Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2013

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2013 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do odchyleń standardowych dla systemów wyrównania ryzyka w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2013/oj

12.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2013

z dnia 11 listopada 2015 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do odchyleń standardowych dla systemów wyrównania ryzyka w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 109a ust. 4 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do celów obliczania modułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych standardowej formuły kapitałowego wymogu wypłacalności należy ustanowić odchylenia standardowe dla ryzyka składki i ryzyka rezerw w odniesieniu do określonych krajowych środków prawnych, które pozwalają na podział wypłat odszkodowań w związku z ryzykiem ubezpieczeniowym w ubezpieczeniach zdrowotnych pomiędzy zakładem ubezpieczeń a zakładem reasekuracji.

(2)

Takie odchylenia standardowe należy określić wyłącznie w odniesieniu do Zorgverzekeringswet (ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym) dotyczącej obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego (basisverzekering) w Niderlandach (dalej „system wyrównania ryzyka w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych w Niderlandach”). Zgodnie z analizą Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, system wyrównania ryzyka w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych w Niderlandach jest jedynym takim systemem w Unii, który spełnia kryteria określone w art. 109a ust. 4 i 5 dyrektywy 2009/138/WE.

(3)

Odchylenia standardowe określone w niniejszym rozporządzeniu zostały ustalone przy uwzględnieniu obliczeń udostępnionych przez bank centralny Niderlandów (De Nederlandsche Bank).

(4)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

(5)

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przeprowadził otwarte konsultacje społeczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Odchylenia standardowe

W odniesieniu do ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych i reasekuracji proporcjonalnej objętych systemem wyrównania ryzyka w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych w Niderlandach zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują następujące odchylenia standardowe przy obliczaniu modułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych:

a)

2,7 % dla ryzyka składki w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie;

b)

5 % dla ryzyka rezerw w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).


Top