu 31 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

a) krwi zwierzęcej objętej pozycją 0511 ;Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex 3101 00 00

Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego w formie nierozcieńczonej.

Obejmuje guano, z wyłączeniem zmineralizowanego guana.

Obejmuje obornik mieszany z przetworzonym białkiem zwierzęcym, jeżeli jest używany jako nawóz; ale mieszaniny obornika z chemikaliami stosowane jako nawozy są wyłączone (zob. pozycja 3105 , która obejmuje tylko nawozy mineralne lub chemiczne).

Szczególne wymogi dotyczące obornika, przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika są określone w wierszu 1 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex 3105 10 00

Towary objęte niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg.

Tylko nawozy zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

Szczególne wymogi dotyczące obornika, przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika są określone w wierszu 1 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

▼M3

DZIAŁ 32

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramentyKod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex  32 04

Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie.

Jedynie dyspersje pigmentów w bazie tłuszczu mleka, używane do produkcji żywności lub pasz.

DZIAŁ 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletoweKod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex  33 02

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów.

Jedynie środki aromatyzujące w bazie tłuszczu mleka, używane do produkcji żywności lub pasz.

▼M2

DZIAŁ 35

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymyKod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex  35 01

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe.

Kazeina przeznaczona do spożycia przez ludzi, do karmienia zwierząt lub do celów technicznych.

Szczególne wymogi dotyczące mleka, produktów na bazie mleka oraz siary, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, są określone w wierszu 4 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex  35 02

Albuminy (włączając koncentraty z dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80 % masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin.

Obejmuje produkty pochodne od jaj i pochodne od mleka, przeznaczone lub nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi (w tym do celów karmienia zwierząt), jak określono poniżej:

Produkty jajeczne i produkty mleczne oraz produkty przetworzone przeznaczone do spożycia przez ludzi – zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, załącznik I.

Szczególne wymogi dotyczące mleka, produktów na bazie mleka oraz siary, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, są określone w wierszu 4 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, a szczególne wymogi dotyczące produktów jajecznych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi są określone w wierszu 9 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

▼M3

3503 00

Żelatyna [włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych] oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501 .

Obejmuje żelatynę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i do wykorzystania w przemyśle spożywczym.

Żelatyna sklasyfikowana w pozycji 3913 (utwardzone białka) i 9602 (obrobiona, nieutwardzona żelatyna i artykuły z nieutwardzonej żelatyny), na przykład puste kapsułki, jeśli nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, nie podlega kontrolom weterynaryjnym.

Szczególne wymogi są określone w wierszu 5 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do żelatyny i hydrolizatu białkowego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz w sekcji 11 rozdziału II załącznika XIV do tego rozporządzenia w odniesieniu do żelatyny fotograficznej.

▼M2

Ex 3504 00

Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany.

Obejmuje kolagen i hydrolizaty białkowe przeznaczone do spożycia przez ludzi i do wykorzystania w przemyśle spożywczym.

Szczególne wymogi dotyczące kolagenu są określone w wierszu 8 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, a szczególne wymogi dotyczące hydrolizatu białkowego są określone w wierszu 5 tej tabeli.

Obejmuje kolagenowe produkty białkowe pochodzące ze skór, skórek i ścięgien zwierząt, łącznie z kośćmi świń, drobiu oraz ościami ryb.

Obejmuje hydrolizat białkowy składający się z polipeptydów, peptydów i aminokwasów oraz ich mieszanek, otrzymanych w wyniku hydrolizy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Powyższe produkty nie podlegają kontrolom weterynaryjnym, jeżeli są używane jako dodatki do przetworów spożywczych (pozycja 2106 ).

Obejmuje wszelkie produkty uboczne mleka przeznaczone do spożycia przez ludzi, które nie są objęte pozycją 0404 .

Ex 3507 10 00

Podpuszczka i jej koncentraty.

Podpuszczka i koncentraty przeznaczone do spożycia przez ludzi, wyłącznie pochodzące z produktów pochodzenia zwierzęcego.

▼M3

Ex 3507 90 90

Enzymy inne niż podpuszczka i jej koncentraty lub lipaza lipoproteinowa lub proteaza alkaliczna Aspergillus.

