Help Print this page 

Document 32009R0976

Title and reference
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych
  • In force
OJ L 274, 20.10.2009, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 279 - 288

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976/oj
Multilingual display
Text

20.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2009

z dnia 19 października 2009 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2007/2/WE ustanawia ogólne zasady dotyczące tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Państwa członkowskie są zobowiązane stworzyć i obsługiwać sieć usług dotyczących zbiorów danych przestrzennych oraz usług, dla których metadane zostały utworzone zgodnie z tą dyrektywą.

(2)

Aby zapewnić kompatybilność i funkcjonalność takich usług na szczeblu wspólnotowym, należy określić specyfikacje techniczne i minimalne kryteria wydajności w odniesieniu do tych usług, w zakresie tematów wymienionych w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE.

(3)

W celu zapewnienia organom publicznym i stronom trzecim technicznej możliwości łączenia ich zbiorów i usług danych przestrzennych z usługami sieciowymi konieczne jest określenie odpowiednich wymogów dla tych usług.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa wymogi dotyczące tworzenia i utrzymywania usług sieciowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE (zwanych dalej „usługami sieciowymi”), oraz obowiązków związanych z dostępnością tych usług dla organów publicznych państw członkowskich i stron trzecich zgodnie z art. 12 tej dyrektywy.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje określone w części A załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 (2).

Ponadto zastosowanie mają następujące definicje:

1)

„początkowa zdolność operacyjna” oznacza możliwość wykonania usługi sieciowej w pełnym zakresie jej funkcjonalności bez gwarancji jakości zgodnej z zasadami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, a także bez gwarancji dostępu do usługi dla wszystkich użytkowników geoportalu INSPIRE;

2)

„wydajność” oznacza minimalny poziom funkcjonowania, przy którym cel można uznać za osiągnięty, i dotyczy czasu wykonania polecenia przez usługę sieciową INSPIRE;

3)

„przepustowość” oznacza minimalną liczbę jednocześnie wykonywanych poleceń przy zadanej wydajności;

4)

„dostępność” oznacza prawdopodobieństwo, że usługa sieciowa jest dostępna;

5)

„czas odpowiedzi” oznacza czas mierzony w miejscu położenia usługi państwa członkowskiego, w którym to czasie dana operacja usługi zwróciła pierwszy bajt wyniku;

6)

„polecenie wykonania usługi” oznacza pojedyncze polecenie dotyczące pojedynczej operacji usługi sieciowej INSPIRE;

7)

„element metadanych INSPIRE” oznacza element metadanych określony w części B załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1205/2008;

8)

„publikowanie” oznacza operację dodawania, usuwania lub aktualizacji elementów metadanych dotyczących zasobów INSPIRE w ramach usługi wyszukiwania;

9)

„język naturalny” oznacza język używany przez ludzi w formie mówionej, pisemnej lub migowej w ogólnych celach komunikacyjnych;

10)

„zbieranie” oznacza operację mającą na celu pobieranie elementów metadanych dotyczących zasobów INSPIRE ze źródłowej usługi wyszukiwania oraz umożliwienie tworzenia, usuwania lub aktualizacji metadanych dotyczących tych zasobów w docelowej usłudze wyszukiwania;

11)

„warstwa” oznacza podstawową jednostkę informacji geograficznej, która może być uzyskiwana jako mapa z serwera zgodnie z EN ISO 19128.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące usług sieciowych

Usługi sieciowe spełniają wymogi dotyczące jakości usług określone w załączniku I.

Ponadto do wszystkich rodzajów usług sieciowych odnoszą się następujące wymogi:

a)   w przypadku usług wyszukiwania– szczególne wymogi i specyfikacje określone w załączniku II;

b)   w przypadku usług przeglądania– szczególne wymogi i specyfikacje określone w załączniku III.

Artykuł 4

Dostęp do usług sieciowych

1.   Nie później niż dnia 9 maja 2011 r. państwa członkowskie zapewniają początkową zdolność operacyjną usług wyszukiwania i przeglądania.

2.   Nie później niż dnia 9 listopada 2011 r. państwa członkowskie zapewniają świadczenie usług wyszukiwania i przeglądania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 326 z 4.12.2008, s. 12.


ZAŁĄCZNIK I

JAKOŚĆ USŁUGI

Usługi sieciowe dla stron trzecich przyłączane zgodnie z art. 12 dyrektywy 2007/2/WE nie są uwzględniane przy ocenie jakości usług w celu uniknięcia potencjalnego obniżenia jakości ze względu na efekt kaskadowy.

