Help Print this page 

Document 32009D0442

Title and reference
2009/442/WE: Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4199) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
  • In force
OJ L 148, 11.6.2009, p. 18–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 27 - 35

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/442/oj
Multilingual display
Text

11.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/18


DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4199)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/442/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 21 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2007/2/WE wymaga, aby państwa członkowskie monitorowały wdrażanie swoich infrastruktur informacji przestrzennej i korzystanie z tych infrastruktur oraz aby składały sprawozdania dotyczące wdrożenia dyrektywy.

(2)

W celu zagwarantowania bardziej spójnego podejścia do monitorowania i sprawozdawczości państwa członkowskie powinny ustanowić wykaz zbiorów danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, zgrupowanych według tematu i załącznika, jak również wykaz usług sieciowych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, zgrupowanych według rodzaju usługi, oraz przekazać taki wykaz Komisji.

(3)

Monitorowanie powinno opierać się na zestawie wskaźników obliczanych na podstawie danych zebranych od odpowiednich zainteresowanych stron na różnych szczeblach organów publicznych.

(4)

Dane zebrane w celu obliczenia wskaźników monitorowania należy przekazać Komisji.

(5)

Wyniki monitorowania i sprawozdawczości należy przekazać Komisji i udostępnić publicznie.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja określa szczegółowe zasady monitorowania przez państwa członkowskie wdrażania swoich infrastruktur informacji przestrzennej i korzystania z tych infrastruktur oraz składania sprawozdań dotyczących wdrożenia dyrektywy 2007/2/WE.

Artykuł 2

Wspólne przepisy dotyczące monitorowania i sprawozdawczości

1.   Państwa członkowskie ustanawiają wykaz zbiorów danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, zgrupowanych według tematu i załącznika, jak również wykaz usług sieciowych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 tej dyrektywy, zgrupowanych według rodzaju usługi.

Państwa członkowskie przekazują wykaz Komisji i uaktualniają go corocznie.

2.   W celu zbierania danych służących monitorowaniu i sprawozdawczości państwa członkowskie polegają na strukturze koordynacyjnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 dyrektywy 2007/2/WE.

3.   Punkty kontaktowe w państwach członkowskich przekazują Komisji wyniki monitorowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, oraz sprawozdań, o których mowa w art. 21 ust. 2 i 3 tej dyrektywy.

4.   Wszystkie wyniki monitorowania i sprawozdawczości są udostępniane społeczeństwu za pośrednictwem internetu lub innych stosownych środków telekomunikacji.

ROZDZIAŁ II

MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH METADANYCH

Artykuł 3

Monitorowanie istnienia metadanych

1.   W celu określenia zakresu istnienia metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE stosuje się następujące wskaźniki:

a)

wskaźnik ogólny (MDi1) określający istnienie metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE;

b)

następujące wskaźniki szczegółowe:

(i)

MDi1.1 określający istnienie metadanych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku I do dyrektywy 2007/2/WE;

(ii)

MDi1.2 określający istnienie metadanych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE;

(iii)

MDi1.3 określający istnienie metadanych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE;

(iv)

MDi1.4 określający istnienie metadanych dla usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE.

2.   Państwa członkowskie ustalają, dla każdego zbioru i dla każdej usługi danych przestrzennych wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, czy metadane istnieją oraz przypisują zbiorowi lub usłudze danych przestrzennych następujące wartości:

a)

wartość 1 w przypadku istnienia metadanych;

b)

wartość 0 w przypadku braku metadanych.

3.   Państwa członkowskie obliczają wskaźnik ogólny MDi1, dzieląc liczbę zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, dla których istnieją metadane, przez liczbę wszystkich zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tych załącznikach.

4.   Państwa członkowskie obliczają wskaźniki szczegółowe w następujący sposób:

a)

liczba zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku I do dyrektywy 2007/2/WE, dla których istnieją metadane, podzielona przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku (MDi1.1);

b)

liczba zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE, dla których istnieją metadane, podzielona przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku (MDi1.2);

c)

liczba zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE, dla których istnieją metadane, podzielona przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku (MDi1.3);

d)

liczba usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, dla których istnieją metadane, podzielona przez liczbę wszystkich usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tych załącznikach (MDi1.4).

Artykuł 4

Monitorowanie zgodności metadanych

1.   W celu określenia zgodności metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy, stosuje się następujące wskaźniki:

a)

wskaźnik ogólny (MDi2) określający zgodność metadanych dla zbiorów i usług danych służący dokonaniu odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy;

b)

następujące wskaźniki szczegółowe:

(i)

MDi2.1 określający zgodność metadanych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku I do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy;

(ii)

MDi2.2 określający zgodność metadanych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy;

(iii)

MDi2.3 określający zgodność metadanych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy;

(iv)

MDi2.4 określający zgodność metadanych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy.

