Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0500

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/500 z dnia 24 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury, która ma być stosowana przez organy nadzoru przy zatwierdzaniu stosowania korekty dopasowującej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 79, 25.3.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/500/oj

25.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/500

z dnia 24 marca 2015 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury, która ma być stosowana przez organy nadzoru przy zatwierdzaniu stosowania korekty dopasowującej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 86 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 77b dyrektywy 2009/138/WE zezwala zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji na stosowanie korekty dopasowującej do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, pod warunkiem uzyskania uprzedniego zatwierdzenia organów nadzoru i spełnienia pewnych warunków. Należy ustanowić przepisy dotyczące procedur, które należy stosować przy zatwierdzaniu stosowania korekty dopasowującej.

(2)

Aby wniosek mógł zostać uznany za kompletny, powinien zawierać wszystkie istotne informacje niezbędne do dokonania oceny oraz podjęcia decyzji przez organy nadzoru. W celu zapewnienia jednolitej podstawy do dokonania oceny i podjęcia decyzji przez organy nadzoru, wniosek powinien zawierać dowody potwierdzające, że każdy z warunków określonych w art. 77b dyrektywy 2009/138/WE został spełniony.

(3)

Wniosek o stosowanie korekty dopasowującej jest decyzją strategiczną do celów zarządzania ryzykiem oraz planowania wymogów kapitałowych. Z uwagi na ostateczną odpowiedzialność organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego za przestrzeganie przepisów, zgodnie z art. 40 dyrektywy 2009/138/WE, jego zaangażowanie w proces decyzyjny w zakresie wniosku należy dokładnie przeanalizować.

(4)

Zgodnie z art. 77b dyrektywy 2009/138/WE dyrektywa ta zawiera inne wymogi określone w art. 44, 45 i 77c, które mają zastosowanie do wszystkich zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji stosujących korektę dopasowującą. Wniosek powinien zatem zawierać dowody na to, że wszystkie te wymogi zostaną spełnione, jeżeli dokonane zostanie zatwierdzenie.

(5)

Procedury, które należy stosować przy zatwierdzaniu korekty dopasowującej, przewidują stałą komunikację między organami nadzoru a zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji. Obejmuje to komunikację przed złożeniem formalnego wniosku organom nadzoru oraz, po zatwierdzeniu wniosku, w ramach procesu nadzoru. Stała komunikacja jest konieczna w celu zapewnienia, aby podstawą oceny organów nadzoru były odpowiednie i aktualne informacje i dowody.

(6)

W celu zapewnienia sprawnego i skutecznego procesu organy nadzoru, przed podjęciem decyzji co do ostatecznego zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku, powinny mieć możliwość zwrócenia się do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji o wprowadzenie zmian we wniosku w celu uwzględnienia obszarów, w których przedstawione dowody są niewystarczające do wykazania, że spełnione są odpowiednie warunki określone w art. 77b dyrektywy 2009/138/WE.

(7)

Oprócz uwzględnienia dowodów zawartych we wniosku organy nadzoru powinny wziąć pod uwagę również inne czynniki, które mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji o tym, czy wymogi dyrektywy 2009/138/WE zostały spełnione.

(8)

Ponieważ portfele objęte korektą dopasowującą mogą być zarządzane przy założeniu kontynuowania działalności, zakłady, którym zatwierdzono stosowanie korekty dopasowującej do wyceny odpowiednich zobowiązań, należy również zezwolić na stosowanie tej korekty do wyceny przyszłych zobowiązań ubezpieczeniowych w zakresie, w jakim te zobowiązania i odpowiadające im aktywa posiadają takie same cechy jak aktywa i zobowiązania zawarte w pierwotnym portfelu objętym korektą dopasowującą i, co za tym idzie, pociągają za sobą takie samo ryzyko dla danego zakładu.

