EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1017

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1017 z dnia 15 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/3980

OJ L 159, 21.6.2017, p. 48–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1017/oj

21.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/48


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1017

z dnia 15 czerwca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (1), w szczególności jego art. 26 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Odpowiedni przedstawiciele europejskich sektorów paszowych, po konsultacjach z innymi zainteresowanymi stronami, we współpracy z właściwymi organami krajowymi oraz przy uwzględnieniu odpowiedniego doświadczenia wynikającego z opinii wydanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz z rozwoju wiedzy naukowej i technicznej, przygotowali zmiany do katalogu materiałów paszowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 68/2013 (2). Zmiany te polegają na wyjaśnieniu przepisów ogólnych, dodaniu nowych pozycji do procesów obróbki i materiałów paszowych oraz poprawie istniejących pozycji. W ich ramach określono także maksymalne zawartości zanieczyszczeń chemicznych, poziomy czystości botanicznej i poziomy zawartości wilgoci oraz ustanowiono obowiązkowe deklaracje dotyczące materiałów paszowych.

(2)

Warunki ustanowione w art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 767/2009 są spełnione.

(3)

Ze względu na dużą liczbę zmian, które trzeba wprowadzić do rozporządzenia (UE) nr 68/2013, dla zachowania spójności i jasności oraz w celu uproszczenia należy zastąpić załącznik do wspomnianego rozporządzenia.

(4)

Powinno się zmniejszyć obciążenie administracyjne podmiotów gospodarczych przez zapewnienie okresu czasu pozwalającego na płynną zmianę etykietowania, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń w praktykach handlowych.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 68/2013 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Materiały paszowe, które zostały opatrzone etykietą przed dniem 11 stycznia 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 68/2013 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane do wyczerpania zapasów.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.U. L 29 z 30.1.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

KATALOG MATERIAŁÓW PASZOWYCH

CZĘŚĆ A

Przepisy ogólne

1.

Stosowanie katalogu przez podmioty działające na rynku pasz jest dobrowolne. Nazwa materiału paszowego wymienionego w części C może być jednak stosowana wyłącznie w przypadku materiału paszowego spełniającego wymogi danej pozycji.

2.

Wszystkie pozycje w wykazie materiałów paszowych w części C muszą być zgodne z ograniczeniami dotyczącymi stosowania materiałów paszowych zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii; szczególną uwagę należy zwrócić na zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) w przypadku materiałów paszowych, które są organizmami zmodyfikowanymi genetycznie, zostały wytworzone z takich organizmów lub powstały w wyniku fermentacji z udziałem mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie. Materiały paszowe składające się z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub zawierające takie produkty muszą spełniać wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 (2) i rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 (3), a ich stosowanie może podlegać ograniczeniom na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 (4). Podmioty działające na rynku pasz stosujące materiał paszowy wpisany do katalogu zapewniają zgodność tego materiału z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

3.

„Wycofane środki spożywcze” oznaczają środki spożywcze inne niż odpady gastronomiczne, które zostały wyprodukowane zgodnie z unijnym prawem żywnościowym z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, ale które nie są już przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów praktycznych lub logistycznych albo z powodu problemów spowodowanych błędami podczas wytwarzania, pakowania, lub innymi, i które nie stwarzają żadnego ryzyka dla zdrowia w przypadku stosowania jako pasza. Ustanowienie maksymalnej zawartości, o której mowa w pkt 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009, nie ma zastosowania do wycofanych środków spożywczych i odpadów gastronomicznych. Ma ono zastosowanie w przypadku dalszego przetwarzania jako paszy.

4.

Zgodnie z dobrą praktyką, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (5), materiały paszowe muszą być wolne od zanieczyszczeń chemicznych wynikających z ich procesu produkcyjnego i od substancji pomocniczych w przetwórstwie, chyba że w katalogu została ustalona określona maksymalna zawartość. Substancje zabronione do stosowania w paszy nie są obecne; dla tych substancji nie ustanawia się maksymalnej zawartości. W interesie przejrzystości materiały paszowe zawierające tolerowane pozostałości są opatrywane odpowiednimi informacjami dostarczonymi przez podmioty działające na rynku pasz w kontekście zwykłych transakcji handlowych.

5.

Zgodnie z dobrą praktyką, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 183/2005, zasadą ALARA (6) oraz bez uszczerbku dla stosowania rozporządzenia (WE) nr 183/2005, dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (7), rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (8) oraz rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (9) wskazane jest szczegółowe określenie w katalogu materiałów paszowych maksymalnej zawartości zanieczyszczeń chemicznych wynikających z procesu produkcyjnego lub ze stosowania substancji pomocniczych stosowanych w przetwórstwie, które są obecne na poziomie 0,1 % lub wyższym. W katalogu może także zostać ustanowiona maksymalna zawartość dla zanieczyszczeń chemicznych i substancji pomocniczych stosowanych w przetwórstwie obecnych na poziomie niższym niż 0,1 %, jeżeli uważa się to za słuszne z punktu widzenia dobrej praktyki handlowej. O ile w części B lub C niniejszego załącznika nie określono inaczej, maksymalna zawartość wyrażona jest w stosunku wagowym (10).

Konkretna maksymalna zawartość dla zanieczyszczeń chemicznych i substancji pomocniczych stosowanych w przetwórstwie jest ustanowiona albo w opisie procesu w części B, albo w opisie materiału paszowego w części C, albo na końcu kategorii w części C. O ile w części C nie jest ustanowiona konkretna maksymalna zawartość, maksymalna zawartość ustanowiona w części B dla danego procesu ma zastosowanie do każdego materiału paszowego wymienionego w części C, o ile opis tego materiału paszowego zawiera odniesienie do tego procesu oraz o ile dany proces jest zgodny z opisem w części B.

6.

Materiały paszowe niewymienione w części C rozdział 12, które zostały wyprodukowane w drodze fermentacji lub w których naturalnie występują mikroorganizmy, mogą być wprowadzane do obrotu z żywymi mikroorganizmami, o ile przeznaczeniem tych materiałów paszowych i zawierających je mieszanek paszowych:

a)

nie jest rozmnażanie tych mikroorganizmów ani

b)

nie jest zastosowanie związane z oddziaływaniem mikroorganizmów zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

W odniesieniu do materiałów paszowych i mieszanek paszowych zawierających mikroorganizmy nie stosuje się oświadczeń dotyczących obecności mikroorganizmów ani oddziaływania wynikającego z tej obecności.

7.

Czystość botaniczna materiału paszowego nie może być mniejsza niż 95 %. Jednakże ilość zanieczyszczeń botanicznych, takich jak pozostałości innych nasion oleistych lub owoców oleistych pochodzące z poprzedniego procesu produkcyjnego, nie może przekraczać 0,5 % dla każdego rodzaju nasion lub owoców oleistych. Na zasadzie odstępstwa od powyższych zasad ogólnych szczególny poziom ustanawia się w wykazie materiałów paszowych w części C.

8.

Do nazwy materiału paszowego dodaje się (11) nazwę zwyczajową/kwalifikator jednego lub wielu procesów wymienionych w ostatniej kolumnie glosariusza procesów w części B w celu wskazania, że materiał ten poddano danemu procesowi lub procesom. Materiał paszowy, którego nazwa jest połączeniem nazwy wymienionej w części C z nazwą zwyczajową/kwalifikatorem jednego lub wielu procesów wymienionych w części B, uważany jest za włączony do katalogu, a jego etykieta zawiera obowiązkowe deklaracje stosowane dla tego materiału paszowego, jak określono w ostatniej kolumnie w części B i C, zależnie od przypadku. Jeżeli w ostatniej kolumnie w części B ustanowiona jest szczególna metoda stosowana dla procesu, jest ona wymieniana w nazwie danego materiału paszowego.

9.

Jeśli proces produkcyjny materiału paszowego różni się od opisu danego procesu zamieszczonego w glosariuszu procesów w części B, proces ten umieszcza się w opisie danego materiału paszowego.

10.

W przypadku pewnej liczby materiałów paszowych można stosować synonimy. Synonimy te umieszcza się w nawiasach kwadratowych w kolumnie „nazwa” w pozycji dotyczącej danego materiału paszowego w wykazie materiałów paszowych w części C.

11.

W opisie materiałów paszowych w wykazie materiałów paszowych w części C wyraz „produkt” stosuje się zamiast wyrazu „produkt uboczny”, aby odzwierciedlić sytuację na rynku oraz język stosowany w praktyce przez podmioty działające na rynku pasz w celu podkreślenia wartości handlowej materiałów paszowych.

12.

Nazwa botaniczna rośliny podawana jest jedynie w opisie pierwszej pozycji dotyczącej tej rośliny w wykazie materiałów paszowych w części C.

13.

Jako podstawową zasadę obowiązkowego etykietowania składników analitycznych danego materiału paszowego w katalogu przyjmuje się to, czy dany produkt zawiera wysokie stężenie określonego składnika, lub to, czy dany proces produkcyjny zmienił właściwości odżywcze produktu.

14.

W art. 15 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 767/2009 w związku z pkt 6 załącznika I do tego rozporządzenia ustanowiono wymogi dotyczące etykietowania w odniesieniu do zawartości wilgoci. W art. 16 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia w związku z załącznikiem V do tego rozporządzenia ustanowiono wymogi dotyczące etykietowania w odniesieniu do innych składników analitycznych. Ponadto pkt 5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 zawiera wymóg zadeklarowania poziomu popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym, jeśli poziom ten przekracza ogółem 2,2 % lub w przypadku pewnych materiałów paszowych, jeśli przekracza poziom określony w odpowiedniej sekcji załącznika V do tego rozporządzenia. Niektóre pozycje w wykazie materiałów paszowych w części C odbiegają jednak od powyższych zasad pod następującymi względami:

a)

obowiązkowe deklaracje dotyczące składników analitycznych w wykazie materiałów paszowych w części C zastępują obowiązkowe deklaracje określone w odpowiedniej sekcji załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 767/2009;

b)

jeśli kolumna dotycząca obowiązkowych deklaracji w wykazie materiałów paszowych w części C jest pusta w odniesieniu do składników analitycznych, które powinny być zadeklarowane zgodnie z odpowiednią sekcją załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 767/2009, żaden z tych składników nie musi być etykietowany. Jeśli jednak w wykazie materiałów paszowych w części C nie określono poziomu popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym, poziom ten należy zadeklarować, w przypadku gdy przekracza 2,2 %;

c)

w przypadku gdy w kolumnie „obowiązkowe deklaracje” w wykazie materiałów paszowych w części C podano jeden lub więcej określonych poziomów wilgotności, poziomy te mają zastosowanie zamiast poziomów określonych w pkt 6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009. Jeśli jednak wilgotność wynosi poniżej 14 %, jej zadeklarowanie nie jest obowiązkowe. Jeśli w kolumnie tej nie podano określonego poziomu wilgotności, zastosowanie ma pkt 6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

15.

Podmiot działający na rynku pasz, który twierdzi, że materiał paszowy posiada więcej właściwości niż określone w kolumnie „opis” wykazu materiałów paszowych w części C lub odnosi się do procesu wymienionego w części B, który można przyrównać do oświadczenia (np. ochrona przed degradacją w żwaczu), musi spełnić wymagania art. 13 rozporządzenia (WE) nr 767/2009. Ponadto materiały paszowe mogą spełniać szczególne potrzeby żywieniowe zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

CZĘŚĆ B

Glosariusz procesów

 

Proces

Definicja

Nazwa zwyczajowa/kwalifikator

1

Frakcjonowanie powietrzem

Separacja cząstek przy pomocy strumienia powietrza.

Frakcjonowany powietrzem

2

Aspiracja

Proces usuwania pyłu, drobnych cząstek i innych części zawierających zawieszone skrawki zbóż z masy ziarna podczas przenoszenia przy pomocy strumienia powietrza.

Aspirowany

3

Blanszowanie

Proces polegający na obróbce cieplnej substancji organicznej w drodze gotowania lub obróbki parą w celu denaturacji naturalnych enzymów, zmiękczenia tkanki i usunięcia surowych aromatów, a następnie zanurzenie w zimnej wodzie w celu zatrzymaniu procesu gotowania.

Blanszowany

4

Bielenie

Usunięcie naturalnego koloru w procesie chemicznym lub fizycznym lub w wyniku zastosowania ziemi bielącej.

Bielony

5

Schładzanie

Obniżenie temperatury poniżej temperatury otoczenia, ale powyżej punktu zamarzania, w celu konserwacji.

Schłodzony

6

Siekanie

Zmniejszenie wielkości cząstek przy pomocy noża lub noży.

Siekany

7

Oczyszczanie

Usunięcie przedmiotów (zanieczyszczeń, np. kamieni) lub części wegetatywnych rośliny, np. luźnych cząstek źdźbła, łusek lub chwastów.

Oczyszczony/Sortowany

8

Zatężanie (12)

Usunięcie wody lub innych składników.

Koncentrat

9

Kondensacja

Przeprowadzenie substancji ze stanu gazowego do stanu ciekłego.

Skondensowany

10

Gotowanie

Zastosowanie ciepła do zmiany fizycznych i chemicznych właściwości materiałów paszowych.

Gotowany

11

Rozdrabnianie

Zmniejszenie wielkości cząstek przy pomocy rozdrabniarki.

Rozdrobniony

12

Krystalizacja

Oczyszczanie w drodze formowania stałych kryształów z ciekłego roztworu. Zanieczyszczenia w roztworze zwykle nie zostają włączone do struktury krystalicznej kryształu.

Skrystalizowany

13

Obłuszczanie (13)

Całkowite lub częściowe usunięcie zewnętrznych warstw z ziarna, nasion, owoców, orzechów i innych.

Obłuszczony, częściowo obłuszczony

14

Łuszczenie/obłuskiwanie

Usunięcie zewnętrznej skórki fasoli, ziarna i nasion, zwykle metodami fizycznymi.

Łuszczony lub obłuskany (14)

15

Depektynizacja

Ekstrakcja pektyn z materiału paszowego.

Poddany depektynizacji

16

Osuszanie

Proces ekstrakcji wilgoci.

Osuszony

17

Odszlamianie

Proces usuwania warstwy szlamu na powierzchni.

Odszlamiony

18

Odcukrzanie

Całkowite lub częściowe usunięcie mono- i disacharydów z melasy i innego materiału zawierającego cukier metodami chemicznymi lub fizycznymi.

Odcukrzony, częściowo odcukrzony

19

Detoksykacja

Proces niszczenia lub zmniejszania stężenia toksycznych zanieczyszczeń.

Poddany detoksykacji

20

Destylacja

Frakcjonowanie cieczy w drodze gotowania i zbierania skondensowanej pary do osobnego pojemnika.

Destylowany

21

Suszenie

Odwodnienie w drodze procesów sztucznych lub naturalnych.

Suszony naturalnie lub sztucznie, w zależności od przypadku

22

Kiszenie

Przechowywanie materiałów paszowych z dodatkiem środków konserwujących lub bez, lub w warunkach beztlenowych z dodatkami do kiszonek lub bez.

Zakiszony

23

Odparowanie

Zmniejszanie zawartości wody.

Odparowany

24

Ekspandowanie

Proces cieplny, podczas którego woda zawarta w produkcie gwałtownie przekształca się w parę powodując zwiększenie objętości (pęcznienie) lub rozerwanie produktu.

Ekspandowany lub spęczniony

25

Tłoczenie

Usunięcie oleju/tłuszczu przez wyciskanie.

Wytłok/makuch oraz olej/tłuszcz

26

Ekstrakcja

Usunięcie z niektórych materiałów tłuszczu lub oleju (rozpuszczalnikiem organicznym), lub cukru i innych rozpuszczalnych w wodzie składników (wodą).

Ekstrahowany/mączka i tłuszcz/olej, melasy/pulpy i cukier lub inne rozpuszczalne w wodzie składniki

27

Ekstruzja

Proces cieplny, podczas którego nagłe odparowanie wody zawartej w produkcie prowadzi do rozpadu produktu, połączony ze specjalnym kształtowaniem produktu w drodze przeciskania przez otwory o określonym kształcie.

Ekstrudowany

28

Fermentacja

Proces, podczas którego mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby lub drożdże, są wytwarzane albo stosowane w materiałach w celu zmiany ich składu chemicznego lub właściwości.

Sfermentowany

29

Filtracja

Proces polegający na przepuszczaniu płynu przez porowate medium lub filtr membranowy w celu usunięcia cząstek stałych.

Filtrowany

30

Płatkowanie

Walcowanie wilgotnego materiału poddanego obróbce cieplnej w celu uzyskania cienkich kawałków.

Płatki

31

Mielenie na drobno

Zmniejszenie wielkości cząstek suchego ziarna w celu ułatwienia rozdzielania na frakcje składowe (głównie mąkę, otręby i śrutę).

Mąka, otręby, śruta (15) lub pasza, w zależności od przypadku

32

Winteryzacja

W wyniku chłodzenia rozdzielają się od siebie bardziej nasycone i bardziej nienasycone cząstki olejów. Bardziej nasycone cząstki zestalają się w wyniku ochładzania, a bardziej nienasycone cząstki pozostają płynne i mogą zostać np. zdekantowane. Produkt po winteryzacji to olej zestalony.

Winteryzowany

33

Kruszenie

Proces rozdrabniania materiału paszowego na kawałki.

Kruszony

34

Smażenie

Proces ogrzewania materiału paszowego w oleju lub tłuszczu.

Smażony

35

Żelowanie

Proces formowania żelu, stałego materiału o konsystencji galarety, który może być miękki albo twardy, zwykle przy pomocy czynników żelujących.

Żelowany

36

Granulacja

Obróbka materiału paszowego w celu otrzymania cząstek o określonej wielkości i konsystencji.

Granulowany

37

Mielenie

Zmniejszanie wielkości cząstek stałych materiałów paszowych w procesie na sucho lub mokro.

Mielony

38

Ogrzewanie

Obróbka cieplna przeprowadzana w określonych warunkach, takich jak ciśnienie i wilgotność.

Ogrzewany/poddany obróbce cieplnej

39

Uwodornianie

Proces katalityczny, którego celem jest nasycenie podwójnych wiązań olejów/tłuszczów/kwasów tłuszczowych, przeprowadzany w wysokiej temperaturze w atmosferze wodoru i pod ciśnieniem, aby otrzymać częściowo lub całkowicie nasycone trójglicerydy/kwasy tłuszczowe lub poliole w drodze redukcji węglowodanowych grup karbonylowych do grup hydroksylowych.

Utwardzony, częściowo utwardzony

40

Hydroliza

Zmniejszenie wielkości cząsteczek przez odpowiednią obróbkę wodą oraz albo temperaturą/ciśnieniem, enzymami, albo kwasami/zasadami.

Hydrolizowany

41

Upłynnianie

Przeprowadzenie ze stanu stałego lub gazowego do stanu ciekłego.

Upłynniony

42

Maceracja

Zmniejszenie wielkości cząstek materiałów paszowych metodami mechanicznymi, często w obecności wody lub innych cieczy.

Macerowany

43

Słodowanie

Umożliwienie kiełkowania ziarna w celu aktywowania naturalnie występujących enzymów, zdolnych do rozbicia skrobi na fermentowalne węglowodany, a białka na aminokwasy i peptydy.

Słodowany

44

Topienie

Przeprowadzenie z fazy stałej do fazy ciekłej przez zastosowanie ciepła.

Stopiony

45

Mikronizacja

Proces zmniejszania przeciętnej średnicy cząstek materiału stałego do wielkości mikrometrów.

Mikronizowany

46

Parzenie

Proces moczenia w wodzie i poddawania obróbce cieplnej w celu żelowania skrobi, a następnie suszenia.

Parzony

47

Pasteryzacja

Ogrzewanie do temperatury krytycznej przez określony czas w celu wyeliminowania szkodliwych mikroorganizmów, a następnie nagłe schłodzenie.

Pasteryzowany

48

Obieranie

Usuwanie skórki z owoców i warzyw.

Obrany

49

Granulowanie

Kształtowanie w drodze przeciskania przez matrycę.

Granulat, granulowany

50

Polerowanie ryżu

Usuwanie niemal wszystkich lub części otrąb oraz zarodków z ryżu łuskanego.

Polerowany

51

Wstępne żelowanie

Modyfikacja skrobi w celu znacznego poprawienia jej właściwości pęcznienia w zimnej wodzie.

Wstępnie żelowany (16)

52

Wyciskanie (17)

Fizyczne usunięcie cieczy, takich jak tłuszcze, oleje, woda lub sok, z materiałów stałych.

Wytłok/makuch (w przypadku materiałów zawierających olej)

Pulpa, miazga (w przypadku owoców itd.)

