EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0036-20130701

Consolidated text: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/36/2013-07-01

2010R0036 — PL — 01.07.2013 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 36/2010

z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 013, 19.1.2010, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

  L 158

74

10.6.2013


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 163, 30.6.2010, s. 44  (36/2010)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 286, 4.11.2010, s. 22  (36/2010)

►C3

Sprostowanie, Dz.U. L 038, 11.2.2012, s. 51  (36/2010)
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 36/2010

z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty ( 1 ), w szczególności jej art. 4 ust. 4,

uwzględniając zalecenie Europejskiej Agencji Kolejowej nr ERA/REC/SAF/04-2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ujednoliconych formatów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających oraz uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających dla maszynistów zgodnie z dyrektywą 2007/59/EC oraz zalecenie Europejskiej Agencji Kolejowej nr ERA/REC/SAF/06-2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania ujednoliconego wzoru wniosku o wydanie licencji maszynisty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2007/59/WE stanowi, że wszyscy maszyniści pociągów muszą posiadać warunki fizyczne i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia pociągów oraz następujące dokumenty: licencję potwierdzającą, że maszynista spełnia minimalne wymagania pod względem warunków zdrowotnych, podstawowego wykształcenia oraz ogólnych umiejętności zawodowych oraz co najmniej jedno świadectwo wskazujące rodzaj infrastruktury, w obrębie której posiadacz jest uprawniony prowadzić pojazdy kolejowe, oraz rodzaj taboru kolejowego, do którego prowadzenia jest on uprawniony.

(2)

Przepisy państw członkowskich dotyczące warunków przyznawania uprawnień maszynistom pociągów znacznie różnią się między sobą. Aby wesprzeć wdrażanie odpowiednich zasad wspólnotowych, należy przyjąć ujednolicone wzory świadectw przyznawanych maszynistom.

(3)

Celem ujednolicenia licencji i świadectw uzupełniających powinno być przede wszystkim ułatwienie przepływu maszynistów pociągów pomiędzy państwami członkowskimi oraz ułatwienie ich przepływu między przedsiębiorstwami kolejowymi, natomiast w szerszym ujęciu – uznawanie licencji oraz świadectw przez wszystkie podmioty sektora kolejowego. W tym celu w niniejszych przepisach powinny zostać określone minimalne wymagania, których spełnienie pozwoli kandydatom na uzyskanie licencji lub ujednoliconego świadectwa uzupełniającego. W celu zagwarantowania niezbędnej jednolitości i przejrzystości państwa członkowskie powinny przyjąć ujednolicony wzór licencji maszynisty, natomiast przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury powinny wydawać ujednolicone świadectwa uzupełniające.

(4)

Dla przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury zatrudniających maszynistów lub korzystających z ich usług, a w szczególności dla przedsiębiorstw kolejowych obsługujących trasy międzynarodowe ważne jest, aby format świadectw uzupełniających w poszczególnych państwach członkowskich był jednakowy; w związku z tym powinien on zostać ujednolicony w celu potwierdzenia, że maszyniści spełniają określone wymogi minimalne, posiadają kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języków obcych.

(5)

Zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 2007/59/WE Europejska Agencja Kolejowa zobowiązana jest do opracowania projektu wspólnotowego wzoru licencji, świadectwa uzupełniającego oraz uwierzytelnionego odpisu świadectwa uzupełniającego, a także określenia ich cech fizycznych, uwzględniając środki zapobiegające ich fałszerstwom. Wymieniony artykuł wymaga, aby agencja przedstawiła propozycję wspólnotowych kodów różnych typów licencji na prowadzenie pojazdów kolejowych objętych kategoriami A i B, które mają znajdować się na świadectwie uzupełniającym. Załącznik I pkt 2 lit. g) dyrektywy 2007/59/WE stanowi, że Komisja określa kody dotyczące informacji dodatkowych lub przeciwwskazań zdrowotnych, które mają figurować na licencjach maszynisty.

(6)

Państwa członkowskie powinny przypisać każdej licencji maszynisty niepowtarzalny numer; powinien on ułatwić rejestrację licencji w krajowym rejestrze licencji maszynisty, który ma zostać ustanowiony zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2007/59/WE.

(7)

Władze bezpieczeństwa powinny korzystać z wszystkich informacji zawartych w licencji maszynisty, świadectwach uzupełniających oraz w rejestrach licencji w celu ułatwienia oceny procesu certyfikacji personelu, o której mowa w art. 10 i 11 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) ( 2 ), a także w celu szybszego wydawania certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w tych artykułach.

(8)

Zatrudnianie maszynistów pociągów, posiadających świadectwa zgodne z dyrektywą 2007/59/WE, nie powinno zwalniać przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury z obowiązku utworzenia systemu monitorowania i wewnętrznej kontroli kwalifikacji i postępowania zatrudnionych maszynistów zgodnie z art. 9 dyrektywy 2004/49/WE i z załącznikiem III do niej, lecz stanowić część tego systemu. Ujednolicone świadectwo uzupełniające nie powinno zwalniać przedsiębiorstw kolejowych ani zarządców infrastruktury z odpowiedzialności w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemu kolei, a w szczególności szkolenia swoich pracowników.

(9)

Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 2007/59/WE stanowi, że licencja jest ważna na całym terytorium Wspólnoty, natomiast art. 4 ust. 4 wymienionej dyrektywy wymaga przyjęcia wspólnotowego wzoru. Ujednolicony wniosek o wydanie licencji ułatwiłoby pracę właściwych organów państw członkowskich, których zadaniem jest gromadzenie informacji na potrzeby wydawania licencji.

(10)

Artykuł 14 ust. 1 dyrektywy 2007/59/WE nakłada na właściwe organy państw członkowskich wymóg publikacji procedury uzyskania licencji. Ustanawiając przedmiotowe procedury, właściwe organy powinny uwzględnić przepisy dotyczące stosowania ujednoliconego wzoru wniosku.

(11)

Ujednolicony wniosek może być wykorzystywany do przedstawienia odpowiednich informacji dotyczących krajowych przepisów wykonawczych do dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych ( 3 ) w zakresie ochrony osób fizycznych w trakcie przetwarzania danych osobowych. Właściwe organy mogą wykorzystywać go, aby uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osób ubiegających się o licencję maszynisty lub posiadaczy takiej licencji we wszystkich przypadkach, w których zostało to przewidziane.

(12)

Przyjęcie ujednoliconego wniosku ma bardzo ograniczone skutki gospodarcze i wiąże się z bardzo niewielkim obciążeniem administracyjnym ze względu na możliwość wyboru między dokumentem wydrukowanym a interfejsem informatycznym wykorzystującym wspólny program.

(13)

Zgodnie z art. 36 ust. 3 dyrektywy 2007/59/WE nie ma ona zastosowania do Cypru i Malty. Niniejsze rozporządzenie nie powinno zatem mieć zastosowania do Cypru i Malty, do czasu gdy na terytorium tych państw członkowskich stworzony zostanie system kolejowy.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei powołanego na mocy art. 21 dyrektywy 96/48/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Wspólnotowy wzór licencji maszynisty

Wspólnotowy wzór, określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, stosowany jest w odniesieniu do licencji maszynisty, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2007/59/WE. Format ten stosuje się każdorazowo, gdy licencja maszynisty jest wydawana, przedłużana, aktualizowana, zmieniana lub unieważniana.

Licencję wydaje się w jednym języku urzędowym Wspólnoty Europejskiej lub większej ich liczbie.