Jedynie jeżeli są pochodzenia zwierzęcego i są stosowane w przemyśle spożywczym, np. pepsyna lub enzymy z 45 % laktozy.

▼M2

DZIAŁ 38

Produkty chemiczne różne

▼M3

Uwagi do działu 38 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

4. W całej nomenklaturze wyrażenie „odpady komunalne” oznacza odpady w rodzaju pochodzących z gospodarstw domowych, hoteli, restauracji, szpitali, sklepów, biur itp., zmiotki z dróg i chodników, a także odpady budowlane i z rozbiórek. Odpady komunalne zawierają zazwyczaj dużą różnorodność materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, guma, drewno, papier, materiały włókiennicze, szkło, metale, żywność, połamane meble i inne uszkodzone lub wybrakowane wyroby. ….Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex 3822 00 00

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006 ; certyfikowane materiały wzorcowe.

Wyłącznie uzyskane z produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem wyrobów medycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy Rady 93/42/EWG (1) lub wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

Ex 3825 10 00

Odpady komunalne

Tylko odpady gastronomiczne zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, jeżeli są objęte zakresem art. 2 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem odpadów gastronomicznych pochodzących bezpośrednio z międzynarodowych środków transportu i usuwanych zgodnie z art. 12 lit. d) tego rozporządzenia.

Zużyty olej kuchenny przeznaczony do stosowania w zakresie rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, na przykład na nawozy organiczne lub biogaz, może zostać objęty tym kodem CN.

▼M3 —————

▼M2

(1)   Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz.U. L 169 z 12.7.1993, s. 1).

(2)   Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, s. 1).

DZIAŁ 39

Tworzywa sztuczne i artykuły z nichKod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex 3913 90 00

Pozostałe polimery naturalne (z wyłączeniem kwasu alginowego, jego soli i estrów) i modyfikowane polimery naturalne (na przykład utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych.

Wyłącznie uzyskane z produktów pochodzenia zwierzęcego, na przykład siarczan chondroityny, chitozan, utwardzona żelatyna.

▼M2

Ex 3917 10 10

Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych.

Wyłącznie uzyskane z produktów pochodzenia zwierzęcego.

▼M3

Ex 3926 90 92

Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914 wyprodukowane z arkusza.

Puste kapsułki utwardzonej żelatyny przeznaczone do spożycia przez zwierzęta; szczególne wymogi określone są w wierszu 5 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex 3926 90 97

Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914 wyprodukowane z materiałów innych niż arkusz.

Puste kapsułki utwardzonej żelatyny przeznaczone do spożycia przez zwierzęta; szczególne wymogi określone są w wierszu 5 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

▼M2

DZIAŁ 41

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione

Uwagi ogólne

Kontrolom weterynaryjnym podlegają wyłącznie skóry i skórki zwierząt kopytnych objęte pozycjami 4101 , 4102 , 4103 .

Szczególne wymogi dotyczące skór i skórek zwierząt kopytnych są określone w wierszu 4 i 5 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Termin „poddane obróbce skóry i skórki” jest stosowany w znaczeniu zdefiniowanym dla poszczególnych produktów w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 142/2011.

Uwagi do działu 41 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

a) skrawków lub podobnych odpadków skór lub skórek surowych (pozycja 0511 );

b) skór ptasich lub części skór ptasich z ich piórami lub puchem, objętych pozycją 0505 lub 6701 ;

c) skór lub skórek, z włosem lub wełną, surowych, garbowanych lub wykończonych (dział 43); do działu 41 należy jednak klasyfikować surowe skóry i skórki z włosem lub wełną, bydlęce (włącznie z bawolimi), zwierząt jednokopytnych, owcze lub jagnięce (z wyjątkiem jagniąt astrachańskich, szerokoogoniastych, karakułowych, perskich lub podobnych, jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich), kozie lub koźlęce (z wyjątkiem kóz i koźląt jemeńskich, mongolskich lub tybetańskich), świńskie (włącznie z pekari), z kozic, gazel, wielbłądów (włącznie z dromaderami), reniferów, łosi, jeleni, saren lub psów.Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex  41 01

Skóry i skórki bydlęce, surowe (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłosione, lub dwojone.