Wysłodki (w przypadku buraków cukrowych)

53

Rafinacja

Całkowite lub częściowe usunięcie zanieczyszczeń lub niepożądanych składników metodą obróbki chemicznej lub fizycznej.

Rafinowany, częściowo rafinowany

54

Prażenie

Ogrzewanie materiału paszowego w celu wysuszenia i poprawy jego strawności, zintensyfikowania koloru lub zmniejszenia naturalnie występujących substancji przeciwodżywczych.

Prażony

55

Walcowanie

Zmniejszenie wielkości cząstek w drodze przeciskania materiału, np. ziaren, między walcami.

Walcowany

56

Ochrona przed degradacją w żwaczu

Proces, którego celem jest ochrona składników odżywczych przed degradacją w żwaczu, w drodze obróbki fizycznej przy zastosowaniu ciepła, ciśnienia, pary lub ich kombinacji, albo w drodze działania np. aldehydami, lignosulfonianami, wodorotlenkiem sodu lub kwasami organicznymi (takimi jak kwas propionowy lub taninowy).

Materiały paszowe chronione przed degradacją w żwaczu w drodze działania aldehydów mogą zawierać maksymalnie 0,12 % wolnych aldehydów.

Chroniony przed degradacją w żwaczu w drodze działania [uzupełnić właściwe]

57

Przesiewanie

Rozdzielanie cząstek o różnej wielkości przez przetrząsanie lub przelewanie materiału paszowego przez sito lub sita.

Przesiany

58

Odtłuszczanie

Rozdzielanie górnej warstwy cieczy metodami mechanicznymi, np. tłuszczu mlecznego.

Odtłuszczony

59

Krojenie

Cięcie materiału paszowego na cienkie plastry.

Krojony

60

Moczenie/rozmiękczanie

Zwilżenie i zmiękczenie materiału paszowego, zwykle nasion, w celu skrócenia czasu gotowania, ułatwienia usuwania osłonek nasion i wchłaniania wody, w celu aktywacji kiełkowania lub zmniejszenia stężenia naturalnie występujących substancji przeciwodżywczych.

Namoczony/rozmiękczony

61

Suszenie rozpyłowe

Zmniejszenie zawartości wilgoci w cieczy przez rozpylenie w celu zwiększenia stosunku powierzchni do masy materiału paszowego, na który nawiewane jest ciepłe powietrze.

Suszony rozpyłowo

62

Parowanie

Proces stosowania pary pod ciśnieniem do ogrzewania i gotowania w celu zwiększenia strawności.

Parowany

63

Toastowanie

Ogrzewanie, przy zastosowaniu suchego ciepła, zwykle nasion oleistych, np. w celu zmniejszenia lub usunięcia naturalnie występujących substancji przeciwodżywczych.

Toastowany

64

Ultrafiltracja

Przesączanie cieczy przez cienką membranę przepuszczającą tylko małe cząsteczki.

Poddany ultrafiltracji

65

Odkiełkowanie

Proces całkowitego lub częściowego usuwania zarodków z rozdrobnionych ziaren zbóż.

Odkiełkowany

66

Mikronizacja w podczerwieni

Proces cieplny z zastosowaniem ogrzewania w podczerwieni w celu gotowania i prażenia zboża, korzeni, nasion lub bulw, albo ich produktów pochodnych, po którym następuje zwykle płatkowanie.

Mikronizowany w podczerwieni

67

Hydroliza olejów/tłuszczów i uwodornionych olejów/tłuszczów

Proces chemiczny hydrolizy olejów/tłuszczów. Reakcja olejów/tłuszczów z wodą, przeprowadzana w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem, pozwala na uzyskanie surowych kwasów tłuszczowych w fazie hydrofobowej oraz słodkiej wody (surowy glicerol) w fazie hydrofilowej.

Poddany hydrolizie

68

Sonikacja ultradźwiękami

Uwalnianie rozpuszczalnych związków w drodze przetwarzania mechanicznego z użyciem silnych ultradźwięków i ciepła w wodzie.

Poddany sonikacji

69

Mechaniczne usunięcie opakowania z żywności

Mechaniczne usunięcie materiału opakowaniowego

Odpakowany mechanicznie

CZĘŚĆ C

Wykaz materiałów paszowych

1.   Ziarna zbóż i ich produkty pochodne

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

1.1.1

Jęczmień

Ziarno Hordeum vulgare L. Może być chronione przed degradacją w żwaczu.

 

1.1.2

Jęczmień spęczniony

Produkt uzyskiwany z grubo mielonego lub łamanego jęczmienia metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem.

Skrobia

1.1.3

Jęczmień prażony

Produkt prażenia jęczmienia, który jest częściowo prażony i nabiera lekkiego zabarwienia.

Skrobia, jeżeli > 10 %

Białko surowe, jeżeli > 15 %

1.1.4

Płatki jęczmienne

Produkt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie łuszczonego jęczmienia. Może zawierać niewielkie ilości łusek jęczmienia. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Skrobia

1.1.5

Włókno jęczmienne

Produkt uzyskiwany podczas produkcji skrobi jęczmiennej. Zawiera cząstki bielma i głównie włókna.

Włókno surowe

Białko surowe, jeżeli > 10 %

1.1.6

Łuski jęczmienne

Produkt uzyskiwany podczas produkcji etanolu ze skrobi po zmieleniu na sucho, przesianiu i łuszczeniu ziaren jęczmienia.

Włókno surowe

Białko surowe, jeżeli > 10 %

1.1.7

Śruta jęczmienna

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania przesianego, łuszczonego jęczmienia na kaszę perłową, grysik lub mąkę. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami łuski zewnętrznej i ziarna z przesiewania.

Włókno surowe

Skrobia

1.1.8

Białko jęczmienne

Produkt uzyskiwany z jęczmienia po oddzieleniu skrobi i otrąb. Zawiera głównie białko.

Białko surowe

1.1.9

Jęczmienne białko paszowe

Produkt uzyskiwany z jęczmienia po oddzieleniu skrobi. Zawiera głównie białko i cząstki bielma.

Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 60 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

Białko surowe

Skrobia

1.1.10

Rozpuszczalne części jęczmienia

Produkt uzyskiwany z jęczmienia po ekstrakcji na mokro białka i skrobi.

Białko surowe

1.1.11

Otręby jęczmienne

Produkt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanych ziaren łuszczonego jęczmienia. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z których usunięto większą część bielma.

Włókno surowe

1.1.12

Płynna skrobia jęczmienna

Wtórna frakcja skrobi uzyskiwana podczas produkcji skrobi z jęczmienia.

Jeżeli wilgotność < 50 %:

Skrobia

1.1.13

Przesiewy jęczmienia browarnego

Produkt mechanicznego przesiewania (frakcjonowanie pod względem wielkości), zawierający niewymiarowe ziarna jęczmienia i frakcje ziaren jęczmienia, oddzielone przed procesem słodowania.

Włókno surowe

Popiół surowy, jeżeli > 2,2 %

1.1.14

Pył słodowy i jęczmienny

Produkt zawierający frakcje ziaren jęczmienia i słodu, rozdzielone podczas produkcji słodu.

Włókno surowe

1.1.15

Łuski jęczmienia browarnego

Produkt uzyskiwany z oczyszczania jęczmienia browarnego, zawierający fragmenty łuski i drobne fragmenty jęczmienia.

Włókno surowe

1.1.16

Wywar gorzelniany jęczmienny, wilgotny, frakcja stała

Produkt uzyskiwany podczas produkcji etanolu z jęczmienia. Zawiera stałą frakcję wywaru z destylacji.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

Białko surowe

1.1.17

Wywar gorzelniany jęczmienny, wilgotny, frakcja rozpuszczalna

Produkt uzyskiwany podczas produkcji etanolu z jęczmienia. Zawiera rozpuszczalną frakcję wywaru z destylacji.

Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 70 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

Białko surowe

1.1.18

Słód (18)

Produkt uzyskiwany z kiełkujących zbóż, suszonych, grubo mielonych lub ekstrahowanych.

 

1.1.19

Kiełki słodowe (18)

Produkt uzyskiwany z kiełkujących zbóż browarnianych w wyniku oczyszczania słodu, zawierający kiełki, drobne fragmenty zboża, łuski i niewielkie łamane ziarna zbóż słodowanych. Może być grubo mielony.

 

1.2.1

Kukurydza (19)

Ziarno Zea mays L. ssp. mays. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

 

1.2.2

Płatki kukurydziane (19)

Produkt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie łuszczonej kukurydzy. Może zawierać niewielkie ilości łuski kukurydzianej.

Skrobia

1.2.3

Śruta kukurydziana (19)

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mąki lub grysiku z kukurydzy. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego usunięto mniej bielma niż z otrąb kukurydzianych. Może zawierać fragmenty zarodków kukurydzianych.

Włókno surowe

Skrobia

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

1.2.4

Otręby kukurydziane (19)

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mąki lub grysiku z kukurydzy. Zawiera głównie łuskę zewnętrzną i niewielkie ilości fragmentów zarodków kukurydzianych oraz cząstek bielma.

Włókno surowe

1.2.5

Kolby kukurydzy (19)

Środkowy rdzeń kolby kukurydzy. Może zawierać niewielką ilość kukurydzy i liści przykwiatowych, których nie usunięto podczas zbioru mechanicznego.

Włókno surowe

Skrobia

1.2.6

Przesiewy kukurydzy (19)

Frakcja ziaren kukurydzy, oddzielonych w drodze przesiewania przy przyjmowaniu produktu.

 

1.2.7

Włókno kukurydziane (19)

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania skrobi kukurydzianej. Zawiera głównie włókno.

Wilgotność, jeżeli < 50 % lub > 70 %

Jeżeli wilgotność < 50 %:

Włókno surowe

1.2.8

Gluten kukurydziany (19)

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania skrobi kukurydzianej. Zawiera głównie gluten uzyskiwany podczas oddzielania skrobi.

Wilgotność, jeżeli < 70 % lub > 90 %

Jeżeli wilgotność < 70 %:

Białko surowe

1.2.9

Gluten paszowy kukurydziany (19)

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania skrobi kukurydzianej. Zawiera otręby kukurydziane i rozpuszczalne części kukurydzy. Produkt może także zawierać łamaną kukurydzę i pozostałości z ekstrakcji oleju z zarodków kukurydzy. Można dodać do niego inne pochodne produkty skrobi i produkty z rafinowania lub fermentacji produktów skrobiowych.

Wilgotność, jeżeli < 40 % lub > 65 %

Jeżeli wilgotność < 40 %:

Białko surowe

Włókno surowe

Skrobia

1.2.10

Zarodki kukurydzy (19)

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania grysiku, mąki lub skrobi z kukurydzy. Zawiera głównie zarodki kukurydzy, łuskę zewnętrzną i części bielma.

Wilgotność, jeżeli < 40 % lub > 60 %

Jeżeli wilgotność < 40 %:

Białko surowe

Tłuszcz surowy

1.2.11

Makuch z zarodków kukurydzy (19)

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie przetworzonych zarodków kukurydzy, do których mogą jeszcze przylegać fragmenty bielma i łuski.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

1.2.12

Śruta poekstrakcyjna z zarodków kukurydzy (19)

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję przetworzonych zarodków kukurydzy.

Białko surowe

1.2.13

Surowy olej z zarodków kukurydzy (19)

Produkt uzyskiwany z zarodków kukurydzy.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

1.2.14

Kukurydza, spęczniona (19)

Produkt uzyskiwany z grubo mielonej lub łamanej kukurydzy metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem.

Skrobia

1.2.15

Roztwór z namoczonej kukurydzy [namok] (19)

Zagęszczona frakcja płynna z procesu rozmiękczania kukurydzy.

Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 65 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

Białko surowe

1.2.16

Kiszonka z kukurydzy cukrowej (19)

Produkt uboczny przetwarzania kukurydzy cukrowej, zawierający rdzenie kolb, łuski, podstawę ziarna, krojone i suszone lub wyciskane. Uzyskiwany przez krojenie kolb kukurydzy cukrowej, jej łusek i liści, z dodatkiem ziaren kukurydzy cukrowej.

Włókno surowe

1.2.17

Rozdrobniona kukurydza, odkiełkowana (19)

Produkt uzyskiwany w drodze odkiełkowania rozdrobnionej kukurydzy. Zawiera głównie fragmenty bielma; może zawierać zarodki kukurydzy i cząstki łuski zewnętrznej.

Włókno surowe

Skrobia

1.2.18

Grys kukurydziany (19)

Twarde części mielonej kukurydzy, ewentualnie z niewielką ilością otrębów lub zarodków.

Włókno surowe

Skrobia

1.3.1

Proso

Ziarno Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

Owies zwyczajny

Ziarno Avena sativa L. i inne uprawne odmiany owsa.

 

1.4.2

Owies, łuskany

Łuskane ziarna owsa. Mogą być poddawane obróbce parą.

 

1.4.3

Płatki owsiane

Produkt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie łuskanego owsa. Może zawierać niewielkie ilości łuski owsianej.

Skrobia

1.4.4

Śruta owsiana

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania przesianego, łuskanego owsa na kaszę i mąkę. Zawiera głównie otręby owsiane i niewielkie ilości bielma.

Włókno surowe

Skrobia

1.4.5

Otręby owsiane

Produkt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego ziarna łuskanego owsa. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z których usunięto większą część bielma.

Włókno surowe

1.4.6

Łuski owsiane

Produkt uzyskiwany podczas łuszczenia ziaren owsa.

Włókno surowe

1.4.7

Owies, spęczniony

Produkt uzyskiwany z grubo mielonego lub łamanego owsa metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem.

Skrobia

1.4.8

Kasza owsiana

Owies oczyszczony z usuniętą łuską.

Włókno surowe

Skrobia

1.4.9

Mąka owsiana

Produkt uzyskiwany w drodze mielenia ziaren owsa.

Włókno surowe

Skrobia

1.4.10

Mączka z owsa pastewnego

Produkt owsiany z wysoką zawartością skrobi, po łuszczeniu.

Włókno surowe

1.4.11

Pasza owsiana

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania przesianego, łuskanego owsa na kaszę i mąkę. Zawiera głównie otręby owsiane i niewielkie ilości bielma.

Włókno surowe

1.5.1

Nasiona komosy ryżowej, ekstrahowane

Oczyszczone całe nasiona komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.), z których usunięto saponiny zawarte w łusce zewnętrznej nasion.

 

1.6.1

Ryż łamany

Część ziarna ryżu Oryza sativa L. o długości mniejszej niż trzy czwarte całego ziarna. Ryż może być parzony.

Skrobia

1.6.2

Ryż polerowany

Łuskany ryż, z którego podczas polerowania usunięto niemal całe otręby i zarodki. Ryż może być parzony.

Skrobia

1.6.3

Ryż, wstępnie żelowany

Produkt uzyskiwany z polerowanego lub łamanego ryżu w drodze wstępnego żelowania.

Skrobia

1.6.4

Ryż ekstrudowany

Produkt uzyskiwany przez ekstrudowanie mąki ryżowej.

Skrobia

1.6.5

Płatki ryżowe

Produkt uzyskiwany przez płatkowanie wstępne żelowanych lub łamanych ziaren ryżu.

Skrobia

1.6.6

Ryż, łuskany

Ryż niełuskany (Oryza sativa L.), z którego usunięto tylko łuskę. Może być parzony. Proces łuskania i obróbki może prowadzić do nieznacznej utraty otrąb.

Skrobia

Włókno surowe

1.6.7

Grubo mielony ryż pastewny

Produkt uzyskiwany w drodze mielenia ryżu pastewnego, zawierający albo zielone, kredowe lub niedojrzałe ziarna, oddzielone podczas mielenia ryżu łuskanego, albo zwykłe łuskane ziarno, które jest żółte lub ma plamy.

Skrobia

1.6.8

Mąka ryżowa

Produkt uzyskiwany przez mielenie ryżu polerowanego. Ryż może być parzony.

Skrobia

1.6.9

Mąka z łuskanego ryżu

Produkt uzyskiwany przez mielenie ryżu łuskanego. Ryż może być parzony.

Skrobia

Włókno surowe

1.6.10

Otręby ryżowe

Produkt uzyskiwany podczas polerowania ryżu, zawierający głównie zewnętrzne warstwy ziarna (owocnia, osłonka nasion, jądro, aleuron) z częścią zarodka. Ryż może być parzony lub ekstrudowany.

Włókno surowe

1.6.11

Otręby ryżowe z węglanem wapnia

Produkt uzyskiwany podczas polerowania ryżu, zawierający głównie zewnętrzne warstwy ziarna (owocnia, osłonka nasion, jądro, aleuron) z częścią zarodka. Może zawierać maksymalnie 23 % węglanu wapnia, stosowanego jako substancja pomocnicza w przetwórstwie. Ryż może być parzony.

Włókno surowe

Węglan wapnia

1.6.12

Odtłuszczone otręby ryżowe

Otręby ryżowe uzyskane z ekstrakcji oleju. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

Włókno surowe

1.6.13

Olej z otrąb ryżowych

Olej ekstrahowany ze stabilizowanych otrąb ryżowych.

 

1.6.14

Śruta ryżowa

Produkt wytwarzania mąki ryżowej i skrobi ryżowej, uzyskiwany w drodze mielenia na sucho lub mokro i przesiewania. Zawiera głównie skrobię, białko, tłuszcz i włókno. Ryż może być parzony. Może zawierać maksymalnie 0,25 % sodu i maksymalnie 0,25 % siarczanów.

Skrobia, jeżeli > 20 %

Białko surowe, jeżeli > 10 %

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

Włókno surowe

1.6.15

Śruta ryżowa z węglanem wapnia

Produkt uzyskiwany podczas polerowania ryżu, zawierający głównie cząstki warstwy aleuronowej i bielma. Może zawierać maksymalnie 23 % węglanu wapnia, stosowanego jako substancja pomocnicza w przetwórstwie. Ryż może być parzony.

Skrobia

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

Węglan wapnia

1.6.16

Ryż

Ziarno Oryza sativa L. Może być chronione przed degradacją w żwaczu.

 

1.6.17

Zarodki ryżowe

Produkt uzyskiwany podczas polerowania ryżu, zawierający głównie zarodki.

Tłuszcz surowy

Białko surowe

1.6.18

Makuch z zarodków ryżowych

Produkt pozostały po rozdrobnieniu zarodków ryżu w celu wytłoczenia oleju.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

1.6.20

Białko ryżowe

Produkt wytwarzania skrobi ryżowej, uzyskiwany przez mielenie na mokro i przesiewanie, rozdzielanie, zatężanie i suszenie.

Białko surowe

1.6.21

Płynna pasza z ryżu

Zatężony płynny produkt mielenia na mokro i przesiewania ryżu.

Skrobia

1.6.22

Ryż, spęczniony

Produkt uzyskiwany przez ekspandowanie ziaren ryżu lub łamanych ziaren ryżu.

Skrobia

1.6.23

Ryż, fermentowany

Produkt uzyskiwany w drodze fermentacji ryżu.

Skrobia

1.6.24

Ryż niewymiarowy, polerowany/Ryż kredowy, polerowany

Produkt uzyskiwany podczas polerowania ryżu, zawierający głównie ziarna niewymiarowe, kredowe, uszkodzone, naturalnie zabarwione (zielone, czerwone, żółte) lub zwykłe łuskane ziarno, całe lub łamane. Może być parzony.

Skrobia

1.6.25

Ryż niedojrzały, polerowany

Produkt uzyskiwany podczas polerowania ryżu, zawierający głównie niedojrzałe lub kredowe ziarna.

Skrobia

1.7.1

Żyto

Ziarno Secale cereale L.

 

1.7.2

Śruta żytnia

Produkt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego żyta. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami łuski zewnętrznej i różnymi częściami ziarna.

Skrobia

Włókno surowe

1.7.3

Pasza żytnia

Produkt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego żyta. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego usunięto mniej bielma niż z otrąb żytnich.

Skrobia

Włókno surowe

1.7.4

Otręby żytnie

Produkt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego żyta. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego usunięto większą część bielma.

Skrobia

Włókno surowe

1.8.1

Sorgo [proso]

Ziarno/nasiona Sorghum bicolor (L.) Moench.

 

1.8.2

Sorgo białe

Ziarno szczególnych uprawnych odmian sorga z białą łupiną nasienną.

 

1.8.3

Sorgo paszowe

Wysuszony produkt uzyskiwany podczas oddzielania skrobi sorga. Zawiera głównie otręby. Produkt może także zawierać wysuszone pozostałości z wody do maceracji; może mieć dodane zarodki.

Białko surowe

1.9.1

Orkisz

Ziarno orkiszu Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.9.2

Otręby orkiszowe

Produkt wytwarzania mąki orkiszowej. Zawiera głównie łuskę zewnętrzną i niewielkie ilości fragmentów zarodków orkiszowych oraz bielma.

