EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0821

2009/821/WE: Decyzja Komisji z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7030) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 296, 12.11.2009, p. 1–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 373

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Uchylony przez 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/821/oj

12.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/1


DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 września 2009 r.

ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7030)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/821/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1 i 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4 akapit drugi ostatnie zdanie i ust. 5,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2 i 6,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (4), w szczególności jego art. 45 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 91/496/EWG przewiduje przeprowadzanie przez państwa członkowskie, zgodnie z tą dyrektywą, kontroli weterynaryjnych w odniesieniu do zwierząt wprowadzanych na obszar Wspólnoty z krajów trzecich. Stanowi ona również, że państwa członkowskie zagwarantują, że każda przesyłka takich zwierząt zostanie poddana kontroli dokumentacji i identyfikacji w jednym punkcie kontroli granicznej, zatwierdzonym do tego celu zgodnie z tą dyrektywą.

(2)

Dyrektywa 91/496/EWG stanowi również, że Komisja, działając wspólnie z właściwymi organami krajowymi, przeprowadzi inspekcje punktów kontroli granicznej, pozwalające na stwierdzenie, czy przepisy dotyczące kontroli weterynaryjnych są jednolicie stosowane oraz czy dane punkty kontroli granicznej rzeczywiście posiadają niezbędną infrastrukturę oraz spełniają minimalne wymogi zawarte w załączniku A do tej dyrektywy.

(3)

Dyrektywa 97/78/WE przewiduje przeprowadzanie przez państwa członkowskie, zgodnie z tą dyrektywą, kontroli weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktów roślinnych z krajów trzecich wprowadzanych na obszar Wspólnoty. Przewiduje ona również, że państwa członkowskie zapewnią, że przesyłki zawierające takie produkty zostaną wprowadzone na obszar Wspólnoty przez punkt kontroli granicznej.

(4)

Decyzja Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalająca wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniająca szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (5) przewiduje, że kontrole weterynaryjne żywych zwierząt i produktów zwierzęcych wprowadzanych na obszar Wspólnoty z krajów trzecich mają być prowadzone przez właściwe organy jedynie w zatwierdzonych punktach kontroli granicznej wymienionych w załączniku do tej dyrektywy.

(5)

Aby lepiej identyfikować punkty kontroli granicznej i ułatwić komunikację międzynarodową, należy używać nowych kodów do ich identyfikacji, na podstawie spisu UN/LOCODE (United Nations Code for Trade and Transport Locations) oraz zasad Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA).

(6)

Decyzja 2001/881/WE przewiduje również przeprowadzanie regularnych inspekcji przez ekspertów weterynaryjnych Komisji we współpracy z ekspertami państw członkowskich w celu oceny zgodności z prawodawstwem wspólnotowym w zakresie kontroli przywozów w punktach kontroli granicznej wymienionych w załączniku do tej decyzji.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 ustanawia ogólne zasady wykonywania kontroli urzędowych mających na celu sprawdzenie zgodności z regułami skierowanymi w szczególności na zapobieganie, eliminowanie lub ograniczanie dopuszczalnych poziomów zagrożenia ludzi i zwierząt, bezpośrednio lub przez środowisko naturalne oraz gwarantowanie uczciwych praktyk w handlu paszami i żywnością oraz na ochronę interesów konsumenta łącznie z etykietowaniem pasz i żywności oraz innymi formami przekazywania informacji konsumentom.

(8)

Rozporządzenie to przewiduje przeprowadzanie ogólnych audytów w państwach członkowskich przez ekspertów Komisji. Zgodnie z rozporządzeniem szczegółowe audyty i inspekcje w jednym lub w kilku szczególnych obszarach mogą uzupełniać ogólne audyty. Te szczegółowe audyty i inspekcje mogą obejmować, w razie potrzeby, inspekcje na miejscu urzędowych służb i administracji audytowanego sektora.

(9)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym (6) określa wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym pochodzących z krajów trzecich oraz zasady stosowane do kontroli takiego przemieszczania. Zgodnie z rozporządzeniem państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że zwierzęta domowe wprowadzane na terytorium Wspólnoty z niektórych krajów trzecich są poddane pewnym kontrolom w punkcie wjazdu podróżujących na terytorium Wspólnoty.

(10)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego (7) ustanawia przepisy dotyczące wprowadzania na obszar Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego o charakterze niehandlowym, które stanowią część bagażu podróżnych, są wysyłane jako małe przesyłki do osób prywatnych albo są zamawiane na odległość i dostarczane konsumentom. Przewiduje ono również przeprowadzanie skutecznych kontroli w punktach wprowadzenia na terytorium Wspólnoty.

(11)

Aby zagwarantować jednolite stosowanie prawodawstwa wspólnotowego, eksperci weterynaryjni Komisji powinni móc przeprowadzać inspekcje nie tylko w punktach kontroli granicznej, lecz również w innych punktach wprowadzenia na terytorium Wspólnoty.

(12)

Decyzja Komisji 98/139/WE z dnia 4 lutego 1998 r. ustanawiająca niektóre szczegółowe zasady dotyczące kontroli na miejscu, przeprowadzanych w dziedzinie weterynarii przez ekspertów Komisji w państwach członkowskich (8) ustanawia zasady i procedury związane z kontrolą przeprowadzaną przez ekspertów Komisji w państwach członkowskich, aby zagwarantować jednolite stosowanie prawodawstwa wspólnotowego. Zasady te i procedury powinny mieć również zastosowanie do inspekcji przeprowadzanych zgodnie z niniejszą decyzją.

(13)

Dyrektywa 90/425/EWG przewiduje wprowadzenie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne, mając na uwadze w szczególności ułatwienie wymiany informacji między właściwymi organami regionów, gdzie wystawiane są świadectwa zdrowia lub dokumenty towarzyszące zwierzętom i produktom pochodzenia zwierzęcego a właściwymi organami państwa członkowskiego przeznaczenia.

(14)

Decyzja Komisji 91/398/EWG z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne (Animo) (9) wprowadziła skomputeryzowany system łączący władze weterynaryjne („system Animo”). W decyzji tej określono rodzaje jednostek weterynaryjnych połączonych w systemie Animo i ustanowiono wymogi dla tych jednostek.

(15)

Decyzja Komisji 2002/459/WE z dnia 4 czerwca 2002 r. wymieniająca jednostki systemu komputerowego Animo (10) ustanawia wykaz jednostek weterynaryjnych należących do systemu Animo.

(16)

Decyzja Rady 92/438/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. w sprawie komputeryzacji weterynaryjnych procedur przywozowych (projekt SHIFT) (11) określa elementy, które mają być włączone do komputeryzacji weterynaryjnych procedur przywozowych („system SHIFT”).

(17)

Decyzja Komisji 2003/24/WE z dnia 30 grudnia 2002 r. dotycząca opracowania zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (12) przewiduje ustanowienie systemu komputerowego integrującego funkcje systemu Animo i systemu SHIFT w jedną architekturę („TRACES”).

(18)

Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES (13) (Trade Control and Expert System) przewiduje wprowadzenie systemu TRACES przez państwa członkowskie i używanie go od daty ustalonej w tej decyzji oraz zaprzestanie używania systemu Animo od chwili rozpoczęcia używania systemu TRACES.

(19)

Jednostki weterynaryjne funkcjonujące w systemie Animo nadal funkcjonują w systemie TRACES. Do jednostek tych należą organy centralne państw członkowskich, organy lokalne państw członkowskich określone jako takie do celów skomputeryzowanego systemu oraz wszystkie punkty kontroli granicznej.

(20)

Niektóre państwa członkowskie zgłosiły wniosek, aby projekt systemu TRACES uwzględniał w większym stopniu ich podział administracyjny. W związku z tym należy uwzględnić jednostki regionalne jako oddzielny rodzaj jednostek w ramach tego systemu.

(21)

Aby jednoznacznie zidentyfikować państwo członkowskie i jego lokalne, regionalne i centralne jednostki, powinny one być identyfikowalne w systemie TRACES za pomocą kodu ISO 3166-1 alfa-2 państwa członkowskiego, w którym się znajdują, zgodnie z definicją opublikowaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Wybór tego kodu odgrywa rolę, gdyż dane jednostki mają znaczenie jedynie w ramach Wspólnoty i nie są zaangażowane w wymianę danych z krajami trzecimi.

(22)

Wykaz jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES powinien w związku z tym zostać odpowiednio zmieniony.

(23)

Celem uproszczenia, zachowania jasności i spójności prawodawstwa wspólnotowego niniejsza decyzja powinna uchylić i zastąpić decyzje 91/398/EWG, 2001/881/WE i 2002/459/WE.

(24)

W wyniku zadowalających ustaleń inspekcji przeprowadzonych przez służby kontroli Komisji należy dodać dodatkowy punkt kontroli granicznej w porcie w Rydze na Łotwie oraz dwa dodatkowe punkty kontroli granicznej na lotniskach Ciudad Real i Gerona w Hiszpanii do wpisu punktów kontroli granicznej przewidzianych w decyzji 2001/881/WE dla tych państw członkowskich. W związku z informacjami przekazanymi przez Belgię, Hiszpanię, Francję, Włochy, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo również wpis w wykazie punktów kontroli granicznej dla tych państw członkowskich powinien zostać zmieniony.

(25)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsza decyzja ustanawia:

a)

wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE;

b)

szczegółowe zasady inspekcji przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji w punktach kontroli granicznej oraz w niektórych innych punktach wprowadzenia na terytorium Wspólnoty;

c)

wykaz jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES.

2.   Niniejsza decyzja nie narusza przepisów decyzji 98/139/WE.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

a)

„TRACES” oznacza zintegrowany skomputeryzowany system weterynaryjny ustanowiony zgodnie z decyzją 2003/24/WE;

b)

„jednostka weterynaryjna” oznacza:

(i)

„jednostka centralna”: właściwy organ centralny państwa członkowskiego określony jako taki do celów systemu TRACES;

(ii)

„jednostka regionalna”: każdy organ regionalny państwa członkowskiego określony jako taki do celów systemu TRACES;

(iii)

„jednostka lokalna”: każdy organ lokalny państwa członkowskiego określony jako taki do celów systemu TRACES;

(iv)

punkty kontroli granicznej wymienione w załączniku I.

Artykuł 3

Wykaz punktów kontroli granicznej

Kontrole weterynaryjne przesyłek zwierząt i produktów wprowadzanych na obszar Wspólnoty z krajów trzecich powinny być przeprowadzane w punktach kontroli granicznej wymienionych w załączniku I.

Artykuł 4

Inspekcje w punktach kontroli granicznej

1.   Komisja przeprowadza regularne inspekcje w punktach kontroli granicznej wymienionych w załączniku I.

Inspekcje te wykonywane są przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ekspertów danego państwa członkowskiego.

2.   Eksperci prowadzący inspekcje, o których mowa w akapicie pierwszym:

a)

dokonują oceny ewentualnego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt we Wspólnocie, które może zaistnieć w danych punktach kontroli granicznej;

b)

sprawdzają zgodność z zasadami wspólnotowymi dotyczącymi kontroli weterynaryjnych w danych punktach kontroli granicznej, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę, wyposażenie i istniejące procedury.

Artykuł 5

Inspekcje w innych punktach wprowadzania na teren Wspólnoty

Po konsultacji z danym państwem członkowskim Komisja może również przeprowadzić inspekcje dotyczące kontroli w innych punktach wprowadzania na teren Wspólnoty niż punkty kontroli granicznej, odnośnie do:

a)

zwierząt domowych, zgodnie z definicją w art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 998/2003;

b)

osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego o charakterze niehandlowym, w rozumieniu art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 206/2009;

c)

innego rodzaju przesyłek żywych zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego niż te, o których mowa w lit. a) i b), aby zweryfikować, że żadne tego typu przesyłki nie zostały wprowadzone na obszar UE bez poddania ich kontroli weterynaryjnej przewidzianej w art. 3 dyrektywy 91/496/EWG i w art. 3 dyrektywy 97/78/WE.

Artykuł 6

Elementy składowe systemu TRACES

1.   System TRACES obejmuje wszystkie jednostki weterynaryjne.

2.   Państwa członkowskie wyznaczają jednostkę weterynaryjną tylko, jeśli jednostka taka posiada odpowiednie wyposażenie zgodne z wymogami działania systemu TRACES.

3.   Państwa członkowskie gwarantują, że wszystkie części ich terytorium podlegają jednostce lokalnej i, w razie potrzeby, jednostce regionalnej.

Artykuł 7

Wykaz jednostek centralnych, regionalnych i lokalnych w systemie TRACES

Wykaz jednostek centralnych, regionalnych i lokalnych, wraz z właściwymi im kodami identyfikacji TRACES, znajduje się w załączniku II.

Artykuł 8

Uchylenia

Decyzje 91/398/EWG, 2001/881/WE i 2002/459/WE tracą moc.

Odesłania do uchylonych decyzji należy traktować jako odesłania do niniejszej decyzji.

Artykuł 9

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(2)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.

(3)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(4)  Dz.U. L 191 z 28.5.2004, s. 1.

(5)  Dz.U. L 326 z 11.12.2001, s. 44.

(6)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

(7)  Dz.U. L 77 z 24.3.2009, s. 1.

(8)  Dz.U. L 38 z 12.2.1998, s. 10.

(9)  Dz.U. L 221 z 9.8.1991, s. 30.

(10)  Dz.U. L 159 z 17.6.2002, s. 27.

(11)  Dz.U. L 243 z 25.8.1992, s. 27.

(12)  Dz.U. L 8 z 14.1.2003, s. 44.

(13)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 63.


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ

ПРИЛОЖЕНИЕ – PRIEDAS – PŘÍLOHA – MELLÉKLET – BILAG – ANNESS – ANHANG – BIJLAGE – LISA – ZAŁĄCZNIK – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANEXO – ANNEX – ANEXĂ – ANEXO – PRÍLOHA – ANNEXE – PRILOGA – ALLEGATO – LIITE – PIELIKUMS – BILAGA

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ – SUTARTŲ PASIENIO VETERINARIJOS POSTŲ SĄRAŠAS – SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL – A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK – LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTOLSTEDER – LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA – VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN – LIJST VAN DE ERKENDE GRENSINSPECTIEPOSTEN – KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLIPUNKTIDE NIMEKIRI – WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ – LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS – LIST OF AGREED BORDER INSPECTION POSTS – LISTA POSTURILOR DE INSPECȚIE LA FRONTIERĂ APROBATE – LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS – ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC – LISTES DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS – SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK – ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI – LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA – APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS – FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Име – Název – Navn – Name – Nimi – Ονομασία – Name – Nombre – Nom – Nome – Vārds – Pavadinimas – Név – Isem – Naam – Nazwa – Nome – Denumire – Názov – Ime – Nimi – Namn

2

=

Код Traces – TRACES kód – Traces–Kode – TRACES-Code – TRACESi kood – Κωδικός Traces – Traces code – Código Traces – Code Traces – Codice Traces – Traces kods – TRACES kodas – TRACES–kód – Kodiċi-Traces – Traces-code – Kod Traces – Código Traces – Cod-Traces – Kód Traces – Traces-koda – Traces-koodi – Traces-kod

3

=

Тип – Typ – Type – Art – Tüüp – Φύση – Type – Tipo – Type – Tipo – Tips – Tipas – Típus – Tip – Type – Rodzaj punktu – Tipo – Tip – Typ – Tip – Tyyppi – Typ

A

=

Летище – Letiště – Lufthavn – Flughafen – Lennujaam – Αεροδρόμιο – Airport – Aeropuerto – Aéroport – Aeroporto – Lidosta – Oro uostas – Repülőtér – Ajruport – Luchthaven – Lotnisko – Aeroporto – Aeroport – Letisko – Letališče – Lentokenttä – Flygplats

F

=

Железница – Železnice – Jernbane – Schiene – Raudtee – Σιδηρόδρομος – Rail – Ferrocarril – Rail – Ferrovia – Dzelzceļš – Geležinkelis – Vasút – Ferrovija – Spoorweg – Przejście kolejowe – Caminho–de–ferro – Cale ferată – Železnica – Železnica – Rautatie – Järnväg

