EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1774

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1774 z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca decyzję Komisji 2010/381/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6280) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/6280

OJ L 271, 6.10.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1774/oj

6.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/7


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1774

z dnia 4 października 2016 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2010/381/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6280)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii);

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 ustanowiono ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczególności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie unijnym i krajowym. W rozporządzeniu tym przewiduje się wprowadzenie środków nadzwyczajnych, gdy nie ma wątpliwości, że żywność lub pasza przywożona z państwa trzeciego może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka, zdrowia zwierząt lub dla środowiska i gdy zagrożenia tego nie można w zadowalającym stopniu opanować środkami wprowadzanymi przez państwa członkowskie.

(2)

Dyrektywa Rady 96/23/WE (2) przewiduje, że proces produkcyjny zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego powinien być monitorowany w celu wykrywania obecności niektórych pozostałości i substancji u żywych zwierząt, w ich wydalinach, płynach ustrojowych i tkankach, w produktach pochodzenia zwierzęcego, paszach dla zwierząt oraz wodzie pitnej.

(3)

Decyzja Komisji 2010/381/UE (3) stanowi, że co najmniej 10 % przesyłek produktów akwakultury pochodzących z Indii przeznaczonych do spożycia przez ludzi należy badać pod kątem obecności substancji farmakologicznie czynnych określonych w art. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 (4), a w szczególności chloramfenikolu, tetracykliny, oksytetracykliny i chlorotetracykliny oraz metabolitów nitrofuranów.

(4)

Wyniki testów analitycznych przeprowadzonych przez laboratoria urzędowej kontroli wykazują, że poziom zgodności produktów akwakultury pochodzących z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi pod kątem występowania pozostałości chloramfenikolu, tetracykliny, oksytetracykliny, chlorotetracykliny oraz metabolitów nitrofuranów jest niezadowalający.

(5)

Wyniki inspekcji przeprowadzonej w Indiach w marcu 2014 r. przez służbę kontrolną Komisji potwierdziły, że indyjskie gwarancje dotyczące statusu pozostałości w produktach akwakultury w dużym stopniu polegają na dodatkowych programach badań przed zbiorami i przed wywozem i łagodzą do pewnego stopnia od dawna występujące niedociągnięcia w zakresie urzędowych kontroli w gospodarstwach, a w szczególności bardzo niezadowalające kontrole urzędowe w zakresie stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych. Niemniej jednak stosunkowo niewielka liczba substancji badanych w ramach tych dodatkowych programów osłabia wiarygodność tych gwarancji. Do chwili obecnej zalecenia ze sprawozdania z inspekcji dotyczące urzędowego monitorowania gospodarstw akwakultury nie zostały uwzględnione w sposób zadowalający.

(6)

Należy dostosować przepisy decyzji 2010/381/UE w odniesieniu do wszystkich produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Obowiązek prowadzenia badań powinien zostać wzmocniony, aby w dalszym ciągu zniechęcać producentów w Indiach do nadużywania danych substancji i minimalizować ryzyko dla zdrowia ludzi w Unii Europejskiej.

(7)

W wyniku wdrożenia zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego („TRACES”) zgodnie z art. 3 decyzji Komisji 2004/292/WE (5) oraz lepszego wykorzystania modułu dotyczącego przywozu w systemie TRACES w odniesieniu do informacji dotyczących wyników badań laboratoryjnych państwa członkowskie powinny zostać zwolnione z obowiązku składania sprawozdań kwartalnych określonego w art. 5 ust. 2 decyzji 2010/381/UE.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2010/381/UE.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2010/381/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie, korzystając z odpowiednich planów pobierania próbek, zapewniają pobieranie urzędowych próbek z co najmniej 50 % przesyłek zgłoszonych do przywozu w punktach kontroli granicznej na ich terytorium. W przypadku gdy przesyłka składa się z produktów akwakultury pochodzących z więcej niż jednego zakładu pochodzenia, próbki pobiera się dla każdego poszczególnego zakładu.”;

2)

w art. 5 skreśla się ust. 2.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 października 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10).

(3)  Decyzja Komisji 2010/381/UE z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 174 z 9.7.2010, s. 51).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 11).

(5)  Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 63).


Top