Artykuł 2

Wspólnotowy wzór świadectw uzupełniających

Wspólnotowy wzór, określony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, stosowany jest w odniesieniu do świadectw uzupełniających, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2007/59/WE.

Format ten stosuje się każdorazowo, gdy świadectwo uzupełniające jest wydawane, przedłużane, aktualizowane, zmieniane lub unieważniane.

Świadectwo uzupełniające wydaje się w jednym języku urzędowym Wspólnoty Europejskiej lub większej ich liczbie.

Artykuł 3

Wspólnotowy wzór uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających

Wspólnotowy wzór, określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, stosowany jest w odniesieniu do uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających, wydawanych zgodnie z art. 17 dyrektywy 2007/59/WE.

Artykuł 4

Wniosek o wydanie licencji maszynisty

1.  Wspólnotowy wzór wniosku, określony w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, może być stosowany w odniesieniu do wniosków o wydanie licencji maszynisty, o których mowa w art. 14 dyrektywy 2007/59/WE. Wzór dopuszcza włączenie wymogów krajowych, które mogą stanowić uzupełnienie informacji określonych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

2.  Wspólnotowy wzór wniosku może być stosowany do ubiegania się o przyznanie nowej licencji, aktualizacji zawartych w licencji danych, przedłużenia okresu jej ważności lub wydania jej wtórnika.

3.  Wytyczne dotyczące wypełniania wspólnotowego wzoru wniosku określono w załączniku IV.

4.  Właściwe organy mogą włączyć strukturę wspólnotowego wzoru do procedury publikowanej zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2007/59/WE oraz do interfejsów informatycznych.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Cypru i Malty, do czasu gdy na ich terytorium stworzony zostanie system kolejowy.
ZAŁĄCZNIK I

WSPÓLNOTOWY WZÓR LICENCJI MASZYNISTY

1.   CECHY FIZYCZNE LICENCJI MASZYNISTY

Licencja maszynisty ma format ID-1 określony w międzynarodowej normie ISO/IEC 7810:2003 Karty identyfikacyjne – Charakterystyki fizyczne.

Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących ochrony danych i wyłącznie na użytek krajowy państwa członkowskie mogą wykorzystywać nośniki informacji (mikroprocesory), jako elementy licencji, aby umożliwić przedsiębiorstwom kolejowym i zarządcom infrastruktury przechowywanie informacji związanych z przedsiębiorstwem, w tym danych, które mają być umieszczone na świadectwie uzupełniającym, pod warunkiem że nie zakłóci to w żaden sposób wdrożenia niniejszego rozporządzenia.

Wbudowanie tego rodzaju mikroprocesora jest zgodne z międzynarodową normą ISO 7816-1:1998 Karty identyfikacyjne – Elektroniczne karty stykowe – Część 1: Charakterystyki fizyczne.

Do czasu ustanowienia ujednoliconych wymogów stosowania kart inteligentnych przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury nie będą zwolnieni z obowiązku przyjęcia wspólnotowego wzoru świadectw uzupełniających opisanego w załączniku II rozdział 4.

Metody weryfikowania cech fizycznych licencji maszynisty w celu zapewnienia ich zgodności z normami międzynarodowymi odpowiadają normie ISO/IEC 10373-1:2006 Karty identyfikacyjne – Metody badań – część 1: Charakterystyki ogólne.

2.   ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE FAŁSZERSTWOM

a) Materiał stosowany do wyrobu licencji jest zabezpieczony przed sfałszowaniem przy użyciu następujących technik (zabezpieczenia obowiązkowe):

 blankiety karty są wykonane bez wybielaczy optycznych,

 tło zabezpieczające jest odporne na podrabianie metodą skanowania, drukowania czy kopiowania, zawiera elementy druku irysowego z wykorzystaniem wielokolorowych farb zabezpieczających oraz pozytywowego i negatywowego tła giloszowego; wzór nie składa się z kolorów podstawowych (CMYK), zawiera rysunki o skomplikowanym wzorze, w co najmniej dwóch z kolorów specjalnych oraz mikrodruki,

 posiada elementy zmienne optycznie zapewniające odpowiednią ochronę przed kopiowaniem i manipulowaniem w obrębie fotografii,

 w miejscu, w którym znajduje się fotografia, tło zabezpieczające oraz fotografia powinny na siebie nachodzić przynajmniej na brzegach (wzór słabnący).

b) Ponadto materiał stosowany do wyrobu licencji jest zabezpieczony przed sfałszowaniem przy użyciu co najmniej jednej z następujących technik (zabezpieczenia dodatkowe):

 farby optycznie zmienne,

 farba termochromowa,

 indywidualne hologramy,

 zmienne obrazy laserowe,

 znaki, symbole bądź wzory wyczuwalne w dotyku.

Zastosowane techniki powinny umożliwić właściwym organom sprawdzenie ważności karty bez użycia specjalnych urządzeń.

Nietechniczne środki zapobiegania fałszerstwom są powiązane z audytami systemów zarządzania bezpieczeństwem wprowadzonymi przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury zgodnie z załącznikiem III pkt 2 lit. j) do dyrektywy 2004/49/WE.

3.   STRUKTURA LICENCJI MASZYNISTY

Licencja maszynisty jest zgodna ze wspólnotowym wzorem, barwami wzorcowymi (Pantone Reflex Blue oraz Pantone Yellow) oraz wzorami, których strukturę określono w dodatku.

Agencja udostępnia elektroniczną wersję struktury graficznej wysokiej rozdzielczości, która obejmuje czcionki OpenType (Myriad Pro oraz Minion Pro dostępne we wszystkich alfabetach języków UE) oraz rozmiary czcionek, jakie należy stosować.

Informacje znajdują się na obu stronach licencji maszynisty.

Pierwsza strona zawiera:

a) wyrazy „licencja maszynisty” wydrukowane dużą czcionką w języku lub językach państwa członkowskiego wydającego licencję;

b) nazwę państwa członkowskiego wydającego licencję;

c) oznaczenie państwa członkowskiego wydającego licencję; dwuliterowy kod alfa zgodny z ISO 3166, wydrukowany w sposób kontrastujący na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdkami.

Obowiązują następujące oznaczenia:

[(*) CH oraz NO podaje się do celów informacyjnych]

AT

:

Austria

BE

:

Belgia

BG

:

Bułgaria

CY

:

Cypr ( 4 )

CZ

:

Republika Czeska

DK

:

Dania

EE

:

Estonia

FI

:

Finlandia

FR

:

Francja

▼M1

HR

:

Chorwacja

▼B

DE

:

Niemcy

EL

:

Grecja

HU

:

Węgry

IS

:

Islandia

IE

:

Irlandia

IT

:

Włochy

LV

:

Łotwa

LI

:

Liechtenstein

LT

:

Litwa

LU

:

Luksemburg

MA

:

Malta (4) 

[NO]

:

[Norwegia] *

NL

:

Niderlandy

PL

:

Polska

PT

:

Portugalia

RO

:

Rumunia

SK

:

Republika Słowacka

SI

:

Słowenia

ES

:

Hiszpania

SE

:

Szwecja

[CH:]

:

[Szwajcaria] *

UK

:

Zjednoczone Królestwo;

d) informacje szczegółowe dla wydanej licencji, ponumerowane w następujący sposób:

1. nazwisko/nazwiska posiadacza. Nazwisko/nazwiska musi odpowiadać nazwisku/nazwiskom znajdującemu/znajdującym się w paszporcie lub krajowym dokumencie tożsamości lub innym uznanym dokumencie potwierdzającym tożsamość;

2. imię/imiona posiadacza. Imię/imiona muszą odpowiadać imieniu/imionom znajdującemu/znajdującym się w paszporcie lub krajowym dokumencie tożsamości lub innym uznanym dokumencie potwierdzającym tożsamość;

3. data i miejsce urodzenia posiadacza;

4a. data wydania licencji;

4b. data wygaśnięcia licencji;

4c. nazwa organu wydającego licencję;

4d. numer referencyjny nadany pracownikowi przez pracodawcę (nieobowiązkowo);

5. numer licencji umożliwiający dostęp do danych w rejestrze krajowym zgodnie z europejskim numerem identyfikacyjnym (EIN), jak określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 653/2007 ( 5 ).

