Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R2187-20160720

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2187/2016-07-20

2005R2187 — PL — 20.07.2016 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2187/2005

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98

(Dz.U. L 349 z 31.12.2005, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 809/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

  L 182

1

12.7.2007

►M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 686/2010 z dnia 28 lipca 2010 r.

  L 199

4

31.7.2010

►M3

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1237/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.

  L 348

34

31.12.2010

►M4

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/812 z dnia 20 maja 2015 r.

  L 133

1

29.5.2015

►M5

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r.

  L 191

1

15.7.2016
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2187/2005

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98ROZDZIAŁ I

ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejsze rozporządzenie określa techniczne środki ochronne dotyczące połowów i wyładunków zasobów połowowych w wodach morskich pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją Państw Członkowskich, na obszarach geograficznych określonych w załączniku I.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się następujące definicje:

a) „narzędzie aktywne” oznacza każde narzędzie połowowe wymagające podczas połowu aktywnego ruchu narzędzia, w szczególności narzędzia ciągnione i okrężne;

i) „włok” oznacza narzędzie czynnie holowane przez jeden lub więcej statków rybackich i składające się z części głównej w kształcie stożka lub ostrosłupa zamkniętej z tyłu workiem włoka;

ii) „włok rozprzowy” oznacza narzędzie z włokiem otwartym poziomo przy użyciu stalowej lub drewnianej rury, belką oraz tkaniną sieciową z łańcuchami dennymi, matami łańcuchowymi lub łańcuchami drażniącymi, aktywnie ciągnięte po dnie przez silnik statku;

iii) „niewód duński” oznacza ciągnione narzędzie okrężne, kierowane z łodzi za pomocą dwóch długich sznurów (sznury niewodu) przeznaczonych do zbierania ryb w kierunku otworu niewodu. Narzędzie wykonane z tkaniny sieciowej, które jest podobne pod względem budowy i wielkości do włoka dennego i składa się z dwóch skrzydeł, części głównej oraz worka;

iv) „draga” oznacza sieć lub metalowy kosz mocowany na ramach o różnych kształtach i rozmiarach, w którego dolnej części znajduje się ostrze zgarniaka, niekiedy ząbkowane;

v) „okrężnica” oznacza narzędzie okrężne wykonane z tkaniny sieciowej, którego dno jest ściągane za pomocą sznura okrężnicy u spodu sieci, który przechodzi przez pierścienie położone wzdłuż podbory, umożliwiającego zaciśnięcie i zamknięcie sieci;

b) „narzędzie pasywne” oznacza każde narzędzie połowowe niewymagające podczas połowu aktywnego ruchu narzędzia, włączając w to sieci skrzelowe, sieci oplątujące, sieci trójścienne, sieci pułapkowe, liny, więcierze drewniane i pułapki. Sieć może składać się z jednej lub większej liczby osobnych sieci, które są olinowane przy pomocy lin górnych, dolnych i łączących oraz może być wyposażona w narzędzia kotwiczące, pławne i nawigacyjne;

i) „sieć skrzelowa” i „sieć oplątująca” oznacza sieć składającą się z pojedynczej sieci i utrzymywaną w wodzie w pozycji pionowej za pomocą pływaków i ciężarów. Żywe zasoby wodne są przy jej użyciu łowione w drodze ich oplatania lub łapania w oczka sieci;

ii) „sieć trójścienna” oznacza narzędzie składające się z dwóch lub większej liczby sieci, zawieszonych wspólnie i równolegle na jednej nadborze i utrzymywane w wodzie w pozycji pionowej za pomocą pływaków i ciężarów;

iii) „liny” oznaczają pewną liczbę połączonych lin, przymocowanych do dna lub dryfujących, z umieszczonymi na każdej z nich wieloma hakami z przynętą;

c) „haki” oznaczają zagięte, zaostrzone kawałki drutu stalowego zazwyczaj z zadziorem;

d) „czas zanurzenia” oznacza okres od momentu pierwszego umieszczenia sieci w wodzie, do chwili pełnego wyjęcia sieci na pokład statku łowiącego;

e) „tkanina sieciowa o kwadratowych oczkach” oznacza tkaninę sieciową takiego rodzaju, że z dwu serii równoległych linii tworzonych przez boki oczek, jedna seria jest równoległa, a druga prostopadła do osi podłużnej sieci;

f) „worek” oznacza ostatnie 8 m włoka, w kształcie walca, czyli takim samym obwodzie na całej swojej długości, albo w kształcie zwężającym się stożkowo;

g) „worek wzmacniający” oznacza cylindryczną konstrukcję z tkaniny sieciowej całkowicie otaczającą worek włoka, która może być zamocowana do worka w pewnych odstępach;

h) „pas tylny” oznacza najbardziej w tyle położony pas okrężny przymocowany do worka, mierzony przy wzdłużnym rozciągnięciu oczek sieci;

i) „pas podnoszący” oznacza linę otaczającą worek włoka (lub worek wzmacniający, gdy taki występuje) wzdłuż jego obwodu i przymocowaną do niego za pomocą pętli lub pierścieni;

j) „pas okrężny” oznacza linę otaczającą worek włoka lub worek wzmacniający i przymocowaną do niego;

k) „klapa” oznacza tkaninę sieciową przymocowaną wewnątrz sieci narzędzia aktywnego w sposób umożliwiający połowom przedostanie się z przedniej do tylnej części narzędzia, ale ograniczający możliwość powrotu;

l) „pława worka włoka” oznacza urządzenie pływające przymocowane do worka włoka;

m) „lina pławy” oznacza linę łączącą pławę worka włoka z zaznaczaną lub unoszoną przez nią częścią narzędzia połowowego;

n) „przedłużenie” oznacza niezwężającą się część włoka w kształcie cylindrycznym, tj. o takim samym obwodzie na całej długości jak worek włoka, przymocowaną do worka lub stanowiącą jego dalszą część;

▼M1

o) „pławnica” oznacza sieć skrzelową utrzymywaną na powierzchni morza lub na pewnej głębokości za pomocą urządzeń pływających, dryfującą z prądem osobno lub wraz z łodzią, z którą sieć może być połączona. Sieć może być wyposażona w urządzenia, które mają ją stabilizować i/lub ograniczać jej dryfowanie;

▼M4

p) „niezamierzone połowy” oznaczają przypadkowe połowy organizmów morskich, które zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 ( 1 ) muszą zostać wyładowane i wliczone do kwot z uwagi na fakt, że rozmiary tych organizmów są mniejsze niż minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony albo zostały one złowione z przekroczeniem limitów przewidzianych przepisami dotyczącymi składu połowów i przyłowów.

▼BROZDZIAŁ II

SIECI I WARUNKI ICH UŻYWANIASEKCJA I

Gatunki docelowe

Artykuł 3

Gatunek docelowy i minimalne rozmiary oczek

1.  Dla każdego podobszaru wymienionego w załączniku I zakresy rozmiaru oczek sieci dopuszczalne dla każdego gatunku docelowego są określone w załączniku II przy połowach z zastosowaniem włoków, niewodów duńskich i podobnych narzędzi oraz w załączniku III przy połowach z zastosowaniem sieci skrzelowych, sieci oplątujących i sieci trójściennych. Żadna część narzędzi ani sieci nie może mieć oczek o rozmiarze mniejszym niż najmniejszy w każdym zakresie rozmiarów oczek.

▼M4

Zabrania się prowadzenia połowów gatunków wymienionych w załącznikach II i III przy użyciu włoków, niewodów duńskich i podobnych narzędzi, sieci skrzelowych, sieci oplątujących i sieci trójściennych, w których rozmiar oczka jest mniejszy niż zakres określony dla gatunków docelowych wymienionych w tych załącznikach.