2.   Państwa członkowskie ustalają, dla każdego zbioru i dla każdej usługi danych przestrzennych wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 niniejszej decyzji, czy metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2007/2/WE oraz przypisują zbiorowi lub usłudze danych przestrzennych następujące wartości:

a)

wartość 1, jeżeli odpowiednie metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2007/2/WE;

b)

wartość 0, jeżeli odpowiednie metadane nie są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2007/2/WE.

3.   Państwa członkowskie obliczają wskaźnik ogólny MDi2, dzieląc liczbę zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, dla których metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy, przez liczbę wszystkich zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tych załącznikach.

4.   Państwa członkowskie obliczają wskaźniki szczegółowe w następujący sposób:

a)

liczba zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku I do dyrektywy 2007/2/WE, dla których metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy, podzielona przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku (MDi2.1);

b)

liczba zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE, dla których metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2007/2/WE, podzielona przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku (MDi2.2);

c)

liczba zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE, dla których metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2007/2/WE, podzielona przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku (MDi2.3);

d)

liczba usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, dla których metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2007/2/WE, podzielona przez liczbę wszystkich usług danych przestrzennych (MDi2.4).

ROZDZIAŁ III

MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH INTEROPERACYJNOŚCI ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

Artykuł 5

Monitorowanie zasięgu geograficznego zbiorów danych przestrzennych

1.   W celu określenia zasięgu geograficznego zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE stosuje się następujące wskaźniki:

a)

wskaźnik ogólny (DSi1) określający zakres pokrycia terytorium państwa członkowskiego zbiorami danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE;

b)

następujące wskaźniki szczegółowe:

(i)

DSi1.1 określający zakres pokrycia terytorium państwa członkowskiego zbiorami danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku I do dyrektywy 2007/2/WE;

(ii)

DSi1.2 określający zakres pokrycia terytorium państwa członkowskiego zbiorami danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE;

(iii)

DSi1.3 określający zakres pokrycia terytorium państwa członkowskiego zbiorami danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

2.   Państwa członkowskie ustalają, dla zbiorów danych przestrzennych wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1:

a)

obszar, który ma być pokryty zbiorem danych przestrzennych (zwany dalej „obszarem wymaganym”), wyrażony w km2;

b)

obszar, który jest pokryty zbiorem danych przestrzennych (zwany dalej „obszarem pokrytym”), wyrażony w km2.

3.   Państwa członkowskie obliczają wskaźnik ogólny DSi1, dzieląc sumę wszystkich obszarów pokrytych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE przez sumę obszarów wymaganych dla wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tych załącznikach.

4.   Państwa członkowskie obliczają wskaźniki szczegółowe w następujący sposób:

a)

suma obszarów pokrytych dla zbiorów danych przestrzennych, odpowiadających tematom wymienionym w załączniku I do dyrektywy 2007/2/WE podzielona przez sumę obszarów wymaganych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku (DSi1.1);

b)

suma obszarów pokrytych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE podzielona przez sumę obszarów wymaganych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku (DSi1.2);

c)

suma obszarów pokrytych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE podzielona przez sumę obszarów wymaganych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku (DSi1.3).

Artykuł 6

Monitorowanie zgodności zbiorów danych przestrzennych

1.   W celu określenia zgodności zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, oraz zgodności odpowiadających im metadanych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy, stosuje się następujące wskaźniki:

a)

wskaźnik ogólny (DSi2) określający zgodność zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, oraz zgodność odpowiadających im metadanych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy.

b)

następujące wskaźniki szczegółowe:

(i)

DSi2.1 określający zgodność zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku I do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, oraz zgodność odpowiadających im metadanych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy;

(ii)

DSi2.2 określający zgodność zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, oraz zgodność odpowiadających im metadanych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy;

iii)

DSi2.3 określający zgodność zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, oraz zgodność odpowiadających im metadanych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy.

2.   Państwa członkowskie ustalają, czy każdy zbiór danych przestrzennych wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 niniejszej decyzji, jest zgodny z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, oraz czy odpowiadające mu metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy, oraz przypisują zbiorowi danych następujące wartości:

a)

wartość 1 w przypadku zgodności zbioru danych przestrzennych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, oraz zgodności odpowiadających mu metadanych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy;

b)

wartość 0 w przypadku braku zgodności zbioru danych przestrzennych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, lub braku zgodności odpowiadających mu metadanych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy.