Dwucyfrowy kod EIN oznaczający rodzaj dokumentu ustala się następująco:

71 dla licznika do 9 999;

jeżeli rocznie wydawanych jest ponad 9 999 licencji:

72 dla licznika 10 000 i do 19 999;

jeżeli rocznie wydawanych jest ponad 19 999 licencji:

73 dla licznika 20 000 i do 29 999;

6. zdjęcie posiadacza;

7. podpis posiadacza;

Druga strona zawiera:

8. stałe miejsce zamieszkania lub adres pocztowy posiadacza (nieobowiązkowo), wpisany w miejscu oznaczonym cyfrą 8;

9.  ►C1  informacje dodatkowe (oznaczone jako rubryka „9.a”) lub ograniczenia zdrowotne (oznaczone jako rubryka „9.b”) określone przez właściwy organ. Ograniczenia zdrowotne zapisywane będą w formie kodu. ◄

9a. Informacje dodatkowe wpisywane są w rubryce oznaczonej numerem 9a w następującej kolejności:

a.1 język ojczysty/języki ojczyste maszynisty, zgodnie z klasyfikacją stosowaną w danym państwie członkowskim;

a.2 miejsce zarezerwowane na wpisy państwa członkowskiego, które wydaje licencję, przeznaczone na informacje wymagane na mocy prawodawstwa krajowego.

9b.  ►C1  Ograniczenia zdrowotne wpisywane są w rubryce oznaczonej numerem 9b. Kody „b.1” i „b.2” będą stanowiły zharmonizowane kody wspólnotowe ograniczeń zdrowotnych: ◄

b.1 obowiązkowe korzystanie z okularów/soczewek kontaktowych;

b.2 obowiązkowe korzystanie z aparatu słuchowego/aparatu wspomagającego porozumiewanie się.

Odpowiedni kod dodaje się w jednej z rubryk, natomiast niewykorzystane rubryki oznacza się jako nieważne.

Dodatkowo wyrazy „wzór Wspólnot Europejskich” w języku lub językach państwa członkowskiego wydającego licencję, oraz wyrazy „licencja maszynisty” w pozostałych językach Wspólnoty, drukuje się w następujący sposób:

język bułgarski:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ

język czeski:

LICENCE STROJVEDOUCÍHO

język duński:

LOKOMOTIVFØRERLICENS

język niderlandzki:

VERGUNNING MACHINIST (Niderlandy)

VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (Belgia)

język angielski:

TRAIN DRIVING LICENCE

język estoński:

VEDURIJUHILUBA

język fiński:

KULJETTAJAN LUPAKIRJA

język francuski:

LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Belgia, Francja, Luksemburg)

▼M1

język chorwacki:

DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA

▼C2

język niemiecki:

TRIEBFAHRZEUGFÜHRERSCHEIN (Niemcy)

EISENBAHNFAHRZEUG-FÜHRERSCHEIN (Belgia)

FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Austria)

▼B

język grecki:

ΆΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ

język węgierski:

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY

język irlandzki:

CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH

język włoski:

PATENTE DEL MACCHINISTA

język łotewski:

VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA

język litewski:

TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS

język maltański:

LIĊENZJA TA’ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI

język norweski:

[FØRERBEVIS] * (do celów informacyjnych)

język polski:

LICENCJA MASZYNISTY

język portugalski:

CARTA DE MAQUINISTA

język rumuński:

PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

język słowacki:

PREUKAZ RUŠŇOVODIČA

język słoweński:

DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO

język hiszpański:

TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS/MAQUINISTA

język szwedzki:

FÖRARBEVIS

4.   STATUS I NUMERACJA LICENCJI MASZYNISTY

Wydając licencję maszynisty, właściwy organ lub upoważniona jednostka nadaje jej numer. Numer przechowywany jest do celów przedłużania, aktualizowania, wprowadzania zmian lub wydania wtórnika.

Podczas przedłużania licencji, po upływie 10 lat, umieszcza się na niej nowe zdjęcie oraz nową datę wygaśnięcia.

W przypadku zmian w danych nieobowiązkowych, takich jak zmiana adresu czy zmiana numeru referencyjnego pracownika, licencja jest aktualizowana.

▼C1

Kiedy zachodzi potrzeba rejestracji ograniczeń zdrowotnych podczas okresu ważności licencji, wprowadza się w niej zmiany. Zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy art. 14 ust. 1 dyrektywy 2007/59/WE dodaje się nowy(-e) kod(-y).

▼B

Właściwy organ aktualizuje licencję zgodnie z procedurą i w terminie ustanowionymi na mocy art. 14 ust. 1 dyrektywy 2007/59/WE. Przedsiębiorstwa kolejowe lub zarządcy infrastruktury zatrudniający maszynistów lub korzystający z ich usług niezwłocznie wdrażają wszelkie decyzje wynikające z badań lekarskich.

Wszelkie zmiany w statusie licencji maszynisty zapisywane są w krajowym rejestrze licencji maszynisty.

5.   ZAPOBIEGANIE UŻYWANIU NIEWAŻNYCH KART

W przypadku gdy informacje podane na licencji ulegną zmianie, posiadacz karty zobowiązany jest natychmiast przesłać kartę do organu, który ją wydał, w celu wymiany. Jednocześnie nieważna karta zostanie zniszczona.

Ta sama procedura obowiązuje w przypadku odnalezienia zagubionej karty po wydaniu nowej.

6.   WSPÓLNOTOWY WZÓR LICENCJI MASZYNISTY

image
ZAŁĄCZNIK II

WSPÓLNOTOWY WZÓR ŚWIADECTWA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.   TREŚĆ

Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury wydają świadectwa uzupełniające, które maszyniści zatrudnieni przez nie lub z którymi zawarły one umowy mają posiadać przy sobie podczas pracy na mocy art. 29 dyrektywy 2007/59/WE.

Procedura obowiązująca przy wydawaniu i aktualizowaniu świadectw uzupełniających ustanowiona zgodnie z art. 15 dyrektywy 2007/59/WE określa język(-i) w jakim(-ich) świadectwa są wydawane.

Świadectwa uzupełniające zawierają następujące informacje:

 odniesienie do numeru licencji,

 nazwisko/nazwiska posiadacza. Państwa członkowskie mogą uwzględniać wszystkie uznane nazwiska, niemniej w pierwszej kolejności należy wymienić główne nazwisko i kolejność nazwisk powinna być taka sama jak na licencji,

 imię/imiona posiadacza. Państwa członkowskie mogą uwzględniać wszystkie imiona, które uznały, niemniej kolejność imion powinna być taka sama jak na licencji,

 numer referencyjny nadany przez pracodawcę (nieobowiązkowo),

 data wydania i wygaśnięcia świadectwa uzupełniającego. Okres ważności świadectwa uzupełniającego jest ustalany przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury zatrudniających maszynistów lub korzystających z ich usług i określany w procedurze, która ma zostać opublikowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury na mocy art. 15. Jeżeli świadectwo jest ważne bezterminowo, data wygaśnięcia jest anulowana,

 dane dotyczące organu wydającego. Świadectwa uzupełniające mogą być wydawane przez krajowe lub regionalne przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury, wyznaczone na mocy procedury zgodnie z art. 15 dyrektywy 2007/59/WE,

 mogą zawierać wewnętrzny numer przedsiębiorstwa do celów administracyjnych.