(9)

Ze względu na wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi wnioskami o zatwierdzenie na podstawie dyrektywy 2009/138/WE, składając wniosek o zatwierdzenie korekty dopasowującej, zakład ubezpieczeń lub reasekuracji powinien powiadomić organ nadzoru o innych wnioskach o zatwierdzenie pozycji wymienionych w art. 308a ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE, które są obecnie rozpatrywane lub których złożenie jest przewidywane w ciągu następnych sześciu miesięcy. Taki wymóg jest konieczny w celu zapewnienia, aby oceny organów nadzoru były oparte na przejrzystych i obiektywnych informacjach.

(10)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

(11)

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przeprowadził otwarte konsultacje społeczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, które stanowią podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o wydanie opinii do Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (2).

(12)

W celu zwiększenia pewności prawa w zakresie systemu nadzoru w fazie wprowadzenia przewidzianej w art. 308a dyrektywy 2009/138/WE, która rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2015 r., należy zapewnić jak najszybsze wejście w życie niniejszego rozporządzenia, w dniu następującym po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wniosek o stosowanie korekty dopasowującej

1.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ubiegające się o stosowanie korekty dopasowującej składają pisemny wniosek do organu nadzoru o uprzednie zatwierdzenie.

2.   Wniosek, zawierający co najmniej informacje wymagane zgodnie z art. 3–6 niniejszego rozporządzenia, sporządza się w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji ma swoją siedzibę, lub w języku określonym uprzednio przez organ nadzoru.

3.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji dopilnowują, aby wniosek zawierał wszelkie inne istotne informacje, które ich zdaniem mogą być niezbędne do dokonania oceny i podjęcia decyzji przez organ nadzoru. Wniosek zawiera dokumentację potwierdzającą wewnętrzny proces decyzyjny zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w zakresie wniosku.

4.   Jeżeli wniosek jest składany w odniesieniu do więcej niż jednego portfela zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, zawiera on dokumentację potwierdzającą wymaganą zgodnie z art. 3–6 niniejszego rozporządzenia oddzielnie dla każdego portfela objętego wnioskiem.

Artykuł 2

Treść wniosku dotyczącego wyznaczonego portfela aktywów

W odniesieniu do wyznaczonego portfela aktywów wymaganego na mocy art. 77b ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/138/WE wniosek zawiera co najmniej:

a)

dowody świadczące o tym, że wyznaczony portfel aktywów spełnia wszystkie odpowiednie warunki określone w art. 77b ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE;

b)

szczegółowe informacje dotyczące aktywów w wyznaczonym portfelu, obejmujące informacje dotyczące poszczególnych aktywów wraz z procedurą grupowania takich aktywów według klasy aktywów, jakości kredytowej i czasu trwania do celów określenia spreadu bazowego, o którym mowa w art. 77c ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/138/WE;

c)

opis procedury stosowanej do utrzymywania wyznaczonego portfela aktywów zgodnie z art. 77b ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/138/WE, w tym procedury odtworzenia przepływów pieniężnych w przypadku gdy uległy one znaczącym zmianom.

Artykuł 3

Treść wniosku dotyczącego portfela zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych

W odniesieniu do portfela zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, do których stosowana ma być korekta dopasowująca, wniosek zawiera co najmniej:

a)

dowody świadczące o tym, że zobowiązania ubezpieczeniowe lub reasekuracyjne spełniają wszystkie kryteria określone w art. 77b ust. 1 lit. d), e), g) oraz j) dyrektywy 2009/138/WE;

b)

jeżeli występuje ryzyko śmiertelności, dowody ilościowe, że najlepsze oszacowanie portfela zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych nie może wzrosnąć o więcej niż 5 % przy zastosowaniu szoku dla ryzyka śmiertelności określonego w art. 52 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/35 (3).