P

=

Пристанище – Přístav – Havn – Hafen – Sadam – Λιμένας – Port – Puerto – Port – Porto – Osta – Uostas – Kikötő – Port – Zeehaven – Port morski – Porto – Port – Prístav – Pristanišče – Satama – Hamn

R

=

Път – Silnice – Landevej – Straße – Maantee – Οδός – Road – Carretera – Route – Strada – Ceļš – Kelias – Közút – Triq – Weg – Na przejściu drogowym – Estrada – Cale rutieră – Cesta – Cesta – Maantie – Väg

4

=

Център за инспекция – Kontrolní středisko – Inspektionscenter – Kontrollzentrum – Kontrollikeskus – Κέντρo ελέγχου – Inspection centre – Centro de inspección – Centre d’inspection – Centro d’ispezione – Pārbaudes centrs – Kontrolės centras – Ellenőrző központ – Ċentru ta' spezzjoni – Inspectiecentrum – Ośrodek inspekcyjny – Centro de inspecção – Centru de inspecție – Inšpekčné stredisko – Kontrolno središče – Tarkastuskeskus – Kontrollcentrum

5

=

Продукти – Produkty – Produkter – Erzeugnisse – Tooted – Προϊόντα – Products – Productos – Produits – Prodotti – Produkti – Produktai – Termékek – Prodotti – Producten – Produkty – Produtos – Produse – Produkty – Proizvodi – Tuotteet – Produkter

HC

=

Всички продукти за консумация от човека – Všechny výrobky pro lidskou spotřebu – Alle produkter til konsum – Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse – Kõik inimtarbitavad tooted – Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση – All products for human consumption – Todos los productos destinados al consumo humano – Tous produits de consommation humaine – Prodotti per il consumo umano – Visi patēriņa produkti – Visi žmonių maistui skirti vartoti produktai – Az emberi fogyasztásra szánt összes termék – Il-Prodotti kollha għall-Konsum tal-Bniedem – Producten voor menselijke consumptie – Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi – Todos os produtos para consumo humano – Toate produsele destinate consumului uman – Všetky produkty na ľudskú spotrebu – Vsi proizvodi za prehrano ljudi – Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet – Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Други продукти – Ostatní výrobky – Andre produkter – Andere Erzeugnisse – Teised tooted – Λοιπά προϊόντα – Other products – Otros productos – Autres produits – Altri prodotti – Citi produkti – Kiti produktai – Egyéb termékek – Prodotti Oħra – Andere producten – Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi – Outros produtos – Alte produse – Ostatné produkty – Drugi proizvodi – Muut tuotteet – Andra produkter

NT

=

Няма изисквания за температура – Žádné teplotní požadavky – ingen temperaturkrav – ohne Temperaturanforderungen – ilma temperatuurinõueteta – δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία – No temperature requirements – sin requisitos de temperatura – sans conditions de température – che non richiedono temperature specifiche – nav prasību attiecībā uz temperatūru – nėra temperatūros reikalavimų – nincsenek hőmérsékleti követelmények – ebda ħtiġijiet ta' temperatura – geen temperaturen vereist – Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze – sem exigências quanto à temperatura – fără condiții de temperatură – žiadne požiadavky na teplotu – Nobenih temperaturnih zahtev – ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia – inga krav på temperatur

T

=

Замразени/охладени продукти – Zmražené/chlazené výrobky – Frosne/kølede produkter – Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse – Külmutatud/jahutatud tooted – Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη – Frozen/chilled products – Productos congelados/refrigerados – Produits congelés/réfrigérés – Prodotti congelati/refrigerati – Sasaldēti/atdzesēti produkti – Užšaldyti/atšaldyti produktai – Fagyasztott/hűtött termékek – Prodotti ffriżati/mkessħin – Bevroren/gekoelde producten – Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze – Produtos congelados/refrigerados – Produse congelate/refrigerate – Mrazené/chladené produkty – Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi – Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet – Frysta/kylda produkter

T(FR)

=

Замразени продукти – Zmražené výrobky – Frosne produkter – Gefrorene Erzeugnisse – Külmutatud tooted – Προϊόντα κατεψυγμένα – Frozen products – Productos congelados – Produits congelés – Prodotti congelati – Sasaldēti produkti – Užšaldyti produktai – Fagyasztott termékek – Prodotti ffriżati – Bevroren producten – Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia – Produtos congelados – Produse congelate – Mrazené produkty – Zamrznjeni proizvodi – Pakastetut tuotteet – Frysta produkter

T(CH)

=

Охладени продукти – Chlazené výrobky – Kølede produkter – Gekühlte Erzeugnisse – Jahutatud tooted – Διατηρημένα με απλή ψύξη – Chilled products – Productos refrigerados – Produits réfrigérés – Prodotti refrigerati – Atdzesēti produkti – Atšaldyti produktai – Hűtött termékek – Prodotti mkessħin – Gekoelde producten – Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia – Produtos refrigerados – Produse refrigerate – Chladené produkty – Ohlajeni proizvodi – Jäähdytetyt tuotteet – Kylda produkter

6

=

Живи животни – Živá zvířata – Levende dyr – Lebende Tiere – Elusloomad – Ζωντανά ζώα – Live animals – Animales vivos – Animaux vivants – Animali vivi – Dzīvi dzīvnieki – Gyvi gyvūnai – Élő állatok – Annimali ħajjin – Levende dieren – Zwierzęta – Animais vivos – Animale vii – Živé zvieratá – Žive živali – Elävät eläimet – Levande djur

U

=

Копитни: едър рогат добитък, прасета, овце, кози, диви и домашни еднокопитни – Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci. – Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen. – Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde – Kabjalised ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets– ja koduhobused. – Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα – Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds – Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes. – Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages. – Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici. – Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži – Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiniai. – Patások: marha, sertés, juh, kecske, vad és házi páratlanujjú patások. – Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi. – Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen – Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, dzikie i udomowione jednokopytne. – Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens. – Ungulate: bovine, porcine, ovine, caprine, solipede sălbatice și domestice – Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky. – Kopitarji: govedo, prašiči, ovce, koze, divji in domači enokopitarji. – Sorkka– ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet. – Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur.

E

=

Регистрирани еднокопитни животни, както е определено в Директива 90/426/ЕИО на Съвета – Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS. – Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF. – Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt – Nõukogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased. – Καταχωρημένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου – Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC. – Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo. – Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du Conseil. – Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio. – Reģistrēti Equidae saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK – Registruoti arkliniai gyvūnai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB. – A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék. – Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid–Direttiva tal–Kunsill 90/426/KEE. – Geregistreerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad. – Zarejestrowane koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG. – Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho. – Ecvidee înregistrate conform Directivei 90/426/CEE a Consiliului – Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS. – Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS. – Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY. – Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG.

O

=

Други животни (включително животни от зоологически градини) – Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě). – Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver). – Andere Tiere (einschließlich Zootiere) – Teised loomad (kaasa arvatud loomaaia loomad). – Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) – Other animals (including zoo animals). – Otros animales (incluidos los de zoológico). – Autres animaux (y compris animaux de zoos). – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici). – Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus) – Kiti gyvūnai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus). – Egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat). – Annimali oħra (inklużi annimali taż–żu). – Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren). – Inne zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych). – Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico). – Alte animale (inclusiv animale din grădini zoologice) – Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO). – Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt). – Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet). – Andra djur (även djur från djurparker).

5–6

=

Особени забележки – Zvláštní poznámky – Særlige betingelser – Spezielle Bemerkungen – Erimärkused – Ειδικές παρατηρήσεις – Special remarks – Menciones especiales – Mentions spéciales – Note particolari – Īpašas atzīmes – Specialios pastabos – Különleges észrevételek – Rimarki speċjali – Bijzondere opmerkingen – Szczególne uwagi – Menções especiais – Observații speciale – Osobitné poznámky – Posebne opombe – Erityismainintoja – Anmärkningar

(*)

=

Спряно въз основа на член 6 от Директива 97/78/ЕО до ново известие, както е посочено в колони 1, 4, 5 и 6 – Pozdrženo na základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6. – Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6. – Bis auf Weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt. – Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni, nagu märgitud veergudes 1, 4, 5 ja 6. – Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας, όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6. – Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6. – Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6). – Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6. – Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6. – Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas 97/78/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts slejās 1, 4, 5 un 6. – Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse. – További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, ami az 1., 4., 5. és 6. oszlopokban jelzésre került. – Sospiża abbażi ta' l–Artikolu 6 tad–Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6. – Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1,4,5 en 6. – Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie z treścią kolumn 1, 4, 5 i 6. – Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6. – Suspendat în temeiul articolului 6 din Directiva 97/78/CE până la o comunicare ulterioară, conform indicațiilor din coloanele 1, 4, 5 și 6. – Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6. – Odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, do nadaljnjega, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6. – Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään. – Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6.

(1)

=

Проверка според изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, взето в изпълнение на член 19, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО на Съвета – Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES. – Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF. – Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde. – Kontrollida kooskõlas komisjoni otsusega 93/352/EMÜ nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19 lõike 3 täideviimisel. – Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου – Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC. – De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo. – Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil. – Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio. – Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu. – Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą. – A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva. – Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE. – Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG. – Kontrola zgodnie z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG, która wykonuje postanowienia art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE. – Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho. – Controale desfășurate conform dispozițiilor Deciziei 93/352/CEE a Comisiei, adoptată în vederea punerii în aplicare a articolului 19 alineatul (3) din Directiva 97/78/CE a Consiliului. – Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES. – Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES. – Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti. – Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagits för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG.

(2)

=

Само опаковани продукти – Pouze balené výrobky – Kun emballerede produkter – Nur umhüllte Erzeugnisse – Ainult pakitud tooted – Συσκευασμένα προϊόντα μόνο – Packed products only – Únicamente productos embalados – Produits emballés uniquement – Prodotti imballati unicamente – Tikai fasēti produkti – Tiktai supakuoti produktai – Csak csomagolt áruk – Prodotti ppakkjati biss – Uitsluitend verpakte producten – Tylko produkty pakowane – Apenas produtos embalados – Numai produse ambalate – Len balené produkty – Samo pakirani proizvodi – Ainoastaan pakatut tuotteet – Endast förpackade produkter

(3)

=

Само рибни продукти – Pouze rybářské výrobky – Kun fiskeprodukter – Ausschließlich Fischereierzeugnisse – Ainult pakitud kalatooted – Αλιεύματα μόνο – Fishery products only – Únicamente productos pesqueros – Produits de la pêche uniquement – Prodotti della pesca unicamente – Tikai zivju produkti – Tiktai žuvininkystės produktai – Csak halászati termékek – Prodotti tas-sajd biss – Uitsluitend visserijproducten – Tylko produkty rybołówstwa – Apenas produtos da pesca – Numai produse din domeniul pescuitului – Len produkty rybolovu – Samo ribiški proizvodi – Ainoastaan kalastustuotteet – Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Само животински протеини – Pouze živočišné bílkoviny – Kun animalske proteiner – Nur tierisches Eiweiß – Ainult loomsed valgud – Ζωικές πρωτεΐνες μόνο – Animal proteins only – Únicamente proteínas animales – Uniquement protéines animales – Unicamente proteine animali – Tikai dzīvnieku proteīns – Tiktai gyvūniniai baltymai – Csak állati fehérjék – Proteini tal-annimali biss – Uitsluitend dierlijke eiwitten – Tylko białko zwierzęce – Apenas proteínas animais – Numai proteine animale – Len živočíšne bielkoviny – Samo živalske beljakovine – Ainoastaan eläinproteiinit – Endast djurprotein

(5)

=

Само кожи с вълна и кожи – Pouze surové kůže s vlnou – Kun uld, skind og huder – Nur Wolle, Häute und Felle – Ainult villad, karusnahad ja loomanahad – Έριο και δέρματα μόνο – Wool hides and skins only – Únicamente lana, cueros y pieles – Laine et peaux uniquement – Lana e pelli unicamente – Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas – Tiktai vilna, kailiai ir odos – Csak irhák és bőrök – Ġlud tas-suf biss – Uitsluitend wol, huiden en vellen – Tylko wełna, skóry i skórki – Apenas lã e peles – Numai lână și piei – Len vlnené prikrýky a kože – Samo kožuh in koža – Ainoastaan villa, vuodat ja nahat – Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Само течни мазнини, масла и рибни масла – Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky – Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle – Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier – Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid – Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια – Only liquid fats, oils, and fish oils – Solo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado – Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement – Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce – Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa – Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai – Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok – Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss – Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie – Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne – Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe – Numai grăsimi, uleiuri și uleiuri de pește lichide – Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje – Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja – Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt – Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Исландски понита (само от април до октомври) – Islandští poníci (pouze od dubna do října) – Islandske ponyer (kun fra april til oktober) – Islandponys (nur von April bis Oktober) – Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) – Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) – Icelandic ponies (from April to October only) – Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) – Poneys d’Islande (d'avril à octobre uniquement) – Poneys islandesi (solo da aprile a ottobre) – Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim) – Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.) – Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) – Ponijiet Islandiżi (minn April sa Ottubru biss) – IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) – Kuce islandzkie (tylko od kwietnia do października) – Poneys da Islândia (apenas de Abril a Outubro) – Ponei islandezi (numai între lunile aprilie și octombrie) – Islandské poníky (len od apríla do októbra) – Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) – Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) – Islandshästar (endast från april till oktober)

(8)

=

Само еднокопитни – Pouze koňovití – Kun enhovede dyr – Nur Einhufer – Ainult hobuslased – Μόνο ιπποειδή – Equidaes only – Equinos únicamente – Équidés uniquement – Unicamente equidi – Tikai Equidae – Tiktai arkliniai gyvūnai – Csak lófélék – Ekwidi biss – Uitsluitend paardachtigen – Tylko koniowate – Apenas equídeos – Numai ecvidee – Len zvieratá koňovité – Samo equidae – Ainoastaan hevoset – Endast hästdjur

(9)

=

Само тропически риби – Pouze tropické ryby – Kun tropiske fisk – Nur tropische Fische – Ainult troopilised kalad – Τροπικά ψάρια μόνο – Tropical fish only – Únicamente peces tropicales – Poissons tropicaux uniquement – Unicamente pesci tropicali – Tikai tropu zivis – Tiktai tropinės žuvys – Csak trópusi halak – Ħut tropikali biss – Uitsluitend tropische vissen – Tylko ryby tropikalne – Apenas peixes tropicais – Numai pești tropicali – Len tropické ryby – Samo tropske ribe – Ainoastaan trooppiset kalat – Endast tropiska fiskar

(10)

=

Само котки, кучета, гризачи, зайцеподобни, живи риби и влечуги – Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby a plazi – Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk og krybdyr – Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und Reptilien – Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, eluskalad, roomajad ja muud linnud, välja arvatud jaanalinnulased. – Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή – Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, and reptiles – Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos y reptiles. – Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants et reptiles. – Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi e rettili. – Tikai kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, un reptiļi – Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys, ropliai – Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak, hüllők. – Qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ħut ħaj, u rettili. – Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, en reptielen. – Tylko koty, psy, gryzonie, zającokształtne, żywe ryby i gady. – Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, e répteis. – Numai pisici, câini, rozătoare, lagomorfe, pești vii și reptile – Len mačky, psy, hlodavce, zajacovité zvieratá, živé ryby a plazy. – Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe, plazilci in ptiči. – Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat ja matelijat. – Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar och reptiler.

