EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0017-20100113

Consolidated text: Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8278) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/17/WE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/17(1)/2010-01-13

2010D0017 — PL — 13.01.2010 — 000.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8278)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/17/WE)

(Dz.U. L 008, 13.1.2010, p.17)


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 068, 7.3.2012, s. 42  (17/2010)
▼B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8278)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/17/WE)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty ( 1 ), w szczególności jej art. 22,

uwzględniając zalecenie Europejskiej Agencji Kolejowej w sprawie podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających (ERA/REC/SAF/05-2008) z dnia 19 grudnia 2008 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 22 ust. 1 dyrektywy 2007/59/WE właściwe organy powinny prowadzić krajowy rejestr licencji maszynisty lub zapewnić prowadzenie takiego rejestru.

(2)

Zgodnie z art. 22 ust. 2 dyrektywy 2007/59/WE przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury powinny prowadzić rejestr świadectw uzupełniających lub zapewnić prowadzenie takiego rejestru.

(3)

Artykuł 22 ust. 4 dyrektywy 2007/59/WE zobowiązuje Europejską Agencję Kolejową do opracowania projektu podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty, które mają zostać utworzone przez właściwe organy, oraz rejestrów świadectw uzupełniających, które mają zostać utworzone przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury zatrudniających maszynistę lub korzystających z jego usług. Krajowy rejestr licencji maszynisty danego państwa członkowskiego powinien zawierać wszystkie licencje maszynisty wydane w tym państwie członkowskim.

W celu uzyskania licencji maszynisty, rejestracji licencji i zapisu aktualizacji, zmiany, wymiany, przedłużenia ważności, zawieszenia i cofnięcia licencji należy stosować standardowy formularz wniosku.

(4)

Rejestry licencji maszynisty i świadectw uzupełniających powinny być udostępnione do wglądu upoważnionym przedstawicielom właściwych organów i zainteresowanych stron. Poszczególne rejestry muszą być spójne pod względem zawartych w nich danych i ich formatu. W związku z tym powinny być ustanawiane z zastosowaniem wspólnych specyfikacji operacyjnych i technicznych.

(5)

Władze bezpieczeństwa powinny korzystać z wszystkich informacji zawartych w licencji, ujednoliconych świadectwach uzupełniających oraz w rejestrach licencji i ujednoliconych świadectw uzupełniających w celu ułatwienia oceny procesu certyfikacji personelu, o której mowa w art. 10 i 11 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) ( 2 ), a także w celu szybszego wydawania certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w tych artykułach.

(6)

Zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2007/59/WE rejestr licencji maszynisty powinien być prowadzony i aktualizowany przez właściwe organy lub wyznaczone przez nie podmioty. Państwa członkowskie powinny poinformować Komisję i pozostałe państwa członkowskie o tym, jaki podmiot wyznaczyły do tego celu, między innymi, aby umożliwić wymianę informacji pomiędzy tymi podmiotami.

(7)

Optymalnym rozwiązaniem jest utworzenie przez każde państwo członkowskie komputerowego rejestru licencji w celu osiągnięcia pełnej interoperacyjności rejestrów i umożliwienia uzyskiwania informacji właściwym organom oraz innym podmiotom, które mają prawa dostępu. Ze względów ekonomicznych i technicznych ten rodzaj interfejsu nie może jednak zostać przyjęty bez dalszego zbadania sytuacji. Po pierwsze, konieczne jest uzgodnienie metod, aby zagwarantować, że dostęp jest przyznawany z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE. Po drugie, niezbędne jest przeprowadzenie badania dotyczącego liczby transakcji w celu wykonania analizy kosztów i korzyści oraz przedstawienia wykonalnego rozwiązania, które nie wymaga ponoszenia kosztów administracyjnych nieproporcjonalnych do rzeczywistych potrzeb. W związku z tym Europejska Agencja Kolejowa zaproponowała wdrożenie rozwiązania tymczasowego z uproszczoną wymianą informacji i opracowanie elektronicznego interfejsu na późniejszym etapie.