3.   Państwa członkowskie obliczają wskaźnik ogólny DSi2, dzieląc liczbę zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, które są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, oraz których odpowiednie metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy, przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tych załącznikach.

4.   Państwa członkowskie obliczają wskaźniki szczegółowe w następujący sposób:

a)

liczba zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku I do dyrektywy 2007/2/WE, które są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, oraz których odpowiednie metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy, podzielona przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku (DSi2.1);

b)

liczba zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE, które są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, oraz których odpowiednie metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy, podzielona przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku (DSi2.2);

c)

liczba zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE, które są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, oraz których odpowiednie metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy, podzielona przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku (DSi2.3).

ROZDZIAŁ IV

MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG SIECIOWYCH

Artykuł 7

Monitorowanie dostępności metadanych w ramach usług wyszukiwania

1.   W celu pomiaru dostępności metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE w ramach usług wyszukiwania, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy, stosuje się następujące wskaźniki:

a)

wskaźnik ogólny (NSi1), określający możliwość wyszukiwania zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE na podstawie odpowiadających im metadanych w ramach usług wyszukiwania;

b)

następujące wskaźniki szczegółowe:

(i)

NSi1.1, określający możliwość wyszukiwania zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE na podstawie odpowiadających im metadanych w ramach usług wyszukiwania;

(ii)

NSi1.2, określający możliwość wyszukiwania usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE na podstawie odpowiadających im metadanych w ramach usług wyszukiwania.

2.   Państwa członkowskie ustalają, dla każdego zbioru i dla każdej usługi danych przestrzennych wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, czy usługa wyszukiwania istnieje oraz przypisują zbiorowi lub usłudze danych przestrzennych następujące wartości:

a)

wartość 1 w przypadku istnienia usługi wyszukiwania;

b)

wartość 0 w przypadku braku usługi wyszukiwania.

3.   Państwa członkowskie obliczają wskaźnik ogólny NSi1, dzieląc liczbę zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, dla których istnieje usługa wyszukiwania, przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tych załącznikach.

4.   Państwa członkowskie obliczają wskaźniki szczegółowe w następujący sposób:

a)

liczba zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, dla których istnieje usługa wyszukiwania, podzielona przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tych załącznikach (NSi1.1);

b)

liczba usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, dla których istnieje usługa wyszukiwania, podzielona przez liczbę wszystkich usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tych załącznikach (NSi1.2).

Artykuł 8

Monitorowanie dostępności zbiorów danych przestrzennych w ramach usług przeglądania i pobierania

1.   W celu określenia dostępności zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE w ramach usług przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) i c) tej dyrektywy, stosuje się następujące wskaźniki:

a)

wskaźnik ogólny (NSi2), określający możliwość przeglądania i pobierania zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE w ramach usług przeglądania i pobierania;

b)

następujące wskaźniki szczegółowe:

(i)

NSi2.1 określający dostępność zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE w ramach usług przeglądania;

(ii)

NSi2.2 określający dostępność zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE w ramach usług pobierania.

2.   Państwa członkowskie ustalają, dla każdego zbioru danych przestrzennych wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, czy usługa przeglądania lub pobierania lub obie te usługi istnieją, oraz przypisują zbiorowi danych przestrzennych następujące wartości:

a)

wartość 1 w przypadku istnienia usługi przeglądania i wartość 0 w przypadku braku takiej usługi;

b)

wartość 1 w przypadku istnienia usługi pobierania i wartość 0 w przypadku braku takiej usługi;

c)

wartość 1 w przypadku istnienia zarówno usługi przeglądania, jak i usługi pobierania i wartość 0 w przypadku braku co najmniej jednej z nich.

3.   Państwa członkowskie obliczają wskaźnik ogólny NSi2, dzieląc liczbę zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, dla których istnieją zarówno usługi przeglądania, jak i pobierania, przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tych załącznikach (NSi2).

4.   Państwa członkowskie obliczają wskaźniki szczegółowe w następujący sposób:

a)

liczba zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, dla których istnieje usługa przeglądania, podzielona przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tych załącznikach (NSi2.1);

b)

liczba zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, dla których istnieje usługa pobierania, podzielona przez liczbę wszystkich zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tych załącznikach (NSi2.2).