(11)

=

Само насипна храна за животни – Pouze krmiva ve velkém – Kun foderstoffer i løs afladning – Nur Futtermittel als Schüttgut – Ainult pakendamata loomatoit – Ζωοτροφές χύμα μόνο – Only feedstuffs in bulk – Únicamente alimentos a granel para animales – Aliments pour animaux en vrac uniquement – Alimenti per animali in massa unicamente – Tikai beramā lopbarība – Tiktai neįpakuoti pašarai – Csak ömlesztett takarmányok – Oġġetti tal-għalf fi kwantitajiet kbar biss – Uitsluitend onverpakte diervoeders – Tylko pasze luzem – Apenas alimentos para animais a granel – Numai furaje la vrac – Len voľne ložené krmivá – Samo krma v razsutem stanju – Ainoastaan pakkaamaton rehu – Endast foder i lösvikt

(12)

=

За (U) в случай на еднокопитни, само тези, предназначени за зоологически градини; и за (O), само пилета на един ден, риби, кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологически градини – Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady. – Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O) kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. – Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere – Ainult (U) loomaaeda mõeldud hobuseliste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda mõeldud loomade puhul. – Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο, και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο – For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day-old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo. – En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, solo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), solo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico. – Pour «U», dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour «O», uniquement les poussins d’un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo. – Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati a uno zoo, e per (O) soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati a uno zoo. – (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam – (U) neporakanopinių atveju, tiktai jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) – tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai. – Az (U) esetében páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok. – Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O ), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss. – Voor (U) in het geval van eenhoevigen, uitsluitend naar een direntuin verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een dierentuin verzonden dieren. – Dla (U) w przypadku jednokopytnych tylko przeznaczone do zoo; a dla (O) tylko jednodniowe pisklęta, ryby, psy, koty, owady lub inne zwierzęta przeznaczone do zoo. – Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou outros animais de jardim zoológico. – Pentru (U) în cazul solipedelor, numai cele încredințate unei grădini zoologice; și pentru (O), doar pui de o zi, pești, câini, pisici, insecte sau alte animale încredințate unei grădini zoologice. – Pre (U), v prípade nepárnokopytníkov len tie, ktoré sú posielané do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz, alebo iné zvieratá posielané do ZOO. – Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O ), samo dan stari piščanci, ribe, psi, mačke, žuželke ali druge živali, namenjene v živalski vrt. – Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet. – För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter, eller andra djur i djurparker.

(13)

=

Предназначено за транзитното преминаване през Европейската общност на пратки с някои продукти от животински произход за консумация от човека, идващи за или от Русия, по реда на процедурите на съответното общностно законодателство – Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů tušených v příslušném právu Společenství. – Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser. – Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren – Määratud transiidiks Euroopa Ühenduse kaudu teatud inimtarbimiseks mõeldud loomset päritolu toodete partiidele, mis lähevad Venemaale või tulevad Venemaalt ning kuuluvad ühenduse seaduste vastavate protseduuride alla. – Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία – Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation. – Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente. – Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable. – Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria. – Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību – Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka. – Az Európai Közösségen keresztül történő tranzitszállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint. – Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt il-proċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti. – Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving. – Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych do lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty. – Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente. – Desemnat pentru tranzitul în cadrul Comunității Europene privind transportul anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, înspre sau dinspre Rusia, conform unor proceduri specifice prevăzute de legislația comunitară relevantă. – Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu pochádzajúce z Ruska podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva. – Določeno za tranzit preko Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. – Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen. – För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

(14)

=

Разрешени са ограничен брой видове, така както е определено от компетентния национален орган – Povoluje se omezený počet druhů podle definice příslušných vnitrostátních orgánů. – Et begrænset antal arter som fastsat af den kompetente nationale myndighed. – Es ist nur eine begrenzte, von der zuständigen nationalen Behörde festgelegte Anzahl Arten zugelassen – Lubatud on ainult piiratud arv liike, mille on kindlaks määranud pädev siseriiklik asutus. – Επιτρέπεται περιορισμένος μόνο αριθμός ειδών, τα οποία καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή – A limited number of species are permitted, as defined by the competent national authority. – Se permite un número limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad nacional competente. – Suivant la définition de l'autorité nationale compétente, un nombre limité d'espèces sont autorisées. – Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall'autorità nazionale competente. – Atļauts ierobežots sugu skaits, kā noteikusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde – Leidžiamas ribotas skaičius rūšių, kaip nustatyta kompetentingos nacionalinės institucijos. – Korlátozott számú faj engedélyezett az illetékes nemzeti hatóság meghatározása szerint. – Numru limitat ta' speċi huwa permess, kif definit mill-awtorità nazzjonali kompetenti. – Een beperkt aantal soorten is toegelaten, als omschreven door de bevoegde nationale autoriteit. – Dopuszcza się ograniczoną liczbę gatunków, jak określiły właściwe władze krajowe. – É permitido um número limitado de espécies, a definir pela autoridade nacional competente. – Este permis un număr limitat de specii, stabilit de autoritatea națională competentă. – Je povolený obmedzený počet druhov, ako určil príslušný národný orgán. – Dovoljeno je omejeno število vrst, kakor je določil pristojni nacionalni organ. – Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittelemä rajoitettu määrä lajeja sallitaan. – Ett begränsat antal arter tillåts, enligt vad som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

(15)

=

Това одобрение важи единствено до 31 юли 2011 г. – Toto schválení platí pouze do 31. července 2011. – Denne godkendelse gælder kun indtil den 31. juli 2011. – Diese Genehmigung gilt nur bis zum 31.7.2011. – See heakskiit kehtib ainult 31. juulini 2011. – Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο μέχρι τις 31.7.2011. – This approval is valid only until 31.7.2011. – Esta autorización únicamente es válida hasta el 31.7.2011. – Cette autorisation n'est valable que jusqu'au 31 juillet 2011. – La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 31.7.2011. – Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2011. gada 31. jūlijam – Šis patvirtinimas galioja tik iki 2011 m. liepos 31 d. – A jóváhagyás 2011. július 31-ig érvényes. – Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-31/07/2011. – Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 31 juli 2011. – Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do dnia 31 lipca 2011 r. – Esta aprovação só é válida até 31 de Julho de 2011. – Această aprobare este valabilă numai până la 31 iulie 2011. – Ta odobritev velja samo do 31. julija 2011. – Toto schválenie je platné len do 31. júla 2011. – Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 31.7.2011 saakka. – Detta godkännande är giltigt bara till den 31 juli 2011.

Страна: БЕЛГИЯ – Země: BELGIE – Land: BELGIEN – Land: BELGIEN – Riik: BELGIA – Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ – Country: BELGIUM – País: BÉLGICA – Pays: BELGIQUE – Paese: BELGIO – Valsts: BEĻĢIJA – Šalis: BELGIJA – Ország: BELGIUM – Pajjiż: BELĠJU – Land: BELGIË – Kraj: BELGIA – País: BÉLGICA – Țara: BELGIA – Krajina: BELGICKO – Država: BELGIJA – Maa: BELGIA – Land: BELGIEN

1

2

3

4

5

6

Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

Kaai 650

HC, NHC

 

 

Kallo

HC, NHC

 

Brussel–Zaventem

Bruxelles–Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care

HC-T(2)

 

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T(2)

 

WFS

HC-T(2)

 

Swiss Port

HC-T(2)

 

Gent

Gand

BE GNE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Liège

Luik

BE LGG 4

A

 

HC, NHC-NT(2), NHC-T(FR)

U, E, O

Oostende

Ostende

BE OST 4

A

IC-1

HC(2)

 

IC-2

 

E

Zeebrugge

Zeebruges

BE ZEE 1

P

OCHZ

HC(2), NHC(2)

 

Страна: БЪЛГАРИЯ – Země: BULHARSKO – Land: BULGARIEN – Land: BULGARIEN – Riik: BULGAARIA – Χώρα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – Country: BULGARIA – País: BULGARIA – Pays: BULGARIE – Paese: BULGARIA – Valsts: BULGĀRIJA – Šalis: BULGARIJA – Ország: BULGÁRIA – Pajjiż: BULGARIJA – Land: BULGARIJE – Kraj: BUŁGARIA – País: BULGÁRIA – Țara: BULGARIA – Krajina: BULHARSKO – Država: BOLGARIJA – Maa: BULGARIA – Land: BULGARIEN

1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG BRE 3

R

 

HC(2), NHC

 

Burgas

BG BOJ 1

P

 

HC(2), NHC

 

Gjushevo

BG GJE 3

R

 

HC(2), NHC

 

Kalotina

BG KAL 3

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG KAN 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG SOF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Varna

BG VAR 1

P

 

HC(2), NHC

 

Zlatarevo

BG ZLA 3

R

 

HC(2), NHC

 

Страна: ЧЕШКА РЕПУБЛИКА – Země: ČESKÁ REPUBLIKA – Land: TJEKKIET – Land: TSCHECHISCHE REPUBLIK – Riik: TŠEHHI VABARIIK – Χώρα: ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – Country: CZECH REPUBLIC – País: REPÚBLICA CHECA – Pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – Paese: REPUBBLICA CECA – Valsts: ČEHIJA – Šalis: ČEKIJOS RESPUBLIKA – Ország: CSEH KÖZTÁRSASÁG – Pajjiż: REPUBBLIKA ĊEKA – Land: TSJECHIË – Kraj: REPUBLIKA CZESKA – País: REPÚBLICA CHECA – Țara: REPUBLICA CEHĂ – Krajina: ČESKÁ REPUBLIKA – Država: ČEŠKA – Maa: TŠEKKI – Land: TJECKIEN

1

2

3

4

5

6

Praha-Ruzyně

CZ PRG 4

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

E, O

Страна: ДАНИЯ – Země: DÁNSKO – Land: DANMARK – Land: DÄNEMARK – Riik: TAANI – Χώρα: ΔΑΝIΑ – Country: DENMARK – País: DINAMARCA – Pays: DANEMARK – Paese: DANIMARCA – Valsts: DĀNIJA – Šalis: DANIJA – Ország: DÁNIA – Pajjiż: DANIMARKA – Land: DENEMARKEN – Kraj: DANIA – País: DINAMARCA – Țara: DANEMARCA – Krajina: DÁNSKO – Država: DANSKA – Maa: TANSKA – Land: DANMARK

1

2

3

4

5

6

Aalborg 1

(Greenland Port) 1

DK AAL 1a

P

 

HC-T(FR)(1)(2)

 

Aalborg 2 (Greenland Port)

DK AAL 1b

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Århus

DK AAR 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)

NHC-NT(2)(11)

 

Esbjerg

DK EBJ 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(11)

 

Fredericia

DK FRC 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2), NHC-NT(11)

 

Hanstholm

DK HAN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(3)

 

Hirtshals

DK HIR 1

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

 

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)

Billund

DK BLL 4

A

 

HC-T(1)(2), NHC(2)

U, E, O

København

DK CPH 4

A

Centre 1, SAS 1 (North)

HC(1)(2), NHC (*)

 

Centre 2, SAS 2 (East)

HC (*), NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E, O

København

DK CPH 1

P

 

HC(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kolding

DK KOL 1

P

 

NHC(11)

 

Skagen

DK SKA 1

P

 

HC-(FR)(1)(2)(3)

 

Страна: ГЕРМАНИЯ – Země: NĚMECKO – Land: TYSKLAND – Land: DEUTSCHLAND – Riik: SAKSAMAA – Χώρα: ΓΕΡΜΑΝIΑ – Country: GERMANY – País: ALEMANIA – Pays: ALLEMAGNE – Paese: GERMANIA – Valsts: VĀCIJA – Šalis: VOKIETIJA – Ország: NÉMETORSZÁG – Pajjiż: ĠERMANJA – Land: DUITSLAND – Kraj: NIEMCY – País: ALEMANHA – Țara: GERMANIA – Krajina: NEMECKO – Država: NEMČIJA – Maa: SAKSA – Land: TYSKLAND

1

2

3

4

5

6

Berlin–Tegel

DE TXL 4

A

 

HC(2), NHC

O

Brake

DE BKE 1

P

 

NHC-NT(4)

 

Bremen

DE BRE 1

P

 

HC, NHC

 

Bremerhaven

DE BRV 1

P

 

HC, NHC

 

Cuxhaven

DE CUX 1

P

IC 1

HC-T(FR)(3)

 

IC 2

HC-T(FR)(3)

 

Düsseldorf

DE DUS 4

A

 

HC(2), NHT-T(CH)(2)

NHC-NT(2)

O

Frankfurt/Main

DE FRA 4

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

DE HNH 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

DE HAM 4

A

 

HC, NHC

O

Hamburg Hafen

DE HAM 1

P

Burchardkai

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

 

Frigo Altenwerder

HC

 

Reiherdamm

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Hannover–Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

DE KEL 1

P

 

HC, NHC

 

Köln

DE CGN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Leipzig-Halle Flughafen

DE LEJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Lübeck

DE LBC 1

P

 

HC, NHC

E(14)

München

DE MUC 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Rostock

DE RSK 1

P

 

HC, NHC

U, E, O

Rügen

DE MUK 1

P

 

HC(3)

 

Schönefeld

DE SXF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Stuttgart

DE STR 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: ЕСТОНИЯ – Země: ESTONSKO – Land: ESTLAND – Land: ESTLAND – Riik: EESTI – Χώρα: ΕΣΘΟΝIΑ – Country: ESTONIA – País: ESTONIA – Pays: ESTONIE – Paese: ESTONIA – Valsts: IGAUNIJA – Šalis: ESTIJA – Ország: ÉSZTORSZÁG – Pajjiż: ESTONJA – Land: ESTLAND – Kraj: ESTONIA – País: ESTÓNIA – Țara: ESTONIA – Krajina: ESTÓNSKO – Država: ESTONIJA – Maa: VIRO – Land: ESTLAND

1

2

3

4

5

6

Luhamaa

EE LHM 3

R

 

HC, NHC

U, E

Muuga

EE MUG 1

P

IC 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

AS Refetra

HC-T(FR)(2)

 

Narva

EE NAR 3

R

 

HC, NHC-NT

 

Paldiski

EE PLS 1

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Страна: ИРЛАНДИЯ – Země: IRSKO – Land: IRLAND – Land: IRLAND – Riik: IIRIMAA – Χώρα: ΙΡΛΑΝΔIΑ – Country: IRELAND – País: IRLANDA – Pays: IRLANDE – Paese: IRLANDA – Valsts: ĪRIJA – Šalis: AIRIJA – Ország: ÍRORSZÁG – Pajjiż: IRLANDA – Land: IERLAND – Kraj: IRLANDIA – País: IRLANDA – Țara: IRLANDA – Krajina: ÍRSKO – Država: IRSKA – Maa: IRLANTI – Land: IRLAND

1

2

3

4

5

6

Dublin Airport

IE DUB 4

A

 

 

E, O

Dublin Port

IE DUB 1

P

 

HC(2), NHC

 

Shannon

IE SNN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: ГЪРЦИЯ – Země: ŘECKO – Land: GRÆKENLAND – Land: GRIECHENLAND – Riik: KREEKA – Χώρα: ΕΛΛAΣ – Country: GREECE – País: GRECIA – Pays: GRÈCE – Paese: GRECIA – Valsts: GRIEĶIJA – Šalis: GRAIKIJA – Ország: GÖRÖGORSZÁG – Pajjiż: GREĊJA – Land: GRIEKENLAND – Kraj: GRECJA – País: GRÉCIA – Țara: GRECIA – Krajina: GRÉCKO – Država: GRČIJA – Maa: KREIKKA – Land: GREKLAND

1

2

3

4

5

6

Evzoni

GR EVZ 3

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Athens International Airport

GR ATH 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

GR EID 2

F

 

 

U, E

Kakavia

GR KKV 3

R

 

HC(2), NHC-NT

 

Neos Kafkassos

GR NKF 2

F

 

HC(2), NHC-NT

U, E

Neos Kafkassos

GR NKF 3

R

 

HC, NHC-NT

U, E

Peplos

GR PEP 3

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Pireas

GR PIR 1

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Thessaloniki

GR SKG 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Thessaloniki

GR SKG 1

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: ИСПАНИЯ – Země: ŠPANĚLSKO – Land: SPANIEN – Land: SPANIEN – Riik: HISPAANIA – Χώρα: ΙΣΠΑΝIΑ – Country: SPAIN – País: ESPAÑA – Pays: ESPAGNE – Paese: SPAGNA – Valsts: SPĀNIJA – Šalis: ISPANIJA – Ország: SPANYOLORSZÁG – Pajjiż: SPANJA – Land: SPANJE – Kraj: HISZPANIA – País: ESPANHA – Țara: SPANIA – Krajina: ŠPANIELSKO – Država: ŠPANIJA – Maa: ESPANJA – Land: SPANIEN

1

2

3

4

5

6

A Coruña–Laxe

ES LCG 1

P

A Coruña

HC, NHC

 

Laxe

HC

 

Algeciras

ES ALG 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Alicante

ES ALC 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Alicante

ES ALC 1

P

 

HC, NHC-NT

 

Almería (*)

ES LEI 4

A

 

HC(2), NHC(2) (*)

O (*)

Almería

ES LEI 1

P

 

HC, NHC-NT

 

Asturias

ES AST 4

A

 

HC(2)

 

Barcelona

ES BCN 4

A

Iberia

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC(2)