(8)

Zgodnie z art. 36 ust. 3 dyrektywy 2007/59/WE dyrektywa ta nie ma zastosowania do Cypru i Malty. Niniejsza decyzja nie powinna zatem mieć zastosowania do Cypru i Malty do czasu stworzenia systemu kolejowego na terytorium tych państw członkowskich.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Interoperacyjności Kolei ustanowionego na mocy art. 21 dyrektywy 96/48/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się podstawowe parametry krajowego rejestru licencji maszynisty określone w załączniku I.

Artykuł 2

Niniejszym przyjmuje się podstawowe parametry rejestru świadectw uzupełniających określone w załączniku II.

Artykuł 3

1.  W terminie 24 miesięcy od wejścia w życie niniejszej decyzji Europejska Agencja Kolejowa (zwana dalej „Agencją”) przeprowadzi studium wykonalności dotyczące aplikacji komputerowej odpowiadającej podstawowym parametrom krajowego rejestru licencji maszynisty i rejestru świadectw uzupełniających oraz ułatwiającej wymianę informacji między właściwymi organami, przedsiębiorstwami kolejowymi i zarządcami infrastruktury.

Studium wykonalności określa w szczególności architekturę funkcjonalną i techniczną, tryby funkcjonowania oraz zasady wprowadzania danych i dostępu do tych danych.

Studium wykonalności jest omawiane i zatwierdzane w ramach współpracy między przedstawicielami właściwych organów określonej w art. 35 dyrektywy 2007/59/WE.

2.  W stosownych przypadkach na podstawie studium, o którym mowa w ust. 1, Agencja sporządza aplikację pilotażową dla sieci utworzonej z co najmniej trzema krajowymi rejestrami licencji maszynisty i dziewięcioma rejestrami świadectw uzupełniających.

Agencja monitoruje aplikację pilotażową co najmniej przez rok i przedstawia Komisji sprawozdanie zawierające w stosownych przypadkach zalecenie w sprawie zmiany niniejszej decyzji.

Artykuł 4

W ciągu roku od wejścia w życie niniejszej decyzji państwa członkowskie informują Komisję i inne państwa członkowskie:

a) o organie wyznaczonym do wydawania licencji maszynisty zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2007/59/WE,

b) o organie wyznaczonym do prowadzenia i aktualizowania krajowego rejestru licencji maszynisty zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2007/59/WE.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do Cypru i Malty do czasu stworzenia systemu kolejowego na ich terytorium.
ZAŁĄCZNIK I

PODSTAWOWE PARAMETRY KRAJOWYCH REJESTRÓW LICENCJI MASZYNISTY

1.    Podstawowe parametry

Podstawowe parametry krajowych rejestrów licencji maszynisty określone zgodnie z art. 22 ust. 4 dyrektywy 2007/59/WE są następujące:

 dane podlegające gromadzeniu (rozdział 2),

 format danych (rozdział 3),

 prawa dostępu (rozdział 4),

 wymiana danych (rozdział 5),

 okres przechowywania danych (rozdział 6).

2.    Dane podlegające gromadzeniu

Krajowy rejestr licencji maszynisty składa się z czterech części.

Część 1 zawiera informacje o bieżącym statusie licencji.

Część 2 zawiera informacje o wydanej licencji zgodnie z wykazem wymogów zawartym w załączniku I część II do dyrektywy 2007/59/WE.

Część 3 zawiera informacje historyczne dotyczące licencji.

Część 4 zawiera informacje o podstawowych wymogach i kontrolach wstępnych umożliwiających wydanie licencji oraz o kolejnych kontrolach umożliwiających zachowanie ważności licencji.

Dane podlegające gromadzeniu są określone w tabeli w rozdziale 3.

3.    Format danych

Poniżej zamieszczono wykaz wymogów dotyczących formatu danych krajowego rejestru licencji maszynisty.

Wykaz przedstawia się, jak następuje:Nr

Informacja podlegająca przedstawieniu

Treść

Format

Status wymoguCzęść 1:  Bieżący status licencji

1

Numer licencji

1.1

Numer licencji

EIN (12 cyfr)

Obowiązkowe

2

Bieżący status licencji

2.1

Potwierdzenie bieżącego statusu licencji.