Artykuł 9

Monitorowanie użytkowania usług sieciowych

1.   W celu monitorowania użytkowania usług sieciowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, stosuje się następujące wskaźniki:

a)

wskaźnik ogólny (NSi3), służący określeniu zakresu użytkowania wszystkich usług sieciowych;

b)

następujące wskaźniki szczegółowe:

(i)

NSi3.1 służący określeniu zakresu użytkowania usług wyszukiwania;

(ii)

NSi3.2 służący określeniu zakresu użytkowania usług przeglądania;

(iii)

NSi3.3 służący określeniu zakresu użytkowania usług pobierania;

(iv)

NSi3.4 służący określeniu zakresu użytkowania usług przekształcania;

(v)

NSi3.5 służący określeniu zakresu użytkowania usług uruchamiania.

2.   Państwa członkowskie ustalają roczną liczbę poleceń wykonania usługi dla każdej usługi sieciowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

3.   Państwa członkowskie obliczają wskaźnik ogólny NSi3, dzieląc sumę rocznych liczb poleceń wykonania usługi dla wszystkich usług sieciowych przez liczbę usług sieciowych.

4.   Państwa członkowskie obliczają wskaźniki szczegółowe w następujący sposób:

a)

roczna liczba poleceń wykonania usługi dla wszystkich usług wyszukiwania podzielona przez liczbę usług wyszukiwania (NSi3.1);

b)

roczna liczba poleceń wykonania usługi dla wszystkich usług przeglądania podzielona przez liczbę usług przeglądania (NSi3.2);

c)

roczna liczba poleceń wykonania usługi dla wszystkich usług pobierania podzielona przez liczbę usług pobierania (NSi3.3);

d)

roczna liczba poleceń wykonania usługi dla wszystkich usług przekształcania podzielona przez liczbę usług przekształcania (NSi3.4);

e)

roczna liczba poleceń wykonania usługi dla wszystkich usług uruchamiania podzielona przez liczbę usług uruchamiania (NSi3.5).

Artykuł 10

Monitorowanie zgodności usług sieciowych

1.   W celu określenia zgodności usług sieciowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 tej dyrektywy, stosuje się następujące wskaźniki:

a)

wskaźnik ogólny (NSi4), określający zgodność wszystkich usług sieciowych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE;

b)

następujące wskaźniki szczegółowe:

(i)

NSi4.1 określający zgodność usług wyszukiwania z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE;

(ii)

NSi4.2 określający zgodność usług przeglądania z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE;

(iii)

NSi4.3 określający zgodność usług pobierania z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE;

(iv)

NSi4.4 określający zgodność usług przekształcania z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE;

(v)

NSi4.5 określający zgodność usług uruchamiania z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE.

2.   Państwa członkowskie ustalają, dla każdej usługi sieciowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 niniejszej decyzji, czy jest ona zgodna z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE, oraz przypisują usłudze sieciowej następujące wartości:

a)

wartość 1, jeżeli usługa sieciowa jest zgodna z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE;

b)

wartość 0, jeżeli usługa sieciowa nie jest zgodna z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE.

3.   Państwa członkowskie obliczają wskaźnik ogólny NSi4 dzieląc liczbę usług sieciowych zgodnych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE, przez całkowitą liczbę usług sieciowych.

4.   Państwa członkowskie obliczają wskaźniki szczegółowe w następujący sposób:

a)

liczba usług wyszukiwania zgodnych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE, podzielona przez liczbę wszystkich usług wyszukiwania (NSi4.1);

b)

liczba usług przeglądania zgodnych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE, podzielona przez liczbę wszystkich usług przeglądania (NSi4.2);

c)

liczba usług pobierania zgodnych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE, podzielona przez liczbę wszystkich usług pobierania (NSi4.3);

d)

liczba usług przekształcania zgodnych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE, podzielona przez liczbę wszystkich usług przekształcania (NSi4.4);

e)

liczba usług uruchamiania zgodnych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE, podzielona przez liczbę wszystkich usług uruchamiania (NSi4.5).

Artykuł 11

Przekazywane informacje

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji następujące informacje:

a)

wartości wszystkich wskaźników ogólnych i szczegółowych, w procentach;

b)

liczniki i mianowniki dla wszystkich wskaźników ogólnych i szczegółowych;

c)

dane zebrane na mocy art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2.

2.   Wyniki monitorowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, dotyczą monitorowania przeprowadzonego w roku kalendarzowym i są publikowane do dnia 15 maja następnego roku. Następnie wyniki są aktualizowane co najmniej corocznie.

Wyniki dotyczące monitorowania przeprowadzonego w 2009 r. obejmują okres od daty, o której mowa w art. 18, do końca roku.