O

Barcelona

ES BCN 1

P

 

HC, NHC

 

Bilbao

ES BIO 4

A

 

HC(2), NHC(2),

O

Bilbao

ES BIO 1

P

 

HC, NHC

 

Cádiz

ES CAD 1

P

 

HC, NHC

 

Cartagena

ES CAR 1

P

 

HC, NHC

 

Castellón

ES CAS 1

P

 

HC, NHC

 

Ciudad Real

ES CQM 4

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Gerona

ES GRO 4

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Gijón

ES GIJ 1

P

 

HC, NHC

 

Gran Canaria

ES LPA 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Huelva

ES HUV 1

P

Puerto Interior

HC-T(FR), HC-T(CH)

 

Puerto Exterior

NHC-NT

 

Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Málaga

ES AGP 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC

U, E, O

Marín

ES MAR 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Palma de Mallorca

ES PMI 4

A

 

HC-NT(2), HC-T(CH)(2), HC-T(FR)(2) (*)

NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-T(FR)(2) (*)

O

Santa Cruz de Tenerife

ES SCT 1

P

Dársena

HC

 

Dique

NHC

U, E, O

Santander

ES SDR 4

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Santander

ES SDR 1

P

 

HC, NHC

 

Santiago de Compostela

ES SCQ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

 

San Sebastián (*)

ES EAS 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

 

Sevilla

ES SVQ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Sevilla

ES SVQ 1

P

 

HC, NHC

 

Tarragona

ES TAR 1

P

 

HC, NHC

 

Tenerife Norte

ES TFN 4

A

 

HC(2)

 

Tenerife Sur

ES TFS 4

A

Productos

HC(2), NHC(2)

 

Animales

 

U, E, O

Valencia (*)

ES VLC 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)

Valencia

ES VLC 1

P

 

HC, NHC

 

Vigo

ES VGO 4

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Pantalan 3

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

 

Vilagarcía–Ribeira–Caramiñal

ES RIB 1

P

Vilagarcía

HC(2), NHC(2)(11)

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC

 

Vitoria

ES VIT 4

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)

 

Animales

 

U, E, O

Zaragoza

ES ZAZ 4

A

 

HC(2)

 

Страна: ФРАНЦИЯ – Země: FRANCIE – Land: FRANKRIG – Land: FRANKREICH – Riik: PRANTSUSMAA – Χώρα: ΓΑΛΛIΑ – Country: FRANCE – País: FRANCIA – Pays: FRANCE – Paese: FRANCIA – Valsts: FRANCIJA – Šalis: PRANCŪZIJA – Ország: FRANCIAORSZÁG – Pajjiż: FRANZA – Land: FRANKRIJK – Kraj: FRANCJA – País: FRANÇA – Țara: FRANȚA – Krajina: FRANCÚZSKO – Država: FRANCIJA – Maa: RANSKA – Land: FRANKRIKE

1

2

3

4

5

6

Bordeaux

FR BOD 4

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Bordeaux

FR BOD 1

P

 

HC-NT

 

Boulogne

FR BOL 1

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

 

Brest

FR BES 4

A

 

HC-T(CH)(1)(2)

 

Brest

FR BES 1

P

 

HC-T(FR)(1), NHC-T(FR)

 

Châteauroux-Déols

FR CHR 4

A

 

HC-T(2)

 

Concarneau – Douarnenez

FR COC 1

P

Concarneau

HC-T(1)(3)

 

Douarnenez

HC-T(FR)(1)(3)

 

Deauville

FR DOL 4

A

 

 

E

Dunkerque

FR DKK 1

P

Caraibes

HC-T(1), HC-NT

 

Maison Blanche

NHC-NT

 

Le Havre

FR LEH 1

P

Route des Marais

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Dugrand

HC-T(FR)(1)(2)

 

EFBS

HC-T(FR)(1)(2)

 

Fécamp

HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Lorient

FR LRT 1

P

CCIM

NHC-NT(4)

 

Lyon-Saint Exupéry

FR LIO 4

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Marseille Port (15)

FR MRS 1

P

Hangar 14

 

E

STEF

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

 

Marseille – Fos-sur-Mer

FR FOS 1

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Marseille aéroport

FR MRS 4

A

 

HC-T(1), HC-NT

O

Nantes – Saint-Nazaire

FR NTE 1

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

Nice

FR NCE 4

A

 

HC-T(CH)(1)(2)

O

Orly

FR ORY 4

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Réunion Port Réunion

FR LPT 1

P

 

HC(1), NHC

 

Réunion Roland-Garros

FR RUN 4

A

 

HC(1), NHC

O

Roissy – Charles-de-Gaulle

FR CDG 4

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Station animalière

 

U, E, O(14)

Rouen

FR URO 1

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Sète

FR SET 1

P

Frontignan

HC-T(1), HC-NT

 

Toulouse-Blagnac

FR TLS 4

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O

Vatry

FR VRY 4

A

 

HC-T(CH)(1)(2)

 

Страна: ИТАЛИЯ – Země: ITÁLIE – Land: ITALIEN – Land: ITALIEN – Riik: ITAALIA – Χώρα: ΙΤΑΛIΑ – Country: ITALY – País: ITALIA – Pays: ITALIE – Paese: ITALIA – Valsts: ITĀLIJA – Šalis: ITALIJA – Ország: OLASZORSZÁG – Pajjiż: ITALJA – Land: ITALIË – Kraj: WŁOCHY – País: ITÁLIA – Țara: ITALIA – Krajina: TALIANSKO – Država: ITALIJA – Maa: ITALIA – Land: ITALIEN

1

2

3

4

5

6

Ancona

IT AOI 4

A

 

HC, NHC

 

Ancona

IT AOI 1

P

VIS

HC

 

Garbage

NHC

 

Bari

IT BRI 1

P

 

HC, NHC-NT

 

Bergamo

IT BGO 4

A

 

HC, NHC

 

Bologna-Borgo Panigale

IT BLQ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Brescia Montichiari

IT MCH 4

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Brindisi

IT BDS 1

P

 

HC

 

Civitavecchia

IT CVV 1

P

 

HC-T(2)

 

Genova

IT GOA 1

P

Calata Sanità (terminal Sech)

HC(2), NHC-NT(2)

 

Nino Ronco (terminal Messina)

NHC-NT(2)

 

Porto di Voltri (Voltri)

HC(2), NHC-NT(2)

 

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

 

Genova

IT GOA 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Gioia Tauro

IT GIT 1

P

 

HC, NHC

 

La Spezia

IT SPE 1

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintermar

HC, NHC

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

 

Livorno-Pisa

IT PSA 4

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Milano-Linate

IT LIN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Milano-Malpensa

IT MXP 4

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC(2), NHC(2)

 

SEA

 

U, E

Cargo City MLE

HC, NHC

O

Napoli

IT NAP 1

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

IT NAP 4

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

IT OLB 1

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Palermo

IT PMO 4

A

 

HC-T

 

Palermo

IT PMO 1

P

 

HC

 

Ravenna

IT RAN 1

P

Sapir 1

NHC-NT(6)

 

TCR

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT(2)

 

Setramar

NHC-NT(4)

 

Docks Cereali

NHC-NT

 

Reggio Calabria (*)

IT REG 1

P

 

HC (*), NHC (*)

 

Reggio Calabria

IT REG 4

A

 

HC, NHC

 

Roma-Fiumicino

IT FCO 4

A

Alitalia

HC(2), NHC-NT(2)

O(14)

Cargo City ADR

HC, NHC

 

Isola Veterinaria

 

U, E, O

Rimini

IT RMI 4

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

IT SAL 1

P

 

HC, NHC

 

Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC

 

Torino-Caselle

IT CTI 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Trapani

IT TPS 1

P

 

HC

 

Trieste

IT TRS 1

P

Hangar 69

HC, NHC

 

Venezia

IT VCE 4

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Venezia

IT VCE 1

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Vado Ligure Savona port

IT VDL 1

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Страна: КИПЪР – Země: KYPR – Land: CYPERN – Land: ZYPERN – Riik: KÜPROS – Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ – Country: CYPRUS – País: CHIPRE – Pays: CHYPRE – Paese: CIPRO – Valsts: KIPRA – Šalis: KIPRAS – Ország: CIPRUS – Pajjiż: ĊIPRU – Land: CYPRUS – Kraj: CYPR – País: CHIPRE – Țara: CIPRU – Krajina: CYPRUS – Država: CIPER – Maa: KYPROS – Land: CYPERN

1

2

3

4

5

6

Larnaka

CY LCA 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lemesos

CY LMS 1

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: ЛАТВИЯ – Země: LOTYŠSKO – Land: LETLAND – Land: LETTLAND – Riik: LÄTI – Χώρα: ΛΕΤΤΟΝIΑ – Country: LATVIA – Pais: LETONIA – Pays: LETTONIE – Paese: LETTONIA – Valsts: LATVIJA – Šalis: LATVIJA – Ország: LETTORSZÁG – Pajjiż: LATVJA – Land: LETLAND – Kraj: ŁOTWA – País: LETÓNIA – Țara: LETONIA – Krajina: LOTYŠSKO – Država: LATVIJA – Maa: LATVIA – Land: LETTLAND

1

2

3

4

5

6

Daugavpils

LV DGP 2

F

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Grebņeva(13)

LV GRE 3

R

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Patarnieki

LV PAT 3

R

IC 1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC 2

 

U, E, O

Rēzekne(13)

LV REZ 2

F

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Rīga (Riga port)

LV RIX 1a

P

Kravu termināls

HC(2), NHC(2), HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

 

Rīga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Rīga (Baltmarine Terminal)

LV BTM 1

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Terehova(13)

LV TER 3

R

 

HC, NHC-NT

E, O

Ventspils

LV VNT 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: ЛИТВА – Země: LITVA – Land: LITAUEN – Land: LITAUEN – Riik: LEEDU – Χώρα: ΛΙΘΟΥΑΝIΑ – Country: LITHUANIA – País: LITUANIA – Pays: LITUANIE – Paese: LITUANIA – Valsts: LIETUVA – Šalis: LIETUVA – Ország: LITVÁNIA – Pajjiż: LITWANJA – Land: LITOUWEN – Kraj: LITWA – País: LITUÂNIA – Țara: LITUANIA – Krajina: LITVA – Država: LITVA – Maa: LIETTUA – Land: LITAUEN

1

2

3

4

5

6

Kena(13)

LT KEG 2

F

 

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

 

Kybartai(13)

LT KBG 2

F

 

HC, NHC

 

Lavoriškės(13)

LT LVK 3

R

 

HC, NHC

 

Medininkai(13)

LT MDK 3

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Molo

LT MOM 1

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Malkų įlankos

LT MLM 1

P

 

HC, NHC

 

Laistų

HC

 

Pilies

LT PLM 1

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Panemunė(13)

LT PNK 3

R

 

HC, NHC

 

Pagėgiai(13)

LT PGG 2

F

 

HC, NHC

 

Šalčininkai(13)

LT SLK 3

R

 

HC, NHC

 

Vilnius

LT VNO 4

A

 

HC, NHC

O

Страна: ЛЮКСЕМБУРГ – Země: LUCEMBURSKO – Land: LUXEMBOURG – Land: LUXEMBURG – Riik: LUKSEMBURG – Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – Country: LUXEMBOURG – País: LUXEMBURGO – Pays: LUXEMBOURG – Paese: LUSSEMBURGO – Valsts: LUKSEMBURGA – Šalis: LIUKSEMBURGAS – Ország: LUXEMBURG – Pajjiż: LUSSEMBURGU – Land: LUXEMBURG – Kraj: LUKSEMBURG – País: LUXEMBURGO – Țara: LUXEMBURG – Krajina: LUXEMBURSKO – Država: LUKSEMBURG – Maa: LUXEMBURG – Land: LUXEMBURG

1

2

3

4

5

6

Luxembourg

LU LUX 4

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

NHC-NT

U, E, O

Страна: УНГАРИЯ – Země: MAĎARSKO – Land: UNGARN – Land: UNGARN – Riik: UNGARI – Χώρα: ΟΥΓΓΑΡIΑ – Country: HUNGARY – País: HUNGRÍA – Pays: HONGRIE – Paese: UNGHERIA – Valsts: UNGĀRIJA – Šalis: VENGRIJA – Ország: MAGYARORSZÁG – Pajjiż: UNGERIJA – Land: HONGARIJE – Kraj: WĘGRY – País: HUNGRIA – Țara: UNGARIA – Krajina: MAĎARSKO – Država: MADŽARSKA – Maa: UNKARI – Land: UNGERN

1

2

3

4

5

6

Budapest-Ferihegy

HU BUD 4

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Eperjeske

HU EPE 2

F

 

HC-T(CH)(2), HC-NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Gyékényes

HU GYE 2

F

 

HC(2), NHC(2)

 

Kelebia

HU KEL 2

F

 

HC-T(CH)(2), HC-NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Letenye

HU LET 3

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Röszke

HU ROS 3

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

HU ZAH 3

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E

Страна: МАЛТА – Země: MALTA – Land: MALTA – Land: MALTA – Riik: MALTA – Χώρα: ΜAΛΤΑ – Country: MALTA – País: MALTA – Pays: MALTE – Paese: MALTA – Valsts: MALTA – Šalis: MALTA – Ország: MÁLTA – Pajjiż: MALTA – Land: MALTA – Kraj: MALTA – País: MALTA – Țara: MALTA – Krajina: MALTA – Država: MALTA – Maa: MALTA – Land: MALTA

1

2

3

4

5

6

Luqa

MT LUQ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O, U, E

Marsaxxlok

MT MAR 1

P

 

HC, NHC

 

Valetta

MT MLA 1

P

 

 

U, E,

Страна: НИДЕРЛАНДИЯ – Země: NIZOZEMSKO – Land: NEDERLANDENE – Land: NIEDERLANDE – Riik: HOLLAND – Χώρα: ΚAΤΩ ΧΩΡΕΣ – Country: NETHERLANDS – País: PAÍSES BAJOS – Pays: PAYS-BAS – Paese: PAESI BASSI – Valsts: NĪDERLANDE – Šalis: NYDERLANDAI – Ország: HOLLANDIA – Pajjiż: OLANDA – Land: NEDERLAND – Kraj: NIDERLANDY – País: PAÍSES BAIXOS – Țara: ȚĂRILE DE JOS – Krajina: HOLANDSKO – Država: NIZOZEMSKA – Maa: ALANKOMAAT – Land: NEDERLÄNDERNA

1

2

3

4

5

6

Amsterdam

NL AMS 4

A

Aero Ground Services

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)

Amsterdam

NL AMS 1

P

Cornelis Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex Velsen

HC-T

 

PCA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer IJmuiden

HC-T(FR)

 

Eemshaven

NL EEM 1

P

 

HC-T(2), NHC-T(FR)(2)

 

Harlingen

NL HAR 1

P

Daalimpex

HC-T

 

Maastricht

NL MST 4

A

 

HC, NHC

U, E, O

Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Kloosterboer Terminal Rotterdam B.V.