Artykuł 4

Treść pisemnego wniosku dotyczącego dopasowywania przepływów pieniężnych i zarządzania portfelem

W odniesieniu do dopasowywania przepływów pieniężnych, zarządzania dopuszczalnym portfelem zobowiązań oraz wyznaczonym portfelem aktywów wniosek zawiera co najmniej:

a)

dowody ilościowe świadczące o tym, że kryteria, o których mowa w art. 77b ust. 1 lit. c) dyrektywy 2009/138/WE, są spełnione; w tym ilościową i jakościową ocenę, czy wszelkie niedopasowania nie pociągają za sobą znaczącego ryzyka w stosunku do ryzyka przyjętego przez zakład ubezpieczeń, do którego ma być stosowana korekta dopasowująca;

b)

dowody świadczące o tym, że zostaną wdrożone odpowiednie procedury w celu odpowiedniego identyfikowania i organizowania wyznaczonego portfela aktywów i zarządzania nim niezależnie od pozostałej działalności zakładu, a także w celu zapewnienia, aby wyznaczone aktywa nie były wykorzystywane do pokrywania strat wynikłych z innej działalności zakładu, zgodnie z art. 77b ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/138/WE;

c)

dowody świadczące o tym, w jaki sposób środki własne są dostosowywane zgodnie z art. 81 dyrektywy 2009/138/WE, aby odzwierciedlić ograniczone możliwości dokonywania transferów;

d)

dowody świadczące o tym, w jaki sposób kapitałowy wymóg wypłacalności zostanie dostosowany w celu właściwego odzwierciedlenia ograniczonego zakresu dywersyfikacji ryzyka. W stosownych przypadkach obejmuje to dowody na zgodność z art. 216, 217 i 234 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Jeżeli zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zamierzają obliczać kapitałowy wymóg wypłacalności przy zastosowaniu modelu wewnętrznego, ale nie uzyskały niezbędnego zatwierdzenia organów nadzoru, dowody wymagane na mocy niniejszego ustępu są przedkładane na podstawie wyniku zarówno formuły standardowej, jak również niezatwierdzonego modelu wewnętrznego.

Artykuł 5

Dodatkowe informacje w pisemnym wniosku

Oprócz informacji określonych w art. 3–4 niniejszego rozporządzenia wniosek zawiera również:

a)

potwierdzenie, że warunki określone w art. 77b ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE zostaną spełnione, jeżeli organy nadzoru zatwierdzą stosowanie korekty dopasowującej;

b)

plan płynności wymagany na mocy art. 44 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE;

c)

oceny wymagane na mocy art. 44 ust. 2a lit. b) dyrektywy 2009/138/WE;

d)

oceny wymagane na mocy art. 45 ust. 2a dyrektywy 2009/138/WE;

e)

szczegółowe wyjaśnienie i prezentację procesu obliczania stosowanego do wyznaczenie korekty dopasowującej zgodnie z wymogami art. 77c dyrektywy 2009/138/WE;

f)

wykaz innych wniosków złożonych przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji lub wniosków, których złożenie jest obecnie przewidywane w ciągu następnych sześciu miesięcy, o zatwierdzenie dowolnej z pozycji wymienionych w art. 308a ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.

Artykuł 6

Ocena wniosku

1.   Organ nadzoru potwierdza otrzymanie wniosku zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

2.   Organ nadzoru uznaje wniosek za kompletny, jeżeli zawiera on wszystkie dowody wymagane zgodnie z art. 2–5 niniejszego rozporządzenia.

3.   Organ nadzoru potwierdza kompletność wniosku w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

4.   Jeżeli organ nadzoru stwierdzi, że wniosek nie jest kompletny, niezwłocznie informuje dany zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, że sześciomiesięczny okres zatwierdzania nie rozpoczął się i podaje powody, dla których wniosek uznaje się za niekompletny.

5.   Organ nadzoru podejmuje decyzję w sprawie wniosku w terminie sześciu miesięcy od otrzymania kompletnego wniosku.

6.   Jeśli organ nadzoru stwierdził, że wniosek jest kompletny, nie uniemożliwia mu to zwrócenia się o dodatkowe informacje niezbędne do dokonania oceny. W wezwaniu organu nadzoru należy podać wymagane informacje dodatkowe wraz z uzasadnieniem wystąpienia o nie.

7.   Ocena wniosku obejmuje stałą komunikację z zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji oraz może obejmować wnioski organów nadzoru o zmianę sposobu stosowania korekty dopasowującej proponowanego przez zakład. Jeżeli organ nadzoru stwierdzi, że możliwe jest – pod warunkiem uwzględnienia zmian sposobu stosowania korekty dopasowującej – zatwierdzenie stosowania korekty dopasowującej, niezwłocznie powiadamia on na piśmie zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji o wymaganych zmianach.