▼B

2.  Minimalny udział procentowy gatunku docelowego w żywych zasobach wodnych pozostawionych na pokładzie dla każdego podobszaru geograficznego i zakresu rozmiarów oczek jest określony w załącznikach II i III.

3.  Podczas wszystkich rejsów połowowych z dragami na pokładzie zabrania się pozostawiania na pokładzie i wyładunku jakichkolwiek ilości żywych zasobów wodnych, jeżeli przynajmniej 85 % ich żywej wagi nie stanowią mięczaki lub Furcellaria lumbricalis [widlik].

▼M4

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do niezamierzonych połowów gatunków podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Te niezamierzone połowy są wyładowywane i wliczane do kwot.

▼B

4.  W obrębie danego podobszaru zabrania się stosowania sieci skrzelowych lub oplątujących o rozmiarach oczek mniejszych, niż określone w załączniku III.

5.  W obrębie danego podobszaru zabrania się stosowania sieci trójściennych o rozmiarze oczek w części sieci o największych oczkach nie odpowiadającej żadnej z kategorii wymienionych w załączniku III, chyba że rozmiar oczek w części sieci o najmniejszych oczkach jest mniejszy niż 16 mm. Jeżeli rozmiar najmniejszych oczek jest mniejszy niż 16 mm, to wszystkie części sieci o rozmiarze oczek powyżej 16 mm muszą odpowiadać kategoriom wymienionym w załączniku III.

6.  Zabrania się wyładunku dla każdego rejsu połowowego, w którym połowy uzyskane w podobszarach wymienionych w załączniku I i pozostawione na pokładzie nie spełniają warunków określonych w załączniku II lub III.

▼M4

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do niezamierzonych połowów gatunków podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Te niezamierzone połowy są wyładowywane i wliczane do kwot.

▼B

Artykuł 4

Obliczanie udziału procentowego gatunków docelowych

1.  Udział procentowy gatunków docelowych, o którym mowa w załączniku II i III, oblicza się jako udział żywej wagi wszystkich gatunków wymienionych w załącznikach II i III, które zostaną pozostawione na pokładzie po przesortowaniu albo wyładowane.

2.  Udział procentowy gatunków docelowych i innych gatunków oblicza się, sumując wszystkie pozostawione na pokładzie ilości gatunku docelowego i innych gatunków wymienionych w załącznikach II i III.

3.  Przy obliczaniu udziału procentowego gatunków docelowych dla danego statku połowowego uwzględnia się ilości gatunków wymienionych w załącznikach II i III, które zostały przeładowane z tego statku.

4.  Udziały procentowe gatunków docelowych mogą być wyliczane na podstawie jednej lub wielu reprezentatywnych próbek.SEKCJA II

Narzędzia aktywne

Artykuł 5

Konstrukcja narzędzi połowowych

1.  Nie stosuje się narzędzi, które blokują lub w inny sposób zmniejszają wielkość oczek w worku włoka.

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 dozwolone jest dołączanie do zewnętrznej części dolnej połowy worka włoka wszelkich narzędzi aktywnych: wszelkich elementów z brezentu, tkaniny sieciowej lub innych materiałów, służących zapobieganiu lub zmniejszaniu zużycia. Takie materiały są mocowane wyłącznie wzdłuż przedniej i bocznych krawędzi worka włoka.

3.  W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1, podczas połowów z zastosowaniem włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi o rozmiarze oczek mniejszym niż 90 mm, dozwolone jest dołączanie worka wzmacniającego do zewnętrznej powierzchni worka włoka. Rozmiar oczek worka wzmacniającego musi być co najmniej dwa razy większy niż rozmiar oczek worka włoka, jednak w żadnym wypadku nie mniejszy niż 80 mm.

Worek wzmacniający może być przymocowany w następujących miejscach:

a) przy jego przedniej krawędzi;

b) przy jego tylnej krawędzi; lub

c) okrężnie między tylną a przednią częścią.

Worek wzmacniający może być przysznurowany:

a) okrężnie do worka włoka i przedłużenia dookoła jednego rzędu oczek; lub

b) wzdłużnie do pojedynczego rzędu oczek.

4.  W drodze odstępstwa przepisów od ust. 1 zezwala się na:

a) stosowanie w narzędziach aktywnych klapy lub sieci bez możliwości powrotu. Klapa może być przymocowana wewnątrz worka włoka albo z przodu worka włoka. Przepisy dotyczące minimalnych rozmiarów oczek zawarte w załączniku II nie mają zastosowania do klapy. Odległość między punktem przedniego zamocowania klapy a końcem worka włoka ma być równa co najmniej trzykrotnej długości klapy;

b) przymocowanie na zewnątrz każdej części worka włoka czujnika przeznaczonego do pomiaru wielkości połowów;

c) stosowanie pasów okrężnych oraz pasa podnoszącego przymocowanego do zewnętrznej powierzchni worka włoka podczas połowów z zastosowaniem włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi o rozmiarze oczek mniejszym niż 90 mm;

d) stosowanie jednego pasa podnoszącego, przymocowanego do zewnętrznej powierzchni worka włoka podczas połowów z zastosowaniem włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi o rozmiarze oczek większym lub równym 90 mm;

e) mocowanie pływaków do dwóch bocznych wzmocnionych brzegów tkaniny worka włoka;

f) stosowanie pasa tylnego mocowanego do części zewnętrznej worka włoka. Odległość między pasem tylnym a sznurówką musi być mniejsza lub równa 50 cm.

Artykuł 6

Konstrukcje zabronione

Zabrania się używania:

a) wszelkiego rodzaju worków włoka, w których liczba oczek o równych rozmiarach w dowolnym miejscu obwodu worka rośnie w kierunku od przodu do tyłu worka;

b) wszelkiego rodzaju przedłużeń, których obwód w dowolnym miejscu jest mniejszy niż obwód przedniej części worka włoka, do którego dołączone jest przedłużenie;

c) wszelkiego rodzaju worków włoka o rozmiarze oczek większym lub równym 32 mm, w których którekolwiek oczka nie mają kształtu rombu lub kwadratu;

d) wszelkiego rodzaju włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi o rozmiarze oczek większym lub równym 90 mm, do których worek włoka przymocowany jest w inny sposób, niż poprzez wszycie do części sieci przed workiem włoka;

e) wszelkiego rodzaju włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi o rozmiarze oczek większym lub równym 90 mm, posiadających ponad 100 otwartych oczek rombowych i mniej niż 40 otwartych oczek rombowych, licząc wzdłuż obwodu w dowolnej części worka włoka, oprócz złącza lub wzmocnionych brzegów tkaniny;

f) wszelkiego rodzaju worków włoka, w których długość górnej połowy po rozciągnięciu nie jest w przybliżeniu równa długości części dolnej połowy po rozciągnięciu.

Artykuł 7

Selektywność połowów dorsza włokiem

Na podstawie zaleceń Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa, Komisja przedstawia Radzie, nie później niż we wrześniu 2007 r., ocenę selektywności narzędzi aktywnych do połowu dorsza, dla których uznaje się dorsza za gatunek docelowy.SEKCJA III

Narzędzia pasywne

Artykuł 8

Wymiary i czas zanurzenia

1.  Przy połowach prowadzonych z zastosowaniem sieci skrzelowych, oplątujących lub trójściennych zabrania się użycia więcej niż 9 km sieci na statku o długości całkowitej nieprzekraczającej 12 m oraz więcej niż 21 km sieci na statku o długości całkowitej przekraczającej 12 m.

2.  Czas zanurzenia sieci, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 48 godzin.

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1, czas zanurzenia sieci, o którym mowa w ust. 1, nie jest ograniczony przy połowach odbywających się pod pokrywą lodową.