Kontrole weterynaryjne mają zastosowanie tylko do świeżych, schłodzonych lub poddanych obróbce skór i skórek, włączając suszone, suchosolone, mokrosolone lub konserwowane za pomocą procesu innego niż garbowanie lub równoważny proces.

Przywóz bez ograniczeń może być możliwy w przypadku poddanych obróbce skór i skórek, o których mowa w pkt C 2 rozdziału V załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, pod warunkiem zgodności z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w szczególności w przypadku ex 4101 20 80 i ex 4101 50 90 .

Ex  41 02

Skóry owcze lub jagnięce, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet z wełną lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 lit. c) do niniejszego działu.

Kontrole weterynaryjne mają zastosowanie tylko do świeżych, schłodzonych lub poddanych obróbce skór i skórek, włączając suszone, suchosolone, mokrosolone lub konserwowane za pomocą procesu innego niż garbowanie lub równoważny proces.

Przywóz bez ograniczeń może być możliwy w przypadku poddanych obróbce skór i skórek, o których mowa w pkt C 2 rozdziału V załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, pod warunkiem zgodności z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w szczególności w przypadku ex 4102 21 00 i ex 4102 29 00 .

Ex  41 03

Pozostałe skóry i skórki, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłosione lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 b) lub 1 c) do niniejszego działu.

Kontrole weterynaryjne mają zastosowanie tylko do świeżych, schłodzonych lub poddanych obróbce skór i skórek, włączając suszone, suchosolone, mokrosolone lub konserwowane za pomocą procesu innego niż garbowanie lub równoważny proces.

Przywóz bez ograniczeń może być możliwy w przypadku poddanych obróbce skór i skórek, o których mowa w pkt C 2 rozdziału V załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, pod warunkiem zgodności z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w szczególności w przypadku ex 4103 90 00 .

DZIAŁ 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)

Uwagi do działu 42 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

2. Dział ten nie obejmuje (między innymi) następujących produktów mających znaczenie w kwestiach weterynarii:

a) sterylnego katgutu chirurgicznego lub podobnych sterylnych materiałów do zszywania (pozycja 3006 );

ij) strun, skór do bębnów lub podobnych, lub innych części instrumentów muzycznych (pozycja 9209 ).Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex 4205 00 90

Pozostałe artykuły ze skóry wyprawionej lub ze skóry wtórnej.

Obejmuje materiały do produkcji gryzaków dla psów.

Ex 4206 00 00

Artykuły z jelit (innych niż z jelit jedwabników), błon, pęcherzy lub ze ścięgien.

Obejmuje materiały do produkcji gryzaków dla psów.

DZIAŁ 43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich

Uwagi do działu 43 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

1. W całej nomenklaturze scalonej wyrażenie „skóry futerkowe”, inne niż skóry futerkowe surowe objęte pozycją 4301 , dotyczy wszystkich zwierzęcych skór lub skórek, które były garbowane lub obrabiane, z włosiem lub wełną.

2. Niniejszy dział nie obejmuje:

a) skór ptaków lub części skór ptaków, z ich piórami lub z puchem (pozycja 0505 lub 6701 );

b) skór lub skórek, surowych, z włosem lub wełną, objętych działem 41 (zob. uwaga 1 c) do działu 41);

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

Pozycja 4301 : Skóry futerkowe uważa się za surowe i objęte niniejszą pozycją nie tylko wtedy, kiedy są w stanie naturalnym, lecz także kiedy są oczyszczone i zakonserwowane w celu ochrony przed zniszczeniem, np. poprzez suszenie lub solenie (na sucho lub na mokro).Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex  43 01

Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne niż surowe skóry i skórki objęte pozycją 4101 , 4102 lub 4103 .

