Help Print this page 

Document 32016D1774

Title and reference
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1774 z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca decyzję Komisji 2010/381/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6280) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/6280
  • In force
OJ L 271, 6.10.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1774/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/7


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1774

z dnia 4 października 2016 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2010/381/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6280)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii);

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 ustanowiono ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczególności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie unijnym i krajowym. W rozporządzeniu tym przewiduje się wprowadzenie środków nadzwyczajnych, gdy nie ma wątpliwości, że żywność lub pasza przywożona z państwa trzeciego może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka, zdrowia zwierząt lub dla środowiska i gdy zagrożenia tego nie można w zadowalającym stopniu opanować środkami wprowadzanymi przez państwa członkowskie.

(2)

Dyrektywa Rady 96/23/WE (2) przewiduje, że proces produkcyjny zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego powinien być monitorowany w celu wykrywania obecności niektórych pozostałości i substancji u żywych zwierząt, w ich wydalinach, płynach ustrojowych i tkankach, w produktach pochodzenia zwierzęcego, paszach dla zwierząt oraz wodzie pitnej.

(3)

Decyzja Komisji 2010/381/UE (3) stanowi, że co najmniej 10 % przesyłek produktów akwakultury pochodzących z Indii przeznaczonych do spożycia przez ludzi należy badać pod kątem obecności substancji farmakologicznie czynnych określonych w art. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 (4), a w szczególności chloramfenikolu, tetracykliny, oksytetracykliny i chlorotetracykliny oraz metabolitów nitrofuranów.

(4)

Wyniki testów analitycznych przeprowadzonych przez laboratoria urzędowej kontroli wykazują, że poziom zgodności produktów akwakultury pochodzących z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi pod kątem występowania pozostałości chloramfenikolu, tetracykliny, oksytetracykliny, chlorotetracykliny oraz metabolitów nitrofuranów jest niezadowalający.

(5)

Wyniki inspekcji przeprowadzonej w Indiach w marcu 2014 r. przez służbę kontrolną Komisji potwierdziły, że indyjskie gwarancje dotyczące statusu pozostałości w produktach akwakultury w dużym stopniu polegają na dodatkowych programach badań przed zbiorami i przed wywozem i łagodzą do pewnego stopnia od dawna występujące niedociągnięcia w zakresie urzędowych kontroli w gospodarstwach, a w szczególności bardzo niezadowalające kontrole urzędowe w zakresie stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych. Niemniej jednak stosunkowo niewielka liczba substancji badanych w ramach tych dodatkowych programów osłabia wiarygodność tych gwarancji. Do chwili obecnej zalecenia ze sprawozdania z inspekcji dotyczące urzędowego monitorowania gospodarstw akwakultury nie zostały uwzględnione w sposób zadowalający.

(6)

Należy dostosować przepisy decyzji 2010/381/UE w odniesieniu do wszystkich produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Obowiązek prowadzenia badań powinien zostać wzmocniony, aby w dalszym ciągu zniechęcać producentów w Indiach do nadużywania danych substancji i minimalizować ryzyko dla zdrowia ludzi w Unii Europejskiej.

(7)

W wyniku wdrożenia zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego („TRACES”) zgodnie z art. 3 decyzji Komisji 2004/292/WE (5) oraz lepszego wykorzystania modułu dotyczącego przywozu w systemie TRACES w odniesieniu do informacji dotyczących wyników badań laboratoryjnych państwa członkowskie powinny zostać zwolnione z obowiązku składania sprawozdań kwartalnych określonego w art. 5 ust. 2 decyzji 2010/381/UE.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2010/381/UE.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2010/381/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie, korzystając z odpowiednich planów pobierania próbek, zapewniają pobieranie urzędowych próbek z co najmniej 50 % przesyłek zgłoszonych do przywozu w punktach kontroli granicznej na ich terytorium. W przypadku gdy przesyłka składa się z produktów akwakultury pochodzących z więcej niż jednego zakładu pochodzenia, próbki pobiera się dla każdego poszczególnego zakładu.”;

2)

w art. 5 skreśla się ust. 2.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 października 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10).

(3)  Decyzja Komisji 2010/381/UE z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 174 z 9.7.2010, s. 51).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 11).

(5)  Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 63).


Top