— Ważna

— Zawieszona (decyzja w toku)

— Cofnięta

Tekst

Obowiązkowe

2.2

Powód zawieszenia lub cofnięcia licencji

Tekst

ObowiązkoweCzęść 2:  Informacje dotyczące bieżącej wydanej licencji zgodnie z załącznikiem I część 2 do dyrektywy 2007/59/WE

3

Nazwisko/nazwiska posiadacza

3.1

Nazwisko/nazwiska znajdujące się w paszporcie lub krajowym dokumencie tożsamości lub innym uznanym dokumencie potwierdzającym tożsamość. Dopuszczalne jest więcej niż jedno nazwisko w zależności od zwyczaju krajowego.

Tekst

Obowiązkowe

4

Imię/imiona posiadacza

4.1

Imię/imiona znajdujące się w paszporcie lub krajowym dokumencie tożsamości lub innym uznanym dokumencie potwierdzającym tożsamość. Dopuszczalne jest więcej niż jedno imię w zależności od zwyczaju krajowego.

Tekst

Obowiązkowe

5

Data urodzenia posiadacza

5.1

Data urodzenia posiadacza

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

6

Miejsce urodzenia posiadacza

6.1

Miejsce urodzenia posiadacza

Tekst

Obowiązkowe

6.2

►C1  Obywatelstwo ◄

Tekst

Nieobowiązkowe

7

Data wydania licencji

7.1

Aktualna data wydania licencji

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

8

Data wygaśnięcia licencji

8.1

Data oczekiwanego formalnego wygaśnięcia ważności licencji

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

9

Nazwa organu wydającego licencję

9.1

Nazwa organu wydającego licencję (właściwy organ, wyznaczony podmiot, przedsiębiorstwo kolejowe, zarządca infrastruktury)

Tekst

Obowiązkowe

10

Numer referencyjny nadany pracownikowi przez pracodawcę

10.1

Numer maszynisty nadany przez przedsiębiorstwo

Tekst

Nieobowiązkowe

11

Zdjęcie posiadacza

11.1

Zdjęcie

Zdjęcie w oryginale lub w zeskanowanej wersji elektronicznej

Obowiązkowe

12

Podpis posiadacza

12.1

Podpis

Podpis oryginalny, fotokopia lub zeskanowana wersja elektroniczna

Obowiązkowe

13

Stałe miejsce zamieszkania lub adres pocztowy posiadacza

13.1

Adres posiadacza

Ulica i numer domu

Tekst

Nieobowiązkowe

13.2

Miejscowość

Tekst

Nieobowiązkowe

13.3

Państwo

Tekst

Nieobowiązkowe

13.4

Kod pocztowy

Kod alfanumeryczny

Nieobowiązkowe

13.5

Numer telefonu

Tekst

Nieobowiązkowe

13.6

Adres poczty elektronicznej

Tekst

Nieobowiązkowe

14

Informacje dodatkowe

14.1

Informacje określone przez właściwy organ zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy 2007/59/WE

Informacje zakodowane

Obowiązkowe

Rubryka 9.a.1 –  język ojczysty/języki ojczyste maszynisty

Tekst

 

Rubryka 9.a.2 –  Miejsce zarezerwowane na wpisy państwa członkowskiego, które wydaje licencję, przeznaczone na informacje, które mogą być wymagane na mocy prawodawstwa krajowego

Tekst

 

15

Przeciwwskazania zdrowotne

15.1

Informacje określone przez właściwy organ zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy 2007/59/WE

Informacje zakodowane

Obowiązkowe

Obowiązkowe korzystanie z okularów/soczewek kontaktowych

(kod b.1)

 

Obowiązkowe korzystanie z aparatu słuchowego

(kod b.2)

 Część 3:  Informacje historyczne dotyczące statusu licencji i wyników kontroli okresowych

16

Data pierwszego wydania licencji

16.1

Data pierwszego wydania

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

17

Data wygaśnięcia

17.1

Data wygaśnięcia (i oczekiwanego formalnego przedłużenia ważności)