HC-T(FR)(2)

 

Wibaco

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

 

Vlissingen

NL VLI 1

P

Daalimpex

HC-T(2), NHC-T(FR)(2)

 

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT(2)

 

Страна: АВСТРИЯ – Země: RAKOUSKO – Land: ØSTRIG – Land: ÖSTERREICH – Riik: AUSTRIA – Χώρα: ΑΥΣΤΡIΑ – Country: AUSTRIA – País: AUSTRIA – Pays: AUTRICHE – Paese: AUSTRIA – Valsts: AUSTRIJA – Šalis: AUSTRIJA – Ország: AUSZTRIA – Pajjiż: AWSTRIJA – Land: OOSTENRIJK – Kraj: AUSTRIA – País: ÁUSTRIA – Țara: AUSTRIA – Krajina: RAKÚSKO – Država: AVSTRIJA – Maa: ITÄVALTA – Land: ÖSTERRIKE

1

2

3

4

5

6

Linz

AT LNZ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien–Schwechat

AT VIE 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: ПОЛША – Země: POLSKO – Land: POLEN – Land: POLEN – Riik: POOLA – Χώρα: ΠΟΛΩΝIΑ – Country: POLAND – País: POLONIA – Pays: POLOGNE – Paese: POLONIA – Valsts: POLIJA – Šalis: LENKIJA – Ország: LENGYELORSZÁG – Pajjiż: POLONJA – Land: POLEN – Kraj: POLSKA – País: POLÓNIA – Țara: POLONIA – Krajina: POĽSKO – Država: POLJSKA – Maa: PUOLA – Land: POLEN

1

2

3

4

5

6

Bezledy(13)

PL BEZ 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Dorohusk

PL DOR 3

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

O

Gdańsk

PL GDN 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Gdynia

PL GDY 1

P

IC 1

HC, NHC

U, E, O

IC 2

HC-T(FR)(2)

 

Hrebenne

PL HRE 3

R

 

HC, NHC

 

Korczowa

PL KOC 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kukuryki–Koroszczyn

PL KOR 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka(13)

PL KUB 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Świnoujście

PL SWI 1

P

 

HC, NHC

 

Szczecin

PL SZZ 1

P

 

HC, NHC

 

Terespol–Kobylany

PL TKO 2

F

 

HC, NHC

 

Warszawa Okęcie

PL WAW 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: ПОРТУГАЛИЯ - Země: PORTUGALSKO – Land: PORTUGAL – Land: PORTUGAL – Riik: PORTUGAL – Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛIΑ – Country: PORTUGAL – País: PORTUGAL – Pays: PORTUGAL – Paese: PORTOGALLO – Valsts: PORTUGĀLE – Šalis: PORTUGALIJA – Ország: PORTUGÁLIA – Pajjiż: PORTUGALL – Land: PORTUGAL – Kraj: PORTUGALIA – País: PORTUGAL – Țara: PORTUGALIA – Krajina: PORTUGALSKO – Država: PORTUGALSKA – Maa: PORTUGALI – Land: PORTUGAL

1

2

3

4

5

6

Aveiro

PT AVE 1

P

 

HC-T(3)

 

Faro

PT FAO 4

A

 

HC-NT(2), HC-T(CH)(2)

O

Funchal (Madeira)

PT FNC 4

A

 

HC(2)

 

Caniçal (Madeira)

PT CNL 1

P

 

HC-T(2)

 

Horta (Açores)

PT HOR 1

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Lisboa

PT LIS 4

A

Centre 1

HC(2)

O

Lisboa

PT LIS 1

P

Liscont

HC(2), NHC

 

Xabregas

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peniche

PT PEN 1

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Ponta Delgada (Açores)

PT PDL 4

A

 

NHC-NT

 

Ponta Delgada (Açores)

PT PDL 1

P

 

HC-T(FR)(3), NHC-T(FR)(3)

 

Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(2), NHC-NT(2)

O

Porto

PT OPO 1

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Setúbal

PT SET 1

P

 

HC(2), NHC

 

Sines

PT SIE 1

P

 

HC(2), NHC

 

Viana do Castelo

PT VDC 1

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Страна: РУМЪНИЯ – Země: RUMUNSKO – Land: RUMÆNIEN – Land: RUMÄNIEN – Riik: RUMEENIA – Χώρα: ΡΟΥΜΑΝIΑ – Country: ROMANIA – País: RUMANÍA – Pays: ROUMANIE – Paese: ROMANIA – Valsts: RUMĀNIJA – Šalis: RUMUNIJA – Ország: ROMÁNIA – Pajjiż: RUMANIJA – Land: ROEMENIË – Kraj: RUMUNIA – País: ROMÉNIA – Țara: ROMÂNIA – Krajina: RUMUNSKO – Država: ROMUNIJA – Maa: ROMANIA – Land: RUMÄNIEN

1

2

3

4

5

6

Albița

RO ALT 3

R

IC 1

HC(2)

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC 3

 

U, E, O

Bucharest Henri Coandă

RO OTP 4

A

IC 1

HC-NT(2), HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

IC 2

 

E, O

Constanța North

RO CSN 1

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Constanța South – Agigea

RO CSA 1

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Halmeu

RO HAL 3

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Iași

RO SCU 3

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Siret

RO SIR 3

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Stamora Moravița

RO STA 3

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Страна: СЛОВЕНИЯ – Země: SLOVINSKO – Land: SLOVENIEN – Land: SLOWENIEN – Riik: SLOVEENIA – Χώρα: ΣΛΟΒΕΝIΑ – Country: SLOVENIA – País: ESLOVENIA – Pays: SLOVÉNIE – Paese: SLOVENIA – Valsts: SLOVĒNIJA – Šalis: SLOVĖNIJA – Ország: SZLOVÉNIA – Pajjiż: SLOVENJA – Land: SLOVENIË – Kraj: SŁOWENIA – País: ESLOVÉNIA – Țara: SLOVENIA – Krajina: SLOVINSKO – Država: SLOVENIJA – Maa: SLOVENIA – Land: SLOVENIEN

1

2

3

4

5

6

Dobova

SI DOB 2

F

 

HC(2), NHC(2)

U, E

Gruškovje

SI GRK 3

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

O

Jelšane

SI JLN 3

R

 

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

O

Koper

SI KOP 1

P

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Ljubljana Brnik

SI LJU 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Obrežje

SI OBR 3

R

 

HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Страна: СЛОВАКИЯ – Země: SLOVENSKO – Land: SLOVAKIET – Land: SLOWAKEI – Riik: SLOVAKKIA – Χώρα: ΣΛΟΒΑΚIΑ – Country: SLOVAKIA – País: ESLOVAQUIA – Pays: SLOVAQUIE – Paese: SLOVACCHIA – Valsts: SLOVĀKIJA – Šalis: SLOVAKIJA – Ország: SZLOVÁKIA – Pajjiż: SLOVAKJA – Land: SLOWAKIJE – Kraj: SŁOWACJA – País: ESLOVÁQUIA – Țara: SLOVACIA – Krajina: SLOVENSKO – Država: SLOVAŠKA – Maa: SLOVAKIA – Land: SLOVAKIEN

1

2

3

4

5

6

Bratislava

SK BTS 4

A

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

E, O

Vyšné Nemecké

SK VYN 3

R

IC 1

HC, NHC

 

IC 2

 

U, E

Čierna nad Tisou

SK CNT 2

F

 

HC, NHC

 

Страна: ФИНЛАНДИЯ – Země: FINSKO – Land: FINLAND – Land: FINNLAND – Riik: SOOME – Χώρα: ΦΙΝΛΑΝΔIΑ – Country: FINLAND – País: FINLANDIA – Pays: FINLANDE – Paese: FINLANDIA – Valsts: SOMIJA – Šalis: SUOMIJA – Ország: FINNORSZÁG – Pajjiż: FINLANDJA – Land: FINLAND – Kraj: FINLANDIA – País: FINLÂNDIA – Țara: FINLANDA – Krajina: FÍNSKO – Država: FINSKA – Maa: SUOMI – Land: FINLAND

1

2

3

4

5

6

Hamina

FI HMN 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Helsinki

FI HEL 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Helsinki

FI HEL 1

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Vaalimaa

FI VLA 3

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Страна: ШВЕЦИЯ – Země: ŠVÉDSKO – Land: SVERIGE – Land: SCHWEDEN – Riik: ROOTSI – Χώρα: ΣΟΥΗΔIΑ – Country: SWEDEN – País: SUECIA – Pays: SUÈDE – Paese: SVEZIA – Valsts: ZVIEDRIJA – Šalis: ŠVEDIJA – Ország: SVÉDORSZÁG – Pajjiż: SVEZJA – Land: ZWEDEN – Kraj: SZWECJA – País: SUÉCIA – Țara: SUEDIA – Krajina: ŠVÉDSKO – Država: ŠVEDSKA – Maa: RUOTSI – Land: SVERIGE

1

2

3

4

5

6

Göteborg

SE GOT 1

P

 

HC(2), NHC(2)-NT

E (*),O (*)

Göteborg-Landvetter

SE GOT 4

A

IC 1

HC(2), NHC(2)

O

IC 2

 

E

Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Norrköping

SE NRK 4

A

 

 

E

Stockholm

SE STO 1

P

 

HC(2)

 

Stockholm-Arlanda

SE ARN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО – Země: SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ – Land: DET FORENEDE KONGERIGE – Land: VEREINIGTES KÖNIGREICH – Riik: SUURBRITANNIA – Χώρα: ΗΝΩΜEΝΟ ΒΑΣIΛΕΙΟ – Country: UNITED KINGDOM – País: REINO UNIDO – Pays: ROYAUME-UNI – Paese: REGNO UNITO – Valsts: APVIENOTĀ KARALISTE – Šalis: JUNGTINĖ KARALYSTĖ – Ország: EGYESÜLT KIRÁLYSÁG – Pajjiż: RENJU UNIT – Land: VERENIGD KONINKRIJK – Kraj: ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO – País: REINO UNIDO – Țara: REGATUL UNIT – Krajina: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – Država: ZDRUŽENO KRALJESTVO – Maa: YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA – Land: FÖRENADE KUNGARIKET

1

2

3

4

5

6

Belfast

GB BEL 4

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Belfast

GB BEL 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

 

Bristol

GB BRS 1

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Falmouth

GB FAL 1

P

 

HC-T(1), HC-NT(1)

 

Felixstowe

GB FXT 1

P

TCEF

HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

ATEF

HC-NT(1)

 

Gatwick

GB LGW 4

A

IC 1

 

O

IC 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Glasgow (*)

GB GLW 4

A

 

HC-T(1)(2) (*), HC-NT(1)(2) (*), NHC-NT(2) (*)

 

Grimsby–Immingham

GB GSY 1

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)

 

Grove Wharf Wharton

GB GRW 1

P

 

NHC-NT(4)

 

Heathrow

GB LHR 4

A

Centre 1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Centre 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O

Hull

GB HUL 1

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Invergordon

GB IVG 1

P

 

NHC-NT(4)

 

Liverpool

GB LIV 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)

 

Manchester

GB MNC 4

A

IC 1

 

O(14)

IC 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

 

IC 3

NHC(2),

 

Manston

GB MSE 4

A

 

HC(1)(2), NHC(2)

 

Nottingham East Midlands

GB EMA 4

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peterhead

GB PHD 1

P

 

HC-T(FR)(1,2,3)

 

Prestwick

GB PIK 4

A

 

 

U, E

Southampton

GB SOU 1

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC

 

Stansted

GB STN 4

A

 

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

U, E

Thamesport

GB THP 1

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Tilbury

GB TIL 1

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 


ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ JEDNOSTEK CENTRALNYCH, REGIONALNYCH I LOKALNYCH W SYSTEMIE TRACES

ПРИЛОЖЕНИЕ – PRIEDAS – PŘÍLOHA – MELLÉKLET – BILAG – ANNESS – ANHANG – BIJLAGE – LISA – ZAŁĄCZNIK – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANEXO – ANNEX – ANEXĂ – ANEXO – PRÍLOHA – ANNEXE – PRILOGA – ALLEGATO – LIITE – PIELIKUMS – BILAGA

Страна: БЕЛГИЯ – Šalis: BELGIJA – Země: BELGIE – Ország: BELGIUM – Land: BELGIEN – Pajjiż: BELĠJU – Land: BELGIEN – Land: BELGIË – Riik: BELGIA – Kraj: BELGIA – Χώρα: ΒEΛΓΙΟ – País: BÉLGICA – Country: BELGIUM – Țara: BELGIA – País: BÉLGICA – Krajina: BELGICKO – Pays: BELGIQUE – Država: BELGIJA – Paese: BELGIO – Maa: BELGIA – Valsts: BEĻĢIJA – Land: BELGIEN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

BE00000

BRUSSEL/BRUXELLES – FAVV/AFSCA

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

BE200001     REGIO VLAANDEREN/RÉGION FLAMANDE

BE00103

WEST-VLAANDEREN/FLANDRE OCCIDENTALE

BE00404

OOST-LAANDEREN/FLANDRE ORIENTALE

BE00701

ANTWERPEN/ANVERS

BE01007

LIMBURG/LIMBOURG

BE01302

VLAAMS-BRABANT/BRABANT FLAMAND

BE200002     REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES

BE01202

BRUSSEL/BRUXELLES

BE200003     RÉGION WALLONNE/REGIO WALLONIË

BE01402

BRABANT WALLON/WAALS-BRABANT

BE01505

HAINAUT/HENEGOUWEN

BE01809

NAMUR/NAMEN

BE02206

LIÈGE/LUIK

BE02508

LUXEMBOURG/LUXEMBURG

Страна: БЪЛГАРИЯ – Šalis: BULGARIJA – Země: BULHARSKO – Ország: BULGÁRIA – Land: BULGARIEN – Pajjiż: BULGARIJA – Land: BULGARIEN – Land: BULGARIJE – Riik: BULGAARIA – Kraj: BUŁGARIA – Χώρα: ΒΟΥΛΓΑΡIA – País: BULGÁRIA – Country: BULGARIA – Țara: BULGARIA – País: BULGARIA – Krajina: BULHARSKO – Pays: BULGARIE – Država: BOLGARIJA – Paese: BULGARIA – Maa: BULGARIA – Valsts: BULGĀRIJA – Land: BULGARIEN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

BG00000

HQNVS SOFIA

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

BG01000

BLAGOEVGRAD

BG02000

BURGAS

BG03000

VARNA

BG04000

VELIKO TARNOVO

BG05000

VIDIN

BG06000

VRATSA

BG07000

GABROVO

BG08000

DOBRICH

BG09000

KARDJALI

BG10000

KIUSTENDIL

BG11000

LOVECH

BG12000

MONTANA

BG13000

PAZARDJIK

BG14000

PERNIK

BG15000

PLEVEN

BG16000

PLOVDIV

BG17000

RAZGRAD

BG18000

RUSE

BG19000

SILISTRA

BG20000

SLIVEN

BG21000

SMOLIAN

BG22000

SOFIA-REGION

BG23000

STARA ZAGORA

BG24000

TARGOVISHTE

BG25000

HASKOVO

BG26000

SHUMEN

BG27000

YAMBOL

BG28000

CVPHCD SOFIA

Страна: ЧЕШКА РЕПУБЛИКА – Šalis: ČEKIJOS RESPUBLIKA – Země: ČESKÁ REPUBLIKA – Ország: CSEH KÖZTÁRSASÁG – Land: TJEKKIET – Pajjiż: REPUBBLIKA ĊEKA – Land: TSCHECHISCHE REPUBLIK – Land: TSJECHIË – Riik: TŠEHHI VABARIIK – Kraj: REPUBLIKA CZESKA – Χώρα: ΤΣΕΧΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ – País: REPÚBLICA CHECA – Country: CZECH REPUBLIC – Țara: REPUBLICA CEHĂ – Pais: REPÚBLICA CHECA – Krajina: ČESKÁ REPUBLIKA – Pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – Država: ČEŠKA – Paese: REPUBBLICA CECA – Maa: TŠEKKI – Valsts: ČEHIJA – Land: TJECKIEN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

CZ00000

STATE VETERINARY ADMINISTRATION

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

CZ00021

CENTRALBOHEMIAN

CZ00062

SOUTHERNMORAVIAN

CZ00031

SOUTHERNBOHEMIAN

CZ00052

HRADEC KRÁLOVÉ

CZ00061

VYSOČINA

CZ00041

KARLOVY VARY

CZ00051

LIBEREC

CZ00071

OLOMOUC

CZ00081

MORAVIA-SILESIAN

CZ00053

PARDUBICE

CZ00032

PLZEŇ

CZ00011

PRAHA

CZ00042

ÚSTÍ NAD LABEM

CZ00072

ZLÍN

Страна: ДАНИЯ – Šalis: DANIJA – Země: DÁNSKO – Ország: DÁNIA – Land: DANMARK – Pajjiż: DANIMARKA – Land: DÄNEMARK – Land: DENEMARKEN – Riik: TAANI – Kraj: DANIA – Χώρα: ΔΑΝIΑ – País: DINAMARCA – Country: DENMARK – Țara: DANEMARCA – País: DINAMARCA – Krajina: DÁNSKO – Pays: DANEMARK – Država: DANSKA – Paese: DANIMARCA – Maa: TANSKA – Valsts: DĀNIJA – Land: DANMARK