Włókno surowe

1.9.3

Łuski orkiszowe

Produkt uzyskiwany podczas łuszczenia ziaren orkiszu.

Włókno surowe

1.9.4

Śruta orkiszowa

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania przesianego, łuskanego orkiszu na mąkę orkiszową. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami łuski zewnętrznej i ziarna z przesiewania.

Włókno surowe

Skrobia

1.10.1

Pszenżyto

Ziarno Triticum × Secale cereale L. Hybrid.

 

1.11.1

Pszenica

Ziarno Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. i innych uprawnych odmian pszenicy. Może być chronione przed degradacją w żwaczu.

 

1.11.2

Kiełki pszenicy

Produkt uzyskiwany z kiełkującej pszenicy słodowanej i w wyniku oczyszczania słodu, zawierający kiełki, drobne fragmenty zboża, łuskę i niewielkie łamane ziarna pszenicy browarnej.

 

1.11.3

Pszenica, wstępnie żelowana

Produkt uzyskiwany z grubo mielonej lub łamanej pszenicy metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem.

Skrobia

1.11.4

Śruta pszenna

Produkt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego ziarna pszenicy lub łuskanego orkiszu. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami łuski zewnętrznej i ziarna z przesiewania.

Włókno surowe

Skrobia

1.11.5

Płatki pszenne

Produkt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie łuskanej pszenicy. Może zawierać niewielkie ilości łuski pszennej. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Włókno surowe

Skrobia

1.11.6

Pasza pszenna

Produkt wytwarzania mąki lub słodowania, uzyskiwany z przesiewanego ziarna pszenicy lub łuskanego orkiszu. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego usunięto mniej bielma niż z otrąb pszennych.

Włókno surowe

1.11.7

Otręby pszenne (20)

Produkt wytwarzania mąki lub słodowania, uzyskiwany z przesiewanego ziarna pszenicy lub łuskanego orkiszu. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z których usunięto większą część bielma.

Włókno surowe

1.11.8

Cząstki fermentowanej, słodowanej pszenicy

Produkt uzyskiwany w połączonych procesach słodowania i fermentacji pszenicy i otrąb pszennych. Produkt jest następnie suszony i grubo mielony.

Skrobia

Włókno surowe

1.11.10

Włókno pszenne

Włókno ekstrahowane podczas przetwarzania pszenicy. Zawiera głównie włókno.

Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 80 %

Jeżeli wilgotność < 60 %:

Włókno surowe

1.11.11

Zarodki pszenicy

Produkt mielenia na drobno, zawierający głównie zarodki pszenicy, walcowane lub nie, do których mogą jeszcze przylegać fragmenty bielma i łuski zewnętrznej.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

1.11.12

Zarodki pszenicy, fermentowane

Produkt fermentacji zarodków pszenicy.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

1.11.13

Makuch z zarodków pszenicy

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany w drodze tłoczenia zarodków pszenicy (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. i innych uprawnych odmian pszenicy i łuskanego orkiszu (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)), do których mogą jeszcze przylegać fragmenty bielma i łuski.

Białko surowe

1.11.15

Białko pszenne

Białko pszenne ekstrahowane podczas wytwarzania skrobi lub etanolu; może być częściowo hydrolizowane.

Białko surowe

1.11.16

Gluten paszowy pszenny

Produkt wytwarzania skrobi pszennej i glutenu. Zawiera otręby, z których zarodki mogły zostać częściowo usunięte. Można dodać rozpuszczalne części pszenicy, łamaną pszenicę i inne pochodne produkty skrobi i produkty pochodzące z rafinowania lub fermentacji produktów skrobi.

Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 60 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

Białko surowe

Skrobia

1.11.18

Gluten pszenny witalny

Białko pszenicy charakteryzujące się wysoką wiskoelastycznością po uwodnieniu, przy minimalnej zawartości białka 80 % (N × 6,25) i maksymalnej zawartości popiołu w suchej masie 2 %.

Białko surowe

1.11.19

Płynna skrobia pszenna

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania skrobi/glukozy oraz glutenu z pszenicy.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 85 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

Skrobia

1.11.20

Skrobia pszenna zawierająca białko, częściowo odcukrzona

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania skrobi pszennej, zawierający głównie częściowo słodzoną skrobię, rozpuszczalne białko i inne rozpuszczalne części bielma.

Białko surowe

Skrobia

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

1.11.21

Rozpuszczalne części pszenicy

Produkt uzyskiwany z pszenicy po ekstrakcji na mokro białka i skrobi. Może być hydrolizowany.

Wilgotność, jeżeli < 55 % lub > 85 %

Jeżeli wilgotność < 55 %:

Białko surowe

1.11.22

Koncentrat pszenny drożdżowy

Wilgotny produkt uboczny, uwalniany po fermentacji skrobi pszennej podczas wytwarzania alkoholu.

Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 80 %

Jeżeli wilgotność < 60 %:

Białko surowe

1.11.23

Przesiewy pszenicy słodowanej

Produkt mechanicznego przesiewania (frakcjonowanie pod względem wielkości), zawierający małe ziarna pszenicy i frakcje ziaren pszenicy, oddzielone przed procesem słodowania.

Włókno surowe

1.11.24

Pył słodowy i pszenny

Produkt zawierający frakcje ziaren pszenicy i słodu, oddzielone podczas produkcji słodu.

Włókno surowe

1.11.25

Łuski pszenicy słodowanej

Produkt oczyszczania pszenicy słodowanej, zawierający fragmenty łuski i drobne fragmenty pszenicy.

Włókno surowe

1.12.2

Mąka z ziarna (18)

Mąka z mielenia ziarna.

Skrobia

Włókno surowe

1.12.3

Koncentrat białka z ziarna (18)

Koncentrat i suszony produkt uzyskiwany z ziarna po usunięciu skrobi w drodze fermentacji drożdżowej.

Białko surowe

1.12.4

Przesiewy ziarna zbóż (18)

Produkty mechanicznego przesiewania (frakcjonowanie pod względem wielkości), zawierające małe ziarna i frakcje ziaren zboża, także kiełkującego, oddzielone przed dalszym przetwarzaniem ziarna. Produkty zawierają więcej włókna surowego (np. łuski) niż zboża niefrakcjonowane.

Włókno surowe

1.12.5

Zarodki ziarna (18)

Produkt mielenia na drobno i wytwarzania skrobi, zawierający głównie zarodki ziarna, walcowane lub nie, do których mogą jeszcze przylegać fragmenty bielma i łuski zewnętrznej.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

1.12.6

Sok surowy z ziaren (18)

Produkt uzyskiwany z odparowania koncentratu soku surowego z fermentacji i destylacji ziarna wykorzystanego w produkcji alkoholu zbożowego.

Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 70 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

Białko surowe

1.12.7

Wywar gorzelniany zbożowy wilgotny (18)

Wilgotny produkt zawierający stałą frakcję uzyskaną w drodze odwirowania lub filtrowania soku surowego z fermentowanych i destylowanych ziaren wykorzystanych w produkcji alkoholu zbożowego.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

Białko surowe

1.12.8

Zagęszczony wywar gorzelniany (18)

Wilgotny produkt z wytwarzania alkoholu w drodze fermentacji i destylacji zacieru z pszenicy i syropu cukrowego po uprzednim oddzieleniu otrąb i glutenu. Może zawierać martwe komórki lub części mikroorganizmów fermentacyjnych.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

Białko surowe, jeżeli > 10 %

1.12.9

Wywar gorzelniany zbożowy (18)

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania alkoholu w drodze fermentacji i destylacji zacieru z ziarna zbóż lub innych produktów skrobiowych i zawierających cukier. Może zawierać martwe komórki lub części mikroorganizmów fermentacyjnych. Może zawierać 2 % siarczanów. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 80 %

Jeżeli wilgotność < 60 %:

Białko surowe

1.12.10

Wywar gorzelniany zbożowy suszony (suszony wywar gorzelniany zbożowy z frakcją stałą)

Produkt destylacji alkoholu uzyskiwany w drodze suszenia stałych pozostałości sfermentowanego ziarna. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

1.12.11

Wywar gorzelniany zbożowy ciemny (18) (suszony wywar gorzelniany zbożowy z frakcją stałą i ciekłą DDGS) (18)

Produkt destylacji alkoholu uzyskiwany w drodze suszenia stałych pozostałości sfermentowanego ziarna, do których dodano syrop ciemny piwny lub odparowany sok surowy. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

1.12.12

Młóto browarniane (18)

Produkt browarnictwa zawierający pozostałości słodowanych i niesłodowanych zbóż i innych produktów skrobiowych, które mogą zawierać chmiel. Zwykle wprowadzany do obrotu w stanie wilgotnym, ale może być sprzedawany także w postaci suchej. Może zawierać maksymalnie 0,3 % polisiloksanu dimetylu, może zawierać maksymalnie 1,5 % enzymów, może zawierać maksymalnie 1,8 % bentonitu.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

Białko surowe

1.12.13

Młóto (18)

Produkt stały uzyskiwany w procesie wytwarzania whisky zbożowej. Zawiera pozostałości po ekstrakcji zboża słodowanego gorącą wodą. Zwykle wprowadzany do obrotu w postaci wilgotnej po usunięciu ekstraktu przez grawitację.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

Białko surowe

1.12.14

Przefiltrowane ziarna zacieru

Produkt stały uzyskiwany podczas wytwarzania piwa, ekstraktu słodowego i whisky. Zawiera pozostałości po ekstrakcji gorącą wodą grubo mielonego słodu i ewentualnie inne dodatki bogate w cukry lub skrobię. Zwykle wprowadzany do obrotu w postaci wilgotnej po usunięciu ekstraktu przez wyciskanie.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

Białko surowe

1.12.15

Syrop piwny

Produkt pozostały w destylatorze po pierwszej (sok surowy) destylacji przefermentowanej brzeczki słodowej.

Białko surowe, jeżeli > 10 %

1.12.16

Syrop piwny ciemny

Produkt z pierwszej (sok surowy) destylacji przefermentowanej brzeczki słodowej, uzyskiwany przez odparowanie syropu piwnego pozostałego w destylatorze.

Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 70 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

Białko surowe

2.   Nasiona oleiste, owoce oleiste i ich produkty pochodne

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

2.1.1

Makuch z babassu

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie orzechów palmy Babassu, odmiany Orbignya.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.2.1

Nasiona lnianki siewnej

Nasiona Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

Makuch z lnianki siewnej

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion lnianki siewnej.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.2.3

Śruta poekstrakcyjna z lnianki siewnej

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion lnianki siewnej.

Białko surowe

2.3.1

Łupiny kakaowca

Łupiny suszonego i prażonego ziarna Theobroma cacao L.

Włókno surowe

2.3.2

Łuski kakaowe

Produkt uzyskiwany w drodze przetwarzania ziarna Theobroma cacao L.

Włókno surowe

Białko surowe

2.3.3

Śruta poekstrakcyjna z częściowo obłuszczonego ziarna kakaowego

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję suszonego i prażonego ziarna Theobroma cacao L., z którego usunięto część łuski.

Białko surowe

Włókno surowe

2.4.1

Makuch z kopry

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie suszonego rdzenia (bielmo) i łuski zewnętrznej (łupina nasienna) nasion palmy kokosowej Cocos nucifera L.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.4.2

Hydrolizowany makuch z kopry

Produkt wytwarzania oleju, uzyskany przez tłoczenie i enzymatyczną hydrolizę suszonego rdzenia (bielmo) i łuski zewnętrznej (łupina nasienna) nasion palmy kokosowej Cocos nucifera L.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.4.3

Poekstrakcyjna mączka z kopry

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję suszonego rdzenia (bielmo) i łuski zewnętrznej (łupina nasienna) nasion palmy kokosowej Cocos nucifera L.

Białko surowe

2.5.1

Nasiona bawełny

Nasiona Gossypium ssp., z których usunięto włókno. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

 

2.5.2

Śruta poekstrakcyjna z częściowo obłuszczonych nasion bawełny

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję nasion bawełny, z których usunięto włókno i część łuski. (Maksymalna zawartość włókna surowego: 22,5 % w suchej masie). Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Włókno surowe

2.5.3

Makuch z nasion bawełny

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion bawełny, z których usunięto włókno.

Białko surowe

Włókno surowe

Tłuszcz surowy

2.6.1

Makuch z częściowo obłuszczonych orzechów ziemnych

Produkt wytwarzania oleju, uzyskany przez tłoczenie częściowo obłuszczonych orzechów ziemnych Arachis hypogaea L. i innych gatunków Arachis.

(Maksymalna zawartość włókna surowego: 16 % w suchej masie).

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.6.2

Śruta poekstrakcyjna z częściowo obłuszczonych orzechów ziemnych

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję makucha z częściowo obłuszczonych orzechów ziemnych. (Maksymalna zawartość włókna surowego: 16 % w suchej masie).

Białko surowe

Włókno surowe

2.6.3

Makuch z obłuszczonych orzechów ziemnych

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany z tłoczenia obłuszczonych orzechów ziemnych.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.6.4

Śruta poekstrakcyjna z obłuszczonych orzechów ziemnych

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję makucha z obłuszczonych orzechów ziemnych.

Białko surowe

Włókno surowe

2.7.1

Makuch z nasion drzewa kapokowego

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion drzewa kapokowego (Ceiba pentadra L. Gaertn.).

Białko surowe

Włókno surowe

2.8.1

Siemię lniane

Nasiona lnu Linum usitatissimum L. (minimalna czystość botaniczna: 93 %) w postaci całych, spłaszczonych lub grubo mielonych nasion. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

 

2.8.2

Makuch z siemienia lnianego

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion lnu.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.8.3

Śruta poekstrakcyjna lniana

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z siemienia lnianego. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

2.8.4

Makuch paszowy z siemienia lnianego

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion lnu. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

1,3 % surowych lecytyn,

2 % sopstoków.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.8.5

Śruta poekstrakcyjna paszowa lniana

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z siemienia lnianego. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

1,3 % surowych lecytyn,

2 % sopstoków.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

2.9.1

Otręby z nasion gorczycy

Produkt wytwarzania gorczycy (Brassica juncea L.). Zawiera fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna.

Włókno surowe

2.9.2

Śruta poekstrakcyjna z nasion gorczycy

Produkt uzyskiwany w drodze ekstrakcji lotnego oleju z nasion gorczycy.

Białko surowe

2.10.1

Nasiona nigru

Nasiona olejarki abisyńskiej Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.

 

2.10.2

Makuch z nasion nigru

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion nigru (maksymalna zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl: 3,4 %).

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.11.1

Pulpa z oliwek

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję tłoczonych oliwek Olea europea L., oddzielonych na tyle, na ile to możliwe, od cząstek pestek.

Białko surowe

Włókno surowe

Tłuszcz surowy

2.11.2

Odtłuszczona śruta poekstrakcyjna paszowa z oliwek

Produkt wytwarzania oliwy z oliwek, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z pulpy z oliwek, oddzielonego na tyle, na ile to możliwe, od cząstek pestek. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

1,3 % surowych lecytyn,

2 % sopstoków.

Białko surowe

Włókno surowe

2.11.3

Odtłuszczona śruta poekstrakcyjna z oliwek

Produkt wytwarzania oliwy z oliwek, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z pulpy z oliwek, oddzielonego na tyle, na ile to możliwe, od cząstek pestek.

Białko surowe

Włókno surowe

2.12.1

Makuch z rdzenia palmy

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie rdzeni palmowych olejowca gwinejskiego Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L.H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), z których usunięto możliwie jak najwięcej twardej łupiny zewnętrznej.

Białko surowe

Włókno surowe

Tłuszcz surowy

2.12.2

Śruta poekstrakcyjna palmowa

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję rdzeni palmowych, z których usunięto możliwie jak najwięcej twardej łupiny zewnętrznej.

Białko surowe

Włókno surowe

2.13.1

Nasiona dyni i dyniowatych

Nasiona Cucurbita pepo L. i roślin z rodzaju Cucurbita.

 

2.13.2

Makuch z nasion dyni i dyniowatych

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion Cucurbita pepo L. i nasion roślin z rodzaju Cucurbita.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

2.14.1

Nasiona rzepaku (21)

Nasiona rzepaku Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., Indian sarson Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O. E. Schulz oraz Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Minimalna czystość botaniczna: 94 %. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

 

2.14.2

Makuch z nasion rzepaku

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion rzepaku. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.14.3

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion rzepaku. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

2.14.4

Nasiona rzepaku, ekstrudowane

Produkt uzyskiwany z całego rzepaku metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem, co zwiększa żelowanie skrobi. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

2.14.5

Białkowy koncentrat z nasion rzepaku

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany w drodze oddzielenia frakcji białkowej makucha z nasion rzepaku lub nasion rzepaku.

Białko surowe

2.14.6

Makuch paszowy z nasion rzepaku

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion rzepaku. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

1,3 % surowych lecytyn,

2 % sopstoków.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.14.7

Śruta poekstrakcyjna paszowa z nasion rzepaku

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion rzepaku. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

1,3 % surowych lecytyn,

2 % sopstoków.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

2.15.1

Nasiona krokoszu barwierskiego

Nasiona krokoszu barwierskiego Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

Śruta poekstrakcyjna z częściowo obłuszczonych nasion krokoszu

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję częściowo obłuszczonych nasion krokoszu.

Białko surowe

Włókno surowe

2.15.3

Łuski nasion krokoszu

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion krokoszu.

Włókno surowe

2.16.1

Ziarna sezamu

Ziarno Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Ziarno sezamu, częściowo łuszczone

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez usunięcie części łuski.

Białko surowe

Włókno surowe

2.17.2

Łuski ziarna sezamu

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania ziarna sezamu.

Włókno surowe

2.17.3

Makuch z ziarna sezamu

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie ziarna sezamu (maksymalna zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl: 5 %).

Białko surowe

Włókno surowe

Tłuszcz surowy

2.18.1

Nasiona soi toastowane

Nasiona soi (Glycine max L. Merr.) poddane odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g × min). Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

 

2.18.2

Makuch z nasion soi

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion soi.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.18.3

Poekstrakcyjna śruta sojowa

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany z nasion soi po ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g × min).

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Włókno surowe

Jeżeli > 8 % w suchej masie

2.18.4

Poekstrakcyjna śruta sojowa, z obłuszczonych nasion soi

Produkt wytwarzania oleju uzyskiwany z obłuszczonych nasion soi po ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,5 mg N/g × min). Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

2.18.5

Łuski nasion soi

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion soi.

Włókno surowe

2.18.6

Nasiona soi, ekstrudowane

Produkt uzyskiwany z nasion soi metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem, co zwiększa żelowanie skrobi. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

2.18.7

Koncentrat białka sojowego

Produkt uzyskiwany z obłuszczonych nasion soi po ekstrakcji tłuszczu, poddanych powtórnej ekstrakcji lub obróbce enzymatycznej w celu obniżenia poziomu ekstraktu wolnego od azotu. Może zawierać inaktywowane enzymy.

Białko surowe

2.18.8

Pulpa z nasion soi [pasta z nasion soi]

Produkt uzyskiwany podczas ekstrakcji nasion soi do przygotowywania żywności.

Białko surowe

2.18.9

Nasiona soi melasowane

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania nasion soi.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

2.18.10

Produkt uboczny przygotowywania nasion soi

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania nasion soi w celu otrzymania przetworów żywnościowych.

Białko surowe

2.18.11

Nasiona soi

Nasiona soi (Glycine max L. Merr.)

Aktywność ureazy, jeżeli > 0,4 mg N/g × min

2.18.12

Płatki sojowe

Produkt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie obłuskanej soi. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g × min).

Białko surowe

2.18.13

Śruta poekstrakcyjna paszowa z nasion soi

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany z nasion soi po ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g × min). Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

1,3 % surowych lecytyn,

1,5 % sopstoków.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Włókno surowe

Jeżeli > 8 % w suchej masie

2.18.14

Śruta poekstrakcyjna paszowa sojowa, z obłuszczonych nasion soi

Produkt wytwarzania oleju uzyskiwany z obłuszczonych nasion soi po ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,5 mg N/g × min). Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

1,3 % surowych lecytyn,

1,5 % sopstoków.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

2.18.15

Fermentowane białko sojowe (koncentrat)

Produkt uzyskiwany z obłuszczonych nasion soi po ekstrakcji tłuszczu, poddanych fermentacji mikrobiologicznej w celu obniżenia poziomu ekstraktu wolnego od azotu. Może również zawierać martwe komórki mikroorganizmów wykorzystanych do fermentacji lub ich części.