Niżej wymienione informacje będą numerowane jak następuje:

1.1.   Dane dotyczące pracodawcy

Informacje dotyczące przedsiębiorstwa zatrudniającego maszynistę lub korzystającego z jego usług obejmują:

 nazwę przedsiębiorstwa oraz, w stosownych przypadkach, miejsce pracy (np. jednostkę, do której maszynista został przydzielony),

 rodzaj jednostki zatrudniającej maszynistę lub korzystającej z jego usług: „przedsiębiorstwo kolejowe” lub „zarządca infrastruktury”,

 adres pocztowy: ulica, numer kodu, miejscowość i państwo,

 osobisty numer referencyjny maszynisty używany w przedsiębiorstwie – nieobowiązkowo.

1.2.   Dane dotyczące posiadacza

Dokument zawiera następujące informacje dotyczące posiadacza:

 miejsce urodzenia (miejscowość i państwo),

 data urodzenia,

 obywatelstwo maszynisty,

 adres pocztowy (ulica, numer kodu, miejscowość i państwo) – nieobowiązkowo.

1.3.   Kategorie uprawnień do prowadzenia

Kategorie uprawnień i rodzaje taboru, do prowadzenia którego maszynista jest uprawniony, zamieszcza się, jak następuje:

Kategoria A

Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury mogą stosować „A” jako kategorię ogólną, obejmującą prowadzenie wszystkich pojazdów kategorii A: lokomotyw manewrowych, pociągów roboczych, kolejowych pojazdów specjalnych i wszelkich innych lokomotyw, kiedy używane są do przetaczania;

Ewentualnie przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury mogą ograniczyć zastosowanie świadectwa do jednego lub kilku następujących rodzajów:

A1

=

w przypadku ograniczenia do lokomotyw manewrowych;

A2

=

w przypadku ograniczenia do pociągów roboczych;

A3

=

w przypadku ograniczenia do kolejowych pojazdów specjalnych;

A4

=

w przypadku ograniczenia do wszelkich innych lokomotyw, kiedy używane są do przetaczania;

A5

=

inne, jeśli zezwolenie dotyczy usług lub taboru kolejowego nieobjętego wyżej wymienionymi kategoriami. Informację tę podaje się w przewidzianym miejscu.

Kategoria B

Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury mogą stosować „B” jako kategorię ogólną, obejmującą przewóz pasażerów i towarów.

Ewentualnie przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury mogą ograniczyć zastosowanie świadectwa do jednego lub więcej następujących rodzajów:

B1

=

w przypadku ograniczenia do przewozu osób;

B2

=

w przypadku ograniczenia do przewozu towarów.

Kategorię, którą obejmują uprawnienia posiadacza, wskazuje się przez wypełnienie odpowiedniej rubryki, jeżeli jest to kategoria ogólna, lub rubryk, jeżeli wybrana została co najmniej jedna podkategoria. Anuluje się pola, które nie są wykorzystane.

Na przykład:A

image

=

kategoria ogólna A. Nie zastosowano podkategorii

A

image

=

kategoria A, podkategoria 1

(pozwolenie wyłącznie na prowadzenie lokomotyw manewrowych).

A

image

=

kategoria A, podkategorie 2 oraz 3

(pozwolenie na prowadzenie pociągów roboczych i kolejowych pojazdów specjalnych)

A

image

=

kategoria A, podkategoria 5

(pozwolenie dotyczy usług lub taboru kolejowego nieobjętego kategoriami A1-A4. Należy wyszczególnić w polu „Uwagi”)

B

image

=

kategoria ogólna B, nie zastosowano podkategorii

B

image

=

kategoria B, podkategoria 2

(pozwolenie na prowadzenie pociągów towarowych)

Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury dbają o to, by wybór podkategorii nie miał wpływu na wymogi określone w załącznikach V oraz VI do dyrektywy 2007/59/WE.

1.4.   Informacje dodatkowe

Część zarezerwowana na informacje dodatkowe, które mogą być wymagane na mocy obowiązującego prawodawstwa krajowego lub wewnętrznych procedur przedsiębiorstwa.

1.5.   Dane dotyczące znajomości języków

Wpisuje się tu wykaz wszystkich języków, poza ojczystym, które są niezbędne do pracy w ramach przedmiotowej infrastruktury i którymi posługują się maszyniści zgodnie z wymogami załącznika VI do dyrektywy 2007/59/WE.

1.6.   Ograniczenia

Ta część zawiera ograniczenia związane z cechami i umiejętnościami maszynisty w odniesieniu do treści świadectwa uzupełniającego (np. upoważnienie do prowadzenia wyłącznie przy świetle dziennym).

Jeżeli ograniczenia dotyczą taboru kolejowego (np. ograniczenia prędkości przy prowadzeniu niektórych rodzajów lokomotyw) lub infrastruktury, informacje w formacie tekstowym podaje się w rubryce „Uwagi” obok przedmiotowego taboru kolejowego lub infrastruktury.

1.7.   Dane dotyczące taboru kolejowego

Ta część zawiera wykaz rodzajów taboru kolejowego, do którego prowadzenia maszynista został uprawniony na podstawie oceny umiejętności wymienionych w załączniku V do dyrektywy 2007/59/WE.

Dane umieszcza się w następujących rubrykach:

 rubryka przeznaczona na datę rozpoczęcia okresu ważności odpowiednich kwalifikacji,

 oddzielna rubryka dla każdego rodzaju taboru kolejowego,

 rubryka z miejscem na uwagi (może to być pieczęć potwierdzająca nabyte umiejętności, data wygaśnięcia kwalifikacji lub inne istotne informacje, jak określono w pkt 1.6 powyżej).

1.8.   Dane dotyczące infrastruktury

Ta część zawiera wykaz infrastruktury, w obrębie której maszynista został uprawniony do prowadzenia na podstawie oceny umiejętności wymienionych w pkt 1-7 załącznika VI do dyrektywy 2007/59/WE.

Dane umieszcza się w następujących rubrykach:

 rubryka przeznaczona na datę rozpoczęcia okresu ważności odpowiednich kwalifikacji,

 rubryka przeznaczona na zakres infrastruktury, w obrębie której maszynista jest uprawniony do prowadzenia,

 rubryka z miejscem na uwagi (może to być pieczęć potwierdzająca nabyte umiejętności, data wygaśnięcia kwalifikacji lub inne istotne informacje, jak określono w pkt 1.6 powyżej).

Zakres infrastruktury, w obrębie której maszynista jest uprawniony do prowadzenia, opisany jest w procedurze wydawania i aktualizowania świadectw uzupełniających przez przedsiębiorstwa kolejowe. Dla każdej części infrastruktury, w obrębie której maszynista jest uprawniony do prowadzenia, podaje się istotne informacje i ograniczenia.

2.   CECHY FIZYCZNE ŚWIADECTWA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Świadectwo uzupełniające zgodne ze wzorem wspólnotowym jest dokumentem składanym o wymiarach 10 cm x 21 cm (po rozłożeniu), składającym się z trzech zewnętrznych i trzech wewnętrznych stron.

