EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994R2965-20031001

Consolidated text: Rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/2003-10-01

1994R2965 — PL — 01.10.2003 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2965/94

z dnia 28 listopada 1994 r.

ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej

(Dz.U. L 314, 7.12.1994, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2610/95 z dnia 30 października 1995 r.

  L 268

1

10.11.1995

►M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1645/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r.

  L 245

13

29.9.2003
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2965/94

z dnia 28 listopada 1994 r.

ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii EuropejskiejRADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

w wyniku decyzji z dnia 29 października 1993 r., podjętej za wspólnym porozumieniem między przedstawicielami rządów Państw Członkowskich podczas spotkania na szczeblu szefów państw i rządów w sprawie lokalizacji siedzib niektórych organów i służb Wspólnot Europejskich oraz Europolu ( 1 ), przedstawiciele rządów Państw Członkowskich przyjęli za wspólnym porozumieniem deklarację w sprawie utworzenia Centrum Tłumaczeń dla organów Unii w ramach służb tłumaczeniowych Komisji mieszczących się w Luksemburgu, w celu zapewnienia niezbędnych usług w zakresie tłumaczeń dla potrzeb działania organów, których siedziby zostały określone decyzją z dnia 29 października 1993 r., z wyjątkiem Europejskiego Instytutu Walutowego;

utworzenie jednego specjalistycznego centrum stanowi praktyczne rozwiązanie problemu zaspokajania potrzeb w zakresie tłumaczeń wielu organów mieszczących się w różnych miejscach na obszarze Unii;

zasady regulujące działanie Centrum Tłumaczeń powinny umożliwić mu świadczenie usług organom posiadającym osobowość prawną, administracyjną niezależność i własne budżety, przy jednoczesnym utrzymaniu powiązań operacyjnych z Komisją;

Traktat nie przewiduje konkretnych uprawnień do działania w celu przyjęcia niniejszego rozporządzenia, innych niż zawarte w art. 235,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Ustanawia się Centrum Tłumaczeń dla organów Unii (zwane dalej „Centrum”).

▼M1

Artykuł 2

1.  Centrum obsługuje działalność następujących agencji i biur w zakresie niezbędnych tłumaczeń:

 Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska,

 Europejskiej Fundacji Kształcenia,

 Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii,

 Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych,

 Agencji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

 Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Jednolitego (znaki towarowe, wzory przemysłowe);

 Europejskiego Urzędu Policji (Europol) i Jednostki Europolu ds. Narkotyków.

Centrum oraz każda z wyżej wymienionych agencji i biur zawierają ustalenia dotyczące sposobów ich współpracy.

2.  Agencje i biura utworzone przez Radę, inne niż te określone w ust. 1, mogą mieć dostęp do usług Centrum na podstawie ustaleń zawartych z Centrum.

3.  Instytucje i organy Unii, które mają już obsługę tłumaczeniową, mogą korzystać z dostępu do Centrum na zasadzie dobrowolności, zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy stronami w celu uzyskania dostępu do jego usług.

4.  Centrum w pełnym zakresie uczestniczy w pracach Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń.

▼B

Artykuł 3

1.  Centrum posiada osobowość prawną.

2.  Aby umożliwić Centrum wykonywanie zadań mu przypisanych, Centrum w każdym z Państw Członkowskich posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwa krajowe osobom prawnym.

Artykuł 4

▼M1

1.  Centrum posiada Zarząd, w skład którego wchodzą:

a) przedstawiciel każdej z agencji i biur wymienionych w art. 2 ust. 1; ustalenia określone w art. 2 ust. 2 mogą przewidywać udział w Zarządzie przedstawiciela organu będącego stroną ustaleń;

b) przedstawiciel każdego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej;

c) dwaj przedstawiciele Komisji; oraz

d) po jednym przedstawicielu każdej z instytucji i organów, które mają własną obsługę tłumaczeniową, ale zawarły z Centrum porozumienia dotyczące współpracy za zasadzie dobrowolności.

▼B

2.  W przypadku nieobecności przedstawicieli wymienionych w ust. 1 powołuje się ich zastępców.

3.  Zarządowi przewodniczy jeden z przedstawicieli Komisji.

Artykuł 5

1.  Członkowie Zarządu mianowani są na trzyletnią kadencję.

2.  Mandat członków Zarządu jest odnawialny.

Artykuł 6

1.  Przewodniczący zwołuje posiedzenie Zarządu co najmniej dwa razy w roku, a także gdy zażąda tego co najmniej jedna trzecia członków określonych w art. 4 ust. 1 lit. a).

2.  Decyzje Zarządu podejmowane są większością dwóch trzecich głosów.

3.  Każdy członek Zarządu posiada jeden głos.

4.  Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniach.

Artykuł 7

Zarząd uchwala swój regulamin.

Artykuł 8

1.  Zarząd przyjmuje roczny program pracy Centrum w oparciu o projekt sporządzony przez Dyrektora.

2.  W ciągu roku program może być dostosowywany zgodnie z procedurą określoną w ust. 1.

▼M2

3.  Zarząd przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Centrum i najpóźniej do dnia 15 czerwca przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu i organom określonym w art. 2.