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

18

Aktualizacja/aktualizacje (możliwość wpisania większej liczby danych)

18.1

Data aktualizacji

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

18.2

Powód aktualizacji

Tekst

Obowiązkowe

19

Zmiana/zmiany (możliwość wpisania większej liczby danych)

19.1

Data zmiany

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

19.2

Powód zmiany

Tekst

Obowiązkowe

20

Zawieszenie/zawieszenia (możliwość wpisania większej liczby danych)

20.1

Długość okresu zawieszenia

Od (data) do (data)

Obowiązkowe

20.2

Powód zawieszenia

Tekst

Obowiązkowe

21

Cofnięcie/cofnięcia (możliwość wpisania większej liczby danych)

21.1

Data cofnięcia

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

21.2

Powód cofnięcia

Tekst

Obowiązkowe

22

Zgłoszenie zgubienia licencji

22.1

Data zgłoszenia

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

22.2

Data wydania jakiegokolwiek duplikatu

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

23

Zgłoszenie kradzieży licencji

23.1

Data zgłoszenia

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

23.2

Data wydania jakiegokolwiek duplikatu

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

24

Zgłoszenie zniszczenia licencji

24.1

Data zgłoszenia

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

24.2

Data wydania jakiegokolwiek duplikatu

RRRR-MM-DD

ObowiązkoweCzęść 4:  Informacje o podstawowych wymogach dotyczących wydania licencji oraz wynikach kontroli okresowych

25

Wykształcenie

25.1

Podstawowy wymóg

Najwyższy stopień posiadanych uprawnień

Tekst

Obowiązkowe

26

Sprawność fizyczna

26.1

Podstawowy wymóg

Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów określonych w załączniku II do dyrektywy 2007/59/WE (części 1.1, 1.2, 1.3 i 2.1)

Tekst

Obowiązkowe

26.2

Data kontroli

 

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

26.3

Kolejna kontrola okresowa

Potwierdzono/nie potwierdzono

Tekst

Obowiązkowe

26.4

(możliwość wpisania większej liczby danych)

Data ostatniej kontroli

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

26.5

Następna kontrola

Data następnej oczekiwanej formalnie kontroli

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

26.6

Uwagi

Uwagi, które należy wyszczególnić:

— normalny harmonogram

— przewidywany harmonogram (zgodnie z zaświadczeniem lekarskim)

— zmiana w informacjach (kod 9.a.2) w stosownych przypadkach

— zmiana w kodzie przeciwwskazań

— inne + rubryka do wyszczególnienia

Tekst

Obowiązkowe

27

Sprawność psychiczna do wykonywania zawodu

27.1

Podstawowy wymóg

Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów określonych w załączniku II do dyrektywy 2007/59/WE (część 2.2)

Tekst

Obowiązkowe

27.2

Data kontroli

 

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

27.3

Następne badanie/badania

Wyłącznie w stosownych przypadkach (możliwość wpisania większej liczby danych)

Oświadczenie

Obowiązkowe

27.4

 

Data jakichkolwiek kolejnych kontroli

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

28

Ogólna wiedza zawodowa

28.1

Podstawowy wymóg

Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów określonych w załączniku IV do dyrektywy 2007/59/WE

Tekst

Obowiązkowe

28.2

Data kontroli

 

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

28.3

Kolejna kontrola

(Wyłącznie jeżeli jest to wymagane na szczeblu krajowym)

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

4.    Prawa dostępu

Dostęp do informacji zawartych w krajowym rejestrze licencji maszynisty przyznaje się następującym zainteresowanym stronom w następujących celach:

 właściwym organom innych państw członkowskich – na uzasadniony wniosek – w celu:

 

 kontroli pociągów kursujących na obszarze objętym ich jurysdykcją,

 dochodzeń dotyczących przestrzegania dyrektywy 2007/59/WE przez podmioty prowadzące działalność w zakresie podlegającym jurysdykcji tych organów,