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

DK00000

DANISH VETERINARY AND FOOD ADMINISTRATION

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

DK00001     REGION NORD

DK01400

AALBORG

DK01200

ÅRHUS

DK01100

HERNING

DK01300

VIBORG

DK00002     REGION SYD

DK00900

ESBJERG

DK00800

HADERSLEV

DK00700

ODENSE

DK01000

VEJLE

DK00003     REGION ØST

DK00100

RØDOVRE

DK00400

RINGSTED

Страна: ГЕРМАНИЯ – Šalis: VOKIETIJA – Země: NĚMECKO – Ország: NÉMETORSZÁG – Land: TYSKLAND – Pajjiż: ĠERMANJA – Land: DEUTSCHLAND – Land: DUITSLAND – Riik: SAKSAMAA – Kraj: NIEMCY – Χώρα: ΓΕΡΜΑΝIΑ – País: ALEMANHA – Country: GERMANY – Țara: GERMANIA – País: ALEMANIA – Krajina: NEMECKO – Pays: ALLEMAGNE – Država: NEMČIJA – Paese: GERMANIA – Maa: SAKSA – Valsts: VĀCIJA – Land: TYSKLAND

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

DE00000

UNTERABTEILUNG VETERINÄRWESEN

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

DE00008     BADEN-WÜRTTEMBERG

DE00108

OSTALBKREIS

DE44108

ALB-DONAU-KREIS

DE03708

MAIN-TAUBER-KREIS

DE53508

BADEN-BADEN

DE05508

BIBERACH

DE53708

BÖBLINGEN

DE13708

BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

DE07108

NECKAR-ODENWALD-KREIS

DE07508

CALW

DE55208

SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

DE53808

EMMENDINGEN

DE31108

ESSLINGEN

DE54008

FREIBURG STADT

DE54108

FREUDENSTADT

DE53608

BODENSEEKREIS

DE54208

GÖPPINGEN

DE54308

HEIDELBERG STADT

DE54408

HEIDENHEIM

DE18908

HEILBRONN

DE54508

HEILBRONN STADT

DE21708

KARLSRUHE

DE54708

KARLSRUHE STADT

DE25208

LÖRRACH

DE25508

LUDWIGSBURG

DE54808

MANNHEIM STADT

DE54608

HOHENLOHEKREIS

DE24008

ORTENAUKREIS

DE53908

ENZKREIS

DE54908

PFORZHEIM STADT

DE35208

KONSTANZ

DE55008

RASTATT

DE35408

RAVENSBURG

DE55108

REMS-MURR-KREIS

DE36208

REUTLINGEN

DE18808

RHEIN-NECKAR-KREIS

DE37808

ROTTWEIL

DE39208

SCHWÄBISCH HALL

DE40508

SIGMARINGEN

DE55308

STUTTGART, LANDESHAUPTSTADT

DE55408

TÜBINGEN

DE55508

TUTTLINGEN

DE55608

ULM STADT

DE44808

WALDSHUT-TIENGEN

DE55708

ZOLLERNALBKREIS

DE00009     BAYERN

DE00509

AICHACH-FRIEDBERG

DE00909

ALTÖTTING

DE01109

AMBERG-SULZBACH

DE01709

ANSBACH

DE02209

ASCHAFFENBURG

DE02709

AUGSBURG

DE03309

BAD KISSINGEN

DE03809

BAD NEUSTADT

DE03909

BERCHTESGARDENER LAND

DE09809

DILLINGEN A.D. DONAU

DE09909

DINGOLFING-LANDAU

DE10209

DONAU-RIES

DE11009

EBERSBERG

DE11209

EICHSTÄTT

DE12109

ERDING

DE12609

ERLANGEN, STADT

DE12509

HÖCHSTADT

DE35809

REGENSBURG, STADT

DE02809

AUGSBURG, STADT

DE13209

FORCHHEIM

DE13809

FREISING

DE14009

FREYUNG-GRAFENAU

DE14209

FÜRSTENFELDBRUCK

DE14409

FÜRTH

DE14509

FÜRTH, STADT

DE14909

GARMISCH-PARTENKIRCHEN

DE17309

GÜNZBURG

DE18609

HASSFURT

DE20009

HOF

DE20109

HOF STADT

DE21009

INGOLSTADT

DE21809

KARLSTADT

DE22209

KELHEIM

DE22509

KITZINGEN

DE23309

KULMBACH

DE23609

LANDSBERG A.D. LECH

DE23709

LANDSHUT

DE24109

LAUF A.D. PEGNITZ

DE24609

LICHTENFELS

DE24809

LINDAU (BODENSEE)

DE27209

OSTALLGÄU

DE27509

MEMMINGEN, STADT

DE27909

MIESBACH

DE04109

BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN

DE04209

BAMBERG

DE04309

BAMBERG STADT

DE04509

BAYREUTH

DE04609

BAYREUTH STADT

DE07709

CHAM

DE08109

COBURG

DE08709

DACHAU

DE09109

DEGGENDORF

DE28009

MILTENBERG

DE28109

UNTERALLGÄU

DE28409

MÜHLDORF A. INN

DE28709

MÜNCHEN

DE28809

MÜNCHEN STADT

DE29309

NEUBURG A.D. DONAU

DE29609

NEUMARKT I.D. OPF.

DE30009

NEUSTADT A.D. AISCH

DE30109

NEUSTADT A.D. WALDNAAB

DE30309

NEU-ULM

DE31009

NÜRNBERG, STADT

DE33309

PASSAU

DE33709

PFAFFENHOFEN A. D. ILM

DE33809

PFARRKIRCHEN ROTTAL/INN

DE35609

REGEN

DE35709

REGENSBURG

DE35809

REGENSBURG, STADT

DE37209

ROSENHEIM

DE37709

ROTH

DE39409

SCHWANDORF

DE39609

SCHWEINFURT

DE41209

OBERALLGÄU

DE41709

STARNBERG

DE42709

STRAUBING-BOGEN

DE42809

STRAUBING STADT

DE43509

TIRSCHENREUTH

DE43709

TRAUNSTEIN

DE45109

WEIDEN I.D. OPF.

DE45209

WEILHEIM I. OB

DE45509

WEISSENBURG

DE47609

WÜRZBURG

DE47709

WÜRZBURG, STADT

DE47809

WUNSIEDEL

DE00011     BERLIN

DE00011

BERLIN

DE00012     BRANDENBURG

DE11112

BARNIM

DE52912

BRANDENBURG AN DER HAVEL

DE08512

COTTBUS

DE25812

DAHME-SPREEWALD

DE19512

ELBE-ELSTER

DE13512

FRANKFURT (ODER)

DE35312

HAVELLAND

DE40112

MÄRKISCH-ODERLAND

DE32112

OBERHAVEL

DE40312

OBERSPREEWALD-LAUSITZ

DE04712

ODER-SPREE

DE29812

OSTPRIGNITZ-RUPPIN

DE34612

POTSDAM

DE04812

POTSDAM-MITTELMARK

DE33612

PRIGNITZ

DE13312

SPREE-NEISSE

DE25412

TELTOW-FLÄMING

DE34812

UCKERMARK

DE00004     BREMEN

DE06904

BREMEN

DE07004

BREMERHAVEN

DE00002     HAMBURG

DE18102

HAMBURG

DE00006     HESSEN

DE05006

BERGSTRASSE

DE08806

DARMSTADT STADT

DE08906

DARMSTADT-DIEBURG

DE13406

FRANKFURT AM MAIN

DE14606

FULDA

DE15606

GIESSEN

DE17106

GROSS-GERAU

DE19406

HERSFELD-ROTENBURG

DE20406

HOCHTAUNUSKREIS

DE21906

KASSEL STADT

DE22006

KASSEL LANDKREIS

DE23906

LAHN-DILL-KREIS

DE24706

LIMBURG-WEILBURG

DE26506

MAIN-KINZIG-KREIS

DE26606

MAIN-TAUNUS-KREIS

DE26806

MARBURG-BIEDENKOPF

DE31406

ODENWALDKREIS

DE31606

OFFENBACH AM MAIN, LANDKREIS

DE31706

OFFENBACH AM MAIN, STADT

DE36306

RHEINGAU-TAUNUS-KREIS

DE39306

SCHWALM-EDER-KREIS

DE44606

VOGELSBERGKREIS

DE44706

WALDECK-FRANKENBERG

DE46006

WERRA-MEISSNER-KREIS

DE46406

WETTERAUKREIS

DE46506

WIESBADEN

DE00013     MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE03013

BAD DOBERAN

DE09413

DEMMIN

DE17413

GÜSTROW

DE25713

LUDWIGSLUST

DE30213

MECKLENBURG-STRELITZ

DE44913

MÜRITZ

DE29213

NEUBRANDENBURG STADT

DE16913

NORDVORPOMMERN

DE16713

NORDWEST-MECKLENBURG

DE01513

OSTVORPOMMERN UND HANSESTADT GREIFSWALD

DE33113

PARCHIM

DE37413

ROSTOCK HANSESTADT

DE04913

RÜGEN

DE39813

SCHWERIN LANDESHAUPTSTADT

DE42513

STRALSUND HANSESTADT

DE33213

UECKER-RANDOW

DE46713

WISMAR HANSESTADT

DE00003     NIEDERSACHSEN

DE01303

AMMERLAND, LANDKREIS

DE02903

AURICH, LANDKREIS

DE06803

BRAUNSCHWEIG, STADT

DE07603

CELLE, LANDKREIS

DE08003

CLOPPENBURG, LANDKREIS

DE08603

CUXHAVEN, LANDKREIS

DE09303

DELMENHORST, STADT

DE09603

DIEPHOLZ, LANDKREIS

DE11803

EMDEN, STADT

DE11903

EMSLAND, LANDKREIS

DE14103

ZWECKVERBAND JADE-WESER

DE15703

GIFHORN, LANDKREIS

DE16103

GÖTTINGEN, LANDKREIS UND STADT

DE16203

GOSLAR, LANDKREIS

DE16303

GRAFSCHAFT BENTHEIM, LANDKREIS

DE18203

HAMELN-PYRMONT, LANDKREIS

DE18303

HANNOVER, LANDESHAUPTSTADT

DE18403

HANNOVER, REGION

DE18503

HARBURG, LANDKREIS

DE19203

HELMSTEDT, LANDKREIS

DE19903

HILDESHEIM, LANDKREIS

DE20603

HOLZMINDEN, LANDKREIS

DE24203

LEER, LANDKREIS

DE26103

LÜCHOW-DANNENBERG, LANDKREIS

DE26203

LÜNEBURG, LANDKREIS

DE30903

NORTHEIM, LANDKREIS

DE30503

NIENBURG (WESER), LANDKREIS

DE31803

OLDENBURG STADT

DE31903

OLDENBURG, LANDKREIS

DE32403

OSNABRÜCK, STADT

DE32503

OSNABRÜCK, LANDKREIS

DE32703

OSTERHOLZ, LANDKREIS

DE32803

OSTERODE, LANDKREIS

DE33503

PEINE, LANDKREIS

DE37603

ROTENBURG, LANDKREIS

DE38603

SCHAUMBURG, LANDKREIS

DE40903

SOLTAU-FALLINGBOSTEL, LANDKREIS

DE41503

STADE, LANDKREIS

DE44003

UELZEN, LANDKREIS

DE44303

VECHTA, LANDKREIS

DE44403

VERDEN, LANDKREIS

DE46103

BRAKE, ZWECKVERBAND JADE-WESER

DE46903

WITTMUND, ZWECKVERBAND JADE-WESER

DE47103

WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS U. STADT SALZGITTER

DE47203

WOLFSBURG, STADT

DE00005     NORDRHEIN-WESTFALEN

DE00205

AACHEN STADT

DE00305

AACHEN

DE05605

BIELEFELD

DE06105

BOCHUM

DE06205

BONN

DE06305

BORKEN

DE06505

BOTTROP

DE08205

COESFELD

DE10405

DORTMUND

DE10705

DÜREN

DE10805

DÜSSELDORF

DE10905

DUISBURG

DE12005

ENNEPE-RUHR-KREIS

DE12205

ERFTKREIS

DE12705

ESSEN

DE12805

EUSKIRCHEN

DE15105

GELSENKIRCHEN

DE17505

GÜTERSLOH

DE53005

HAGEN

DE19105

HEINSBERG

DE19305

HERFORD

DE20305

HOCHSAUERLANDKREIS

DE20505

HÖXTER

DE22605

KLEVE

DE22805

KÖLN STADT

DE23105

KREFELD

DE24505

LEVERKUSEN

DE24905

LIPPE

DE26305

MÄRKISCHER KREIS

DE27805

METTMANN

DE28205

MINDEN-LÜBBECKE

DE28305

MÖNCHENGLADBACH

DE28605

MÜLHEIM A.D. RUHR

DE28905

MÜNSTER

DE29905

NEUSS

DE31205

OBERBERGISCHER KREIS

DE31305

OBERHAUSEN

DE32005

OLPE

DE33005

PADERBORN

DE35505

RECKLINGHAUSEN

DE36605

RHEINISCH-BERGISCHER KREIS

DE36705

RHEIN-SIEG-KREIS

DE40405

SIEGEN-WITTGENSTEIN

DE40605

SOEST

DE40805

SOLINGEN UND REMSCHEID

DE42005

STEINFURT

DE44205

UNNA

DE44505

VIERSEN

DE45005

WARENDORF

DE46205

WESEL

DE47905

WUPPERTAL

DE00007     RHEINLAND-PFALZ

DE00407

AHRWEILER

DE00707

ALTENKIRCHEN

DE01007

ALZEY-WORMS

DE03107

BAD DÜRKHEIM

DE03407

BAD KREUZNACH

DE05407

BERNKASTEL-WITTLICH

DE05707

BIRKENFELD

DE05907

EIFELKREIS BITBURG-PRÜM

DE08307

COCHEM-ZELL

DE09007

VULKANEIFEL

DE10307

DONNERSBERGKREIS

DE15507

GERMERSHEIM

DE21507

KAISERSLAUTERN

DE23407

KUSEL

DE25607

LUDWIGSHAFEN

DE27007

MAYEN-KOBLENZ

DE27107

MAINZ-BINGEN

DE30407

NEUWIED

DE34007

PIRMASENS

DE36407

RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS

DE36507

RHEIN-LAHN-KREIS

DE43107

SÜDLICHE WEINSTRASSE

DE43807

TRIER-SAARBURG

DE46307

WESTERWALDKREIS

DE00010     SAARLAND

DE29510

REGIONALSTELLE OST

DE38210

REGIONALSTELLE MITTE

DE38310

REGIONALSTELLE WEST

DE00014     SACHSEN

DE02514

ERZGEBIRGSKREIS

DE04414

BAUTZEN, LANDKREIS

DE07814

CHEMNITZ STADT

DE15814

ZWICKAU, LANDKREIS

DE09214

NORDSACHSEN, LANDKREIS

DE10514

DRESDEN LANDESHAUPTSTADT

DE24314

LEIPZIG STADT

DE24414

LEIPZIG LANDKREIS

DE48414

GÖRLITZ, LANDKREIS

DE27414

MEISSEN, LANDKREIS

DE17714

MITTELSACHSEN, LANDKREIS

DE02614

VOGTLANDKREIS

DE02614

VOGTLANDKREIS

DE10014

SÄCHSISCHE SCHWEIZ-OSTERZGEBIRGE, LANDKREIS

DE00015     SACHSEN-ANHALT

DE38415

ALTMARKKREIS SALZWEDEL

DE48215

ANHALT-BITTERFELD

DE17915

BÖRDE

DE45615

BURGENLANDKREIS

DE09515

DESSAU–ROSSLAU, STADT

DE17815

HARZ

DE18015

HALLE (SAALE), STADT

DE07315

JERICHOWER LAND

DE42115

STENDAL

DE26415

MAGDEBURG, LANDESHAUPTSTADT

DE38515

MANSFELD-SÜDHARZ

DE27715

SAALEKREIS

DE39115

SALZLAND

DE46815

WITTENBERG

DE00001     SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE19601

HERZOGTUM LAUENBURG

DE09701

DITHMARSCHEN

DE22401

KIEL

DE25901

LÜBECK

DE29701

NEUMÜNSTER

DE30701

NORDFRIESLAND

DE32901

OSTHOLSTEIN

DE33901

PINNEBERG

DE34401

PLÖN

DE36101

RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

DE38801

SCHLESWIG-FLENSBURG

DE40201

SEGEBERG

DE41901

STEINBURG

DE42401

STORMARN

DE00016     THÜRINGEN

DE00616

ALTENBURGER LAND

DE19016

EICHSFELDKREIS

DE15916

GOTHA

DE16616

GREIZ

DE19816

HILDBURGHAUSEN

DE02016

ILMKREIS

DE41016

KYFFHÄUSERKREIS

DE30816

NORDHAUSEN

DE11516

SAALE-HOLZLAND-KREIS

DE38716

SAALE-ORLA-KREIS

DE38016

SAALFELD-RUDOLSTADT

DE27316

SCHMALKALDEN-MEININGEN

DE40716

SÖMMERDA

DE41116

SONNEBERG

DE12316

ERFURT, STADT

DE15316

GERA, STADT

DE21116

JENA, STADT

DE43216

SUHL, STADT

DE45316

WEIMAR, STADT

DE28516

UNSTRUT-HAINICH-KREIS

DE11416

WARTBURGKREIS

DE01916

WEIMARER LAND

Страна: ЕСТОНИЯ – Šalis: ESTIJA – Země: ESTONSKO – Ország: ÉSZTORSZÁG – Land: ESTLAND – Pajjiż: ESTONJA – Land: ESTLAND – Land: ESTLAND – Riik: EESTI – Kraj: ESTONIA – Χώρα: ΕΣΘΟΝIΑ – País: ESTÓNIA – Country: ESTONIA – Țara: ESTONIA – País: ESTONIA – Krajina: ESTÓNSKO – Pays: ESTONIE – Država: ESTONIJA – Paese: ESTONIA – Maa: VIRO – Valsts: IGAUNIJA – Land: ESTLAND