Spełnia się następujące kryteria jakości usługi związane z wydajnością, przepustowością i dostępnością.

1.   WYDAJNOŚĆ

Czas potrzebny do przesłania odpowiedzi wstępnej na polecenie dotyczące usługi wyszukiwania wynosi maksymalnie 3 sekundy w normalnych warunkach.

W przypadku obrazu wielkości 470 kilobajtów (np. 800 × 600 pikseli przy głębi koloru 8 bitów) czas potrzebny do przesłania odpowiedzi wstępnej na polecenie „Uzyskaj mapę” w usłudze przeglądania wynosi maksymalnie 5 sekund w normalnych warunkach.

Normalne warunki to warunki panujące poza okresami szczytowego obciążenia. Przyjmuje się, że wystepują one w 90 % czasu.

2.   PRZEPUSTOWOŚĆ

Minimalna liczba obsługiwanych jednocześnie poleceń dotyczących usługi wyszukiwania zgodnie z jakością usługi w zakresie wydajności wynosi 30 na sekundę.

Minimalna liczba obsługiwanych jednocześnie poleceń dotyczących usługi przeglądania zgodnie z jakością usługi w zakresie wydajności wynosi 20 na sekundę.

3.   DOSTĘPNOŚĆ

Prawdopodobieństwo dostępności usługi sieciowej wynosi 99 % czasu.


ZAŁĄCZNIK II

USŁUGI WYSZUKIWANIA

CZĘŚĆ A

Kryteria wyszukiwania

W celu zapewnienia zgodności z minimalnym zbiorem kryteriów wyszukiwania określonym w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2007/2/WE usługa wyszukiwania zapewnia możliwość wyszukiwania przy użyciu elementów metadanych INSPIRE wymienionych w tabeli 1 niniejszego załącznika.

Tabela 1

Minimalne kryteria wyszukiwania

Elementy metadanych INSPIRE

Słowa kluczowe

Słowo kluczowe

Klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych

(dla zbiorów danych przestrzennych i serii zbiorów danych przestrzennych)

Kategoria tematyczna

Klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych

(dla usług danych przestrzennych)

Typ usługi danych przestrzennych

Jakość i ważność zbiorów danych przestrzennych

Pochodzenie

Jakość i ważność zbiorów danych przestrzennych

Rozdzielczość przestrzenna

Stopień zgodności z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE

Specyfikacja

Stopień zgodności z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE

Stopień

Położenie geograficzne

Geograficzny prostokąt ograniczający

Warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych

Warunki dostępu i korzystania

Warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych

Ograniczenia w publicznym dostępie

Organy publiczne odpowiedzialne za tworzenie, administrowanie, utrzymywanie i dystrybuowanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych

Jednostka odpowiedzialna

Organy publiczne odpowiedzialne za tworzenie, administrowanie, utrzymywanie i dystrybuowanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych

Funkcja jednostki odpowiedzialnej

Następujące elementy lub zbiory elementów metadanych INSPIRE są również dostępne jako kryteria wyszukiwania:

a)

tytuł zasobu;

b)

streszczenie;

c)

typ zasobu;

d)

unikalny identyfikator zasobu;

e)

odniesienie czasowe.

Aby umożliwić przeszukiwanie zasobów za pomocą kombinacji kryteriów wyszukiwania, należy uwzględnić stosowanie operatorów logicznych i porównawczych.

Aby umożliwić przeszukiwanie zasobów według kryterium geograficznego położenia zasobu, należy uwzględnić stosowanie operatora podanego w tabeli 2.

Tabela 2

Nazwa operatora

Właściwość

Przecina

Wymaga, aby element metadanych INSPIRE „geograficzny prostokąt ograniczający” miał część wspólną z określonym obszarem zainteresowania

CZĘŚĆ B

Operacje

1.   SPIS OPERACJI

W celu zapewnienia zgodności z art. 11 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE w ramach usługi wyszukiwania zapewnione są funkcje wymienione w tabeli 3 niniejszego załącznika.

Tabela 3

Operacja

Rola

Uzyskaj metadane usługi wyszukiwania

Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących usługi i opisuje możliwości usługi

Wyszukaj metadane

Operacja „Wyszukaj metadane” umożliwia żądanie elementów metadanych dotyczących zasobów INSPIRE na podstawie zapytania pobranego z docelowej usługi wyszukiwania.