 Agencji – na uzasadniony wniosek – w celu przeprowadzenia oceny postępów w wydawaniu świadectw maszynistom zgodnie z art. 33 dyrektywy 2007/59/WE, w szczególności w odniesieniu do wzajemnego powiązania rejestrów,

 każdemu pracodawcy maszynistów w celu sprawdzenia statusu licencji zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2007/59/WE,

 przedsiębiorstwom kolejowym i zarządcom infrastruktury, zatrudniającym lub korzystającym z usług maszynistów, w celu sprawdzenia statusu licencji zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2007/59/WE,

 maszynistom – na wniosek – w celu umożliwienia im wglądu do dotyczących ich danych,

 organom dochodzeniowym ustanowionym zgodnie z art. 21 dyrektywy 2004/49/WE w celu przeprowadzenia dochodzenia w razie wypadków, w szczególności zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. e) i g) tej dyrektywy.

5.    Wymiana danych

Dostęp do właściwych danych przyznawany jest na formalny wniosek. Właściwy organ niezwłocznie dostarcza dane w sposób zapewniający bezpieczne przesłanie informacji oraz ochronę danych osobowych.

Właściwe organy mogą umożliwić wszystkim, którzy mają prawa dostępu, zarejestrowanie się na ich stronie internetowej, jeżeli zagwarantują, że podstawy składania wniosków będą podlegały kontroli.

6.    Czas przechowywania danych

Wszystkie dane w krajowym rejestrze licencji maszynisty są przechowywane przez co najmniej 10 lat od daty upływu ważności licencji maszynisty. Jeżeli w dowolnym momencie trwania 10 letniego okresu zostanie wszczęte dochodzenie dotyczące maszynisty, dane dotyczące maszynisty muszą być w razie konieczności przechowywane przez okres dłuższy niż 10 lat.

Wszelkie zmiany w krajowym rejestrze licencji maszynisty są rejestrowane.
ZAŁĄCZNIK II

PODSTAWOWE PARAMETRY REJESTRÓW ŚWIADECTW UZUPEŁNIAJĄCYCH MASZYNISTY

1.    Podstawowe parametry

Podstawowe parametry rejestru świadectw uzupełniających określone zgodnie z art. 22 ust. 2 dyrektywy 2007/59/WE to:

 dane podlegające gromadzeniu (rozdział 2),

 format danych (rozdział 3),

 prawa dostępu (rozdział 4),

 wymiana danych (rozdział 5),

 okres przechowywania danych (rozdział 6),

 procedury w przypadku upadłości (rozdział 7).

2.    Dane podlegające gromadzeniu

Rejestr świadectw uzupełniających składa się z czterech części.

Część 1 zawiera informacje o bieżącym statusie licencji posiadanej przez maszynistę.

Część 2 zawiera informacje o wydanych świadectwach uzupełniających określonych w załączniku I część 3 do dyrektywy 2007/59/WE.

Część 3 zawiera informacje historyczne dotyczące świadectwa uzupełniającego.

Część 4 zawiera informacje o podstawowych wymogach i kontrolach wstępnych umożliwiających wydanie świadectwa uzupełniającego oraz o rejestracji kolejnych kontroli umożliwiających zachowanie ważności świadectwa uzupełniającego.

Dane podlegające gromadzeniu są określone w tabeli w rozdziale 3.

Informacje dotyczące aktualnej wiedzy z zakresu taboru kolejowego, wiedzy dotyczącej infrastruktury i znajomości języka obcego oceniane zgodnie z właściwą częścią dyrektywy 2007/59/WE są podane w części 2. Część ta zawiera także datę kolejnej oczekiwanej kontroli. Z datą kolejnej kontroli rozpoczyna się nowy „bieżący status”, a wcześniejsze informacje przenoszone są do części 4 zawierającej informacje historyczne.

3.    Format danych

Poniżej zamieszczono wykaz formatów danych rejestru świadectw uzupełniających.