Na pierwszej stronie umieszcza się następujące informacje:

 nazwisko/nazwiska i imię/imiona posiadacza,

 numer licencji,

 data wydania i wygaśnięcia świadectwa uzupełniającego,

 dane dotyczące jednostki wydającej oraz pieczęć. Mogą one zawierać wewnętrzny numer przedsiębiorstwa do celów administracyjnych.

Strona 2 zawiera dane dotyczące pracodawcy/jednostki zawierającej umowę oraz dodatkowe dane dotyczące posiadacza, w następującej kolejności:

1. Dane dotyczące pracodawcy lub jednostki zawierającej umowę.

2. Dane dotyczące maszynisty (posiadacza świadectwa uzupełniającego).

Strona 3 zawiera:

3. Kategorie pojazdów objęte uprawnieniami do prowadzenia.

4. Informacje dodatkowe.

5. Znajomość języków.

6. Ograniczenia.

Strony wewnętrzne zawierają dane dotyczące rodzajów taboru kolejowego, do którego prowadzenia maszynista jest uprawniony (rodzaje, data początkowej oceny), oraz wykaz infrastruktury, w obrębie której maszynista jest uprawniony do prowadzenia.

W razie potrzeby można dołączać dodatkowe strony wewnętrzne przeznaczone na informacje, które nie mieszczą się na dostępnym miejscu.

Świadectwo uzupełniające jest zgodne ze wzorem znajdującym się w sekcji 4.

3.   ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE FAŁSZERSTWOM

W odniesieniu do świadectw uzupełniających stosuje się następujące dwa środki zapobiegające fałszerstwom:

Środki techniczne (najbardziej rozpowszechnione to: logo przedsiębiorstwa, struktura papieru, trwały tusz, umieszczenie wewnętrznego numeru referencyjnego oraz pieczęci). Wszelkie aktualizacje potwierdzane są datą oraz pieczęcią na dokumencie i są zgodne z informacjami zawartymi w rejestrze.

Procedury monitorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem umożliwiające sprawdzenie, czy informacje umieszczone na świadectwie uzupełniającym są ważne i nie uległy zmianom, zgodnie z art. 18 ust. 1 dyrektywy 2007/59/WE.

Wszystkie te informacje zawarte są w procedurze obowiązującej przy wydawaniu i aktualizowaniu świadectw uzupełniających, ustanowionej zgodnie z art. 15 dyrektywy 2007/59/WE.

4.   WSPÓLNOTOWY WZÓR ŚWIADECTWA UZUPEŁNIAJĄCEGO

ŚWIADECTWO UZUPEŁNIAJĄCE DLA MASZYNISTÓW3. KATEGORIE POJAZDÓW KOLEJOWYCH OBJĘTYCH UPRAWNIENIAMIUwagi:4. INFORMACJE DODATKOWE5. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓWZnajomość języków obowiązujących w ramach infrastruktury, której dotyczy świadectwoDataJęzykUwagi6. OGRANICZENIAŚWIADECTWO UZUPEŁNIAJĄCE DLA MASZYNISTÓW1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY/JEDNOSTKI ZWIERAJĄCEJ UMOWĘOficjalna nazwaPrzedsiębiorstwo kolejoweZarządca infrastrukturyMiejsce pracyAdres pocztowyMiejscowość – kraj2. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCYMiejsce urodzeniaData urodzeniaR R R R - M M - D DObywatelstwoAdres pocztowyPocztaMiejscowość – państwoPodpisZdjęcieZnak firmowy PE/ZIWzór europejskiOdniesienie do nr licencjiŚWIADECTWO UZUPEŁNIAJĄCEWskazujące infrastrukturę, w obrębie której maszynista jest uprawniony do prowadzenia, oraz tabor kolejowy, do prowadzenia którego jest on uprawniony zgodnie z dyrektywą 2007/59/EC i obowiązującym prawodawstwem krajowymNazwisko(-a)Imię (imiona)Numer referencyjny nadany przez pracodawcęData wydaniaR R R R - M M - D DData wygaśnięciaR R R R - M M - D DOrgan wydającyAdres pocztowyWewnętrzny numer ref.Pieczęć

►(2) C3  

►(2) C3  

ŚWIADECTWO UZUPEŁNIAJĄCE DLA MASZYNISTÓW7. TABOR KOLEJOWY, DO PROWADZENIA KTÓREGO MASZYNISTA JEST UPRAWNIONYDataOpisUwagiŚWIADECTWO UZUPEŁNIAJĄCE DLA MASZYNISTÓW8. INFRASTRUKTURA, W RAMACH KTÓREJ MASZYNISTA JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIADatePrzedłużenieUwagiŚWIADECTWO UZUPEŁNIAJĄCE DLA MASZYNISTÓW8. INFRASTRUKTURA, W RAMACH KTÓREJ MASZYNISTA JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIADataOpisUwagi

►(1) C3  
ZAŁĄCZNIK III

WSPÓLNOTOWY WZÓR UWIERZYTELNIONEGO ODPISU ŚWIADECTWA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.   UWIERZYTELNIONY ODPIS ŚWIADECTWA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury wydają maszynistom uwierzytelnione odpisy świadectw uzupełniających na ich wniosek lub w momencie odejścia z pracy. Wspólnotowy wzór uwierzytelnionego odpisu świadectwa uzupełniającego określony jest w sekcji 4 niniejszego załącznika.

Procedura obowiązująca przy wydawaniu świadectw uzupełniających, ustanowiona zgodnie z art. 15 dyrektywy 2007/59/WE, określa język(-i), w jakim(-ich) świadectwa są wydawane.

2.   CECHY FIZYCZNE UWIERZYTELNIONEGO ODPISU ŚWIADECTWA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Uwierzytelniony odpis świadectwa uzupełniającego zgodny ze wspólnotowym wzorem jest wydany w formacie A4, zawiera informacje ponumerowane zgodnie z załącznikiem II sekcja 1 i zawiera datę, kiedy maszynista zakończył prowadzenie pociągów przedsiębiorstwa kolejowego lub zarządcy infrastruktury, zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz art. 17 dyrektywy 2007/59/WE.

Posiadanie uwierzytelnionego odpisu świadectwa uzupełniającego służy przedstawieniu informacji dotyczących kwalifikacji uzyskanych przez maszynistę, ale nie upoważnia do prowadzenia pojazdów.

Wzór ma format papieru A4 i jest ograniczony do jednej strony. Jednak z uwagi na to, że informacje w odpowiednich rubrykach mogą zajmować więcej niż jeden wiersz, ostatecznie uwierzytelniony odpis może liczyć więcej niż jedną stronę.

3.   ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE FAŁSZERSTWOM

W odniesieniu do uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających stosuje się takie same środki zapobiegające fałszerstwom, jak w przypadku świadectw uzupełniających (opisane w załączniku II sekcja 3).