W celu zapewnienia zgodności z art. 12 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE w ramach usługi wyszukiwania obsługiwane są operacje wymienione w tabeli 4 niniejszego załącznika.

Tabela 4

Operacja

Rola

Publikuj metadane

Operacja „Publikuj metadane” umożliwia edycję elementów metadanych dotyczących zasobów INSPIRE w ramach usługi wyszukiwania (mechanizmy służące wprowadzaniu lub pobieraniu metadanych). Edycja oznacza wstawianie, aktualizację i usuwanie.

Połącz usługę wyszukiwania

Funkcja „Połącz usługę wyszukiwania” umożliwia zgłaszanie dostępności usługi wyszukiwania do celów wyszukiwania zasobów poprzez usługę wyszukiwania państwa członkowskiego, przy jednoczesnym zachowaniu metadanych dotyczących zasobów w miejscu ich właściciela.

Parametry polecenia i odpowiedzi dotyczące każdej operacji uzupełniają opis każdej operacji i stanowią integralną część technicznej specyfikacji usługi wyszukiwania.

2.   OPERACJA „UZYSKAJ METADANE Z USŁUGI WYSZUKIWANIA”

2.1.   Polecenie „Uzyskaj metadane usługi wyszukiwania”

2.1.1.   Parametry polecenia „Uzyskaj metadane usługi wyszukiwania”

Parametr polecenia „Uzyskaj metadane usługi wyszukiwania” wskazuje język naturalny używany w odpowiedzi „Uzyskaj metadane usługi wyszukiwania”.

2.2.   Odpowiedź na polecenie „Uzyskaj metadane usługi wyszukiwania”

Odpowiedź na polecenie „Uzyskaj metadane usługi wyszukiwania” zawiera następujący zbiór parametrów:

metadane usługi wyszukiwania,

metadane operacji,

języki.

2.2.1.   Parametry metadanych usługi wyszukiwania

Parametry dotyczące metadanych usługi wyszukiwania zawierają co najmniej elementy metadanych INSPIRE dotyczące usługi wyszukiwania.

2.2.2.   Parametry metadanych operacji

Parametry dotyczące metadanych operacji dostarczają metadanych na temat operacji wykonywanych przez usługę wyszukiwania. Te parametry metadanych opisują każdą operację. Dostarczają co najmniej następujących informacji:

1)

wskazują, czy dla operacji „publikuj metadane” dostępny jest mechanizm „pull”, mechanizm „push” czy też oba te mechanizmy;

2)

opisują każdą operację, w tym zawierają co najmniej opis wymienianych danych i adres sieciowy.

2.2.3.   Parametry językowe

Dostępne są dwa parametry językowe:

parametr „język odpowiedzi”, wskazujący język naturalny używany w parametrach odpowiedzi „Uzyskaj metadane usługi wyszukiwania”,

parametr „obsługiwane języki”, zawierający pełną listę języków naturalnych obsługiwanych w ramach usługi wyszukiwania.

3.   OPERACJA „WYSZUKAJ METADANE”

3.1.   Polecenie „Wyszukaj metadane”

Polecenie „Wyszukaj metadane” obejmuje następujące parametry:

język,

zapytanie.

3.1.1.   Parametr językowy

Parametr językowy wskazuje język naturalny, w jakim ma być sformułowana odpowiedź „Wyszukaj metadane”.

3.1.2.   Parametr zapytania

Parametr „zapytanie” zawiera kombinację kryteriów wyszukiwania określoną w części A.

3.2.   Odpowiedź na polecenie „Wyszukaj metadane”

3.2.1.   Parametr odpowiedzi na polecenie „Wyszukaj metadane”

Parametr odpowiedzi na polecenie „Wyszukaj metadane” zawiera co najmniej elementy metadanych INSPIRE dotyczące każdego zasobu spełniającego kryteria zapytania.

4.   OPERACJA „PUBLIKUJ METADANE”

Funkcja „Publikuj metadane” umożliwia publikowanie elementów metadanych dotyczących zasobów INSPIRE w ramach usługi wyszukiwania. Istnieją dwa alternatywne rozwiązania:

Mechanizm „push”: umożliwia edycję elementów metadanych dotyczących zasobów INSPIRE dostępnych w ramach usługi wyszukiwania,

Mechanizm „pull”: umożliwia usłudze wyszukiwania danego państwa członkowskiego pobieranie elementów metadanych dotyczących zasobów INSPIRE z odległej lokalizacji.