Wykaz przedstawia się, jak następuje:Nr

Informacja podlegająca przedstawieniu

Treść

Format

Status wymoguCzęść 1:  Odniesienie do licencji

1

Numer licencji

1.1

Numer licencji umożliwiający dostęp do danych w krajowym rejestrze

EIN (12 cyfr)

Obowiązkowe

2

Bieżący status licencji

2.1

Potwierdzenie bieżącego statusu licencji

— Ważna

— Zawieszona

— Cofnięta

Tekst

NieobowiązkoweCzęść 2:  Informacje o bieżących wydanych świadectwach uzupełniających określonych w załączniku I część 3 do dyrektywy 2007/59/WE

3

Nazwisko/nazwiska posiadacza (zgodne z licencją)

3.1

Nazwisko/nazwiska znajdujące się w paszporcie lub krajowym dokumencie tożsamości lub innym uznanym dokumencie potwierdzającym tożsamość. Dopuszczalne jest więcej niż jedno nazwisko w zależności od zwyczaju krajowego.

Tekst

Obowiązkowe

4

Imię/imiona posiadacza (zgodne z licencją)

4.1

Imię/imiona znajdujące się w paszporcie lub krajowym dokumencie tożsamości lub innym uznanym dokumencie potwierdzającym tożsamość. Dopuszczalne jest więcej niż jedno imię w zależności od zwyczaju krajowego.

Tekst

Obowiązkowe

5

Data urodzenia posiadacza

5.1

Data urodzenia posiadacza

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

6

Miejsce urodzenia posiadacza

6.1

Miejsce urodzenia posiadacza

Tekst

Obowiązkowe

7

Data wydania świadectwa

7.1

Aktualna data wydania świadectwa

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

8

Data wygaśnięcia świadectwa

8.1

Data oczekiwanego formalnego wygaśnięcia świadectwa wyznaczona przez przedsiębiorstwo i uwzględniona w procedurze wymaganej w art. 15 dyrektywy 2007/59/WE

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

9

Nazwa podmiotu wydającego

9.1

Nazwa podmiotu wydającego świadectwo (przedsiębiorstwo kolejowe, zarządca infrastruktury, inni)

Tekst

Obowiązkowe

10

Numer referencyjny nadany pracownikowi przez pracodawcę

10.1

Numer maszynisty nadany przez przedsiębiorstwo

Tekst

Nieobowiązkowe

11

Zdjęcie posiadacza

11.1

Zdjęcie

Zdjęcie w oryginale lub w zeskanowanej wersji elektronicznej

Obowiązkowe

12

Podpis posiadacza

12.1

Podpis

Podpis oryginalny, fotokopia lub zeskanowana wersja elektroniczna

Obowiązkowe

13

Stałe miejsce zamieszkania lub adres pocztowy posiadacza

13.1

Adres posiadacza

Ulica i numer domu

Tekst

Nieobowiązkowe

13.2

Miejscowość

Tekst

Nieobowiązkowe

13.3

Państwo

Tekst

Nieobowiązkowe

13.4

Kod pocztowy

Kod alfanumeryczny

Nieobowiązkowe

13.5

Numer telefonu

 
 

13.6

Adres poczty elektronicznej

 
 

14

Adres przedsiębiorstwa kolejowego lub zarządcy infrastruktury, na rzecz których maszynista jest uprawniony do prowadzenia pociągu

14.1

Adres przedsiębiorstwa kolejowego lub zarządcy infrastruktury

Ulica i numer domu

Tekst

Obowiązkowe

14.2

Miejscowość

Town

Obowiązkowe

14.3

Państwo

Tekst

Obowiązkowe

14.4

Kod pocztowy

Kod alfanumeryczny

Obowiązkowe

14.5

Osoba odpowiedzialna za kontakty

Tekst

Nieobowiązkowe

14.6

Numer telefonu

Tekst

Obowiązkowe

14.7

Numer faksu

Tekst

Obowiązkowe

14.8

Adres poczty elektronicznej

Tekst

Obowiązkowe

15

Kategoria, w której posiadacz jest uprawniony do prowadzenia pociągu

15.1

Właściwy kod/właściwe kody

Tekst

Obowiązkowe

16

Rodzaj taboru, do prowadzenia którego posiadacz jest uprawniony

16.1

(Wykaz, możliwość wpisania większej liczby danych)