Białko surowe

2.19.1

Nasiona słonecznika

Nasiona Helianthus annuus L. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

 

2.19.2

Makuch z nasion słonecznika

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion słonecznika.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.19.3

Śruta poekstrakcyjna z nasion słonecznika

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion słonecznika. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Włókno surowe

2.19.4

Śruta poekstrakcyjna słonecznikowa, z obłuszczonych nasion słonecznika

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion słonecznika, z których usunięto łuskę, całkowicie lub częściowo. Maksymalna zawartość włókna surowego: 27,5 % w suchej masie.

Białko surowe

Włókno surowe

2.19.5

Łuski nasion słonecznika

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion słonecznika.

Włókno surowe

2.19.6

Śruta poekstrakcyjna paszowa z nasion słonecznika

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion słonecznika. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

1,3 % surowych lecytyn,

2 % sopstoków.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

2.19.7

Śruta poekstrakcyjna paszowa słonecznikowa, z obłuszczonych nasion słonecznika

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion słonecznika, z których usunięto łuskę, całkowicie lub częściowo. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

1,3 % surowych lecytyn,

2 % sopstoków.

Maksymalna zawartość włókna surowego: 27,5 % w suchej masie.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Włókno surowe

2.19.8

Wysokobiałkowa, uboga w celulozę frakcja śruty poekstrakcyjnej słonecznikowej

Produkt przetwarzania śruty poekstrakcyjnej słonecznikowej, uzyskiwany przez mielenie i frakcjonowanie (przesiewanie i frakcjonowanie powietrzem) śruty poekstrakcyjnej z obłuszczonych nasion słonecznika.

Minimalna zawartość białka surowego: 45 % przy wilgotności 8 %.

Maksymalna zawartość włókna surowego: 8 % przy wilgotności 8 %.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Włókno surowe

2.19.9

Bogata w celulozę frakcja śruty poekstrakcyjnej słonecznikowej

Produkt przetwarzania śruty poekstrakcyjnej słonecznikowej, uzyskiwany przez mielenie i frakcjonowanie (przesiewanie i frakcjonowanie powietrzem) śruty poekstrakcyjnej z obłuszczonych nasion słonecznika.

Minimalna zawartość włókna surowego: 38 % przy wilgotności 8 %.

Minimalna zawartość białka surowego: 17 % przy wilgotności 8 %.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Włókno surowe

2.20.1

Oleje i tłuszcze roślinne (22)

Oleje i tłuszcze uzyskiwane z nasion oleistych lub owoców oleistych (z wyjątkiem oleju rycynowego z rącznika pospolitego), mogą być odszlamowane, rafinowane lub utwardzone.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

2.20.2

Zużyte oleje roślinne pochodzące z przemysłu spożywczego

Oleje roślinne, które zostały zużyte przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 do gotowania i które nie miały kontaktu z mięsem, tłuszczami zwierzęcymi, rybami ani zwierzętami wodnymi.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

2.21.1

Lecytyna surowa

Produkt uzyskiwany podczas odszlamiania wodą oleju surowego z nasion oleistych i owoców oleistych. Podczas odszlamiania oleju surowego można dodać kwas cytrynowy, kwas fosforowy, wodorotlenek sodu lub enzymy.

 

2.22.1

Nasiona konopi

Kontrolowane nasiona odmian Cannabis sativa L. o maksymalnej zawartości tetrahydrokanabinolu zgodnej z rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003.

 

2.22.2

Makuch z nasion konopi

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion konopi.

Białko surowe

Włókno surowe

2.22.3

Olej z konopi

Olej uzyskiwany przez tłoczenie roślin i nasion konopi.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

2.23.1

Nasiona maku

Nasiona Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Śruta poekstrakcyjna makowa

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję makucha z nasion maku.

Białko surowe

3.   Nasiona roślin strączkowych i ich produkty pochodne

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

3.1.1

Fasola, toastowana

Nasiona Phaseolus spp. lub Vigna spp. poddane stosownej obróbce cieplnej. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

 

3.1.2

Koncentrat białkowy fasoli

Produkt uzyskiwany z oddzielonej wody po namoczeniu fasoli, podczas wytwarzania skrobi.

Białko surowe

3.2.1

Strąki szarańczynu strąkowego

Suszone owoce szarańczynu strąkowego Ceratonia siliqua L. zawierające nasiona.

Włókno surowe

3.2.3

Śrutowane strąki szarańczynu strąkowego

Produkt uzyskiwany przez rozdrobnienie suszonych owoców (strąków) szarańczynu strąkowego, z których usunięto nasiona.

Włókno surowe

3.2.4

Sproszkowane strąki szarańczynu strąkowego [mączka ze strąków szarańczynu strąkowego]

Produkt uzyskiwany przez mikronizację suszonych owoców (strąków) szarańczynu strąkowego, z których usunięto nasiona.

Włókno surowe

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

3.2.5

Zarodki szarańczynu strąkowego

Zarodki nasion szarańczynu strąkowego.

Białko surowe

3.2.6

Makuch z zarodków szarańczynu strąkowego

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie zarodków szarańczynu strąkowego.

Białko surowe

3.2.7

Nasiona szarańczynu strąkowego

Nasiona uzyskane ze strąków szarańczynu strąkowego zawierające bielmo, łuski i zarodki.

Włókno surowe

3.2.8

Łuski nasion szarańczynu strąkowego

Łuski nasion szarańczynu strąkowego, uzyskiwane przez obłuszczanie nasion szarańczynu strąkowego.

Włókno surowe

3.3.1

Ciecierzyca

Nasiona Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Wyka soczewicowata

Nasiona Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Nasiona kozieradki

Nasiona kozieradki pospolitej (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

Mączka z ekstrahowanych nasion guar

Produkt uzyskiwany po ekstrakcji kleju roślinnego z nasion Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

Białko surowe

3.6.2

Śruta poekstrakcyjna z zarodków guar

Produkt ekstrakcji kleju roślinnego z zarodków nasion guar.

Białko surowe

3.7.1

Bobik

Nasiona Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. i var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

Płatki bobiku

Produkt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie obłuszczonego bobiku.

Skrobia

Białko surowe

3.7.3

Łuski bobiku

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion bobiku, zawierający głównie łuski zewnętrzne.

Włókno surowe

Białko surowe

3.7.4

Bobik, obłuszczony

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion bobiku, zawierający głównie rdzenie nasion bobiku.

Białko surowe

Włókno surowe

3.7.5

Białko bobiku

Produkt uzyskiwany przez mielenie i frakcjonowanie powietrzem bobiku.

Białko surowe

3.8.1

Soczewica

Nasiona Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

Łuski soczewicy

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion soczewicy.

Włókno surowe

3.9.1

Łubiny słodkie

Nasiona Lupinus ssp. o niskiej zawartości gorzkich nasion.

 

3.9.2

Łubiny słodkie, obłuszczone

Obłuszczone nasiona łubinu.

Białko surowe

3.9.3

Łuski łubinu

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion łubinu, zawierający głównie łuski zewnętrzne.

Białko surowe

Włókno surowe

3.9.4

Pulpa z łubinu

Produkt uzyskiwany po ekstrakcji składników łubinu.

Włókno surowe

3.9.5

Śruta z łubinu

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mąki z łubinu. Zawiera głównie cząstki liścienia i małe ilości łuski.

Białko surowe

Włókno surowe

3.9.6

Białko łubinu

Produkt uzyskiwany z oddzielonej wody po namoczeniu łubinu podczas wytwarzania skrobi lub po zmieleniu i frakcjonowaniu powietrzem.

Białko surowe

3.9.7

Mączka białkowa z łubinu

Produkt przetwarzania łubinu w celu wyprodukowania mączki o wysokiej zawartości białka.

Białko surowe

3.10.1

Fasola mung

Nasiona Vigna radiata L.

 

3.11.1

Groch

Nasiona Pisum ssp. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

 

3.11.2

Otręby grochowe

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mączki grochowej. Zawiera głównie łuski usunięte podczas obłuszczania i oczyszczania grochu.

Włókno surowe

3.11.3

Płatki grochowe

Produkt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie obłuszczonych nasion grochu.

Skrobia

3.11.4

Mąka grochowa

Produkt uzyskiwany podczas mielenia grochu.

Białko surowe

3.11.5

Łuski grochowe

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mączki grochowej. Zawiera głównie łuski usunięte podczas obłuszczania i oczyszczania grochu oraz małe ilości bielma.

Włókno surowe

3.11.6

Groch, obłuszczony

Obłuszczone nasiona grochu.

Białko surowe

Włókno surowe

3.11.7

Śruta grochowa

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mąki grochowej. Zawiera głównie cząstki liścienia i małe ilości łuski.

Białko surowe

Włókno surowe

3.11.8

Przesiewy grochu

Produkt mechanicznego przesiewania, zawierający frakcje ziaren grochu rozdzielone przed dalszym przetwarzaniem.

Włókno surowe

3.11.9

Białko grochu

Produkt uzyskiwany z oddzielonej wody po namoczeniu grochu podczas wytwarzania skrobi lub po mieleniu i frakcjonowaniu powietrzem, może być częściowo hydrolizowany.

Białko surowe

3.11.10

Pulpa grochowa

Produkt uzyskiwany z ekstrakcji na mokro skrobi i białka z grochu. Zawiera głównie włókno wewnętrzne i skrobię.

Wilgotność, jeżeli < 70 % lub > 85 %

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

3.11.11

Rozpuszczalne części grochu

Produkt uzyskiwany z ekstrakcji na mokro skrobi i białka z grochu. Zawiera głównie rozpuszczalne białko i oligosacharydy.

Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 85 %

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Białko surowe

3.11.12

Włókno grochu

Produkt uzyskiwany przez ekstrakcję po mieleniu i przesiewaniu obłuszczonego grochu.

Włókno surowe

3.12.1

Wyka siewna

Nasiona Vicia sativa L. var. sativa i inne odmiany.

 

3.13.1

Lędźwian siewny

Nasiona Lathyrus sativus L. poddane stosownej obróbce cieplnej.

Metoda obróbki cieplnej

3.14.1

Wyka jednokwiatowa

Nasiona Vicia monanthos Desf.

 

4.   Rośliny bulwiaste, rośliny korzeniowe i ich produkty pochodne

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

4.1.1

Burak cukrowy

Korzenie Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

Liście i korzenie buraka cukrowego

Świeży produkt wytwarzania cukru zawierający głównie oczyszczone części buraka cukrowego z częściami liści lub bez.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 50 %

4.1.3

Cukier (z buraków cukrowych) [sacharoza]

Cukier ekstrahowany z buraków cukrowych przy użyciu wody.

 

4.1.4

Melasa buraczana (z buraków cukrowych)

Produkt o konsystencji syropu uzyskiwany podczas wytwarzania lub rafinowania cukru z buraków cukrowych. Może zawierać maksymalnie 0,5 % substancji przeciwpieniących, 0,5 % środków usuwających kamień, 2 % siarczanów i 0,25 % siarczynów.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 28 %

4.1.5

Melasa buraczana (z buraków cukrowych), częściowo pozbawiona cukru lub pozbawiona betainy

Produkt uzyskiwany po dalszej ekstrakcji sacharozy lub betainy z melasy buraczanej przy użyciu wody. Może zawierać maksymalnie 2 % siarczanów i 0,25 % siarczynów.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 28 %

4.1.6

Melasa zawierająca izomaltulozę

Niekrystaliczna frakcja z wytwarzania izomaltulozy w drodze enzymatycznego przekształcania sacharozy z buraków cukrowych.

Wilgotność, jeżeli > 40 %

4.1.7

Wysłodki buraczane mokre (z buraków cukrowych)

Produkt wytwarzania cukru, zawierający krajankę buraków cukrowych, z której wodą ekstrahowano cukier. Minimalna wilgotność: 82 %. Zawartość cukru jest niska i spada do zera w wyniku fermentacji (kwas mlekowy).

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 82 % lub > 92 %

4.1.8

Wysłodki buraczane prasowane (z buraków cukrowych)

Produkt wytwarzania cukru, zawierający krajankę buraków cukrowych, z której wodą ekstrahowano cukier, mechanicznie wyciskany. Maksymalna wilgotność: 82 %. Zawartość cukru jest niska i spada do zera w wyniku fermentacji (kwas mlekowy). Może zawierać maksymalnie 1 % siarczanów.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 82 %

4.1.9

Wysłodki buraczane prasowane, melasowane (z buraków cukrowych)

Produkt wytwarzania cukru, zawierający krajankę buraka cukrowego, z której wodą ekstrahowano cukier, mechanicznie wyciskany, z dodatkiem melasy. Maksymalna wilgotność: 82 %. Zawartość cukru spada w wyniku fermentacji (kwas mlekowy). Może zawierać maksymalnie 1 % siarczanów.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 82 %

4.1.10

Wysłodki buraczane suszone (z buraków cukrowych)

Produkt wytwarzania cukru, zawierający krajankę buraków cukrowych, z której wodą ekstrahowano cukier, mechanicznie wyciskany i suszony. Może zawierać maksymalnie 2 % siarczanów.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę, jeżeli > 10,5 %

4.1.11

Wysłodki buraczane suszone, melasowane (z buraków cukrowych)

Produkt wytwarzania cukru, zawierający krajankę buraków cukrowych, z której wodą ekstrahowano cukier, mechanicznie wyciskany i suszony, z dodatkiem melasy. Może zawierać maksymalnie 0,5 % substancji przeciwpieniących i 2 % siarczanów.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

4.1.12

Syrop cukrowy

Produkt uzyskiwany w drodze przetwarzania cukru lub melasy. Może zawierać maksymalnie 0,5 % siarczanów i 0,25 % siarczynów.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 35 %

4.1.13

Części buraków (cukrowych), gotowane

Produkt wytwarzania spożywczego syropu z buraków cukrowych, który może być wyciskany lub suszony.

Jeżeli suszone:

zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Jeżeli wyciskane:

zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 50 %

4.1.14

Fruktooligosacharydy

Produkt uzyskiwany z cukru z buraków cukrowych w drodze procesu enzymatycznego.

Wilgotność, jeżeli > 28 %

4.1.15

Melasa buraczana (z buraków cukrowych), o wysokiej zawartości betainy, płynna lub suszona (23)

Produkt uzyskiwany po ekstrakcji cukru przy użyciu wody i dalszej filtracji melasy buraczanej. Uzyskany produkt zawiera części składowe melasy i większą ilość naturalnie występującej betainy niż w przypadku standardowej melasy. Może być suszony.

Może zawierać maksymalnie 0,5 % substancji przeciwpieniących, 0,5 % środków usuwających kamień, 2 % siarczanów i 0,25 % siarczynów.

Zawartość betainy

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 14 %

4.1.16

Izomaltuloza

Izomaltuloza jako jednowodna substancja krystaliczna. Uzyskiwana w drodze enzymatycznego przekształcania sacharozy z buraków cukrowych.

 

4.2.1

Sok z buraków

Sok wyciskany z czerwonych buraków (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva), następnie zagęszczany i pasteryzowany, zachowujący typowy warzywny smak i aromat.

Wilgotność, jeżeli < 50 % lub > 60 %

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.3.1

Marchew

Korzeń żółtej lub czerwonej marchwi Daucus carota L.

 

4.3.2

Obierki marchwi, parowane

Wilgotny produkt przetwarzania marchwi zawierający obierki usunięte z korzenia marchwi w drodze obróbki parą, do których może być dodana pomocniczo żelatynująca skrobia z marchwi. Maksymalna wilgotność: 97 %.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli > 97 %

4.3.3

Skrawki marchwi

Wilgotny produkt uzyskiwany w wyniku mechanicznego rozdzielania podczas przetwarzania marchwi i pozostałości marchwi. Produkt mógł być poddany obróbce cieplnej. Maksymalna wilgotność: 97 %.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli > 97 %

4.3.4

Płatki marchwi

Produkt uzyskiwany w drodze płatkowania, a następnie suszenia korzenia żółtej lub czerwonej marchwi.

 

4.3.5

Marchew, suszona

Korzeń żółtej lub czerwonej marchwi niezależnie od postaci, suszony.

Włókno surowe

4.3.6

Marchew paszowa, suszona

Produkt zawierający wewnętrzny miąższ i skórkę zewnętrzną poddane suszeniu.

Włókno surowe

4.4.1

Korzenie cykorii

Korzenie Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Liście i korzenie cykorii

Świeży produkt przetwarzania cykorii. Zawiera głównie oczyszczone części cykorii i części liści.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 50 %

4.4.3

Nasiona cykorii

Nasiona Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Prasowana pulpa z cykorii

Produkt wytwarzania inuliny z korzeni Cichorium intybus L. zawierający ekstrahowane i mechanicznie wyciskane plastry cykorii. (Rozpuszczalne) węglowodany cykorii i woda zostały częściowo usunięte. Może zawierać maksymalnie 1 % siarczanów i 0,2 % siarczynów.

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 82 %

4.4.5

Suszona pulpa z cykorii

Produkt wytwarzania inuliny z korzeni Cichorium intybus L. zawierający ekstrahowane i mechanicznie wyciskane, a następnie suszone plastry cykorii. (Rozpuszczalne) węglowodany cykorii zostały częściowo usunięte. Może zawierać maksymalnie 2 % siarczanów i 0,5 % siarczynów.

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.4.6

Sproszkowany susz z korzenia cykorii

Produkt uzyskiwany w drodze krojenia, suszenia i mielenia korzeni cykorii. Może zawierać maksymalnie 1 % środków przeciwzbrylających.

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.4.7

Melasa z cykorii

Produkt przetwarzania cykorii, uzyskiwany w drodze wytwarzania inuliny i oligofruktozy. Melasa z cykorii zawiera organiczne materiały roślinne i składniki mineralne. Może zawierać maksymalnie 0,5 % substancji przeciwpieniących.

Białko surowe

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli < 20 % lub > 30 %

4.4.8

Winaza z cykorii

Produkt uboczny przetwarzania cykorii, uzyskiwany po rozdzieleniu inuliny i oligofruktozy oraz wymywaniu jonowymiennym. Winaza z cykorii zawiera organiczne materiały roślinne i składniki mineralne. Może zawierać maksymalnie 1 % substancji przeciwpieniących.

Białko surowe

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli < 30 % lub > 40 %

4.4.9

Inulina (24)

Inulina to fruktan ekstrahowany np. z korzenia Cichorium intybus L., Inula helenium lub Helianthus tuberosus; surowa inulina może zawierać maksymalnie 1 % siarczanów i 0,5 % siarczynów.

 

4.4.10

Syrop oligofruktozowy

Produkt uzyskiwany w drodze częściowej hydrolizy inuliny z Cichorium intybus L.; surowy syrop oligofruktozowy może zawierać maksymalnie 1 % siarczanów i 0,5 % siarczynów.

Wilgotność, jeżeli < 20 % lub > 30 %

4.4.11

Oligofruktoza, suszona

Produkt uzyskiwany w drodze częściowej hydrolizy, a następnie suszenia inuliny z Cichorium intybus L.

 

4.5.1

Czosnek, suszony

Biały lub żółty proszek z czystego, mielonego czosnku Allium sativum L.

 

4.6.1

Maniok [tapioka] [kasawa]

Korzenie Manihot esculenta Crantz, niezależnie od postaci.

Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 70 %

4.6.2

Maniok, suszony [tapioka, suszona]

Korzenie manioku, niezależnie od postaci, suszone.

Skrobia

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.7.1

Pulpa z cebuli

Wilgotny produkt uzyskiwany podczas przetwarzania cebuli (z rodzaju Allium), zawierający zarówno łupiny, jak i całe cebule. Jeżeli uzyskiwany jest z procesu wytwarzania oleju z cebuli, wówczas zawiera głównie gotowane pozostałości cebuli.

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.7.2

Cebule smażone

Pozbawione łupin, zgniecione, a następnie smażone części cebuli.

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Tłuszcz surowy

4.7.3

Rozpuszczalne frakcje cebuli, suszone

Suchy produkt uzyskiwany w wyniku przetwarzania świeżej cebuli. Uzyskiwany w drodze ekstrakcji alkoholem lub wodą, przy czym frakcja alkoholowa lub wodna są rozdzielane i suszone rozpyłowo. Zawiera głównie węglowodany.

Włókno surowe

4.8.1

Ziemniaki

Bulwy Solanum tuberosum L.

Wilgotność, jeżeli < 72 % lub > 88 %

4.8.2

Ziemniaki, obrane

Ziemniaki, z których usunięto skórkę w drodze obróbki parą.

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.3

Obierki ziemniaków, parowane

Wilgotny produkt przetwarzania ziemniaków zawierający obierki usunięte z bulw ziemniaków w drodze obróbki parą, do których może być dodana pomocniczo żelatynująca skrobia z ziemniaków. Mogą być tłuczone.