ROZDZIAŁ V

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Artykuł 12

Koordynacja i zapewnienie jakości

1.   W odniesieniu do koordynacji podsumowujący opis, o którym mowa w art. 21 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2007/2/WE, zawiera:

a)

nazwę, dane teleadresowe, rolę i obowiązki punktu kontaktowego w państwie członkowskim;

b)

nazwę, dane teleadresowe, rolę i obowiązki oraz schemat organizacyjny struktury koordynacyjnej wspierającej punkt kontaktowy w państwie członkowskim;

c)

opis stosunków z osobami trzecimi;

d)

przegląd praktyk roboczych i procedur organu koordynującego;

e)

komentarze dotyczące procesu monitorowania i sprawozdawczości.

2.   W odniesieniu do aspektów organizacyjnych zapewniania jakości podsumowujący opis, o którym mowa w art. 21 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2007/2/WE, zawiera:

a)

opis procedur zapewniania jakości, w tym utrzymania infrastruktury informacji przestrzennej;

b)

analizę problemów związanych z zapewnieniem jakości i dotyczących tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, z uwzględnieniem wskaźników ogólnych i szczegółowych;

c)

opis środków podjętych w celu poprawy zapewnienia jakości infrastruktury;

d)

jeżeli ustanowiono mechanizm certyfikacji, opis tego mechanizmu.

Artykuł 13

Wkład w funkcjonowanie i koordynację infrastruktury

Podsumowujący opis, o którym mowa w art. 21 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2007/2/WE, zawiera:

a)

przegląd różnych zainteresowanych stron przyczyniających się do wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z następującą typologią: użytkownicy, producenci danych, dostawcy usług, organy koordynujące;

b)

opis roli poszczególnych zainteresowanych stron w tworzeniu i utrzymaniu infrastruktury informacji przestrzennej, w tym roli w koordynowaniu zadań, dostarczaniu danych i metadanych, w zarządzaniu usługami, ich rozwoju i utrzymywaniu;

c)

ogólny opis głównych środków podjętych w celu ułatwienia wspólnego korzystania ze zbiorów i usług danych przestrzennych przez organy publiczne oraz opis poprawy wspólnego korzystania w wyniku tych środków;

d)

opis współpracy zainteresowanych stron;

e)

opis dostępu do usług przez geoportal Inspire, o którym mowa w art. 15 ust. 2 dyrektywy 2007/2/WE.

Artykuł 14

Korzystanie z infrastruktury informacji przestrzennej

Informacje na temat korzystania z infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 21 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2007/2/WE, obejmują:

a)

użytkowanie usług danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej, z uwzględnieniem wskaźników ogólnych i szczegółowych;

b)

użytkowanie zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE przez organy publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów dobrych praktyk w dziedzinie polityki ochrony środowiska;

c)

w miarę dostępności, dowody korzystania z infrastruktury informacji przestrzennej przez ogół społeczeństwa;

d)

przykłady zastosowań transgranicznych oraz kroki podejmowane w celu poprawy transgranicznej spójności zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE;

e)

sposób stosowania usług przekształcania w celu uzyskania interoperacyjności w zakresie danych.

Artykuł 15

Rozwiązania służące wspólnemu korzystaniu z danych

Podsumowujący opis, o którym mowa w art. 21 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2007/2/WE, zawiera:

a)

przegląd rozwiązań służących wspólnemu korzystaniu z danych ustanowionych lub w trakcie ustanawiania między organami publicznymi;

b)

przegląd rozwiązań służących wspólnemu korzystaniu z danych ustanowionych lub w trakcie ustanawiania między organami publicznymi a instytucjami i organami wspólnotowymi, w tym przykłady rozwiązań służących wspólnemu korzystaniu z danych dla konkretnego zbioru danych przestrzennych;

c)

wykaz przeszkód we wspólnym korzystaniu ze zbiorów i usług danych przestrzennych przez różne organy publiczne oraz przez organy publiczne i instytucje i organy wspólnotowe oraz opis działań podjętych w celu pokonania tych przeszkód.

Artykuł 16

Koszty i korzyści

Podsumowujący opis, o którym mowa w art. 21 ust. 2 lit. e) dyrektywy 2007/2/WE, zawiera:

a)

szacunkowe koszty wynikające z wdrożenia dyrektywy 2007/2/WE;

b)

przykłady zaobserwowanych korzyści, w tym przykłady pozytywnych skutków dla ustalania, wdrażania i oceny polityki, przykłady poprawy usług oferowanych obywatelom oraz przykłady współpracy transgranicznej.

Artykuł 17

Aktualizacja sprawozdań

Sprawozdanie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 dyrektywy 2007/2/WE, obejmuje trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok sprawozdania.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 18

Zastosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 5 czerwca 2009 r.

Artykuł 19

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 czerwca 2009 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.


Top