Tekst

Obowiązkowe

16.2

Do każdej pozycji dodaje się datę następnej oczekiwanej kontroli

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

17

Infrastruktura, w obrębie której posiadacz jest uprawniony do prowadzenia pociągu

17.1

(Wykaz, możliwość wpisania większej liczby danych)

Tekst

Obowiązkowe

17.2

Do każdej pozycji dodaje się datę następnej oczekiwanej kontroli

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

18

Znajomość języków

18.1

(Wykaz, możliwość wpisania większej liczby danych)

Tekst

Obowiązkowe

18.2

Do każdej pozycji dodaje się datę następnej oczekiwanej kontroli

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

19

Informacje dodatkowe

19.1

(Wykaz, możliwość wpisania większej liczby danych)

Tekst

Obowiązkowe

20

Dodatkowe ograniczenia

20.1

(Wykaz, możliwość wpisania większej liczby danych)

Tekst

ObowiązkoweCzęść 3:  Dane historyczne dotyczące statusu świadectw uzupełniających

21

Data pierwszego wydania

21.1

Data pierwszego wydania świadectwa

RRRR-MM-DD

Nieobowiązkowe

22

Aktualizacja/aktualizacje (możliwość wpisania większej liczby danych)

22.1

Data aktualizacji

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

22.2

Szczegółowe informacje i powody aktualizacji (zmiana jednej lub większej liczby informacji umieszczonych w świadectwie uzupełniającym, np. adresu zamieszkania maszynisty)

Tekst

Obowiązkowe

23

Zmiana/zmiany (możliwość wpisania większej liczby danych)

23.1

Data zmiany

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

 

Powody zmian odnoszące się do poszczególnych części świadectwa:

— zmiany w rubryce 3 „Kategorie prowadzenia pojazdów”

— zmiany w rubryce 4 „Informacje dodatkowe”

— zmiany w rubryce 5: nowo zdobyte umiejętności w zakresie języków lub wiedza kontrolowana okresowo

— zmiany w rubryce 6 „Ograniczenia”

— zmiany w kolumnie 7: nowo zdobyta wiedza z zakresu taborów lub wiedza kontrolowana okresowo

— zmiany w kolumnie 8: nowo zdobyta wiedza z zakresu infrastruktury lub wiedza kontrolowana okresowo

Tekst

Obowiązkowe

24

Zawieszenie/zawieszenia (możliwość wpisania większej liczby danych)

24.1

Długość okresu zawieszenia

Od (data) do (data)

Obowiązkowe

24.2

Powód zawieszenia

Tekst

Obowiązkowe

25

Cofnięcie/cofnięcia (możliwość wpisania większej liczby danych)

25.1

Data cofnięcia

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

25.2

Powód cofnięcia

Tekst

Obowiązkowe

26

Zgłoszenie zgubienia świadectwa

26.1

Data zgłoszenia

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

26.2

Data wydania duplikatu, jeżeli dotyczy

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

27

Zgłoszenie kradzieży świadectwa

27.1

Data zgłoszenia

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

27.2

Data wydania jakiegokolwiek duplikatu

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

28

Zgłoszenie zniszczenia świadectwa

28.1

Data zgłoszenia

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

28.2

Data wydania jakiegokolwiek duplikatu

RRRR-MM-DD

ObowiązkoweCzęść 4:  Dane historyczne związane z podstawowymi wymogami dotyczącymi wydania świadectwa uzupełniającego oraz wyniki kontroli okresowych

29

Umiejętności językowe

29.1

Podstawowy wymóg

Język roboczy/języki robocze, w odniesieniu do których wydane zostało oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w załączniku VI część 8 do dyrektywy 2007/59/WE

Tekst

Obowiązkowe

29.2

Kontrola okresowa

Data poświadczenia znajomości (zdania egzaminu) dla każdego z języków

(możliwość wpisania większej liczby danych)

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

30

Znajomość taboru

30.1

Podstawowy wymóg

Tabor, w odniesieniu do którego wydane zostało oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w załączniku V do dyrektywy 2007/59/WE

Tekst

Obowiązkowe

30.2

Kontrola okresowa

Data kontroli okresowej (poświadczona znajomość)

(możliwość wpisania większej liczby danych)

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

31

Wiedza dotycząca infrastruktury

31.1

Podstawowy wymóg

Infrastruktura, w odniesieniu do której wydane zostało oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w załączniku VI do dyrektywy 2007/59/WE

Tekst

Obowiązkowe

31.2

Kontrola okresowa

Data kontroli okresowej (poświadczona wiedza).