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

EE00000

VETERINARY AND FOOD BOARD

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

EE00300

EDISE

EE00600

HAAPSALU

EE00400

JÕGEVA

EE00200

KÄINA

EE01100

KURESSAARE

EE00500

PAIDE

EE00900

PÄRNU

EE00800

PÕLVA

EE00700

RAKVERE

EE01000

RAPLA

EE00100

TALLINN

EE01200

TARTU

EE01300

VALGA

EE01500

VÕRU

EE01400

VILJANDI

Страна: ИРЛАНДИЯ – Šalis: AIRIJA – Země: IRSKO – Ország: ÍRORSZÁG – Land: IRLAND – Pajjiż: IRLANDA – Land: IRLAND – Land: IERLAND – Riik: IIRIMAA – Kraj: IRLANDIA – Χώρα: ΙΡΛΑΝΔIΑ – País: IRLANDA – Country: IRELAND – Țara: IRLANDA – País: IRLANDA – Krajina: ÍRSKO – Pays: IRLANDE – Država: IRSKA – Paese: IRLANDA – Maa: IRLANTI – Valsts: ĪRIJA – Land: IRLAND

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

IE00000

DEPARTMENT OF AGRICULTURE — VETERINARY DIVISION

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

IE00100

CARLOW

IE00200

CAVAN

IE00300

CLARE

IE00400

CORK NORTHEAST

IE20400

CORK CENTRAL

IE10400

CORK WEST

IE00500

DONEGAL

IE00600

DUBLIN

IE00700

GALWAY

IE00800

KERRY

IE00900

KILDARE

IE01000

KILKENNY

IE01100

LAOIS

IE11200

LEITRIM

IE01300

LIMERICK

IE01400

LONGFORD

IE01500

LOUTH

IE01600

MAYO

IE01700

MEATH

IE01800

MONAGHAN

IE01900

OFFALY

IE02000

ROSCOMMON

IE01200

SLIGO

IE02100

TIPPERARY NORTH

IE12100

TIPPERARY SOUTH

IE02300

WATERFORD

IE02400

WESTMEATH

IE02500

WEXFORD

IE02500

WEXFORD

IE10900

WICKLOW/ROSSLARE

Страна: ГЪРЦИЯ – Šalis: GRAIKIJA – Země: ŘECKO – Ország: GÖRÖGORSZÁG – Land: GRÆKENLAND – Pajjiż: GREĊJA – Land: GRIECHENLAND – Land: GRIEKENLAND – Riik: KREEKA – Kraj: GRECJA – Χώρα: ΕΛΛAΣ – País: GRÉCIA – Country: GREECE – Țara: GRECIA – País: GRECIA – Krajina: GRÉCKO – Pays: GRÈCE – Država: GRČIJA – Paese: GRECIA – Maa: KREIKKA – Valsts: GRIEĶIJA – Land: GREKLAND

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

GR00000

GENERAL DIRECTORATE OF VETERINARY SERVICES

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

GR00700

ACHAIA

GR00300

AITOLOAKARNANIA

GR05300

ANATOLIKH ATTIKI

GR00400

ARGOLIDA

GR00500

ARKADIA

GR00600

ARTA

GR00200

ATHINA

GR05000

CHALKIDIKI

GR05100

CHANIA

GR05200

CHIOS

GR06400

DITIKI ATTIKI

GR01100

DODEKANISSOS

GR01000

DRAMA

GR01200

EVIA

GR01300

EVRITANIA

GR00100

EVROS

GR04800

FLORINA

GR04900

FOKIDA

GR04700

FTHIOTIS

GR00900

GREVENA

GR01500

ILIA

GR01600

IMATHIA

GR02000

IOANNINA

GR01700

IRAKLION

GR02200

KARDITSA

GR02300

KASTORIA

GR02100

KAVALA

GR02500

KEFALLINIA

GR02400

KERKYRA

GR02600

KILKIS

GR02800

KORINTHIA

GR02700

KOZANI

GR02900

KYKLADES

GR03000

LAKONIA

GR03100

LARISSA

GR03200

LASSITHION

GR03400

LEFKADA

GR03300

LESVOS

GR03500

MAGNISSIA

GR03600

MESSINIA

GR03800

PELLA

GR04000

PIERIA

GR03900

PIREAS

GR04100

PREVEZA

GR04200

RETHYMNON

GR04300

RODOPI

GR04400

SAMOS

GR04500

SERRES

GR01900

THESPROTIA

GR01800

THESSALONIKH

GR04600

TRIKALA

GR00800

VIOTIA

GR03700

XANTHI

GR01400

ZAKYNTHOS

Страна: ИСПАНИЯ – Šalis: ISPANIJA – Země: ŠPANĚLSKO – Ország: SPANYOLORSZÁG – Land: SPANIEN – Pajjiż: SPANJA – Land: SPANIEN – Land: SPANJE – Riik: HISPAANIA – Kraj: HISZPANIA – Χώρα: ΙΣΠΑΝIΑ – País: ESPANHA – Country: SPAIN – Țara: SPANIA – País: ESPAÑA – Krajina: ŠPANIELSKO – Pays: ESPAGNE – Država: ŠPANIJA – Paese: SPAGNA – Maa: ESPANJA – Valsts: SPĀNIJA – Land: SPANIEN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

ES00000

SERVICIOS VETERINARIOS ESPAÑOLES

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

ES00001     ANDALUCÍA

ES41401

ALMERÍA

ES42201

CÁDIZ

ES43001

CÓRDOBA

ES44101

GRANADA

ES44401

HUELVA

ES45601

JAÉN

ES45901

MÁLAGA

ES47001

SEVILLA

ES00002     ARAGÓN

ES00102

HUESCA

ES01502

TERUEL

ES03102

ZARAGOZA

ES00003     ASTURIAS

ES05003

OVIEDO

ES00004     BALEARES

ES26704

PALMA DE MALLORCA

ES00005     CANARIAS

ES40705

LAS PALMAS

ES41005

TENERIFE

ES00006     CANTABRIA

ES07906

SANTANDER

ES07206

TORRELAVEGA

ES00007     CASTILLA-LA MANCHA

ES17607

ALBACETE

ES18807

CIUDAD REAL

ES19707

CUENCA

ES20707

GUADALAJARA

ES22107

TALAVERA DE LA REINA

ES21407

TOLEDO

ES00008     CASTILLA Y LEÓN

ES08008

ÁVILA

ES08908

BURGOS

ES10308

LEÓN

ES11808

PALENCIA

ES12808

SALAMANCA

ES13508

CIUDAD RODRIGO

ES13908

SEGOVIA

ES14008

CARBONERO EL MAYOR

ES14208

CUÉLLAR

ES14608

CANTALEJO

ES14708

SORIA

ES15708

VALLADOLID

ES16508

ZAMORA

ES00009     CATALUÑA

ES23009

BARCELONA

ES24109

GIRONA

ES25309

LLEIDA

ES26509

TARRAGONA

ES00010     EXTREMADURA

ES27410

BADAJOZ

ES00011     GALICIA

ES28911

CORUÑA

ES29811

LUGO

ES30611

ORENSE

ES31411

PONTEVEDRA

ES00012     MADRID

ES31912

MADRID

ES00013     MURCIA

ES33113

FUENTE ÁLAMO

ES33513

LORCA

ES33713

CARTAGENA

ES33813

MAR MENOR

ES33913

MURCIA

ES00014     NAVARRA

ES34014

PAMPLONA

ES00016     LA RIOJA

ES35016

LOGROÑO

ES00015     PAÍS VASCO

ES39915

BILBAO

ES39815

SAN SEBASTIÁN

ES39715

VITORIA

ES00017     VALENCIA

ES36017

ALICANTE

ES37017

CASTELLÓN

ES38117

VALENCIA

Страна: ФРАНЦИЯ – Šalis: PRANCŪZIJA – Země: FRANCIE – Ország: FRANCIAORSZÁG – Land: FRANKRIG – Pajjiż: FRANZA – Land: FRANKREICH – Land: FRANKRIJK – Riik: PRANTSUSMAA – Kraj: FRANCJA – Χώρα: ΓΑΛΛIA – País: FRANÇA – Country: FRANCE – Țara: FRANȚA – País: FRANCIA – Krajina: FRANCÚZSKO – Pays: FRANCE – Država: FRANCIJA – Paese: FRANCIA – Maa: RANSKA – Valsts: FRANCIJA – Land: FRANKRIKE

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

FR00000

DGAL–BICMA MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE – DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ALIMENTATION

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

FR00100

AIN

FR00200

AISNE

FR00300

ALLIER

FR00400

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

FR00500

HAUTES-ALPES

FR00600

ALPES-MARITIMES

FR00700

ARDÈCHE

FR00800

ARDENNES

FR00900

ARIÈGE

FR01000

AUBE

FR01100

AUDE

FR01200

AVEYRON

FR01300

BOUCHES-DU-RHÔNE

FR01400

CALVADOS

FR01500

CANTAL

FR01600

CHARENTE

FR01700

CHARENTE-MARITIME

FR01800

CHER

FR01900

CORRÈZE

FR02000

CORSE-DU-SUD

FR02100

CÔTE-D'OR

FR02200

CÔTES-D'ARMOR

FR02300

CREUSE

FR02400

DORDOGNE

FR02500

DOUBS

FR02600

DRÔME

FR02700

EURE

FR02800

EURE-ET-LOIR

FR02900

FINISTÈRE

FR03000

GARD

FR03100

HAUTE-GARONNE

FR03200

GERS

FR03300

GIRONDE

FR03400

HÉRAULT

FR03500

ILLE-ET-VILAINE

FR03600

INDRE

FR03700

INDRE-ET-LOIRE

FR03800

ISÈRE

FR03900

JURA

FR04000

LANDES

FR04100

LOIR-ET-CHER

FR04200

LOIRE

FR04300

HAUTE-LOIRE

FR04400

LOIRE-ATLANTIQUE

FR04500

LOIRET

FR04600

LOT

FR04700

LOT-ET-GARONNE

FR04800

LOZÈRE

FR04900

MAINE-ET-LOIRE

FR05000

MANCHE

FR05100

MARNE

FR05200

HAUTE-MARNE

FR05300

MAYENNE

FR05400

MEURTHE-ET-MOSELLE

FR05500

MEUSE

FR05600

MORBIHAN

FR05700

MOSELLE

FR05800

NIÈVRE

FR05900

NORD

FR06000

OISE

FR06100

ORNE

FR06200

PAS-DE-CALAIS

FR06300

PUY-DE-DÔME

FR06400

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (PAU)

FR06500

HAUTES-PYRÉNÉES

FR06600

PYRÉNÉES-ORIENTALES

FR06700

BAS-RHIN

FR06800

HAUT-RHIN

FR06900

RHÔNE

FR07000

HAUTE-SAÔNE

FR07100

SAÔNE-ET-LOIRE

FR07200

SARTHE

FR07300

SAVOIE

FR07400

HAUTE-SAVOIE

FR07500

PARIS

FR07600

SEINE-MARITIME

FR07700

SEINE-ET-MARNE

FR07800

YVELINES

FR07900

DEUX-SÈVRES

FR08000

SOMME

FR08100

TARN

FR08200

TARN-ET-GARONNE

FR08300

VAR

FR08400

VAUCLUSE

FR08500

VENDÉE

FR08600

VIENNE

FR08700

HAUTE-VIENNE

FR08800

VOSGES

FR08900

YONNE

FR09000

TERRITOIRE DE BELFORT

FR09100

ESSONNE

FR09200

HAUTS-DE-SEINE

FR09300

SEINE-SAINT-DENIS

FR09400

VAL-DE-MARNE

FR09500

VAL-D'OISE

FR09600

GUADELOUPE

FR09700

MARTINIQUE

FR09800

GUYANE

FR09900

RÉUNION

FR12000

HAUTE-CORSE

FR16400

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (BAYONNE)

Страна: ИТАЛИЯ – Šalis: ITALIJA – Země: ITÁLIE – Ország: OLASZORSZÁG – Land: ITALIEN – Pajjiż: ITALJA – Land: ITALIEN – Land: ITALIË – Riik: ITAALIA – Kraj: WŁOCHY – Χώρα: ΙΤΑΛIA– País: ITÁLIA – Country: ITALY – Țara: ITALIA – País: ITALIA – Krajina: TALIANSKO – Pays: ITALIE – Država: ITALIJA – Paese: ITALIA – Maa: ITALIA – Valsts: ITĀLIJA – Land: ITALIEN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