Artykuł 9

Ograniczenia dotyczące pławnic

1.  Od dnia 1 stycznia 2008 r. zabrania się przechowywania na pokładzie pławnic oraz używania ich do połowów.

2.  W 2006 i 2007 r. pławnice mogą być przechowywane na pokładzie lub używane do połowów na statku posiadającym do tego uprawnienia wydane przez właściwe organy Państwa Członkowskiego, pod którego banderą pływa statek.

3.  W 2006 i 2007 r. maksymalna liczna statków, które mogą być uprawnione przez dane Państwo Członkowskie do przechowywania na pokładzie pławnic lub używania ich do połowów nie może przekroczyć odpowiednio 40 % i 20 % statków rybackich, które używały pławnic w latach 2001–2003.

4.  W drodze odstępstwa od ust. 3 w podobszarach 25–32 maksymalna liczba statków, które mogą być uprawnione przez dane Państwo Członkowskie do przechowywania na pokładzie pławnic lub używania ich do połowów, nie przekracza 40 % statków rybackich, które używały pławnic w latach 2001–2003.

5.  Do dnia 30 kwietnia każdego roku Państwa Członkowskie przekazują Komisji wykaz statków uprawnionych do prowadzenia połowów z użyciem pławnic.

Artykuł 10

Warunki używania pławnic

1.  Kapitan statku rybackiego używającego pławnic prowadzi dziennik pokładowy, w którym codziennie zapisuje następujące dane:

a) całkowitą długość sieci znajdujących się na pokładzie;

b) całkowitą długość sieci używanych w każdym działaniu połowowym;

c) ilość, datę i miejsce przyłowów waleni.

2.  Wszystkie statki rybackie używające pławnic przechowują na pokładzie upoważnienie, o którym mowa w art. 9 ust. 2.SEKCJA IV

Wspólne przepisy dotyczące narzędzi i ich stosowania

Artykuł 11

Ustalanie rozmiaru oczek i grubości sznurka

Stosuje się rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2003 z dnia 24 stycznia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady ustalania rozmiaru oczek i grubości sznurka sieci rybackich ( 2 ).

▼M4

Artykuł 12

Osiąganie wymaganych wielkości procentowych połowu

1.  W przypadku gdy organizmy morskie należące do gatunku podlegającego obowiązkowi wyładunku zostały złowione w ilościach przekraczających dopuszczalne udziały procentowe określone w załącznikach II i III, zastosowanie ma art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Te niezamierzone połowy są wyładowywane i wliczane do kwot.

2.  Organizmy morskie należące do gatunku niepodlegającego obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, które zostały złowione w ilościach przekraczających dopuszczalne udziały procentowe określone w załącznikach II i III do niniejszego rozporządzenia, nie są wyładowywane, lecz są natychmiast uwalniane do morza.

▼B

Artykuł 13

Zasady stosowania narzędzi

1.  Narzędzia, które nie mogą być stosowane na określonym obszarze geograficznym lub w określonym okresie, są składowane na statku w taki sposób, aby nie były gotowe do użycia w obszarze objętym zakazem lub podczas okresu objętego zakazem. Narzędzia zapasowe są odrębnie składowane na statku w taki sposób, aby nie były gotowe do użycia.

2.  Uznaje się, że narzędzia połowowe nie są gotowe do użycia, gdy:

a) w przypadku włoków, niewodów duńskich i podobnych narzędzi, z wyjątkiem włoków w parach:

i) deski rozporowe są przymocowane do wewnętrznej lub zewnętrznej strony nadburcia lub kozłów trałowych;

ii) liny trałowe lub wybieraki są odczepione od desek rozporowych lub ciężarów;

b) w przypadku włoków w parach ciężary z końcówek skrzydeł są odczepione i składowane;

c) w przypadku lin, sieci skrzelowych, oplątujących i trójściennych:

i) sieci są składowane pod zasznurowaną powłoką;

ii) linki i haczyki są trzymane w zamkniętych skrzynkach;

d) w przypadku okrężnic lina główna lub denna jest odczepiona od niewodu.

▼M5 —————

▼BROZDZIAŁ III

MINIMALNY ROZMIAR RYB DO WYŁADUNKU

Artykuł 14

Pomiar wielkości ryb

▼M4

1.  Organizm morski jest niewymiarowy, jeśli jego rozmiary są mniejsze niż minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony określony w załączniku IV dla odpowiednich gatunków i odpowiedniego obszaru geograficznego lub minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony określony w inny sposób zgodnie z prawem Unii. Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony ustanowione w załącznikach XII i XIIa do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie, z wyjątkiem przypadków, gdy w akcie przyjętym zgodnie z art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ustanowiono minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony.

▼B

2.  Rozmiar ryby jest mierzony od czubka zamkniętego pyska do najdalszego końca płetwy ogonowej.

▼M4

Artykuł 14a

Procedura ustanawiania minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony w kontekście planów odrzutów

Komisja jest upoważniona, do celów przyjęcia aktów, o których mowa w art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, i na czas ich obowiązywania, do ustanowienia minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony dla gatunków podlegających obowiązkowi wyładunku na mocy art. 15 tego rozporządzenia. Rozmiary takie ustanawia się w drodze aktu delegowanego przyjętego zgodnie z art. 28b niniejszego rozporządzenia oraz art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w celu zapewnienia ochrony młodych organizmów morskich i mogą one w stosownych przypadkach stanowić odstępstwo od minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony określonych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

▼B

Artykuł 15

Zatrzymanie na pokładzie niewymiarowych ryb

▼M4

1.  Do połowów niewymiarowych organizmów morskich należących do gatunku podlegającego obowiązkowi wyładunku zastosowanie ma art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

1a.  W przypadku gdy połowy, o których mowa w ust. 1, zostały wyładowane, państwa członkowskie dysponują środkami służącymi ułatwianiu ich składowania lub znalezieniu dla nich rynków zbytu, takimi jak wsparcie dla inwestycji w zakresie budowy i przystosowania miejsc wyładunku i przystani lub wsparcie dla inwestycji w zakresie dodawania wartości produktom rybołówstwa.

1b.  Niewymiarowych organizmów morskich należących do gatunku niepodlegającego obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie zatrzymuje się na pokładzie, nie przeładowuje, nie wyładowuje, nie przewozi, nie składuje, nie sprzedaje, nie wystawia ani nie oferuje do sprzedaży, lecz niezwłocznie uwalnia się je do morza.

▼B

2.  W wypadku ryb innych niż określone w załączniku II jako gatunki docelowe dla kategorii rozmiaru oczek „mniejsze niż 16 mm” lub „od 16 do 31 mm” złowionych przy użyciu włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi aktywnych o rozmiarze oczek poniżej 32 mm, lub przy użyciu okrężnic, ust. 1 nie stosuje się, pod warunkiem że ryby te nie są sortowane ani nie są sprzedawane, wystawiane lub oferowane do sprzedaży w celu spożycia przez ludzi.

▼M3

Artykuł 15a

Zakaz selekcji jakościowej

Wszelkie gatunki objęte kwotą złowione podczas działań połowowych są przyjmowane na statek i następnie wyładowywane, chyba że byłoby to sprzeczne z zobowiązaniami przewidzianymi w przepisach unijnych dotyczących rybołówstwa ustanawiających środki techniczne, kontrolne i ochronne, w szczególności w niniejszym rozporządzeniu, rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002 i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 grudnia 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa ( 3 ).