Należy zapewnić funkcjonowanie co najmniej jednego z tych rozwiązań.

4.1.   Mechanizm „push”

4.1.1.   Polecenie „Edytuj metadane”

4.1.1.1.   Parametr polecenia „Edytuj metadane”

Parametr polecenia „Edytuj metadane” dostarcza informacji wymaganych do wstawiania, aktualizacji lub usuwania elementów metadanych dotyczących zasobów INSPIRE w ramach usługi wyszukiwania.

4.2.   Mechanizm „pull”

4.2.1.   Polecenie „Zbieraj metadane”

4.2.1.1.   Parametr polecenia „Zbieraj metadane”

Parametr polecenia „Zbieraj metadane” dostarcza wszystkich informacji dotyczących odległej lokalizacji mającej służyć uzyskaniu dostępnych metadanych zasobów. Obejmuje co najmniej elementy metadanych INSPIRE dotyczące dedykowanych usług danych przestrzennych.

5.   OPERACJA POŁĄCZ USŁUGĘ WYSZUKIWANIA

Operacja „Połącz usługę wyszukiwania” umożliwia zgłaszanie dostępności usługi wyszukiwania zgodnej z niniejszym rozporządzeniem, do celów wyszukiwania zasobów poprzez państwo członkowskie usługi wyszukiwania, przy jednoczesnym zachowaniu metadanych dotyczących zasobów w miejscu ich właściciela.

5.1.   Polecenie „Połącz usługę wyszukiwania”

5.1.1.   Parametry polecenia „Połącz usługę wyszukiwania”

Parametr polecenia „Połącz usługę wyszukiwania” dostarcza wszystkie informacje dotyczące usługi wyszukiwania organu publicznego lub strony trzeciej zgodne z niniejszym rozporządzeniem, umożliwiające usłudze wyszukiwania państwa członkowskiego pobieranie od tej usługi metadanych zasobów na podstawie kombinacji kryteriów wyszukiwania od usługi wyszukiwania organu publicznego lub strony trzeciej i porównywanie ich z innymi metadanymi zasobów.


ZAŁĄCZNIK III

USŁUGI PRZEGLĄDANIA

CZĘŚĆ A

Operacje

1.   WYKAZ OPERACJI

W celu zapewnienia zgodności z art. 11 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE w ramach usługi przeglądania dostępne są operacje wymienione w tabeli 1 niniejszego załącznika.

Tabela 1

Operacja

Rola

Uzyskaj metadane z usługi przeglądania

Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących usługi i opisuje możliwości usługi

Uzyskaj mapę

Zwraca mapę zawierającą informacje geograficzne i tematyczne pochodzące z dostępnych zbiorów danych przestrzennych. Mapa jest obrazem zawierającym odniesienia przestrzenne.

W celu zapewnienia zgodności z art. 12 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE w ramach usługi przeglądania obsługiwane są operacje wymienione w tabeli 2 niniejszego załącznika.

Tabela 2

Operacja

Rola

Połącz usługę przeglądania

Umożliwia organowi publicznemu lub stronie trzeciej zgłoszenie usługi przeglądania do celów przeglądania jego lub jej zasobów poprzez usługę przeglądania danego państwa członkowskiego, przy zachowaniu możliwości przeglądania w miejscu tego organu publicznego lub strony trzeciej.

Parametry poleceń i odpowiedzi w ramach każdej operacji uzupełniają opis każdej operacji i stanowią integralną część technicznej specyfikacji usługi przeglądania.

2.   OPERACJA „UZYSKAJ METADANE USŁUGI PRZEGLĄDANIA”

2.1.   Polecenie „Uzyskaj metadane usługi przeglądania”

2.1.1.   Parametry polecenia „Uzyskaj metadane usługi przeglądania”

Parametr polecenia „Uzyskaj metadane usługi przeglądania” wskazuje żądany język naturalny stosowany w odpowiedzi „Uzyskaj metadane usługi przeglądania”.

2.2.   Parametry odpowiedzi na polecenie „Uzyskaj metadane usługi przeglądania”

Odpowiedzi „Uzyskaj metadane usługi przeglądania” przypisany jest następujący zbiór parametrów:

metadane usługi przeglądania,

metadane operacji,

języki,

metadane warstwy.

2.2.1.   Parametry metadanych usługi przeglądania

Parametry metadanych usługi przeglądania obejmują co najmniej elementy metadanych INSPIRE dotyczące usługi przeglądania.