Wilgotność, jeżeli > 93 %

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.4

Ziemniaki surowe, krojone

Produkt uzyskiwany z ziemniaków podczas przygotowywania produktów z ziemniaków do spożycia przez ludzi, także obranych ze skórki.

Wilgotność, jeżeli > 88 %

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.5

Skrawki ziemniaków

Produkt uzyskiwany w wyniku mechanicznego rozdzielania podczas przetwarzania ziemniaków i pozostałości ziemniaków. Produkt mógł być poddany obróbce cieplnej.

Wilgotność, jeżeli > 93 %

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.6

Ziemniaki, tłuczone

Produkt z blanszowanych lub gotowanych, a następnie tłuczonych ziemniaków.

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.7

Płatki ziemniaczane

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia bębnowego umytych, obranych lub nieobranych ziemniaków poddanych obróbce parą.

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.8

Pulpa ziemniaczana

Produkt wytwarzania skrobi ziemniaczanej, zawierający ekstrahowane mielone ziemniaki.

Wilgotność, jeżeli < 77 % lub > 88 %

4.8.9

Pulpa ziemniaczana, suszona

Suszony produkt wytwarzania skrobi ziemniaczanej, zawierający ekstrahowane mielone ziemniaki.

 

4.8.10

Białko ziemniaczane

Produkt wytwarzania skrobi, zawierający głównie substancje białkowe, uzyskiwany po oddzieleniu skrobi.

Białko surowe

4.8.11

Białko ziemniaczane, hydrolizowane

Białko uzyskiwane w drodze kontrolowanej hydrolizy enzymatycznej białka ziemniaczanego.

Białko surowe

4.8.12

Białko ziemniaczane, fermentowane

Produkt uzyskiwany w drodze fermentacji, a następnie suszenia rozpyłowego białka ziemniaczanego.

Białko surowe

4.8.13

Białko ziemniaczane, fermentowane, płynne

Płynny produkt uzyskiwany w drodze fermentacji białka ziemniaczanego.

Białko surowe

4.8.14

Sok ziemniaczany, koncentrat

Skoncentrowany produkt wytwarzania skrobi ziemniaczanej, zawierający substancję pozostałą po częściowym usunięciu włókna, białka i skrobi z pulpy z całych ziemniaków oraz odparowaniu części wody.

Wilgotność, jeżeli < 50 % lub > 60 %

Jeżeli wilgotność < 50 %:

Białko surowe

Popiół surowy

4.8.15

Granulat ziemniaczany

Ziemniaki po umyciu, obraniu, zmniejszeniu wielkości (przez krojenie, płatkowanie itd.) i wysuszeniu.

 

4.9.1

Batat

Bulwy Ipomoea batatas L., niezależnie od postaci.

Wilgotność, jeżeli < 57 % lub > 78 %

4.10.1

Słonecznik bulwiasty [topinambur]

Bulwy Helianthus tuberosus L., niezależnie od postaci.

Wilgotność, jeżeli < 75 % lub > 80 %

5.   Inne nasiona, owoce i ich produkty pochodne

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

5.1.1

Żołędzie

Całe owoce dębu szypułkowego Quercus robur L., dębu bezszypułkowego Quercus petraea (Matt.) Liebl., dębu korkowego Quercus suber L. lub innych gatunków dębu.

 

5.1.2

Żołędzie, obłuszczone

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania żołędzi.

Białko surowe

Włókno surowe

5.2.1

Migdały

Całe lub łamane owoce Prunus dulcis, z łupinami lub bez.

 

5.2.2

Łupiny migdałów

Łupiny migdałów uzyskiwane z obłuszczonych nasion migdałów w drodze fizycznego oddzielenia od rdzenia i grubo mielone.

Włókno surowe

5.2.3

Makuch z migdałów

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie migdałów.

Białko surowe

Włókno surowe

5.3.1

Nasiona anyżu

Nasiona Pimpinella anisum.

 

5.4.1

Pulpa jabłkowa, suszona [miazga jabłkowa, suszona]

Produkt uzyskiwany z produkcji soku z Malus domestica lub z produkcji jabłecznika. Zawiera głównie wewnętrzny miąższ i zewnętrzną skórkę, poddane suszeniu. Mógł być poddany depektynizacji.

Włókno surowe

5.4.2

Pulpa jabłkowa, prasowana [miazga jabłkowa, prasowana]

Produkt wilgotny uzyskiwany z produkcji soku jabłkowego lub jabłecznika. Zawiera głównie wewnętrzny miąższ i zewnętrzną skórkę, poddane wyciskaniu. Mógł być poddany depektynizacji.

Włókno surowe

5.4.3

Melasa jabłkowa

Produkt uzyskiwany po produkcji pektyny z pulpy jabłkowej. Mógł być poddany depektynizacji.

Białko surowe

Włókno surowe

Oleje i tłuszcze surowe, jeżeli > 10 %

5.5.1

Nasiona buraków cukrowych

Nasiona buraka cukrowego.

 

5.6.1

Gryka

Nasiona Fagopyrum esculentum.

 

5.6.2

Łuski i otręby gryczane

Produkt uzyskiwany podczas mielenia ziaren gryki.

Włókno surowe

5.6.3

Śruta gryczana

Produkt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanej gryki. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami warstwy zewnętrznej i różnymi częściami ziarna. Nie może zawierać więcej niż 10 % włókna surowego.

Włókno surowe

Skrobia

5.7.1

Nasiona kapusty czerwonej

Nasiona Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

Nasiona mozgi kanaryjskiej

Nasiona Phalaris canariensis.

 

5.9.1

Nasiona kminku

Nasiona Carum carvi L.

 

5.12.1

Kasztany, łamane

Produkt wytwarzania mąki kasztanowej, zawierający głównie cząstki bielma, z drobnymi fragmentami skórki i nielicznymi pozostałościami kasztanów (Castanea spp.).

Białko surowe

Włókno surowe

5.13.1

Pulpa cytrusowa (25)

Produkt uzyskiwany w drodze wyciskania owoców cytrusowych Citrus (L.) spp. lub podczas produkcji soków cytrusowych. Mógł być poddany depektynizacji. Może zawierać łącznie maksymalnie 1 % metanolu, etanolu i 2-propanolu, w przeliczeniu na substancję bezwodną.

Włókno surowe

5.13.2

Pulpa cytrusowa, suszona (25)

Produkt uzyskiwany w drodze wyciskania owoców cytrusowych lub podczas produkcji soków cytrusowych, a następnie suszony. Mógł być poddany depektynizacji. Może zawierać łącznie maksymalnie 1 % metanolu, etanolu i 2-propanolu, w przeliczeniu na substancję bezwodną.

Włókno surowe

5.14.1

Nasiona koniczyny łąkowej czerwonej

Nasiona Trifolium pratense L.

 

5.14.2

Nasiona koniczyny białej

Nasiona Trifolium repens L.

 

5.15.1

Łupiny kawy

Produkt uzyskiwany z obłuskanych nasion rośliny Coffea.

Włókno surowe

5.16.1

Nasiona chabra bławatka

Nasiona Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Nasiona ogórka

Nasiona Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Nasiona cyprysu

Nasiona Cupressus L.

 

5.19.1

Owoce daktylowca

Owoce Phoenix dactylifera L. Mogą być suszone.

 

5.19.2

Nasiona daktylowca

Całe nasiona Phoenix dactylifera L.

Włókno surowe

5.20.1

Nasiona kopru włoskiego

Nasiona Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Owoce figowca

Owoce Ficus carica L. Mogą być suszone.

 

5.22.1

Rdzenie owoców (26)

Produkt zawierający wewnętrzne, jadalne nasiona orzechów lub pestki owoców.

 

5.22.2

Pulpa owocowa (26)

Produkt uzyskiwany podczas produkcji soku i przecieru owocowego. Mógł być poddany depektynizacji.

Włókno surowe

5.22.3

Pulpa owocowa, suszona (26)

Produkt uzyskiwany podczas produkcji soku i przecieru owocowego, a następnie suszony. Mógł być poddany depektynizacji.

Włókno surowe

5.23.1

Rzeżucha ogrodowa

Nasiona Lepidium sativum L.

Włókno surowe

5.24.1

Nasiona roślin trawiastych

Nasiona traw z rodziny Poaceae, Cyperaceae i Juncaceae.

 

5.25.1

Pestki winogronowe

Pestki Vitis L. oddzielone od pulpy winogronowej, z których nie usunięto oleju.

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

5.25.2

Śruta poekstrakcyjna z pestek winogron

Produkt uzyskiwany podczas ekstrakcji oleju z pestek winogron.

Włókno surowe

5.25.3

Pulpa winogronowa [wytłok z winogron]

Pulpa winogronowa poddana szybkiemu suszeniu po ekstrakcji alkoholu, z której usunięto możliwie jak najwięcej szypułek i pestek.

Włókno surowe

5.25.4

Rozpuszczalne frakcje pestek winogron

Produkt uzyskiwany z pestek winogron po wytworzeniu soku z winogron. Zawiera głównie węglowodany. Może być zatężany.

Włókno surowe

5.26.1

Orzechy laskowe

Całe lub łamane owoce Corylus (L.) spp., z łupinami lub bez.

 

5.26.2

Makuch z orzechów laskowych

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez wyciskanie orzechów laskowych.

Białko surowe

Włókno surowe

5.27.1

Pektyna

Pektyna jest uzyskiwana w drodze ekstrakcji wodnej (naturalnych odmian) odpowiedniego materiału roślinnego, zwykle owoców cytrusowych lub jabłek. Nie stosuje się innych organicznych środków strącających niż metanol, etanol i 2-propanol. Może zawierać łącznie maksymalnie 1 % metanolu, etanolu i 2-propanolu w przeliczeniu na substancję bezwodną. Pektyna składa się głównie z częściowych estrów metylowych kwasu poligalakturonowego oraz ich soli amonowych, sodowych, potasowych i wapniowych.

 

5.28.1

Nasiona pachnotki zwyczajnej

Nasiona Perilla frutescens L. i produkty jej zmielenia.

 

5.29.1

Orzeszki sosnowe

Nasiona Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Pistacje

Owoce Pistacia vera L.

 

5.31.1

Nasiona babki

Nasiona Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Nasiona rzodkiewki

Nasiona Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Nasiona szpinaku

Nasiona Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Nasiona ostropestu plamistego

Nasiona Carduus marianus L.

 

5.35.1

Pulpa pomidorowa [miazga pomidorowa]

Produkt uzyskiwany przez wyciskanie pomidorów Solanum lycopersicum L. podczas produkcji soku pomidorowego. Zawiera głównie skórkę i nasiona pomidorów.

Włókno surowe

5.36.1

Nasiona krwawnika pospolitego

Nasiona Achillea millefolium L.

 

5.37.1

Makuch z pestek moreli

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie pestek moreli (Prunus armeniaca L.). Może zawierać kwas cyjanowodorowy.

Białko surowe

Włókno surowe

5.38.1

Makuch z kminu czarnego

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion kminu czarnego (Bunium persicum L.)

Białko surowe

Włókno surowe

5.39.1

Makuch z nasion ogórecznika

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion ogórecznika (Borago officinalis L.).

Białko surowe

Włókno surowe

5.40.1

Makuch z wiesiołka dwuletniego

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion wiesiołka dwuletniego (Oenohera L.).

Białko surowe

Włókno surowe

5.41.1

Makuch z owocu granatu

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion owocu granatu (Punica granatum L.).

Białko surowe

Włókno surowe

5.42.1

Makuch z nasion orzecha włoskiego

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion orzecha włoskiego (Juglans regia L.).

Białko surowe

Włókno surowe

6.   Pasze objętościowe i włókniste i ich produkty pochodne

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

6.1.1

Boćwina

Liście Beta spp.

 

6.2.1

Rośliny zbożowe (27)

Całe rośliny zbóż lub ich części. Mogą być suszone, świeże lub zakiszone.

 

6.3.1

Słoma zbóż (27)

Słoma zbóż.

 

6.3.2

Słoma zbóż, poddana obróbce (27)  (28)

Produkt uzyskiwany w drodze odpowiedniej obróbki słomy zbóż.

Sód, jeżeli do obróbki użyto NaOH

6.4.1

Mączka z koniczyny

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia i mielenia koniczyny Trifolium spp. Może zawierać do 20 % lucerny (Medicago sativa L. i Medicago var. Martyn) lub innych roślin pastewnych suszonych i mielonych jednocześnie z koniczyną.

Białko surowe

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.5.1

Mączka z roślin pastewnych (29); [mączka z traw] (29); [mączka z roślin zielonych] (29)

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia i mielenia, a w niektórych przypadkach prasowania roślin pastewnych.

Białko surowe

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.6.1

Trawa, suszona na polu [siano]

Dowolne gatunki traw, suszone na polu.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.6.2

Trawa, suszona w wysokiej temperaturze [susz z traw]

Produkt uzyskiwany z trawy (dowolnej odmiany), która została sztucznie odwodniona (w dowolnej formie).

Białko surowe

Włókno

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.6.3

Trawa, zioła, rośliny strączkowe [zielonka]

Świeże, zakiszone lub suszone rośliny uprawne obejmujące trawę, rośliny strączkowe lub zioła, powszechnie określane jako kiszonka, sianokiszonka, siano lub zielonka.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.7.1

Mąka konopna

Mąka grubo mielona z suszonych liści Cannabis sativa L.

Białko surowe

6.7.2

Włókno konopne

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania konopi, zabarwiony na zielono, suszony, włóknisty.

 

6.8.1

Słoma bobikowa

Słoma bobiku (Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. i var. minuta (Alef.) Mansf.).

 

6.9.1

Słoma lniana

Słoma lnu (Linum usitatissimum L.).

 

6.10.1

Lucerna [alfalfa]

Medicago sativa L. i Medicago var. Martyn lub ich części.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.10.2

Lucerna, suszona na polu [alfalfa, suszona na polu]

Lucerna, suszona na polu.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.10.3

Lucerna, suszona w wysokiej temperaturze [alfalfa, suszona w wysokiej temperaturze]

Lucerna sztucznie odwodniona, w dowolnej formie.

Białko surowe

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.10.4

Lucerna, ekstrudowana [alfalfa, ekstrudowana]

Granulat lucerny, ekstrudowany.

 

6.10.5

Mączka z lucerny (30) [alfalfa, mączka] (30)

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia i mielenia lucerny. Może zawierać do 20 % koniczyny lub innych roślin pastewnych suszonych i mielonych jednocześnie z lucerną.

Białko surowe

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.10.6

Miazga z lucerny [alfalfa, miazga]

Suszony produkt uzyskiwany w drodze wyciskania soku z lucerny.

Białko surowe

Włókno surowe

6.10.7

Koncentrat białkowy z lucerny [alfalfa, koncentrat białkowy]

Produkt uzyskiwany w drodze sztucznego suszenia frakcji soku wyciśniętego z lucerny, które oddzielono przez odwirowanie i poddano obróbce cieplnej w celu wytrącenia białka.

Białko surowe

Karoten

6.10.8

Rozpuszczalne części lucerny

Produkt uzyskiwany po ekstrakcji białka z soku z lucerny, może być suszony.

Białko surowe

6.11.1

Kiszonka z kukurydzy

Zakiszone rośliny Zea mays L. ssp. mays lub ich części.

 

6.12.1

Słoma grochowa

Słoma Pisum ssp.

 

6.13.1

Słoma rzepakowa

Słoma Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., Indian sarson Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz i rzepaku Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.)

 

7.   Inne rośliny, algi i ich produkty pochodne

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

7.1.1

Algi (31)

Algi, żywe lub przetworzone, w tym algi świeże, chłodzone lub mrożone. Mogą zawierać maksymalnie 0,1 % substancji przeciwpieniących.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

7.1.2

Algi suszone (31)

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia alg. Produkt ten mógł być płukany w celu zmniejszenia zawartości jodu, a algi zostały inaktywowane. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji przeciwpieniących.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

7.1.3

Mączka z alg (31)

Produkt wytwarzania oleju z alg, uzyskiwany przez ekstrakcję alg. Algi zostały inaktywowane. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji przeciwpieniących.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

7.1.4

Olej z alg (31)

Olej uzyskiwany w drodze ekstrakcji alg. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji przeciwpieniących.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

7.1.5

Ekstrakt z alg (31) [frakcja z alg] (31)

Wodny lub alkoholowy ekstrakt z alg zawierający głównie węglowodany. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji przeciwpieniących.

 

7.1.6

Mączka z wodorostów morskich

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia i rozdrabniania makroalg, w szczególności brunatnic. Produkt ten mógł być płukany w celu zmniejszenia zawartości jodu. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji przeciwpieniących.

Popiół surowy

7.3.1

Kora (31)

Oczyszczona i suszona kora drzew lub krzewów.

Włókno surowe

7.4.1

Kwiaty (31), suszone

Wszystkie części suszonych kwiatów roślin jadalnych i ich frakcje.

Włókno surowe

7.5.1

Brokuły, suszone

Produkt uzyskiwany przez suszenie rośliny Brassica oleracea L. po płukaniu, zmniejszeniu wielkości (przez krojenie, płatkowanie itp.) i usunięciu zawartości wody.

 

7.6.1

Melasa z trzciny cukrowej

Produkt o konsystencji syropu uzyskiwany podczas wytwarzania lub rafinowania cukru z Saccharum L. Może zawierać maksymalnie 0,5 % substancji przeciwpieniących, 0,5 % środków usuwających kamień, 3,5 % siarczanów i 0,25 % siarczynów.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 30 %

7.6.2

Melasa z trzciny cukrowej, częściowo odcukrzona

Produkt uzyskiwany po dalszej ekstrakcji sacharozy z melasy z trzciny cukrowej przy użyciu wody.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 28 %

7.6.3

Cukier z trzciny cukrowej [sacharoza]

Cukier ekstrahowany z trzciny cukrowej przy użyciu wody.

 

7.6.4

Bagassa [wytłoczyny] z trzciny cukrowej

Produkt uzyskiwany podczas ekstrakcji cukru z trzciny cukrowej przy użyciu wody. Zawiera głównie włókno.

Włókno surowe

7.7.1

Liście, suszone (31)

Suszone liście roślin jadalnych i ich frakcje.

Włókno surowe

7.8.1

Lignoceluloza

Produkt uzyskiwany w drodze mechanicznego przetwarzania surowego naturalnie suszonego drewna, zawierający głównie lignocelulozę. Należy uwzględnić naturalną zawartość pierwiastków śladowych.

Włókno surowe

7.8.2

Celuloza sproszkowana

Produkt uzyskiwany przez rozłożenie, oddzielenie ligniny oraz dalsze oczyszczanie jako celulozy z włókna roślinnego drewna niepoddanego obróbce, modyfikowany jedynie w drodze przetwarzania mechanicznego. Włókna nierozpuszczalne w naturalnych detergentach (NDF): co najmniej 87 %

Włókno surowe

7.9.1

Korzeń lukrecji

Korzeń Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

Mięta

Produkt uzyskiwany w wyniku suszenia nadziemnych części roślin Mentha apicata, Mentha piperita lub Mentha viridis (L.), niezależnie od postaci.

 

7.11.1

Szpinak, suszony [susz ze szpinaku]

Produkt uzyskiwany w wyniku suszenia rośliny Spinacia oleracea L., niezależnie od postaci.

 

7.12.1

Jukka Mojave

Sproszkowana Yucca schidigera Roezl.

Włókno surowe

7.12.2

Sok z juki schidigera

Produkt uzyskiwany przez krojenie i wyciskanie łodyg juki schidigera, zawierający głównie węglowodany.

 

7.13.1

Węgiel roślinny [węgiel drzewny]

Produkt uzyskiwany przez karbonizację organicznego materiału roślinnego.

Włókno surowe

7.14.1

Drewno (31)

Drewno lub włókna drzewne niepoddane obróbce chemicznej.

Włókno surowe

7.15.1

Mączka z Solanum glaucophyllum

Produkt uzyskiwany przez suszenie i mielenie liści Solanum glaucophyllum.

Włókno surowe

Witamina D3

8.   Przetwory mleczne i ich produkty pochodne

Materiały paszowe w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i rozporządzenia (UE) nr 142/2011 oraz mogą podlegać ograniczeniom stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001.

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

8.1.1

Masło i produkty z masła

Masło i produkty uzyskiwane w drodze produkcji lub przetwarzania masła (np. serwatka maślana), o ile nie zostały wymienione osobno.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 6 %

8.2.1

Maślanka, maślanka w proszku (32)

Produkt uzyskiwany w wyniku oddzielenia masła ze śmietany lub podobnego procesu.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 6 %

8.3.1

Kazeina

Produkt uzyskiwany z odtłuszczonego mleka lub maślanki przez suszenie kazeiny wytrąconej przy użyciu kwasów lub podpuszczki.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 10 %

8.4.1

Kazeinian

Produkt ekstrahowany ze skrzepu lub kazeiny poprzez zastosowanie substancji neutralizujących i suszenie.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 10 %

8.5.1

Ser i produkty z sera

Ser i produkty wytworzone z sera i produktów na bazie mleka.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

8.6.1

Siara/siara w proszku (32)

Płyn wydzielany przez gruczoły mleczne ssaków do pięciu dni po porodzie. Można stosować zatężanie lub suszenie.