▼BROZDZIAŁ IV

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH OBSZARÓW, RODZAJÓW POŁOWÓW LUB ŻYWYCH ZASOBÓW WODNYCH

Artykuł 16

Obszary zabronione

Przez cały rok zabronione są połowy przy użyciu wszelkich narzędzi aktywnych w obszarze geograficznym określonym przez łączenie loksodromami następujących pozycji mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

1) 54° 23′ N, 14° 35′ E;

2) 54° 21′ N, 14° 40′ E;

3) 54° 17′ N, 14° 33′ E;

4) 54° 07′ N, 14° 25′ E;

5) 54° 10′ N, 14° 21′ E;

6) 54° 14′ N, 14° 25′ E;

7) 54° 17′ N, 14° 17′ E;

8) 54° 24′ N, 14° 11′ E;

9) 54° 27′ N, 14° 25′ E;

10) 54° 23′ N, 14° 35′ E.

▼M5

Artykuł 16a

Obszar ograniczonych połowów

1.  Zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej od dnia 1 maja do dnia 31 października w granicach stref zamkniętych loksodromami kolejno łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

a) Strefa 1:

 55° 45′ N, 15° 30′ E

 55° 45′ N, 16° 30′ E

 55° 00′ N, 16° 30′ E

 55° 00′ N, 16° 00′ E

 55° 15′ N, 16° 00′ E

 55° 15′ N, 15° 30′ E

 55° 45′ N, 15° 30′ E

b) Strefa 2:

 55° 00′ N, 19° 14′ E

 54° 48′ N, 19° 20′ E

 54° 45′ N, 19° 19′ E

 54° 45′ N, 18° 55′ E

 55° 00′ N, 19° 14′ E

c) Strefa 3:

 56° 13′ N, 18° 27′ E

 56° 13′ N, 19° 31′ E

 55° 59′ N, 19° 13′ E

 56° 03′ N, 19° 06′ E

 56° 00′ N, 18° 51′ E

 55° 47′ N, 18° 57′ E

 55° 30′ N, 18° 34′ E

 56° 13′ N, 18° 27′ E.

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 dozwolone są połowy z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących i trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 157 mm lub połowy taklami dryfującymi. Na pokładzie nie mogą znajdować się żadne inne narzędzia.

▼B

Artykuł 17

Ograniczenia dotyczące połowów łososia i troci wędrownej

1.  Zabrania się zatrzymywania na pokładzie łososia (Salmo salar) i troci wędrownej (Salmo trutta):

a) od 1 czerwca do 15 września w wodach podobszarów od 22 do 31;

b) od 15 czerwca do 30 września w wodach podobszaru 32.

▼M4

W przypadku gdy łosoś (Salmo salar) podlega obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, akapit pierwszy niniejszego ustępu nie ma zastosowania do połowów łososia. W przypadku gdy troć wędrowna (Salmo trutta) podlega obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, akapit pierwszy niniejszego ustępu nie ma zastosowania do połowów troci wędrownej. Niezamierzone połowy łososia (Salmo salar) lub troci wędrownej (Salmo trutta) są wyładowywane oraz, w przypadku połowów łososia, wliczane do kwot.

W obszarach geograficznych i w okresach, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, i zgodnie z ust. 2, zabrania się prowadzenia połowów łososia (Salmo salar) i troci wędrownej (Salmo trutta) przy użyciu jakichkolwiek narzędzi połowowych.

▼B

2.  Obszar objęty zakazem podczas okresu zawieszenia znajduje się poza strefą czterech mil morskich, mierzonych od linii podstawowych.

▼M4

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1 dozwolone jest prowadzenie połowów łososia (Salmo salar) i troci wędrownej (Salmo trutta) przy użyciu sieci pułapkowych.

▼B

Artykuł 18

Ograniczenia dotyczące połowów węgorza

Zabrania się przez cały rok zatrzymywania na pokładzie węgorza złowionego przy użyciu jakichkolwiek narzędzi aktywnych.

▼M3

Artykuł 18a

Ograniczenia połowów storni i skarpa

1.  Zabrania się zatrzymywania na pokładzie następujących gatunków ryb, jeżeli zostały złowione w obszarach geograficznych i w okresach podanych poniżej:Gatunki

Obszar geograficzny

Okres

Stornia (Platichthys flesus)

Podrejony 26, 27, 28 i 29 na południe od 59° 30′ N

od 15 lutego do 15 maja

Podrejon 32

od 15 lutego do 31 maja

Turbot (Psetta maxima)

Podrejony 25, 26 i 28 na południe od 56° 50′ N

od 1 czerwca do 31 lipca

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 w przypadku połowów z użyciem włoków, niewodów duńskich i podobnych narzędzi o rozmiarze oczek równym lub większym niż 105 mm lub z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplatających lub drygawic o rozmiarze oczek równym lub większym niż 100 mm, przyłowy storni i skarpa mogą być zatrzymywane na pokładzie lub wyładowywane w ilości do 10 % żywej wagi całkowitego połowu zatrzymywanego lub wyładowywanego, w okresach obowiązywania zakazu określonego w ust. 1.

▼B

Artykuł 19

Ograniczenia dotyczące wyładunku ryb niesortowanych

1.  Połowy niesortowane są wyładowywane wyłącznie w portach i miejscach wyładunku, w których działa program kontroli wyrywkowych, o którym mowa w ust. 2.

2.  Państwa Członkowskie zapewniają funkcjonowanie odpowiedniego programu kontroli wyrywkowych pozwalającego na skuteczne monitorowanie na miejscu wyładunku ryb niesortowanych według gatunku.ROZDZIAŁ V

SPECJALNE ŚRODKI DLA ZATOKI RYSKIEJ

Artykuł 20

Specjalne zezwolenie połowowe

1.  W celu prowadzenia połowów w podobszarze 28-1, statek musi posiadać specjalne zezwolenie połowowe wydane zgodnie z przepisami art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1627/94.

2.  Państwa Członkowskie zapewniają, by statki, którym wydano specjalne zezwolenia połowowe, o których mowa w ust. 1, zostały umieszczone na wykazie zawierającym ich nazwy i wewnętrzne numery rejestracyjne, który to wykaz zostanie udostępniony publicznie na stronie internetowej, której adres jest przekazywany Komisji przez każde Państwo Członkowskie.

3.  Statki znajdujące się na liście muszą spełniać następujące warunki:

a) całkowita moc silników (kW) statków na liście nie może przekraczać mocy zarejestrowanej dla każdego Państwa Członkowskiego w latach 2000–2001 w podobszarze 28-1; oraz

b) moc silników danego statku w żadnym momencie nie przekracza 221 kilowatów (kW).

Artykuł 21

Zastępowanie statków lub silników

1.  Każdy statek znajdujący się w wykazie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 może zostać zastąpiony innym statkiem, pod warunkiem, że:

a) takie zastąpienie nie powoduje zwiększenia całkowitej mocy silników dla danego Państwa Członkowskiego, określonej w art. 20 ust. 3 lit. a); oraz

b) moc silników statku zastępującego w żadnym momencie nie przekracza 221 kW.

2.  Silnik statku znajdującego się w wykazie określonym w art. 20 ust. 2 może zostać zastąpiony, pod warunkiem że:

a) wymiana silnika nie spowoduje zwiększenia mocy silników statku w żadnym momencie ponad 221 kW; oraz

b) moc zastępującego silnika nie powoduje zwiększenia całkowitej mocy silników dla danego Państwa Członkowskiego, o której mowa w art. 20 ust. 3 lit. a).

Artykuł 22

Zakaz połowów przy użyciu włoków

W podobszarze 28-1 zabrania się połowów przy użyciu włoków w wodach o głębokości mniejszej niż 20 m.ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 23

Zabronione narzędzia i praktyki

1.  Zabrania się połowu żywych zasobów wodnych za pomocą metod obejmujących użycie materiałów wybuchowych, substancji trujących lub oszałamiających, prądu elektrycznego lub wszelkiego rodzaju pocisków.