2.2.2.   Parametry metadanych operacji

Parametr metadanych operacji opisuje operacje usługi przeglądania i obejmuje co najmniej opis wymienianych danych i adres sieciowy każdej operacji.

2.2.3.   Parametry językowe

Dostępne są dwa parametry językowe:

parametr „język odpowiedzi”, wskazujący język naturalny używany w parametrach odpowiedzi „Uzyskaj metadane z usługi”,

parametr „obsługiwane języki”, zawierający pełen wykaz języków naturalnych obsługiwanych w ramach tej usługi przeglądania.

2.2.4.   Parametry metadanych warstwy

Dla każdej warstwy podaje się elementy metadanych wymienione w tabeli 3.

Tabela 3

Elementy metadanych

Opis

Tytuł zasobu

Tytuł warstwy używany w komunikacji ludzkiej, służący prezentacji warstwy, np. w menu

Streszczenie

Streszczenie warstwy

Słowo kluczowe

Dodatkowe słowa kluczowe

Geograficzny prostokąt ograniczający

Minimalny prostokąt ograniczający we wszystkich obsługiwanych systemach odniesienia za pomocą współrzędnych obszaru objętego warstwą

Unikalny identyfikator zasobu

Unikalny identyfikator zasobu odnoszący się do zasobu wykorzystywanego do stworzenia warstwy

Dla każdej warstwy podaje się parametry warstw wymienione w tabeli 4.

Tabela 4

Parametr

Opis

Nazwa

Zharmonizowana nazwa warstwy

Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

Wykaz systemów odniesienia za pomocą współrzędnych, w których warstwa jest dostępna

Style

Wykaz stylów renderingu dostępnych dla danej warstwy

Styl składa się z tytułu i unikalnego identyfikatora

URL legendy

Adres legendy dla każdego stylu, języka i pary wymiarów

Pary wymiarów

Wskazuje obsługiwane dwuwymiarowe pary osi dla wielowymiarowych zbiorów danych przestrzennych i serii zbiorów danych przestrzennych

3.   OPERACJA „UZYSKAJ MAPĘ”

3.1.   Polecenie „Uzyskaj mapę”

3.1.1.   Parametry polecenia „Uzyskaj mapę”

Dla polecenia „Uzyskaj mapę” podaje się parametry warstw wymienione w tabeli 5.

Tabela 5

Parametr

Opis

Warstwy

Lista nazw warstw tworzących mapę

Style

Lista stylów dla każdej warstwy

System odniesienia za pomocą współrzędnych

System odniesienia za pomocą współrzędnych stosowany w mapie

Prostokąt ograniczający

Współrzędne 4 punktów narożnych dwuwymiarowej mapy dla wybranej pary wymiarów podane w wybranym systemie odniesienia za pomocą współrzędnych

Szerokość obrazu

Szerokość mapy w pikselach

Wysokość obrazu

Wysokość mapy w pikselach

Format obrazu

Format obrazu wynikowego

Język

Język stosowany w odpowiedzi

Para wymiarów

Osie dwóch wymiarów stosowanych dla mapy na przykład wymiar geograficzny i czas

4.   OPERACJA „POŁĄCZ USŁUGĘ PRZEGLĄDANIA”

4.1.   Polecenie „Połącz usługę przeglądania”

4.1.1.   Parametr polecenia „Połącz usługę przeglądania”

Parametr „Połącz usługę przeglądania” dostarcza wszystkich informacji dotyczących usługi przeglądania organu publicznego lub strony trzeciej zgodnej z niniejszym rozporządzeniem, umożliwiając usłudze przeglądania państwa członkowskiego pobieranie map z usługi przeglądania organu publicznego lub strony trzeciej i zestawianie ich z innymi mapami.

CZĘŚĆ B

Inne właściwości

Usługa przeglądania ma następujące właściwości:

1.   Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

Warstwy są prezentowane jednocześnie przy użyciu jednego systemu odniesienia za pomocą współrzędnych, a usługa przeglądania obsługuje co najmniej systemy odniesienia za pomocą współrzędnych, o których mowa w załączniku I pkt 1 dyrektywy 2007/2/WE.

2.   Format obrazu

Usługa przeglądania obsługuje co najmniej jeden z następujących formatów:

Portable Network Graphics (PNG),

Graphics Interchange Format (GIF), bez kompresji.


Top