4.   WSPÓLNOTOWY WZÓR UWIERZYTELNIONEGO ODPISU ŚWIADECTWA UZUPEŁNIAJĄCEGO

ZI/PKZnak firmowyODPIS ŚWIADECTWA UZUPEŁNIAJĄCEGOWydany zgodnie z art. 17 dyrektywy 2007/59/WE –niniejszy dokument nie uprawnia do prowadzenia pojazdów.1. PRACODAWCA/ZLECENIODAWCA ZI/PKNAZWA PRZEDSIĘBIORSTWAPRZEDSIĘBIORSTWO KOLEJOWEZARZĄDCA INFRASTRUKTURYAdres pocztowyKod pocztowy i miejscowośćPaństwoNumer referencyjny posiadacza2. POSIADACZNumer licencjiZDJĘCIEPodpisNazwisko(-a)Imię (imiona)Miejsce urodzeniaData urodzeniaObywatelstwoAdres pocztowy (nieobowiązkowo)3. KATEGORIA UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA POJAZDÓW KOLEJOWYCHAB4. INFORMACJE DODATKOWE5. OGRANICZENIA6. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

7. TABOR KOLEJOWYOpisUwagi8. INFRASTRUKTURAUwagiDATA ZAKOŃCZENIA PROWADZENIA PRZEZ MASZYNISTĘ POCIĄGÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOLEJOWEGO LUB ZARZĄDCY INFRASTRUKTURYORGAN WYDAJĄCYAdres pocztowyTelefonFaksE-mailData wydaniaPodpisPieczęćWewnętrzny numer referencyjny
ZAŁĄCZNIK IV

UJEDNOLICONY WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY

1.   UWAGI OGÓLNE

Właściwe organy mogą stosować poniższy ujednolicony format do gromadzenia informacji na potrzeby wydawania, przedłużania, aktualizowania lub zmieniania licencji maszynisty lub wydawania wtórnika licencji maszynisty. Ponadto mogą one dostarczyć użytkownikom wzoru niezbędnych wyjaśnień i podanych poniżej instrukcji.

Treść wniosku

Ujednolicony wniosek składa się z następujących części:

a)  Wniosek o wydanie licencji, który wypełnia się, kiedy wnioskodawca lub jednostka występująca w jego imieniu wnosi o wydanie, przedłużenie, aktualizację lub zmianę licencji maszynisty lub wydanie wtórnika licencji maszynisty. Ujednolicony wniosek przedstawiono w sekcji 3.

b)  Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Procedura uzyskania licencji uwzględnia konieczność ochrony danych osobowych. Przykład oświadczenia o ochronie danych osobowych przedstawiono w sekcji 4. Państwa członkowskie mogą dostosować je do przepisów krajowych na mocy dyrektywy 95/46/WE ( 6 ).

c)  Wykaz załączonych dokumentów, który będzie wykorzystywany jako lista kontrolna przedstawionych świadectw lub wszelkich innych dokumentów zawierających informacje dotyczące wymogów niezbędnych do ubiegania się o licencję lub do jej przedłużenia. Jest on przedstawiony w sekcji 5.

d)  Wytyczne dotyczące wniosku dla wnioskodawców i właściwych organów. Zostały one przedstawione w sekcji 5.

2.   UJEDNOLICONY WNIOSEK

Wzór europejskiWNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTYWniosek o wydanie licencji maszynisty – zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE i obowiązującym prawodawstwem krajowym1.ORGAN DS. BEZPIECZEŃSTWA – INFORMACJE KONTAKTOWE1.1.Organ ds. bezpieczeństwa, który rozpatruje wniosek1.2.Pełny adres pocztowy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, państwo)2.SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE LICENCJI I WNIOSKODAWCY2.1.Niniejszy wniosek dotyczy licencji maszynisty (zakreślić właściwą rubrykę):2.2.wydawanej po raz pierwszy2.3.aktualizowanej/zmienianej2.4.przedłużanej2.5.dla której wydany ma być wtórnik2.6.Europejski numer identyfikacyjny (EIN) licencjiEIN nie jest wymagany dla pierwszego wydania2.7.Data pierwszego wydania2.8.Dane dotyczące wniosku2.9.Złożony przez wnioskodawcę2.10.Złożony przez jednostkę w imieniu wnioskodawcy2.11.Dane dotyczące jednostki składającej wniosek w imieniu wnioskodawcy2.12.Status jednostki2.13.Adres pocztowy/telefon/e-mail:2.14.Dane dotyczące wnioskodawcy2.15.Nazwisko(-a)2.16.Imię (imiona)2.17.PłećMężczyznaKobieta2.18.Data urodzeniaRRRR-MM-DD2.19.Miejsce urodzenia: kod pocztowy/miejscowośćObywatelstwoJęzyk ojczysty

2.20.Numer referencyjny nadany pracownikowi przez pracodawcę2.21.Adres pocztowy, na który licencja ma zostać wysłana2.22.Stały adres zamieszkania posiadaczaZDJĘCIE2.23.Ulica/numerKod pocztowyMiejscowość/państwoTelefonE-mail2.24.(miejsce na dodatkowe informacje zgromadzone na podstawie prawodawstwa krajowego)2.25.(miejsce na dodatkowe informacje zgromadzone na podstawie prawodawstwa krajowego)2.26.(miejsce na dodatkowe informacje zgromadzone na podstawie prawodawstwa krajowego)2.27.Świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych deklaracji oświadczam, że wszelkie informacje podane przeze mnie w tym wniosku oraz na załączonych stronach są prawdziwe. Jestem świadomy, że w przypadku gdy w późniejszym terminie okaże się, że podane informacje są fałszywe, lub w przypadku zatajenia istotnych elementów, mój wniosek może zostać odrzucony lub moja licencja wycofana.2.28.DataMIEJSCE ZAREZERWOWANE DLA ORGANU, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK2.29.Podpis wnioskodawcy2.30.Wewnętrzny numer referencyjny (nieobowiązkowo)2.31.Data otrzymania wniosku

3.   PRZYKŁADY OŚWIADCZEŃ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1.   Należy dostosować zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym na mocy dyrektywy 95/46/WE

Wszelkie dane osobowe przetwarzane do celów wydawania licencji maszynisty oraz spełnienia wymogów dyrektywy 2007/59/WE w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty przetwarzane są zgodnie z [prawodawstwo krajowe wdrażające dyrektywę 95/46/WE] w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz na potrzeby prowadzenia rejestru przez jednostkę działającą w charakterze prowadzącego rejestr. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do wnoszenia do nich poprawek, jeżeli są one niepoprawne lub niepełne.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych osoba, której dotyczą dane, powinna skontaktować się z jednostkę działającą w charakterze kontrolera danych:

(należy wpisać nazwisko kontrolera(-ów) danych osobowych we właściwym organie/upoważnionej jednostce)

W zależności od praw dostępu do danych do określonych celów osobie, której dotyczą dane, przysługuje w każdej chwili prawo odwołania do inspektora ochrony danych:

(należy wpisać nazwisko inspektora (-ów) danych osobowych we właściwym organie/upoważnionej jednostce)

***

3.2.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (przykład)

Osoba, której dotyczą dane, została poinformowana o celu i procedurze przetwarzania danych osobowych i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związane z wydawaniem licencji maszynisty oraz rejestracją danych w krajowym rejestrze licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE.Data

Podpis wnioskodawcy

***

4.   WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTYDOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W PRZYPADKU WNIOSKU O:

Data przyjęcia 1.  NOWĄ LICENCJĘ

1.1.

Podpisany wniosek.

 

1.2.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dyrektywa 95/46/WE)

 

1.3.

Potwierdzenie najwyższego poziomu wykształcenia

 

1.4.

Świadectwo sprawności fizycznej

 

1.5.

Świadectwo sprawności psychicznej

 

1.6.

Zaświadczenie dotyczące ogólnych kwalifikacji zawodowych

 

1.7.

Kopia paszportu/krajowego dokumentu tożsamości/innego uznanego dokumentu potwierdzającego tożsamość

  2.  AKTUALIZACJĘ

2.1.

Aktualna licencja

 

2.2.

Potwierdzenie zmiany danych, których ma dotyczyć aktualizacja

 

2.3.

  3.  ZMIANĘ

3.1.

Aktualna licencja

 

3.2.

Świadectwo sprawności fizycznej

 

3.3.