2.  Zabrania się sprzedaży, wystawiania lub oferowania do sprzedaży żywych zasobów wodnych złowionych przy użyciu metod, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 24

Badania naukowe

1.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do działań połowowych prowadzonych wyłącznie do celów badań naukowych, przy spełnieniu następujących warunków:

a) działania połowowe muszą być prowadzone za zgodą i pod zwierzchnictwem zainteresowanego Państwa Członkowskiego lub Państw Członkowskich;

b) Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie, na wodach których badania są prowadzone, muszą zostać wcześniej poinformowane o działaniach połowowych; oraz

c) zezwolenie wydane przez Państwo Członkowskie, pod którego banderą pływa dany statek musi być dostępne na pokładzie statku przeprowadzającego działania połowowe.

2.  Niezależnie od przepisów ust. 1, żywe zasoby wodne złowione dla celów określonych w ust. 1 nie mogą być sprzedawane, magazynowane, wystawiane i oferowane do sprzedaży, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

a) spełniają minimalne rozmiary do wyładunku podane w załączniku IV oraz, w przypadku zasobów, dla których określone zostały możliwości połowowe, nie zostały one wyczerpane; lub

b) są sprzedawane bezpośrednio w celach innych niż spożycie przez ludzi.

Artykuł 25

Sztuczne zarybianie i przenoszenie

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do działań połowowych prowadzonych wyłącznie w celu sztucznego zarybiania lub przenoszenia żywych zasobów wodnych, które są prowadzone za pozwoleniem i pod zwierzchnictwem zainteresowanego Państwa Członkowskiego lub Państw Członkowskich. Jeżeli sztuczne zarybianie lub przenoszenie przeprowadzane jest na wodach innego Państwa Członkowskiego lub Państw Członkowskich, wszystkie zainteresowane Państwa Członkowskie są o tym wcześniej informowane.

Artykuł 26

Podejmowane przez Państwa Członkowskie środki mające zastosowanie wyłącznie do statków połowowych pływających pod ich banderą

1.  W celu zachowania i zarządzania zasobami lub zmniejszenia wpływu połowów na ekosystem morski, Państwa Członkowskie mogą podjąć środki techniczne mające na celu ograniczanie możliwości połowowych, które to środki:

a) uzupełniają środki określone w rozporządzeniach ►M3  unijnych ◄ w zakresie rybołówstwa; lub

b) wykraczają poza minimalne wymagania określone w rozporządzeniach ►M3  Unii ◄ w zakresie rybołówstwa.

2.  Środki, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie tylko do rybaków z zainteresowanych Państw Członkowskich i są zgodne z prawem ►M3  unijnym. ◄

3.  Zainteresowane Państwo Członkowskie bezzwłocznie informuje o takich środkach pozostałe Państwa Członkowskie oraz Komisję.

4.  Państwa Członkowskie przekazują Komisji, na jej żądanie, wszelkie informacje niezbędne do oceny, czy środki są zgodne z warunkami określonymi w ust. 1.

5.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że środki nie są zgodne z warunkami określonymi w ust. 1, przyjmuje decyzję polecającą Państwu Członkowskiemu wycofanie lub zmianę środków.

Artykuł 27

Ocena naukowa rodzajów narzędzi

W terminie do dnia 1 stycznia 2008 r. Komisja zapewnia przeprowadzenie naukowej oceny skutków używania w szczególności sieci skrzelowych, trójściennych i oplątujących dla waleni i przedstawi jej wyniki Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 28

Przepisy wykonawcze

Szczegółowe przepisy dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia przyjmowane są zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

▼M4

„Artykuł 28a

Procedura przyjmowania środków technicznych w kontekście planów odrzutów

Komisja jest upoważniona, w celu przyjęcia aktów, o których mowa w art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, i na czas ich obowiązywania, do przyjęcia przepisów szczegółowych dotyczących połowów lub gatunków podlegających obowiązkowi wyładunku, które to przepisy ustanawiają środki techniczne, o których mowa w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia. Środki takie przyjmuje się w drodze aktu delegowanego przyjmowanego zgodnie z art. 28b niniejszego rozporządzenia oraz art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w celu zwiększenia selektywności narzędzia lub ograniczenia lub, w jak największym stopniu, wyeliminowania przypadkowych połowów i mogą one w stosownych przypadkach stanowić odstępstwo od środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

▼M5

Artykuł 28aa

Procedura przyjmowania środków technicznych w kontekście planów wieloletnich

Na potrzeby przyjmowania aktów, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 ( 4 ), i na czas obowiązywania tych aktów Komisja jest uprawniona do przyjmowania środków technicznych. Takie środki techniczne są ustanawiane w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 28b niniejszego rozporządzenia oraz art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i w stosownych przypadkach mogą stanowić odstępstwo od:

a) specyfikacji gatunków docelowych, rozmiarów oczek oraz minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony określonych w załącznikach II, III i IV i o których mowa w art. 3 i 4 oraz w art. 14 ust. 1 niniejszego rozporządzenia;

b) struktur, cech i zasad regulujących stosowanie czynnych narzędzi połowowych określonych w art. 5 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 6 oraz w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

c) struktur, cech i zasad regulujących stosowanie pasywnych narzędzi połowowych określonych w art. 8 niniejszego rozporządzenia;

d) wykazu i współrzędnych stref i okresów, w których obowiązują zakazy lub ograniczenia połowów określone w art. 16 i 16a niniejszego rozporządzenia;

e) gatunków, do których zastosowanie ma art. 18a ust. 1 niniejszego rozporządzenia, jak również stref geograficznych i okresów obowiązywania ograniczeń połowowych w odniesieniu do niektórych stad określonych w tym ustępie oraz szczegółów technicznych odstępstwa określonego w art. 18a ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

▼M4

Artykuł 28b

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w ►M5  art. 14a, 28a i 28aa ◄ , powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 czerwca 2015 r.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w ►M5  art. 14a, 28a i 28aa ◄ , może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie ►M5  art. 14a, 28a i 28aa ◄ wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”

▼B

Artykuł 29

Zmiany załączników

Zmiany załącznika I i dodatków 1 i 2 do załącznika II przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Artykuł 30

Zmiany rozporządzenia (WE) nr 1434/98

W rozporządzeniu (WE) nr 1434/98 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 skreśla się ust. 2;

2) w art. 2 skreśla się ust. 2 i 3;

3) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Połowy śledzia dokonane:

 w regionach 1 i 2 przy użyciu sieci ciągnionych o minimalnym rozmiarze oczek wynoszącym nie mniej niż 32 mm lub,

 w regionie 3 przy użyciu sieci ciągnionych o minimalnym rozmiarze oczek wynoszącym nie mniej niż 40 mm lub,

 w regionie 1, 2 lub 3 przy użyciu jakichkolwiek narzędzi połowowych innych niż sieci ciągnione,

nie mogą być wyładowywane do celów innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi, chyba że są one najpierw oferowane do sprzedaży w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi i nie mogą znaleźć nabywcy.”;

4) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Śledzie złowione przy użyciu jakichkolwiek narzędzi połowowych na warunkach określonych w art. 2 mogą być wyładowywane do celów innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi.”.

Artykuł 31

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 88/98 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy traktować jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i interpretować zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku V.