Białko surowe

8.7.1

Uboczne produkty mleczne

Produkty uzyskiwane podczas wytwarzania przetworów mlecznych (między innymi: wycofane mleczne środki spożywcze, osad z wirówek lub separatorów, biała woda, minerały mleka).

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Wilgotność

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

8.8.1

Fermentowane przetwory mleczne

Produkty uzyskiwane w drodze fermentacji mleka (np. jogurt).

Białko surowe

Tłuszcz surowy

8.9.1

Laktoza

Cukier oddzielony z mleka lub serwatki przez oczyszczanie i suszenie.

Wilgotność, jeżeli > 5 %

8.10.1

Mleko/mleko w proszku (32)

Zwykła wydzielina gruczołów mlecznych uzyskiwana z jednego lub wielu dojeń. Można stosować zatężanie lub suszenie.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 5 %

8.11.1

Odtłuszczone mleko/odtłuszczone mleko w proszku (32)

Mleko o zawartości tłuszczu zmniejszonej przez rozdzielenie.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 5 %

8.12.1

Tłuszcz mleczny

Produkt uzyskiwany w drodze odtłuszczania mleka.

Tłuszcz surowy

8.13.1

Białko mleka w proszku

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia związków białka ekstrahowanych z mleka w drodze obróbki chemicznej lub fizycznej.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.14.1

Skondensowane i odparowane mleko oraz jego produkty

Skondensowane i odparowane mleko oraz produkty uzyskiwane w wyniku produkcji lub przetwarzania tych produktów.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 5 %

8.15.1

Filtrat mleka/filtrat mleka w proszku (32)

Produkt uzyskiwany z cieczy po filtracji (ultra-, nano- lub mikro-) mleka, z którego mogła zostać częściowo usunięta laktoza.

Można stosować odwróconą osmozę, zatężanie lub suszenie.

Popiół surowy

Białko surowe

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.16.1

Retentat mleka/retentat mleka w proszku (32)

Produkt zatrzymany przez membranę w wyniku filtracji (ultra-, nano- lub mikro-) mleka.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

Białko surowe

Popiół surowy

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.17.1

Serwatka/serwatka w proszku (32)

Produkt uzyskiwany w wyniku wytwarzania sera, twarogu, kazeiny lub podobnych procesów.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Białko surowe

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

Popiół surowy

8.18.1

Serwatka odlaktozowana/serwatka odlaktozowana w proszku (32)

Serwatka, z której częściowo usunięto laktozę.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Białko surowe

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

Popiół surowy

8.19.1

Białko serwatki/białko serwatki w proszku (32)

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia związków białka serwatki ekstrahowanych z serwatki w drodze obróbki chemicznej lub fizycznej. Można stosować zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.20.1

Demineralizowana, odlaktozowana serwatka/demineralizowana, odlaktozowana serwatka w proszku (32)

Serwatka, z której częściowo usunięto laktozę i minerały.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Białko surowe

Laktoza

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.21.1

Filtrat serwatki/filtrat serwatki w proszku (32)

Produkt uzyskiwany z cieczy po (ultra-, nano- lub mikro-) filtracji serwatki, z którego mogła zostać częściowo usunięta laktoza. Można stosować odwróconą osmozę oraz zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Popiół surowy

Białko surowe

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.22.1

Retentat serwatki/retentat serwatki w proszku (32)

Produkt zatrzymany przez membranę w wyniku filtracji (ultra-, nano- lub mikro-) serwatki.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Białko surowe

Popiół surowy

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.   Produkty zwierzęce ze zwierząt lądowych i ich produkty pochodne

Materiały paszowe w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i rozporządzenia (UE) nr 142/2011 oraz mogą podlegać ograniczeniom stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001.

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

9.1.1

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (33)

Całe stałocieplne zwierzęta lądowe lub ich części, świeże, mrożone, gotowane, poddane obróbce kwasem lub suszone.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.2.1

Tłuszcz zwierzęcy (34)

Produkt zawierający tłuszcz zwierząt lądowych, w tym bezkręgowców innych niż gatunki chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt, na wszystkich etapach życia. Może zawierać maksymalnie 0,1 % heksanu, jeżeli był ekstrahowany rozpuszczalnikami.

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 1 %

9.3.1

Pszczele produkty uboczne

Miód, wosk pszczeli, mleczko pszczele, propolis, pyłek, przetworzone lub nieprzetworzone.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

9.4.1

Przetworzone białko zwierzęce (34)

Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, suszenie i mielenie całych zwierząt lądowych lub ich części, w tym bezkręgowców innych niż gatunki chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt, na wszystkich etapach życia, z których tłuszcz mógł zostać częściowo wyekstrahowany lub usunięty fizycznie. Może zawierać maksymalnie 0,1 % heksanu, jeżeli był ekstrahowany rozpuszczalnikami.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.5.1

Białka pochodzące z produkcji żelatyny (34)

Suszone białko zwierzęce pochodzące z produkcji żelatyny, uzyskane z surowców zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.6.1

Białko zwierzęce, hydrolizowane (34)

Polipeptydy, peptydy i aminokwasy oraz ich mieszaniny, uzyskane w wyniku hydrolizy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które mogą być zatężane przez suszenie.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.7.1

Mączka z krwi (34)

Produkt pochodzący z obróbki cieplnej krwi stałocieplnych zwierząt poddanych ubojowi.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.8.1

Produkty z krwi (33)

Produkty pochodzące z krwi lub frakcji krwi stałocieplnych zwierząt poddanych ubojowi; obejmują osocze suszone/mrożone/płynne, suszoną pełną krew, krwinki czerwone suszone/mrożone/płynne lub ich frakcje i mieszaniny.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.9.1

Odpady gastronomiczne

Wszystkie odpady żywnościowe zawierające materiał pochodzenia zwierzęcego, w tym zużyty olej kuchenny, pochodzące z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, łącznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.10.1

Kolagen (34)

Produkt na bazie białka pochodzący z kości, skór, skórek oraz ścięgien zwierząt.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.11.1

Mączka z piór

Produkt uzyskiwany przez suszenie i mielenie piór zwierząt poddanych ubojowi, może być hydrolizowany.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.12.1

Żelatyna (34)

Naturalne rozpuszczalne białko, żelujące lub nieżelujące, uzyskane w wyniku częściowej hydrolizy kolagenu pochodzącego z kości, skór i skórek oraz ścięgien zwierząt.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.13.1

Skwarki (34)

Produkt uzyskiwany przy wytwarzaniu łoju wołowego, smalcu lub innych ekstrahowanych lub oddzielanych fizycznie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, świeży, mrożony lub suszony.

Może zawierać maksymalnie 0,1 % heksanu, jeżeli był ekstrahowany rozpuszczalnikami.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.14.1

Produkty pochodzenia zwierzęcego (33)

Wycofane środki spożywcze zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego; poddane obróbce lub nie, świeże, mrożone lub suszone.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.15.1

Jaja

Całe jaja Gallus gallus L., w skorupkach lub bez.

 

9.15.2

Białko jaj

Produkt uzyskiwany z jaj po oddzieleniu skorupek i żółtka, pasteryzowany i ewentualnie denaturowany.

Białko surowe

Metoda denaturacji, jeżeli dotyczy

9.15.3

Produkty jajeczne, suszone

Produkty składające się z pasteryzowanych suszonych jaj, bez skorupek, lub z mieszanki suszonego białka i suszonego żółtka jaja w różnych proporcjach.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 5 %

9.15.4

Proszek jajeczny, słodzony

Suszone całe jaja lub ich części.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 5 %

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

9.15.5

Skorupki jaj, suszone

Produkt uzyskiwany z jaj drobiowych po usunięciu zawartości (żółtka i białka). Skorupki są suszone.

Popiół surowy

9.16.1

Bezkręgowce lądowe, żywe (33)

Żywe bezkręgowce lądowe, na wszystkich etapach życia, inne niż gatunki mające szkodliwy wpływ na zdrowie roślin, zwierząt i ludzi.

 

9.16.2

Bezkręgowce lądowe, martwe (33)

Martwe bezkręgowce lądowe, inne niż gatunki mające szkodliwy wpływ na zdrowie roślin, zwierząt i ludzi, na wszystkich etapach życia, poddane lub niepoddane obróbce, ale nieprzetworzone, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

10.   Ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne

Materiały paszowe w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i rozporządzenia (UE) nr 142/2011 oraz mogą podlegać ograniczeniom stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001.

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

10.1.1

Bezkręgowce wodne (35)

Całe bezkręgowce morskie lub słodkowodne lub ich części, na wszystkich etapach życia, inne niż gatunki chorobotwórcze dla zwierząt i ludzi; poddane lub niepoddane obróbce, świeże, mrożone lub suszone.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

10.2.1

Produkty uboczne ze zwierząt wodnych (35)

Pochodzące z zakładów lub wytwórni przygotowujących lub wytwarzających produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi; poddane lub niepoddane obróbce, świeże, mrożone lub suszone.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

10.3.1

Mączka ze skorupiaków (36)

Produkt uzyskiwany w drodze ogrzewania, wyciskania i suszenia całych skorupiaków lub ich części, w tym krewetek dzikich i hodowlanych.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

10.4.1

Ryby (36)

Całe ryby lub ich części: świeże, mrożone, gotowane, poddane obróbce kwasem lub suszone.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.4.2

Mączka rybna (36)

Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.4.3

Rozpuszczalne frakcje ryb

Skondensowany produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mączki rybnej, który został oddzielony i był stabilizowany przez zakwaszanie lub suszenie.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 5 %

10.4.4

Białko rybne, hydrolizowane

Białko uzyskiwane w wyniku hydrolizy całych ryb lub ich części, może być zatężane przez suszenie.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.4.5

Mączka z ości

Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie części ryb. Zawiera głównie ości.

Popiół surowy

10.4.6

Olej z ryb

Olej uzyskiwany z ryb lub ich części, poddawany następnie odwirowaniu w celu usunięcia wody (może obejmować szczegóły charakterystyczne dla danego gatunku, np. olej z wątroby dorsza).

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 1 %

10.4.7

Olej z ryb, utwardzony

Olej uzyskiwany z uwodornienia oleju z ryb.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

10.4.8

Stearyna oleju z ryb [winteryzowany olej z ryb]

Frakcja oleju z ryb o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych uzyskiwana podczas rafinacji surowego oleju z ryb w celu uzyskania oleju z ryb z zastosowaniem procesu winteryzacji, w którym tłuszcze nasycone są zestalane i następnie zbierane.

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 1 %

10.5.1

Olej z kryla

Olej uzyskiwany z gotowanego i wyciskanego planktonicznego kryla morskiego, poddawany następnie odwirowaniu w celu usunięcia wody.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

10.5.2

Koncentrat białkowy z kryla, hydrolizowany

Produkt uzyskiwany w wyniku enzymatycznej hydrolizy całego kryla lub jego części, często zatężany przez suszenie.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.6.1

Mączka z pierścienic morskich

Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie i suszenie całych pierścienic morskich lub ich części, w tym Nereis virens M. Sars.

Tłuszcz surowy

Popiół, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.7.1

Mączka z zooplanktonu morskiego

Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie zooplanktonu morskiego, np. kryla.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.7.2

Olej z zooplanktonu morskiego

Olej uzyskiwany z gotowanego i wyciskanego zooplanktonu morskiego, poddawany następnie odwirowaniu w celu usunięcia wody.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

10.8.1

Mączka z mięczaków

Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie i suszenie całych mięczaków lub ich części, w tym kałamarnic i małży.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.9.1

Mączka z kałamarnic

Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych kałamarnic lub ich części.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.10.1

Mączka z rozgwiazd

Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych Asteroidea lub ich części.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

11.   Minerały i ich produkty pochodne

Materiały paszowe w niniejszym rozdziale zawierające produkty zwierzęce muszą spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i rozporządzenia (UE) nr 142/2011 oraz mogą podlegać ograniczeniom stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001.

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

11.1.1

Węglan wapnia (37) [wapień]

Produkt uzyskiwany w drodze mielenia materiałów będących źródłem węglanu wapnia (CaCO3), takich jak wapień, lub przez wytrącanie z kwaśnego roztworu.

Może zawierać maksymalnie 0,25 % glikolu propylenowego. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.2

Wapienne muszle morskie

Produkt pochodzenia naturalnego, uzyskiwany z muszli morskich, mielonych lub poddanych granulacji, takich jak muszle ostryg lub muszle morskie.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.3

Węglan wapniowo-magnezowy

Naturalna mieszanina węglanu wapnia (CaCO3) i węglanu magnezu (MgCO3). Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.

Wapń

Magnez

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.4

Kwaśny węglan wapnia z alg morskich (maerl)

Produkt pochodzenia naturalnego uzyskiwany z wapiennych alg morskich, mielonych na grubo lub poddawanych granulacji.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.5

Czerwone wapienne algi (lithothamne)

Produkt pochodzenia naturalnego uzyskiwany z wapiennych alg morskich (Phymatolithon calcareum (Pall.)), mielonych na grubo lub poddawanych granulacji.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.6

Chlorek wapnia

Chlorek wapnia (CaCl2). Może zawierać maksymalnie 0,2 % siarczanu baru.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.7

Wodorotlenek wapnia

Wodorotlenek wapnia (Ca(OH)2).

Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.8

Siarczan wapnia, bezwodny

Siarczan wapnia, bezwodny (CaSO4), uzyskiwany przez mielenie bezwodnego siarczanu wapnia lub odwodnienie dwuwodnego siarczanu wapnia.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.9

Siarczan wapnia, półwodny

Półwodny siarczan wapnia (CaSO4 ×

Formula

H2O) uzyskiwany przez częściowe odwodnienie dwuwodnego siarczanu wapnia.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.10

Siarczan wapnia, dwuwodny

Dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4 × 2H2O) uzyskiwany przez mielenie dwuwodnego siarczanu wapnia lub uwodnienie półwodnego siarczanu wapnia.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.11

Sole wapniowe kwasów organicznych (38)

Sole wapniowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.

Wapń

Kwas organiczny

11.1.12

Tlenek wapnia

Tlenek wapnia (CaO) uzyskiwany w wyniku kalcynacji występującego naturalnie wapienia.

Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.13

Glukonian wapnia

Sól wapniowa kwasu glukonowego, zwykle wyrażana jako Ca(C6H11O7)2 i jej postacie uwodnione.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.15

Siarczan/węglan wapnia

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania węglanu sodu.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.16

Pidolan wapnia

L-pidolan wania (C10H12CaN2O6). Może zawierać maksymalnie 5 % kwasu glutaminowego.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.17

Węglan wapnia-tlenek magnezu

Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie występujących naturalnie substancji zawierających wapń i magnez, np. dolomitu. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.

Wapń

Magnez

11.2.1

Tlenek magnezu

Kalcynowany tlenek magnezu (MgO), o zawartości MgO co najmniej 70 %.

Magnez

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 15 %

Zawartość żelaza jako Fe2O3, jeżeli > 5 %

11.2.2

Siarczan magnezu siedmiowodny

Siarczan magnezu (MgSO4 × 7 H2O).

Magnez

Siarka

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 15 %

11.2.3

Siarczan magnezu jednowodny

Siarczan magnezu (MgSO4 × H2O).

Magnez

Siarka

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 15 %

11.2.4

Siarczan magnezu, bezwodny

Bezwodny siarczan magnezu (MgSO4).

Magnez

Siarka

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.5

Propionian magnezu

Propionian magnezu (C6H10MgO4).

Magnez

11.2.6

Chlorek magnezu

Chlorek magnezu (MgCl2) lub roztwór uzyskiwany przez naturalne zatężanie wody morskiej po osadzeniu się chlorku sodu.

Magnez

Chlor

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.7

Węglan magnezu

Naturalny węglan magnezu (MgCO3).

Magnez

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.8

Wodorotlenek magnezu

Wodorotlenek magnezu (Mg(OH)2).

Magnez

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.9

Siarczan magnezowo-potasowy

Siarczan magnezowo-potasowy (K2Mg(SO4)2 × nH2O, n = 4,6).

Magnez

Potas

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.10

Sole magnezowe kwasów organicznych (38)

Sole magnezowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.

Magnez

Kwas organiczny

11.2.11

Glukonian magnezu

Sól magnezowa kwasu glukonowego, zwykle wyrażana jako Mg(C6H11O7)2 i jej postacie uwodnione.

Magnez

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

 

 

 

 

11.2.13

Pidolan magnezu

L-pidolan magnezu (C10H12MgN2O6). Może zawierać maksymalnie 5 % kwasu glutaminowego.

Magnez

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.3.1

Fosforan dwuwapniowy (39)  (40) [wodoroortofosforan wapnia]

Wodorofosforan wapnia uzyskiwany z kości lub źródeł nieorganicznych (CaHPO4 × nH2O, n = 0 lub 2).

Ca/P > 1,2

Może zawierać maksymalnie 3 % chlorku, wyrażonego jako NaCl.

Wapń

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.3.2

Fosforan jedno-, dwuwapniowy

Produkt złożony z fosforanu dwuwapniowego i jednowapniowego (CaHPO4 × Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 lub 1).

0,8< Ca/P < 1,3

Fosfor całkowity

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.3

Fosforan jednowapniowy [czterowodoro-dwuortofosforan wapnia]

Bis-dwuwodorofosforan wapnia (Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 lub 1).

Ca/P < 0,9

Fosfor całkowity

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.4

Fosforan trójwapniowy (40) [ortofosforan trójwapniowy]

Fosforan trójwapniowy z kości lub źródeł nieorganicznych (Ca3(PO4)2 × H2O) lub apatyt hydroksylowy (Ca5(PO4)3OH).

Ca/P > 1,3

Wapń

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.3.5

Fosforan wapniowo-magnezowy

Fosforan wapniowo-magnezowy (Ca3Mg3(PO4)4).

Wapń

Magnez

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.6

Fosforan odfluorowany

Produkt uzyskiwany ze źródeł nieorganicznych, kalcynowany i poddany dalszej obróbce cieplnej.

Fosfor całkowity

Wapń

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.3.7

Pirofosforan dwuwapniowy [dwufosforan dwuwapniowy]

Pirofosforan dwuwapniowy (Ca2P2O7).

Fosfor całkowity

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.8

Fosforan magnezu

Produkt składający się z jedno-, dwu- lub trójzasadowego fosforanu magnezu.

Fosfor całkowity

Magnez

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.3.9

Fosforan sodowo-wapniowo-magnezowy

Produkt składający się z fosforanu sodowo-wapniowo-magnezowego.

Fosfor całkowity

Magnez

Wapń

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.10

Fosforan sodu [dwuwodoroortofosforan sodu]

Fosforan jednosodowy

(NaH2PO4 × nH2O; n = 0, 1 lub 2).

Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.11

Fosforan dwusodowy [wodoroortofosforan dwusodowy]

Fosforan dwusodowy (Na2HPO4 × nH2O; n = 0, 2, 7 lub 12).

Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.12

Fosforan trójsodowy [ortofosforan trójsodowy]

Fosforan trójsodowy (Na3PO4 × nH2O; n = 0, 1/2, 1, 6, 8 lub 12).

Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.13

Pirofosforan czterosodowy [dwufosforan czterosodowy]

Pirofosforan czterosodowy (Na4P2O7× nH2O; n = 0 lub 10).

Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.14

Fosforan jednopotasowy [dwuwodoroortofosforan potasu]

Fosforan jednopotasowy (KH2PO4).

Fosfor całkowity

Potas

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.15

Fosforan dwupotasowy [wodoroortofosforan dwupotasowy]

Fosforan dwupotasowy (K2HPO4 × nH2O; n = 0, 3 lub 6).

Fosfor całkowity

Potas

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.16

Fosforan wapniowo-sodowy

Fosforan wapniowo-sodowy (CaNaPO4)

Fosfor całkowity

Wapń

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.17

Fosforan jednoamonowy [dwuwodoroortofosforan amonu]

Fosforan jednoamonowy (NH4H2PO4).

Azot całkowity

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.18

Fosforan dwuamonowy [wodoroortofosforan dwuamonowy]

Fosforan dwuamonowy ((NH4)2HPO4).

Azot całkowity

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.19

Trójpolifosforan sodu [trójfosforan pięciosodowy]

Trójpolifosforan sodu (Na5P3O10 × nH2O; n = 0 lub 6).

Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.20

Fosforan sodowo-magnezowy

Fosforan sodowo-magnezowy (MgNaPO4).

Fosfor całkowity

Magnez

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.21

Podfosforyn magnezu

Podfosforyn magnezu (Mg(H2PO2)2 × 6H2O).

Magnez

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.22

Odżelowana mączka kostna

Odżelowane, sterylizowane i mielone kości, z których usunięto tłuszcz.

Fosfor całkowity

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.3.23

Popiół kostny

Mineralne pozostałości po spopielaniu, spalaniu lub gazyfikacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Fosfor całkowity

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.3.24

Polifosforan wapnia

Niejednorodne mieszaniny soli wapnia skondensowanych kwasów polifosforowych o ogólnym wzorze H(n + 2)PnO(3n+1), gdzie „n” wynosi nie mniej niż 2.

Fosfor całkowity

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.25

Dwuwodorodwufosforan wapnia

Dwuwodoropirofosforan jednowapniowy (CaH2P2O7).

Fosfor całkowity

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.26

Kwaśny pirofosforan magnezu

Kwaśny pirofosforan magnezu (MgH2P2O7). Wytwarzany z oczyszczonego kwasu fosforowego i oczyszczonego wodorotlenku magnezu lub tlenku magnezu przez odparowanie wody i kondensację ortofosforanu do dwufosforanu.

Fosfor całkowity

Magnez

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.27

Dwuwodorodwufosforan dwusodowy

Dwuwodorodwufosforan dwusodowy (Na2H2P2O7).

Fosfor całkowity

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.28

Dwufosforan trójsodowy

Jednowodorodwufosforan trójsodowy (bezwodny: Na3HP2O7; jednowodny: Na3HP2O7 × nH2O; n = 0, 1 lub 9).

Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.29

Polifosforan sodu [heksametafosforan sodu]

Niejednorodne mieszaniny soli sodowych liniowo skondensowanych kwasów polifosforowych o ogólnym wzorze H(n + 2)PnO(3n + 1), gdzie „n” jest nie mniejsze niż 2.

Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.30

Fosforan trójpotasowy

Jednofosforan trójpotasowy (K3PO4 × nH2O; n = 0, 1, 3, 7 lub 9).

Fosfor całkowity

Potas

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.31

Dwufosforan czteropotasowy

Pirofosforan czteropotasowy (K4P2O7 × nH2O; n = 0, 1 lub 3).

Fosfor całkowity

Potas

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.32

Trójfosforan pięciopotasowy

Trójpolifosforan pięciopotasowy (K5P3O10).

Fosfor całkowity

Potas

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.33

Polifosforan potasu

Niejednorodne mieszaniny soli potasowych liniowo skondensowanych kwasów polifosforowych o ogólnym wzorze H(n + 2)PnO(3n + 1), gdzie „n” jest nie mniejsze od 2.

Fosfor całkowity

Potas

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.34

Polifosforan sodowo-wapniowy

Polifosforan sodowo-wapniowy.

Fosfor całkowity

Sód

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.4.1

Chlorek sodu (37)

Chlorek sodu (NaCl) lub produkt uzyskiwany z solanki (nasyconej lub zubożonej w innym procesie) w wyniku krystalizacji przez odparowanie (sól próżniowa), odparowania wody morskiej (sól morska) lub mielenia soli kamiennej.

Sód

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.2

Dwuwęglan sodu [wodorowęglan sodu]

Dwuwęglan sodu (NaHCO3).

Sód

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.3

(Dwu)węglan sodu/amonu [(wodoro)węglan sodu/amonu]

Produkt uzyskiwany podczas produkcji węglanu sodu i dwuwęglanu sodu, ze śladowymi ilościami dwuwęglanu amonu (maksymalnie 5 % dwuwęglanu amonu).

Sód

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.4

Węglan sodu

Węglan sodu (Na2CO3).

Sód

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.5

Półtorawęglan sodu

Półtorawęglan sodu (Na3H(CO3)2).

Sód

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.6

Siarczan sodu

Siarczan sodu (Na2SO4).

Może zawierać maksymalnie 0,3 % metioniny.

Sód

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.7

Sole sodowe kwasów organicznych (38)

Sole sodowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.

Sód

Kwas organiczny

11.5.1

Chlorek potasu

Chlorek potasu (KCl) lub produkt uzyskiwany przez mielenie chlorku potasu ze źródeł naturalnych.

Potas

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.5.2

Siarczan potasu

Siarczan potasu (K2SO4).

Potas

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.5.3

Węglan potasu

Węglan potasu (K2CO3).

Potas

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.5.4

Dwuwęglan potasu [wodorowęglan potasu]

Dwuwęglan potasu (KHCO3).

Potas

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.5.5

Sole potasowe kwasów organicznych (38)

Sole potasowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.

Potas

Kwas organiczny

11.5.6

Pidolan potasu

L-pidolan potasu (C5H6KNO3). Może zawierać maksymalnie 5 % kwasu glutaminowego.

Potas

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.6.1

Kwiat siarczany

Proszek uzyskiwany z naturalnych złóż tego minerału. Również produkt uzyskiwany w wyniku rafinacji ropy naftowej stosowanej przez producentów siarki.

Siarka

11.7.1

Attapulgit [pałygorskit]

Naturalny minerał zawierający magnez, glin i krzem.

Magnez

11.7.2

Kwarc

Minerał występujący naturalnie, uzyskiwany przez mielenie źródeł kwarcu.

Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.

 

11.7.3

Krystobalit

Dwutlenek krzemu (SiO2) uzyskiwany z ponownej krystalizacji kwarcu.

Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.

 

11.8.1

Siarczan amonu

Siarczan amonu ((NH4)2SO4) uzyskiwany w drodze syntezy chemicznej. Może mieć postać roztworu wodnego.

Azot wyrażony jako białko surowe

Siarka

11.8.3

Sole amonowe kwasów organicznych (38)

Sole amonowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.

Azot wyrażony jako białko surowe

Kwas organiczny

11.8.4

Mleczan amonu

Mleczan amonu (CH3CHOHCOONH4). Obejmuje mleczan amonu wytwarzany w drodze fermentacji przez Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp. lub Bifidobacterium spp., zawierający co najmniej 44 % azotu wyrażonego jako białko surowe.

Może zawierać maksymalnie 2 % fosforu, 2 % potasu, 0,7 % magnezu, 2 % sodu, 2 % siarczanów, 0,5 % chlorków, 5 % cukrów i 0,1 % krzemowych substancji przeciwpieniących.

Azot wyrażony jako białko surowe

Popiół surowy

Potas, jeżeli > 1,5 %

Magnez, jeżeli > 1,5 %,

Sód, jeżeli > 1,5 %

11.8.5

Octan amonu

Octan amonu (CH3COONH4) w roztworze wodnym, zawierający nie mniej niż 55 % octanu amonu.

Azot wyrażony jako białko surowe

11.9.1

Piasek kwarcowy

Produkt uzyskiwany przez rozdrabnianie naturalnie występującego minerału w postaci żwiru.

Wielkość cząstek

11.9.2

Czerwony kamień [Redstone]

Produkt uzyskiwany przez rozdrabnianie i mielenie produktów otrzymanych w wyniku wypalania gliny.

Wielkość cząstek

Wilgotność, jeżeli > 2 %

12.   Produkty i produkty uboczne uzyskiwane w wyniku fermentacji z wykorzystaniem mikroorganizmów inaktywowanych tak, by produkty te nie zawierały żywych mikroorganizmów

Materiały paszowe wymienione w niniejszym rozdziale, które są organizmami zmodyfikowanymi genetycznie, zostały wyprodukowane z takich organizmów lub powstały w wyniku fermentacji z wykorzystaniem mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie, muszą być zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

12.1.1

Produkt wytwarzany przez Methylophilus methylotrophus, bogaty w białko (41)  (42)

Produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku hodowli Methylophilus methylotrophus (NCIMB szczep 10.515) na metanolu, zawartość białka surowego: co najmniej 68 %, współczynnik odbicia: co najmniej 50.

Białko surowe

Popiół surowy

Tłuszcz surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.2

Produkt wytwarzany przez Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis i Bacillus firmus, bogaty w białko (41)  (42)

Produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku hodowli Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB szczep 11132), Alcaligenes acidovorans (NCIMB szczep 13287), Bacillus brevis (NCIMB szczep 13288) i Bacillus firmus (NCIMB szczep 13289) na gazie ziemnym (około 91 % metanu, 5 % etanu, 2 % propanu, 0,5 % izobutanu, 0,5 % n-butanu), amoniaku i solach mineralnych, zawartość białka surowego: co najmniej 65 %.

Białko surowe

Popiół surowy

Tłuszcz surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.3

Produkt wytwarzany przez Escherichia coli, bogaty w białko (41)  (42)

Uboczny produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku wytwarzania aminokwasów przez kulturę Escherichia coli K12 na podłożach pochodzenia roślinnego lub chemicznego, amoniaku lub solach mineralnych; może być hydrolizowany.

Białko surowe

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.4

Produkt wytwarzany przez Corynebacterium glutamicum, bogaty w białko (41)  (42)

Uboczny produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku wytwarzania aminokwasów przez kulturę Corynebacterium glutamicum na substratach pochodzenia roślinnego lub chemicznego, amoniaku lub solach mineralnych; może być hydrolizowany.

Białko surowe

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.5

Drożdże [drożdże piwne] (41)  (42)

Wszystkie drożdże uzyskiwane z (44) Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii  (43) , Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii lub Brettanomyces ssp. na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne.

Wilgotność, jeżeli < 75 % lub > 97 %

Jeżeli wilgotność < 75 %:

 

Białko surowe

 

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.6

Kiszonka z grzybni po produkcji penicyliny (41)  (42)

Grzybnia (związki azotu), wilgotny produkt uboczny produkcji penicyliny przez Penicillium chrysogenum (ATCC48271) na różnych źródłach węglowodanów i ich hydrolizatów, poddana obróbce cieplnej i zakiszona przy użyciu Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides i Streptococcus lactis w celu inaktywowania penicyliny; azot wyrażony jako białko surowe: co najmniej 7 %.

Azot wyrażony jako białko surowe

Popiół surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.7

Drożdże z procesu produkcji biodiesla (41)  (42)

Wszystkie drożdże i ich części (46), uzyskiwane z (44) Yarrowia lipolytica hodowanego na olejach roślinnych i odszlamiane, przy czym frakcje glicerolu powstają podczas produkcji biopaliwa.

Wilgotność, jeżeli < 75 % lub > 97 %

Jeżeli wilgotność < 75 %:

 

Białko surowe

 

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.8

Produkt wytwarzany przez gatunki Lactobacillus, bogaty w białko (41)  (42)

Produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku hodowli Lactobacillus na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne. Produkt może być suszony

Białko surowe

Popiół surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.9

Produkt wytwarzany przez Trichoderma viride, bogaty w białko (41)  (42)

Produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku hodowli Trichoderma viride na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne. Produkt może być suszony.

Białko surowe

Popiół surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.10

Produkt wytwarzany przez Bacillus subtilis, bogaty w białko (41)  (42)

Produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku hodowli Bacillus subtilis na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne. Produkt może być suszony.

Białko surowe

Popiół surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.11

Produkt wytwarzany przez Aspergillus oryzae, bogaty w białko (41)  (42)

Produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku hodowli Aspergillus oryzae na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne. Produkt może być suszony.

Białko surowe

Popiół surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.12

Produkty drożdży (41)  (42)

Wszystkie części drożdży (46) uzyskiwane z hodowli (44) Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii  (43), Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii lub Brettanomyces ssp. na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne.

Wilgotność, jeżeli < 75 % lub > 97 %

Jeżeli wilgotność < 75 %:

 

Białko surowe

 

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.2.1

Winaza [skondensowana rozpuszczalna melasa] (42)  (45)

Produkty uboczne pochodzące z przemysłowego przetwarzania moszczu/brzeczki powstałych na skutek procesu fermentacji mikrobiologicznej, np. podczas produkcji alkoholu, kwasów organicznych lub drożdży. Składają się z frakcji płynu/pasty uzyskanej po oddzieleniu moszczu/brzeczki z procesu fermentacji. Mogą również zawierać martwe komórki mikroorganizmów wykorzystanych do fermentacji lub ich części (46). Podłoża są głównie pochodzenia roślinnego, np. melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne.

Białko surowe

Substrat i nazwa procesu produkcji stosownie do przypadku

12.2.2

Produkty uboczne wytwarzania kwasu L-glutaminowego (42)  (45)

Produkty uboczne wytwarzania kwasu L-glutaminowego w drodze fermentacji przez Corynebacterium melassecola na podłożu złożonym z sacharozy, melasy, produktów skrobiowych i ich hydrolizatów, soli amonu i innych związków azotu.

Białko surowe

12.2.3

Produkty uboczne wytwarzania chlorowodorku L-lizyny przez Brevibacterium lactofermentum  (42)  (45)

Produkty uboczne wytwarzania chlorowodorku L-lizyny w drodze fermentacji przez Brevibacterium lactofermentum na podłożu złożonym z sacharozy, melasy, produktów skrobiowych i ich hydrolizatów, soli amonu i innych związków azotu.

Białko surowe

12.2.4

Produkty uboczne wytwarzania aminokwasów przez Corynebacterium glutamicum  (42)  (45)

Produkty uboczne wytwarzania aminokwasów w drodze fermentacji przez Corynebacterium glutamicum na podłożu pochodzenia roślinnego lub chemicznego, amoniaku lub solach mineralnych.

Białko surowe

Popiół surowy

12.2.5

Produkty uboczne wytwarzania aminokwasów przez Escherichia coli K12 (42)  (45)

Produkty uboczne wytwarzania aminokwasów w drodze fermentacji przez Escherichia coli K12 na podłożu pochodzenia roślinnego lub chemicznego, amoniaku lub solach mineralnych.

Białko surowe

Popiół surowy

12.2.6

Produkt uboczny wytwarzania enzymów przez Aspergillus niger  (42)  (45)

Produkt uboczny fermentacji przez Aspergillus niger na pszenicy i słodzie prowadzonej w celu produkcji enzymu.

Białko surowe

12.2.7

Polihydroksymaślan z fermentacji przez Ralstonia eutropha  (42)

Produkt zawierający 3-hydroksymaślan i 3-hydroksywalerianian, wyprodukowane w drodze fermentacji przez Ralstonia eutropha, oraz mączkę białkową uzyskaną z nieżywych bakterii obecnych w środowisku brzeczki fermentacyjnej.

 

13.   Różne

Materiały paszowe w niniejszym rozdziale zawierające produkty zwierzęce muszą spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i rozporządzenia (UE) nr 142/2011 oraz mogą podlegać ograniczeniom stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001.

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

13.1.1

Produkty przemysłu piekarniczego i zakładów wytwarzających makarony

Produkty uzyskiwane podczas i w wyniku wytwarzania chleba, herbatników, wafli lub makaronów. Mogą być suszone.

Skrobia

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

13.1.2

Produkty przemysłu ciastkarskiego

Produkty uzyskiwane podczas i w wyniku wytwarzania ciast cukierniczych i ciastek. Mogą być suszone.

Skrobia

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

13.1.3

Produkty wytwarzania płatków śniadaniowych

Substancje lub produkty przeznaczone, w formie przetworzonej, częściowo przetworzonej lub nieprzetworzonej, do spożycia przez ludzi lub co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być spożywane przez ludzi. Mogą być suszone.

Białko surowe, jeżeli > 10 %

Włókno surowe

Oleje/tłuszcze surowe, jeżeli > 10 %

Skrobia, jeżeli > 30 %

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę, jeżeli > 10 %

13.1.4

Produkty przemysłu cukierniczego

Produkty uzyskiwane podczas i w wyniku wytwarzania słodyczy, w tym wyrobów czekoladowych. Mogą być suszone.

Skrobia

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

13.1.5

Produkty zakładów wytwarzających lody

Produkty uzyskiwane podczas produkcji lodów. Mogą być suszone.

Skrobia

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Tłuszcz surowy

13.1.6

Produkty i produkty uboczne przetwarzania świeżych owoców i warzyw (47)

Produkty uzyskiwane w procesie przetwarzania świeżych owoców i warzyw (w tym skórka, całe cząstki owoców/warzyw i ich mieszanki). Mogły być wcześniej suszone lub mrożone.

Skrobia

Włókno surowe

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 3,5 %

13.1.7

Produkty przetwarzania roślin (47)

Produkty uzyskiwane w wyniku mrożenia lub suszenia całych roślin lub ich części.

Włókno surowe

13.1.8

Produkty przetwarzania przypraw korzennych i ziołowych (47)

Produkty uzyskiwane w wyniku mrożenia lub suszenia przypraw korzennych i ziołowych lub ich części.

Białko surowe, jeżeli > 10 %

Włókno surowe

Oleje/tłuszcze surowe, jeżeli > 10 %

Skrobia, jeżeli > 30 %

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę, jeżeli > 10 %

13.1.9

Produkty przetwarzania ziół (47)

Produkty uzyskiwane w wyniku rozdrabniania, mielenia, mrożenia lub suszenia ziół lub ich części.

Włókno surowe

13.1.10

Produkty przetwórstwa ziemniaków

Produkty uzyskiwane podczas przetwarzania ziemniaków. Mogły być wcześniej suszone lub mrożone.

Skrobia

Włókno surowe

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 3,5 %

13.1.11

Produkty i produkty uboczne produkcji sosów

Substancje pochodzące z produkcji sosów przeznaczone, w formie przetworzonej, częściowo przetworzonej lub nieprzetworzonej, do spożycia przez ludzi lub co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być spożywane przez ludzi. Mogą być suszone.

Tłuszcz surowy

13.1.12

Produkty i produkty uboczne przemysłu wytwarzającego przekąski

Produkty i produkty uboczne przemysłu wytwarzającego przekąski, uzyskiwane podczas i w wyniku produkcji przekąsek – chipsów ziemniaczanych, przekąsek na bazie ziemniaków lub zbóż (przekąsek bezpośrednio ekstrudowanych, na bazie ciasta i granulowanych) oraz orzechów.

Tłuszcz surowy

13.1.13

Produkty przemysłu wytwarzającego żywność gotową do spożycia

Produkty uzyskiwane podczas produkcji żywności gotowej do spożycia. Mogą być suszone.

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

13.1.14

Roślinne produkty uboczne produkcji napojów spirytusowych

Stałe produkty uzyskiwane z roślin (w tym jagód i nasion, takich jak anyż) po ich maceracji w roztworze alkoholowym lub po odparowaniu/destylacji alkoholowej, lub po obu tych procesach, podczas wydobywania aromatu w produkcji napojów spirytusowych. Produkty te muszą być destylowane w celu wyeliminowania pozostałości alkoholu.

Białko surowe, jeżeli > 10 %

Włókno surowe

Oleje/tłuszcze surowe, jeżeli > 10 %

13.1.15

Piwo paszowe

Produkt browarniany, którego nie można sprzedawać jako napoju dla ludzi.

Zawartość alkoholu

Wilgotność, jeżeli < 75 %

13.1.16

Napoje słodzone

Produkty przemysłu napojów bezalkoholowych uzyskiwane w wyniku produkcji słodzonych napojów bezalkoholowych lub nieopakowanych, nienadających się do sprzedaży słodzonych napojów bezalkoholowych.

Mogą być zatężane lub suszone.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 30 %

13.1.17

Syrop owocowy

Produkty przemysłu syropów owocowych, uzyskiwane w wyniku produkcji syropu owocowego przeznaczonego do spożycia przez ludzi.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 30 %

13.1.18

Syrop słodzony

Produkty przemysłu syropów słodzonych, uzyskiwane w wyniku produkcji syropu lub nieopakowanego, nienadającego się do sprzedaży syropu.

Mogą być zatężane lub suszone.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 30 %

13.2.1

Cukier karmelizowany

Produkt uzyskiwany przez kontrolowane ogrzewanie dowolnego cukru.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

13.2.2

Dekstroza

Dekstrozę uzyskuje się w wyniku hydrolizy skrobi; składa się z oczyszczonej, skrystalizowanej glukozy, z wodą krystalizacyjną lub bez.

 

13.2.3

Fruktoza

Fruktoza jako oczyszczony krystaliczny proszek. Uzyskuje się ją z glukozy w syropie glukozowym z wykorzystaniem izomerazy glukozy oraz w wyniku inwersji sacharozy.

 

13.2.4

Syrop glukozowy

Syrop glukozowy jest oczyszczonym i zatężonym wodnym roztworem sacharydów odżywczych uzyskiwanych w wyniku hydrolizy ze skrobi. Może być suszony.