4.  Centrum przesyła corocznie organowi budżetowemu wszelkie informacje mające znaczenie dla wyników procedur oceny.

▼B

Artykuł 9

1.  Centrum kieruje Dyrektor mianowany na wniosek Komisji przez Zarząd na okres pięciu lat, podlegający odnowieniu.

2.  Dyrektor jest przedstawicielem prawnym Centrum. Jest on odpowiedzialny za:

 właściwe przygotowanie i wdrożenie programu pracy oraz decyzji podjętych przez Zarząd,

 zarządzanie bieżące,

 wykonywanie zadań przypisanych Centrum,

 wykonanie budżetu,

 wszystkie sprawy personelu, oraz

 przygotowywanie posiedzeń Zarządu.

3.  Dyrektor odpowiada przed Zarządem.

Artykuł 10

1.  Wszystkie dochody i wydatki Centrum stanowią przedmiot preliminarza na każdy rok budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i powinny być wpisane do budżetu Centrum.

▼M1

2.  

a) Budżet Centrum powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków.

▼M2

b) Dochód Centrum stanowią środki wpłacone przez organy, dla których ono pracuje oraz przez instytucje, z którymi nawiązano współpracę w zamian za wykonane zadania, obejmujące także działania ponadinstytucjonalne, a także subwencje wspólnotowe.

▼M2 —————

▼B

3.  Wydatki Centrum obejmują wynagrodzenia personelu, wydatki na administrację i infrastrukturę oraz koszty operacyjne.

▼M1

Artykuł 11

1.  Przed dokonaniem oceny przewidzianej w art. 19, każda agencja i biuro określone w art. 2 ust. 1, napotykające na szczególne trudności w związku ze świadczeniem usług przez Centrum, może zwrócić się do Centrum w celu znalezienia najbardziej odpowiednich rozwiązań tych trudności.

2.  Jeżeli w terminie trzech miesięcy znalezienie takiego rozwiązania okaże się niemożliwe, agencja lub biuro, o których mowa, może przesłać do Komisji właściwie umotywowany komunikat tak, by Komisja mogła podjąć niezbędne środki i, w stosownym przypadku, zorganizować pod patronatem Centrum i z jego pomocą bardziej systematyczną współpracę ze stronami trzecimi w sprawie tłumaczenia danych dokumentów.

▼B

Artykuł 12

Komisja zapewni Centrum, na podstawie uzgodnień zawartych z Centrum, za zwrotem kosztów, następującą pomoc:

1. usługi pomocnicze: terminologia, bazy danych, dokumentacja, tłumaczenie maszynowe, kształcenie i rejestry niezależnych tłumaczy, a także czasowe oddelegowanie urzędników na stanowiska w Centrum;

2. zarządzanie podstawową obsługą administracyjną: wypłata wynagrodzeń, sprawy ubezpieczeń zdrowotnych, emerytur, organizacja świadczeń socjalnych.

▼M2

Artykuł 13

1.  Preliminarz wszystkich dochodów i wydatków Centrum przygotowuje się na każdy rok budżetowy, który odpowiada rokowi kalendarzowemu, i jest wykazywany w budżecie Centrum, obejmującym wykaz etatów.

2.  Budżet Centrum jest zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków.

3.  Corocznie zarząd, na podstawie projektu opracowanego przez dyrektora, przygotowuje preliminarz dochodów i wydatków Centrum na kolejny rok budżetowy. Najpóźniej do dnia 31 marca zarząd przekazuje Komisji ten preliminarz obejmujący wstępny wykaz etatów.

4.  Komisja przekazuje preliminarz, wraz ze wstępnym projektem ogólnego budżetu, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (zwanymi dalej „organem budżetowym”).

5.  Na podstawie preliminarza, Komisja ujmuje we wstępnym projekcie ogólnego budżetu Unii Europejskiej te szacunki, które uzna za niezbędne z uwagi na wykaz etatów i kwotę subwencji, jaką ma zostać obciążony ogólny budżet. Zgodnie z art. 272 Traktatu informacje o wysokości subwencji przedkłada organowi budżetowemu.

6.  Organ budżetowy zatwierdza środki przyznane na subwencje dla Centrum.

Organ budżetowy przyjmuje wykaz etatów dla Centrum.

7.  Budżet Centrum jest przyjmowany przez zarząd. Wraz z ostatecznym przyjęciem ogólnego budżetu Unii Europejskiej staje się on budżetem końcowym. W miarę potrzeb jest on odpowiednio dostosowywany.

8.  Zarząd jak najszybciej notyfikuje organowi budżetowemu zamiar wdrożenia każdego projektu, który może pociągać za sobą znaczące następstwa dla finansowania budżetu, w szczególności wszelkich projektów dotyczących własności, takich jak dzierżawa czy zakup budynków, oraz informuje o tym Komisję.