Artykuł 32

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Podobszary strefy geograficznej, o której mowa w art. 1 określane w układzie współrzędnych WGS84

Podobszar 22

Wody ograniczone linią poprowadzoną od Przylądka Hasenøre (56°09′ N, 10°44′ E) na wschodnim wybrzeżu Jutlandii do Gniben (56°01′ N, 11°18′ E) na zachodnim wybrzeżu Zelandii; następnie wzdłuż zachodniego wybrzeża i południowego wybrzeża Zelandii do punktu usytuowanego na długości 12°00′ E; stamtąd dokładnie na południe, do wyspy Falster; następnie wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy Falster do Gedser Odde (54°34′ N, 11°58′ E); następnie dokładnie na wschód do długości 12°00′ E; następnie dokładnie na południe do wybrzeża Niemiec; następnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Niemiec i wschodniego wybrzeża Jutlandii aż do punktu wyjścia.

Podobszar 23

Wody ograniczone linią poprowadzoną od Przylądka Gilbjerg (56°08′ N, 12°18′ E) na północnym wybrzeżu Zelandii do Kullen (56°18′ N, 12°28′ E) na wybrzeżu Szwecji; następnie w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Szwecji do latarni morskiej Falsterbo (55°23′ N, 12°50′ E); następnie przez południowe wejście do Sund do latarni morskiej Stevns (55°19′ N, 12°28′ E) na wybrzeżu Zelandii; następnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Zelandii aż do punktu wyjścia.

Podobszar 24

Wody ograniczone linią poprowadzoną od latarni morskiej Stevns (55°19′ N, 12°28′ E) na wschodnim wybrzeżu Zelandii przez południowe wejście do Sund do latarni morskiej Falsterbo (55°23′ N, 12°50′ E) na wybrzeżu Szwecji; następnie wzdłuż południowego wybrzeża Szwecji do latarni morskiej Sandhammaren (55°24′ N, 14°12′E); stamtąd do latarni morskiej Hammerodde (55°18′ N, 14°47′ E) na północnym wybrzeżu Bornholmu; następnie wzdłuż zachodniego i południowego wybrzeża Bornholmu do punktu usytuowanego na długości 15°00′ E; stamtąd dokładnie na południe do wybrzeży Polski; następnie w kierunku zachodnim wzdłuż wybrzeży Polski i Niemiec do punktu usytuowanego na długości 12°00′ E; na północ do punktu usytuowanego na szerokości 54°34′ N i długości 12°00′ E; następnie dokładnie na zachód do Gedser Odde (54°34′ N, 11°58′ E); stamtąd, wzdłuż wschodniego i północnego wybrzeża wyspy Falster do punktu usytuowanego na długości 12°00′ E; stamtąd dokładnie na północ do południowego wybrzeża Zelandii; następnie w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Zelandii aż do punktu wyjścia.

Podobszar 25

Wody ograniczone linią poprowadzoną od punktu na wschodnim wybrzeżu Szwecji na szerokości 56°30′ N, a następnie dokładnie na wschód do zachodniego wybrzeża wyspy Öland; następnie, po minięciu od południa wyspy Öland do punktu na wschodnim wybrzeżu, usytuowanego na szerokości 56°30′ N, na wschód do długości 18°00′ E; następnie na południe do wybrzeża Polski; następnie w kierunku zachodnim wzdłuż wybrzeża Polski do punktu usytuowanego na długości 15°00′ E; następnie dokładnie na północ do wyspy Bornholm; następnie wzdłuż południowego i zachodniego wybrzeża Bornholmu do latarni morskiej Hammerodde (55°18′ N, 14°47′ E); następnie do latarni morskiej Sandhammaren (55°24′ N, 14°12′ E) na południowym wybrzeżu Szwecji; następnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji aż do punktu wyjścia.

Podobszar 26

Wody ograniczone linią poprowadzoną od punktu usytuowanego na szerokości 56°30′ N i długości 18°00′ E, a następnie dokładnie na wschód do zachodniego wybrzeża Łotwy; następnie w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Łotwy, Litwy, Rosji oraz Polski do punktu na wybrzeżu Polski usytuowanego na długości 18°00′ E; następnie na północ aż do punktu wyjścia.

Podobszar 27

Wody ograniczone linią poprowadzoną od punktu na wschodnim wybrzeżu stałego lądu Szwecji usytuowanego na szerokości 59°41′ N i długości 19°00′ E, a następnie dokładnie na południe do północnego wybrzeża wyspy Gotlandii; następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniego wybrzeża Gotlandii do punktu usytuowanego na szerokości 57°00′ N; następnie dokładnie na zachód do długości 18°00′ E; następnie dokładnie na południe do szerokości 56°30′ N; następnie na zachód do wschodniego wybrzeża wyspy Öland; następnie, po minięciu od południa wyspy Öland do punktu na jej zachodnim wybrzeżu, usytuowanego na szerokości 56°30′ N; następnie dokładnie na zachód do wybrzeża Szwecji; następnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji aż do punktu wyjścia.

Podobszar 28–1

Wody ograniczone od zachodu linią przechodzącą od punktu 57°34,1234′ N, 21°42,9574′ E do punktu 57°57,4760′ N, 21°58,2789′ E, następnie w kierunku południowym do najbardziej wysuniętego na południe punktu półwyspu Sõrve, następnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy Saaremaa; a od północy linią przechodzącą od punktu 58°30,0′ N, 23°13,2′ E do punktu 58°30,0′ N, 23°41,1′ E.

Podobszar 28–2

Wody ograniczone linią poprowadzoną od punktu usytuowanego na szerokości 58° 30′ N i długości 19° 00′ E, a następnie dokładnie na wschód do zachodniego wybrzeża wyspy Saaremaa; następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniego wybrzeża wyspy Saaremaa do szerokości 57° 57,4760′ N i długości 21° 58,2789′ E; następnie na południe do punktu na szerokości 57° 34,1234′ N i długości 21° 42,9574′ E; następnie wzdłuż linii wybrzeża Łotwy na południe do punktu na szerokości 56° 30′ N; następnie dokładnie na zachód do długości 18° 00′ E; następnie dokładnie na północ do szerokości 57° 00′ N; następnie dokładnie na wschód do zachodniego wybrzeża wyspy Gotlandii; następnie w kierunku północnym do punktu na północnym wybrzeżu Gotlandii, usytuowanego na długości 19° 00′ E; następnie na północ aż do punktu wyjścia.

Podobszar 29

Wody ograniczone linią poprowadzoną od punktu na wschodnim wybrzeżu stałego lądu Szwecji usytuowanego na szerokości 60°30′ N, a następnie dokładnie na wschód do wybrzeży stałego lądu Finlandii; następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniego i południowego wybrzeża Finlandii do punktu na południowym wybrzeżu stałego lądu usytuowanym na długości 23°00′ E; następnie dokładnie na południe, do szerokości 59°00′ N; następnie dokładnie na wschód do wybrzeża stałego lądu Estonii; następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniego wybrzeża Estonii do punktu usytuowanego na szerokości 58°30′ N; następnie dokładnie na zachód do wschodniego wybrzeża wyspy Saaremaa; następnie po minięciu od północy wyspy Saaremaa do punktu na jej zachodnim wybrzeżu, usytuowanego na szerokości 58°30′ N; następnie dokładnie na zachód do długości 19°00′ E; następnie dokładnie na północ do punktu na wschodnim wybrzeżu lądu stałego Szwecji usytuowanego na szerokości 59°41′ N; następnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji aż do punktu wyjścia.

Podobszar 30

Wody ograniczone linią poprowadzoną od punktu na wschodnim wybrzeżu Szwecji, usytuowanego na szerokości 63°30′ N, a następnie dokładnie na wschód do wybrzeża stałego lądu Finlandii; następnie w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Finlandii do punktu usytuowanego na szerokości 60°30′ N; następnie dokładnie na zachód do wybrzeża lądu stałego Szwecji; następnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji aż do punktu wyjścia.

