Help Print this page 

Document 32010D0381

Title and reference
2010/381/: Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4563) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
OJ L 174, 9.7.2010, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 67 - 69

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/381/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/51


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4563)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/381/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 ustanowiono ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczególności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie Unii i krajowym. W rozporządzeniu tym przewidziano podjęcie środków nadzwyczajnych, gdy nie ma wątpliwości, że żywność lub pasze przywożone z kraju trzeciego mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, i gdy zagrożenia tego nie można w zadowalającym stopniu ograniczyć środkami wprowadzanymi przez państwo(-a) członkowskie, którego(-ych) sprawa dotyczy.

(2)

Zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (2) proces produkcyjny zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego powinien być monitorowany w celu wykrywania obecności niektórych pozostałości i substancji u zwierząt żywych, w ich wydalinach, płynach ustrojowych i tkankach, w produktach pochodzenia zwierzęcego, paszach dla zwierząt oraz w wodzie pitnej.

(3)

Decyzją Komisji 2002/657/WE z dnia 12 sierpnia 2002 r. wykonującą dyrektywę Rady 96/23/WE dotyczącą wyników metod analitycznych i ich interpretacji (3) ustanowiono zasady dotyczące metod analitycznych stosowanych w badaniu urzędowych próbek pobranych zgodnie z dyrektywą 96/23/WE oraz określono wspólne kryteria interpretacji wyników badań wykonywanych przez urzędowe laboratoria kontrolne dla takich próbek.

(4)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (4) ustanowiono zasady i procedury klasyfikowania substancji farmakologicznie czynnych oraz określania maksymalnego limitu pozostałości takich substancji, których obecność dopuszcza się w żywności pochodzenia zwierzęcego.

(5)

Ponadto w rozporządzeniu (WE) nr 470/2009 ustanowiono zasady i procedury określania poziomu pozostałości substancji farmakologicznie czynnej określonego do celów kontroli w przypadku niektórych substancji, dla których maksymalny limit pozostałości nie został określony zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

(6)

Kontrola Komisji przeprowadzona w Indiach we wrześniu 2009 r. wykazała niedociągnięcia w zakresie systemu kontroli pozostałości w produktach akwakultury oraz brak odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego o potencjale wystarczającym do wykrywania pewnych substancji farmakologicznie czynnych w takich produktach zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 96/23/WE oraz decyzji Komisji 2002/657/WE.

(7)

Po tej kontroli Indie, w odpowiedzi na zalecenia zawarte w sprawozdaniu z kontroli, przedłożyły plan działań i gwarancje. Zanim powyższy plan i gwarancje zostaną w pełni wprowadzone w życie, ryzyko, że produkty akwakultury pochodzące z Indii zawierają pozostałości pewnych substancji farmakologicznie czynnych, nadal istnieje. W związku z tym w celu zminimalizowania tego ryzyka konieczne jest podjęcie dalszych środków na poziomie Unii.

(8)

W decyzji Komisji 2009/727/WE z dnia 30 września 2009 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, które mają zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt (5), wprowadzono już wymóg badania na obecność nitrofuranów oraz ich metabolitów przesyłek skorupiaków z akwakultury wprowadzanych przez Indie i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt, zanim zostaną one przywiezione do Unii. Ponadto wiadomo, że w Indiach w produktach akwakultury innych niż skorupiaki stosuje się chloramfenikol i tetracykliny.

(9)

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez państwa członkowskie od czasu przyjęcia decyzji 2009/727/WE liczba pozytywnych wyników badań na obecność nitrofuranów i ich metabolitów w skorupiakach zmniejszyła się. Dlatego podobne do ustanowionych w powyższej decyzji środki należy przyjąć w odniesieniu do wszystkich produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(10)

Ponadto znaczna część produktów akwakultury przywożonych z Indii powinna być objęta obowiązkowymi badaniami przez państwa członkowskie w celu wykrycia substancji farmakologicznie czynnych zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 470/2009, zanim produkty te zostaną wprowadzone do obrotu. Wyniki obowiązkowych badań powinny dostarczać dokładniejszych informacji o rzeczywistym zanieczyszczeniu produktów akwakultury pochodzących z Indii tymi pozostałościami. Badania powinny również zniechęcać producentów w Indiach do nadużywania tych substancji.