Wszystkie, z wyłączeniem skór futerkowych poddanych obróbce, o których mowa w rozdziale VIII załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, pod warunkiem zgodności z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Obejmuje następujące podpozycje:

Ex 4301 10 00 (z norek, całe, nawet z łbem, ogonem lub łapami): szczególne wymogi dotyczące produktów pochodnych do wykorzystania poza łańcuchem paszowym (futro) są określone w wierszu 14 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex 4301 30 00 (z jagniąt, takich jak: astrachańskie, szerokoogoniaste, karakuły, perskie i podobne, indyjskie, chińskie, mongolskie lub tybetańskie, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami): szczególne wymogi dotyczące skór i skórek są określone w wierszu 5 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex 4301 60 00 (z lisów, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami): szczególne wymogi dotyczące produktów pochodnych do wykorzystania poza łańcuchem paszowym (futro) są określone w wierszu 14 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex 4301 80 00 (pozostałe skóry futerkowe, całe, z łbem, lub bez ogonem lub łapami): ze zwierząt innych niż kopytne, na przykład ze świstaków, dzikich kotów, fok, nutrii. Szczególne wymogi dotyczące produktów pochodnych do wykorzystania poza łańcuchem paszowym (futro) są określone w wierszu 14 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex 4301 90 00 (łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie): szczególne wymogi dotyczące produktów pochodnych do wykorzystania poza łańcuchem paszowym (futro) są określone w wierszu 14 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

DZIAŁ 51

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego

Uwagi ogólne

W odniesieniu do pozycji 5101 – 5103 szczególne wymogi dotyczące wełny i sierści niepoddanej obróbce są określone w wierszu 8 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Termin „niepoddany obróbce” jest stosowany w znaczeniu zdefiniowanym dla poszczególnych produktów w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 142/2011.

Uwaga do działu 51

1. W całej nomenklaturze:

a) „Wełna” oznacza włókno naturalne owiec lub jagniąt.

b) „Cienka sierść zwierzęca” oznacza sierść alpaki, lamy, wigonia, wielbłąda (włącznie z dromaderami), jaka, kóz: angorskiej, tybetańskiej, kaszmirskiej lub podobnych kóz (ale nie kóz pospolitych), królika (włącznie z królikiem angorskim), zająca, bobra, nutrii lub piżmowca.

c) „Gruba sierść zwierzęca” oznacza sierść zwierząt niewymienionych wyżej, z wyłączeniem włosia i szczeciny do produkcji szczotek i pędzli (pozycja 0502 ) oraz włosia końskiego (pozycja 0511 ).

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

W całej nomenklaturze wyrażenie „gruba sierść zwierzęca” oznacza każdą inną sierść zwierzęcą niż „cienka sierść zwierzęca”, z wyłączeniem, między innymi, szczeciny i sierści świńskiej (pozycja 0502 ), zob. także uwagę 1 c) powyżej do niniejszego działu.Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex  51 01

Wełna, niezgrzebna ani nieczesana.

Wełna niepoddana obróbce.

Ex  51 02

Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana.

Sierść niepoddana obróbce, włączając grubą sierść z boków bydła lub zwierząt koniowatych.

Ex  51 03

Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej.

Wełna i sierść, niepoddane obróbce.

DZIAŁ 67

Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

Pozycja 6701 obejmuje:

A) Skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra i puch, części piór, które nie stanowią jednak produktów gotowych, które zostały poddane procesowi innemu niż zwykłe czyszczenie, dezynfekcja lub konserwacja (zob. Noty wyjaśniające do pozycji 0505 ); towary objęte niniejszą pozycją mogą być, na przykład bielone, barwione, zwijane lub falowane.

B) Artykuły wykonane ze skór lub pozostałych części ptaków wraz z ich piórami lub puchem, artykuły z piór, puchu lub części piór, nawet jeżeli pióra lub puch itp. są nieobrobione lub są tylko oczyszczone, w tym artykuły wykonane ze stosin lub dutek. W związku z tym pozycja ta obejmuje:

(1) Pojedyncze pióra, których dutki zostały połączone drutem lub związane, do użytku na przykład w modniarstwie, a także pojedyncze pióra złożone z różnych elementów.

(2) Pióra zebrane w pęki i pióra lub puch przyklejone lub przymocowane do tkaniny lub innej podstawy.

(3) Ozdoby wykonane z ptaków, części ptaków, piór lub puchu, do produkcji kapeluszy, boa, kołnierzy, peleryn lub innych części odzieży lub dodatków odzieżowych.

(4) Wachlarze wykonane z piór ozdobnych, ze stelażem z dowolnego materiału. Wachlarze ze stelażem z metali szlachetnych są jednak sklasyfikowane w pozycji 7113 .Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex 6701 00 00

Skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra, części piór, puch i artykuły z puchu (inne niż towary objęte pozycją 0505 oraz obrobione dutki i stosiny).