Podobszar 31

Wody ograniczone linią poprowadzoną od punktu na wschodnim wybrzeżu Szwecji, usytuowanego na szerokości 63°30′ N, a następnie, po minięciu od północy Zatoki Botnickiej, do punktu na zachodnim wybrzeżu lądu stałego Finlandii, usytuowanego na szerokości 63°30′ N; następnie dokładnie na zachód aż do punktu wyjścia.

Podobszar 32

Wody ograniczone linią poprowadzoną od punktu na południowym wybrzeżu Finlandii, usytuowanego na długości 23°00′ E, a następnie, po minięciu od wschodu Zatoki Fińskiej, do punktu na zachodnim wybrzeżu Estonii, usytuowanego na szerokości 59°00′ N; następnie dokładnie na zachód, do długości 23°00′ E; następnie na północ aż do punktu wyjścia.
ZAŁĄCZNIK IIWłoki, niewody duńskie i podobne narzędzia: zakresy rozmiarów oczek, gatunki docelowe i odpowiednie wymagane wielkości procentowe połowów

Gatunek docelowy

Zakres rozmiarów oczek (mm)

< 16

16 ≤ i < 32

16 ≤ i < 105

32 ≤ i < 90

32 ≤ i < 105

≥ 90 (3)

≥ 105 (2) (3)

Grupy podobszarów

22–32

22–27

28–32

22–23

24–27

22–23

22–32

Minimalna wielkość procentowa gatunku docelowego

90  (1)

90  (1) (5)

90  (1)

90  (1) (4)

90  (1) (4)

90

100

Dobijak (Ammodytidae)

*

*

*

*

*

*

*

Szprot (Sprattus sprattus)

 

*

*

*

*

*

*

Śledź (Clupea harengus)

 

 

*

*

*

*

*

Sola (Solea vulgaris)

 

 

 

 

 

*

*

Gładzica (Pleuronectes platessa)

 

 

 

 

 

*

*

Witlinek (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

*

*

Nagład (Scophthalmus rhombus)

 

 

 

 

 

*

*

Zimnica (Limanda limanda)

 

 

 

 

 

*

*

Flądra (Platichthys flesus)

 

 

 

 

 

*

*

Złocica (Microstomus kitt)

 

 

 

 

 

*

*

Skarp (Psetta maxima)

 

 

 

 

 

*

*

Dorsz (Gadus morhua)

 

 

 

 

 

 

*

(1)   Pozostawiony na pokładzie połów nie może zawierać więcej niż 3 % dorsza w żywej wadze.

(2)   Dopuszcza się tylko włoki, niewody duńskie i podobne narzędzia posiadające okno wyjściowe typu Bacoma lub worek włoka i przedłużenie typu T90 oraz rozmiar oczek i specyfikację określoną w dodatkach I i II.

(3)   Nie dopuszcza się użycia włoka ramowego.

(4)   Połów zatrzymany na pokładzie może zawierać do 40 % witlinka według żywej wagi.

(5)   Połów zatrzymany na pokładzie może zawierać do 45 % śledzia według żywej wagi.

▼M2
Dodatek 1

Specyfikacje worków włoka typu „BACOMA”

Opis

a)    Rozmiar worka włoka, przedłużenia i tylnej części worka włoka

(i) Worek włoka złożony jest z dwóch płatów połączonych natami równej długości, po jednej z każdej strony.

(ii) Minimalny rozmiar oczka oczek rombowych wynosi 105 mm. Materiał przędzy jest wykonany z włókien polietylenowych o grubości pojedynczego sznurka nie większej niż 6 mm lub o grubości podwójnego sznurka nie większej niż 4 mm.

(iii) Zabrania się stosowania worków włoka lub przedłużeń wykonanych tylko z jednej części tkaniny sieciowej i mających tylko jedną natę.

(iv) Liczba otwartych oczek rombowych, poza oczkami w natach, w dowolnym miejscu na obwodzie każdego przedłużenia nie jest mniejsza ani większa od maksymalnej liczby oczek na obwodzie przedniej części worka włoka (rys. 1).

b)    Umiejscowienie okna

(i) Okno jest wstawione w górnym płacie worka włoka (rys. 2).

(ii) Okno kończy się nie więcej niż 4 oczka od sznurówki, łącznie z ręcznie splatanym rzędem oczek, przez które przechodzi sznurówka (rys. 3 lub 4).

c)    Rozmiar okna

(i) Szerokość okna, wyrażona liczbą rzędów oczek sieci, równa jest liczbie otwartych oczek rombowych w górnym płacie podzielonej przez dwa. W razie takiej potrzeby dozwolone jest zachowanie do 20 % liczby otwartych oczek rombowych w górnym płacie równo rozdzielonych pomiędzy obie strony płata okna (rys. 4).

(ii) Długość okna wynosi co najmniej 5,5 m.

(iii) Na zasadzie odstępstwa od pkt (ii), długość okna wynosi przynajmniej 6 m, jeżeli zamontowano na nim czujnik pomiaru wielkości połowu.

d)    Tkanina sieciowa okna

i) Prześwit oczka wynosi co najmniej 120 mm. Oczka są kwadratowe, tj. wszystkie cztery boki tkaniny sieciowej okna powinny być równe i pod kątem prostym do siebie.

(ii) Tkanina sieciowa jest umocowana tak, że boki oczek biegną równolegle i prostopadle do głębokości worka włoka. Tkanina sieciowa jest bezwęzłowa, pleciona z pojedynczego sznurka lub posiada potwierdzone zbliżone właściwości w zakresie selektywności. Tkanina bezwęzłowa oznacza tkaninę sieciową składającą się z czworobocznych oczek, w której rogi oczek są utworzone poprzez splecenie sznurków dwóch przyległych stron oczka.

(iii) Średnica pojedynczej przędzy wynosi co najmniej 5 mm.

e)    Inne specyfikacje

(i) Pas tylny nie może obejmować okna wyjściowego typu „BACOMA”.

(ii) Pława worka włoka ma kształt kuli, a jej średnica wynosi maksymalnie 40 cm. Jest ona przymocowywana do sznurówki za pomocą liny pławy.

(iii) Okna wyjściowego typu „BACOMA” nie zasłania klapa.

Rysunek 1

Włok można podzielić na trzy części o różnych kształtach i funkcjach. Główna część włoka jest zawsze zwężona. Przedłużenie jest częścią niezwężoną, zazwyczaj złożoną z jednej lub dwóch sieci. Worek włoka jest także częścią niezwężoną, często zbudowaną z podwójnego sznurka w celu zwiększenia odporności na intensywne zużycie. Część poniżej obręczy podnoszącej jest workiem podnoszącym.

image

Rysunek 2

A

Przedłużenie

B

Worek włoka

C

Okno wyjściowe, płat sieci o kwadratowych oczkach

1

Płat górny, maks. 50 otwartych oczek rombowych

2

Płat dolny, maks. 50 otwartych oczek rombowych

3

Naty

4

Połączenie okrężne lub szew

5

Obręcz podnosząca

6

Pas tylny

7

Sznurówka

8

Odległość okna od sznurówki (rys. 3 i 4)

9

Lina pławy

10

Pława worka włoka

image

Rysunek 3

MOCOWANIE PŁATA Z OKNEM

A

Płat sieci o kwadratowych oczkach 120 mm (25 rzędów)

B

Połączenie płata z oczkami kwadratowymi z natą

C

Połączenie płata z oczkami kwadratowymi z siecią o oczkach rombowych

D

Sieć z oczkami rombowymi 105 mm (maksymalnie 50 otwartych oczek)

E

Odległość płata okna od sznurówki. Okno kończy się nie więcej niż 4 oczka od sznurówki, łącznie z ręcznie splatanym rzędem oczek, przez które przechodzi sznurówka

F

Jeden ręcznie splatany rząd sznurówki

image

Rysunek 4

MOCOWANIE PŁATA Z OKNEM

A

Płat o kwadratowych oczkach 120 mm (20 rzędów)

B

Połączenie płata z oczkami kwadratowymi z natą

C

Połączenie płata z oczkami kwadratowymi z siecią o oczkach rombowych

D

Sieć z oczkami rombowymi 105 mm (maksymalnie 50 otwartych oczek)

E

Odległość płata okna od sznurówki. Okno kończy się nie więcej niż 4 oczka od sznurówki, łącznie z ręcznie splatanym rzędem oczek, przez które przechodzi sznurówka

F

Jeden ręcznie splatany rząd sznurówki

G

Maksymalnie 10 % po obu stronach otwartych oczek D

image
Dodatek 2

SPECYFIKACJE WŁOKA T90

a)    Definicja

1. Włoki T90 to włoki, niewody duńskie i podobne narzędzia posiadające worek i przedłużenie wykonane z tkaniny sieciowej wiązanej w romby obrócone o 90°, tak że główny kierunek splotu sznurka sieci jest równoległy do kierunku ciągnienia.