Potwierdzenie zmiany danych, które mają być poprawione

  4.  WTÓRNIK

4.1.

Oświadczenie dotyczące przyczyny wystąpienia o wtórnik (zniszczenie/kradzież/zaginięcie/uszkodzenie danych)

 

4.2.

Licencja – wyłącznie w przypadku gdy podanie o wydanie wtórnika uzasadnione jest uszkodzeniem/zniszczeniem

  5.  PRZEDŁUŻENIE

5.1.

Świadectwo sprawności fizycznej

 

5.2.

Kopia ostatniej licencji

 

5.3.

Potwierdzenie utrzymania kwalifikacji (w stosownych przypadkach)

 Wewnętrzny numer referencyjny

Data wypełnienia wniosku

Miejsce zarezerwowane na PIECZĘĆ ORGANU, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK

 
 

5.   WYTYCZNE DOTYCZĄCE WNIOSKU

Uwagi ogólne

a) Niniejszy wniosek ma zostać włączony do procedury ubiegania się o licencję w państwach członkowskich. Ujednolicony wzór został opracowany na podstawie wymogów ustanowionych w dyrektywie 2007/59/WE (zwanej dalej „dyrektywą”).

Do niniejszego wniosku załącza się stosowne dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca spełnia wymogi wymienione w art. 11 dyrektywy 2007/59/WE.

b) Niniejszy wniosek jest wydawany we wszystkich językach Wspólnoty Europejskiej, a system numeracji jest zachowany niezależnie od języka.

c) Dane wpisuje się w określonym poniżej formacie w celu zachowania spójności z formatem danych w rejestrze. W miarę możliwości daty podaje się w formacie RRRR-MM-DD zgodnie z normą ISO 8601:2004 „Elementy danych i formaty wymiany – Wymiana informacji – Zapis daty i czasu dnia”.

d) W przypadkach gdy zgromadzenie danych w ramach dyrektywy jest nieobowiązkowe i nie zostały one zgromadzone, w odpowiedniej rubryce wpisuje się wyrazy „nie dotyczy”.

e) Na mocy prawodawstwa krajowego w celu sprawdzenia identyfikacji osoby mogą być wymagane informacje dodatkowe. Wszelkie dodatkowe dane wymagane przez właściwe organy dodawane są na końcu ujednoliconych wymogów. Miejsce na wymagania szczególne zostało przewidziane w rubrykach o numerach 2.24, 2.25 oraz 2.26, jednak aby nie udaremnić stworzenia ujednoliconego dokumentu, ich liczbę ogranicza się do niezbędnego minimum.

1.   Sekcja pierwsza dotyczy organu wydającego licencję

1.1.

Ma zostać dostosowana do potrzeb organu wydającego licencję (krajowe organy ds. bezpieczeństwa, przedsiębiorstwa kolejowe lub inne jednostki zawierające umowę)

1.2.

Wpisać informacje dotyczące organu wydającego licencję

2.   Sekcja druga dotyczy statusu licencji

2.1.

Zakreślić jedną z czterech rubryk przeznaczonych na powód złożenia wniosku.

2.2.

Zakreślić tę rubrykę, jeżeli wniosek dotyczy wydania nowej licencji. W takim przypadku należy przedstawić dokumenty wymienione w sekcji 4.1.

2.3.

Zakreślić tę rubrykę, jeżeli wniosek dotyczy aktualizacji lub zmiany licencji, jednocześnie podając powód aktualizacji lub zmiany w polu tekstowym.

Aktualizacja: potrzeba aktualizacji zachodzi na przykład jeżeli zaszła zmiana w elementach nieobowiązkowych, jak adres zamieszkania maszynisty lub numer referencyjny pracownika.

Zmiana: potrzeba wprowadzenia zmiany do licencji może wynikać z potrzeby wprowadzenia zmian w wyniku badań lekarskich w informacjach dodatkowych lub ograniczeniach, albo kiedy jakaś rubryka zawiera błąd, który wymaga sprostowania.

2.4.

Zakreślić tę rubrykę, jeżeli wniosek dotyczy przedłużenia licencji. Co 10 lat licencja wymaga przedłużenia; należy w tym celu dostarczyć nowe zdjęcie.

2.5.

Zakreślić tę rubrykę, jeżeli wniosek dotyczy wydania wtórnika licencji, jednocześnie podając powód w polu tekstowym (np. zguba, kradzież lub nieumyślne zniszczenie). Właściwy organ sprawdza, czy licencja, której dotyczy podanie o wydanie wtórnika, jest wciąż ważna i czy nie została zawieszona lub wycofana.

2.6.

Przy pierwszym wydaniu licencji nadawany jest europejski numer identyfikacyjny (EIN). Nie wypełniać tej rubryki, jeżeli podanie dotyczy pierwszej licencji.

Wpisać numer EIN w przypadku wniosku o zmianę, aktualizację, przedłużenie lub zastąpienie (wydanie wtórnika).

2.7.

Wypełnić tę rubrykę w przypadku wniosku o zmianę, aktualizację, przedłużenie lub zastąpienie (wydanie wtórnika).

2.8.

Należy wskazać, czy wniosek został złożony przez wnioskodawcę czy przez inną jednostkę w jego imieniu. Informacje te mogą być wykorzystane w toku postępowania oraz do skontaktowania się z maszynistą, którego adres pocztowy przestał być aktualny.

2.9.

Zakreślić tę rubrykę, jeżeli wniosek jest składany przez wnioskodawcę.

2.10.

Zakreślić tę rubrykę, jeżeli wniosek jest składany przez inną jednostkę.

2.11.

Wypełnić tę sekcję (2.11 do 2.13) w przypadku jeżeli wniosek jest składany przez jednostkę w imieniu wnioskodawcy i podać jej nazwę.

2.12.

Wypełnić status jednostki składającej wniosek (pracodawca/jednostka zawierająca umowę/inne). Informacja ta umożliwia zapis kontroli dotyczących szkolenia ustawicznego prowadzonych np. w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw kolejowych lub zarządców infrastruktury.

2.13.

Wypełnić w tym miejscu adres pocztowy jednostki składającej wniosek w następującym porządku:

numer (w stosownych przypadkach)/ulica;

kod pocztowy/miejscowość;

państwo

2.14.

W następnej sekcji wypełnić dane osobowe wnioskodawcy (od 2.15 do 2.23). Rubryki 2.2.1 oraz 2.2.2 są nieobowiązkowe.

2.15.

Wpisać nazwisko (nazwisko rodowe) lub nazwiska dokładnie w takiej formie, w jakiej wpisane zostały w paszporcie, krajowym dokumencie tożsamości lub innym uznanym dokumencie potwierdzającym tożsamość.

2.16.

Wpisać imię lub imiona dokładnie w takiej formie, w jakiej wpisane zostały w paszporcie, krajowym dokumencie tożsamości lub innym uznanym dokumencie potwierdzającym tożsamość.

2.17.

Zakreślić odpowiednią rubrykę dotyczącą płci wnioskodawcy.

2.18.

Wpisać datę urodzenia wnioskodawcy.

2.19.

Wpisać miejsce urodzenia wnioskodawcy (miasto lub miejscowość), jak następuje:

oznaczenie państwa członkowskiego (dwuliterowe) (zob. załącznik I sekcja 3) – kod pocztowy – miejscowość.

Wpisać:

 obywatelstwo wnioskodawcy przy urodzeniu lub jego państwo urodzenia w zależności od krajowych wymogów prawnych w tym zakresie,

 język ojczysty wnioskodawcy.

2.20.