(możliwość wpisania większej liczby danych)

RRRR-MM-DD

Obowiązkowe

4.    Prawa dostępu

Dostęp do informacji zawartych w rejestrze świadectw uzupełniających przyznaje się następującym zainteresowanym stronom w następujących celach:

 właściwemu organowi państwa członkowskiego zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2007/59/WE,

 właściwym organom państw członkowskich, w których prowadzi działalność przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca infrastruktury i na terenie których maszynista jest uprawniony do prowadzenia pociągów na co najmniej jednej z linii sieci kolejowej:

 

 w celu wykonywania zadania dotyczącego monitorowania postępów w wydawaniu świadectw na mocy art. 19 ust. 1 lit. g) i art. 26 dyrektywy 2007/59/WE,

 do zadań inspekcyjnych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. h) i ust. 2 oraz art. 29 ust. 1 dyrektywy 2007/57/WE (to zadanie może być wykonywane przez wyznaczony podmiot),

 maszynistom w celu udostępnienia dotyczących ich danych zgodnie z art. 22 ust. 3 dyrektywy 2007/59/WE,

 organom dochodzeniowym ustanowionym zgodnie z art. 21 dyrektywy 2004/49/WE w celu przeprowadzenia dochodzenia w razie wypadków, w szczególności zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. e) i g) tej dyrektywy.

Przedsiębiorstwa mogą przyznać dostęp innym użytkownikom z zastrzeżeniem ochrony danych osobowych.

5.    Wymiana danych

Zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE dostęp do właściwych danych przyznawany jest:

a) właściwym organom dla miejsca, w którym przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca infrastruktury ma swoją siedzibę, zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2007/59/WE,

b) właściwym organom innych państw członkowskich – na wniosek – zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2007/59/WE,

c) maszynistom – na wniosek – zgodnie z art. 22 ust. 3 dyrektywy 2007/59/WE.

Przedsiębiorstwo kolejowe, zarządca infrastruktury lub wyznaczony podmiot niezwłocznie dostarcza dane w sposób zapewniający bezpieczne przesłanie informacji oraz ochronę danych osobowych.

Przedsiębiorstwo kolejowe i zarządcy infrastruktury mogą umożliwić wszystkim, którzy mają prawa dostępu, zarejestrowanie się na ich stronie internetowej, jeżeli zagwarantują, że podstawy składania wniosków będą podlegały kontroli.

6.    Czas przechowywania danych

Wszystkie dane w rejestrze świadectw uzupełniających są przechowywane przez co najmniej 10 lat od ostatniej daty wygaśnięcia wskazanej w świadectwie.

Jeżeli w dowolnym momencie trwania 10-letniego okresu zostanie wszczęte dochodzenie dotyczące maszynisty, dane dotyczące maszynisty muszą być w razie konieczności przechowywane przez okres dłuższy niż 10 lat.

Wszelkie zmiany w rejestrze świadectw uzupełniających są rejestrowane.

7.    Postępowanie w przypadku upadłości

Jeżeli przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca infrastruktury ogłasza upadłość, za dane zawarte w rejestrze świadectw uzupełniających jest odpowiedzialne nowe przedsiębiorstwo, które przejmuje obsługę przewozów.

Dane zawarte w rejestrze świadectw uzupełniających przechowuje właściwy organ w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca infrastruktury ogłosił upadłość, jeżeli działalność nie zostanie przejęta przez inne przedsiębiorstwo.( 1 ) Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 51.

( 2 ) Dz.U. L 220 z 21.6.2004, s. 16.

Top