W przypadku gdy oddział organu budżetowego powiadomił o swoim zamiarze wydania opinii, przesyła swoją opinię zarządowi w terminie sześciu tygodni od dnia powiadomienia o projekcie.

▼B

Artykuł 14

1.  Dyrektor wykonuje budżet Centrum.

▼M2

2.  Najpóźniej do dnia 1 marca roku następującego po każdym roku budżetowym, księgowy Centrum przekazuje księgowemu Komisji tymczasowe sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem w sprawie zarządzania finansami i budżetem za dany rok budżetowy. Księgowy Komisji konsoliduje sprawozdania instytucji i zdecentralizowanych organów zgodnie z art. 128 ogólnego rozporządzenia finansowego.

3.  Najpóźniej do dnia 31 marca roku następującego po każdym roku budżetowym, księgowy Komisji przekazuje tymczasowe sprawozdanie finansowe Centrum wraz ze sprawozdaniem w sprawie zarządzania finansami i budżetem za dany rok budżetowy do Trybunału Obrachunkowego. Sprawozdanie zostaje przesłane również do Parlamentu Europejskiego i Rady.

4.  Po otrzymaniu uwag od Trybunału Obrachunkowego na temat tymczasowego sprawozdania finansowego Centrum, na mocy art. 129 ogólnego rozporządzenia finansowego, dyrektor opracowuje na własną odpowiedzialność końcowe sprawozdanie finansowe Centrum i przedkłada je zarządowi do zaopiniowania.

5.  Zarząd wydaje opinię w sprawie końcowego sprawozdania finansowego Centrum.

6.  Najpóźniej do dnia 1 lipca po zakończeniu każdego roku budżetowego, dyrektor przesyła końcowe sprawozdanie finansowe, wraz z opinią zarządu, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

7.  Końcowe sprawozdanie finansowe zostaje opublikowane.

8.  Najpóźniej do dnia 30 września dyrektor przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi. Odpowiedź ta jest przesyłana także do zarządu.

9.  Na żądanie Parlamentu Europejskiego, dyrektor przedkłada wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, określonej w art. 146 ust. 3 ogólnego rozporządzenia finansowego.

10.  Przed 30 kwietnia roku N + 2 Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiąc większością kwalifikowaną, udziela dyrektorowi absolutorium w odniesieniu do wykonania budżetu za rok N.

Artykuł 15

Zasady finansowe mające zastosowanie do Centrum są przyjmowane przez zarząd po konsultacji z Komisją. Nie mogą one odstępować od przepisów rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Wspólnot Europejskich, ( 2 ) chyba że takie odstąpienie od stosowania tych przepisów jest w szczególny sposób wymagane dla działania Centrum, a Komisja wyrazi wcześniej zgodę.

▼B

Artykuł 16

Do Centrum stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

Artykuł 17

1.  Personel Centrum podlega zasadom i regulacjom mającym zastosowanie do urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich.

2.  W stosunku do swojego personelu Centrum wykonuje uprawnienia przekazane organowi mianującemu.

3.  Zarząd w porozumieniu z Komisją przyjmie niezbędne przepisy wykonawcze mające na celu, między innymi, zapewnienie poufności niektórych prac.

Artykuł 18

1.  W zakresie odpowiedzialności umownej Centrum stosuje się przepisy prawa właściwego dla umowy.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest właściwy do rozstrzygania sporów na mocy każdej klauzuli arbitrażowej przewidzianej w umowie zawartej przez Centrum.

2.  W zakresie odpowiedzialności pozaumownej Centrum, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla prawa Państw Członkowskich, naprawia szkody wyrządzone przez swoich pracowników przy wykonywaniu ich obowiązków.

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących odszkodowań za takie szkody.

3.  Odpowiedzialność osobista pracowników Centrum jest regulowana właściwymi przepisami stosującymi się do tych pracowników.

▼M2

Artykuł 18a

1.  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ( 3 ) stosuje się do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Centrum.

2.  Zarząd przyjmuje praktyczne uzgodnienia dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1645/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2965/94 ustanawiającego Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej ( 4 ).

3.  Decyzje podjęte przez Centrum na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą stanowić podstawę do złożenia zażalenia do Rzecznika Praw Obywatelskich lub stanowić przedmiot skargi wniesionej do Trybunału Sprawiedliwości, na warunkach określonych odpowiednio w art. 195 i 230 Traktatu.

▼B

Artykuł 19

Warunki funkcjonowania Centrum, określone niniejszym rozporządzeniem, mogą zostać poddane przeglądowi przez Radę na podstawie wniosku Komisji i po wydaniu opinii przez Parlament Europejski nie później niż trzy lata po zakończeniu początkowego okresu działalności Centrum, który nie przekracza trzech lat budżetowych.

Artykuł 20

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.( 1 ) Dz.U. C 323 z 30.11.1993, str. 1.

( 2 ) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72, wraz ze sprostowaniem w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.

( 3 ) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

( 4 ) Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 13.

Top