Wilgotność, jeżeli > 30 %

13.2.5

Melasa glukozowa

Produkt wytwarzany podczas procesu rafinowania syropów glukozowych.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

13.2.6

Ksyloza

Cukier ekstrahowany z drewna.

 

13.2.7

Laktuloza

Półsyntetyczny dwucukier (4-O-D-galaktopiranozylo-D-fruktoza) uzyskiwany z laktozy poprzez izomeryzację glukozy do fruktozy. Występuje w poddanym obróbce termicznej mleku i przetworach mlecznych.

 

13.2.8

Glukozamina (chitozamina) (52)

Aminocukier (monosacharyd) będący częścią struktury polisacharydów chitozanu i chityny. Wytwarzany w drodze hydrolizy szkieletów zewnętrznych skorupiaków i innych stawonogów lub fermentacji ziarna, np. kukurydzy czy pszenicy.

Sód lub potas, zależnie od przypadku

13.2.9

Ksylooligosacharydy

Łańcuchy cząsteczek ksylozy połączonych wiązaniami β1–4 o stopniu polimeryzacji od 2 do 10, wytwarzane w wyniku enzymatycznej hydrolizy różnych substratów bogatych w hemicelulozę.

Wilgotność, jeżeli > 5 %

13.2.10

Glukooligoacharydy

Produkt uzyskiwany w drodze fermentacji albo hydrolizy lub fizycznej obróbki cieplnej polimerów glukozy, glukozy, sacharozy i maltozy.

Wilgotność, jeżeli > 28 %

13.3.1

Skrobia (48)

Skrobia.

Skrobia

13.3.2

Skrobia (48), wstępnie żelowana

Produkt składający się ze skrobi ekspandowanej w wyniku obróbki cieplnej.

Skrobia

13.3.3

Mieszanka skrobi (48)

Produkt składający się z występującej naturalnie lub modyfikowanej skrobi spożywczej uzyskiwanej z różnych źródeł botanicznych.

Skrobia

13.3.4

Makuch z hydrolizatów skrobi (48)

Produkt filtracji roztworu z hydrolizy skrobi, zawierający: białko, skrobię, polisacharydy, tłuszcze, oleje i pomocnicze materiały filtracyjne (np. ziemia okrzemkowa, włókno drzewne).

Wilgotność, jeżeli < 25 % lub > 45 %

Jeżeli wilgotność < 25 %:

Tłuszcz surowy

Białko surowe

13.3.5

Dekstryna

Dekstryna to skrobia poddana częściowej hydrolizie kwasowej.

 

13.3.6

Maltodekstryna

Maltodekstryna to skrobia poddana częściowej hydrolizie.

 

13.4.1

Polidekstroza

Przypadkowo powiązany polimer blokowy glukozy wytwarzany w wyniku termicznej polimeryzacji D-glukozy.

 

13.5.1

Alkohole polihydroksylowe [poliole]

Produkt uzyskiwany w drodze uwodornienia lub fermentacji, składający się ze zredukowanych mono-, dwu- lub oligosacharydów, lub polisacharydów.

 

13.5.2

Izomalt

Alkohol cukrowy uzyskiwany z sacharozy po enzymatycznej konwersji i uwodornieniu.

 

13.5.3

Mannitol

Produkt uzyskiwany w drodze uwodornienia lub fermentacji, składający się ze zredukowanej glukozy lub fruktozy.

 

13.5.4

Ksylitol

Produkt uzyskiwany w drodze uwodornienia i fermentacji ksylozy.

 

13.5.5

Sorbitol

Produkt uzyskiwany w drodze uwodornienia glukozy.

 

13.6.1

Kwaśne oleje z rafinacji chemicznej (49)

Produkt uzyskiwany podczas usuwania kwasów z olejów lub tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego przy pomocy zasad, a następnie zakwaszania poprzez rozdzielanie fazy wodnej, zawierający wolne kwasy tłuszczowe, oleje lub tłuszcze oraz naturalne składniki ziaren, owoców lub tkanek zwierzęcych, takie jak mono- i dwuglicerydy, surowa lecytyna i włókno.

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 1 %

13.6.2

Kwasy tłuszczowe estryfikowane glicerolem (50)

Glicerydy uzyskiwane w drodze estryfikacji kwasów tłuszczowych glicerolem. Mogą zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

Tłuszcz surowy

Nikiel, jeżeli > 20 ppm

13.6.3

Mono-, dwu- i trójglicerydy kwasów tłuszczowych (50)

Produkt zawierający mieszaninę mono-, dwu- i trójestrów glicerolu i kwasów tłuszczowych.

Może zawierać niewielkie ilości wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu.

Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.

Tłuszcz surowy

Nikiel, jeżeli > 20 ppm

13.6.4

Sole kwasów tłuszczowych (50)

Produkt uzyskiwany w drodze reakcji kwasów tłuszczowych zawierających co najmniej cztery atomy węgla z wodorotlenkami, tlenkami lub solami wapnia, magnezu, sodu lub potasu.

Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.

Tłuszcz surowy (po hydrolizie)

Wilgotność

Ca lub Na lub K lub Mg (stosownie do przypadku)

Nikiel, jeżeli > 20 ppm

13.6.5

Destylaty kwasów tłuszczowych z rafinacji fizycznej (49)

Produkt uzyskiwany podczas usuwania kwasów z olejów lub tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego w drodze destylacji, zawierający wolne kwasy tłuszczowe, oleje lub tłuszcze oraz naturalne składniki ziaren, owoców lub tkanek zwierzęcych, takie jak mono- i dwuglicerydy, sterole i tokoferole.

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 1 %

13.6.6

Surowe kwasy tłuszczowe z hydrolizy (49)

Produkt uzyskiwany w drodze hydrolizy olejów/tłuszczów. Z definicji zawiera surowe kwasy tłuszczowe C6–C24, alifatyczne, liniowe, monokarboksylowe, nasycone i nienasycone. Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 1 %

Nikiel, jeżeli > 20 ppm

13.6.7

Czyste, destylowane kwasy tłuszczowe z hydrolizy (49)

Produkt uzyskiwany w drodze destylacji surowych kwasów tłuszczowych z hydrolizy olejów/tłuszczów, ewentualnie z uwodornianiem. Z definicji zawiera czyste, destylowane kwasy tłuszczowe C6–C24, alifatyczne, liniowe, monokarboksylowe, nasycone i nienasycone.

Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 1 %

Nikiel, jeżeli > 20 ppm

13.6.8

Sopstok (49)

Produkt uzyskiwany podczas usuwania kwasów z olejów lub tłuszczów roślinnych przez zastosowanie wodnego roztworu wodorotlenku wapnia, magnezu, sodu lub potasu, zawierający sole kwasów tłuszczowych, oleje lub tłuszcze oraz naturalne składniki ziaren, owoców lub tkanek zwierzęcych, takie jak mono- i dwuglicerydy, surowa lecytyna i włókno.

Wilgotność, jeżeli < 40 oraz > 50 %

Ca lub Na lub K lub Mg, stosownie do przypadku

13.6.9

Mono- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasami organicznymi (50)  (51)

Mono- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych zawierających co najmniej cztery atomy węgla, estryfikowane kwasami organicznymi.

Tłuszcz surowy

13.6.10

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych (50)

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Tłuszcz surowy

13.6.11

Sacharoglicerydy kwasów tłuszczowych (50)

Mieszanina estrów sacharozy oraz mono- i dwuglicerydów kwasów tłuszczowych.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Tłuszcz surowy

13.6.12

Palmitoiloglukozamina

Lipidowy związek organiczny występujący w korzeniach wielu roślin, w szczególności w korzeniach większości roślin strączkowych. Jest on wytwarzany w drodze acylacji D-glukozaminy kwasem palmitynowym. Może zawierać maksymalnie 0,5 % acetonu.

Wilgotność, jeżeli > 2 %,

tłuszcz surowy

13.6.13

Sole mleczanów kwasów tłuszczowych

Nieglicerydowe estry kwasów tłuszczowych. Produktem może być wapniowa, magnezowa, sodowa lub potasowa sól kwasów tłuszczowych estryfikowanych kwasem mlekowym. Może zawierać sole wolnych kwasów tłuszczowych i kwas mlekowy.

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 1 %

Nikiel, jeżeli > 20 ppm

Ca lub Na lub K lub Mg, stosownie do przypadku

13.8.1

Gliceryna, surowa

[glicerol, surowy]

Produkt uboczny uzyskiwany:

w drodze oleochemicznego rozszczepiania olejów/tłuszczów w celu otrzymania kwasów tłuszczowych i słodkiej wody, a następnie zatężania słodkiej wody w celu otrzymania surowego glicerolu lub transestryfikacji (może zawierać maksymalnie 0,5 % metanolu) naturalnych olejów/tłuszczów w celu otrzymania estrów metylowych kwasu tłuszczowego i słodkiej wody, a następnie zatężania słodkiej wody w celu otrzymania surowego glicerolu,

w procesie wytwarzania biodiesla (metylowych lub etylowych estrów kwasów tłuszczowych), w drodze transestryfikacji olejów i tłuszczów nieokreślonego pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W glicerynie mogą pozostać sole mineralne i organiczne (maksymalnie 7,5 %).

Może zawierać maksymalnie 0,5 % metanolu i maksymalnie 4 % substancji organicznych niezawierających glicerolu, obejmujących estry metylowe kwasów tłuszczowych, estry etylowe kwasów tłuszczowych, wolne kwasy tłuszczowe i glicerydy,

w drodze zmydlania olejów/tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, zwykle zasadami/ziemią alkaliczną, w celu otrzymania mydła.

Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.

Glicerol

Potas, jeżeli > 1,5 %

Sód, jeżeli > 1,5 %

Nikiel, jeżeli > 20 ppm

13.8.2

Gliceryna

[glicerol]

Produkt uzyskiwany:

w drodze oleochemicznego procesu a) rozszczepiania olejów/tłuszczów, a następnie zatężania słodkiej wody i rafinacji przez destylację (zob. część B glosariusza procesów, pozycja 20) lub w procesie wymiany jonowej; b) transestryfikacji naturalnych olejów/tłuszczów w celu otrzymania estrów metylowych kwasów tłuszczowych i surowej słodkiej wody, a następnie zatężania słodkiej wody w celu otrzymania surowego glicerolu i rafinacji przez destylację lub w procesie wymiany jonowej,

w procesie wytwarzania biodiesla (metylowych lub etylowych estrów kwasów tłuszczowych), w drodze transestryfikacji olejów i tłuszczów nieokreślonego pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a następnie rafinacji gliceryny. Minimalna zawartość glicerolu: 99 % w suchej masie,

w drodze zmydlania olejów/tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, zwykle zasadami/ziemią alkaliczną, w celu otrzymania mydła, a następnie rafinacji surowego glicerolu i destylacji.

Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.

Glicerol, jeżeli < 99 % w suchej masie

Sód, jeżeli > 0,1 %

Potas, jeżeli > 0,1 %

Nikiel, jeżeli > 20 ppm

13.9.1

Dimetylosulfon

Organiczny związek siarki ((CH3)2SO2) uzyskiwany w drodze syntezy chemicznej, identyczny z naturalnie występującym źródłem w roślinach.

Siarka

13.10.1

Torf

Produkt naturalnego rozkładu roślin (głównie torfowców) w środowisku beztlenowym i oligotroficznym.

Włókno surowe

13.10.2

Leonardyt

Produkt będący naturalnie występującym kompleksem mineralnym węglowodorów fenolowych, zwany również humatem, pochodzący z rozkładu materii organicznej na przestrzeni milionów lat.

Włókno surowe

13.11.1

Glikol propylenowy [1,2-propanodiol] [propano-1,2,-diol]

Związek organiczny (diol lub podwójny alkohol) o wzorze C3H8O2. Lepki słodkawy płyn, higroskopijny i mieszalny z wodą, acetonem i chloroformem. Może zawierać maksymalnie 0,3 % glikolu propylenowego.

 

13.11.2

Monoestry glikolu propylenowego i kwasów tłuszczowych (50)

Monoestry glikolu propylenowego i kwasów tłuszczowych, same lub w mieszaninie z diestrami.

Glikol propylenowy

Tłuszcz surowy

13.12.1

Kwas hialuronowy

Glukozaminoglukan (polisacharyd) z powtarzającymi się jednostkami składającymi się z jednego aminocukru (N-acetylo-D-glukozaminy) oraz kwasu D-glukuronowego, obecny w skórze, mazi stawowej i pępowinie, produkowany na przykład z tkanek zwierzęcych lub poprzez fermentację bakteryjną.

Sód lub potas, zależnie od przypadku

13.12.2

Siarczan chondroityny

Produkt uzyskiwany w drodze ekstrakcji ze ścięgien, kości i innych tkanek zwierzęcych zawierających chrząstki i miękkie tkanki łączne.

Sód

13.12.3

Kwas glukonowy

Kwas glukonowy (C6H12O7), rozpuszczalny w wodzie kwas organiczny o pKa 3,7, o barwie jasnej przechodzącej w brązową. W postaci ciekłej minimalna zawartość kwasu glukonowego wynosi 50 %. Wytwarzany w drodze fermentacji mikrobiologicznej syropu glukozowego lub jako produkt uboczny wytwarzania spożywczego laktonu kwasu glukonowego.

Kwas glukonowy


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

(4)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.

(5)  Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1.

(6)  Najniższa wartość, jaką można realnie osiągnąć.

(7)  Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10.

(8)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(9)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(10)  Przepisy dotyczące zanieczyszczeń chemicznych i substancji pomocniczych w przetwórstwie ustanowione w niniejszym akapicie nie mają zastosowania do materiałów paszowych wymienionych w rejestrze materiałów paszowych, o którym mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

(11)  Na zasadzie odstępstwa od tego obowiązku dla procesu „suszenie” nazwę zwyczajową/kwalifikator można dodać.

(12)  W języku niemieckim wyraz „konzentrieren” można w stosownych przypadkach zastąpić wyrazem „eindicken”, przy czym wspólnym kwalifikatorem powinien być wyraz „eingedickt”.

(13)  Wyraz „obłuszczanie” można w stosownych przypadkach zastąpić wyrazem „łuszczenie” lub „obłuskiwanie”; w takich przypadkach wspólnym kwalifikatorem powinien być wyraz „wyłuskany” lub „obłuszczony”.

(14)  W przypadku ryżu proces ten określa się jako „łuskanie”, a kwalifikator zwyczajowy to „łuskany”.

(15)  W języku francuskim można stosować wyraz „issues”.

(16)  W języku niemieckim można stosować kwalifikator „aufgeschlossen” i nazwę „Quellwasser” (w odniesieniu do skrobi). W języku duńskim można stosować kwalifikator „Kvældning” i nazwę „Kvældet” (w odniesieniu do skrobi).

(17)  W języku francuskim wyraz „pressage” można w stosownych przypadkach zastąpić wyrazami „extraction mécanique”.

(18)  Nazwę tę można uzupełnić gatunkami zboża.

(19)  W języku angielskim kukurydza może być określana również mianem „corn”.

(20)  Jeśli ten produkt był poddany drobniejszemu mieleniu, do nazwy można dodać wyraz „miałki” lub nazwę można zastąpić przez odpowiednie określenie.

(21)  W stosownych przypadkach można dodać wskazanie „niska zawartość glukozynolanów” zgodnie z definicją w prawie Unii. Dotyczy to wszystkich produktów z nasion rzepaku.

(22)  W stosownych przypadkach nazwę „olej i tłuszcz roślinny” można zastąpić nazwą „olej roślinny” lub „tłuszcz roślinny”. Należy ją uzupełnić nazwą gatunku rośliny oraz, w stosownych przypadkach, nazwą części rośliny. Należy określić, czy dany olej lub tłuszcz jest surowy czy rafinowany.

(23)  Wyrażenia różnią się głównie pod względem wilgotności, należy używać odpowiednich wyrażeń stosownie do przypadku.

(24)  Nazwę należy uzupełnić nazwą gatunku rośliny.

(25)  W stosownych przypadkach nazwę należy uzupełnić określeniem „poddany depektynizacji”.

(26)  Nazwę należy uzupełnić nazwą gatunku rośliny.

(27)  Nazwę należy uzupełnić nazwą gatunku rośliny.

(28)  Nazwę należy uzupełnić wskazaniem rodzaju przeprowadzanej obróbki.

(29)  Do nazwy można dodać gatunek rośliny pastewnej.

(30)  Wyraz „mączka” można zastąpić wyrazem „granulat”. Do nazwy może być dodana metoda suszenia.

(31)  Nazwę należy uzupełnić nazwą gatunku rośliny lub algi.

(32)  Wyrażenia nie są synonimami: odnośne produkty różnią się głównie pod względem wilgotności, należy używać odpowiednich wyrażeń stosownie do przypadku.

(33)  Bez uszczerbku dla obowiązkowych wymogów dotyczących dokumentów handlowych i świadectw zdrowia dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 (załącznik VIII rozdział III), jeżeli katalog jest stosowany do celów etykietowania, nazwy

 

są zastępowanie, odpowiednio:

nazwą gatunku zwierzęcia, oraz

nazwą części produktu pochodzenia zwierzęcego (np. wątroba, mięso (tylko w przypadku mięśni szkieletowych)), lub

etapem życia (np. larwy), lub

nazwą gatunku zwierzęcia niestosowanego w związku z zakazem powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego (np. niezawierający drobiu),

 

lub są uzupełniane, odpowiednio:

nazwą gatunku zwierzęcia, lub

nazwą części produktu pochodzenia zwierzęcego (np. wątroba, mięso (tylko w przypadku mięśni szkieletowych)), lub

etapem życia (np. larwy), lub

nazwą gatunku zwierzęcia niestosowanego w związku z zakazem powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego.

(34)  Bez uszczerbku dla obowiązkowych wymogów dotyczących dokumentów handlowych i świadectw zdrowia dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 142/2011 (załącznik VIII rozdział III), jeżeli katalog jest stosowany do celów etykietowania, nazwy są uzupełniane, odpowiednio:

nazwą gatunku przetwarzanego zwierzęcia (np. świnia, przeżuwacz, drób, owady), lub

etapem życia (np. larwy), lub

nazwą przetwarzanego materiału (np. kości), lub

nazwą stosowanego procesu (np. odtłuszczony, rafinowany), lub

nazwą gatunku zwierzęcia nieprzetwarzanego w związku z zakazem powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego (np. niezawierający drobiu).

(35)  Nazwę należy uzupełnić nazwą gatunku.

(36)  Nazwę należy uzupełnić nazwą gatunku w przypadku produktu wytwarzanego z ryb/skorupiaków utrzymywanych w gospodarstwie rybackim.

(37)  Rodzaj źródła może być wskazany dodatkowo lub zamiast nazwy.

(38)  Nazwę należy zmienić lub uzupełnić w celu określenia kwasu organicznego.

(39)  W nazwie może być zawarte określenie procesu produkcji.

(40)  W stosownych przypadkach nazwę należy uzupełnić określeniem »z kości«.

(41)  Produkty uzyskiwane z biomasy określonych mikroorganizmów hodowanych na określonych podłożach. Mogą zawierać maksymalnie 0,3 % substancji przeciwpieniących, 1,5 % substancji filtracyjnych/środków klarujących i 2,9 % kwasu propionowego.

(42)  Mikroorganizmy wykorzystane do fermentacji zostały inaktywowane, tak aby w materiałach paszowych żadne takie organizmy nie były żywotne.

(43)  Hodowla na n-alkanach jest zabroniona (rozporządzenie (UE) nr 568/2010).

(44)  Nazwa użytkowa szczepów drożdży może się różnić w zależności od taksonomii naukowej, dlatego można stosować również synonimy nazw wymienionych szczepów.

(45)  Inne produkty uboczne fermentacji. Mogą zawierać maksymalnie 0,6 % substancji przeciwpieniących, 0,5 % środków usuwających kamień i 0,2 % siarczynów.

(46)  Części oznaczają wszystkie rozpuszczalne i nierozpuszczalne frakcje drożdży, w tym błonę komórkową i wewnętrzne części komórki.

(47)  Nazwę należy uzupełnić nazwą owocu, warzywa, rośliny, przyprawy korzennej lub ziołowej stosownie do przypadku.

(48)  Nazwę należy uzupełnić wskazaniem pochodzenia botanicznego.

(49)  Nazwę należy uzupełnić wskazaniem pochodzenia botanicznego lub zwierzęcego.

(50)  Nazwę należy zmienić lub uzupełnić w celu określenia zastosowanych kwasów tłuszczowych.

(51)  Nazwę należy zmienić lub uzupełnić w celu określenia kwasu organicznego.

(52)  Nazwę należy uzupełnić określeniem „z tkanek zwierzęcych” lub „z fermentacji” stosownie do przypadku.


Top