Wyłącznie skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra i puch i części piór, które zostały poddane procesowi innemu niż zwykłe czyszczenie, dezynfekcja lub konserwacja.

Szczególne wymogi dotyczące piór są określone w wierszu 9 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Artykuły z nieobrobionych lub tylko oczyszczonych skór, piór lub puchu i części piór; na przykład pojedyncze pióra, których dutki zostały połączone drutem lub związane, do użytku na przykład w kapelusznictwie, a także pojedyncze pióra złożone z różnych elementów; ozdoby wykonane z piór lub puchu, na przykład do produkcji kapeluszy, boa, kołnierzy; z wyłączeniem poddanych obróbce piór ozdobnych, poddanych obróbce piór przewożonych przez podróżnych do prywatnego użytku lub partii poddanych obróbce piór wysyłanych do osób prywatnych w celach nieprzemysłowych.

▼M3

DZIAŁ 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

Opinia klasyfikacyjna do Systemu Zharmonizowanego 7101.21/1: Ostrygi nienadające się do spożycia przez ludzi, zawierające jedną lub więcej pereł hodowlanych, konserwowane w solance i pakowane w hermetyczne pojemniki metalowe.Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex 7101 21 00

Perły hodowlane, nieobrobione

Obejmuje ostrygi nienadające się do spożycia przez ludzi, zawierające jedną lub więcej pereł hodowlanych, konserwowane w solance lub innymi metodami, pakowane w hermetyczne pojemniki.

Perły hodowlane, nieobrobione, jak określono w sekcji 2 rozdziału IV załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, o ile nie są one wyłączone z zakresu rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, jak przewidziano w art. 2 ust. 2 lit. f) tego rozporządzenia.

▼M2

DZIAŁ 95

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoriaKod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex 9508 10 00

Wędrowne cyrki i wędrowne menażerie.

Wyłącznie z żywymi zwierzętami.

Ex 9508 90 00

Pozostałe: urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu, wędrowne teatry.

Wyłącznie z żywymi zwierzętami.

▼M3

DZIAŁ 96

Artykuły przemysłowe różneKod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex 9602 00 00

Obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503 ) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny

Puste kapsułki nieutwardzonej żelatyny przeznaczone do spożycia przez zwierzęta; szczególne wymogi określone są w wierszu 5 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 do celów spożycia przez zwierzęta.

▼M2

DZIAŁ 97

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antykiKod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex 9705 00 00

Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne.

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego.

Szczególne wymogi dotyczące trofeów myśliwskich są określone w wierszu 6 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Wyłączone są trofea myśliwskie ze zwierząt kopytnych lub ptaków, które poddano pełnemu procesowi wypychania, zapewniając ich zachowanie w temperaturze otoczenia, oraz trofea myśliwskie z gatunków innych niż kopytne i ptaki (również poddane obróbce).

▼M3

DZIAŁ 99

Specjalne kody Nomenklatury scalonej

Poddział II

Kody statystyczne dla niektórych szczególnych przepływów towarów

Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje zwierzęta, żywność pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące z państw trzecich i dostarczane na statki wodne i powietrzne w Unii Europejskiej w ramach procedury celnej tranzytu (T1). Odstępstwo od konieczności spełnienia przy przywozie warunków zdrowia publicznego Unii Europejskiej ma zastosowanie do żywności pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych, które są dostarczane na statki zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy 97/78/WE, z czasowym składowaniem w zatwierdzonych strefach wolnocłowych, składach wolnocłowych i celnych lub bez takiego składowania.Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex 9930 24 00

Zaopatrzenie statków i statków powietrznych, sklasyfikowane w działach Nomenklatury scalonej od 1 do 24.

Żywność pochodzenia zwierzęcego obejmująca produkty złożone przeznaczone do celów zaopatrzenia statków zgodnie z art. 12 i 13 dyrektywy 97/78/WE.

Ex 9930 99 00

Towary sklasyfikowane gdzie indziej dostarczane na statki wodne lub powietrzne.