IT00000

DIREZ. GEN. SANITÀ VETERINARIA E ALIMENTI

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

IT00013     ABRUZZO

IT00113

AVEZZANO-SULMONA

IT00213

CHIETI

IT00313

LANCIANO-VASTO

IT00413

L’AQUILA

IT00513

PESCARA

IT00613

TERAMO

IT00017     BASILICATA

IT00317

LAGONEGRO

IT00417

MATERA

IT00517

MONTALBANO JONICO

IT00217

POTENZA

IT00117

VENOSA

IT00018     CALABRIA

IT00218

CASTROVILLARI

IT00718

CATANZARO

IT00418

COSENZA

IT00518

CROTONE

IT00618

LAMEZIA TERME

IT00918

LOCRI

IT01018

PALMI

IT00118

PAOLA

IT01118

REGGIO CALABRIA

IT00318

ROSSANO

IT00818

VIBO VALENTIA

IT00015     CAMPANIA

IT00115

AVELLINO 1

IT00215

AVELLINO 2

IT00315

BENEVENTO 1

IT00415

CASERTA 1

IT00515

CASERTA 2 AVERSA

IT00615

NAPOLI 1

IT00715

NAPOLI 2

IT00815

NAPOLI 3

IT00915

NAPOLI 4

IT01015

NAPOLI 5

IT01115

SALERNO 1

IT01215

SALERNO 2

IT01315

SALERNO 3

IT00008     EMILIA-ROMAGNA

IT00808

BOLOGNA

IT00708

BOLOGNA NORD

IT00508

BOLOGNA SUD

IT01208

CESENA

IT00908

FERRARA

IT01108

FORLÌ

IT00608

IMOLA

IT00408

MODENA

IT00208

PARMA

IT00108

PIACENZA

IT01008

RAVENNA

IT00308

REGGIO EMILIA

IT01308

RIMINI

IT00006     FRIULI VENEZIA GIULIA

IT00306

ALTO FRIULI

IT00506

BASSA FRIULANA

IT00606

FRIULI OCCIDENTALE

IT00206

ISONTINA

IT00406

MEDIO FRIULI

IT00106

TRIESTINA

IT00012     LAZIO

IT01212

FROSINONE

IT01112

LATINA

IT01012

RIETI

IT00112

ROMA A

IT00212

ROMA B

IT00312

ROMA C

IT00412

ROMA D

IT00512

ROMA E

IT00612

ROMA F

IT00712

ROMA G

IT00812

ROMA H

IT00912

VITERBO

IT00007     LIGURIA

IT00407

CHIAVARESE

IT00307

GENOVESE

IT00107

IMPERIESE

IT00207

SAVONESE

IT00507

SPEZZINA

IT00003     LOMBARDIA

IT01203

BERGAMO

IT01803

BRESCIA

IT01403

CHIARI

IT00503

COMO

IT02303

CREMONA

IT00203

GALLARATE

IT00703

LECCO

IT03403

LEGNANO

IT01903

LENO

IT02503

LODI

IT02103

MANTOVA

IT03503

MILANO 1

IT02603

MILANO 2

IT02903

MILANO 3

IT03603

MILANO CITTÀ

IT04003

MONTICHIARI

IT02203

OSTIGLIA

IT03703

PAVIA

IT01703

SALÒ

IT00903

SONDRIO

IT01303

TREVIGLIO

IT01503

VALLECAMONICA SEBINO

IT00103

VARESE

IT02003

VIADANA

IT00011     MARCHE

IT00711

ANCONA

IT01311

ASCOLI PICENO

IT01011

CAMERINO

IT00811

CIVITANOVA MARCHE

IT00611

FABRIANO

IT00311

FANO

IT01111

FERMO

IT00511

JESI

IT00911

MACERATA

IT00111

PESARO

IT01211

S. BENEDETTO DEL TRONTO

IT00411

SENIGALLIA

IT00211

URBINO

IT00014     MOLISE

IT00114

ALTO MOLISE

IT00414

BASSO MOLISE

IT00314

MOLISE CENTRALE

IT00214

PENTRIA

IT00001     PIEMONTE

IT02001

ALESSANDRIA

IT01901

ASTI

IT01201

BIELLA

IT01801

BRA

IT02101

CASALE MONFERRRATO

IT00801

CHIERI

IT00701

CHIVASSO

IT00601

CIRIÉ

IT00501

COLLEGNO

IT01501

CUNEO

IT00901

IVREA

IT01601

MONDOVÌ

IT0130

NOVARA

IT02201

NOVI LIGURE

IT01401

OMEGNA

IT01001

PINEROLO

IT01701

SAVIGLIANO

IT00101

TORINO 1

IT00201

TORINO 2

IT00301

TORINO 3

IT00401

TORINO 4

IT01101

VERCELLI

IT00016     PUGLIA

IT00116

BA/1

IT00216

BA/2

IT00316

BA/3

IT00416

BA/4

IT00516

BA/5

IT00616

BR/1

IT00716

FG/1

IT00816

FG/2

IT00916

FG/3

IT01016

LE/1

IT01116

LE/2

IT01216

TA/1

IT00020     SARDEGNA

IT00120

A.S.L.1 — SASSARI

IT00220

A.S.L.2 — OLBIA

IT00320

A.S.L.3 — NUORO

IT00420

A.S.L.4 — LANUSEI

IT00520

A.S.L.5 — ORISTANO

IT00620

A.S.L.6 — SANLURI

IT00720

A.S.L.7 — CARBONIA

IT00820

A.S.L.8 — CAGLIARI

IT00019     SICILIA

IT00119

AZ.USL 1 — AGRIGENTO

IT00219

AZ.USL 2 — CALTANISSETTA

IT00319

AZ.USL 3 — CATANIA

IT00419

AZ.USL 4 — ENNA

IT00519

AZ.USL 5 — MESSINA

IT00619

AZ.USL 6 — PALERMO

IT00719

AZ.USL 7 — RAGUSA

IT00819

AZ.USL 8 — SIRACUSA

IT00919

AZ.USL 9 — TRAPANI

IT00009     TOSCANA

IT00809

AREZZO

IT01109

EMPOLI

IT01009

FIRENZE

IT00909

GROSSETO

IT00609

LIVORNO

IT00209

LUCCA

IT00109

MASSA CARRARA

IT00509

PISA

IT00309

PISTOIA

IT00409

PRATO

IT00709

SIENA

IT01209

VIAREGGIO

IT00004     TRENTINO-ALTO ADIGE

IT00141

CENTRO SUD

IT00341

NORD

IT00441

EST

IT00241

OVEST

IT00542

TRENTO

IT00010     UMBRIA

IT00110

CITTÀ DI CASTELLO

IT00210

PERUGIA

IT00310

FOLIGNO

IT00410

TERNI — AREA ORVIETANA

IT00510

TERNI

IT00002     VALLE D’AOSTA

IT00102

VALLE D’AOSTA

IT00005     VENETO

IT01905

ADRIA

IT01505

ALTA PADOVANA

IT00505

ARZIGNANO

IT00805

ASOLO

IT00105

BELLUNO

IT01405

CHIOGGIA

IT01705

CONSELVE

IT00205

FELTRE

IT02105

LEGNAGO

IT00305

MAROSTICA

IT01305

MIRANO

IT01605

PADOVA

IT00705

PIEVE DI SOLIGO

IT01805

ROVIGO

IT01005

S. DONÀ DI PIAVE

IT00405

THIENE

IT00905

TREVISO

IT01205

VENEZIANA

IT02005

VERONA

IT00605

VICENZA

IT02205

VILLAFRANCA

Страна: КИПЪР – Šalis: KIPRAS – Země: KYPR – Ország: CIPRUS – Land: CYPERN – Pajjiż: ĊIPRU – Land: ZYPERN – Land: CYPRUS – Riik: KÜPROS – Kraj: CYPR – Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ – País: CHIPRE – Country: CYPRUS – Țara: CIPRU – País: CHIPRE – Krajina: CYPRUS – Pays: CHYPRE – Država: CIPER – Paese: CIPRO – Maa: KYPROS – Valsts: KIPRA – Land: CYPERN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

CY00000

VETERINARY SERVICES CYPRUS, CENTRAL OFFICES

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

CY30000

AMMOCHOSTOS

CY40000

LARNACA

CY10000

LEFKOSIA

CY50000

LEMESOS

CY60000

PAFOS

Страна: ЛАТВИЯ – Šalis: LATVIJA – Země: LOTYŠSKO – Ország: LETTORSZÁG – Land: LETLAND – Pajjiż: LATVJA – Land: LETTLAND – Land: LETLAND – Riik: LÄTI – Kraj: ŁOTWA – Χώρα: ΛΕΤΤΟΝIA– País: LETÓNIA – Country: LATVIA – Țara: LETONIA – País: LETONIA – Krajina: LOTYŠSKO – Pays: LETTONIE – Država: LATVIJA – Paese: LETTONIA – Maa: LATVIA – Valsts: LATVIJA – Land: LETTLAND

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

LV00000

PVD CENTRĀLAIS APARĀTS

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

LV00006

DIENVIDLATGALE

LV00008

AUSTRUMVIDZEME

LV00009

AUSTRUMZEMGALE

LV00010

DIENVIDZEMGALE

LV00013

DIENVIDKURZEME

LV00019

ZIEMEĻLATGALE

LV00020

ZIEMEĻPIERĪGA

LV00022

ZIEMEĻKURZEME

LV00023

RIETUMPIERĪGA

LV00025

ZIEMEĻVIDZEME

LV00027

RĪGA

LV00028

RĪGA (BFT)

LV00029

VOLLERS RIGA

LV00030

BALTMARINE TERMINAL

Страна: ЛИТВА – Šalis: LIETUVA – Země: LITVA – Ország: LITVÁNIA – Land: LITAUEN – Pajjiż: LITWANJA – Land: LITAUEN – Land: LITOUWEN – Riik: LEEDU – Kraj: LITWA – Χώρα: ΛΙΘΟΥΑΝIA – País: LITUÂNIA – Country: LITHUANIA – Țara: LITUANIA – País: LITUANIA – Krajina: LITVA – Pays: LITUANIE – Država: LITVA – Paese: LITUANIA – Maa: LIETTUA – Valsts: LIETUVA – Land: LITAUEN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

LT00000

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

LT00101

ALYTUS

LT00201

KAUNAS

LT00301

KLAIPĖDA

LT00401

MARIJAMPOLĖ

LT00501

PANEVĖŽYS

LT00601

ŠIAULIAI

LT00701

TAURAGĖ

LT00801

TELŠIAI

LT00901

UTENA

LT01001

VILNIUS

Страна: ЛЮКСЕМБУРГ – Šalis: LIUKSEMBURGAS – Země: LUCEMBURSKO – Ország: LUXEMBURG – Land: LUXEMBOURG – Pajjiż: LUSSEMBURGU – Land: LUXEMBURG – Land: LUXEMBURG – Riik: LUKSEMBURG – Kraj: LUKSEMBURG – Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – País: LUXEMBURGO – Country: LUXEMBOURG – Țara: LUXEMBURG – País: LUXEMBURGO – Krajina: LUXEMBURSKO – Pays: LUXEMBOURG – Država: LUKSEMBURG – Paese: LUSSEMBURGO – Maa: LUXEMBURG – Valsts: LUKSEMBURGA – Land: LUXEMBURG

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

LU00000

ADMINISTRATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

LU00001

ADMINISTRATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

Страна: УНГАРИЯ – Šalis: VENGRIJA – Země: MAĎARSKO – Ország: MAGYARORSZÁG – Land: UNGARN – Pajjiż: UNGERIJA – Land: UNGARN – Land: HONGARIJE – Riik: UNGARI – Kraj: WĘGRY – Χώρα: ΟΥΓΓΑΡIA– País: HUNGRIA – Country: HUNGARY – Țara: UNGARIA – País: HUNGRÍA – Krajina: MAĎARSKO – Pays: HONGRIE – Država: MADŽARSKA – Paese: UNGHERIA – Maa: UNKARI – Valsts: UNGĀRIJA – Land: UNGERN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

HU00000

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT ANIMAL HEALTH AND FOOD CONTROL DEPARTMENT

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

HU00400

BÉKÉSCSABA

HU00100

BUDAPEST

HU00900

DEBRECEN

HU01000

EGER

HU01400

GÖDÖLLŐ

HU00800

GYŐR

HU01500

KAPOSVÁR

HU00300

KECSKEMÉT

HU00500

MISKOLC

HU01600

NYÍREGYHÁZA

HU00200

PÉCS

HU01300

SALGÓTARJÁN

HU00600

SZEGED

HU00700

SZÉKESFEHÉRVÁR

HU01700

SZEKSZÁRD

HU01700

SZEKSZÁRD

HU01100

SZOLNOK

HU01800

SZOMBATHELY

HU01200

TATABÁNYA

HU01900

VESZPRÉM

HU02000

ZALAEGERSZEG

Страна: МАЛТА – Šalis: MALTA – Země: MALTA – Ország: MÁLTA – Land: MALTA – Pajjiż: MALTA – Land: MALTA – Land: MALTA – Riik: MALTA – Kraj: MALTA – Χώρα: ΜAΛΤΑ – País: MALTA – Country: MALTA – Țara: MALTA – País: MALTA – Krajina: MALTA – Pays: MALTE – Država: MALTA – Paese: MALTA – Maa: MALTA – Valsts: MALTA – Land: MALTA

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

MT00000

DEPARTMENT OF VETERINARY SERVICES

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

MT00001

DEPARTMENT OF VETERINARY SERVICES

Страна: НИДЕРЛАНДИЯ – Šalis: NYDERLANDAI – Země: NIZOZEMSKO – Ország: HOLLANDIA – Land: NEDERLANDENE – Pajjiż: OLANDA – Land: NIEDERLANDE – Land: NEDERLAND – Riik: HOLLAND – Kraj: NIDERLANDY – Χώρα: ΚAΤΩ ΧΩΡΕΣ – País: PAÍSES BAIXOS – Country: NETHERLANDS – Țara: ȚĂRILE DE JOS – País: PAÍSES BAJOS – Krajina: HOLANDSKO – Pays: PAYS-BAS – Država: NIZOZEMSKA – Paese: PAESI BASSI – Maa: ALANKOMAAT – Valsts: NĪDERLANDE – Land: NEDERLÄNDERNA

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

NL00000

VWA/RVV

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

NL00001     VWA NOORD

NL01201

LVE Noord

NL00002     VWA NOORDWEST

NL01302

LVE Noordwest

NL00003     VWA OOST

NL01403

LVE Oost

NL00004     VWA ZUID

NL01504

LVE Zuid

NL00005     VWA ZUIDWEST

NL01605

LVE Zuidwest

Страна: АВСТРИЯ – Šalis: AUSTRIJA – Země: RAKOUSKO – Ország: AUSZTRIA – Land: ØSTRIG – Pajjiż: AWSTRIJA – Land: ÖSTERREICH – Land: OOSTENRIJK – Riik: AUSTRIA – Kraj: AUSTRIA – Χώρα: ΑΥΣΤΡIΑ – País: ÁUSTRIA – Country: AUSTRIA – Țara: AUSTRIA – País: AUSTRIA – Krajina: RAKÚSKO – Pays: AUTRICHE – Država: AVSTRIJA – Paese: AUSTRIA – Maa: ITÄVALTA – Valsts: AUSTRIJA – Land: ÖSTERRIKE

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

AT00000

BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

AT00100     BURGENLAND

AT00101

BURGENLAND (= PROVINCIAL ADMINISTRATOR)

AT00102

BH-EISENSTADT UMGEB. + MAG. D. FREIST. EISENSTADT + RUST

AT00107

BH-GÜSSING

AT00108

BH-JENNERSDORF

AT00104

BH-MATTERSBURG

AT00103

BH-NEUSIEDL AM SEE

AT00105

BH-OBERPULLENDORF

AT00106

BH-OBERWART

AT00200     KÄRNTEN

AT00201

FELDKIRCHEN

AT00202

HERMAGOR

AT00203

KLAGENFURT LAND

AT00209

KLAGENFURT STADT

AT00205

SPITTAL A.D. DRAU

AT00204

ST. VEIT A.D. GLAN

AT00206

VILLACH LAND

AT00210

VILLACH STADT

AT00207

VÖLKERMARKT

AT00208

WOLFSBERG

AT00300     NIEDERÖSTERREICH

AT00301

AMSTETTEN

AT00302

BADEN

AT00303

BRUCK A. D. LEITHA

AT00304

GAENSERNDORF

AT00305

GMUEND

AT00306

HOLLABRUNN

AT00307

HORN

AT00308

KORNEUBURG

AT00309

KREMS A. D. DONAU STADT

AT00310

KREMS A. D. DONAU LAND

AT00311

LILIENFELD

AT00312

MELK

AT00313

MISTELBACH

AT00314

MOEDLING

AT00315

NEUNKIRCHEN

AT00316

ST POELTEN STADT

AT00317

ST POELTEN LAND

AT00318

SCHEIBBS

AT00319

TULLN

AT00320

WAIDHOFEN A. D. THAYA

AT00321

WAIDHOFEN A. D. YBBS

AT00322

WIENER NEUSTADT STADT

AT00323

WIENER NEUSTADT LAND

AT00324

WIEN UMGEBUNG

AT00325

ZWETTL

AT00400     OBERÖSTERREICH

AT00401

BRAUNAU AM INN

AT00415

EFERDING

AT00402

FREISTADT

AT00403

GMUNDEN

AT00404

GRIESKIRCHEN

AT00405

KIRCHDORF A.D. KREMS

AT00406

LINZ LAND

AT00416

LINZ STADT

AT00407

PERG

AT00408

RIED IM INNKREIS

AT00409

ROHRBACH

AT00410

SCHAERDING

AT00411

STEYR LAND

AT00417

STEYR STADT

AT00412

URFAHR UMGEBUNG

AT00413

VOEÖCKLABRUCK

AT00414

WELS LAND

AT00418

WELS STADT

AT00500     SALZBURG

AT00502

HALLEIN

AT00506

MAGISTRAT DER STADT SALZBURG

AT00501

SALZBURG-UMGEBUNG

AT00503

ST. JOHANN IM PONGAU

AT00504

TAMSWEG

AT00505

ZELL AM SEE

AT00600     STEIERMARK

AT00602

BRUCK AN DER MUR