(11)

Państwa członkowskie powinny zgłaszać Komisji wyniki przeprowadzonych badań, jeżeli ujawniły one obecność substancji farmakologicznie czynnych niedopuszczonych do użytku u zwierząt, od których pozyskuje się żywność, lub przekroczenie maksymalnych limitów pozostałości określonych w prawie Unii. Państwa członkowskie powinny również regularnie składać sprawozdania ze wszystkich przeprowadzonych przez nie badań.

(12)

Zakres niniejszej decyzji obejmuje również skorupiaki pochodzące z akwakultury obecnie objęte decyzją 2009/727/WE. W związku z tym w celu zachowania jasności i spójności prawodawstwa Unii powyższą decyzję należy uchylić.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszą decyzję stosuje się do przywozu z Indii przesyłek zawierających produkty akwakultury przeznaczone do spożycia przez ludzi („przesyłki”).

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek do Unii, pod warunkiem że towarzyszą im wyniki testów analitycznych przeprowadzonych w miejscu pochodzenia w celu zagwarantowania, że produkty te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Testy analityczne muszą zostać przeprowadzone na urzędowej próbce, w szczególności w celu wykrycia obecności chloramfenikolu, tetracykliny, oksytetracykliny i chlorotetracykliny oraz metabolitów nitrofuranów.

Próbki te poddawane są badaniu metodami analitycznymi zgodnymi z art. 3 i 4 decyzji 2002/657/WE.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek, którym nie towarzyszą wyniki testów analitycznych, pod warunkiem że państwo członkowskie dokonujące przywozu zapewni poddanie każdej przesyłki bezpośrednio po jej przywiezieniu odpowiednim testom analitycznym w celu wykrycia chloramfenikolu, tetracykliny, oksytetracykliny, chlorotetracykliny oraz metabolitów nitrofuranów.

Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie, korzystając z odpowiednich planów pobierania próbek, zapewniają pobieranie urzędowych próbek z co najmniej 20 % przesyłek zgłoszonych do przywozu w punktach kontroli granicznej na ich terytorium.

2.   Urzędowe próbki pobrane zgodnie z ust. 1 poddawane są testom analitycznym w celu wykrycia pozostałości substancji farmakologicznie czynnych określonych w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 470/2009, a w szczególności chloramfenikolu, tetracykliny, oksytetracykliny, chlorotetracykliny oraz metabolitów nitrofuranów.

Artykuł 4

Przesyłki, z których pobrano urzędowe próbki na mocy art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 1, podlegają urzędowemu zatrzymaniu i są przechowywane przez właściwy organ odnośnego państwa członkowskiego do czasu zakończenia testów analitycznych.

Przesyłki te mogą być wprowadzone do obrotu tylko wtedy, gdy wyniki testów analitycznych potwierdzają ich zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 470/2009.

Artykuł 5

1.   Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wynikach testów analitycznych, jeśli testy te wykażą obecność pozostałości którejkolwiek z substancji farmakologicznie czynnych:

a)

sklasyfikowanej zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a), b) lub c) rozporządzenia (WE) nr 470/2009 na poziomie przewyższającym maksymalne limity pozostałości ustanowione zgodnie z tym rozporządzeniem; lub

b)

niesklasyfikowane zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a), b) lub c) rozporządzenia (WE) nr 470/2009; jednak dane państwo członkowskie nie musi niezwłocznie informować Komisji o wynikach takich testów, jeżeli poziom pozostałości jest niższy niż:

(i)

punkt odniesienia dla działań kontrolnych określony dla tej substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 470/2009; lub

(ii)

minimalna wymagana wartość graniczna wydajności określona dla tej substancji zgodnie z decyzją 2002/657/WE.

Wyniki tych testów analitycznych należy przesyłać Komisji za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania ustanowionego zgodnie z art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

2.   Państwa członkowskie co trzy miesiące przedkładają Komisji sprawozdanie dotyczące wszystkich wyników testów analitycznych przesyłek przeprowadzonych w poprzednich trzech miesiącach.

Pierwsze sprawozdanie należy przedłożyć Komisji do dnia 1 października 2010 r.

Artykuł 6

Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji obciąża się wysyłającego, odbiorcę lub odpowiednio ich przedstawicieli.

Artykuł 7

Decyzja 2009/727/WE traci moc.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.

(3)  Dz.U. L 221 z 17.8.2002, s. 8.

(4)  Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 11.

(5)  Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 31.


Top