Żywność pochodzenia zwierzęcego obejmująca produkty złożone przeznaczone do celów zaopatrzenia statków zgodnie z art. 12 i 13 dyrektywy 97/78/WE.
ZAŁĄCZNIK II

Wykaz produktów złożonych i środków spożywczych niepodlegających kontrolom weterynaryjnym, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) niniejszej decyzji

W niniejszym wykazie ujęte są produkty złożone i środki spożywcze zgodnie z nomenklaturą towarów stosowaną w Unii, które nie muszą być poddawane kontrolom weterynaryjnym w punkcie kontroli granicznej.

Uwagi do tabeli:

Kolumna (1) – kod CN

Kolumna ta zawiera kod CN. Nomenklatura scalona (CN), ustanowiona rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87, jest oparta na międzynarodowym zharmonizowanym systemie oznaczania i kodowania towarów (HS) opracowanym przez Radę Współpracy Celnej, obecnie Światową Organizację Celną, przyjętym w formie konwencji międzynarodowej, zawartej w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983 r. oraz zatwierdzonej w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w drodze decyzji 87/369/EWG („konwencja HS”). W Nomenklaturze scalonej powtórzono pozycje i podpozycje HS do sześciu cyfr, dodając siódmą i ósmą cyfrę tworzące kolejne podpozycje występujące tylko w Nomenklaturze scalonej.

W przypadku użycia kodu czterocyfrowego: o ile nie określono inaczej, wszystkie produkty złożone i środki spożywcze objęte kodem składającym się z tych czterech cyfr lub zaczynającym się od nich nie muszą zostać poddane kontrolom weterynaryjnym w punkcie kontroli granicznej.

W przypadku gdy tylko niektóre produkty w ramach danego cztero-, sześcio- lub ośmiocyfrowego kodu zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego, a w ramach tego kodu nie istnieje żaden wyróżniony podpodział w Nomenklaturze scalonej, wówczas kod jest oznaczony ex (np. ex 2001 90 65 : kontrole weterynaryjne nie są wymagane dla produktów wymienionych w kolumnie 2).

Kolumna (2) – Objaśnienie

Kolumna ta zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktów złożonych i środków spożywczych objętych odstępstwem od kontroli weterynaryjnej w punktach kontroli granicznej. W razie potrzeby urzędowi lekarze weterynarii w punktach kontroli granicznej muszą ocenić składniki produktu złożonego i środka spożywczego oraz określić, czy produkt pochodzenia zwierzęcego zawarty w produkcie złożonym i środkach spożywczych jest wystarczająco przetworzony, aby nie zachodziła konieczność przeprowadzenia kontroli weterynaryjnych przewidzianych w prawodawstwie Unii.Kody CN

Objaśnienia

(1)

(2)

1704 , 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50

Wyroby cukiernicze (w tym słodycze) i czekolada, zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz traktowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) niniejszej decyzji.

1902 19 , 1902 30 , 1902 40

Makarony niemieszane z przetworzonymi produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi, zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz traktowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) niniejszej decyzji.

1905 10 , 1905 20 , 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 , 1905 40 10 , 1905 90 10 , 1905 90 20 , 1905 90 30 , 1905 90 45 , 1905 90 55 , 1905 90 60 , ex 1905 90 90

Chleb, ciastka, herbatniki, wafle i opłatki, sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe; zawierające mniej niż 20 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz traktowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) niniejszej decyzji.

1905 90 obejmuje tylko produkty suche i kruche.

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00

ex  16 04

Oliwki nadziewane rybami w ilości poniżej 20 %

Oliwki nadziewane rybami w ilości powyżej 20 %

ex 2104 10 i ex 2104 20

Buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, zawierające mniej niż 50 % olejów z ryb, ryb w proszku lub ekstraktów z ryb i traktowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) niniejszej decyzji.

ex 2106 10 , ex 2106 90

Suplementy diety, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, zawierające niewielkie ilości (ogółem mniej niż 20 %) przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym glukozaminy, chondroityny lub chitozanu) innych niż produkty mięsne.( 1 ) Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 72.

( 2 ) Dz.U. L 198 z 20.7.1987, s. 1.

( 3 ) Dz.U. C 137 z 6.5.2011, s. 1.

( 4 ) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

Top