Wpisać numer referencyjny nadany pracownikowi przez pracodawcę (informacja nieobowiązkowa na mocy dyrektywy 2007/59/WE).

2.21.

Podać adres pocztowy, na który licencja ma zostać wysłana (adres podany przez wnioskodawcę lub jednostkę, która składa wniosek w jego imieniu), jeżeli różni się od podanego w rubryce 2.13 lub 2.22, w następującej kolejności:

numer (w stosownych przypadkach)/ulica;

kod pocztowy/miejscowość;

państwo.

Niniejsza informacja jest istotna, ponieważ umożliwia właściwemu organowi wystąpienie o wyjaśnienia dotyczące przedstawionych dokumentów lub informacji do maszynisty lub jednostki, która składa wniosek w jego imieniu.

2.22.

Stały adres zamieszkania wnioskodawcy, który może zostać umieszczony na licencji (informacja nieobowiązkowa na mocy dyrektywy 2007/59/WE), w następującej kolejności:

numer (w stosownych przypadkach)/ulica;

kod pocztowy/miejscowość;

państwo.

Można dodawać dalsze rubryki na dodatkowe informacje, np. numer telefonu lub adres e-mail:.

2.23.

Załączyć zdjęcie wnioskodawcy, najlepiej w formacie cyfrowym (preferowany format: jpeg; bmp; tiff), który umożliwia dobrą rozdzielczość przy niewielkich rozmiarach. Do wniosków o przedłużenie załącza się aktualne zdjęcie.

Jeżeli wymogi poszczególnych państw w zakresie rozmiarów zdjęć do dokumentów oficjalnych są różne, należy odnieść się do specyfikacji dotyczącej jakości, o której mowa w polityce UE, w dodatku 11 do sekcji IV dokumentu Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego nr 9303 dotyczącego dokumentów podróży odczytywanych maszynowo (wyd. 2006). Zawiera on szczegółowe wytyczne, które można podsumować jak następuje:

 zdjęcie obejmuje całą twarz, jest zrobione na wprost, oczy otwarte,

 zdjęcie pokazuje całą głowę, od wierzchołka głowy do górnej części barków,

 zdjęcie zrobione jest na białym lub jasnym tle,

 należy unikać cieni na twarzy oraz tle,

 wyraz twarzy jest naturalny (zamknięte usta),

 twarz nie może być przesłonięta okularami słonecznymi z przyciemnionymi szkłami, okulary nie mogą mieć grubej oprawki, na szkłach nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne,

 osoba bez nakrycia głowy, z wyjątkiem dopuszczonych przez władze krajowe,

 normalny kontrast i oświetlenie zdjęcia.

2.24. 2.25. 2.26.

(miejsce na dodatkowe informacje zgromadzone na podstawie prawodawstwa krajowego)

Miejsca zarezerwowane na wpisy państwa członkowskiego, które wydaje licencję, przeznaczone na informacje obowiązkowe na mocy prawodawstwa krajowego (np. można tu uwzględnić osobisty numer identyfikacyjny wydany na mocy prawodawstwa krajowego; obowiązuje on wyłącznie w państwie, w którym wydano licencję).

2.27.

Wnioskodawcy składają podpisane przez kandydata/maszynistę pisemne oświadczenie potwierdzające prawdziwość podanych informacji, w formie papierowej lub elektronicznej. Oświadczenie podlega przepisom w sprawie składania fałszywych deklaracji w państwie, w którym zostało złożone. Można dostosować je do krajowych przepisów w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie konsekwencji składania fałszywych informacji, fałszowania dokumentów, oszustw itd.

2.28.

Wpisać datę podpisania wniosku.

2.29.

W tym miejscu należy umieścić podpis wnioskodawcy w oryginale, kopii lub zgodnie z dyrektywą 1999/93/WE ( 7 ).

2.30.

Właściwy organ może dodać w tym miejscu wewnętrzny numer referencyjny (np. numer poczty przychodzącej).

2.31.

Wpisuje się tu datę otrzymania wniosku celem sprawdzenia, czy licencja zostanie wydana w terminie określonym w art. 14 ust. 4 dyrektywy 2007/59/WE.

2.32.

Miejsce zarezerwowane dla organu, do którego kierowany jest wniosek (przeznaczone np. na pieczęć lub wszelkie informacje potrzebne do archiwizacji).

3.   Ochrona danych osobowych

3.1.

Właściwe organy są zobowiązane zapewnić zgodność rejestrów określonych w art. 22 dyrektywy 2007/59/WE z dyrektywą 95/46/WE w sprawie przetwarzania danych osobowych ( 8 ). Obejmuje to wyłącznie dane podane we wniosku w celu umieszczenia ich na licencji.

3.2.

Sformułowanie dotyczące ochrony danych określone w sekcji 3.1 niniejszego załącznika oraz zgoda, która ma zostać podpisana przez wnioskodawcę, określona w sekcji 3.2, stanowią jedynie przykłady. Należy dostosować je do krajowego prawodawstwa stanowiącego transpozycję dyrektywy 95/46/WE w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Techniczne środki uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą zastąpić podpis wnioskodawcy.

4.   Sekcja ta dotyczy dokumentów dostarczanych jako potwierdzenie informacji związanych ze statusem licencji

4.1.

W celu uzyskania nowej licencji zakreślić rubrykę 1 sekcji 4 (wykaz dokumentów do załączenia) oraz dostarczyć dokumenty wymienione w pkt 1.1 do 1.6 [zob. art. 14 ust. 4 dyrektywy].

[1.2] Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z prawodawstwem krajowym wdrażającym dyrektywę 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

[1.3] Wymogi dotyczące wykształcenia zostały określone w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2007/59/WE.

[1.4] Wymogi dotyczące warunków fizycznych zostały określone w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2007/59/WE.

[1.5] Wymogi dotyczące warunków psychicznych zostały określone w art. 11 ust. 3 dyrektywy 2007/59/WE.

[1.6] Wymogi dotyczące ogólnych kompetencji zawodowych zostały określone w art. 11 ust. 4 dyrektywy 2007/59/WE.

4.2.

W przypadku podania o aktualizację licencji zakreślić rubrykę 2 sekcji 4 oraz dostarczyć dokumenty wymienione w pkt 2.1, 2.2 lub 2.3.

4.3.

W przypadku podania o zmianę licencji zakreślić rubrykę 3 sekcji 4 oraz dostarczyć dokumenty wymienione w pkt 3.1, 3.2 lub 3.3.

4.4.

Aby otrzymać wtórnik licencji, zakreślić rubrykę 4 oraz dostarczyć dokumenty wymienione w pkt 4.1 do 4.2.

4.5.

Aby przedłużyć licencję zakreślić rubrykę 4.5 oraz dostarczyć dokumenty wymienione w pkt 5.1 do 5.3.

[5.3] Potwierdzenie utrzymania kwalifikacji maszynistów może wykraczać poza system zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa kolejowego/zarządcy infrastruktury lub program utrzymania kwalifikacji organizowany lub uznany przez właściwe organy.

Można dodać dalsze rubryki. Nie będą one jednak stanowić części ujednoliconego formatu.( 1 ) Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 51.

( 2 ) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44.

( 3 ) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

( 4 ) Obowiązki w zakresie transpozycji i wdrożenia niniejszej dyrektywy nie mają zastosowania do Cypru i Malty, do czasu gdy na ich terytorium stworzony zostanie system kolejowy (art. 36 ust. 3 dyrektywy 2007/59/WE).

( 5 ) Dz.U. L 153 z 14.6.2007, s. 9.

( 6 ) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

( 7 ) Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12.

( 8 ) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

Top