2. Kierunek splotu sznurka sieci w standardowej sieci wiązanej w romby (A) i w sieci obróconej o 90° (B) jest pokazany na rys. 1 poniżej

Rysunek 1

image

b)    Rozmiar oczek i ich pomiar

Rozmiar oczek wynosi co najmniej 120 mm. W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 517/2008 ( 5 ) rozmiar oczek w worku włoka i przedłużeniu jest mierzony prostopadle do osi wzdłużnej narzędzia połowowego.

c)    Grubość sznurka

Materiał przędzy worka włoka i przedłużenia stanowią nici polietylenowe o grubości pojedynczego sznurka nie większej niż 6 mm lub o grubości podwójnego sznurka nie większej niż 4 mm. Niniejszy przepis nie stosuje się do skrajnego tylnego rzędu oczek na worku włoka, jeśli wyposażony jest on w sznurówkę.

d)    Budowa

1. Worek włoka i przedłużenie z obróconych oczek (T90) wykonane jest z dwóch płatów o identycznych wymiarach, o liczbie oczek w wymiarze podłużnym wynoszącej co najmniej 50, oraz ukierunkowaniu oczek określonym powyżej, połączonych dwiema bocznymi natami.

2. Liczba otwartych oczek w dowolnym miejscu obwodu musi być stała, licząc od przedniej części przedłużenia do skrajnej tylnej części worka.

3. W miejscu przymocowania worka lub przedłużenia do zwężanej części włoka liczba oczek na obwodzie worka lub przedłużenia musi być równa 50 % ich liczby w ostatnim rzędzie oczek zwężanej części włoka.

4. Worek włoka i przedłużenie ilustruje rys. 2 poniżej.

e)    Obwód

Liczba oczek na obwodzie worka i przedłużenia w dowolnym miejscu, oprócz łączeń i nat, wynosi nie więcej niż 50.

f)    Łączenia okrężne

Przedni brzeg płatów zarówno worka, jak i przedłużenia, jest wyposażony w spleciony rząd pół-oczek. Tylny brzeg płata worka jest wyposażony w pełny rząd splecionych pół-oczek, przez które można przeprowadzić sznurówkę.

g)    Pława worka włoka

Pława worka włoka ma kształt kuli a jej średnica wynosi maksymalnie 40 cm. Jest ona przymocowywana do sznurówki za pomocą liny pławy.

Rysunek 2

image

▼B
ZAŁĄCZNIK IIISieci skrzelowe, oplątujące i trójścienne: zakresy rozmiarów oczek i gatunki docelowe

Gatunek docelowy

Zakres rozmiarów oczek (mm)

16 ≤ i < 110

32 ≤ i < 110

90 ≤ i < 156 (2)

110 ≤ i < 156

≥ 157

Grupy podobszarów

28–32

22–27

22–23

22–32

22–32

Minimalna wielkość procentowa gatunku docelowego

90  (1)

90  (1)

90

90

100

Szprot (Sprattus sprattus)

*

*

*

*

*

Śledź (Clupea harengus)

*

*

*

*

*

Sola (Solea vulgaris)

 

 

*

*

*

Gładzica (Pleuronectes platessa)

 

 

*

*

*

Witlinek (Merlangius merlangus)

 

 

*

*

*

Nagład (Scophthalmus rhombus)

 

 

*

*

*

Zimnica (Limanda limanda)

 

 

*

*

*

Flądra (Platichthys flesus)

 

 

*

*

*

Złocica (Microstomus kitt)

 

 

*

*

*

Skarp (Psetta maxima)

 

 

*

*

*

Dorsz (Gadus morhua)

 

 

 

*

*

Łosoś (Salmo salar)

 

 

 

 

*

(1)   Pozostawiony na pokładzie połów nie może zawierać więcej niż 3 % dorsza w żywej wadze.

(2)   Taki zakres rozmiarów oczek jest dopuszczalny do dnia 30 czerwca 2006 r.
ZAŁĄCZNIK IVMinimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony

Gatunek

Obszar geograficzny

►M4  Minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony ◄

Dorsz (Gadus morhua)

Podobszary od 22 do 32

38 cm

Flądra (Platichthys flesus)

Podobszary od 22 do 25

23 cm

Podobszary od 26 do 28

21 cm

Podobszary 29 do 32, na południe do 59° 30' N

18 cm

Gładzica (Pleuronectes platessa)

Podobszary od 22 do 32

25 cm

Skarp (Psetta maxima)

Podobszary od 22 do 32

30 cm

Nagład (Scophthalmus rhombus)

Podobszary od 22 do 32

30 cm

Węgorz (Anguilla anguilla)

Podobszary od 22 do 32

35 cm

Łosoś (Salmo salar)

Podobszary od 22 do 30 i 32

60 cm

Podobszar 31

50 cm

Troć wędrowna (Salmo trutta)

Podobszary od 22 do 25 i 29 do 32

40 cm

Podobszary od 26 do 28

50 cm
ZAŁĄCZNIK VTabela korelacji

Rozporządzenie Rady (WE) nr 88/98

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3 ust. 1 i 2

Artykuł 14

Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 15 ust. 1

Artykuł 3 ust. 4

Artykuł 3 ust. 5

Artykuł 4

Artykuł 5 ust. 1 i 3

Artykuł 3

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 6

Artykuł 11

Artykuł 7

Artykuł 5

Artykuł 8 ust. 1

Artykuł 13 ust. 1

Artykuł 8 ust. 2

Artykuł 13 ust. 2

Artykuł 8 ust. 3

Artykuł 16

Artykuł 8 ust. 4

Artykuł 13 ust. 3

Artykuł 8a

Artykuł 9

Artykuł 8b

Artykuł 10

Artykuł 9 ust. 1

Artykuł 17

Artykuł 9 ust. 2

Artykuł 8 ust. 1

Artykuł 10 ust. 1

Artykuł 10 ust. 2

Artykuł 23 ust. 1

Artykuł 10 ust. 3

Artykuł 10 ust. 4

Artykuł 11

Artykuł 24

Artykuł 12

Artykuł 25

Artykuł 13

Artykuł 26

Artykuł 14

Artykuł 28

Artykuł 15

Artykuł 31

Artykuł 16

Artykuł 32

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik IV

Załącznik IV

Załączniki II i III

Załącznik V

Dodatek 1 do Załącznika II

Załącznik VI

Załącznik V( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

( 2 ) Dz.U. L 22 z 25.1.2003, str. 5.

( 3 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

( 4 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).

( 5 ) Dz.U. L 151 z 11.6.2008, s. 5.

Top