8.   Dni między datą zwrócenia się przez organ nadzoru o dodatkowe informacje lub zmiany zgodnie z ust. 6 lub 7 a datą otrzymania przez organ nadzoru takich informacji lub dokonania tych zmian nie są uwzględniane w sześciomiesięcznym okresie określonym w ust. 5.

9.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji dopilnowują, aby cała dokumentacja potwierdzająca została udostępniona organom nadzoru podczas oceny wniosku, również – w miarę możliwości – w formie elektronicznej.

10.   Zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji informują organ nadzoru o wszelkich zmianach dotyczących złożonego przez nie wniosku. Jeżeli zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji informuje organ nadzoru o zmianach dotyczących złożonego przez niego wniosku, uznaje się to za złożenie nowego wniosku, chyba że:

a)

zmiana ta wynika z wezwania organu nadzoru do przekazania dodatkowych informacji lub zmiany; lub

b)

organ nadzoru stwierdza, że zmiana nie wpływa w znaczący sposób na ocenę wniosku.

11.   Zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji może wycofać wniosek, powiadamiając organ nadzoru na piśmie w dowolnym czasie przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku. Jeżeli zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji składa ponownie wniosek lub składa zaktualizowany wniosek, organ nadzoru uznaje go za nowy wniosek.

Artykuł 7

Decyzja w sprawie wniosku

1.   Przy podejmowaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia wniosku o stosowanie korekty dopasowującej organ nadzoru może wziąć pod uwagę inne dowody niż te wymienione w art. 2–5 niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy takie dowody są istotne dla oceny zgodności z warunkami określonymi w art. 77b ust. 1 i art. 77c dyrektywy 2009/138/WE.

2.   Decyzja organu nadzoru w sprawie zatwierdzenia wniosku o stosowanie korekty dopasowującej jest przekazywana na piśmie w tym samym języku, w którym został złożony wniosek.

3.   W przypadku gdy otrzymano jeden wniosek w odniesieniu do więcej niż jednego portfela zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, organ nadzoru może podjąć decyzję o zatwierdzeniu wniosku o stosowanie korekty dopasowującej w odniesieniu do niektórych, ale nie wszystkich portfeli objętych wnioskiem. W takim przypadku w pisemnym powiadomieniu o decyzji określa się, do którego portfela zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych może być stosowana korekta dopasowująca.

4.   Jeśli organ nadzoru podjął decyzję o niezatwierdzeniu wniosku o stosowanie korekty dopasowującej, w odniesieniu do niektórych lub wszystkich portfeli objętych wnioskiem, jasno uzasadnia powody podjęcia takiej decyzji.

5.   Jeżeli zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji uzyskały zatwierdzenie stosowania korekty dopasowującej w odniesieniu do portfela zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych uznaje się, że decyzja zatwierdzająca jej stosowanie obejmuje swoim zakresem przyszłe zobowiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oraz aktywa, które zostały dodane do portfela objętego korektą dopasowującą, pod warunkiem że zakłady są w stanie wykazać, że:

a)

przyszłe zobowiązania i aktywa mają takie same cechy jak zobowiązania i aktywa wchodzące w skład portfela objętego korektą dopasowującą, dla którego udzielono zatwierdzenia;

b)

portfel objęty korektą dopasowującą w dalszym ciągu spełnia odpowiednie warunki określone w dyrektywie 2009/138/WE.

Artykuł 8

Decyzja o uchyleniu zatwierdzenia przez organ nadzoru

Jeśli organ nadzoru stwierdza, że zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, któremu udzielono zatwierdzenia na stosowanie korekty dopasowującej, przestał spełniać warunki określone w art. 77b ust. 1 lub art. 77c dyrektywy 2009/138/WE, wspomniany organ nadzoru niezwłocznie powiadamia o tym dany zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji oraz wyjaśnia charakter niezgodności.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1).


Top